Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

ΚΥΑ 50268/5137:  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93 (ΦΕΚ 1853 Β / 13-09-2007)

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2007.09.18 10:39:31 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio26615ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 1853 13 Σεπτεμβρίου 2007ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 50268/5137 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότη− τα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφα− σης 94649/8682/93. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 περ. (α) και (δ) του άρθρου 2 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως ισχύει, β) των παραγράφων 5, 6 & 8 του άρθρου 66 του ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,όπως ισχύει (Α’ 13), γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), δ) του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με− ταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει (Α΄ 263), ε) του π.δ. 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πλη− ροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρε− σίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ» (Α΄ 28). 2. Την ανάγκη συμπλήρωσης και ενίσχυσης του πλαι− σίου για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 3. Ότι οι σταθερές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανο− μένων των μεγάλων μηχανημάτων και δικτύων, ενδέ− χεται να προκαλούν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές ή να επηρεάζονται από αυτές και ότι μπορεί να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ σταθερών εγκαταστάσεων και συ− σκευών, οπότε οι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές που προκαλούνται από τις σταθερές εγκαταστάσεις ενδέ− χεται να επηρεάζουν τις συσκευές και αντίστροφα. 4. Ότι η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα απαιτείται προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργική ασφάλεια ορισμένων συσκευών και σταθερών εγκαταστάσεων. 5. Ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρού− σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Με την παρούσα απόφαση προσαρμόζεται η ελληνι− κή νομοθεσία στην οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για την κατάργη− ση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ» (Ε.Ε.L390 της 31.12.2004). Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση στοχεύει στην εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς απαιτώντας τη συμμόρφωση του εξοπλισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, με μια επαρκή στάθμη ηλεκτρο− μαγνητικής συμβατότητας. 2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται: α. Στον εξοπλισμό που καλύπτεται από το π.δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξο− πλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθε− σίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (Α΄ 44). β. Στα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξο− πλισμούς που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ− βουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας. γ. Στον ραδιοεξοπλισμό που χρησιμοποιείται από ρα− διοερασιτέχνες, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Ραδιοε− πικοινωνιών που προσαρτάται στον Καταστατικό Χάρτη και τη Σύμβαση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, εκτός αν ο εξοπλισμός αυτός διατίθεται στο εμπόριο. Τα έτοιμα συστήματα (kits) κατασκευαστικών στοιχείων, προς συναρμολόγηση από ραδιοερασιτέχνες, καθώς και ο εμπορικός εξοπλισμός, ο οποίος τροποποιείται και χρησιμοποιείται από τους ραδιοερασιτέχνες δεν θεωρούνται ως εξοπλισμός διαθέσιμος στο εμπόριο. 3. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στον εξο− πλισμό του οποίου τα εγγενή φυσικά χαρακτηριστικά είναι τέτοια ώστε: α. Να μην μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή να συμβάλει στην πρόκληση τέτοιων εκπο− 26616ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)μπών που υπερβαίνουν εκείνη τη στάθμη που επιτρέπει στον ραδιοεξοπλισμό, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και στο λοιπό εξοπλισμό να λειτουργούν όπως προ− βλέπεται, και β. Να λειτουργεί χωρίς απαράδεκτη υποβάθμιση παρά την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής που συνή− θως προκαλείται κατά την προβλεπόμενη χρήση του. 4. Όταν, για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στην πα− ράγραφο 1(α) του άρθρου 2, οι ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι καθορίζονται πιο συγκεκριμένα, εν όλω ή εν μέρει, στην εθνική και κοινο− τική νομοθεσία, η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται ή παύει να εφαρμόζεται στον εξοπλισμό αυτόν όσον αφο− ρά τις εν λόγω απαιτήσεις από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νομοθεσιών αυτών. To Υπουργείο Μετα− φορών και Επικοινωνιών διατηρεί στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένο κατάλογο της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των ημερομηνιών έναρξης της εφαρμο− γής τους που σχετίζονται με τη μη εφαρμογή ή παύση εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι ακό− λουθοι όροι έχουν την έννοια, η οποία τους αποδίδεται παρακάτω: α. «εξοπλισμός»: κάθε συσκευή ή σταθερή εγκατά− σταση, β. «συσκευή»: κάθε τελική διάταξη ή συνδυασμός δια− τάξεων, που διατίθεται στο εμπόριο ως ενιαία λειτουρ− γική μονάδα, προοριζόμενη για τον τελικό χρήστη, και η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει ηλεκτρομαγνητική διαταραχή, ή της οποίας η λειτουργία μπορεί να επηρε− αστεί από τέτοιου είδους διαταραχή. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης τα ακόλουθα θεωρούνται ως «συσκευές»: − «συστατικά μέρη» ή «υποσύνολα» που προορίζονται να ενσωματωθούν σε μια συσκευή από τον τελικό χρή− στη, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρομα− γνητική διαταραχή ή των οποίων η λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή, − οι «κινητές εγκαταστάσεις» που ορίζονται ως συνδυ− ασμός συσκευών και, ανάλογα με την περίπτωση, άλλων διατάξεων, που προορίζονται να μετακινούνται και να λειτουργούν σε διάφορες τοποθεσίες. γ. «σταθερή εγκατάσταση»: συγκεκριμένος συνδυα− σμός διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, άλ− λων διατάξεων, που συναρμολογούνται, τοποθετούνται και προορίζονται να χρησιμοποιούνται μονίμως σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία, δ. «ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα»: ικανότητα του εξοπλισμού να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρο− μαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαρά− δεκτες ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σε άλλον εξο− πλισμό που ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό, ε. «ηλεκτρομαγνητική διαταραχή»: ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο που μπορεί να υποβαθμίσει τη λειτουργία εξοπλισμού. Μια ηλεκτρομαγνητική διαταραχή μπορεί να είναι θόρυβος ηλεκτρομαγνητικής προέλευσης, ανε− πιθύμητο σήμα ή μεταβολή του ιδίου του μέσου δια του οποίου γίνεται η διάδοση,στ. «ατρωσία»: ικανότητα του εξοπλισμού να λειτουρ− γεί χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του παρά την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής, ζ. «λόγοι ασφαλείας»: η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής ή περιουσίας, η. «ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον»: το σύνολο όλων των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων, τα οποία είναι δυ− νατόν να παρατηρηθούν σε μια δεδομένη τοποθεσία, θ. «ελεγχόμενος» : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης ή παραγωγός ή διανομέας ή με− ταφορέας ή πωλητής ή εγκαταστάτης ή συντηρητής εξοπλισμού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. ι. «παραγωγός»: αα. ο κατασκευαστής του εξοπλισμού, όταν είναι εγκα− τεστημένος στην Κοινότητα, και οποιοδήποτε άλλο πρό− σωπο εμφανίζεται ως κατασκευαστής, αναγράφοντας στον εξοπλισμό το όνομά του, το εμπορικό του σήμα ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό σήμα, ή το πρόσωπο που ανακαινίζει ή ανακατασκευάζει τον εξοπλισμό, ββ. ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, εφόσον ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινό− τητα, ή, ελλείψει αντιπροσώπου εγκατεστημένου στην Κοινότητα, ο εισαγωγέας του εξοπλισμού, γγ. οι άλλοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε στάδιο από την παραγωγή μέχρι την διάθεση στον τελικό χρήστη. ια. «διανομέας»: κάθε επαγγελματίας στην αλυσίδα του εφοδιασμού, η δραστηριότητα του οποίου δεν επη− ρεάζει τα χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικής συμβα− τότητας του εξοπλισμού. ιβ. «Ορθή τεχνική πρακτική»: Η πρακτική που εφαρ− μόζεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για να διασφαλιστεί ότι οι σταθερές εγκατα− στάσεις ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) Διάθεση στην αγορά και/ή έναρξη λειτουργίας Ο εξοπλισμός διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία εφόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, εγκαθίσταται και συντηρεί− ται όπως πρέπει και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Άρθρο 4 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) Ελεύθερη κυκλοφορία εξοπλισμού 1. Απαγορεύεται η διάθεση ή η θέση σε λειτουργία εξοπλισμού που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. 2. Οι αρμόδιες αρχές δεν εμποδίζουν, για λόγους ηλε− κτρομαγνητικής συμβατότητας, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού που είναι σύμφωνος με την παρούσα απόφαση. 3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι− νωνιών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η οποία κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, μπορούν να καθορίζονται τα ειδικά μέτρα τα οποία απαιτούνται: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α. Για την αντιμετώπιση υφισταμένου ή προβλεπόμε− νου προβλήματος ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σε ένα συγκεκριμένο τόπο, β. για λόγους ασφαλείας προκειμένου να προστατεύ− ονται τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή οι σταθμοί εκπομπής ή λήψης όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς ασφαλείας στο πλαίσιο σαφώς καθορισμένων καταστά− σεων όσον αφορά το φάσμα. Τα ειδικά μέτρα που γίνονται αποδεκτά από την Ευ− ρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην ιστοσελίδα του και ανακοινώνονται επίσημα σε κάθε ενδιαφερόμενο. 4. Κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων, εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων, απαγορεύεται η παρουσίαση ή/και η επίδειξη εξοπλισμού που δεν συμμορφώνεται προς την παρούσα απόφαση, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς σε ορατή πινακίδα ότι ο εξοπλισμός δεν διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία πριν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παρούσας. Η επίδειξη μπορεί να πραγματοποιείται μόνον εφόσον λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθούν οι ηλεκτρομα− γνητικές διαταραχές. Άρθρο 5 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) Ουσιώδεις απαιτήσεις Ο εξοπλισμός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης πρέπει να πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I. Άρθρο 6 (άρθρο 6 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) Εναρμονισμένα πρότυπα 1. «Εναρμονισμένο πρότυπο»: είναι μια τεχνική προδι− αγραφή που εγκρίνεται από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης κατόπιν εντολής της Ευρωπα− ϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθο− ρίζονται στην Οδηγία 98/34/ΕΚ για τους σκοπούς θέσπι− σης μιας ευρωπαϊκής απαίτησης. Η συμμόρφωση με τα «εναρμονισμένα πρότυπα» δεν είναι υποχρεωτική. 2. Η συμμόρφωση του εξοπλισμού προς τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα των οποίων τα στοιχεία ανα− φοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα I, τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυ− πα. Το τεκμήριο συμμόρφωσης περιορίζεται στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων και τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις που καλύπτονται από αυτά τα εναρμονισμένα πρότυπα. 3. Όταν διαπιστώνεται ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί πλήρως τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα I, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να τεθεί το θέμα στη μόνιμη επιτροπή της Οδηγίας 98/34/ΕΚ, αναφέροντας τους λό− γους για την ενέργεια αυτή, ενώ η τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 4. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοινώνονται τα στοιχεία αναφοράς των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων.26617ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΣΥΣΚΕΥΕΣ Άρθρο 7 (άρθρο 7 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης για συσκευές Η συμμόρφωση μιας συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι αποδει− κνύεται με τη διαδικασία του Παραρτήματος ΙΙ (εσωτερι− κός έλεγχος παραγωγής). Ωστόσο, κατά την κρίση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Κοινότητα, επιτρέπεται να εφαρμόζεται και η διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Άρθρο 8 (άρθρο 8 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) Σήμανση CE 1. Οι συσκευές, των οποίων η συμμόρφωση προς την παρούσα απόφαση έχει διαπιστωθεί με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 7, φέρουν τη σήμανση CE, που πιστοποιεί το γεγονός αυτό. Την ευθύνη για την επίθεση της σήμανσης CE έχει ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα. Η σήμανση CE τίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος V. 2. Απαγορεύεται η επίθεση στη συσκευή ή στη συ− σκευασία της ή στις οδηγίες χρήσης της, σημάτων τα οποία ενδέχεται να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη σημασία ή/και τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης CE. 3. Τυχόν άλλο σήμα μπορεί να τοποθετείται στη συ− σκευή, στη συσκευασία της ή στις οδηγίες χρήσης της, εφόσον δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνω− στη τη σήμανση CE. 4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, εάν η αρμόδια ελεγκτική αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της παρούσας διαπιστώσει ότι η σήμανση CE έχει τοποθε− τηθεί αντικανονικά, ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, ο οποίος υποχρεούται να μεριμνή− σει για τη συμμόρφωση της συσκευής σχετικά με τη σήμανση CE. Άρθρο 9 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) Άλλα σήματα και πληροφορίες 1. Κάθε συσκευή αναγνωρίζεται από τον αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επι− τρέπει την αναγνώρισή της. 2. Κάθε συσκευή συνοδεύεται από το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν δεν είναι εγκα− τεστημένος στην Κοινότητα, από το όνομα και τη διεύ− θυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ή του προσώπου που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην κοινοτική αγορά. 3. Ο κατασκευαστής παρέχει πληροφορίες στην ελλη− νική γλώσσα για οποιεσδήποτε ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρήση της συσκευής ώστε να εξασφαλίζεται, όταν τεθεί σε λειτουργία, η 26618ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)συμμόρφωσή της προς τις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, παράγραφος 1. 4. Οι συσκευές, για τις οποίες η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προστασίας δεν εξασφαλίζεται σε κα− τοικημένες περιοχές, συνοδεύονται από σαφή ένδειξη στην ελληνική γλώσσα αυτού του περιορισμού χρήσης και, όπου απαιτείται, η ένδειξη αυτή εμφαίνεται στη συσκευασία. 5. Οι πληροφορίες, που απαιτούνται για να είναι δυ− νατή η χρήση της συσκευής σύμφωνα με τον προβλε− πόμενο προορισμό της, περιέχονται στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 10 (άρθρο 12 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) Κοινοποιημένοι οργανισμοί 1. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι− νωνιών ορίζονται ελληνικοί κοινοποιημένοι οργανισμοί για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ και σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτή− ματος VΙ. Για τον ορισμό κοινοποιημένου οργανισμού από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών απαιτείται η προηγούμενη διαπίστευση του οργανισμού είτε από το ΕΣΥΔ είτε από φορέα μέλος της Αμοιβαίας Συμφωνί− ας Αναγνώρισης Διαπίστευσης (MLA). H υποχρέωση της διαπίστευσης εφαρμόζεται από την ημερομηνία που το ΕΣΥΔ ενημερώσει εγγράφως τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι δύναται να πραγματοποιεί διαπιστεύσεις για τις ανάγκες της απόφασης αυτής. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, το ΕΣΥΔ συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία των οργανισμών που ορίζονται. Στην κοινοποίηση προσδιορίζεται αν οι οργα− νισμοί αυτοί έχουν οριστεί για να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ για όλες τις συσκευές που καλύπτει η παρούσα απόφαση και/ή να διασφαλίζουν την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι ή αν η εντολή τους περιορίζεται σε ορι− σμένες ειδικές πτυχές και/ή κατηγορίες συσκευών. 2. Οι οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προβλέπονται στα εναρμονισμένα πρότυπα τεκ− μαίρεται ότι πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος VΙ τα οποία καλύπτονται από τα εν λόγω εναρμονισμένα πρό− τυπα, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Ο κατάλογος των κοινοποιημένων οργανισμών δη− μοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Εάν ένας κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια, που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών με απόφαση του ανακαλεί τον ορισμό του ως κοινοποιημένου οργα− νισμού και ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 11 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ) Σταθερές εγκαταστάσεις 1. Οι συσκευές που έχουν διατεθεί στην αγορά και μπορούν να ενσωματωθούν σε «σταθερή εγκατάσταση»διέπονται από όλες τις συναφείς διατάξεις για τις «συ− σκευές», οι οποίες ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7, 8 και 9 της παρούσας δεν είναι υποχρεωτικές στην περίπτωση συσκευών που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συγκεκριμένη στα− θερή εγκατάσταση και δεν διατίθενται στο εμπόριο για άλλο σκοπό. Στις περιπτώσεις αυτές η συνοδευτική τεκμηρίωση προσδιορίζει τη σταθερή εγκατάσταση, τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την ενσωμάτωση της συσκευής στη σταθερή εγκατάστα− ση για να μην τίθεται σε κίνδυνο η συμμόρφωση της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Επιπλέον, η τεκμηρίωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ανα− φέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 της παρούσας. Για τις σταθερές εγκαταστάσεις εφαρμόζο− νται επιπλέον οι ειδικές απαιτήσεις της παραγράφου 2 του Παραρτήματος Ι. 2. Εάν υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης της σταθε− ρής εγκατάστασης, ιδίως δε εάν υπάρχουν καταγγελίες για διαταραχές που προκαλούνται από την εγκατάστα− ση, η αρμόδια ελεγκτική αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της παρούσας μπορεί να ζητά απόδειξη της συμμόρφωσης της σταθερής εγκατάστασης και, ενδεχο− μένως, να κινεί διαδικασία αξιολόγησης. Όταν διαπιστώ− νεται μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προστασίας που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος Ι, επιβάλλονται τα κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωση της εγκατάστασης και οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 3. Για την συμμόρφωση της σταθερής εγκατάστασης έναντι των ελεγκτικών αρχών ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης υπεύθυνοι είναι: α. Ο κατασκευαστής της εγκατάστασης, κατά τη διάρ− κεια της κατασκευής, της δοκιμαστικής της λειτουργίας ή κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησής της, και β. ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης ή αυτός που την εκμεταλλεύεται ή ο συντηρητής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σχετική σύμβαση ο ιδιοκτήτης ή αυτός που την εκμεταλλεύεται. 4. Σε περίπτωση, που από την υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπεται για τη σταθερή εγκατάσταση διαδικασία έκδοσης άδειας, ο ιδιοκτήτης της σταθερής εγκατάστα− σης ή αυτός που την εκμεταλλεύεται ορίζει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο έναντι των ελεγκτικών αρχών για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της εγκατάστασης προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις. Το εν λόγω πρόσωπο που οφείλει να έχει τα ανάλογα επαγγελματικά προσό− ντα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας συντάσσει και τηρεί τον τεχνικό φάκελο της εγκατά− στασης, ο οποίος πρέπει να περιέχει όλα τα έγγραφα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, και ενδεχομένως όλα τα έγγραφα με τα οποία πιστοποιεί− ται η συμμόρφωση των συσκευών που ενσωματώνονται στη σταθερή εγκατάσταση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ– ΕΛΕΓΧΟΙ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 12 Εποπτεία της αγοράς Στην εποπτεία της αγοράς, μεταξύ άλλων περιλαμ− βάνονται: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Ο έλεγχος της σήμανσης CE και της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 8 και του Παραρτήματος V. 2. Ο έλεγχος της ύπαρξης του τεχνικού φακέλου και της πληρότητας αυτού, καθώς και ο έλεγχος της διαθεσιμότητας της προβλεπόμενης κατά περίπτωση τεκμηρίωσης. 3. Ο έλεγχος των στοιχείων του κοινοποιημένου οργανισμού, για τις περιπτώσεις όπου οι αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει κοινοποιημένο ορ− γανισμό. 4. Ο έλεγχος εφαρμογής των προβλεπομένων στον τεχνικό φάκελο, καθώς και της συμμόρφωσης του εξο− πλισμού με τις απαιτήσεις της εφαρμοζόμενης διάταξης από τον κατασκευαστή. 5. Η διενέργεια μακροσκοπικών ελέγχων του εξοπλι− σμού. 6. Ο έλεγχος εξοπλισμού στον τόπο λειτουργίας του. 7. Ο έλεγχος τήρησης των ειδικών μέτρων του άρθρου 4 παρ. 2 και παρ. 3. 8. Η λήψη δειγμάτων των προς έλεγχο συσκευών για περαιτέρω εργαστηριακές δοκιμές. 9. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι και μετρήσεις του εξο− πλισμού. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι και μετρήσεις, που διενεργούνται στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, εκτελούνται από κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια στο χώρο τους ή με κινητές τους μονάδες. Τα εργαστή− ρια που χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της παρούσας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 13 Οργάνωση και συντονισμός της εποπτείας της αγοράς για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 1. Η οργάνωση και ο συντονισμός της εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότη− τα ασκούνται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοι− νωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 3431/2006, όπως ισχύει και περιλαμβάνουν: α. Την κατάρτιση προγράμματος συστηματικών ελέγ− χων, το οποίο προσδιορίζει για κάθε κατηγορία εξο− πλισμού: αα. Τον αριθμό και τον τύπο των εξοπλισμών που θα ελεγχθούν μακροσκοπικά, ββ. τον αριθμό και τον τύπο των συσκευών που θα ελεγχθούν εργαστηριακά, γγ. τη γεωγραφική και ποσοτική κατανομή των ελέγ− χων, δδ. τους λόγους των ελέγχων ως και την ιεράρχηση ανάλογα με την κρισιμότητα ως προς το περιβάλλον, τον μεγάλο αριθμό των συσκευών στην αγορά, την υψηλή αναμενόμενη στάθμη ανεπιθύμητων ανωφελών εκπομπών, την υψηλή αναμενόμενη στάθμη αγόμενων αρμονικών και τρεμοσβήματος προς το ηλεκτρικό δί− κτυο, τη χαμηλή στάθμη ατρωσίας. β. Την κατάρτιση καταλόγου των απαραίτητων εναρ− μονισμένων προτύπων για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης και την αποστολή του στον ΕΛΟΤ για μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα κατά προ− τεραιότητα. γ. Τη μέριμνα για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητο− ποίησης των εμπλεκόμενων στην εποπτεία της αγοράς26619σε θέματα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβα− τότητα. δ. Την ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Κατανα− λωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης σε περίπτωση που τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων. δ. Την οργάνωση της εθνικής συμμετοχής στα κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα ελέγχου της αγοράς σε συ− γκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. ε. Την καθιέρωση συστήματος επιμόρφωσης και έκ− δοσης Πιστοποιητικών Επόπτη Αγοράς για Ηλεκτρομα− γνητική Συμβατότητα. 2. Η Διεύθυνση Πιστοποίησης του Υπουργείου Μεταφο− ρών και Επικοινωνιών ασκεί τα καθήκοντα της αρμόδιας αρχής της Απόφασης Ζ3/2810/04 «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων − Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (ΦΕΚ 1885Β / 2004) όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και συμμετέχει στην επιτροπή του άρθρου 9 της ίδιας απόφασης. Άρθρο 14 Έλεγχοι – Αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου –Ελεγκτικά Όργανα−Υποχρεώσεις ελεγχομένων 1. Οι έλεγχοι για την διαπίστωση τήρησης των διατά− ξεων της παρούσας αφορούν το εξοπλισμό όπως ορίζε− ται στο άρθρο 2 και πραγματοποιούνται οποτεδήποτε καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. 2. Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την διαπίστωση τήρησης των διατάξεων της παρούσας είναι οι Διευ− θύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Για την αποτελεσματική άσκηση των ελέγχων μπορούν να ζητούν κατά περίπτωση τη συν− δρομή των εισαγγελικών , αστυνομικών, λιμενικών και τελωνειακών αρχών, καθώς και άλλων υπηρεσιών του δημοσίου. Εφόσον αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλή− ματα κατά την άσκηση του έργου της εποπτείας της αγοράς μπορούν να ζητούν από τον Υπουργό Μεταφο− ρών και Επικοινωνιών τη συνδρομή πραγματογνώμονα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας σύμφωνα με τα ορι− ζόμενα στο άρθρο 18. 3. Ελεγκτικά όργανα για τη διεξαγωγή των ελέγχων είναι τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου της παραγράφου 5 του άρθρου 66 του ν. 3431/2006, όπως ισχύει. Τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου συγκροτούνται με απόφαση του Νομάρχη. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι δυ− νατόν να συγκροτούνται περισσότερα του ενός (1) Μικτά Συνεργεία Ελέγχου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας που μπορεί να εκτείνεται από ένα (1) μήνα μέχρι δύο (2) έτη. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινω− νιών και η ΕΕΤΤ κοινοποιούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοι− κήσεις καταλόγους με τους διαθέσιμους εκπροσώπους τους προκειμένου αυτοί να συμπεριληφθούν, σε μόνιμη βάση ή, κατά περίπτωση, στην συγκρότηση των Μικτών Συνεργείων Ελέγχου. Στις περιπτώσεις που σε Μικτό Συνεργείο Ελέγχου, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμμετέχουν αθροιστικά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και ο εκπρό− σωπος της ΕΕΤΤ, με απόφαση του ο οικείος Νομάρχης συμπληρώνει το Μικτό Συνεργείο Ελέγχου με έναν (1) ακόμη υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Από 20 Ιουλίου 2009 στα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου και στις Νομαρχιακές Επιτροπές Ακροάσεων του άρθρου 15 της 26620ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)παρούσας περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα πρόσωπο ανά όργανο, που διαθέτει “Πιστοποιητικό Επόπτη Αγο− ράς για Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ)”. 4. Τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου, πέραν των αρμοδιοτή− των της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του ν.3431/2006, έχουν πρόσβαση σε χώρους κατασκευής, εισαγωγής, διακίνησης, αποθήκευσης, συντήρησης, πώλησης, επί− δειξης, εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού ανεξάρτητα από το ωράριο λειτουργίας των δημοσί− ων υπηρεσιών ή των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μπορούν να επιθεωρούν, να δίνουν εντολή θέσης σε λειτουργία και να ελέγχουν εξοπλισμό στον τόπο διενέργειας του ελέγχου και να παραλαμβάνουν σε προσωρινή βάση ένα ή περισσότερα δείγματα συσκευών, προκειμένου αυτές να προσκομισθούν για έλεγχο σε κατάλληλο εργαστή− ριο δοκιμών και ελέγχων. 5. Οι ελεγχόμενοι οφείλουν να επιτρέπουν στα όρ− γανα ελέγχου την είσοδο στους χώρους κατασκευής, αποθήκευσης, συντήρησης, πώλησης, επίδειξης, εγκα− τάστασης και λειτουργίας ή και να θέτουν στη διάθεσή τους οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κατασκευή ή την προέλευση ή τη λειτουργία εξοπλισμού. Επίσης, οφείλουν να παραδίδουν ένα ή περισσότερα δείγματα της υπό έλεγχο συσκευής εφόσον τους ζητεί− ται εγγράφως από τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου. Η πα− ράδοση των δειγμάτων γίνεται με την έκδοση σχετικής απόδειξης παραλαβής, εφόσον όμως δεν είναι δυνατή η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο λόγω όγκου ή βάρους , οι μετρήσεις μπορεί να γίνονται επί τόπου. Τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου μπορούν να ζητούν από τον ελεγχόμενο την δέσμευση, στις εγκαταστάσεις του, συγκεκριμένου δείγματος ή δειγμάτων της υπό έλεγ− χο συσκευής για περιορισμένο χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες. Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών μετρήσεων και τυχόν επανελέγχων, τα δείγματα που ελέγχονται επι− στρέφονται στον ιδιοκτήτη τους και κοινοποιούνται τα αποτελέσματα του ελέγχου στον ελεγχόμενο. 6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι− νωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τον προσδι− ορισμό του αριθμού συσκευών που αφαιρούνται ή δε− σμεύονται κατά τους ελέγχους, τα ζητήματα δέσμευσης ή μεταφοράς και φύλαξης των συσκευών καθώς και οι διαδικασίες ανάθεσης σε κοινοποιημένους οργανισμούς και εγκεκριμένα εργαστήρια της πραγματοποίησης ελέγχων εξοπλισμού, εξέτασης τεχνικών φακέλων και πραγματοποίησης δοκιμών και μετρήσεων. 7. Σε περίπτωση που η αρμόδια ελεγκτική αρχή της παραγράφου 2 διαπιστώνει ότι o ελεγχόμενος έχει εφο− διαστεί με συσκευή που δεν συμμορφώνεται με την παρούσα από προμηθευτή που είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κύρια κατοικία ή έδρα αντιστοίχως που βρίσκεται σε άλλη Νομαρχία, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια ελεγκτική αρχή στην περιοχή της οποίας ευρί− σκεται η κύρια κατοικία ή η έδρα του προμηθευτή, προ− κειμένου να διενεργηθούν αντίστοιχοι έλεγχοι και/ή να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, καθώς και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση αφορά επικίνδυνο προϊόν, σύμ− φωνα με τον ορισμό της κοινής απόφασης Ζ3/2310/2004 (Β΄ 1885) «Γενική ασφάλεια των προϊόντων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001»,ενημερώνεται και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι έλεγχοι αυτοί επεκτεί− νονται σε όλη την αλυσίδα του εφοδιασμού συσκευών στην αγορά. 8. Τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται αμέ− σως στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 15 Κυρώσεις 1. Αρμόδιος για την επιβολή των κυρώσεων για πα− ραβάσεις της παρούσας είναι ο Νομάρχης. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη μία (1) Νομαρχιακή Επιτροπή Ακροάσεων αποτελούμενη από τρεις (3) υπαλλήλους της Νομαρχια− κής Αυτοδιοίκησης. Έργο των Νομαρχιακών Επιτροπών Ακροάσεων είναι η εξέταση των γραπτών ή προφορι− κών απόψεων των ελεγχομένων για τις παραβάσεις της παρούσας που έχουν διαπιστωθεί από τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου. 2. Εάν η αρμόδια ελεγκτική αρχή μετά από έκθεση των Μικτών Συνεργείων Ελέγχου διαπιστώσει ότι ο ελεγχόμενος παραβίασε διάταξη της παρούσας, τον ενημερώνει εγγράφως για την διαπίστωση της παρά− βασης και τις κυρώσεις που επισύρονται, καλώντας τον να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικά ενώπιον της Νομαρχιακής Επιτροπής Ακροάσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου. 3. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ακροάσεων, εντός αποκλει− στικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των απόψεων του ελεγχόμενου ή από την πάροδο άπρα− κτης της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εισηγείται προς την αρμόδια ελεγκτική αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη καθενός από τους τυχόν ισχυρισμούς του ελεγχόμενου και, σε περίπτωση επιβο− λής κυρώσεων, προτείνει το ύψος του προστίμου ή/και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 4. Η αρμόδια ελεγκτική αρχή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της εισήγησης της Επιτροπής Ακροάσεων, εισηγείται στον Νομάρχη την επιβολή κυρώσεων ή/και ειδικών μέτρων. Ο Νομάρχης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της εισήγησης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της και τις τυχόν απόψεις του ελεγχόμενου, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση και είτε απαλλάσσει τον ελεγχόμενο είτε επιβάλλει πρόστιμο και/ή μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις ή/και ειδικά μέτρα: α. απόσυρση συσκευής στην οποία η σήμανση CE δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας ή απαγόρευ− ση της διάθεσής της στην αγορά ή απαγόρευση της θέσης της σε λειτουργία, ή περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας της. β. ειδικά μέτρα που αφορούν κατά περίπτωση στην με− ρική ή ολική παύση της λειτουργίας του εξοπλισμού που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας. γ. ειδικά μέτρα που αφορούν κατά περίπτωση στην αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας του εξοπλι− σμού και την συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της παρούσας. 5. Η απόφαση του Νομάρχη, με την οποία επιβάλλο− νται κυρώσεις ή/και ειδικά μέτρα, κοινοποιείται στον ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ελεγχόμενο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της. Στην από− φαση αυτή γίνεται μνεία των μέσων προσφυγής, τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να ασκηθούν οι προσφυγές αυτές. Εάν με την απόφαση αυτή επιβάλ− λονται και άλλα μέτρα εκτός από πρόστιμα, τάσσεται εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση του ελεγ− χομένου προς τα μέτρα που επιβλήθηκαν. Η απόφαση του Νομάρχη κοινοποιείται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιοποιείται αμέσως στην ιστο− σελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 6. Για τον προσδιορισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης και ο βαθμός συμμετοχής του ελεγχομένου στην παράβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσης. 7. Στις περιπτώσεις που η συσκευή, παρότι έχει υπο− βληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της παρούσας, ο αρμόδιος Νομάρ− χης επιβάλλει αιτιολογημένα τις προβλεπόμενες διοι− κητικές κυρώσεις στον κοινοποιημένο οργανισμό που συνέταξε τη δήλωση που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 3 και ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. 8. Στις περιπτώσεις που με απόφαση του οικείου Νο− μάρχη αποσύρεται συσκευή από την αγορά ή απαγορεύ− εται η διάθεσή της στην αγορά ή η θέση σε λειτουργία , ή περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία της, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά με το μέτρο αυτό και ανα− φέρει τους λόγους, για τους οποίους ελήφθη η απόφαση και, ειδικότερα, αν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε: α. μη τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων του Παραρ− τήματος I, εφόσον η συσκευή δεν πληροί τα εναρμονι− σμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 6, β. πλημμελή εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύ− πων που αναφέρονται στο άρθρο 6, γ. ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων που ανα− φέρονται στο άρθρο 6. 9. Η επιβολή των προστίμων καθώς και μιας ή περισ− σοτέρων από τις κυρώσεις της παρ. 4 ή/ και των ειδι− κών μέτρων δεν υποκαθιστούν τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η άσκηση προσφυγής ή άλλων ενδίκων μέσων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως. Η καταβολή των προστίμων του άρθρου 17 της παρούσας εντός μηνός από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης επιβολής τους από τον οικείο Νομάρχη επιφέρει μεί− ωσή τους κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού, εισπράττονται από τις οικίες ΔΥΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και εισάγονται κατά 50% στα έσοδα του κρα− τικού προϋπολογισμού υπό ΚΑΕ 3739 «Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές» και κατά 50% αποδίδονται στις δικαιούχους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σύμ− φωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην αριθμ. 31404/14.6.2005 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δη− μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 868/Β/27.6.2005).2662110. Στις περιπτώσεις, που ο κατασκευαστής ή ο εγκα− τεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρό− σωπός του είναι πρόσωπα που έχουν αντίστοιχα την έδρα της επιχείρησης ή την κύρια κατοικία τους εκτός της Ελληνικής επικράτειας και τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στην παρούσα κυρώσεις ή/και ειδικά μέτρα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφο− ρών και Επικοινωνιών μεριμνά για την επιβολή αυτών των κυρώσεων ή/και ειδικών μέτρων σε συνεργασία με άλλες κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και με το κράτος, στην επικράτεια του οποίου ευρίσκεται η έδρα της επιχείρησης (ή η κύρια κατοικία). Άρθρο 16 Προσωρινά Μέτρα 1. Σε περιπτώσεις που από τον έλεγχο του Μικτού Συνεργείου Ελέγχου προκύπτουν ενδείξεις ότι η μη συμ− μόρφωση συσκευής με τις διατάξεις της παρούσας θίγει το δημόσιο συμφέρον ενημερώνεται άμεσα ο Νομάρχης, ο οποίος μπορεί να λάβει προσωρινά μέτρα πριν από τη λήψη οριστικής απόφασης και χωρίς προηγούμενη κλήση του ελεγχόμενου. Στον ελεγχόμενο παρέχεται η δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του εντός απο− κλ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.