Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

ΟΔΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ

L 390/24ELΕπίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης31.12.2004Ο∆ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης ∆εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,(5)Η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα του εξοπλισµού θα πρέπει να ρυθµιστεί µε στόχο την εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή ενός χώρου δίχως εσωτερικά σύνορα όπου εµπορεύµατα, άτοµα, υπηρεσίες και κεφάλαια διακινούνται ελεύθερα.(6)Ο εξοπλισµός που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιλαµβάνει τόσο τις συσκευές όσο και τις σταθερές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθούν χωριστές διατάξεις για κάθε κατηγορία. Ο λόγος είναι ότι, ενώ οι ίδιες οι συσκευές επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Κοινότητας, οι σταθερές εγκαταστάσεις είναι τοποθετηµένες για µόνιµη χρήση σε προκαθορισµένο χώρο, ως σύνολα διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχοµένως, άλλων διατάξεων. Η σύνθεση και η λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων ανταποκρίνονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις ειδικές ανάγκες των χειριστών τους.(7)Ο ραδιοεξοπλισµός και ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία δεδοµένου ότι διέπονται ήδη από την οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών (4). Οι απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και στις δύο οδηγίες επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας.(8)Τα αεροσκάφη και ο εξοπλισµός που προορίζεται να τοποθετηθεί σε αεροσκάφη δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, δεδοµένου ότι υπόκεινται ήδη σε ειδικούς κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες που διέπουν την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα.(9)Η παρούσα οδηγία δεν χρειάζεται να θεσπίσει κανόνες για τον εξοπλισµό ο οποίος, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών του, είναι ακίνδυνος από την άποψη της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας.(10)Η ασφάλεια του εξοπλισµού δεν θα πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, δεδοµένου ότι το θέµα ρυθµίζεται από χωριστή κοινοτική ή εθνική νοµοθεσία.(11)Εφόσον η παρούσα οδηγία διέπει τις συσκευές, θα πρέπει να αναφέρεται στις έτοιµες συσκευές που διατίθενται για πρώτη φορά στην κοινοτική αγορά. Ορισµένα συστατικά µέρη ή υποσύνολα θα πρέπει, υπό ορισµένες συνθήκες, να θεωρούνται συσκευές εάν τίθενται στη διάθεση του τελικού χρήστη.Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2), Εκτιµώντας τα εξής: (1)Η οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (3) αναθεωρήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας η οποία είναι γνωστή ως απλούστερη νοµοθεσία για την εσωτερική αγορά (SLIM). Τόσο η διαδικασία SLIM όσο και η διεξοδική διαβούλευση που ακολούθησε αποκάλυψαν την ανάγκη συµπλήρωσης, ενίσχυσης και διασαφήνισης του πλαισίου που θεσπίζεται από την οδηγία 89/336/EOK.(2)Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν ότι οι ραδιοεπικοινωνίες, συµπεριλαµβανοµένης της ραδιοφωνικής λήψης και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας που λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (∆ΕΤ), τα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και ο εξοπλισµός που συνδέεται µε αυτά, προστατεύονται από τις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές.(3)(4)Οι εθνικές διατάξεις που εξασφαλίζουν την προστασία από τις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές θα πρέπει να είναι εναρµονισµένες για να εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, χωρίς τη µείωση των δικαιολογηµένων επιπέδων προστασίας στα κράτη µέλη. Η προστασία από τις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές απαιτεί την επιβολή υποχρεώσεων στους διάφορους οικονοµικούς παράγοντες. Οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται µε δίκαιο και αποτελεσµατικό τρόπο για την επίτευξη αυτής της προστασίας.(1) ΕΕ C 220 της 16.9.2003, σ. 13. (2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2004 (δεν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Συµβουλίου της 29ης Νοεµβρίου 2004. (3) ΕΕ L 139 της 23.5.1989, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/68/EOK (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).(4) ΕΕ L 91, 7.4.1999, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1). 31.12.2004 (12)(13)(14)(15)ELΕπίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΟι αρχές στις οποίες βασίζεται η παρούσα οδηγία είναι αυτές που καθορίζονται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1985 για νέα προσέγγιση στο θέµα της τεχνικής εναρµόνισης και τυποποίησης (1). Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτήν, ο σχεδιασµός και η κατασκευή εξοπλισµού υπόκεινται στις ουσιώδεις απαιτήσεις που αφορούν την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. Οι εν λόγω απαιτήσεις αποκτούν τεχνική έκφραση µε εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία εγκρίνονται από τους διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) και ETSI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων). Η CEN, η CENELEC και το ETSI αναγνωρίζονται ως αρµόδια όργανα στον τοµέα της παρούσας οδηγίας για την έγκριση εναρµονισµένων προτύπων τα οποία καταρτίζουν σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις συνεργασίας µεταξύ αυτών και της Επιτροπής και µε τη διαδικασία που καθορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (2).Τα εναρµονισµένα πρότυπα απηχούν την πλέον πρόσφατη γενικώς αναγνωρισµένη τεχνολογία στον τοµέα της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το συµφέρον λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς πρέπει, εποµένως, να υπάρχουν πρότυπα για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα εναρµονισµένα σε κοινοτικό επίπεδο. Mετά τη δηµοσίευση των στοιχείων του προτύπου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τήρησή του αποτελεί τεκµήριο συµµόρφωσης προς τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις, αν και η συµµόρφωση µπορεί να αποδειχθεί και µε άλλα µέσα. Η τήρηση των εναρµονισµένων προτύπων σηµαίνει συµµόρφωση προς τις διατάξεις τους και απόδειξη µε τις µεθόδους τις οποίες περιγράφουν τα εναρµονισµένα πρότυπα ή στις οποίες αναφέρονται.Οι κατασκευαστές εξοπλισµού που προορίζεται να συνδεθεί σε δίκτυα θα πρέπει να κατασκευάζουν τον εν λόγω εξοπλισµό µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απαράδεκτη υποβάθµιση της λειτουργίας των δικτύων υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Οι χειριστές δικτύων θα πρέπει να κατασκευάζουν τα δίκτυά τους µε τρόπο ώστε οι κατασκευαστές εξοπλισµού που µπορεί να συνδεθεί σε δίκτυα να µην επωµίζονται δυσανάλογο βάρος για την αποφυγή της απαράδεκτης υποβάθµισης της λειτουργίας των δικτύων. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης θα πρέπει να λαµβάνουν δεόντως υπόψη το στόχο αυτόν (συµπεριλαµβανοµένων των σωρευτικών επιπτώσεων των σχετικών ηλεκτροµαγνητικών φαινοµένων) όταν εκπονούν εναρµονισµένα πρότυπα.Η διάθεση συσκευών στην αγορά ή η θέση τους σε λειτουργία θα πρέπει να επιτρέπεται µόνον αν οι ενδιαφερόµενοι κατασκευαστές έχουν αποδείξει ότι οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι συσκευές που διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να φέρουν τη σήµανση CE που πιστοποιεί τη συµµόρφωση προς την οδηγία. Αν και η ευθύνη για την αξιο-(1) ΕΕ C 136 της 4.6.1985, σ. 1. (2) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την Πράξη Προσχώρησης του 2003.L 390/25λόγηση της συµµόρφωσης ανήκει στον κατασκευαστή, χωρίς να χρειάζεται η ανάµιξη ανεξάρτητου φορέα αξιολόγησης της συµµόρφωσης, οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ενός τέτοιου φορέα.(16)Η υποχρέωση αξιολόγησης της συµµόρφωσης θα πρέπει να απαιτεί από τον κατασκευαστή να αξιολογεί την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα της συσκευής, βάσει των σχετικών φαινοµένων, για να εξακριβώνει εάν πληροί ή όχι τις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.(17)Σε περίπτωση που η συσκευή µπορεί να διαµορφωθεί µε διαφορετικούς τρόπους, η αξιολόγηση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις προστασίας στις διαµορφώσεις που προβλέπει ο κατασκευαστής ως αντιπροσωπευτικές της συνήθους χρήσης στις προβλεπόµενες εφαρµογές· στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί η διενέργεια αξιολόγησης βάσει της διαµόρφωσης που είναι πιο πιθανό να προκαλέσει τη σηµαντικότερη διαταραχή ή της διαµόρφωσης που είναι πιο ευαίσθητη στις διαταραχές.(18)Οι σταθερές εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων µηχανηµάτων και δικτύων, ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροµαγνητική διαταραχή, ή να επηρεαστούν από αυτήν. Μπορεί να υπάρχει διασύνδεση µεταξύ σταθερών εγκαταστάσεων και συσκευών, οπότε οι ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές που προκαλούνται από τις σταθερές εγκαταστάσεις ενδέχεται να επηρεάζουν τις συσκευές και αντίστροφα. Όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, δεν έχει σηµασία αν η ηλεκτροµαγνητική διαταραχή προκαλείται από συσκευή ή από σταθερή εγκατάσταση. Συνεπώς, οι σταθερές εγκαταστάσεις και οι συσκευές θα πρέπει να υπόκεινται σε συνεκτικό και γενικό καθεστώς ουσιωδών απαιτήσεων. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης εναρµονισµένων προτύπων για σταθερές εγκαταστάσεις ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καλύπτονται από τα πρότυπα αυτά.(19)Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, για τις σταθερές εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να απαιτείται τοποθέτηση της σήµανσης CE ούτε να γίνεται δήλωση συµµόρφωσης.(20)Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης των συσκευών που διατίθενται στην αγορά για να ενσωµατωθούν σε συγκεκριµένη σταθερή εγκατάσταση και δεν διατίθενται στο εµπόριο για άλλο σκοπό, δεν έχει νόηµα αν πραγµατοποιείται χωριστά από την σταθερή εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να ενσωµατωθεί. Συνεπώς, οι εν λόγω συσκευές θα πρέπει να εξαιρούνται από τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που εφαρµόζονται συνήθως στις συσκευές. Ωστόσο, οι συσκευές αυτές δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τη συµµόρφωση των σταθερών εγκαταστάσεων στις οποίες ενσωµατώνονται. Αν µια συσκευή είναι ενσωµατωµένη σε περισσότερες της µιας σταθερές εγκαταστάσεις, ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητάς της θα πρέπει να επαρκεί για τη διασφάλιση της εξαίρεσής της από τη διαδικασία ελέγχου της συµµόρφωσης. L 390/26Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL(21)Θα πρέπει να προβλεφθεί µια µεταβατική περίοδος για να εξασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστές και οι λοιποί ενδιαφερόµενοι θα µπορέσουν να προσαρµοστούν στο νέο ρυθµιστικό καθεστώς.(22)∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς µε την απαίτηση της συµµόρφωσης του εξοπλισµού µε ένα επαρκές επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη, και δύναται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας κατά την έννοια του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο προαναφερόµενο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.(23)Συνεπώς, η οδηγία 89/336/EOK θα πρέπει να καταργηθεί,ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:31.12.2004γ) στον ραδιοεξοπλισµό που χρησιµοποιείται από ραδιοερασιτέχνες, όπως ορίζεται στους κανονισµούς ραδιοεπικοινωνιών που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Καταστατικού Χάρτη και της Σύµβασης της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (2), εκτός αν ο εξοπλισµός αυτός διατίθεται στο εµπόριο. Τα έτοιµα συστήµατα (kits) κατασκευαστικών στοιχείων, προς συναρµολόγηση από ραδιοερασιτέχνες, καθώς και ο εµπορικός εξοπλισµός ο οποίος τροποποιείται και χρησιµοποιείται από τους ραδιοερασιτέχνες δεν θεωρούνται εξοπλισµός διαθέσιµος στο εµπόριο. 3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στον εξοπλισµό του οποίου τα εγγενή φυσικά χαρακτηριστικά είναι τέτοια ώστε: α) να µην µπορεί να προκαλέσει ή να συµβάλει στην πρόκληση ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών οι οποίες υπερβαίνουν ένα επίπεδο που επιτρέπει στο ραδιοεξοπλισµό, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και στον λοιπό εξοπλισµό να λειτουργούν όπως προβλέπεται, και β) να λειτουργεί χωρίς απαράδεκτη υποβάθµιση παρά την ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής που προκαλείται συνήθως κατά την προβλεπόµενη χρήση του. 4. Όταν, για τον εξοπλισµό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι καθορίζονται πιο συγκεκριµένα, εν όλω ή εν µέρει, σε άλλες κοινοτικές οδηγίες, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται, ή παύει να εφαρµόζεται στον εξοπλισµό αυτόν όσον αφορά τις εν λόγω απαιτήσεις, από την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των οδηγιών αυτών. 5. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή κοινοτικής ή εθνικής νοµοθεσίας που διέπει την ασφάλεια του εξοπλισµού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 2 Ορισµοί 1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:Άρθρο 1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα οδηγία διέπει την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα εξοπλισµού. Στόχος της είναι να εξασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτώντας τη συµµόρφωση του εξοπλισµού µε ένα επαρκές επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στον εξοπλισµό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2. 2.Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:α) στον εξοπλισµό που καλύπτεται από την οδηγία 1999/5/ΕΚ· β) στα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήµατα και εξοπλισµούς που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας (1)· (1) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 5).α) «εξοπλισµός»: κάθε συσκευή ή σταθερή εγκατάσταση· β) «συσκευή»: κάθε τελική διάταξη, ή συνδυασµός διατάξεων, που διατίθεται στο εµπόριο ως ενιαία λειτουργική µονάδα, προοριζόµενη για τον τελικό χρήστη, και ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροµαγνητική διαταραχή, ή της οποίας η λειτουργία µπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή· γ) «σταθερή εγκατάσταση»: συγκεκριµένος συνδυασµός διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχοµένως, άλλων διατάξεων, που συναρµολογούνται, τοποθετούνται και προορίζονται να χρησιµοποιούνται µονίµως σε έναν προκαθορισµένο τόπο· δ) «ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα»: ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτροµαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές σε άλλον εξοπλισµό που ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό· ε) «ηλεκτροµαγνητική διαταραχή»: ηλεκτροµαγνητικό φαινόµενο που µπορεί να υποβαθµίσει τη λειτουργία εξοπλισµού. Μια ηλεκτροµαγνητική διαταραχή µπορεί να είναι θόρυβος ηλεκτροµαγνητικής προέλευσης, ανεπιθύµητο σήµα ή µεταβολή του ιδίου του µέσου δια του οποίου γίνεται η διάδοση· (2) Καταστατικός χάρτης και Σύµβαση της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών που εγκρίθηκε από την Συµπληρωµατική ∆ιάσκεψη Πληρεξουσίων (Γενεύη, 1992) όπως τροποποιήθηκε από τη ∆ιάσκεψη Πληρεξουσίων (Κυότο, 1994). 31.12.2004Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELστ) «ατρωσία»: ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του παρά την ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής· ζ) «λόγοι ασφαλείας»: η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής ή περιουσίας· η) «ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον»: το σύνολο όλων των ηλεκτροµαγνητικών φαινοµένων τα οποία είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σε µια δεδοµένη τοποθεσία.L 390/273. Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν, κατά τη διάρκεια εµποροπανηγύρεων, εκθέσεων, ή άλλων εκδηλώσεων, την παρουσίαση ή/και την επίδειξη εξοπλισµού ο οποίος δεν συµµορφώνεται προς την παρούσα οδηγία εφόσον αναφέρεται σαφώς σε ορατή πινακίδα ότι ο εξοπλισµός δεν διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία πριν συµµορφωθεί προς την παρούσα οδηγία. Η επίδειξη µπορεί να πραγµατοποιείται µόνον εφόσον λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για να αποφευχθούν οι ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές.2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα ακόλουθα θεωρούνται συσκευές κατά την έννοια της παραγράφου 1 σηµείο β):Άρθρο 5α) «συστατικά µέρη» ή «υποσύνολα» που προορίζονται να ενσωµατωθούν σε µια συσκευή από τον τελικό χρήστη, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροµαγνητική διαταραχή ή των οποίων η λειτουργία µπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή·Ουσιώδεις απαιτήσεις Ο εξοπλισµός που αναφέρεται στο άρθρο 1 πρέπει να πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα I.β) «κινητές εγκαταστάσεις» που ορίζονται ως συνδυασµός συσκευών, και κατά περίπτωση άλλων διατάξεων, που προορίζονται να µετακινούνται και να λειτουργούν σε διάφορες τοποθεσίες.Άρθρο 6 Εναρµονισµένα πρότυπαΆρθρο 3 ∆ιάθεση στην αγορά ή/και έναρξη λειτουργίας Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε ο εξοπλισµός να µπορεί να διατίθεται στην αγορά ή/και να τίθεται σε λειτουργία µόνον αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον εγκαθίσταται και συντηρείται όπως πρέπει και χρησιµοποιείται κατά προορισµόν.Άρθρο 4 Ελεύθερη κυκλοφορία εξοπλισµού 1. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν, για λόγους ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία στο έδαφός τους του εξοπλισµού που είναι σύµφωνος µε την παρούσα οδηγία. 2. Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζουν την εφαρµογή στα κράτη µέλη των ακόλουθων ειδικών µέτρων σχετικά µε τη θέση σε λειτουργία ή τη χρήση εξοπλισµού: α) µέτρων για την αντιµετώπιση υφισταµένου ή προβλεπόµενου προβλήµατος ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σε ένα συγκεκριµένο τόπο· β) µέτρων που λαµβάνονται για λόγους ασφαλείας προκειµένου να προστατεύονται τα δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή οι σταθµοί εκποµπής ή λήψης όταν χρησιµοποιούνται για σκοπούς ασφαλείας σε σαφώς καθορισµένες καταστάσεις σε σχέση µε το φάσµα.1. «Εναρµονισµένο πρότυπο»: είναι µια τεχνική προδιαγραφή που εγκρίνεται από αναγνωρισµένο ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης κατόπιν εντολής της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία 98/34/ΕΚ για τους σκοπούς θέσπισης µιας ευρωπαϊκής απαίτησης. Η συµµόρφωση µε τα «εναρµονισµένα πρότυπα» δεν είναι υποχρεωτική. 2. Η συµµόρφωση του εξοπλισµού προς τα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τεκµήριο, εκ µέρους των κρατών µελών, συµµόρφωσης προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα I τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυπα. Το τεκµήριο συµµόρφωσης περιορίζεται στο πεδίο εφαρµογής των εν λόγω εναρµονισµένων προτύπων και των σχετικών ουσιωδών απαιτήσεων που καλύπτονται από αυτά τα εναρµονισµένα πρότυπα. 3. Όταν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα εναρµονισµένο πρότυπο δεν ικανοποιεί πλήρως τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα I, υποβάλλει το θέµα στη µόνιµη επιτροπή που συστάθηκε µε την οδηγία 98/34/ΕΚ (η οποία στη συνέχεια ονοµάζεται «επιτροπή»), αναφέροντας τους λόγους για την ενέργεια αυτή. Η επιτροπή γνωµοδοτεί χωρίς καθυστέρηση. 4. Με βάση τη γνώµη της επιτροπής, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λαµβάνει µία από τις ακόλουθες αποφάσεις σε σχέση µε τα στοιχεία αναφοράς των σχετικών εναρµονισµένων προτύπων: α) να µην τα δηµοσιεύσει· β) να τα δηµοσιεύσει µε περιορισµούς· γ) να διατηρήσει τα στοιχεία αναφοράς στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·Με την επιφύλαξη της οδηγίας 98/34/ΕΚ, τα κράτη µέλη κοινοποιούν τα ειδικά αυτά µέτρα στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη.δ) να αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς από την Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Τα ειδικά µέτρα που γίνονται αποδεκτά δηµοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η Επιτροπή ενηµερώνει αµελλητί τα κράτη µέλη για την απόφασή της. L 390/28Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΣΥΣΚΕΥΕΣ31.12.20043. Ο κατασκευαστής παρέχει πληροφορίες για οποιεσδήποτε ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται κατά τη συναρµολόγηση, την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρήση της συσκευής ώστε να εξασφαλίζεται, όταν τεθεί σε λειτουργία, η συµµόρφωσή της προς τις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 1.Άρθρο 7 ∆ιαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης για συσκευές Η συµµόρφωση µιας συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι αποδεικνύεται µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής). Ωστόσο, κατά την κρίση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Κοινότητα, επιτρέπεται να εφαρµόζεται και η διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.Άρθρο 8 Σήµανση CE 1. Οι συσκευές των οποίων η συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία έχει διαπιστωθεί µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 7 φέρουν τη σήµανση CE που πιστοποιεί το γεγονός αυτό. Την ευθύνη για την επίθεση της σήµανσης CE έχει ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα. Η σήµανση CE τίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος V. 2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να απαγορεύουν την επίθεση, στη συσκευή ή στη συσκευασία της ή στις οδηγίες χρήσης της, σηµάτων τα οποία ενδέχεται να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη σηµασία ή/και τη γραφική απεικόνιση της σήµανσης CE. 3. Τυχόν άλλο σήµα µπορεί να τοποθετείται στη συσκευή, στη συσκευασία της ή στις οδηγίες χρήσης της, εφόσον δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήµανση CE. 4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, εάν η αρµόδια αρχή διαπιστώνει ότι η σήµανση CE έχει τοποθετηθεί αντικανονικά, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα υποχρεούται να µεριµνήσει για τη συµµόρφωση της συσκευής προς τις διατάξεις σχετικά µε τη σήµανση CE υπό τους όρους που επιβάλλει το οικείο κράτος µέλος.Άρθρο 9 Άλλα σήµατα και πληροφορίες 1. Κάθε συσκευή αναγνωρίζεται από τον αριθµό τύπου, παρτίδας, σειράς, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την αναγνώρισή της. 2. Κάθε συσκευή συνοδεύεται από το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν δεν είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, από το όνοµα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του ή του προσώπου στην Κοινότητα που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην κοινοτική αγορά.4. Οι συσκευές, για τις οποίες η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις προστασίας δεν εξασφαλίζεται σε κατοικηµένες περιοχές, συνοδεύονται από σαφή ένδειξη αυτού του περιορισµού χρήσης και, όπου απαιτείται, η ένδειξη αυτή εµφαίνεται στη συσκευασία. 5. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για να είναι δυνατή η χρήση της συσκευής σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο προορισµό της περιέχονται στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή.Άρθρο 10 Μέτρα διασφάλισης 1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώνει ότι συσκευή που φέρει τη σήµανση CE δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ώστε να αποσύρεται η συσκευή από την αγορά ή να απαγορεύεται η διάθεσή της στην αγορά ή η θέση σε λειτουργία, ή να περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία της. 2. Το οικείο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη µέλη σχετικά µε το µέτρο αυτό και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους έλαβε την απόφαση και, ειδικότερα, αν η µη συµµόρφωση οφείλεται σε: α) µη τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων του παραρτήµατος I, εφόσον η συσκευή δεν πληροί τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 6· β) πληµµελή εφαρµογή των εναρµονισµένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6· γ) ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6. 3. Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη το συντοµότερο δυνατόν και, στη συνέχεια, ενηµερώνει τα κράτη µέλη για το κατά πόσον θεωρεί το µέτρο δικαιολογηµένο. 4. Αν το µέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 οφείλεται σε ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ύστερα από διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους, εφόσον το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος σκοπεύει να το διατηρήσει, προσφεύγει στην επιτροπή και κινεί τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4. 5. Όταν η συσκευή, η οποία δεν συµµορφώνεται προς την οδηγία, έχει υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα έναντι αυτού που συνέταξε τη δήλωση που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 3 και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη. 31.12.2004Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELL 390/29Άρθρο 11ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIIΑποφάσεις σχετικά µε την απόσυρση, την απαγόρευση ή τον περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας των συσκευώνΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ1. Κάθε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία για να αποσυρθεί µια συσκευή από την αγορά, να απαγορευθεί ή να περιοριστεί η διάθεσή της στην αγορά ή η θέση της σε λειτουργία, ή να εµποδιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία της, πρέπει να αιτιολογείται. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο, το συντοµότερο δυνατόν, µε ταυτόχρονη µνεία των µέσων προσφυγής τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία στο οικείο κράτος µέλος, καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων πρέπει να ασκηθούν οι προσφυγές αυτές.Άρθρο 132. Σε περίπτωση απόφασης κατά την έννοια της παραγράφου 1, ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, ή άλλος ενδιαφερόµενος έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν την άποψή τους εκ των προτέρων, εκτός αν η διαβούλευση αυτή δεν είναι δυνατή λόγω του επείγοντα χαρακτήρα του µέτρου που πρέπει να ληφθεί, κυρίως όταν πρόκειται για απαιτήσεις σε σχέση µε το δηµόσιο συµφέρον.Άρθρο 12 Κοινοποιηµένοι οργανισµοί 1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των φορέων τους οποίους ορίζουν για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Όταν ορίζουν τους φορείς αυτούς, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα κριτήρια του παραρτήµατος VΙ. Στην κοινοποίηση προσδιορίζεται αν οι οργανισµοί αυτοί έχουν οριστεί για να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ για όλες τις συσκευές που καλύπτει η παρούσα οδηγία ή/και να διασφαλίζουν την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι ή αν η εντολή τους περιορίζεται σε ορισµένες ειδικές πτυχές ή/και κατηγορίες συσκευών. 2. Οι οργανισµοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προβλέπονται στα εναρµονισµένα πρότυπα τεκµαίρεται ότι πληρούν τα κριτήρια του παραρτήµατος VΙ τα οποία καλύπτονται από τα εν λόγω εναρµονισµένα πρότυπα. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία αναφοράς των προτύπων αυτών. 3. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενηµέρωση του καταλόγου. 4. Αν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι ένας οργανισµός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα VΙ, ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη µέλη. Η Επιτροπή αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω οργανισµού από τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 3.Σταθερές εγκαταστάσεις 1. Οι συσκευές που έχουν διατεθεί στην αγορά και µπορούν να ενσωµατωθούν σε σταθερή εγκατάσταση διέπονται από όλες τις συναφείς διατάξεις για τις συσκευές, οι οποίες ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Ωστόσο, οι διατάξεις των άρθρων 5, 7, 8 και 9 δεν είναι υποχρεωτικές στην περίπτωση συσκευών που προορίζονται να ενσωµατωθούν σε συγκεκριµένη σταθερή εγκατάσταση και δεν διατίθενται στο εµπόριο για άλλο σκοπό. Στις περιπτώσεις αυτές, η συνοδευτική τεκµηρίωση προσδιορίζει τη σταθερή εγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται για την ενσωµάτωση της συσκευής στη σταθερή εγκατάσταση για να µην τίθεται σε κίνδυνο η συµµόρφωση της συγκεκριµένης εγκατάστασης. Επιπλέον, η τεκµηρίωση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9. 2. Εάν υπάρχουν ενδείξεις µη συµµόρφωσης της σταθερής εγκατάστασης, ιδίως δε εάν υπάρχουν καταγγελίες για διαταραχές που προκαλούνται από την εγκατάσταση, οι αρµόδιες αρχές του οικείου κράτους µέλους µπορούν να ζητούν απόδειξη της συµµόρφωσης της σταθερής εγκατάστασης και, ενδεχοµένως, να κινούν διαδικασία αξιολόγησης. Όταν διαπιστώνεται µη συµµόρφωση, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιβάλλουν κατάλληλα µέτρα για τη συµµόρφωση της εγκατάστασης προς τις απαιτήσεις προστασίας του παραρτήµατος Ι, σηµείο 1. 3. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις για τον προσδιορισµό του ή των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης µιας σταθερής εγκατάστασης προς τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 14 Κατάργηση Η οδηγία 89/336/EOK καταργείται από τις 20 Ιουλίου 2007. Κάθε αναφορά στην οδηγία 89/336/ΕΟΚ θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα οδηγία και διαβάζεται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτηµα VΙΙ. L 390/30Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL31.12.2004 Άρθρο 17Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξειςΈναρξη ισχύοςΤα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού που πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 89/336/EOK και ο οποίος είχε διατεθεί στην αγορά πριν από τις 20 Ιουλίου 2009.Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Άρθρο 16Άρθρο 18Μεταφορά στο εθνικό δίκαιοΑποδέκτες1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, το αργότερο στις 20 Ιανουαρίου 2007, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 20 Ιουλίου 2007. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτήν κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.Στρασβούργο, 15 ∆εκεµβρίου 2004. Για το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΓια το ΣυµβούλιοΟ ΠρόεδροςΟ ΠρόεδροςJ. BORRELL FONTELLESA. NICOLAÏ 31.12.2004ELΕπίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51. Απαιτήσεις προστασίας Ο εξοπλισµός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο της τεχνολογίας, να εξασφαλίζεται ότι: α) οι προκαλούµενες ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές περιορίζονται σε επίπεδο τέτοιο ώστε ο ραδιοεξοπλισµός και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός ή άλλος εξοπλισµός να µπορεί να λειτουργεί όπως θα έπρεπε· β) έχει το αναµενόµενο επίπεδο ατρωσίας στις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές για την προβλεπόµενη χρήση του, που του επιτρέπει να λειτουργεί χωρίς απαράδεκτη υποβάθµιση της προβλεπόµενης χρήσης του. 2. Ειδικές απαιτήσεις για τις σταθερές εγκαταστάσεις Εγκατάσταση και προβλεπόµενη χρήση των κατασκευαστικών στοιχείων Μια σταθερή εγκατάσταση τοποθετείται σύµφωνα µε ορθές µηχανολογικές πρακτικές και λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες για την προβλεπόµενη χρήση των κατασκευαστικών στοιχείων της, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων προστασίας που προβλέπονται στο σηµείο 1. Οι εν λόγω ορθές µηχανολογικές πρακτικές πρέπει να είναι τεκµηριωµένες, η δε τεκµηρίωσή τους να βρίσκεται στη διάθεση του υπεύθυνου ή των υπευθύνων των αρµόδιων εθνικών αρχών, για σκοπούς επιθεωρήσεων, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σταθερής εγκατάστασης.L 390/31 L 390/32ELΕπίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής)1. Ο κατασκευαστής αξιολογεί την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα της συσκευής, βάσει των σχετικών φαινοµένων, για την τήρηση των απαιτήσεων προστασίας που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 1. H ορθή εφαρµογή όλων των σχετικών εναρµονισµένων προτύπων, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισοδυναµεί µε την πραγµατοποίηση της αξιολόγησης της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. 2. Κατά την αξιολόγηση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, λαµβάνονται υπόψη όλες οι κανονικές συνθήκες της προβλεπόµενης λειτουργίας. Εάν η συσκευή µπορεί να διαµορφωθεί µε διαφορετικούς τρόπους, η αξιολόγηση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας επιβεβαιώνει ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 1 σε όλες τις πιθανές διαµορφώσεις που ο κατασκευαστής θεωρεί αντιπροσωπευτικές της προβλεπόµενης χρήσης της. 3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙV, ο κατασκευαστής καταρτίζει τεχνικό φάκελο ο οποίος αποδεικνύει τη συµµόρφωση της συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 4. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του τηρεί τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρµόδιων αρχών επί δέκα έτη τουλάχιστον από την ηµεροµηνία κατασκευής της τελευταίας συσκευής. 5. Η συµµόρφωση της συσκευής προς όλες τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις βεβαιώνεται µε δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ η οποία εκδίδεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του στην Κοινότητα. 6. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του τηρεί τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ στη διάθεση των αρµόδιων αρχών επί δέκα έτη τουλάχιστον από την ηµεροµηνία κατασκευής της τελευταίας συσκευής. 7. Σε περίπτωση που ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, η υποχρέωση τήρησης της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΚ και του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρµόδιων αρχών βαρύνει το πρόσωπο που διαθέτει τη συσκευή στην κοινοτική αγορά. 8. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε τα προϊόντα να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 3 και προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας οι οποίες ισχύουν για αυτά. 9. Ο τεχνικός φάκελος και η δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται στο παράρτηµα ΙV.31.12.2004 31.12.2004ELΕπίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 71. Η διαδικασία συνίσταται στην εφαρµογή του παραρτήµατος ΙI µε τις εξής συµπληρώσεις: 2. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα υποβάλλει στον κοινοποιηµένο οργανισµό που αναφέρεται στο άρθρο 12 τον τεχνικό φάκελο και ζητά από τον κοινοποιηµένο οργανισµό τη διενέργεια αξιολόγησης. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα επισηµαίνουν στον κοινοποιηµένο οργανισµό τις πτυχές των ουσιωδών απαιτήσεων που πρέπει να αξιολογήσει ο κοινοποιηµένος οργανισµός. 3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και αξιολογεί εάν ο τεχνικός φάκελος αποδεικνύει ορθώς την τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας τις οποίες πρέπει να αξιολογήσει. Εάν επιβεβαιωθεί η συµµόρφωση της συσκευής, ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί, στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του στην Κοινότητα, δήλωση µε την οποία επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση της συσκευής. Η δήλωση περιορίζεται στις πτυχές των ουσιωδών απαιτήσεων τις οποίες αξιολόγησε ο κοινοποιηµένος οργανισµός. 4. Ο κατασκευαστής προσθέτει τη δήλωση του κοινοποιηµένου οργανισµού στον τεχνικό φάκελο.L 390/33 L 390/34Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 1. Τεχνικός φάκελος Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της συµµόρφωσης της συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις. Πρέπει να καλύπτει το σχεδιασµό και την κατασκευή της συσκευής και να περιλαµβάνει ιδίως: — γενι
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.