Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 57/2010 (ΦΕΚ 97Α / 25-06-2010)

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.06.28 09:39:57 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio1971ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΑρ. Φύλλου 97 25 Ιουνίου 2010ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 57 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδη− γία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5 του Νόμου 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Νόμου 1892/1990 (Α΄101), με το άρθρο 6 παρ. 4 του Νόμου 1440/1984 (Α΄70), με τα άρθρα 7 του Νόμου 1775/1988 (Α΄101), 31 του Νόμου 2076/1992 (Α΄130), 19 του Νόμου 2367/1995 (Α΄261), 22 του Νόμου 2789/2000 (Α΄21) και με το άρθρο 48 του Νόμου 3427/2005 (Α΄312). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄98). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/09 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ− γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη− σιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετα− τροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε− δονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 5. Τις διατάξεις της απόφασης υπ΄ αριθμ. 2876/2009 (Β΄2234) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ− ϋπολογισμού. 7. Τις υπ’αριθμ. 64/2010 και 65/2010 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−ας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποφασίζουμε: Άρθρο 1 (άρθρο 1 της Οδηγίας) Σκοπός − Πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της Ελλη− νικής Νομοθεσίας προς την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοι− νοβουλίου και Συμβουλίου 2006/42/ΕΚ/17.5.2006 «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» (ΕΕ L157/24 της 9.6.2006), για την εξάλειψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη χρήση αυτών. 2. Το παρόν εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα: α) μηχανήματα˙ β) εναλλάξιμος εξοπλισμός˙ γ) δομικά στοιχεία ασφαλείας˙ δ) ανυψωτικά εξαρτήματα˙ ε) αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες˙ στ) αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης˙ ζ) ημιτελή μηχανήματα. 3. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρού− νται: α) τα δομικά στοιχεία ασφάλειας που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά για την αντικατά− σταση πανομοιότυπων δομικών στοιχείων και τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής του αρχικού μηχανήματος˙ β) ο ειδικός εξοπλισμός λούνα παρκ ή/και πάρκων αναψυχής˙ γ) τα μηχανήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί ειδι− κά ή λειτουργούν για χρήση σχετική με την πυρηνική ενέργεια και η βλάβη των οποίων μπορεί να προκαλέσει εκπομπή ραδιενέργειας˙ δ) τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυροβόλων όπλων˙ ε) τα ακόλουθα μεταφορικά μέσα: — οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες για τους κινδύνους που καλύπτονται από την Κ.Υ.Α. 12521/ A20/2014/4.8.2005 των Υπουργών Οικονομίας και Οικο− νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄1198), πλην των μηχανημάτων που τοποθετούνται στα οχή− ματα αυτά, — τα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους που καλύπτονται από το Π.Δ. 431/1983 (Α΄160), περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και 1972ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)των ρυμουλκουμένων τους, πλην των μηχανημάτων που τοποθετούνται στα οχήματα αυτά, — τα οχήματα που καλύπτονται από την Κ.Υ.Α. 48145/2327/8.8.2003 των Υπουργών Οικονομίας και Οι− κονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄1207), για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, πλην των μηχανημάτων που τοποθετούνται στα οχήματα αυτά, — τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται αποκλειστικά για αγώνες, και — τα μέσα αεροπορικών μεταφορών, ναυσιπλοΐας και σιδηροδρομικών μεταφορών, πλην των μηχανημάτων που τοποθετούνται στα εν λόγω μέσα μεταφορών˙ στ) τα ποντοπόρα πλοία και οι κινητές μονάδες ανοι− κτής θαλάσσης καθώς και τα μηχανήματα που είναι εγκα− τεστημένα επί των εν λόγω πλοίων ή/και μονάδων˙ ζ) τα μηχανήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για στρατιωτικούς ή αστυνομικούς σκοπούς˙ η) τα μηχανήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για ερευνητικούς σκοπούς για προ− σωρινή χρήση σε εργαστήρια˙ θ) οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων˙ ι) τα μηχανήματα που προορίζονται για τη μετακίνηση ερμηνευτών κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικών παραστά− σεων˙ ια) τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που σχε− τίζονται με τους ακόλουθους τομείς, στο μέτρο που καλύπτονται από την Κ.Υ.Α. 470/1.4.1985 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄183), σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμο− ποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως: — οικιακές συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση, — οπτικοακουστικός εξοπλισμός, — εξοπλισμός πληροφορικής, — συνήθεις μηχανές γραφείου, — συσκευές μεταγωγής και ελέγχου χαμηλής τάσης, — ηλεκτρικοί κινητήρες˙ ιβ) οι ακόλουθοι ηλεκτρικοί εξοπλισμοί υψηλής τά− σεως: — συσκευές μεταγωγής και ελέγχου, — μετασχηματιστές. Άρθρο 2 (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «μηχανήματα» νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ). Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «μηχάνημα»: — σύνολο εξοπλισμένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί με σύστημα μεταδόσεως της κίνησης εκτός από την άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη ή ζωική δύναμη, απαρτιζόμενο από συνδεδεμένα μεταξύ τους τμήματα ή δομικά στοιχεία, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι συνενωμένα για συγκεκριμένη εφαρμογή, — σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη περίπτωση, από το οποίο λείπουν μόνο τα στοιχεία για τη σύνδεσή του στο χώρο χρήσης ή με πηγές ενέργειας και κίνησης,— σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, έτοιμο προς εγκατάσταση, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως έχει παρά μόνον μετά τη συναρμογή του σε μεταφορικό μέσο, ή την εγκατάστασή του σε κτίριο ή σε κατασκεύασμα, — σύνολα μηχανημάτων που μνημονεύονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση ή ημιτελή μηχανήματα που μνημονεύονται στο στοιχείο ζ) τα οποία, προς επίτευξη του ίδιου σκοπού, διατάσσονται και ελέγχονται με τρόπο που να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο, — σύνολο συνδεόμενων μερών ή δομικών στοιχείων, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων κινείται και τα οποία συναρμόζονται, με σκοπό την ανύψωση φορτίων και μοναδική πηγή ισχύος του οποίου είναι η άμεσα εφαρ− μοζόμενη ανθρώπινη προσπάθεια˙ β) «εναλλάξιμος εξοπλισμός»: εξοπλισμός ο οποίος, μετά την έναρξη χρήσης μηχανήματος ή ελκυστήρα, συναρμολογείται επ’ αυτών από τον ίδιο τον χειριστή προκειμένου να τροποποιηθεί η λειτουργία τους ή να προστεθεί νέα λειτουργία, εφόσον ο εν λόγω εξοπλι− σμός δεν αποτελεί εργαλείο˙ γ) «δομικό στοιχείο ασφαλείας»: δομικό στοιχείο: — το οποίο εξυπηρετεί τη λειτουργία ενός χαρακτηριστικού ασφαλείας, και — το οποίο διατίθεται χωριστά στην αγορά, και — του οποίου η βλάβη ή/και η δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων, και — το οποίο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του μηχανήματος, ή το οποίο μπορεί να αντικαθίσταται από συνηθισμένα δομικά στοιχεία για τη λειτουργία του μηχανήματος, Στο Παράρτημα V του παρόντος περιέχεται ενδεικτι− κός κατάλογος των δομικών στοιχείων ασφαλείας. δ) «ανυψωτικό εξάρτημα»: δομικό στοιχείο ή εξοπλι− σμός που δεν συνδέεται με το μηχάνημα ανύψωσης, επιτρέπει τη συγκράτηση του φορτίου και τοποθετείται είτε μεταξύ του μηχανήματος και του φορτίου, είτε επί του ιδίου του φορτίου, είτε προορίζεται να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φορτίου και διατίθεται χωρι− στά στην αγορά˙ ως ανυψωτικά εξαρτήματα θεωρούνται επίσης οι αρτάνες και τα δομικά τους στοιχεία. ε) «αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες»: οι αλυσίδες, τα συρματόσχοινα και οι ιμάντες που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για σκοπούς ανύψωσης ως τμήμα ανυ− ψωτικού μηχανήματος ή ανυψωτικού εξαρτήματος˙ στ) «αφαιρετό σύστημα μηχανικής μετάδοσης»: κινητό δομικό στοιχείο το οποίο προορίζεται για τη μετάδοση ισχύος μεταξύ αυτοκίνητου μηχανήματος ή ελκυστήρα και άλλου μηχανήματος, και το οποίο τα συνδέει με το πρώτο σταθερό έδρανο. Όταν διατίθεται στην αγορά με τον προφυλακτήρα του, θεωρείται ένα προϊόν˙ ζ) «ημιτελές μηχάνημα»: σύνολο το οποίο σχεδόν αποτελεί μηχάνημα αλλά δεν μπορεί από μόνο του να εκτελέσει συγκεκριμένη εφαρμογή. Ένα σύστημα μετά− δοσης είναι ημιτελές μηχάνημα. Το ημιτελές μηχάνημα προορίζεται μόνον για ενσωμάτωση ή συναρμολόγηση σε άλλα μηχανήματα ή άλλα ημιτελή μηχανήματα ή εξοπλισμό προκειμένου να σχηματιστεί μηχάνημα στο οποίο εφαρμόζεται το παρόν˙ η) «διάθεση στην αγορά»: διάθεση για πρώτη φορά, μέσα στην Κοινότητα, επ’ ανταλλάγματι ή δωρεάν, μη− χανήματος ή ημιτελούς μηχανήματος για διανομή ή χρήση˙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) θ) «κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει μηχανήματα ή ημι− τελή μηχανήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και το οποίο είναι υπεύθυνο για την συμ− μόρφωση του μηχανήματος ή του ημιτελούς μηχανήμα− τος προς το παρόν προκειμένου να τα διαθέσει στην αγορά, με το όνομα ή το εμπορικό του σήμα ή για δική του χρήση. Εάν δεν υπάρχει κατασκευαστής σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, ως κατασκευαστής θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή αρχίζει να χρησιμοποιεί μηχανήματα ή ημιτελή μηχα− νήματα που καλύπτονται από το παρόν˙ ι) «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να διεκπεραιώνει, εξ ονόματός του, όλες ή ορισμένες από τις υποχρεώσεις και διατυπώσεις που συνδέονται με το παρόν˙ ια) «έναρξη χρήσης»: χρησιμοποίηση, εντός της Κοι− νότητας, για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον προορισμό του μηχανήματος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος˙ ιβ) «εναρμονισμένο πρότυπο»: μη δεσμευτική τεχνική προδιαγραφή, εγκεκριμένη από οργανισμό τυποποίη− σης, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίη− σης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τη− λεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), βάσει εντολής της Επιτροπής, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διαδι− κασίες που καθορίζονται με το Π.Δ. 39/2001 (Α΄28). Άρθρο 3 (άρθρο 3 της Οδηγίας) Ειδικές οδηγίες Σε περίπτωση κατά την οποία, ως προς ένα μηχάνημα, οι κίνδυνοι του παραρτήματος Ι καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομο− θεσίας, που εκδίδεται ή έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση προς άλλες κοινοτικές οδηγίες, δεν εφαρμόζονται ή παύουν να εφαρμόζονται ως προς αυτούς οι διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 4 (άρθρο 4 της Οδηγίας) Εποπτεία της αγοράς 1. Τα μηχανήματα επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία μόνον αν πλη− ρούν τις απαιτήσεις που τίθενται με τις διατάξεις του παρόντος και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και, ενδεχομένως, των κατοι− κίδιων ζώων ή των αγαθών, μετά δε από την εγκατά− σταση τους πρέπει να συντηρούνται καταλλήλως και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους ή υπό λογικά προβλέψιμες συνθήκες. 2. Τα ημιτελή μηχανήματα επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον πληρούν τους όρους και προ− ϋποθέσεις του παρόντος. 3. Ως αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της συμμόρ− φωσης των μηχανημάτων και των ημιτελών μηχανημά− των προς τις διατάξεις του παρόντος ορίζονται κατά περίπτωση:1973α) η 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οι− κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 10581/1015/19.05.2005 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (Β΄706). β) οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω− νικής Ασφάλισης, για τα θέματα που ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1994 (Α΄220), όπως αυτό ισχύει. γ) η Διεύθυνση Δ13 της Γενικής Γραμματείας Δημοσί− ων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/121/4.1.07 (Β΄53) (Άρθρο 15). Για τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου μπορεί να ζητείται η συνδρομή και άλλων υπηρεσιών του Δημοσί− ου όπως ΔΟΥ, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουρ− γείου Οικονομικών, Τελωνείων, Ελληνικής Αστυνομίας, Επιμελητηρίων κ.α., τηρουμένου κατά περίπτωση του απορρήτου. Άρθρο 5 (άρθρο 5 της Οδηγίας) Διάθεση στην αγορά και έναρξη χρήσης 1. Πριν από τη διάθεση του μηχανήματος στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης του, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του: α) εξασφαλίζει ότι το μηχάνημα πληροί τις σχετικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που παρατίθενται στο παράρτημα Ι˙ β) εξασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος που μνημο− νεύεται στο τμήμα Α του παραρτήματος VIΙ είναι δι− αθέσιμος˙ γ) παρέχει, ιδίως, τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως οι οδηγίες χρήσης˙ δ) εφαρμόζει τις δέουσες διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 10˙ ε) συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α και διασφαλίζει ότι η δήλωση αυτή συνοδεύει το μηχάνημα˙ στ) επιθέτει τη σήμανση «CE» σύμφωνα με το άρθρο 13. 2. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρό− σωπός του, πριν από τη διάθεση ημιτελούς μηχανήμα− τος στην αγορά, βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του άρθρου 11. 3. Για τους σκοπούς της διαδικασίας του άρθρου 10, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διαθέτει τα απαραίτητα μέσα ή έχει πρόσβαση σε αυτά, προκειμένου να είναι σε θέση να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του μηχανήματος προς τις βασικές απαι− τήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος Ι. 4. Εάν τα μηχανήματα αποτελούν επίσης αντικείμε− νο και άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες εκδίδονται σε συμμόρφωση προς άλλες οδηγίες, αφορούν σε διαφορετικά θέματα και προβλέπουν ως προς τα θέματα αυτά την επίθεση της σήμανσης «CE», η εν λόγω σήμανση υποδηλώνει τη συμμόρφωση των μηχανημάτων προς τις διατάξεις αυτές. Αν μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω διατάξεις επιτρέπουν στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτη− μένο αντιπρόσωπό του να επιλέγει, κατά τη διάρκεια 1974ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)μεταβατικής περιόδου, το εφαρμοστέο σύστημα, η σή− μανση «CE» υποδηλώνει τη συμμόρφωση μόνο προς τις διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής ή ο εξουσιο− δοτημένος αντιπρόσωπός του. Στη δήλωση συμμόρφω− σης ΕΚ αναγράφονται τα στοιχεία των εφαρμοζόμενων οδηγιών, όπως αυτά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφη− μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 6 (άρθρο 6 της Οδηγίας) Ελεύθερη κυκλοφορία 1. Τα μηχανήματα που συμμορφώνονται προς τις δι− ατάξεις του παρόντος μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να λειτουργούν ελεύθερα. 2. Τα ημιτελή μηχανήματα επιτρέπεται να διατίθενται ελεύθερα στην αγορά εφ’ όσον σύμφωνα με βεβαίωση ενσωμάτωσης εκ μέρους του κατασκευαστή ή του εξου− σιοδοτημένου αντιπροσώπου του, η οποία προβλέπεται στο παράρτημα II μέρος 1 τμήμα Β, προορίζονται να ενσωματωθούν σε μηχάνημα ή να συναρμολογηθούν με άλλα ημιτελή μηχανήματα ώστε να αποτελέσουν μηχάνημα. 3. Επιτρέπεται κατά τις εμποροπανηγύρεις, τις εκ− θέσεις, τις επιδείξεις, και τις παρόμοιες εκδηλώσεις, η παρουσίαση μηχανημάτων ή ημιτελών μηχανημάτων που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρό− ντος, εφόσον επισημαίνεται σαφώς σε ορατή πινακίδα η μη συμμόρφωσή τους και το ότι τα εν λόγω μηχανή− ματα δεν διατίθενται πριν από τη συμμόρφωσή τους προς αυτές. Κατά τις επιδείξεις αυτών, λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διασφα− λίζεται η προστασία των προσώπων. Άρθρο 7 (άρθρο 7 της Οδηγίας) Τεκμήριο συμμόρφωσης και εναρμονισμένα πρότυπα 1. Τα μηχανήματα που φέρουν τη σήμανση «CE» και συνοδεύονται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ το πε− ριεχόμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα II μέρος 1 τμήμα Α, θεωρούνται ότι είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 2. Τα μηχανήματα που κατασκευάζονται σύμφωνα με εναρμονισμένο πρότυπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται προς τις βα− σικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται από το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συμβουλεύεται τους κοινωνικούς εταίρους κατά τη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης των εναρμονισμένων προτύπων. Άρθρο 8 (άρθρο 10 της Οδηγίας) Διαδικασία αμφισβήτησης εναρμονισμένου προτύπου Εάν η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θεωρήσει ότι εναρ− μονισμένο πρότυπο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας οι οποίες κα− θορίζονται στο παράρτημα I, προσφεύγει στην επιτροπή που συστάθηκε με την οδηγία 98/34/ΕΚ, εκθέτοντας τους σχετικούς λόγους.Άρθρο 9 (άρθρο 11 της Οδηγίας) Ρήτρα διασφάλισης 1. Όταν οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 3 του άρ− θρου 4, διαπιστώσουν ότι μηχάνημα, το οποίο καλύπτε− ται από το παρόν, φέρει τη σήμανση «CE», συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του ή υπό λογικά προβλέψι− μες συνθήκες, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια προσώπων και, ενδεχομένως, κατοικίδιων ζώων ή αγαθών, διατάσσουν την απόσυρση του εν λόγω μηχανήματος από την αγορά, και απαγορεύουν τη διά− θεσή του στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης του και γενικώς την ελεύθερη κυκλοφορία του. 2. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν την ανωτέρω από− φαση αμέσως στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, εκθέτοντας τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της, και ιδίως αν η μη συμμόρφωση οφείλεται: α) στη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρ− θρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)˙ β) στην εσφαλμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων του άρθρου 7 παράγραφος 2˙ γ) σε ελλείψεις των ίδιων των εναρμονισμένων προτύπων του άρθρου 7 παράγραφος 2. 3. Εάν μηχάνημα δεν πληροί τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος και είναι εφοδια− σμένο με σήμανση «CE», η αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ− γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθώς και τα μέτρα που προ− βλέπονται στο άρθρο 18 έναντι οποιουδήποτε επέθεσε τη σήμανση και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Άρθρο 10 (άρθρο 12 της Οδηγίας) Διαδικασίες για την εκτίμηση της συμμόρφωσης μηχανήματος 1. Για να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση του μηχανήμα− τος προς τις διατάξεις του παρόντος, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εφαρμόζει μία από τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. 2. Αν το μηχάνημα δεν μνημονεύεται στο παράρτημα ΙV, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρό− σωπός του εφαρμόζει τη διαδικασία για την αξιολόγη− ση της συμμόρφωσης του μηχανήματος με εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής του μηχανήματος, σύμφωνα με το παράρτημα VIIΙ. 3. Αν τα μηχανήματα μνημονεύονται στο παράρτημα ΙV και έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τα εναρμο− νισμένα πρότυπα του άρθρου 7 παράγραφος 2, και τα πρότυπα αυτά καλύπτουν όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εφαρμόζει μία από τις ακόλουθες διαδικασίες: α) τη διαδικασία του παραρτήματος VIII για την αξιο− λόγηση της συμμόρφωσης των μηχανημάτων με εσω− τερικό έλεγχο της κατασκευής˙ β) τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ κατά το πα− ράρτημα ΙΧ και τον εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής μηχανήματος κατά το παράρτημα VIIΙ σημείο 3˙ γ) τη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας κατά το παράρτημα Χ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Αν τα μηχανήματα μνημονεύονται στο παράρτημα ΙV και δεν έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τα εναρμο− νισμένα πρότυπα του άρθρου 7 παράγραφος 2, ή έχουν κατασκευασθεί μόνον εν μέρει σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, ή εάν τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν καλύπτουν όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφα− λείας, ή εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα για τα συγκεκριμένα μηχανήματα, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εφαρμόζει μία από τις ακόλουθες διαδικασίες: α) τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ που προβλέπε− ται στο παράρτημα ΙΧ και τον εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής του μηχανήματος κατά το παράρτημα VIIΙ, σημείο 3˙ β) τη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας κατά το παράρτημα Χ. Άρθρο 11 (άρθρο 13 της Οδηγίας) Διαδικασία για τα ημιτελή μηχανήματα 1. Ο κατασκευαστής ημιτελούς μηχανήματος ή ο εξου− σιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, πριν από τη διάθεσή του στην αγορά συντάσσει: α) την τεχνική τεκμηρίωση που περιγράφεται στο πα− ράρτημα VIΙ μέρος Β˙ β) τις οδηγίες συναρμολόγησης που περιγράφονται στο παράρτημα VΙ και γ) τη βεβαίωση ενσωμάτωσης που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1 Τμήμα Β. 2. Οι οδηγίες συναρμολόγησης και η βεβαίωση εν− σωμάτωσης συνοδεύουν το ημιτελές μηχάνημα μέχρις ότου ενσωματωθεί στο τελικό μηχάνημα οπότε και απο− τελούν μέρος του τεχνικού φακέλου του μηχανήματος αυτού. Άρθρο 12 (άρθρο 14 της Οδηγίας) Κοινοποιημένοι φορείς 1. Κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η διε− νέργεια της εκτίμησης της συμμόρφωσης ενόψει της διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 10 του παρόντος, καθώς και οι συ− γκεκριμένες διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης, οι κατηγορίες μηχανημάτων για τις οποίες έχουν ορι− σθεί οι φορείς αυτοί και οι αριθμοί αναγνώρισης που τους έχουν ήδη χορηγηθεί από την Επιτροπή. Επιπλέον, κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη κάθε άλλη τροποποίηση σχετική. Οι κοινοποιήσεις γίνονται από τη Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με την ΥΑ 3354/91/8.2.2001 (Β΄149), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Οι κοινοποιημένοι φορείς εποπτεύονται και ελέγ− χονται από τη Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όσον αφορά τη δι− αρκή τήρηση των κριτηρίων του παραρτήματος ΧΙ, βάση των διατάξεων της ΥΑ 3354/91/8.2.2001 (Β΄149) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατόπιν αιτήματος, ο κοι− νοποιημένος φορέας παρέχει όλες τις σχετικές πλη− ροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών1975φακέλων, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παραρτήματος ΧΙ. 3. Τα κριτήρια του παραρτήματος ΧΙ εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των φορέων που θα κοινοποιηθούν και των φορέων που έχουν ήδη κοινοποιηθεί. 4. Οι φορείς οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αξιολό− γησης που προβλέπονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία των οποίων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια. 5. Σε περίπτωση που κοινοποιημένος φορέας διαπι− στώσει ότι ο κατασκευαστής δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος, ή ότι δεν θα έπρεπε να έχει εκδοθεί πι− στοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, αναστέλλει ή ανακαλεί το εκδοθέν πιστοποιητικό ή την εκδοθείσα έγκριση ή επιβάλλει πε− ριορισμούς, με ειδική αιτιολογία. Σε περίπτωση που η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές εξασφαλίζεται με την εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών μέτρων από τον κατασκευαστή δεν επιβάλλονται τα μέτρα του προ− ηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση αναστολής ή ανά− κλησης του πιστοποιητικού ή της έγκρισης ή επιβολής περιορισμών, ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Βιομη− χανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη− τας και Ναυτιλίας, ο κοινοποιημένος φορέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή αμελλητί. 6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικό− τητας και Ναυτιλίας, ότι κάποιος από τους ανωτέρω φορείς δεν πληρεί πλέον τα κριτήρια του παραρτή− ματος ΧΙ ή ότι δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του, η δοθείσα έγκριση ανακαλείται και ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Άρθρο 13 (άρθρο 16 της Οδηγίας) Σήμανση «CE» 1. Η σήμανση συμμόρφωσης «CE» αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE», σύμφωνα με το υπόδειγμα του πα− ραρτήματος III. 2. Η σήμανση «CE» τίθεται στο μηχάνημα κατά τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ. 3. Απαγορεύεται να τίθενται στα μηχανήματα σημάν− σεις, σήματα ή επιγραφές που είναι πιθανό να παρα− πλανήσουν τρίτους ως προς τη σημασία ή τη μορφή, ή και τα δύο μαζί, της σήμανσης «CE». Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να τίθεται στα μηχανήματα υπό την προϋπόθεση ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη, ευανάγνωστη ή κατανοητή τη σήμανση «CE». Άρθρο 14 (άρθρο 17 της Οδηγίας) Σήμανση που δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές 1. Ως σήμανση μη πληρούσα τις προδιαγραφές θε− ωρείται: α) η επίθεση της σήμανσης «CE», σύμφωνα με το πα− ρόν, σε προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ− μογής του˙ 1976ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)β) η απουσία της σήμανσης «CE» ή/και η απουσία της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ για μηχάνημα˙ γ) η επίθεση, σε μηχάνημα, σήμανσης διάφορης της σήμανσης «CE», η οποία απαγορεύεται στο πλαίσιο του άρθρου 13 παράγραφος 3. 2. Εάν διαπιστωθεί ότι η σήμανση δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούνται να συμμορφώσουν το προϊόν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και να μεριμνήσουν για την παύση της παράβασης. 3. Εάν η έλλειψη συμμόρφωσης εξακολουθήσει, περι− ορίζεται ή απαγορεύεται η διάθεση του συγκεκριμένου μηχανήματος στην αγορά ή επιβάλλεται η απόσυρσή του από αυτήν σύμφωνα με τη διαδικασία των παρα− γράφων 1 και 3 του άρθρου 9 του παρόντος. Άρθρο 15 (άρθρο 18 της Οδηγίας) Εμπιστευτικός χαρακτήρας 1. Όλοι οι αρμόδιοι για την εφαρμογή του παρόντος φορείς και πρόσωπα χειρίζονται ως εμπιστευτικές τις πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, ως εμπιστευ− τικές αντιμετωπίζονται οι πληροφορίες με χαρακτήρα επιχειρηματικού, επαγγελματικού και εμπορικού χαρα− κτήρα, εκτός εάν η διάχυση των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν τις υπο− χρεώσεις των κοινοποιημένων φορέων όσον αφορά την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και την έκδοση προ− ειδοποιήσεων. 3. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στη δημοσιοποίηση των αποφάσεων, πληροφοριών και στοιχείων, στο διαδι− κτυακό τόπο των αρμόδιων αρχών, στον πληρέστερο βαθμό που κρίνεται αναγκαίος για την προστασία των δημοσίων συμφερόντων, των χρηστών, των καταναλω− τών και του περιβάλλοντος. Άρθρο 16 (άρθρο 19 της Οδηγίας) Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών Οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή και πα− ρέχουν εκατέρωθεν πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος αξιοποι− ώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Άρθρο 17 (άρθρο 20 της Οδηγίας) Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας και χρήσης Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος και οδηγεί στον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά και της θέσης σε λειτουργία μηχανήμα− τος ή ημιτελούς μηχανήματος, αιτιολογείται ειδικώς. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος, ταυτοχρόνως, ενημερώνεται για τα ένδικα μέσα που διαθέτει δυνάμει των διατάξεων της κείμενης νομοθε− σίας, καθώς και για τις σχετικές προθεσμίες για τηνάσκησή τους. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού εντός τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεώς τους στον ενδιαφερόμενο. Άρθρο 18 (άρθρο 23 της Οδηγίας) Κυρώσεις 1. Οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 3 του άρθρου 4 επιβάλλουν κυρώσεις σε οποιονδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά ή εκθέτει, ή θέτει σε λειτουργία μηχάνημα ή ημιτελές μηχάνημα, που δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος, σύμφωνα με τα παρακάτω: α) Το Σ.ΕΠ.Ε επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις που προ− βλέπονται στο άρθρο 24 του Ν. 2224/94 (Α΄112), όπως ισχύει. Ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων του προηγού− μενου εδαφίου επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν. 2224/1994 (Α΄112) και του άρθρου 17 του Ν.2639/1998 (Α΄205), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Ν. 3385/2005. β) Η 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επι− βάλλει πρόστιμα, για κάθε μία παράβαση, από χίλια ευρώ (1,000€) μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€). Σε περίπτωση υποτροπής τα επιβαλλόμενα πρόστιμα διπλασιάζονται. γ) Η Διεύθυνση Δ13 της Γενικής Γραμματείας Δημο− σίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιβάλλει πρόστιμο μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) σύμφωνα με το άρθρο 16 της Κ.Υ.Α. Δ13/ Ο/121/4−1−07 (Β΄53). 2. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων της προηγού− μενης παραγράφου κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπη− ρεσίες των άλλων Υπουργείων. Η επιβολής της μίας εκ των ανωτέρω διοικητικών κυρώσεων αποκλείει την επιβολή της άλλης για την ίδια παράβαση. Τα πρόστι− μα της παραγράφου 1 βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 3. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται εφόσον ο φερόμενος παραβάτης αποδείξει ότι έχει ήδη καταδικασθεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινι− κού δικαστηρίου για το ποινικό αδίκημα που προβλέπε− ται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον το ποινικό αδίκημα, το οποίο αφορά η απόφαση αυτή ταυτίζεται προς το παράπτωμα, το οποίο αφορά η δι− οικητική κύρωση. 4. Κατά των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώ− σεων μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού εντός τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεώς τους στον ενδιαφερόμενο. Άρθρο 19 (άρθρο 24 της Οδηγίας) Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Φ.9.2/οικ.32803/1308/ 20.08.1997 (Β΄815) Η Κ.Υ.Α. Φ.9.2/οικ.32803/1308/20.08.1997 (Β΄815) τροπο− ποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. «Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως ανελκυστήρας νοείται ανυψωτικό μηχάνημα το οποίο εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα, μέσω θαλαμίσκου κινούμενου κατά μήκος άκαμπτων οδηγών με κλίση, ως προς το οριζόντιο επίπεδο, άνω των 15 μοιρών, και ο οποίος προορίζεται για τη μεταφορά: — προσώπων, — προσώπων και αντικειμένων, — μόνον αντικειμένων, εάν ο θαλαμίσκος είναι προσπελάσιμος, δηλαδή εάν ένα πρόσωπο μπορεί να εισέρχεται σε αυτόν χωρίς δυσκολία, και φέρει όργανα χειρισμού είτε εντός του θαλαμίσκου είτε σε σημείο προσιτό σε πρόσωπο εντός αυτού. Τα ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία μετακινούνται σε πλήρως καθορισμένη διαδρομή ακόμη και εάν αυτά δεν μετακινούνται κατά μήκος άκαμπτων οδηγών, θεωρού− νται ανελκυστήρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Ως “θαλαμίσκος” νοείται το μέρος του ανελκυστήρα με το οποίο υποστηρίζονται πρόσωπα ή/και αντικείμενα για να ανυψώνονται ή να χαμηλώνονται. 3. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται: — στα ανυψωτικά μηχανήματα η ταχύτητα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 0,15 m/s, — στους ανελκυστήρες εργοταξίου, — στις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με συρματόσχοινα, συμπεριλαμβανομένων των σχοινοσιδηροδρόμων, — στους ανελκυστήρες που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ειδικά για στρατιωτικούς ή αστυνομικούς σκοπούς, — στα ανυψωτικά μηχανήματα από τα οποία μπορούν να εκτελούνται εργασίες, — στους ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων, — στα ανυψωτικά μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση των συμμετεχόντων κατά τις καλλιτεχνικές παραστάσεις, — στα ανυψωτικά μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα στα μεταφορικά μέσα, — στα ανυψωτικά μηχανήματα που είναι συνδεδεμένα με μηχανήματα και προορίζονται αποκλειστικά για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σημείων συντήρησης και επιθεώρησης μηχανημά− των, — στους οδοντωτούς σιδηροδρόμους, — στις κυλιόμενες κλίμακες και στους κυλιόμενους διαδρόμους.» 2. Στο παράρτημα Ι, το σημείο 1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 1.2. «Θαλαμίσκος Ο θαλαμίσκος κάθε ανελκυστήρα πρέπει να είναι θά− λαμος. Ο θάλαμος αυτός πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε να παρέχει τον χώρο και την ανθεκτικότητα που αντιστοιχούν στο μέγιστο δυνατό αριθμό προσώπων καθώς και στο ονομαστικό φορτίο του ανελκυστήρα, όπως αυτά καθορίζονται από τον εγκαταστάτη. Εάν ο ανελκυστήρας προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων, και εφόσον οι διαστάσεις του το επιτρέπουν, ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατα− σκευασμένος έτσι ώστε τα δομικά του χαρακτηριστικά να μην παρακωλύουν ούτε να εμποδίζουν την πρόσβαση1977και τη χρήση από πρόσωπα με ειδικές ανάγκες και να επιτρέπουν όλες τις κατάλληλες μετατροπές για τη διευκόλυνση της χρήσης του από τα πρόσωπα αυτά.» Άρθρο 20 (άρθρο 25 της Οδηγίας) Κατάργηση Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα Προεδρικά Διατάγματα 18/1996 (Α΄12) και 377/1993 (Α΄160). Άρθρο 21 (άρθρο 27 της Οδηγίας) Παρέκκλιση Έως τις 29 Ιουνίου 2011 επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η θέση σε λειτουργία φορητών μηχανημάτων στερέωσης που λειτουργούν με φυσίγγια και άλλων κρουστικών μηχανημάτων τα οποία συνάδουν με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας πού ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Άρθρο 22 (Παραρτήματα της Οδηγίας) Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα της οδηγίας 2006/42/ΕΚ και τα οποία έχουν ως κάτωθι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Ο κατασκευαστής μηχανημάτων ή ο εξουσιοδοτη− μένος αντιπρόσωπός του μεριμνά για τη διεξαγωγή εκτίμησης των κινδύνων, προκειμένου να καθορίσει τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που αφορούν τα εν λόγω μηχανήματα. Το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτε− λέσματα της εκτίμησης αυτής. Με την επαναληπτική διαδικασία της ως άνω εκτίμη− σης και ελάττωσης των κινδύνων, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει: — να καθορίζει τα όρια του μηχανήματος, τα οποία περιλαμβάνουν την προβλεπόμενη χρήση και την ευλό− γως προβλέψιμη κακή χρήση, — να εντοπίζει τους εγγενείς κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσει το μηχάνημα και τη σχετική κατάσταση αντικειμενικού κινδύνου, — να εκτιμήσει τους κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του ενδεχόμενου τραυματισμού ή της ενδεχόμενης βλάβης της υγείας και την πιθανότητα πρόκλησής τους, — να υπολογίσει τους κινδύνους, προκειμένου να καθο− ρισθεί αν απαιτείται ελάττωση των κινδύνων, σύμφωνα με το σκοπό της παρούσας οδηγίας, — να εξαφανίσει τους εγγενείς κινδύνους ή να μειώσει τους κινδύνους που συνδέονται με τους εν λόγω εγ− γενείς κινδύνους, δια της εφαρμογής προστατευτικών μέτρων, κατά τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στο σημείο 1.1.2 στοιχείο β). 2. Οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας εφαρμόζονται μόνον όταν ο αντίστοιχος κίνδυνος υφίσταται για το συγκε− 1978ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)κριμένο μηχάνημα όταν αυτό χρησιμοποιείται υπό τις συνθήκες που προβλέπονται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, αλλά επίσης υπό προβλέψιμες μη κανονικές συνθήκες. Εν πάση πε− ριπτώσει, ισχύουν τόσο η αρχή της ενσωμάτωσης της ασφάλειας που μνημονεύεται στο σημείο 1.1.2 καθώς και οι υποχρεώσεις που αφορούν τη σήμανση και την παροχή οδηγιών χρήσης που μνημονεύονται στα σημεία 1.7.3 και 1.7.4. 3. Η τήρηση των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που θεσπίζει το παρόν παράρτημα είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη προόδου της επιστήμης, οι στόχοι που τίθενται από τις εν λόγω απαιτήσεις είναι πιθανό να μην επιτυγχάνονται. Στην περίπτωση αυτή, το μηχάνημα πρέπει, κατά το δυνατόν, να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται για την επίτευξ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.