Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να καθορίσει τις ουσιώδεις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια αναφορικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των μηχανών που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

L 157/24Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL9.6.2006Ο∆ΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/EK (αναδιατύπωση) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4)Προκειµένου να διασφαλισθεί η νοµική ασφάλεια για τους χρήστες, είναι αναγκαίο να καθορισθούν όσο το δυνατόν ακριβέστερα το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας καθώς και οι έννοιες που σχετίζονται µε την εφαρµογή της.(5)ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,Οι αναγκαστικές διατάξεις των κρατών µελών για τους ανελκυστήρες εργοταξίων που προορίζονται για την ανύψωση προσώπων ή προσώπων και αγαθών, οι οποίες συµπληρώνονται συχνά µε εκ των πραγµάτων υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές ή/και προαιρετικά πρότυπα, δεν οδηγούν υποχρεωτικά σε διαφορετικά επίπεδα υγείας και ασφάλειας, αλλά, λόγω των διαφορών τους, συνιστούν εµπόδια όσον αφορά τις συναλλαγές στο εσωτερικό της Κοινότητας. Εξάλλου, τα εθνικά συστήµατα εκτίµησης της συµµόρφωσης και πιστοποίησης των εν λόγω µηχανηµάτων εµφανίζουν σηµαντικές αποκλίσεις. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµο να µην αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας οι ανελκυστήρες εργοταξίων, οι οποίοι προορίζονται για την ανύψωση προσώπων ή προσώπων και αγαθών.(6)Είναι σκόπιµο να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας τα όπλα, συµπεριλαµβανοµένων των πυροβόλων όπλων που εµπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (6). Η εξαίρεση των πυροβόλων όπλων δεν θα πρέπει να ισχύει για τα φορητά µηχανήµατα στερέωσης που λειτουργούν µε φυσίγγια και άλλα κρουστικά µηχανήµατα, τα οποία προορίζονται µόνο για βιοµηχανικούς και τεχνικούς σκοπούς. Είναι ανάγκη να προβλεφθούν µεταβατικές διατάξεις που θα επιτρέπουν στα κράτη µέλη να διαθέτουν στην αγορά και να θέτουν σε υπηρεσία µηχανήµατα του είδους αυτού που έχουν κατασκευασθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, περιλαµβανοµένων και εκείνων περί εφαρµογής της σύµβασης της 1ης Ιουλίου 1969 περί της αµοιβαίας αναγνώρισης των επισήµων σφραγίδων δοκιµής των φορητών πυροβόλων όπλων. Οι εν λόγω µεταβατικές διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα στους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης να συντάσσουν πρότυπα που διασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας βασιζόµενα στην πρόοδο της επιστήµης.(7)Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στην ανύψωση προσώπων µε µηχανήµατα που δεν έχουν σχεδιασθεί προς τον σκοπό αυτόν. Ωστόσο, τούτο δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να λαµβάνουν εθνικά µέτρα, συνάδοντα µε τη συνθήκη, όσον αφορά τα εν λόγω µηχανήµατα, προς εφαρµογή της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 1989, σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (7).Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3), Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1)Η οδηγία 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τις µηχανές (4), αποτελεί κωδικοποίηση της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ (5). Με την ευκαιρία νέων ουσιωδών τροποποιήσεων της οδηγίας 98/37/ΕΚ, ενδείκνυται, για λόγους σαφήνειας, να αναδιατυπωθεί η εν λόγω οδηγία.(2)Ο τοµέας των µηχανηµάτων αποτελεί σηµαντικό τµήµα της βιοµηχανίας µηχανικών κατασκευών και είναι ένας από τους βιοµηχανικούς πυρήνες της οικονοµίας της Κοινότητας. Το κοινωνικό κόστος του µεγάλου αριθµού ατυχηµάτων που προκαλούνται άµεσα από τη χρήση µηχανηµάτων µπορεί να µειωθεί µε τον εγγενώς ασφαλή σχεδιασµό και κατασκευή των µηχανηµάτων, και µε την ορθή εγκατάσταση και συντήρησή τους.(3)Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν στο έδαφός τους την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, ιδίως των εργαζοµένων και των καταναλωτών, καθώς και, ανάλογα µε την περίπτωση, των κατοικίδιων ζώων και των αγαθών, κυρίως έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση µηχανηµάτων.(1) ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 164. (2) ΕΕ C 311 της 7.11.2001, σ. 1. (3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ C 271 Ε της 12.11.2003, σ. 491), κοινή θέση του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 2005 (ΕΕ C 251 E της 11.10.2005, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 2005 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 2006. (4) ΕΕ L 207 της 23.7.1998, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/79/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1). (5) Οδηγία 89/392/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1989, για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τις µηχανές (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 9).(6) ΕΕ L 256 της 13.9.1991, σ. 51. (7) ΕΕ L 393 της 30.12.1989, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 195 της 19.7.2001, σ. 46). 9.6.2006 (8)ELΕπίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΌσον αφορά τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας οι οποίες αφορούν τους κινδύνους, που επί του παρόντος δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά µε την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυµουλκουµένων και των εναλλάξιµων ρυµουλκούµενων µηχανηµάτων τους, καθώς και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχηµάτων αυτών (1), θα πρέπει να παύσουν να εφαρµόζονται, εφόσον αυτοί οι κίνδυνοι διέπονται από την οδηγία 2003/37/ΕΚ.L 157/25φορείς, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή τους.Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα να εξασφαλίζουν την εφαρµογή στην πράξη της παρούσας οδηγίας στην επικράτειά τους και τη µέγιστη δυνατή βελτίωση της ασφάλειας των σχετικών µηχανηµάτων στην επικράτειά τους και σύµφωνα µε τις διατάξεις της. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ικανότητά τους για διεξαγωγή αποτελεσµατικής εποπτείας της αγοράς, λαµβανοµένων υπόψη των κατευθυντήριων γραµµών που έχει αναπτύξει η Επιτροπή, προκειµένου να επιτευχθεί η ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.Όταν το µηχάνηµα ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί από καταναλωτή, δηλαδή από µη επαγγελµατία χειριστή, ο κατασκευαστής θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το γεγονός αυτό κατά το σχεδιασµό και την κατασκευή. Το ίδιο ισχύει εφόσον το µηχάνηµα πρόκειται να χρησιµοποιηθεί κανονικά προκειµένου να παράσχει υπηρεσία σε καταναλωτή.(16)Μολονότι οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρµόζονται στα ηµιτελή µηχανήµατα στο σύνολό τους, είναι ωστόσο σηµαντικό να διασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω µηχανηµάτων µέσω ειδικής διαδικασίας.(17)Στις εκθέσεις, εµποροπανηγύρεις και παρόµοιες δηλώσεις, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εκτίθενται µηχανήµατα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, ενδείκνυται να ενηµερώνονται επαρκώς οι ενδιαφερόµενοι για το γεγονός ότι τα εν λόγω µηχανήµατα δεν έχουν συµµορφωθεί και ότι είναι αδύνατον να τα αγοράσουν όπως έχουν.(18)Στην παρούσα οδηγία καθορίζονται µόνον οι γενικής ισχύος βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που συµπληρώνονται µε σειρά ειδικών απαιτήσεων για ορισµένες κατηγορίες µηχανηµάτων. Προκειµένου να διευκολύνονται οι κατασκευαστές όσον αφορά την απόδειξη της συµµόρφωσης προς τις εν λόγω βασικές απαιτήσεις και για να είναι δυνατός ο έλεγχος της συµµόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις, είναι σκόπιµο να υπάρχουν πρότυπα εναρµονισµένα σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά µε την πρόληψη των κινδύνων που απορρέουν από το σχεδιασµό και την κατασκευή των µηχανηµάτων. Τα εν λόγω πρότυπα καταρτίζονται από οργανισµούς ιδιωτικού δικαίου και θα πρέπει να διατηρούν τον µη δεσµευτικό τους χαρακτήρα.(19)Λόγω της φύσεως των κινδύνων τους οποίους συνεπάγεται η χρήση των µηχανηµάτων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να θεσπισθούν διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να καθορισθούν ανάλογα µε τη σοβαρότητα του εγγενούς κινδύνου των µηχανηµάτων αυτών. Συνεπώς, για κάθε κατηγορία µηχανηµάτων, θα πρέπει να υπάρχει η προσήκουσα διαδικασία σύµφωνα µε την απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών εκτίµησης της συµµόρφωσης και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήµανσης συµµόρφωσης «CE» που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισης (2), λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του ελέγχου που απαιτείται για τα µηχανήµατα αυτά.Η εποπτεία της αγοράς αποτελεί βασικό εργαλείο στο µέτρο που διασφαλίζει την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των οδηγιών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να θεσπισθεί το νοµικό πλαίσιο εντός του οποίου θα είναι δυνατό να διεξάγεται αρµονικά η εποπτεία της αγοράς.(10)Θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα µηχανήµατα είναι ασφαλή· οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να εφαρµόζονται µε κριτικό πνεύµα συνυπολογίζοντας την πρόοδο της επιστήµης κατά τον χρόνο της κατασκευής καθώς και τις τεχνικές και οικονοµικές απαιτήσεις.(15) (9)(14)(11)Στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, θα πρέπει να θεσπισθεί σαφής διάκριση µεταξύ της αµφισβήτησης εναρµονισµένου προτύπου που προσδίδει σε µηχάνηµα το τεκµήριο της συµµόρφωσης και της ρήτρας διασφάλισης που αφορά ένα µηχάνηµα.(12)Η έναρξη χρήσης ενός µηχανήµατος κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας αφορά αποκλειστικά τη χρησιµοποίηση του ίδιου του µηχανήµατος σύµφωνα µε την προβλεπόµενη ή τη λογικά αναµενόµενη χρήση του. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη θέσπιση εξωγενών όρων για τη χρήση του µηχανήµατος, εφόσον αυτοί δεν συνεπάγονται µετατροπές του µηχανήµατος κατά τρόπο µη προσδιοριζόµενο από την παρούσα οδηγία.(13)Είναι επίσης σκόπιµο να προβλεφθεί κατάλληλος µηχανισµός που να επιτρέπει τη θέσπιση συγκεκριµένων µέτρων σε κοινοτικό επίπεδο, µε τα οποία να ζητείται από τα κράτη µέλη να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά ορισµένων ειδών µηχανηµάτων, τα οποία παρουσιάζουν τους ίδιους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων είτε λόγω ελλείψεων των οικείων εναρµονισµένων προτύπων είτε δυνάµει των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, ή να επιβάλλουν ειδικούς όρους για τα εν λόγω µηχανήµατα. Για να διασφαλισθεί η προσήκουσα εκτίµηση της αναγκαιότητας των µέτρων αυτών, τα µέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται από την Επιτροπή, επικουρούµενη από επιτροπή, υπό το πρίσµα των διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη και άλλα ενδιαφερόµενα µέλη. ∆εδοµένου ότι τα εν λόγω µέτρα δεν έχουν άµεση εφαρµογή στους οικονοµικούς(1) ΕΕ L 171 της 9.7.2003, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/67/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 19.10.2005, σ. 17).(2) ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 23. L 157/26ELΕπίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(20)Η σήµανση «CE» θα πρέπει να αναγνωρισθεί πλήρως ως η µόνη σήµανση η οποία εγγυάται τη συµµόρφωση του µηχανήµατος προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Όλες οι άλλες σηµάνσεις που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη σηµασία ή τη µορφή, ή και τα δύο µαζί, της σήµανσης «CE», θα πρέπει να απαγορευθούν.(22)Προκειµένου να διασφαλισθεί η ίδια ποιότητα για τη σήµανση «CE» και τη σήµανση του κατασκευαστή, είναι σκόπιµο να επιτίθενται οι σηµάνσεις αυτές σύµφωνα µε τις ίδιες τεχνικές. Για να αποφεύγεται η σύγχυση µεταξύ των σηµάνσεων «CE» που ενδέχεται να εµφανίζονται επί ορισµένων δοµικών στοιχείων και της σήµανσης «CE» που αντιστοιχεί στο µηχάνηµα, η σήµανση αυτή πρέπει να επιτίθεται δίπλα στο όνοµα του προσώπου που έχει αναλάβει τη σχετική ευθύνη, δηλαδή του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του.σχέση µε την οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες (1). Ο ανακαθορισµός του πεδίου εφαρµογής της τελευταίας αυτής οδηγίας κρίνεται, ως εκ τούτου, αναγκαίος. Κατά συνέπεια, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.Οι κατασκευαστές θα πρέπει να φέρουν ακέραιη την ευθύνη πιστοποίησης της συµµόρφωσης των µηχανηµάτων τους προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, για ορισµένους τύπους µηχανηµάτων που ενέχουν µεγαλύτερους κινδύνους, είναι επιθυµητή η θέσπιση αυστηρότερης διαδικασίας πιστοποίησης.(21)(23)Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του θα πρέπει επίσης να µεριµνούν ώστε να διενεργείται εκτίµηση των κινδύνων όσον αφορά το µηχάνηµα το οποίο επιθυµούν να διαθέσουν στην αγορά. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καθορίζουν τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για το µηχάνηµά τους και για τις οποίες πρέπει να λαµβάνουν µέτρα.(24)Είναι απαραίτητο ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, πριν συντάξει τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ, να καταρτίζει τεχνικό φάκελο κατασκευής. Ωστόσο, καίτοι η τεκµηρίωση δεν είναι απαραίτητο να είναι µονίµως διαθέσιµη υπό υλική µορφή, θα πρέπει εντούτοις να µπορεί να διατίθεται κατόπιν αιτήµατος. Η εν λόγω τεκµηρίωση µπορεί να µην περιλαµβάνει λεπτοµερή σχέδια των υποσυγκροτηµάτων που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των µηχανηµάτων, εκτός εάν η γνώση τους είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.9.6.2006(28)∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η θέσπιση των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά το σχεδιασµό και την κατασκευή προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των µηχανηµάτων που διατίθενται στην αγορά, δεν µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και µπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.(29)Σύµφωνα µε το σηµείο 34 της διοργανικής συµφωνίας για τη βελτίωση της νοµοθεσίας (2), τα κράτη µέλη παροτρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα αποτυπώνουν, στο µέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία µεταξύ της παρούσας οδηγίας και των µέτρων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δηµοσιοποιήσουν.(30)Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3),ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 1.Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:α) µηχανήµατα· (25)Οι αποδέκτες οποιασδήποτε απόφασης λαµβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε τους λόγους της απόφασης αυτής καθώς και µε τα ένδικα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους.β) εναλλάξιµος εξοπλισµός· γ) δοµικά στοιχεία ασφαλείας· δ) ανυψωτικά εξαρτήµατα·(26)Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.ε) αλυσίδες, συρµατόσχοινα και ιµάντες· στ) αφαιρετά συστήµατα µηχανικής µετάδοσης· ζ) ηµιτελή µηχανήµατα.(27)Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας µατα που προορίζονται για την επιτρέπει τον καλύτερο καθορισµό εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής τηςσε ορισµένα µηχανήανύψωση προσώπων των προϊόντων που παρούσας οδηγίας σε(1) ΕΕ L 213 της 7.9.1995, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1). (2) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. (3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 9.6.2006 2.ELΕπίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΑπό το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εξαιρούνται:α) τα δοµικά στοιχεία ασφάλειας που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως ανταλλακτικά για την αντικατάσταση πανοµοιότυπων δοµικών στοιχείων και τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής της αρχικής µηχανής·L 157/27ια) τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που σχετίζονται µε τους ακόλουθους τοµείς, στο µέτρο που καλύπτονται από την οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 1973, σχετικά µε το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως (3): — οικιακές συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση,β) ο ειδικός εξοπλισµός λούνα παρκ ή/και πάρκων αναψυχής·— οπτικοακουστικός εξοπλισµός,γ) τα µηχανήµατα τα οποία έχουν σχεδιασθεί ειδικά ή λειτουργούν για χρήση σχετική µε την πυρηνική ενέργεια και η βλάβη των οποίων µπορεί να προκαλέσει εκποµπή ραδιενέργειας·— εξοπλισµός πληροφορικής,δ) τα όπλα, συµπεριλαµβανοµένων των πυροβόλων όπλων· ε) τα ακόλουθα µεταφορικά µέσα: — οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες για τους κινδύνους που καλύπτονται από την οδηγία 2003/37/ΕΚ, πλην των µηχανηµάτων που τοποθετούνται στα οχήµατα αυτά, — τα οχήµατα µε κινητήρα και τα ρυµουλκούµενά τους που καλύπτονται από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (1), πλην των µηχανηµάτων που τοποθετούνται στα οχήµατα αυτά, — τα οχήµατα που καλύπτονται από την οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα (2), πλην των µηχανηµάτων που τοποθετούνται στα οχήµατα αυτά, — τα οχήµατα µε κινητήρα που προορίζονται αποκλειστικά για αγώνες, και — τα µέσα αεροπορικών µεταφορών, ναυσιπλοΐας και σιδηροδροµικών µεταφορών, πλην των µηχανηµάτων που τοποθετούνται στα εν λόγω µέσα µεταφορών· στ) τα ποντοπόρα πλοία και οι κινητές µονάδες ανοικτής θαλάσσης καθώς και τα µηχανήµατα που είναι εγκατεστηµένα επί των εν λόγω πλοίων ή/και µονάδων· ζ) τα µηχανήµατα που είναι ειδικά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα για στρατιωτικούς ή αστυνοµικούς σκοπούς· η) τα µηχανήµατα που είναι ειδικά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα για ερευνητικούς σκοπούς για προσωρινή χρήση σε εργαστήρια· θ) οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων· ι) τα µηχανήµατα που προορίζονται για τη µετακίνηση ερµηνευτών κατά τη διάρκεια καλλιτεχνικών παραστάσεων· (1) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/28/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 27). (2) ΕΕ L 124 της 9.5.2002, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/30/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 106 της 27.4.2005, σ. 17).— συνήθεις µηχανές γραφείου, — συσκευές µεταγωγής και ελέγχου χαµηλής τάσης, — ηλεκτρικοί κινητήρες· ιβ) οι ακόλουθοι ηλεκτρικοί εξοπλισµοί υψηλής τάσεως: — συσκευές µεταγωγής και ελέγχου, — µετασχηµατιστές. Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «µηχανήµατα» νοούνται τα προϊόντα που απαριθµούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ). Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: α) «µηχάνηµα»: — σύνολο εξοπλισµένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί µε σύστηµα µεταδόσεως της κίνησης εκτός από την άµεσα εφαρµοζόµενη ανθρώπινη ή ζωική δύναµη, απαρτιζόµενο από συνδεδεµένα µεταξύ τους τµήµατα ή δοµικά στοιχεία, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι συνενωµένα για συγκεκριµένη εφαρµογή, — σύνολο που µνηµονεύεται στην πρώτη περίπτωση, από το οποίο λείπουν µόνο τα στοιχεία για τη σύνδεσή του στο χώρο χρήσης ή µε πηγές ενέργειας και κίνησης, — σύνολο που µνηµονεύεται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, έτοιµο προς εγκατάσταση, το οποίο δεν µπορεί να λειτουργήσει όπως έχει παρά µόνον µετά τη συναρµογή του σε µεταφορικό µέσο, ή την εγκατάστασή του σε κτίριο ή σε κατασκεύασµα, — σύνολα µηχανηµάτων που µνηµονεύονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση ή ηµιτελή µηχανήµατα που µνηµονεύονται στο στοιχείο ζ) τα οποία, προς επίτευξη του ίδιου σκοπού, διατάσσονται και ελέγχονται µε τρόπο που να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο, — σύνολο συνδεόµενων µερών ή δοµικών στοιχείων, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων κινείται και τα οποία συναρµόζονται, µε σκοπό την ανύψωση φορτίων και µοναδική πηγή ισχύος του οποίου είναι η άµεσα εφαρµοζόµενη ανθρώπινη προσπάθεια· (3) ΕΕ L 77 της 26.3.1973, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1). L 157/28ELΕπίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςβ) «εναλλάξιµος εξοπλισµός»: εξοπλισµός ο οποίος, µετά την έναρξη χρήσης µηχανήµατος ή ελκυστήρα, συναρµολογείται επ' αυτών από τον ίδιο τον χειριστή προκειµένου να τροποποιηθεί η λειτουργία τους ή να προστεθεί νέα λειτουργία, εφόσον ο εν λόγω εξοπλισµός δεν αποτελεί εργαλείο· γ) «δοµικό στοιχείο ασφαλείας»: δοµικό στοιχείο: — το οποίο εξυπηρετεί τη λειτουργία ενός χαρακτηριστικού ασφαλείας, και — το οποίο διατίθεται χωριστά στην αγορά, και — του οποίου η βλάβη ή/και η δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων, και — το οποίο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του µηχανήµατος, ή το οποίο µπορεί να αντικαθίσταται από συνηθισµένα δοµικά στοιχεία για τη λειτουργία του µηχανήµατος. Στο παράρτηµα V περιέχεται ενδεικτικός κατάλογος των δοµικών στοιχείων ασφαλείας, ο οποίος µπορεί να ενηµερώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α)· δ) «ανυψωτικό εξάρτηµα»: δοµικό στοιχείο ή εξοπλισµός που δεν συνδέεται µε το µηχάνηµα ανύψωσης, επιτρέπει τη συγκράτηση του φορτίου και τοποθετείται είτε µεταξύ του µηχανήµατος και του φορτίου, είτε επί του ιδίου του φορτίου, είτε προορίζεται να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του φορτίου και διατίθεται χωριστά στην αγορά· ως ανυψωτικά εξαρτήµατα θεωρούνται επίσης οι αρτάνες και τα δοµικά τους στοιχεία. ε) «αλυσίδες, συρµατόσχοινα και ιµάντες»: οι αλυσίδες, τα συρµατόσχοινα και οι ιµάντες που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για σκοπούς ανύψωσης ως τµήµα ανυψωτικού µηχανήµατος ή ανυψωτικού εξαρτήµατος· στ) «αφαιρετό σύστηµα µηχανικής µετάδοσης»: κινητό δοµικό στοιχείο το οποίο προορίζεται για τη µετάδοση ισχύος µεταξύ αυτοκίνητου µηχανήµατος ή ελκυστήρα και άλλου µηχανήµατος, και το οποίο τα συνδέει µε το πρώτο σταθερό έδρανο. Όταν διατίθεται στην αγορά µε τον προφυλακτήρα του, θεωρείται ένα προϊόν· ζ) «ηµιτελές µηχάνηµα»: σύνολο το οποίο σχεδόν αποτελεί µηχάνηµα αλλά δεν µπορεί από µόνο του να εκτελέσει συγκεκριµένη εφαρµογή. Ένα σύστηµα µετάδοσης είναι ηµιτελές µηχάνηµα. Το ηµιτελές µηχάνηµα προορίζεται µόνον για ενσωµάτωση ή συναρµολόγηση σε άλλα µηχανήµατα ή άλλα ηµιτελή µηχανήµατα ή εξοπλισµό προκειµένου να σχηµατιστεί µηχάνηµα στο οποίο εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία· η) «διάθεση στην αγορά»: διάθεση για πρώτη φορά, µέσα στην Κοινότητα, επ' ανταλλάγµατι ή δωρεάν, µηχανήµατος ή ηµιτελούς µηχανήµατος για διανοµή ή χρήση· θ) «κατασκευαστής»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει µηχανήµατα ή ηµιτελή µηχανήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και το9.6.2006οποίο είναι υπεύθυνο για την συµµόρφωση του µηχανήµατος ή του ηµιτελούς µηχανήµατος προς την παρούσα οδηγία προκειµένου να τα διαθέσει στην αγορά, µε το όνοµα ή το εµπορικό του σήµα ή για δική του χρήση. Εάν δεν υπάρχει κατασκευαστής σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, ως κατασκευαστής θεωρείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή αρχίζει να χρησιµοποιεί µηχανήµατα ή ηµιτελή µηχανήµατα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία· ι) «εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εγκατεστηµένο στην Κοινότητα, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να διεκπεραιώνει, εξ ονόµατός του, όλες ή ορισµένες από τις υποχρεώσεις και διατυπώσεις που συνδέονται µε την παρούσα οδηγία· ια) «έναρξη χρήσης»: χρησιµοποίηση, εντός της Κοινότητας, για πρώτη φορά, σύµφωνα µε τον προορισµό του µηχανήµατος που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας· ιβ) «εναρµονισµένο πρότυπο»: µη δεσµευτική τεχνική προδιαγραφή, εγκεκριµένη από οργανισµό τυποποίησης, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), βάσει εντολής της Επιτροπής, η οποία χορηγείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται µε την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (1).Άρθρο 3 Ειδικές οδηγίες Εφόσον, σε σχέση µε µηχάνηµα, οι κίνδυνοι που αριθµούνται στο παράρτηµα Ι καλύπτονται εν όλω ή εν µέρει από άλλες κοινοτικές οδηγίες, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται, ή παύει να εφαρµόζεται στο µηχάνηµα αυτό όσον αφορά τους κινδύνους αυτούς, από την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των άλλων αυτών οδηγιών.Άρθρο 4 Εποπτεία της αγοράς 1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο ώστε τα µηχανήµατα να µπορούν να διατίθενται στην αγορά ή/και να αρχίζουν να χρησιµοποιούνται µόνον αν συµµορφούνται προς τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και, ενδεχοµένως, των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών, εφόσον εγκαθίστανται και συντηρούνται καταλλήλως και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους ή υπό λογικά προβλέψιµες συνθήκες. (1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003. 9.6.2006Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε τα ηµιτελή µηχανήµατα να µπορούν να διατίθενται στην αγορά µόνο εφόσον πληρούν τις οικείες διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 3. Τα κράτη µέλη εγκαθιδρύουν ή ορίζουν τις αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των µηχανηµάτων και των ηµιτελών µηχανηµάτων προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. 4. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τα καθήκοντα, την οργάνωση και τις αρµοδιότητες των αρµόδιων αρχών της παραγράφου 3 και απευθύνουν σχετική κοινοποίηση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη· κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη ενδεχόµενες µεταγενέστερες τροποποιήσεις.Άρθρο 5 ∆ιάθεση στην αγορά και έναρξη χρήσης 1. Πριν από τη διάθεση του µηχανήµατος στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης του, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του: α) εξασφαλίζει ότι το µηχάνηµα πληροί τις σχετικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που παρατίθενται στο παράρτηµα Ι· β) εξασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος που µνηµονεύεται στο τµήµα Α του παραρτήµατος VIΙ είναι διαθέσιµος· γ) παρέχει, ιδίως, τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως οι οδηγίες χρήσης· δ) εφαρµόζει τις δέουσες διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης σύµφωνα µε το άρθρο 12· ε) συντάσσει τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ µέρος 1 τµήµα Α και διασφαλίζει ότι η δήλωση αυτή συνοδεύει το µηχάνηµα· στ) επιθέτει τη σήµανση «CE» σύµφωνα µε το άρθρο 16. 2. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, πριν από τη διάθεση ηµιτελούς µηχανήµατος στην αγορά, βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του άρθρου 13. 3. Για τους σκοπούς της διαδικασίας του άρθρου 12, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του διαθέτει τα απαραίτητα µέσα ή έχει πρόσβαση σε αυτά, προκειµένου να είναι σε θέση να διασφαλίζει τη συµµόρφωση του µηχανήµατος προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήµατος Ι. 4. Εάν τα µηχανήµατα αποτελούν επίσης αντικείµενο και άλλων οδηγιών, οι οποίες αφορούν άλλα θέµατα και προβλέπουν την επίθεση της σήµανσης «CE», η εν λόγω σήµανση υποδηλώνει τη συµµόρφωση των µηχανηµάτων προς τις διατάξεις και των άλλων αυτών οδηγιών. Ωστόσο, εάν µια ή περισσότερες από τις ανωτέρω οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του να επιλέγει, κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το εφαρµοστέο σύστηµα, η σήµανση «CE» υποδηλώνει τη συµµόρφωσηL 157/29µόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του. Τα στοιχεία των εφαρµοζόµενων οδηγιών, όπως αυτά δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφονται στη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ.Άρθρο 6 Ελεύθερη κυκλοφορία 1. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεµποδίζουν στο έδαφός τους τη διάθεση στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης των µηχανηµάτων που συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 2. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ηµιτελών µηχανηµάτων τα οποία, σύµφωνα µε βεβαίωση ενσωµάτωσης εκ µέρους του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του, η οποία προβλέπεται στο παράρτηµα II µέρος 1 τµήµα Β, προορίζονται να ενσωµατωθούν σε µηχάνηµα ή να συναρµολογηθούν µε άλλα ηµιτελή µηχανήµατα ώστε να αποτελέσουν µηχάνηµα. 3. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν, κατά τις εµποροπανηγύρεις, τις εκθέσεις, τις επιδείξεις, και τις παρόµοιες εκδηλώσεις, την παρουσίαση µηχανηµάτων ή ηµιτελών µηχανηµάτων που δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον επισηµαίνεται σαφώς σε ορατή πινακίδα η µη συµµόρφωσή τους και το ότι τα εν λόγω µηχανήµατα δεν θα διατίθενται πριν από τη συµµόρφωσή τους. Εξάλλου, κατά τις επιδείξεις παρόµοιων µηχανηµάτων ή ηµιτελών µηχανηµάτων που δεν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, λαµβάνονται τα προσήκοντα µέτρα ασφαλείας προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία των προσώπων.Άρθρο 7 Τεκµήριο συµµόρφωσης και εναρµονισµένα πρότυπα 1. Τα κράτη µέλη θεωρούν ότι είναι σύµφωνα µε τις της παρούσας οδηγίας τα µηχανήµατα που φέρουν τη «CE» και συνοδεύονται από τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ χόµενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτηµα II µέρος Α.διατάξεις σήµανση το περιε1 τµήµα2. Τα µηχανήµατα που κατασκευάζονται σύµφωνα µε εναρµονισµένο πρότυπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκµαίρεται ότι συµµορφώνονται προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται από το εν λόγω εναρµονισµένο πρότυπο. 3. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία των εναρµονισµένων προτύπων. 4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου οι κοινωνικοί εταίροι να µπορούν να ασκούν επιρροή, σε εθνικό επίπεδο, στη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης των εναρµονισµένων προτύπων. L 157/30Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςELΆρθρο 89.6.2006Λαµβάνοντας δεόντως υπόψη το αποτέλεσµα της διαβούλευσης αυτής, η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 3.Ειδικά µέτρα 1. Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 3, κάθε κατάλληλο µέτρο για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τα ακόλουθα σηµεία: α) την ενηµέρωση του ενδεικτικού καταλόγου δοµικών στοιχείων ασφαλείας του παραρτήµατος V, ο οποίος µνηµονεύεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ)· β) τον περιορισµό διάθεσης στην αγορά των µηχανηµάτων που µνηµονεύονται στο άρθρο 9. Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει, σύµφωνα µε τη διαδικασία 2. του άρθρου 22 παράγραφος 2, κάθε κατάλληλο µέτρο για τη θέση σε ισχύ και την πρακτική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων για την εξασφάλιση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.Άρθρο 10 ∆ιαδικασία αµφισβήτησης εναρµονισµένου προτύπου Εάν κράτος µέλος ή η Επιτροπή θεωρήσει ότι εναρµονισµένο πρότυπο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας τις οποίες καλύπτει και οι οποίες καθορίζονται στο παράρτηµα I, η Επιτροπή ή το κράτος µέλος προσφεύγει στην επιτροπή που συστάθηκε µε την οδηγία 98/34/ΕΚ, εκθέτοντας τους σχετικούς λόγους. Η επιτροπή γνωµοδοτεί αµελλητί. Με βάση τη γνώµη της επιτροπής, η Επιτροπή λαµβάνει την απόφαση να δηµοσιεύσει, να µη δηµοσιεύσει, να δηµοσιεύσει υπό όρους, να διατηρήσει, να διατηρήσει υπό όρους ή να αποσύρει τα στοιχεία του εν λόγω εναρµονισµένου προτύπου από την Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Άρθρο 11 Άρθρο 9 Ειδικά µέτρα για τα δυνητικώς επικίνδυνα µηχανήµατα 1. Όταν, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10, η Επιτροπή κρίνει ότι εναρµονισµένο πρότυπο δεν ανταποκρίνεται πλήρως προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, τις οποίες καλύπτει και οι οποίες εκτίθενται στο παράρτηµα Ι, η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, να θεσπίζει µέτρα µε τα οποία να ζητείται από τα κράτη µέλη να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά µηχανηµάτων µε τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία εµφανίζουν κινδύνους λόγω ελλείψεων του προτύπου ή να επιβάλλουν ειδικούς όρους για τα εν λόγω µηχανήµατα. Όταν, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11, η Επιτροπή κρίνει ότι µέτρο που έλαβε κράτος µέλος είναι δικαιολογηµένο, η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, να θεσπίζει µέτρα µε τα οποία να ζητείται από τα κράτη µέλη να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά µηχανηµάτων µε τεχνικά χαρακτηριστικά που εµφανίζουν τον ίδιο κίνδυνο λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών τους ή να επιβάλλουν ειδικούς όρους για τα εν λόγω µηχανήµατα.Ρήτρα διασφάλισης 1. Όταν κράτος µέλος διαπιστώσει ότι µηχάνηµα, το οποίο καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, φέρει τη σήµανση «CE», συνοδεύεται από τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ και χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό του ή υπό λογικά προβλέψιµες συνθήκες, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια προσώπων και, ενδεχοµένως, κατοικίδιων ζώων ή αγαθών, λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την απόσυρση του εν λόγω µηχανήµατος από την αγορά, για την απαγόρευση της διάθεσής του στην αγορά ή/και της έναρξης χρήσης του ή για τον περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας του. 2. Το κράτος µέλος γνωστοποιεί αµέσως στην Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη µέλη τα µέτρα αυτά, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασής του, και ιδίως αν η µη συµµόρφωση οφείλεται σε: α) τη µη τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)· β) την εσφαλµένη εφαρµογή των εναρµονισµένων προτύπων του άρθρου 7 παράγραφος 2· γ) ελλείψεις των ίδιων των εναρµονισµένων προτύπων του άρθρου 7 παράγραφος 2.2. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να ερευνήσει την ανάγκη θέσπισης των µέτρων της παραγράφου 1.3. Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη αµελλητί.3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τα κράτη µέλη και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη επισηµαίνοντας τα µέτρα που προτίθεται να θεσπίσει, ώστε να διασφαλίσει, σε κοινοτικό επίπεδο, υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων.Μετά τη διαβούλευση αυτή, η Επιτροπή εξετάζει εάν τα µέτρα που έλαβαν τα κράτη µέλη είναι δικαιολογηµένα και γνωστοποιεί την απόφασή της στο κράτος µέλος που ανέλαβε την πρωτοβουλία, στα λοιπά κράτη µέλη, και στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 9.6.2006Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL4. Όταν τα µέτρα της παραγράφου 1 στηρίζονται σε ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων και εφόσον το κράτος µέλος που έλαβε την απόφαση εµµένει στη θέση του, η Επιτροπή ή το κράτος µέλος κινούν τη διαδικασία του άρθρου 10. 5. Εάν µηχάνηµα δεν πληροί τις προδιαγραφές και είναι εφοδιασµένο µε σήµανση «CE», το αρµόδιο κράτος µέλος λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα έναντι οποιουδήποτε επέθεσε τη σήµανση και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα λοιπά κράτη µέλη. 6. Η Επιτροπή µεριµνά για την ενηµέρωση των κρατών µελών όσον αφορά την πορεία και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας.L 157/31α) τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΧ και τον εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής του µηχανήµατος κατά το παράρτηµα VIIΙ, σηµείο 3· β) τη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας κατά το παράρτηµα Χ.Άρθρο 13 ∆ιαδικασία για τα ηµιτελή µηχανήµατα 1. Ο κατασκευαστής ηµιτελούς µηχανήµατος ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, εξασφαλίζουν, πριν από τη διάθεσή της στην αγορά:Άρθρο 12 ∆ιαδικασίες για την εκτίµηση της συµµόρφωσης µηχανήµατος 1. Για να πιστοποιήσει τη συµµόρφωση του µηχανήµατος προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του εφαρµόζει µία από τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. 2. Όταν το µηχάνηµα δεν µνηµονεύεται στο παράρτηµα ΙV, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του εφαρµόζει τη διαδικασία για την αξιολόγηση της σ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.