Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

ΦΕΚ 1901 B / 17-09-2008: Εγκριση Εθνικού Προγράμματος Μείωσης των Εκπομπών στην ατμόσφαιρα, ορισμένων ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005 ΚΥΑ «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/81/ΕΚ «σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους» του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001» (Β΄ 992),

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2008.09.23 09:40:55 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio27561ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 1901ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ17 Σεπτεμβρίου 2008ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 38030/2127/Ε103 Έγκριση Εθνικού Προγράμματος Μείωσης των Εκπο− μπών στην ατμόσφαιρα, ορισμένων ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εθνικών ανω− τάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαι− ρικούς ρύπους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/81/ΕΚ «σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους» του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001» (Β΄ 992), όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ένωση ….» (Α΄ 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τρο− ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χά− λυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 (παρ. 2α και 3), 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του πε− ριβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως το άρθρο 30 τροποποιή− θηκε με το άρθρο 98 (παραγ.12) του ν. 1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες δια− τάξεις» (Α’ 101) και στη συνέχεια με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (Α’91). 3. Τις διατάξεις του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 96/61/ΕΚ ….. κ.λ.π.» (Α΄ 91). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) και των 9 και 13 του π. δ/τος 473/1985 «Καθορι− σμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ− γείων» (Α΄ 157). 5. Tις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 της υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορι− σμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμέ−νους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/81/ΕΚ «σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρι− κούς ρύπους» του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001» (Β΄992), όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 2001/81/ΕΚ «Σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμέ− νους ατμοσφαιρικούς ρύπους» του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 (ΕΕL 309/22/27.11.2001). 7. Τις Συστάσεις (Recommendations) της Ομάδας Ερ− γασίας για την Εφαρμογή του Προγράμματος «Καθα− ρός Αέρας» (CAFÉ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την κατάρτιση εθνικών προγραμμάτων στα πλαίσια της οδηγίας 2001/81/ΕΚ. 8. Την υπ’ αριθμ. οικ.160715/11.11.2005 υπουργική από− φαση «Συγκρότηση Τεχνικής Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας στα πλαίσια της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005 (Β΄ 992)» κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. 9. Την υπ’ αριθμ. 147558/2008 Εισήγηση της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ), για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Μείωσης των Εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. 10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώ− δικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμο− γή του άρθρου 7 (παρ.Γ) της υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005 κοινής υπουργικής απόφασης και κατ’ επέκταση του άρ− θρου 6 της οδηγίας 2001/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμο− σφαιρικούς ρύπους» του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 (ΕΕL 309/22/27.11.2001), με την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Μείωσης των ετήσιων Εκπομπών στην ατμόσφαιρα, διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων και αμμωνίας, με στόχο από το έτος 2010, οι συνολικές ετήσιες εκπομπές των εν λόγω ρύπων να μην υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 12 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. 27562ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Μείωσης Εκπομπών1. Εγκρίνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης Εκπο− μπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτη− τικών οργανικών ενώσεων και αμμωνίας, το οποίο κα− ταρτίσθηκε σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005 κοινής υπουργικής απόφασης. Το Εθνικό Πρόγραμμα περιλαμ− βάνει συνοπτικά: α. πληροφορίες για εφαρμοζόμενες και σχεδιαζόμε− νες πολιτικές, μέτρα και προγράμματα καθώς και πο− σοτικές εκτιμήσεις της επίδρασής τους στις εκπομπές των ρύπων το έτος 2010. β. τις αναμενόμενες σημαντικές αλλαγές στη γεωγρα− φική κατανομή των εθνικών εκπομπών Το περιεχόμενο του Εθνικού Προγράμματος περιγρά− φεται αναλυτικά στο Παράρτημα του άρθρου 4 της πα− ρούσας απόφασης 2. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Προ− γράμματος, η αναθεώρηση καθώς και η δημοσιοποίησή του, γίνονται αντίστοιχα σύμφωνα με τις παραγράφους Γ και Δ του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005 κοινής υπουργικής απόφασης. 3. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης Εκπομπών είναι επι− δεικτικό τροποποιήσεων, μετά από την αξιολόγησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρθρο 3 Συμμόρφωση με το Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης Εκπομπών 1. Συμμόρφωση με το Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης Εκ− πομπών υπάρχει, σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005 κοινής υπουργικής απόφασης, όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι των ετήσιων εκπομπών για κάθε ρύπο που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 12 της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης. 2. Σε περίπτωση βάσιμα αναμενόμενης ή βεβαιωμέ− νης υπέρβασης ενός ή περισσοτέρων στόχων των εθνι− κών ετήσιων εκπομπών, είναι δυνατόν να τροποποιείται στον απαιτούμενο βαθμό το περιεχόμενο του Εθνικού Προγράμματος Μείωσης των Εκπομπών που περιγρά− φεται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, με στόχο την αποτροπή ή την άμεση άρση της υπέρβασης. Άρθρο 4 Παράρτημα Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης το Παράρτημα με το Εθνικό Πρό− γραμμα Μείωσης Εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξει− δίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων και αμ μωνίας,συμπεριλαμβανομένων των Υποπαραρτημάτων και Πινάκων που ακολουθούν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΩΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Περίληψη 3. Πολιτική και διοικητική διαδικασία για την υιοθέ− τηση 4. Πολιτικές και μέτρα 5. Εκπομπές και προβλέψεις 6. Γεωγραφική κατανομή των εκπομπών 7. Κόστη και οφέλη των πολιτικών και των μέτρων 8. Αξιολόγηση και παρακολούθηση του Εθνικού Προ− γράμματος9. Βιβλιογραφία Υποπαράρτημα A Εκθέσεις ιστορικών δεδομένων εκ− πομπών Υποπαράρτημα B Πίνακες προβολής – πρόβλεψης εκπομπών Υποπαράρτημα Γ Το Εθνικό Πρόγραμμα σε Πίνακες Υποπαράρτημα Δ Κοινωνικο−οικονομικές παραδοχές και παράμετροι του μοντέλου Υποπαράρτημα E Επεξηγήσεις συντομεύσεων για μη συμπεριληφθέντα δεδομένα Ι. Γενικά Το Εθνικό Πρόγραμμα μείωσης των εκπομπών ορι− σμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στην ατμόσφαιρα κα− ταρτίσθηκε στα πλαίσια της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 29459/1510/05 κοινής υπουργικής απόφασης και κατ’ επέ− κταση της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ. Η δομή του ακολουθεί τις σχετικές Συστάσεις ([1]) της Επιτροπής Ε.Κ., ενώ τα ιστορικά στοιχεία δραστηριοτήτων και εκπομπών για την περίοδο 1990−2006 και οι βασικές παραδοχές και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τις εκτιμήσεις των εκπομπών, αντλήθηκαν από την εθνική Εκθεση που υπε− βλήθη στον ΟΗΕ (Γραμματεία για την Κλιματική αλλαγή) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ([2]) και τους σχετικούς Πίνακες CRF που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Ευ− ρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), [3]. Περίληψη Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/81/ΕΚ από την 1.1.2010 και περαιτέρω οι ετήσιες εθνικές εκπομπές της χώρας από κάθε ανθρωπογενή πηγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 523 kt για το διοξείδιο του θείου (536 kt κατά το έτος 2006), τους 344 kt για τα οξείδια του αζώτου (316 kt κατά το έτος 2006), τους 261 kt για τις πτητικές ορ− γανικές ενώσεις (291 kt κατά το έτος 2006) και τους 73 kt για την αμμωνία (68 kt κατά το έτος 2006). Προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Οδηγίας υποχρεούται να καταρτίσει ένα σχετικό Εθνικό Πρόγραμμα πολιτικών και μέτρων για τη σταδι− ακή μείωση των εκπομπών των 4 ρύπων. Από τα στοιχεία των ιστορικών και των αναμενόμε− νων εκπομπών μετά από το έτος 2010 προκύπτει ότι η χώρα θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Οδηγίας με μεγάλη άνεση, όσον αφορά το διοξείδιο του θείου (333 kt αναμενόμενες (φθίνουσες) εκπομπές για το έτος 2010) και με άνεση, όσον αφορά τις πτητικές οργανικές ενώ− σεις και την αμμωνία (243 και 68 kt αναμενόμενες (φθί− νουσες) εκπομπές για το έτος 2010, αντίστοιχα). Όσον αφορά τα οξείδια του αζώτου, η χώρα θα αντα− ποκριθεί στις απαιτήσεις για το έτος 2010 (318 kt αναμε− νόμενες (αυξανόμενες) εκπομπές για το έτος 2010), ενώ για το διάστημα μετά από το έτος 2010 επίσης θα αντα− ποκριθεί με την εφαρμογή γενικότερων πολιτικών. Αναλυτικότερα, για την ανταπόκριση της χώρας στις απαιτήσεις της Οδηγίας: − για το διοξείδιο του θείο επαρκεί η κατανάλωση σε ολόκληρη τη χώρα μαζούτ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και η λειτουργία μίας μονάδας αποθείωσης καυ− σαερίων μίας λιγνιτικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρι− κού ρεύματος, ενώ περαιτέρω σημαντική μείωση των εκπομπών θα προκύψει από την οριστική διακοπή της λειτουργίας δύο πεπαλαιωμένων λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, − για τις πτητικές οργανικές ενώσεις επαρκεί η δια− τήρηση της σημερινής φθίνουσας τάσης των εκπομπών από την οδική κυκλοφορία, − για την αμμωνία και δεδομένης της φθίνουσας τά− σης των σημαντικότερων πηγών του ρύπου (κατανάλω− ση λιπασμάτων και μέγεθος του ζωϊκού κεφαλαίου) δεν απαιτείται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) − για τα οξείδια του αζώτου απαιτείται η διατήρηση της σημερινής φθίνουσας τάσης των εκπομπών από την οδική κυκλοφορία, αλλά και η σταθεροποίηση των εκ− πομπών στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με την εφαρμογή γενικότερων πολιτικών (ενδεικτικά, δι− ασύνδεση μη διασυνδεδεμένων νησιών με το ηπειρωτι− κό δίκτυο της χώρας, αλλαγή καυσίμου από μαζούτ και ντίζελ σε φυσικό αέριο στην Κρήτη). Επιπρόσθετες, αλλά περιορισμένου μεγέθους μειώσεις των εκπομπών, μη προσδιορίσιμες επί του παρόντος, αναμένονται στα πλαίσια της εφαρμογής διαφόρων Οδηγιών, όπως η 96/61/ΕΚ (IPPC), η 1999/13/ΕΚ (χρήση διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστά− σεις), η 94/63/ΕΚ (εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις) και η 2001/80/ΕΚ (με− γάλες εγκαταστάσεις καύσης), [4], [5], [6] και [7]. 3. Πολιτική και διοικητική διαδικασία της υιοθέτησης Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 7 της υπ’ αριθμ. 29459/1510/05 κοινής υπουργικής απόφασης για την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος, προβλέπεται η σύσταση Τεχνικής Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα εγκρίνεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομίας και Οικονομικών. Εκτός των εργασιών της Τεχνικής Διυπουργικής Ομά− δας Εργασίας, προηγήθηκε συνεργασία με τις αρμόδι− ες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για θέματα σχετικά με το ενεργειακό ισοζύγιο, με τη ΔΕΗ Α.Ε., τους Φορείς που πραγματοποίησαν τις ετήσιες απογραφές εκπομπών στα πλαίσια της εφαρμογής του Πρωτοκόλ− λου του Κυότο (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σχο− λή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε− χνείου) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών. Το Πρόγραμμα είναι συμβατό με το Εθνικό Πρόγραμ− μα για την μείωση των εκπομπών αερίων του φαινο− μένου του θερμοκηπίου (ΠΥΣ 5/2003 [9]) και συνεπώς οι βασικές παραδοχές τους είναι ταυτόσημες και μπο− ρούν να αναζητηθούν στις Εκθέσεις που έχει υποβάλει η χώρα στην Γραμματεία του ΟΗΕ για την Κλιματική αλ− λαγή (UNFCCC) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη τα προβλεπόμενα από την Οδη− γία 2001/80/ΕΚ για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό Δίκαιο της χώ− ρας με την υπ’ αριθμ. 29457/1511/2005 κοινής υπουργικής απόφασης (εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκπο− μπών από υφιστάμενες εγκαταστάσεις), [7] και [10]. 4. Πολιτικές και μέτρα Το Πρόγραμμα οδηγεί στην από 1.1.2010 και περαι− τέρω μη υπέρβαση συγκεκριμένου ανώτατου εθνικού ορίου των ετήσιων ανθρωπογενών εκπομπών 4 ρύπων (διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, πτητικές ορ− γανικές ενώσεις και αμμωνία). Τα όρια αυτά είναι τα ακόλουθα: − για το διοξείδιο του θείου: 523 kt (536 kt κατά το έτος 2006) − για τα οξείδια του αζώτου (ως διοξείδιο του αζώ− του): 344 kt (316 kt κατά το έτος 2006) − για τις πτητικές οργανικές ενώσεις: 261 kt (291 kt κατά το έτος 2006) − για την αμμωνία: 73 kt (68 kt κατά το έτος 2006). Από την επεξεργασία των στοιχείων των ιστορικών εκπομπών και των προβλέψεων προκύπτει ότι για τη χώρα δεν πρόκειται να προκύψει πρόβλημα μη τήρη− σης των ανωτάτων εθνικών ορίων για το διοξείδιο του θείου, τις πτητικές οργανικές ενώσεις και την αμμω− νία. Όσον αφορά τα οξείδια του αζώτου, η Χώρα θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ27563για το έτος 2010. Για το διάστημα, μετά το έτος 2010 η Χώρα θα ανταποκριθεί με την εφαρμογή γενικότε− ρων πολιτικών. Πρακτικά, για τη μη υπέρβαση των ανώτατων εθνικών ορίων των 4 ρύπων: − για το διοξείδιο του θείο επαρκεί η κατανάλωση σε ολόκληρη τη χώρα μαζούτ περιεκτικότητας 1% σε θείο, κατά μέγιστον, και η λειτουργία μίας μονάδας αποθεί− ωσης καυσαερίων μίας λιγνιτικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ περαιτέρω σημαντική μείω− ση των εκπομπών θα προκύψει από την οριστική δια− κοπή της λειτουργίας δύο πεπαλαιωμένων λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (εφαρμογή των Οδηγιών 2005/33/ΕΚ και 2001/80/ΕΚ ([12] και [8], εν− σωματώθηκαν στο εθνικό Δίκαιο της χώρας με τις υπ’ αριθμ. 284/2006/2007 και 29457/1511/2005, ([13] και [11])), κοινές υπουργικές αποφάσεις. − για τις πτητικές οργανικές ενώσεις επαρκεί η δια− τήρηση της σημερινής φθίνουσας τάσης των εκπομπών από την οδική κυκλοφορία, − για την αμμωνία και δεδομένης της φθίνουσας τά− σης των σημαντικότερων πηγών του ρύπου (κατανάλω− ση λιπασμάτων και μέγεθος του ζωϊκού κεφαλαίου) δεν απαιτείται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων, − για τα οξείδια του αζώτου απαιτείται η διατήρηση της σημερινής φθίνουσας τάσης των εκπομπών από την οδική κυκλοφορία, αλλά και η σταθεροποίηση των εκ− πομπών στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με την εφαρμογή γενικότερων πολιτικών (ενδεικτικά, δι− ασύνδεση μη διασυνδεδεμένων νησιών με το ηπειρωτι− κό δίκτυο της χώρας, αλλαγή καυσίμου από μαζούτ και ντίζελ σε φυσικό αέριο στην Κρήτη). Επιπρόσθετες, αλλά περιορισμένου μεγέθους μειώ− σεις των εκπομπών, μη επακριβώς προσδιορίσιμες επί του παρόντος, αναμένονται στα πλαίσια της εφαρμογής Οδηγιών, όπως η 96/61/ΕΚ (εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, [4, 13, 14, 15, 16]), η 2001/80/ΕΚ (μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης( 7,10]), η 94/63/ΕΚ (έλεγχος των εκπομπών πτη− τικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις, [6, 17]) και η 1999/13/ΕΚ (χρή− ση διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκα− ταστάσεις, [5, 18]). 5. Εκπομπές και προβλέψεις 5.1 Τα ιστορικά στοιχεία εκπομπών και οι προβλέψεις εκπομπών για το έτος 2010 (βλέπετε Παράρτημα Α, Πίνακες 1−4), καθώς επίσης και τα ενδεχόμενα μέτρα για την τήρηση των απαιτήσεων της Οδηγίας 2001/81/ ΕΚ για τους 4 ρύπους που αυτή καλύπτει, έχουν ως ακολούθως: − Για το διοξείδιο του θείου Οι επιτρεπόμενες εκπομπές διοξειδίου του θείου είναι 523 kt για το έτος 2010, ενώ οι (φθίνουσες) εκπομπές για το έτος 2006 ήταν 536 kt. Με τη λειτουργία, πριν από το έτος 2010, μίας μονάδας αποθείωσης των καυσαερίων της Μονάδας ΙΙΙ του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας οι ετήσιες εκπομπές του ρύπου θα μειωθούν κατά περίπου 100 kt, ενώ με την έως τις 31. 12.2010 οριστική παύση λειτουργίας των Μονάδων Ι και ΙΙ του ίδιου Σταθμού οι εκπομπές θα μειωθούν επί πλέον κατά περίπου 90 kt. Η συμμόρφωση με την απαί− τηση της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ είναι προφανής. Με την εφαρμογή και άλλων κοινοτικής προέλευσης μέτρων (χρήση μαζούτ χαμηλότερης περιεκτικότητας σε θείο σε σχέση με αυτή του έτους 2006) θα υπάρξει επιπρόσθετη μείωση των εκπομπών του ρύπου κατά περίπου 100 kt. 27564ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Οι εκπομπές του ρύπου για το έτος 2010 εκτιμώνται περί τους 333 kt (για το έτος 2011 περί τους 228 kt). − Για τα οξείδια του αζώτου Οι επιτρεπόμενες εκπομπές οξειδίων του αζώτου εί− ναι 344 kt για το έτος 2010, ενώ οι (ελαφρά φθίνουσες) εκπομπές του έτους 2006 ήταν 316 kt. Με την εφαρμογή και μόνο κοινοτικής προέλευσης μέτρων (εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στα οδικά οχήματα) αναμένεται έως το έτος 2010 μείωση των ετησίων εκπομπών του ρύπου κατά περίπου 40 kt στον τομέα των οδικών μεταφορών, ενώ στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς την εφαρ− μογή μέτρων πέραν των προβλεπόμενων από την κοι− νοτική νομοθεσία, αναμένεται αύξηση των ετησίων εκ− πομπών περί τους 56 kt έως το έτος 2010. Πλησίον του έτους 2010 και περαιτέρω (αναμενόμε− νες εκπομπές οξειδίων του αζώτου το έτος 2010 146 kt από τον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επί συνολικών εθνικών εκπομπών 318 kt) απαιτείται η λήψη μέτρων για μείωση των αναμενόμενων συνολι− κών εκπομπών (350 kt για το έτος 2015) τουλάχιστον έως το επίπεδο των 344 kt. Από την προβλεπόμενη για μετά το έτος 2012 (και πριν από το έτος 2016) διασύνδεση μη διασυνδεδεμένων νη− σιών των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο της χώ− ρας αναμένεται συνολική μείωση των ετήσιων εκπομπών οξειδίων του αζώτου κατά 10 kt, ενώ από την προβλεπό− μενη για μετά το έτος 2012 (και πριν από το έτος 2016) αλλαγή καυσίμου από μαζούτ και ντίζελ σε φυσικό αέ− ριο στην Κρήτη αναμένεται συνολική μείωση των ετή− σιων εκπομπών οξειδίων του αζώτου κατά 35 kt. − Για τις πτητικές οργανικές ενώσεις Οι επιτρεπόμενες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώ− σεων είναι 261 kt για το έτος 2010, ενώ οι (φθίνουσες) εκπομπές του έτους 2006 ήταν 291 kt. Με την εφαρμογή κοινοτικής προέλευσης μέτρων (εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στα οδικά οχήματα) αναμένεται έως το έτος 2010 μείωση των ετησίων εκπομπών του ρύπου κατά τουλάχιστον 34 kt. Η συμμόρφωση με την απαίτηση της Οδηγίας 2001/81/ ΕΚ θεωρείται δεδομένη. Με την εφαρμογή και άλλων κοινοτικής προέλευσης μέτρων (χρήση διαλυτών στη βιομηχανία) αναμένεται επιπρόσθετη μείωση των εκπομπών. Οι εκπομπές του ρύπου για το έτος 2010 εκτιμώνται περί τους 243 kt. − Για την αμμωνία Οι επιτρεπόμενες εκπομπές είναι 73 kt για το έτος 2010, ελαφρά ανώτερες από τις εκπομπές του έτους 2006 (68 kt). Στη χώρα, από το έτος 2000 οι συνολικές εκπομπές αζώτου από τη χρήση λιπασμάτων και από την κτηνοτροφία, που αποτελούν τις κύριες πηγές εκ− πομπών αμμωνίας, παρουσιάζουν μια ελαφρά φθίνουσα τάση και συνεπώς, με βεβαιότητα, το έτος 2010 και πε− ραιτέρω δεν θα υπάρξει υπέρβαση της επιτρεπόμενης τιμής (βλέπετε Παράρτημα Α, Πίνακες 5 και 6). Από την προεκβολή των στοιχείων για τις εκπομπές κατά την περίοδο 2000−06 προκύπτει ότι οι εκπομπές του ρύπου για το έτος 2010 θα κυμανθούν περί τους 68 kt. 5.2 Συνοπτικά, οι προβλέψεις για τις εκπομπές των 4 ρύπων για το έτος 2010 είναι 333 kt για το διοξείδιο του θείου, 318 kt για τα οξείδια του αζώτου 243 kt για τις πτητικές οργανικές ενώσεις και 68 kt για την αμ− μωνία. 6. Γεωγραφική κατανομή των εκπομπών Σημαντική αλλαγή στη γεωγραφική κατανομή των εκ− πομπών προβλέπεται μόνο για την περιοχή της Μεγαλό−πολης. Ως το έτος 2010 προβλέπεται μείωση των ετήσι− ων εκπομπών διοξειδίου του θείου κατά περίπου 100 kt (περίπου το 20% των εκπομπών της χώρας) και μετά το έτος 2010 μία επιπλέον μείωση κατά περίπου 90 kt. 7. Κόστη και οφέλη των πολιτικών και των μέτρων Στα πλαίσια νομοθετικών διατάξεων πληθώρα μέτρων εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοσθούν που συμ− βάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών των 4 ρύπων, χωρίς όμως να αποδίδεται η επιβολή τους στην Οδη− γία 2001/81/ΕΚ. 8. Αξιολόγηση και παρακολούθηση του Εθνικού Προ− γράμματος Η χώρα, στα πλαίσια της κοινοτικής νομοθεσίας και διεθνών δεσμεύσεών της, εφαρμόζει μία σειρά εθνι− κών νομοθετημάτων που προβλέπουν αφενός μεν την εφαρμογή μέτρων που άμεσα ή έμμεσα συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών των 4 ρύπων, αφετέ− ρου δε την παρακολούθηση της εφαρμογής με την πε− ριοδική σύνταξη εκθέσεων με επεξεργασμένα σχετικά στοιχεία (ενδεικτικά, καταναλώσεις καυσίμων σε επί− πεδο χώρας και εκθέσεις εκπομπών από βιομηχανικές εγκαταστάσεις). Πέρα από τα στοιχεία και τους δείκτες που παρακο− λουθούνται στα πλαίσια της εφαρμογής του Πρωτοκόλ− λου του Κυότο, η παρακολούθηση των ακόλουθων πα− ραμέτρων ουσιαστικά επαρκούν για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Προγράμματος: − για το διοξείδιο του θείου − περιεκτικότητα σε θείο του διακινούμενου μαζούτ (ήδη ασκούμενη αρμοδιότητα του Γενικού Χημείου του Κράτους) − χρονοδιάγραμμα κατασκευής και επαρκής λειτουρ− γία της μονάδας αποθείωσης καυσαερίων ενός λιγνιτι− κού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (αρμο− διότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρακολούθηση μέσω του ελέγχου της τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του σταθμού) − χρονοδιάγραμμα προς την οριστική παύση της λειτουργίας δύο πεπαλαιωμένων μονάδων λιγνιτικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (αρμοδιότη− τα του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, πα− ρακολούθηση μέσω των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του σταθμού) − για τα οξείδια του αζώτου − επαρκής έλεγχος των εφοδιασμένων με αντιρρυπα− ντικό εξοπλισμό οχημάτων (ήδη ασκούμενη αρμοδιότη− τα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνίας, του ΥΠΕΧΩΔΕ και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) − χρονοδιάγραμμα υλοποίησης γενικότερων πολιτι− κών στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει− ας (ήδη ασκούμενη αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανά− πτυξης) και επαρκής εφαρμογή των αντιρρυπαντικών μέτρων που ενδεχομένως έχουν επιβληθεί σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ήδη ασκούμενη αρ− μοδιότητα από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο Ανάπτυ− ξης, παρακολούθηση μέσω των εγκεκριμένων Περιβαλ− λοντικών Όρων των Μονάδων) − για τις πτητικές οργανικές ενώσεις − επαρκής έλεγχος των εφοδιασμένων με αντιρρυπα− ντικό εξοπλισμό οχημάτων (ήδη ασκούμενη αρμοδιότη− τα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνίας, του ΥΠΕΧΩΔΕ και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) − επαρκής έλεγχος του εξοπλισμού περιορισμού των εκπομπών από εγκαταστάσεις αποθήκευσης βενζίνης και τα διυλιστήρια (κατά περίπτωση, ήδη ασκούμενη αρμοδιότητα της οικείας Περιφέρειας ή του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρακολούθηση μέσω των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων των εγκατα− στάσεων) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) − για την αμμωνία − ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των καταναλισκό− μενων λιπασμάτων, ιδίως όσον αφορά την ουρία (αρ− μοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Δεν κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν αναλυτικά πληθώρα επί πλέον των προαναφερομένων παραμέ− τρων που παρακολουθούνται στα πλαίσια της εφαρμο− γής μέτρων με (περιορισμένη) συμβολή στη μείωση των εκπομπών των 4 ρύπων σε χαμηλότερα επίπεδα από τα απαιτούμενα από την Οδηγία 2001/81/ΕΚ. 9. Βιβλιογραφία [1] Οδηγία 2001/81/ΕΚ σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους του Συμβουλί− ου της 23ης Οκτωβρίου 2001 [2] Recommendations on developing and reporting national programmes under the National Emission Ceilings Directive, Working Group on the Implementation of the Clean Air For Europe (CAFE) programme, 3 April 2006. [3] Εθνική απογραφή αερίων του θερμοκηπίου, ΥΠΕ− ΧΩΔΕ, Αθήνα (2008) [4] Πίνακες CRF εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (http://cdr.eionet.europa.eu) [5] Οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. [6] Οδηγία 1999/13/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπο− μπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότη− τες και εγκατα−στάσεις [7] Οδηγία 94/63/ΕΚ για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανο− μής καυσίμων. [8] ΚΥΑ 29459/1510/2005 (ΦΕΚ 992Β) “Καθορισμός εθνι− κών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμο− σφαιρικούς ρύπους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/81/ΕΚ “σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους” του Συμ− βουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001. ” [9] ΠΥΣ 5/2003 (ΦΕΚ 58Α) “Εγκριση Εθνικού Προγράμ− ματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμο− κηπίου (2000−2010) σύμφωνα με το άρθρο τρίτο (παρά− γραφος 3) του ν. 3017/2002 (ΦΕΚ Α΄117).” [10] Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπο− μπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγά− λες εγκαταστάσεις καύσης [11] ΚΥΑ 29457/1511/05 (ΦΕΚ 992Β) “Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμό− σφαιρα ορισμένων ρύπων που προέρχονται από μεγά− λες εγκαταστάσεις καύσης, σε συμμόρφωση με τις δι− ατάξεις της οδηγίας 2001/80/ΕΚ «για τον περιορι−σμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις» του Συμβουλίου της 23ης Οκτω− βρίου 2001.» [12] Οδηγία 2005/33/ΕΚ για την τροποποίηση της οδη− γίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα των καυ− σίμων πλοίων σε θείο.27565[13] ΚΥΑ 284/2006/2007 (ΦΕΚ 1736Β) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τρο− ποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδη− γία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοί− ων σε θείο.» [14] ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/ 61 Ε.Ε., διαδικασία ορι− οθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις..» [15] ΚΥΑ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δημο− σίων και ιδιωτικών έργωv και δραστηριoτήτωv σε κατη− γoρίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρ− μόνιση του ν. 1650/ 1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α΄91).»” [16] ΚΥΑ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332Β) “Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιο− λόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις” (Α΄91).” [17] European IPPC Bureau (http://eippcb.jrc.es) [18] ΚΥΑ 10245/713/1997 (ΦΕΚ 311Β) “Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων.” [19] ΚΥΑ 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832Β) “Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκατα− στάσεις.” [20] ΥΠΕΧΩΔΕ, Τελική Έκθεση Corinair 94, Αθήνα (1997) Yποπαράρτημα Α Εκθέσεις ιστορικών δεδομένων εκπομπών Οι ετήσιες εκθέσεις της χώρας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), στο πλαίσιο της Σύμβασης της Γενεύης για τη Διασυνοριακή Ατμοσφαιρική Ρύπανση σε μεγάλη από− σταση. Στους Πίνακες Α1−Α4 παρουσιάζονται συνοπτικά ιστο− ρικά στοιχεία εκπομπών και στοιχεία προβλέψεων εκ− πομπών για τους 4 ρύπους, ανά κλάδο δραστηριότητας και αθροιστικά (τα στοιχεία εκπομπών αμμωνίας από τη βιομηχανία για το έτος 1990 παρουσιάζονται όπως στην τελική Εκθεση Corinair 1994 [20], ενώ τα λοιπά στοιχεία για τις εκπομπές του ρύπου αυτού θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΕΟΠ). 1A1 1A21A3b1A31A41B 2 3 4 6Ενεργειακός τομέας (Εγκαταστάσεις Καύσης & Παραγωγή Ενέργειας)Μεταποιητικές βιομηχανίες (Καύση σε βιομηχανίες)Οδικές μεταφορέςΆλλες μεταφορέςΆλλοι τομείςΔιάχυτες εκπομπές (από καύσιμα)Βιομηχανικές διεργασίεςΧρήση διαλυτών και άλλων ουσιώνΓεωργίαΑπόβλητα*:NA (βλ. Παράρτημα Ε) ESME_NECs_(6)_SO2_5.08aΣυνολικές εκπομπέςΆλλοι τομείς που δεν περιλαμβάνονται παραπάνωNFRΤομέας471,60*9,576,4928,5720,2912,9294,49299,271990499,39*8,409,0018,8318,815,1268,58370,652000504,49*8,357,7520,4425,992,3367,45372,182001515,74*8,549,1520,6022,262,3969,30383,492002554,08*8,609,4823,7823,732,5664,20421,732003548,31*8,727,4023,3628,612,5663,40414,252004544,79*9,947,3924,4627,300,6455,03420,042005535,62**9,777,5023,7629,870,7261,91402,102006Πίνακας Α1. Ανθρωπογενείς ετήσιες εκπομπές SO2 στην Ελλάδα σε kt (1990, 2000−06, 2010 and 2015)33310725300,5152452010201527566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1A31A41B 2 34 6 5Άλλες μεταφορέςΆλλοι τομείςΔιάχυτες εκπομπές (από καύσιμα)Βιομηχανικές διεργασίεςΧρήση διαλυτών και άλλων ουσιώνΓεωργίαΑπόβληταΧρήσεις γης, αλλαγής χρήσεων γης και δασοπονία*** :0,591A3bΟδικές μεταφορέςΝΑ, ΝΕ, ΝΟΣυνολικές εκπομπές**1A2Μεταποιητικές βιομηχανίες (Καύση σε βιομηχανίες)** : ΝΑ, ΝΕ (βλ. Παράρτημα Ε)280,271,171,880,3647,4939,70109,1722,1757,731A1Ενεργειακός τομέας (Εγκαταστάσεις Καύσης & Παραγωγή Ενέργειας)1990NFRΤομέας317,350,27**1,291,360,4345,6544,35118,0224,6481,332001319,830,04**1,251,450,5149,7240,22115,4124,6486,582002ESME_NECs_(6)_NOx_5.08a305,491,97**1,251,470,5044,6234,76122,7424,4973,692000320,470,05**1,191,370,5354,6039,66116,2922,2684,512003316,850,13**1,311,390,4147,4544,18109,1022,6590,212004328,650,10**1,331,700,4147,9743,36122,7720,1190,952005315,620,20**1,231,690,4249,8446,47103,0723,4989,222006Πίνακας Α2. Ανθρωπογενείς ετήσιες εκπομπές ΝΟx (ως NO2) στην Ελλάδα σε kt (1990, 2000−06, 2010 and 2015)3181,31,50,44040652414620102015ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27567 1A21A3b 1A31A41B 2 34 6 7Μεταποιητικές βιομηχανίες (Καύση σε βιομηχανίες)Οδικές μεταφορέςΆλλες μεταφορέςΆλλοι τομείςΔιάχυτες εκπομπές (από καύσιμα)Βιομηχανικές διεργασίεςΧρήση διαλυτών και άλλων ουσιώνΓεωργίαΑπόβληταΆλλοι τομείς που δεν περιλαμβάνονται παραπάνω***:ΝΑ, ΝΕ, ΝΟ307,71*****56,6534,2222,2224,311,78158,524,895,111990** : ΝΑ, ΝΕ (βλ. Παράρτημα1A1Ενεργειακός τομέας (Εγκαταστάσεις Καύσης & Παραγωγή Ενέργειας)Συνολικές εκπομπέςNFRΤομέας349,99*****52,3553,5628,2823,681,98178,425,446,282001346,55*****52,4955,8729,2124,081,80171,675,535,902002Ε)ESME_NECs_(6)_VOCs_5.08a354,43*****53,2052,9628,5823,711,56182,695,616,112000339,18*****52,6149,6230,0123,681,81170,564,686,222003331,85*****52,7354,3028,9622,591,99160,344,576,372004286,28*****53,0539,8528,8821,312,44129,894,436,432005291,42******53,6849,4429,3121,412,37124,194,706,332006Πίνακας Α3. Ανθρωπογενείς ετήσιες εκπομπές VOCs στην Ελλάδα σε kt (1990, 2000−06, 2010 and 2015)24346502717290562010201527568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1A3b 1A31A41B 2 346 7Οδικές μεταφορέςΆλλες μεταφορέςΆλλοι τομείςΔιάχυτες εκπομπές (από καύσιμα)Βιομηχανικές διεργασίεςΧρήση διαλυτών και άλλων ουσιώνΓεωργία Από εδάφη Από διαχείριση κοπριάς ΑπόβληταΆλλοι τομείς 95,02083,87 36,34 47,53 00110000,1501990 0ESME_NECs_(4)_NH3_5.081A2Μεταποιητικές βιομηχανίες (Καύση σε βιομηχανίες)Συνολικές εκπομπέςNFR 1A1Τομέας Ενεργειακός τομέας (Εγκαταστάσεις Καύσης & Παραγωγή Ενέργειας)74,23071,68 24,23 47,45 0010001,5502000 071,02069,34 22,19 47,15 00NE0001,6902001 070,46068,63 21,51 47,12 00NE0001,8302002 070,08068,11 20,79 47,32 00NE0001,9702003 069,37067,26 19,89 47,37 00NE0002,1102004 068,26066.01 19,66 46,35 0000002,2502005 068,47066,08 19,42 46,66 0000002,3902006 0Πίνακας Α4. Ανθρωπογενείς ετήσιες εκπομπές NH3 στην Ελλάδα σε kt (1990, 2000−06, 2010 and 2015)68,40065,45 18,50 46,95 0000002,9502010 069,55065,90 18,50 47,40 0000003,6502015 0ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27569 24619904612,00 16,00 0,60 50,00 40,00 40,00 40,00ΠρόβαταΧοίροιΠουλερικάΒουβάλιαΑιγοειδήΆλογαΗμίονοι και όνοιESME_NECs_(1)_NH3_pop_5.085.33950,00Μη γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες1870,8328.7489948.69238070,00Έκκριση Αζώτου (kg N/ζώο/χρόνο)Γαλακτοπαραγωγικές αγε− λάδεςΒοοειδήΚατηγορία πηγής98295.6390,9530.8569699.024387225200093285.6710,9730.3279499.05738722320018626,45.7060,9530.6299509.08738322020027924,55.7440,9331.7569649.0833762172003Πίνακας Α5. Βασικά δεδομένα για τη γεωργία – πληθυσμοί ζώων σε χιλιάδες (1990−2006)74235.7770,9432.0649629.117376215200473275.5091,2930.5879408.827384220200569275.4211,2431.5659498.790399219200627570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2.1. 3851990Άζωτο που επανεισάγεται στο έδαφος από υπολείμματα καλλι− εργειών Καλλιεργημένα οργανικά εδάφη (ha/έτος)1.4 Υπολείμματα καλλιεργειών1.5 Καλλιέργεια histosolsΠτητικό άζωτο από λιπάσματα, κοπριά ζώων και λοιπάESME_NECs_(1)_NH3_soils_5.08Πτητικό άζωτο από λιπάσματα, κοπριά ζώων και λοιπά που χά− νεται μέσω διήθησης και απορ− ροή3.2 Αζωτούχα διηθήματα και απορροέςΈμμεσες εκπομπές3.1 Ατμοσφαιρικές απθέσεις3.Έκκριση αζώτου από βοσκοτόπια και ιπποκομίαΔέσμευση αζώτου από καλλιέρ− γειες που δεσμεύουν άζωτο1.3 Καλλιέργειες που δεσμεύ− ουν άζωτοKοπριά από βοσκοτόπια, λειβά− δια και ιπποκομίαΠρόσληψη αζώτου από κοπριά χρησιμοποιούμενη στα εδάφη1.2 Κοπριά ζώων που χρησιμο− ποιείται στα εδάφη2471223476.66023,61,1139,5Πρόσληψη αζώτου από συνθετι− κά λιπάσματαΠεριγραφή2081103606.66025,01,1138,525720002011083616.66025,81,0638,123520011991073636.66025,11,0537,922820021971073646.66024,21,0337,92202003Βασικά δεδομένα για τη γεωργία – Εκπομπές Ν από εδάφη σε kt (1990−2006)1.1 Συνθετικά λιπάσματαΆμεσες εκπομπές εδάφουςΚατηγορία πηγώνΠίνακας Α6.1941063666.66026,10,9937,821120041911043516.66026,10,9637,821420051901033486.66026,60,9238,42092006ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27572Υποπαράρτημα Β Πίνακες προβολής – πρόβλεψης εκπομπών Πίνακας Β1Ρύπος: NOxΕκπομπές σε Kilotonnes Προβολή – πρόβλεψη για το έτος 2010 (Έτος – στόχος)2000 ( Έτος αναφοράς)20061 A 1 Ενεργειακός τομέας (Εγκαταστάσεις Καύσης & Πα− ραγωγή Ενέργειας)73,6989,221461 A 2 Μεταποητικές βιομηχανί− ες και κατασκευές (Καύση σε βιομηχανίες)24,4923,49241 A 3 β Οδικές μεταφορές122,74103,07651 A 3 Άλλες μεταφορές34,7646,47401 A 4 Άλλοι τομείς44,6249,84401 B Διάχυτες εκπομπές (από καύσιμα)0,500,420,42 Βιομηχανικές διεργασίες1,471,691,54. Γεωργία1,251,231,35 Χρήσεις γης, αλλαγές χρή− σεων γης και δασοπονία1,970,20NA,NENA,NE,NO305,49315,62ΔραστηριότητεςΔιαγραφόμενη εξέλιξηΜε λήψη μέτρων3 Χρήση διαλυτών και άλλων ουσιών6. Απόβλητα Άλλοι τομείς που δεν περιλαμ− βάνονται παραπάνωΣυνολικές εκπομπές318Με λήψη πρόσθετων μέτρων ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27573Πίνακας Β2 Ρύπος: SO2Εκπομπές σε Kilotonnes Προβολή – πρόβλεψη για το έτος 2010 (Έτος – στόχος)Δραστηριότητες2000 ( Έτος αναφοράς)1 A 1 Ενεργειακός τομέας (Εγκαταστάσεις Καύσης & Παραγωγή Ενέργειας)370,651 A 2 Μεταποητικές βιο− μηχανίες και κατασκευές (Καύση σε βιομηχανίες)2006Διαγραφόμενη εξέλιξηΜε λήψη μέτρων402,1024568,5861,91151 A 3 β Οδικές μεταφορές5,120,720,51 A 3 Άλλες μεταφορές18,8129,87301 A 4 Άλλοι τομείς18,8323,76251 B Διάχυτες εκπομπές (από καύσιμα)9,007,572 Βιομηχανικές διεργασίες8,409,77103 Χρήση διαλυτών και άλ− λων ουσιών 4. ΓεωργίαΝΑ6. ΑπόβληταΝΑΆλλοι τομείς που δεν περι− λαμβάνονται παραπάνωΣυνολικές εκπομπές490,39535,62333Με λήψη πρό− σθετων μέ− τρων ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27574 Πίνακας Β3 Ρύπος: VOCsΕκπομπές σε Kilotonnes Προβολή – πρόβλεψη για το έτος 2010 (Έτος – στόχος)2000 ( Έτος αναφοράς)20061 A 1 Ενεργειακός τομέας (Εγκαταστάσεις Καύσης & Παραγωγή Ενέργειας)6,116,3461 A 2 Μεταποητικές βιομη− χανίες και κατασκευές (Καύ− ση σε βιομηχανίες)5,614,75182,69124,2901 A 3 Άλλες μεταφορές1,562,3721 A 4 Άλλοι τομείς23,7121,32171 B Διάχυτες εκπομπές (από καύσιμα)28,5829,31272 Βιομηχανικές διεργασίες52,9649,44503 Χρήση διαλυτών και άλ− λων ουσιών53,2053,6946NA,NE,NONA,NE,NONA,NENA,NE,NO354,43291,37Δραστηριότητες1 A 3 β Οδικές μεταφορές4. Γεωργία 6. ΑπόβληταΔιαγραφόμενη εξέλιξηΜε λήψη μέ− τρωνΆλλοι τομείς που δεν περι− λαμβάνονται παραπάνωΣυνολικές εκπομπές243Με λήψη πρόσθετων μέτρων ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27575Πίνακας Β4Ρύπος: NH3Εκπομπές σε Kilotonnes Προβολή – πρόβλεψη για το έτος 2010 (Έτος – στόχος) Με λήψη πρό− Διαγραφόμενη Με λήψη μέ− σθετων μέ− εξέλιξη τρων τρων2000 ( Έτος αναφοράς)20061 A 1 Ενεργειακός τομέας (Εγκαταστάσεις Καύσης & Παραγωγή Ενέργειας)0001 A 2 Μεταποητικές βιο− μηχανίες και κατασκευές (Καύση σε βιομηχανίες)0001 A 3 β Οδικές μεταφορές1,552,3931 A 3 Άλλες μεταφορές0001 A 4 Άλλοι τομείς0001 B Διάχυτες εκπομπές (από καύσιμα)0002 Βιομηχανικές διεργασίες1003 Χρήση διαλυτών και άλ− λων ουσιών00071,6866,086500074,2368,4768Δραστηριότητες4. Γεωργία 6. Απόβλητα Άλλοι τομείς που δεν περι− λαμβάνονται παραπάνωΣυνολικές εκπομπές ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27576Υποπαράρτημα Γ Το Εθνικό Πρόγραμμα σε Πίνακες Πίνακας Γ1 Περίληψη & : -1999/32/E-1999/13/E-96/61/E-2001/80/E-2005/33/E1998/70/E-:X X X XSO2 NOx VOC NH3,&2010:: XSO2X X XNOx VOC NH3,: 100 kt SO2/(20%*02019011709080036*) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)ΦΕΚ1901275772.____________________X : -, ( ),(),-( ),( ), ( ) -, ( ) _______________X . .:X. ._______________ _______________X( ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)27578:(, (09.03.2006), 08.06.2007) ., . .E, UNFCCCX ( ) AQFWD (96/62/E )X X X XIPPC (96/61/E ) (1999/32/E ) (2001/80/E ) (98/70/E )X(94/67/Eand 2000/76/E ) (94/63/E )X XVOCs (99/13/E) I-V(98/69/E ) COM(2002)750 _____________________() ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)3-1( (27579) 1) No. (SO2) ()2001/80/:-(2010) 2010)(()(),:1.2001/80/ SO2/ kt SO2/,:,:100 kt 902010 2010.2. ( .550 MW)X( )X 27580ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)/&______________X NOx X SO2VOCX_______________, .X2010.X _______________NH3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.