Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022

Ημερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών - Δράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011.

Εισηγητής: Α. Μουρτσιάδης, Διευθυντής 1ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της ΓΓΒ

Εποπτεία αγοράς προϊόντων δοµικών κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής – πρώτα συµπεράσµατα Εισηγητής : Α.Μουρτσιάδης – ∆ιευθυντής 1ης ∆ιεύθυνσης Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της ΓΓΒΑ.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- Ορισµός προϊόντων δοµικών κατασκευών εκ ξύλου Σύµφωνα µε το Π.∆. 334/1994 µε το οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, ως προϊόν του τοµέα δοµικών κατασκευών (εκ ξύλου) νοείται κάθε προϊόν (εκ ξύλου) το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωµατωθεί κατά τρόπο διαρκή στα δοµικά έργα που καλύπτουν τα κτίρια.Α.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- Κατηγορίες προϊόντων που εµπίπτουν στον ορισµό αυτό Ξύλινα δάπεδα και παρκέτα Πετάσµατα µε βάση το ξύλο Ξύλινα παράθυρα και πόρτες Ξύλινα εξώφυλλα Εξωτερικές ξύλινες περσίδες Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία ∆οµική ξυλείαΑ.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- Εναρµονισµένα πρότυπα, Κ.Υ.Α., έναρξη εφαρµογής Κατηγορία προϊόντοςΠρότυπαΕΛΟΤΚοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) που έθεσαν σε εφαρµογή τα πρότυπαΈναρξη εφαρµογήςΞύλινα δάπεδα και παρκέτα143428624/416/2010 ΦΕΚ 1263, Β΄6-8-2010Πετάσµατα µε βάση το ξύλο139868625/4172010 ΦΕΚ 1263, Β΄6-8-2010Ξύλινα παράθυρα και πόρτες1435112397/409/2010 ΦΕΚ 1794, Β΄28-8-2009Ξύλινα εξώφυλλα1365912398/410/2010 ΦΕΚ 1794, Β΄28-8-2009Εξωτερικές ξύλινες περσίδες1356112398/410/2010 ΦΕΚ 1794, Β΄28-8-2009Επιφάνειες από φυσική ξυλεία149158622/414/2010 ΦΕΚ 1162, Β΄2-8-2010∆οµική ξυλεία143748622/414/2010 ΦΕΚ 1162, Β΄2-8-2010Α.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- Σήµανση CE προϊόντων δοµικών κατασκευών εκ ξύλου Υποδηλώνει τυποποιηµένη παραγωγική διαδικασία, άρα εµπεριέχει ποιότητα Υποδηλώνει επίσης ασφάλεια, υγιεινή, προστασία περιβάλλοντος Είναι υποχρεωτική για όλα τα προϊόντα που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η επίπαση του σήµατος CE δεν είναι αναγκαίο να γίνεται επί του προϊόντος, αλλά το σήµα CE πρέπει να φαίνεται στη συσκευασία ή/και στα συνοδευτικά εµπορικά έγγραφα του προϊόντος Α.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- ∆ιάρκεια σήµανσης ∆εν έχει ηµεροµηνία λήξης Είναι απαραίτητοι οι εσωτερικοί περιοδικοί έλεγχοι Είναι απαραίτητοι η τήρηση τεχνικού φακέλου για 10 χρόνια από την ηµεροµηνία παραγωγής του τελευταίου προϊόντος Α.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- Συστήµατα επιβεβαίωσης συµµόρφωσης Απαιτούµενα αρχεία, έντυπα, αρχεία, έντυπα, πιστοποιητικά Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ1+12+234√ √Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εφαρµογή Συστήµατος Ελέγχου Παραγωγής√√√√Αρχικές ∆οκιµές Τύπου√√√√Αρχεία Συνεχούς Επιτήρησης, Επιτήρησης, Αξιολόγησης√√Αρχεία Αποτελεσµάτων Εργαστηριακών ∆οκιµών√√√√Αρχεία ∆ειγµατοληπτικού Ελέγχου (µε δοκίµια από την παραγωγή) παραγωγή)Α.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- Συστήµατα επιβεβαίωσης συµµόρφωσης ανά προϊόν Κατηγορία προϊόντοςΣύστηµα επιβεβαίωσης συµµόρφωσηςΞύλινα δάπεδα και παρκέτα1, 3, 4Πετάσµατα µε βάση το ξύλο1, 2+, 3, 4Ξύλινα παράθυρα και πόρτες1, 3, 4Ξύλινα εξώφυλλα4Εξωτερικές ξύλινες περσίδες4Επιφάνειες από φυσική ξυλεία ∆οµική ξυλεία1, 3, 4 1Α.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- Πιστοποιητικά αρχικών δοκιµών Για όλα τα συστήµατα επιβεβαίωσης συµµόρφωσης απαιτούνται πιστοποιητικά αρχικών δοκιµών τύπου. Ενδεικτικά για την περίπτωση των ξύλινων πορτών και παραθύρων, οι αρχικές δοκιµές τύπου περιλαµβάνουν: Έλεγχο υδατοστεγανότητας Έλεγχο σε ανεµοπίεση Έλεγχο αεροπερατότητας Έλεγχο θερµικής αγωγιµότητας Έλεγχο ακουστικής απόδοσης Α.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- ∆ιαδικασία (επίπεδα) ελέγχου προϊόντων από την Υπηρεσία 1ο επίπεδο – έλεγχος σήµανσης CE + µακροσκοπικός έλεγχος του προϊόντος 2ο επίπεδο – έλεγχος ∆ήλωσης Συµµόρφωσης και Τεχνικού Φακέλου 3ο επίπεδο – εργαστηριακός έλεγχοςΑ.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- Εργαστήρια για τα προϊόντα δοµικών κατασκευών εκ ξύλου ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΚΑΝΑΛ) – διαπιστευµένος και κοινοποιηµένος φορέας για έλεγχο υδατοστεγανότητας, αεροδιαπερατότητας και αντοχής σε αναµοπίεση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. – διαπιστευµένος (και υπό κοινοποίηση) φορέας για έλεγχο θερµικής αγωγιµότητας και ακουστικής απόδοσηςΑ.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- ∆ιοικητικές κυρώσεις Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Π.∆. 334/1994 για τους παραβάτες προβλέπεται η απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, η απαγόρευση της κυκλοφορίας του και η επιβολή προστίµου µέχρι το 100 – πλάσιο της εµπορικής αξίας του ακατάλληλου προϊόντοςΑ.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- Αριθµός ελεγχόµενων οικονοµικών φορέων στην Ελλάδα περίπου 15 παραγωγοί ξύλινων δαπέδων περίπου 50 εισαγωγείς ξύλινων δαπέδων περίπου 15 παραγωγοί ξύλινων κουφωµάτων (στον αριθµό αυτό δεν περιλαµβάνονται τα µικρά ξυλουργικά εργαστήρια τα οποία κατασκευάζουν κουφώµατα σε µη βιοµηχανική κλίµακα και ανέρχονται σε εκατοντάδες)περίπου 20 εισαγωγείς ξύλινων κουφωµάτωνΑ.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- ∆ιαπιστωθείσα κατάσταση στην αγορά Από τους ελέγχους που έγιναν µέχρι σήµερα από την 1η ∆ιεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας διαπιστώθηκε ότι : τα εισαγόµενα ξύλινα δάπεδα τηρούν τη νοµοθεσία σε µέτριο βαθµό τα εγχώρια ξύλινα δάπεδα στην πλειονότητα τους δεν τηρούν τη νοµοθεσία τα εισαγόµενα κουφώµατα τηρούν τη νοµοθεσία σε µέτριο βαθµό τα εγχώρια κουφώµατα τηρούν τη νοµοθεσία σε µέτριο βαθµόΑ.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13- Ευχαριστώ για την προσοχή σαςΑ.Μουρτσιάδης Ηµερίδα ΤΕΕ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών – ∆ράσεις και η προοπτική τους», Αθήνα, 13-4-2011 τους» Αθήνα, 13-
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.