Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

Εγγραφο Δ/νσης ΔΙΠΑΔ της ΓΓΔΕ για την υποβοήθηση στον έλεγχο των μέτρων Ασφάλειας και Υγείας στα εργοτάξια καθώς και στη σύνταξη και τον έλεγχο του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ) Ταχ. Δ/νση: Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αμπελόκηποι Ταχ. Κωδ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ελ. Σκαραμαγκά-Αιμ.Γάββαρη Τηλέφωνο : 2107716225 FA X : 2107710216 e-mail : ested1@otenet.grΘΕΜΑ :Αθήνα,12 Φεβρουαρίου 2007 Α.Π. ΔΙΠΑΔ/οικ/69ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανομήςΕλάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων που πρέπει να τηρούνται στα εργοτάξια ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ)Επειδή στην Υπηρεσία μας έχει περιέλθει σωρεία ερωτημάτων σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων στα εργοτάξια,σας διαβιβάζουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι πιστεύουμε ότι θα σας υποβοηθήσουν στον έλεγχο των μέτρων Ασφάλειας και Υγείας στα εργοτάξια καθώς και στη σύνταξη και τον έλεγχο του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων, που πρέπει να τηρούνται στα εργοτάξια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και μπορούν να εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου. Συνημμένα 13 πίνακες (14 σελίδες) Κοινοποίηση (με συνημμένα) 1) Γρ. Υπουργου ΠΕΧΩΔΕ 2) Γρ. Υφυπουργού Θ. Ξανθόπουλου 3) Γρ. Γεν.Γραμματέα της ΓΓΔΕ 4) Γρ. Γεν. Δ/ντή Ποιότητας Δημ. Έργων Εσωτερική Διανομή 1. 2. 3. 4. 5.ΔΙΠΑΔ/β,γ,δ,ε Τμήμα α,Φ.100 Ελ. Σκαραμαγκά Αιμ. Γάββαρη Χ.Α.ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΓΕΡ. ΚΟΚΛΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV, μέρος Α, §3&18.1) ΠΔ 105/95Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών, υγρών ή αερίωνΠΔ 1073/81 (αρ. 93&95)Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (εντοπισμός – μεταφορά δικτύων κτλ )Προετοιμασία εργοταξίουΠερίφραξη,σήμανση εργοταξίου.ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) ΠΔ 305/96 (αρ.12,παρ. IV, μέρος Α, §2 & μέρος Β, τμήμα II, §2)Σχέδιο διάσωσηςέξοδοι κινδύνουζώνες κινδύνου-θύρες– οδοί κυκλοφορίαςσχεδιασμός χώρων εργασίαςΝ 1568/85 (αρ. 17,18&20) ΠΔ 305/9 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α, §3,9,10 & μέρος Β, §8,9) ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, §2.θ)Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας ΠΔ 396/94 (αρ. 4-10, παρ.I,II,III.) Ν 1430/84 (αρ.16&18) κατά την εργασία (ΜΑΠ) ΚΥΑ (αρ. πρωτ.οικ.Β.4373/1205/93) ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 8881/94) ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ. Β 5261/190/97) Πυρόσβεση-αντιμετώπιση πυρκαϊώνΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α, §4) ΠΔ 105/95 (αρ.9,παρ. IV) ΠΔ 1073/81(αρ. 96)Χώροι υγιεινής και υγειονομικός εξοπλισμόςΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α,§ 14)Α΄ Βοήθειες-ΦαρμακείοΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,μέρος Α,§.13) ΠΔ 1073/81 (αρ. 110)-1- ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣΣε όλες τις εργασίεςΑπαιτήσεις σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών.ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΑ αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003 *(Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια).Ν 2696/23-3-99 (αρ.9, 10, 44 §5, 47,48) Σήμανση εργασιών που Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ( ΚΟΚ). εκτελούνται στις οδούςεγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης-τήρηση μέτρων ασφάλειας από τους εργαζόμενους-υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση εργασιών και εναπόθεση υλικών στις οδούςκατάληψη τμήματος οδού και πεζοδρομίου. Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)ΠΔ 396/94 (αρ.9, § 4 , παρ. ΙΙΙ) ΠΔ 1073/71 (αρ.102,103,106,108) Ν 1430/84 (αρ. 16,18)* Για την αναζήτηση της Προδιαγραφής μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ-ΔΙΠΑΔ- 2- ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΧρήση Μηχανημάτων Έργων (ανυψωτικών, χωματουργικών, διακίνησης υλικών, οχημάτων) , εξοπλισμού εργασίας και μηχανών.Έλεγχος λειτουργίας και χειρισμού ΠΔ 305/96 (αρ.12 παρ. IV,μέρος Β, τμήμα ΙΙ, § 7) Ν 1430/84 (αρ. 11-15) ανυψωτικών μηχανημάτωνΓενικές διατάξεις Ανυψωτικά μηχανοκίνητα μηχανήματα.ΠΔ 1073/81 (αρ. 52 – 57)Όργανα και εξαρτήματα ανυψωτικών μηχανημάτωνΠΔ 1073/81 (αρ. 58 – 63)Χειρισμός και έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτωνΠΔ 1073/81 (αρ. 64 – 69)Χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματαΠΔ 1073/81 (αρ. 70,71)Κανονισμός Ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων (πιστοποιητικά καταλληλότητας)ΚΥΑ (αρ.πρωτ. οικ.15085/593/25-8-03)Οδηγίες χειρισμού μηχανημάτων με τη βοήθεια σημάτων με χειρονομίεςΠΔ 105/95 (παρ.IX)Αυτοκίνητα εγχύσεως ετοίμου σκυροδέματοςΠΔ 1073/81 (αρ.72,73,74)Έλεγχος λειτουργίας και χειρισμού μηχανημάτων (χωματουργικών διακίνησης υλικών), οχημάτων, εγκαταστάσεων, μηχανών, εξοπλισμού εργασίας.ΠΔ 305/96 (αρθ.12, παρ. IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, § 8 και 9) ΠΔ 1073/81 (αρ. 45 -51) Ν 1568/85 (αρ. 22 , 23) ΠΔ 395/94 (αρ. 3 – 9) ΠΔ 89/99 ΠΔ 304/2000 ΠΔ 155/2004 (αρ. 2) ΚΥΑ (αρ.πρωτ Δ13ε/4800/30-5-03) ΠΔ 377/93 ΠΔ 18/96 ΠΔ 31/90 ΠΔ 499/91- 3 - ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙI)Προκαταρκικές διαδικασίες (γενικός έλεγχος κτιρίου, έλεγχος παροχών, έλεγχος ύπαρξης κατασκευών από αμίαντο, επικίνδυνων υαλοπινάκων κλπ.) Μελέτη κατεδάφισης, επίβλεψη κατεδάφισης.ΥΑ αρ.πρωτ. οικ. 31245 /93 (αρ.2.1,11)Γενικά προστατευτικά μέτραΠΔ 1073/81 (αρ. 18-25) και ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.2.2)Προστασία εργαζομένων, κοινού και γειτονικών κτιρίωνΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 /93(αρ. 3)Πρόσθετα μέτρα για κατεδαφίσεις με τα χέρια,με μηχανικά μέσα και με εκρηκτικά.ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 (αρ.5,6,7) Ν 495/76 (αρ.1,4,7,14) ΠΔ 413/77Κατεδαφίσεις-Αποξηλώσεις με φλόγα αερίου.ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 /93(αρ. 8 )Απομάκρυνση δεξαμενών - δοχείων ευφλέκτων ή τοξικών ουσιών,ή τμημάτων κατασκευών που περιέχουν αμίαντο.ΚατεδαφίσειςΕργασίες με ειδικούς κινδύνους.ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ. 9)ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.10) Ομαδικές κατεδαφίσεις - Άρση ερειπίων. Απαιτήσεις για κατεδαφίσεις ειδικών έργων ή στοιχείων ΠΔ 1073/81 (αρ.26-30) έργων (έργων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος ή προεντεταμένου,έργων φερομένων υπό μεταλλικού σκελετού και θολωτών ή αψιδωτών κατασκευών). Απαιτήσεις για τα σταθερά μεταλλικά ικριώματα που χρησιμοποιούνται για κατεδαφίσεις με εργαλεία χειρός κατακορύφων στοιχείων πάνω των τεσσάρων (4.00) μ., εσωτερικών τοίχων μεγάλου πάχους και ύψους, δοκών ανεξαρτήτως ύψους.ΠΔ 1073/81 (αρ. 31,32) ΠΔ 778/80 (αρ. 13)Απαιτήσεις για κατεδαφίσεις με μηχανικά μέσα (επιμελής απόκληση της επικίνδυνης περιοχής , προστασία εκ της καταπτώσεως ).ΠΔ 1073/81 (αρ. 33)Χρήση Ατομικών Μέσων Προστασίας ( ΜΑΠ ) (προστασία κρανίου ,ποδιών, ματιών, χεριών κ.λ.π).ΠΔ 396/94 (αρ.9, § 4 , παρ. ΙΙΙ) ΠΔ 1073/81 (αρ.102-108) Ν 1430/84 (αρ.16,18)Προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη).ΠΔ 778/80 (αρ. 11)Ειδικά μέτρα ασφάλειας σε κατεδαφίσεις κτιρίων ή κατασκευών που περιέχουν εύθρυπτα μονωτικά υλικά από αμίαντο.ΠΔ 70α/1988 (αρ.14, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 8 του ΠΔ 175/1997) ΚΥΑ 8243/1113/1991, αρ.7)- 4 - ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕκσκαφές ( θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ). Αντιστηρίξεις .Εργασίες με ειδικούς κινδύνουςΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ)Προσδιορισμός υπογείων καλωδίων και απομόνωσις ή μεταφορά αυτώναντιστηρίξεις πρανών, ομόρων κτιρίων κλπ.- προφυλάξεις από πτώση ανθρώπων, εξοπλισμού , αντικειμένων- εισροή υδάτωνεπάρκεια εξαερισμού -ασφαλής τοποθέτηση προϊόντων εκσκαφήςδιαβάσεις (γεφυρώματα) διαβατών και οχημάτων κλπ.ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, §10 και ΠΔ 1073/81 (αρ. 2 - 16)Προφυλάξεις για εκσκαφές εντός ύδατοςπροφυλάξεις για εκσκαφές θεμελίων, τάφρων, φρεάτων ή ορυγμάτων σε μεγάλα βάθη.Π.Δ 1073/81 (αρ. 6,17)Προστασία σε ανοίγματα οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών (φρεάτια, εκσκαφές,δεξαμενές,φωταγωγοί κλπ)ΠΔ 1073/81 (αρ. 40,41,42)Χρήση Ατομικών μέσων Προστασίας ( ΜΑΠ )ΠΔ 1073/81 (αρ. 102-108) ΠΔ 396/94 (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ ) και Ν 1430/84 (αρ. 26,28)Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εκσκαφών και της θεμελίωσης κτιρίων και δομικών έργων.ΥΑ αρ. 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 4) (Kτιριοδομικός κανονισμός)- 5 - ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ)Προστασία από πτώση κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος (κιγκλιδώματα, δίχτυα προστασίας, ζώνες ασφάλειας κλπ.)ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, § 5 )Ικριώματα και κλίμακες (σχεδιασμός, διαστασιολόγηση, κατασκευή, επιθεώρηση, συντήρηση, εγκατάσταση ανυψωτικής μηχανής επί ικριώματος, ασφαλής διέλευση κάτω από αυτά κλπ.)ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, §παρ.6 ) ΠΔ 1073/81 (αρ. 34-36)Γενικές διατάξεις για τα ικριώματα ,κλίμακες και διαβάσεις.Ν1430/84 (αρ. 7-10)Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας για προσωρινές εργασίες σε ύψος,ειδικές διατάξεις για τη χρησιμοποίηση κλιμάκων ,ικριωμάτων, τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με τη βοήθεια σχοινιών.ΠΔ 155/2004 (αρ. 2)Δάπεδα εργασίας, οδοί κυκλοφορίας, πεζογέφυρες, εξέδρες, πλατύσκαλα, κεκλιμένα επίπεδα ράμπες.ΠΔ 1073/81 (αρ. 36-38)Ασφαλής κυκλοφορία πεζών, μηχανημάτων, οχημάτων.Ικριώματα και κλίμακες. Εργασίες σε ύψος. Εργασίες σε στέγες.Εργασίες με ειδικούς κινδύνουςΠΔ 1073/81 (αρ. 39)Ξύλινα σταθερά ικριώματα-ορθοστάτες-σύνδεσις ορθοστατών-εγκάρσιες δοκίδες-αντηρίδες-δάπεδα ικριωμάτων-σύνδεση ικριωμάτων με οικοδομή προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη),κεκλιμένα επίπεδα..ΠΔ 778/80 (αρ. 4-11,16)Κινητά ικριώματα Σταθερά μεταλλικά ικριώματα Κινητά μεταλλικά ικριώματα (πύργοι) Ανηρτημένα ικριώματαΠΔ 778/80 ΠΔ 778/80 ΠΔ 778/80 ΠΔ 778/80Εξασφάλιση περάτων ξυλοτύπων και πλακών με προσωρινά κιγκλιδώματα.ΠΔ 778/80 (αρ. 17)Προστατευτικά κιγκλιδώματα-στηθαία σε φωταγωγούς, ανοίγματα δαπέδων, κλιμακοστάσια κλπ.ΠΔ 778/80 (αρ. 20) ΠΔ 1073/81 (αρ. 40-42)Φορητές και σταθερές κλίμακες-κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενοι διάδρομοιΠΔ της 22-12-33 ΠΔ 17/78 ΠΔ 1073/81 (αρ. 43,44) ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV,μέρος Β,§10)Τα μεταλλικά Ικριώματα πρέπει να συνοδεύονται από : ΄΄Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου΄΄Μέτρα κατά τη συναρμολόγηση, επικάλυψη, επισκευή, συντήρηση και αποξήλωση στεγών.Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)- 6 -(αρ. 12) (αρ. 13) (αρ. 14) (αρ. 15)ΚΥΑ (αρ.πρωτ.16440/Φ.10.4/445/93) (Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών) ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μέρος Α, §1.2 & μέρος Β, §14) ΠΔ 778/80 (αρ. 18, 19) ΠΔ 1073/81 (αρ. 102 – 108) ΠΔ 396/94 (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ) Ν 1430/84 (αρ. 16,18) Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες .ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΈλεγχος στις συσκευές, στα μέσα συγκολλήσεων, και απαιτήσεις εργασιακού περιβάλλοντος.ΠΔ 95/78 (αρ. 3 – 9)Πυροπροστασία κατά την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης, οξυγονοκοπής και λοιπών θερμών εργασιώνΠΔ 1073/81 (αρ. 96, § β και § γ) ΠΔ 70/90 (αρ. 15, § 5) Πυροσβεστική Διάταξη 7, Αποφ.7568 Φ.700.1/9-2-96Προστασία κατά τη χρήση και μεταφορά τετηγμένων μετάλλων (μόλυβδος),ζεόντων υγρών (πίσσα)ΠΔ 1073/81 (αρ. 99)Έλεγχος εξοπλισμού υπό πίεσηΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.16289/330/19-5-99 , αρ. 3,9,15)Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)ΠΔ 95/78 (αρ. 10) ΠΔ1073/81 (αρ. 104) ΠΔ 396/94 (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ ) Ν 1430/84 (αρ. 16,18)- 7 - ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, § 4) ΠΔ 1073/81 (αρ. 85 – 91)Αποβάθρες και ράμπες φόρτωσης.ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μέρος Α, § 11)Μεταφορά-εναπόθεση υλικών με αμίαντοΣε όλες τις εργασίεςΦόρτωση-εκφόρτωση-αποθήκευσηστοίβαση-απόληψη-ρίψη-μεταφορά υλικών και άλλων στοιχείωνΚΥΑ (αρ.πρωτ. 8243/1113/1991,αρ. 8)Μεταφορά ρευστών-πυρακτωμένων υλών με περονοφόρα οχήματα.ΠΔ 216/78Προφυλάξεις των εργαζομένων από κραδασμούςΠΔ 176/2005Προφυλάξεις των εργαζομένων από το θόρυβοΠΔ 85/1991 (αρ. 1,6) ΠΔ 149/2006 (αρ. 3,4,5,6,7,8,9)Προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίωνΠΔ 397/94Συχνότητα επίβλεψης εργασιών και επιθεώρησης συνεργείων.ΠΔ 1073/81 (αρ.111)Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων για την τήρηση των μέτρων Ασφάλειας και Υγείας - Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.ΠΔ 305/96 (αρ.7, 8) ΠΔ 17/96 (αρ. 7,8,10,11,12,13,14)- 8 - ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΔ 17/96 (αρ. 9) ΠΔ 1073/81 (αρ. 92,94,96)Απαιτήσεις ασφάλειας φορητών ηλεκτρικών συσκευών, κινητών προβολέων, καλωδίων τροφοδοσίας κλπ –εγκαταστάσεις φωτισμού εργοταξίων.ΠΔ 1073/81 (αρ. 80-84)Συστήματα ασφαλείας,συντήρηση και έλεγχος συστημάτων ασφαλείαςΝ1568/85 (αρ. 17, §3 & αρ. 19)Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντεςΣε όλες τις εργασίεςΑ΄ Βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους , πρόληψη αντιμετώπιση πυρκαϊών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεωνΝ1568/85 (αρ. 24-28) ΠΔ 307/26-8-86 (αρ. 4 ) ΠΔ 77/3-3-93 ΠΔ 90/99 ΠΔ 186/95 ΠΔ174/97 ΠΔ 338/01 Π.Δ 339/01Προστασία των εργαζομένων από μεταλλικό μόλυβδο & τις ενώσεις ιόντων του.ΠΔ 94/87 (αρ. 2-14, παρ. I,II,III,IV )Προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνους παράγοντεςΠΔ 399/17-12-94 ΠΔ 127/5-4-2000 ΠΔ 43/2003Γενικές απαιτήσεις Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας (αερισμός- έκθεση σε ειδικούς κινδύνους θερμοκρασία, φυσικός & τεχνητός φωτισμός, χώροι ανάπαυσης, έγκυες & γαλουχούσες μητέρες, εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες, θύρες κινδύνου, εξαερισμός δάπεδα, τοίχοι, οροφές, παράθυρα, φεγγίτες)ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV, μέρος Α , § 5,6,7,8,12,15,16,17, μέρος Β, τμήμα Ι, § 1,2,3,4,5,6,7,11 & τμήμα ΙΙ, §1,3) Ν1568/85 (αρ. 21,32)Οργάνωση χρόνου εργασίας των εργαζομένωνΠ.Δ 88/99Μέτρα προστασίας των νέων κατά την εργασίαΠ.Δ 62/ 98- 9 - Kατασκευή δομικών έργων. (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)ΕΡΓΑΣΙΕΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕργασίες με ειδικούς κινδύνουςΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ)Γενικές διατάξεις ασφάλειας (εγκαταστάσεις ασφάλειας, επιθεώρηση ικριωμάτων, σωστή τοποθέτηση μηχανημάτων ή συσκευών στην οικοδομή, εκφόρτωση υλικών, εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά τις νυκτερινές ώρες κλπ)ΠΔ 778/1980 (αρ. 21)Προστασία κατά την κατασκευή, συναρμολόγηση ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, § 12) και αποσυναρμολόγηση φερόντων οργανισμών, ξυλοτύπων, βαρέων προκατασκευασμένων στοιχείων και σχεδιασμός, υπολογισμός και συντήρηση αυτών. Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά την κατασκευή κτιρίων και δομικών έργων και απαιτήσεις για την αντοχή αυτών.ΥΑ 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 1,2,3 -κτιριοδομικός κανονισμός)Προστασία από εξέχοντες ήλους ,σύρματα κλπΠΔ 1073/81 (αρ.98)- 10 - (Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΥΓΕΙΑΣΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕργασίες με ειδικούς κινδύνους.ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙI)Καθορισμός και διαστασιολόγηση διαδρόμων κυκλοφορίας, οδών και εξόδων κινδύνου, μέτρα προστασίας από κινδύνους σύνθλιψης , πτώσης εργαζομένων ή πτώσης αντικειμένων και σηματοδότηση ασφαλείας χώρων εργασίας.ΠΔ 225/89 (αρ.4,5,6,7,9,10,11)ΠΔ 225/89 (αρ.12,13,14,15) Μέτρα προστασίας για εργασίες διάτρησης (περιοχές, μηχανήματα, χειριστές ), από κινδύνους λόγω χρήσης εκρηκτικών ,κατά την φόρτωση, μεταφορά και αποκομιδή υλικών και οι απαιτήσεις για ασφαλείς εργασίες στα φρέατα. Απαιτήσεις, λειτουργία και έλεγχος του συστήματος αερισμού.ΠΔ 225/89 (αρ. 16,17,18)Απαιτήσεις φωτισμού, προστασία από υψηλούς θορύβους, σκόνες και επικίνδυνα αέρια, μέτρα ασφάλειας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις..ΠΔ 225/89 (αρ.19,20,21,22)ΠυροπροστασίαΠΔ 225/89 (αρ.23)Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).ΠΔ 225/89 (αρ.24,25) ΠΔ 396/94 (αρ. 9, § 4,παρ.ΙΙΙ) Ν 1430/84 (αρ.16,18)Πρώτες ΒοήθειεςΠ.Δ 225/89 (αρ.31)Χρήση εκρηκτικών υλών (αγορά, μεταφορά και κατανάλωση ) και εκρηκτικών μηχανημάτων .Ν 495/76 (αρ. 1,4,7,14) ΠΔ 413/77 ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, μέρος Β, §11)- 11 - ΕΡΓΑΣΙΕΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ)Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτα κτλ (με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου).Εργασίες με ειδικούς κινδύνουςΚαταδυτικές Εργασίες σε Λιμενικά ΈργαΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΥποχρεώσεις εργολάβου-ορισμός επόπτη καταδύσεων- ΥΑ 3131.1/20/95/17-11-1995 (αρ. 6,7) υποχρεώσεις αυτού-τήρηση ημερολογίου εργασιών, εντύπου καταδύσεων, κλπ Υποχρεώσεις δυτών-τήρηση μέτρων ασφάλειαςτήρηση ειδικού βιβλίου υγείας-ημερολόγιου δύτη κλπ Υποχρεώσεις εργοδότη(κυρίου του έργου-άρθρο 2,ίδιας Υ.Α)-ενημέρωση εργολάβου για ειδικά έργα που απαιτείται άδεια αρμόδιων αρχών όπως αρχαιότητες στο βυθό κλπΥΑ 3131.1/20/95/17-11-1995 (αρ. 8,9)Μέτρα ασφάλειας-ώρες εργασίας δυτών-λήψη στοιχείων περιοχής κατάδυσης-περιπτώσεις χρήσης σημαντήρων & ταχύπλοου σκάφους-εξοπλισμός δυτών-στολές(έλεγχος λειτουργίας-συντήρηση αυτών)επικοινωνία δύτη με επόπτη-μέτρα ασφάλειας καταδυτικών σκαφών-όρια βάθους-αέρια αναπνοήςχρήση εκρηκτικών υλών-ειδική άδεια κατάδυσης με στάσεις-σύνθεση καταδυτικού συνεργείου-ορισμός δύτη ασφαλείας-λοιπά μέτρα ασφάλειας-άδειες καταδυτικών εργασιών.ΥΑ 3131.1/20/95/17-11-1995 (αρ. 10,11)Πτώση μηχανημάτων στο νερόΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. ΙV, μέρος B, τμήμα ΙΙ, § 8.3)Προσωρινά φράγματα και θάλαμοι εκτέλεσης υποβρυχίων εργασιώνΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, παρ. 13)Προφυλάξεις από πνιγμόΠΔ 1073/81 (αρ. 100)Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)ΠΔ 1073/81 (αρ.102, 106, 107, 108) ΠΔ 396/94 (αρ.9, § 4, παρ. ΙΙΙ) Ν1430/84 (αρ. 17)Αθήνα 8-2-07 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣΕΛ. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΑΙΜ. ΓΑΒΒΑΡΗ- 12 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ A. ΝΟΜΟΙ Π. Δ. 399/941430/8467/Α/95ΦΕΚ67/Α/95Π. Δ.Ν.ΦΕΚΠ. Δ. 105/95495/76ΦΕΚ 221/Α/94Π. Δ. 105/95Ν.ΦΕΚ12/Α/96ΦΕΚ 337/Α/76 ΦΕΚ49/Α/84Ν. 1568 / 85ΦΕΚ 177/Α/85Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ)ΦΕΚ18/9657/Α/99 Π. Δ. 305/96ΦΕΚ 212/Α/96Π. Δ. 174/97ΦΕΚ 150/Α/97Π. Δ. 175/97ΦΕΚ 150/Α/97Π. Δ.62/98ΦΕΚ67/Α/98Π. Δ.88/99ΦΕΚ94/Α/99Π. Δ.89/99ΦΕΚ94/Α/99Π. Δ.90/99ΦΕΚ94/Α/99Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π. Δ. της 22-12-33ΦΕΚ 406/Α/33Π. Δ. 413/77ΦΕΚ 128/Α/77Π. Δ.17/78ΦΕΚ20/Α/78Π. Δ.95/78ΦΕΚ20/Α/78Π. Δ. 216/78ΦΕΚ47/Α/78Π. Δ. 778/80ΦΕΚ 193/Α/80Π. Δ. 1073/81ΦΕΚ 260/A/81Π. Δ. 307/86ΦΕΚ 135/Α/86Π. Δ.94/87ΦΕΚ54/Α/87Π. Δ.70α/88ΦΕΚ31/Α/88Π .Δ. 127/00ΦΕΚ 111/Α/00Π. Δ. 304/00ΦΕΚ 241/Α/00Π. Δ. 338/01ΦΕΚ 227/Α/01Π. Δ. 339/01ΦΕΚ 227/Α/01Π. Δ.ΦΕΚ43/0344/Α/03Π. Δ. 155/04Π. Δ. 149/06 70/90ΦΕΚ85/91ΦΕΚΦΕΚ11/Α/9631/Α/90Π. Δ.97/Α/9531/Α/90Π. Δ.ΦΕΚΠ. Δ.ΦΕΚΦΕΚ 159/Α/06Π. Δ. 186/9531/90ΦΕΚ 227/Α/05ΦΕΚ 106/Α/89Π. Δ.ΦΕΚ 121/Α/04Π .Δ 176/05Π. Δ. 225/8938/Α/91Π. Δ. 499/91 Π. Δ.ΦΕΚ17/96ΦΕΚ 180/Α/9177/9334/Α/93 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΠ. Δ. 377/93ΦΕΚ 160/Α/93Π. Δ. 395/94ΦΕΚ 220/Α/94Π. Δ. 396/94ΦΕΚ 220/Α/94Π. Δ. 397/94ΦΕΚ 221/Α/94ΚΥΑ 8243/1113/91ΦΕΚ 138/Β/91ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93ΦΕΚ 187/Β/93ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93ΦΕΚ 765/Β/93ΚΥΑ αρ. 8881/94ΦΕΚ 450/Β/94- 13 - ΚΥΑ αρ.οικ.Β.5261/190/97ΦΕΚ113/Β/97ΥΑ αρ.οικ. 31245/93ΦΕΚ 451/Β/93ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99ΦΕΚ987/Β/99ΥΑ 3131.1/20/95/95ΦΕΚ 978/Β/95ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03ΦΕΚ 1186/Β/03ΦΕΚ 155/Β/96ΚΥΑαρ. Δ13ε/4800/03ΦΕΚ708/Β/03Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφαση 7568.Φ.700.1/96ΦΕΚ 946/Β/03ΦΕΚΥΑ αρ.πρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/033046/304/8959/Δ/89ΥΑ- 14 -
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.