Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020

Οι οδηγίες αυτές έχουν ως αντικείμενο τις προκαταρκτικές εργασίες και την εκτέλεση των επισκευών για την αποκατάσταση ενδεχομένων κακοτεχνιών διαστρώσεως του σκυροδέματος ή τοποθετήσεως του οπλισμού, τόσο για σκυρόδεμα καλυπτόμενο με επίχρισμα ή άλλη στρώση επενδύσεως, όσο και για εμφανές σκυρόδεμα.

Οδηγίες για την αποκατάσταση κακοτεχνιών διαστρώσεως του σκυροδέματος Επιμέλεια: Θ. Βουδικλάρης, Πολ. Μηχ.Οι οδηγίες αυτές έχουν ως αντικείμενο τις προκαταρκτικές εργασίες και την εκτέλεση των επισκευών για την αποκατάσταση ενδεχομένων κακοτεχνιών διαστρώσεως του σκυροδέματος ή τοποθετήσεως του οπλισμού, τόσο για σκυρόδεμα καλυπτόμενο με επίχρισμα ή άλλη στρώση επενδύσεως, όσο και για εμφανές σκυρόδεμα. Δεν αναφέρονται σε εργασίες αποκαταστάσεως αντοχής ή ενισχύσεως στοιχείων του στατικού φορέα, που προκύπτουν από αστοχία ή σκοπεύουν να αποτρέψουν αστοχία. Οι επεμβάσεις αποκαταστάσεως είναι ανάλογες με το είδος και την έκταση της κακοτεχνίας και πρέπει να γίνονται αμέσως μετά την αποκάλυψή της. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους.1.Οπές από φυσαλίδες στην όψηΗ επέμβαση αφορά εμφανές σκυρόδεμα που δεν θα επιχρισθεί ή επενδυθεί. Προσδιορίζεται σαφώς η περιοχή που έχει ανάγκη επεμβάσεως. Το μέγεθος των οπών που απαιτούν σφράγιση (ενδεχομένως και η πυκνότητα) ορίζεται στις απαιτήσεις της Συμβάσεως και πάντως περιλαμβάνονται σ’ αυτό όλες οι κοιλότητες μεγέθους από 6 mm και πάνω. Η επιφάνεια σκυροδέματος που θα επισκευασθεί πρέπει να είναι υγιής και καθαρή, απηλλαγμένη από κάθε μορφής ρύπανση, χωρίς υπολείμματα σκυροδέματος, σκόνη τσιμέντου ή άλλη. Ο τελικός καθαρισμός θα γίνει με εκτόξευση νερού υπό πίεση 5 bar περίπου. Η διαβροχή αυτή δεν υποκαθιστά τις εργασίες συντηρήσεως, που υποτίθεται ότι έχουν εκτελεσθεί. Η σφράγιση των κοιλοτήτων θα γίνει με «στοκάρισμα» με μη συρρικνούμενο κονίαμα τσιμέντου και εν όσω η επιφάνεια θα είναι νωπή, χωρίς περίσσευμα νερού μέσα στις οπές.2.ΡωγμέςΠρόκειται για τις μεμονωμένες ρωγμές, με εύρος της τάξεως του 1 ως 1.5 mm, που οφείλονται σε εξάτμιση του νερού, σε θερμοκρασιακές μεταβολές, σε συστολή ξηράνσεως κλπ. και όχι σε ρωγμές που οφείλονται στη λειτουργία του φορέα και την έλλειψη οπλισμού ή ρωγμές που συνιστούν πυκνό πλέγμα.1 Προσδιορίζεται σαφώς η θέση ή η περιοχή που έχει ανάγκη επεμβάσεως. Η επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι υγιής και καθαρή, απηλλαγμένη από κάθε μορφής ρύπανση, χωρίς υπολείμματα σκυροδέματος, σκόνη τσιμέντου ή άλλη σκόνη. Η ρωγμή θα “περιγραφεί” με ευθύγραμμα τμήματα, ορθογωνισμένα στα άκρα τους, μεταξύ των οποίων θα αφαιρεθεί η στρώση του σκυροδέματος, σε ένα πλάτος περί τα 20 mm και βάθος 10 - 15 mm, δημιουργουμένης μιας μορφής «καναλιού». Η περιοχή θα καθαριστεί με συρματόβουρτσα και εκτόξευση νερού. Αν η ρωγμή συνεχίζεται σε μεγαλύτερο βάθος και διαθέτει εύρος 0.2 mm τουλάχιστον, θα γίνει σ’ αυτήν ένεση εποξειδικής ρητίνης. Το δημιουργημένο κανάλι, εντός του οποίου βρίσκεται η ρωγμή, θα γεμίσει με μη συρρικνούμενο κονίαμα.3.«Σφηκοφωλιές» στο πάχος επικαλύψεωςΗ επιφάνεια που θα υποστεί την επισκευή ορίζεται σαφώς και περιγράφεται με ένα πολύγωνο με ευθύγραμμες πλευρές. Στο εσωτερικό αυτού του πολυγώνου αφαιρείται επιφανειακά το σκυρόδεμα σε ένα βάθος περί τα 10 ως 20 mm ή όσο απαιτείται μέχρι να φθάσει σε κατασκευαστικώς υγιές σκυρόδεμα, με μέγιστο βάθος 25 mm. Ο σιδηροπλισμός δεν πρέπει να καταστεί ορατός από αυτή την αφαίρεση υλικού. Η παράπλευρη επιφάνεια της εκβαθύνσεως θα είναι κάθετη προς την επιφάνεια του σκυροδέματος και η κάτω επιφάνεια θα είναι τραχεία, για να εξασφαλίζει επαρκή πρόσφυση στο υλικό πληρώσεως. Θα αφαιρεθεί όλο το σκυρόδεμα που παρουσιάζει την εμφάνιση «σφηκοφωλιάς». Η επιφάνεια επισκευής θα καθαριστεί με συρματόβουρτσα και εκτόξευση νερού, υπό πίεση 5 bar περίπου και θα είναι νωπή κατά τη διάρκεια της πληρώσεως, χωρίς όμως περίσσεια νερού επ’ αυτής. Η πλήρωση θα γίνει με μη συρρικνούμενο κονίαμα τσιμέντου, με την τεχνική της «πατητής τσιμεντοκονίας» με ιδιαίτερη προσοχή στη γωνία παράπλευρης επιφάνειας και πυθμένα, ώστε να μη παραμείνουν διάκενα. Η χρήση εποξειδικών ρητινών πρέπει να αποφεύγεται, λόγω της ευαισθησίας τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Η υφή της εξωτερικής επιφάνειας θα είναι ανάλογη προς την υπόλοιπη επιφάνεια του σκυροδέματος, με ειδική επιμελημένη κατεργασία σε περίπτωση εμφανούς σκυροδέματος. Η συντήρηση θα αρχίσει μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας, θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ημέρες και θα γίνει με εφαρμογή μιας εκ των καθιερωμένων μεθόδων (λινάτσες, πλαστικά φύλλα, υμένα κλπ.).2 4.«Σφηκοφωλιές» με βάθος μεγαλύτερο από το πάχος επικαλύψεωςΗ επιφάνεια που θα υποστεί την επισκευή ορίζεται σαφώς και περιγράφεται με ένα πολύγωνο με ευθύγραμμες πλευρές. Στο εσωτερικό αυτού του πολυγώνου αφαιρείται επιφανειακά το σκυρόδεμα σε ένα βάθος που θα ξεπερνάει κατά 20 mm τις ράβδους του σιδηροπλισμού και θα φθάνει σε κατασκευαστικώς υγιές υπόβαθρο. Αν απαιτείται η επισκευή και επιφάνειας σε βάθος μικρότερο από το πάχος επικαλύψεως, που συνορεύει με την προηγούμενη, αυτό το βάθος δεν θα είναι μικρότερο από 20 mm. Η παράπλευρη επιφάνεια της εκβαθύνσεως θα είναι κάθετη προς την επιφάνεια του σκυροδέματος και η κάτω επιφάνεια θα είναι τραχεία, για να εξασφαλίζει επαρκή πρόσφυση στο υλικό πληρώσεως. Όλο το σκυρόδεμα που παρουσιάζει την εμφάνιση της «σφηκοφωλιάς» θα αφαιρεθεί. Η επιφάνεια επισκευής θα καθαριστεί με συρματόβουρτσα και εκτόξευση νερού, υπό πίεση 5 bar περίπου και θα είναι νωπή κατά τη διάρκεια της συμπληρώσεως, χωρίς όμως περίσσεια νερού επ’ αυτής. Τα τμήματα σιδηροπλισμού που θα αποκαλυφθούν, θα καθαριστούν από τεμάχια προσκολλημένου σκυροδέματος, σκόνες, λάδια κλπ. Αν διαπιστωθούν οπλισμοί με βλάβες ή προχωρημένη διάβρωση, θα αντικατασταθούν ή θα συμπληρωθούν ή θα προστατευθούν από περαιτέρω βλάβη με τρόπο που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία Επιβλέψεως (αναστολείς διαβρώσεως κλπ.). Η πλήρωση της εκβαθύνσεως θα γίνει με μη συρρικνούμενο κονίαμα τσιμέντου, με την τεχνική της «πατητής τσιμεντοκονίας» ή κατόπιν καλουπώματος, κατά τις υποδείξεις της Επίβλεψης, με ιδιαίτερη προσοχή στη γωνία παράπλευρης επιφάνειας και πυθμένα, ώστε να μη παραμείνουν διάκενα. Στη γενική περίπτωση σημαντικής εκτάσεως κακοτεχνίας, η προς επισκευήν περιοχή θα καλουπωθεί από τις τρεις πλευρές και η εισαγωγή του κονιάματος θα γίνεται από την ανώτερη πλευρά, δια βαρύτητος. Το κονίαμα θα έχει την απαιτούμενη ρευστότητα, ενδείκνυται η χρήση και εξωτερικού δονητή. Η χρήση εποξειδικών ρητινών πρέπει να αποφεύγεται, λόγω της ευαισθησίας τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Η υφή της εξωτερικής επιφάνειας θα είναι ανάλογη προς την υπόλοιπη επιφάνεια του σκυροδέματος, με ειδική επιμελημένη κατεργασία σε περίπτωση εμφανούς σκυροδέματος. Η συντήρηση θα αρχίσει μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας, θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ημέρες και θα γίνει με εφαρμογή μιας εκ των καθιερωμένων μεθόδων (λινάτσες, πλαστικά φύλλα, υμένα κλπ.)5.Σπασμένες γωνίες (δίεδρες ή τρίεδρες)Οι περιοχές που θα υποστούν την επισκευή ορίζονται σαφώς και οι διαμορφώνονται με επιφάνειες οριζόντιες και κατακόρυφες. Το βάθος αφαιρέσεως του σκυροδέματος εξαρτάται από το μέγεθος αποτμήσεως της γωνίας και ανέρχεται σε 20 mm αν η βλάβη δεν φτάνει μέχρι τον οπλισμό ή θα ξεπερνάει τη ράβδο του οπλισμού κατά 20 mm, κατακορύφως και οριζοντίως, σε περίπτωση που από στην σπασμένη γωνία έχει αποκαλυφθεί ο χάλυβας. 3 Οι επιφάνειες επισκευής θα καθαριστούν με συρματόβουρτσα και εκτόξευση νερού, υπό πίεση 5 bar περίπου και θα είναι νωπές κατά τη διάρκεια της συμπληρώσεως, χωρίς όμως περίσσεια νερού επ’ αυτών. Τα τμήματα σιδηροπλισμού που θα αποκαλυφθούν, θα καθαριστούν από τεμάχια προσκολλημένου σκυροδέματος, σκόνες, λάδια κλπ. Αν διαπιστωθούν οπλισμοί με βλάβες ή προχωρημένη διάβρωση, θα αντικατασταθούν ή θα συμπληρωθούν ή θα προστατευθούν από περαιτέρω βλάβη με τρόπο που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία Επιβλέψεως (αναστολείς διαβρώσεως κλπ.). Η πλήρωση των δημιουργημένων τομών, θα γίνει με μη συρρικνούμενο κονίαμα τσιμέντου, με ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες, ώστε να μη παραμείνουν διάκενα. Η χρήση εποξειδικών ρητινών πρέπει να αποφεύγεται, λόγω της ευαισθησίας τους στις υψηλές θερμοκρασίες, στις οποίες θα είναι εκτεθειμένες. Η υφή της εξωτερικής επιφάνειας θα είναι ανάλογη προς την υπόλοιπη επιφάνεια του σκυροδέματος, με ειδική επιμελημένη κατεργασία σε περίπτωση εμφανούς σκυροδέματος. Η συντήρηση θα αρχίσει μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας, θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ημέρες και θα γίνει με εφαρμογή μιας εκ των καθιερωμένων μεθόδων (λινάτσες, πλαστικά φύλλα, υμένα κλπ.)6.Κοιλότητες γενικώςΠρόκειται κυρίως για τις ανεπιθύμητες κοιλότητες που παραμένουν σε ένα στοιχείο σκυροδέματος, για διάφορους λόγους, ύστερα από μια ελαττωματική σκυροδέτηση. Η περιοχή στην οποία εμφανίζεται η κοιλότητα που πρέπει να γεμίσει, θα υποστεί επεξεργασία δι’ αφαιρέσεως υλικού, μέχρις ότου αυτή να αποκτήσει το σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου ή παραλληλεπιπέδων εν επαφή. Στο εσωτερικό αυτού του «στερεού» αφαιρείται το σκυρόδεμα σε ένα βάθος που θα ξεπερνάει κατά 20 mm τις συναντούμενες ράβδους του σιδηροπλισμού και θα φθάνει σε κατασκευαστικώς υγιές υπόβαθρο. Οι έδρες της παράπλευρης επιφάνειας θα είναι κάθετες ή παράλληλες προς την επιφάνεια του σκυροδέματος του επισκευαζομένου στοιχείου και η υφή τους θα είναι τραχεία, για να εξασφαλίζει επαρκή πρόσφυση στο υλικό πληρώσεως. Η επισκευαζόμενη περιοχή θα καθαριστεί με συρματόβουρτσα και εκτόξευση νερού, υπό πίεση 5 bar περίπου και οι επιφάνειες της θα είναι νωπές κατά τη διάρκεια της συμπληρώσεως, χωρίς όμως περίσσεια νερού επ’ αυτών. Τα τμήματα σιδηροπλισμού που θα αποκαλυφθούν, θα καθαριστούν από τεμάχια προσκολλημένου σκυροδέματος, σκόνες, λάδια κλπ. Αν διαπιστωθούν οπλισμοί με βλάβες ή προχωρημένη διάβρωση, θα αντικατασταθούν ή θα συμπληρωθούν ή θα προστατευθούν από περαιτέρω βλάβη με τρόπο που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία Επιβλέψεως (αναστολείς διαβρώσεως κλπ.).4 Η πλήρωση της διαμορφωμένης κοιλότητας θα γίνει με μη συρρικνούμενο κονίαμα τσιμέντου, με ιδιαίτερη προσοχή στη γωνία παράπλευρης επιφάνειας και πυθμένα, ώστε να μη παραμείνουν διάκενα. Σε καμμία θέση το πάχος του κονιάματος αυτού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 20 mm. Στη γενική περίπτωση η προς επισκευήν περιοχή θα καλουπωθεί από τις τρεις πλευρές και η εισαγωγή του κονιάματος θα γίνεται από την ανώτερη πλευρά, δια βαρύτητος. Το κονίαμα θα έχει την απαιτούμενη ρευστότητα, ενδείκνυται η χρήση και εξωτερικού δονητή. Η χρήση εποξειδικών ρητινών πρέπει να αποφεύγεται, λόγω της ευαισθησίας τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Η υφή της εξωτερικής επιφάνειας θα είναι ανάλογη προς την υπόλοιπη επιφάνεια του σκυροδέματος, με ειδική επιμελημένη κατεργασία σε περίπτωση εμφανούς σκυροδέματος. Η συντήρηση θα αρχίσει μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας, θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ημέρες και θα γίνει με εφαρμογή μιας εκ των καθιερωμένων μεθόδων (λινάτσες, πλαστικά φύλλα, υμένα κλπ.)7.Τρύπες στηρίξεως ξυλοτύπων ή στοιχείων εγκιβωτισμούΠρόκειται για τις διαμπερείς οπές που παραμένουν στο σκυρόδεμα, ύστερα από την αφαίρεση των ελκυστήρων που διατηρούσαν σταθερή την απόσταση των ξυλοτύπων των τοιχίων κατά την σκυροδέτηση, ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα ξυλοτύπων. Οι οπές καθαρίζονται από τα υπολείμματα σκυροδέματος και τη σκόνη, με πίεση νερού. Γεμίζουν και από τις δύο πλευρές με μη συρρικνούμενο κονίαμα τσιμέντου, που ωθείται στο εσωτερικό. Ομοίως σφραγίζονται οι διαπλατύνσεις των άκρων, που συνήθως υπάρχουν, αν αυτό απαιτείται από την αρχιτεκτονική μελέτη (σε περίπτωση εμφανούς σκυροδέματος). Στις περιπτώσεις που η υπ’ όψη επιφάνεια βρίσκεται σε επαφή με το νερό ή σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας, στη σφράγιση της διαπλατύνσεως ή και της διαμπερούς οπής ενδείκνυται η ανάμιξη εποξειδικών για την εξασφάλιση της στεγανότητας.5 8.Σκοτίες εκτός ανοχώνΠρόκειται για την επισκευή σκοτιών σε επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος, που εμφανίζουν απότμηση ακμών ή αποκλίνουν της καθορισμένης ευθυγραμμίας ή διευθύνσεως χαράξεως.Προσδιορίζεται σαφώς η περιοχή που έχει ανάγκη επεμβάσεως και αναγνωρίζεται το μέγεθος της εμφανιζομένης αποκλίσεως και της σχετικής επισκευής. Αναγνωρίζεται επίσης το είδος της κακοτεχνίας σε κάθε θέση. Αφαιρούνται με δίσκο κοπής τα εκτός ευθυγραμμίας (ή ορθής χαράξεως) τμήματα και ορθογωνίζονται οι περιοχές που παρουσιάζουν απότμηση ακμών. Σ’ αυτές τις ορθογωνισμένες περιοχές θα αποκοπεί το σκυρόδεμα με τον δίσκο, σε πλάτος 10 – 20 mm και ίσο βάθος και μέχρι συναντήσεως κατασκευαστικώς υγιούς υποβάθρου. Οι θέσεις αυτές θα καθαριστούν με εκτόξευση νερού από σκόνες και κάθε άλλη μορφή ρυπάνσεως. Η επισκευή θα γίνει με αποκατάσταση της ακμής, ύστερα από διαβροχή των σχετικών επιφανειών, με μη συρρικνούμενο κονίαμα και με ενδεχόμενη χρήση «καλουπιού», που θα εξασφαλίζει την επιθυμητή διατομή σκοτίας. Η συντήρηση θα αρχίσει μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας, θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ημέρες και θα γίνει με εφαρμογή μιας εκ των καθιερωμένων μεθόδων (λινάτσες, πλαστικά φύλλα, υμένα κλπ.)6 9.Επιφάνειες με μεγάλες βλάβεςΠρόκειται για τις κοιλότητες μεγάλων διαστάσεων ή περισσοτέρων μικρών που γειτονεύουν, που προκύπτουν από μια ελαττωματική σκυροδέτηση. Η περιοχή στην οποία εμφανίζεται το ελάττωμα, θα υποστεί επεξεργασία δι’ αφαιρέσεως υλικού, μέχρις ότου η κοιλότητα ή οι κοιλότητες που θα συνενωθούν να αποκτήσουν το σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου ή παραλληλεπιπέδων εν επαφή. Στο εσωτερικό αυτού του «στερεού» αφαιρείται το σκυρόδεμα σε ένα βάθος που θα ξεπερνάει κατά 20 mm τουλάχιστον τις συναντούμενες ράβδους του σιδηροπλισμού και θα φθάνει σε κατασκευαστικώς υγιές υπόβαθρο. Οι έδρες της παράπλευρης επιφάνειας θα είναι κάθετες ή παράλληλες προς την επιφάνεια του σκυροδέματος του επισκευαζομένου στοιχείου και η υφή τους θα είναι τραχεία, για να εξασφαλίζει επαρκή πρόσφυση στο υλικό πληρώσεως. Η επισκευαζόμενη περιοχή θα καθαριστεί με συρματόβουρτσα και εκτόξευση νερού, υπό πίεση 5 bar περίπου και οι επιφάνειες της θα είναι νωπές κατά τη διάρκεια της συμπληρώσεως, χωρίς όμως περίσσεια νερού επ’ αυτών. Τα τμήματα σιδηροπλισμού που θα αποκαλυφθούν, θα καθαριστούν από τεμάχια προσκολλημένου σκυροδέματος, σκόνες, λάδια κλπ. Αν διαπιστωθούν οπλισμοί με βλάβες ή προχωρημένη διάβρωση, θα αντικατασταθούν ή θα συμπληρωθούν ή θα προστατευθούν από περαιτέρω βλάβη με τρόπο που θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία Επιβλέψεως (αναστολείς διαβρώσεως κλπ.). Η πλήρωση της διαμορφωμένης κοιλότητας θα γίνει με μη συρρικνούμενο κονίαμα τσιμέντου, με ιδιαίτερη προσοχή στη γωνία παράπλευρης επιφάνειας και πυθμένα, ώστε να μη παραμείνουν διάκενα. Σε καμμία θέση το πάχος του κονιάματος αυτού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 20 mm. Στη γενική περίπτωση η προς επισκευήν περιοχή θα καλουπωθεί από τις τρεις πλευρές και η εισαγωγή του κονιάματος θα γίνεται δια βαρύτητος, με διαμόρφωση του ξυλοτύπου σε κείνη την πλευρά με κλίση περί τις 450, για τη διευκόλυνση της διαστρώσεως. Το δημιουργούμενο πρίσμα θα αποκοπεί μετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου. Το κονίαμα θα έχει την απαιτούμενη ρευστότητα, ενδείκνυται η χρήση και εξωτερικού δονητή. Η χρήση εποξειδικών ρητινών πρέπει να αποφεύγεται, λόγω της ευαισθησίας τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Η υφή της εξωτερικής επιφάνειας θα είναι ανάλογη προς την υπόλοιπη επιφάνεια του σκυροδέματος, με ειδική επιμελημένη κατεργασία σε περίπτωση εμφανούς σκυροδέματος και ενδεχόμενη χρήση τριβείου στη θέση αποκοπής του πρίσματος ή και αλλού. Η συντήρηση θα αρχίσει μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας, θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ημέρες και θα γίνει με εφαρμογή μιας εκ των καθιερωμένων μεθόδων (λινάτσες, πλαστικά φύλλα, υμένα κλπ.).7
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.