Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Με την Οδηγία αυτή καθορίζονται (α) οι γενικές κατηγορίες των οδικών έργων με βάση τη γεωμετρία τους, την δομική διαμόρφωσή τους και τη στατική ανάλυσή τους, (β) οι φορτίσεις τους και (γ) ο σχεδιασμός τους, τα κανονιστικά πλαίσια για τη διαμόρφωσή τους και οι παράμετροι της μεθοδολογίας των στατικών υπολογισμών τους.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΟ.Μ.Ο.Ε.: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Μ.Ο.Ε.: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1//2 ΤΕΥΧΟΣ 1 2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 έως 4 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 έως 4 ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Πολιτικός Μηχανικός / ΠρόεδροςΜΑΛΑΚΑΤΑΣ ΝΙΚΟΣ Πολιτικός ΜηχανικόςΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πολιτικός ΜηχανικόςΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Πολιτικός ΜηχανικόςΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Πολιτικός ΜηχανικόςΤΣΙΜΩΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός / ΜελετητήςΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Πολιτικός Μηχανικός / ΕµπειρογνώµωνΣύσταση οµάδας εργασίας: Απόφαση: ∆ια/0/7/4/25-1-02 Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Κεφάλαιο 4 – σελίδα 1 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ 0:ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο∆ΗΓΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΦΟΡΤΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚεφάλαιο 4 – σελίδα 2 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ0.ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο∆ΗΓΙΑΣΗ παρούσα Οδηγία αναφέρεται στις µελέτες Τεχνικών Έργων Οδοποιίας από σκυρόδεµα, είτε οπλισµένο είτε προεντεταµένο. Με την Οδηγία αυτή καθορίζονται (α) οι γενικές κατηγορίες των οδικών έργων µε βάση τη γεωµετρία τους, την δοµική διαµόρφωσή τους και τη στατική ανάλυσή τους, (β) οι φορτίσεις τους και (γ) ο σχεδιασµός τους, τα κανονιστικά πλαίσια για τη διαµόρφωσή τους και οι παράµετροι της µεθοδολογίας των στατικών υπολογισµών τους. Με την παρούσα Οδηγία αναλύονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπόνησης των µελετών κατά στάδια. Επίσης, παρουσιάζονται τα περιεχόµενα που πρέπει να έχουν οι φάκελοι των µελετών τεχνικών έργων ανά στάδιο µελέτης. Οι µελέτες τεχνικών έργων, ως σηµειακών έργων της οδού, συνδυάζονται µε τις µελέτες της οδού µε την κατάλληλη χρονική αλληλουχία. Στην Οδηγία αυτή γίνεται αναφορά, όπου χρειάζεται, και στις υποστηρικτικές µελέτες των τεχνικών έργων ή σε στοιχεία τους, όπως η εδαφοτεχνική µελέτη, η υδραυλική µελέτη, η περιβαλλοντική µελέτη κλπ. ∆εν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας οι µελέτες ειδικών γεφυρών, όπως οι καλωδιωτές ή οι κρεµαστές γέφυρες, οι οποίες απαιτούν εξειδικευµένες διατάξεις οδηγιών µε ειδικές αναφορές οι οποίες θα εντάσσονται σε οικεία τεύχη για κάθε τέτοιου µεγέθους έργο. Γίνεται όµως αναφορά για πρώτη φορά σε γεφυρώσεις µε µηχανοποιηµένα συστήµατα κατασκευής, όπως η προβολοδόµηση, η δόµησηπροώθηση, η προκατασκευή κ.α. Επίσης, η παρούσα Οδηγία δεν εξετάζει µεταλλικές γέφυρες ή σύµµεικτες γέφυρες, όµως αναφέρεται σε διατάξεις για γέφυρες σήµανσης. Για τις παραπάνω περιπτώσεις γεφυρών θα πρέπει να συνταχθεί αντίστοιχη Ο.Μ.Ο.Ε.Κεφάλαιο 4 – σελίδα 3 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ _________________________________________________________ 51.1. ΓΕΝΙΚΑ _______________________________________________________________ 5 1.2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ________________________________________________________ 5 1.3. ΟΡΙΣΜΟΙ ______________________________________________________________ 5 1.4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ____________________________________________________ 6Κεφάλαιο 4 – σελίδα 4 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ1.1.ΓΕΝΙΚΑΩς τεχνικά έργα της οδού νοούνται κατά την εφαρµογή του παρόντος οι πάσης φύσεως γέφυρες, οχετοί, πτερυγότοιχοι, τοίχοι αντεπιστροφής, τοίχοι αντιστηρίξεως, τοίχοι από οπλισµένη γη, φρεάτια, στραγγιστήρια, έργα προστασίας πρανών, γέφυρες σήµανσης, κατασκευές δι' εκσκαφής και επανεπίχωσης (cut and cover). Σηµειώνεται ότι οι σήραγγες αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερου κεφαλαίου των Ο.Μ.Ο.Ε.1.2.∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣΌλα τα τεχνικά θα µελετηθούν για ελάχιστη διάρκεια ζωής 100 ετών όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, εκτός από αυτά που καλύπτονται ειδικά από τις απαιτήσεις για σήραγγες και γεωτεχνικές εργασίες, στα αντίστοιχα κεφάλαια.1.3.ΟΡΙΣΜΟΙΓια τους σκοπούς του παρόντος, θα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί τύπων τεχνικών έργων: (α) Γέφυρα Τεχνικό έργο µε οποιαδήποτε διάταξη ανοιγµάτων που φέρει την υπό µελέτη οδό πάνω από οποιουδήποτε τύπου εµπόδιο. Οι γέφυρες µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, για τη γεφύρωση ξηρών ή υγρών κωλυµάτων, για τη δηµιουργία άνω και κάτω διαβάσεων σιδηροδροµικών γραµµών, τροχιόδροµων και οδών κάθε κατηγορίας και χρήσης. (β) Άνω ∆ιάβαση Τεχνικό έργο µε οποιαδήποτε διάταξη ανοιγµάτων που φέρει οδό ή σιδηροδροµική γραµµή πάνω από την κύρια οδό. (γ) Κάτω ∆ιάβαση Γέφυρα µικρού ανοίγµατος που φέρει την κύρια οδό πάνω από µια δευτερεύουσα οδό. (δ) Οχετοί Τεχνικό έργο µικρού ανοίγµατος για τη γεφύρωση µικρών ρεµάτων ή για την παροχέτευση οµβρίων, κατασκευαζόµενο εγκάρσια προς την υπό µελέτη οδό. Με την ∆ΜΕΟ/γ/855/22.12.00 απόφαση εγκρίθηκε σειρά κιβωτιοειδών οχετών µε τα αντίστοιχα τεχνικά εισόδου εξόδου. Συγκεκριµένα εγκρίθηκαν οι οχετοί Κ1-1, Κ1-2, Κ22, Κ2-3, Κ3-2, Κ3-3, Κ3-4, Κ4-2, Κ4-3, Κ4-4, Κ5-2, Κ5-3, Κ5-4, Κ5-5, Κ6-2, Κ6-3, Κ6-4, Κ6-5, όπου ο πρώτος αριθµός εκφράζει το ελεύθερο ορθό άνοιγµα του κιβωτίου και ο δεύτερος το ελεύθερο ύψος του. Σηµειώνεται ότι όλοι οι οχετοί, πλην του οχετού Κ1-1, έχουν µελετηθεί για ύψη επιχώµατος 0,40m, 1,00m, 2,00m, 3,00m. 4,00m, 5,00m, 6,00m, 8,00m και 10,00m. Ο οχετό Κ1-1 έχει µελετηθεί για ύψη επιχώµατος 0,40m και 1,00m. Κεφάλαιο 4 – σελίδα 5 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΓια τον αντίστοιχο έλεγχο των οχετών έχει ληφθεί υπόψη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙΙ, δηλαδή συντελεστής σεισµικής επιτάχυνσης εδάφους α=0,24, σύµφωνα µε τον Ε.Α.Κ. 2000 πιν. 2.2. Έχουν µελετηθεί επίσης τα αντίστοιχα µε τους προαναφερθέντες κιβωτιοειδείς οχετούς τεχνικά εισόδου και εξόδου Ε1-1, Ε1-2, Ε2-2, Ε2-3, Ε3-2, Ε3-3, Ε3-4, Ε4-3, Ε4-4, Ε5-2, Ε5-3, Ε5-4, Ε5-5, Ε6-2, Ε6-3, Ε6-4, Ε6-5. (ε) Τοίχοι αντιστήριξης Κάθε τεχνικό έργο που υποστηρίζει ένα επίχωµα ύψους µεγαλυτέρου από 0,50m πάνω από τη διαµορφούµενη στην όψη του τελική στάθµη. Με την ∆ΜΕΟ/γ/855/22.12.00 απόφαση, ανεστραµµένου ταυ και αντιρηδωτοί.εγκρίθηκεσειράτοίχωνµορφήςΣυγκεκριµένα εγκρίθηκαν τοίχοι µορφής ανεστραµµένου ταυ ύψους από 1,00m έως 8,00m και αντηριδωτοί τοίχοι ύψους από 7,00m έως 10,00m µε βήµα µεταβολής ύψους 0,50m. Για τον αντισεισµικό έλεγχο των τοίχων έχει ληφθεί υπόψη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙΙ, δηλαδή συντελεστής σεισµικής επιτάχυνσης εδάφους α=0,24, σύµφωνα µε τον Ε.Α.Κ. 2000 πιν. 2.2. Όλοι οι τοίχοι έχουν µελετηθεί για επιτρεπόµενες τάσεις εδάφους 100, 200, 300, 400, 500 KPa και για κλίση πρανούς i=0o και i= 30o1.4.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ1.4.1. Γενική θεώρηση(1)Για τα καταστρώµατα γεφυρών προτιµώνται, πλήρως ή εν µέρει, συνεχείς φορείς.(2)Οι παραµορφώσεις των κατασκευών υπό την επιρροή των λειτουργικών φορτίων σχεδιασµού, θα περιορίζονται έτσι ώστε: α) Παραδοχές µελέτης, όπως η διατήρηση της επιπεδότητας των διατοµών, να µην παραβιάζονται. β) Το εύρος των ρωγµών σε διατοµές σκυροδέµατος να περιορίζονται στα όρια των κανονισµών µελέτης. γ) Να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των κανονισµών µελέτης σχετικά µε την κόπωση του οπλισµού. δ) Να µην παρεµποδίζεται η λειτουργία του φορέα και του επ' αυτού εξοπλισµού.(3)Θα υπάρχει πρόβλεψη επιθεώρησης και συντήρησης, σχεδιασµός λεπτοµερειών και επιλογή υλικών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η αντοχή του τεχνικού έργου στο χρόνο.Κεφάλαιο 4 – σελίδα 6 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ(4)Θα επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης κατά τη διάρκεια ζωής (δηλαδή θεώρηση της δαπάνης συντήρησης και λειτουργίας αθροιστικά µε τη δαπάνη κατασκευής).(5)Θα αποφεύγεται η διαµόρφωση αρθρώσεων στο κατάστρωµα των γεφυρών λόγω των σηµαντικών απαιτήσεων συντήρησης (έδραση σε πρόβολο) [Βλέπε σχήµα 1.4.1.(5)]Σχήµα 1.4.1.(5)(6)Θα λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και µακροπρόθεσµα.(7)Θα προβλέπεται η ελαχιστοποίηση της παρενόχλησης της κυκλοφορίας σε συνδυασµό µε την προτεινόµενη µέθοδο κατασκευής, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις µονόπλευρης η αµφίπλευρης διαπλάτυνσης υφισταµένων Εθνικών Οδών, µε ή χωρίς ταυτόχρονη κυκλοφορία.(8)Θα λαµβάνεται υπόψη η εγγύτητα των υπαρχουσών ιδιοκτησιών και άλλων εγκαταστάσεων και οι προβλέψεις µελλοντικών υπογείων και υπέργειων εγκαταστάσεων.(9)Η θέση και γεωµετρία των γεφυρών, συµπεριλαµβανοµένων των πτερυγοτοίχων, τοίχων αντεπιστροφής κ.λ.π., θα προσδιορίζεται λαµβανοµένων υπόψη, εκτός από τις απαιτήσεις των διαστάσεων για ελάχιστα ελεύθερα περιθώρια της αντίστοιχης διάταξης, και των ακολούθων απαιτήσεων: Απαιτήσεις ορατότητος Απαιτήσεις παροχέτευσης υδάτων Απαιτήσεις για µελλοντικές και υπάρχουσες εγκαταστάσεις(10) Η διάταξη και το µήκος των ανοιγµάτων της κατασκευής θα καθορίζεται έτσι ώστε να αποφεύγεται ενδεχόµενη ανύψωση των εφεδράνων, εκτός εάν λόγοι µορφολογίας του εδάφους ή σοβαρών οικονοµικών επιπτώσεων την καθιστούν αναπόφευκτη.(11) Θα αποφεύγονται οι διαµήκεις αρµοί στην επιφάνεια κύλισης.Κεφάλαιο 4 – σελίδα 7 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1.4.2. Αισθητική και περιβαλλοντική θεώρηση 1.4.2.1. Γενικά Θα προτιµώνται τα τεχνικά έργα που ελαχιστοποιούν την περιβαλλοντική όχληση, τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους (µακροπρόθεσµη θεώρηση). Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πληρούνται υποχρεωτικά οι περιβαλλοντικοί όροι. Επιπλέον, θα πρέπει να εξετασθούν οι παρακάτω ειδικές παράµετροι κατά τον σχεδιασµό των τεχνικών έργων προς το σκοπό να: (α)Ελαχιστοποιηθεί η δυσµενής επίδραση του τεχνικού έργου στο γύρω περιβάλλον µε την επιλογή κατάλληλων υλικών, επιφανειακών τελειωµάτων, ξυλοτύπων και διαστάσεων που βελτιώνουν την εµφάνιση του τεχνικού έργου.(β)Ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του τεχνικού έργου στο τοπικό οικοσύστηµα µε την επιλογή κατάλληλων µεθόδων ανέγερσης και τύπων κατασκευής.(γ)Μειωθούν οι ζηµιές που προκαλούνται από τις εργοταξιακές προσβάσεις για την ανέγερση του έργου, από τα επίπεδα εργασίας, από τους χώρους εργασίας και από την αποθήκευση και διαχείριση των υλικών.(δ)Εξασφαλισθεί η(οι) πρόσβαση(εις) σε µακροχρόνιο ορίζοντα για σκοπούς συντήρησης του έργου και πώς αυτό επηρεάζει την οπτική διαµόρφωση του έργου.1.4.2.2. Επιφανειακά τελειώµατα Για τα τελειώµατα µε ξυλοτύπους θα εφαρµόζονται οι απαιτήσεις που ακολουθούν, εκτός εάν επιβάλλονται συγκεκριµένα επιφανειακά τελειώµατα στους Ειδικούς Όρους Μελέτης ή/και Κατασκευής:(1)Αφανείς επιφάνειες µε (ξυλό)τυπο, στις οποίες δεν πρόκειται να εφαρµοσθεί ειδικό σύστηµα στεγάνωσης, θα διαµορφώνονται µε επιφανειακό τελείωµα: ΤΥΠΟΥ Α(2)Εκτεθειµένες αφανείς επιφάνειες µε (ξυλό)τυπο, για τις οποίες απαιτείται ειδική επεξεργασία τελειώµατος για τη στεγάνωση αυτών, θα διαµορφώνονται µε επιφανειακό τελείωµα:ΤΥΠΟΥ Ζ(3)Ορατές επιφάνειες µε (ξυλό)τυπο, αν η επιφάνεια δεν ανήκει στην επόµενη κατηγορία (4) ή αν δεν προδιαγράφεται αυστηρότερη απαίτηση στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης, θα διαµορφώνονται µε επιφανειακό τελείωµα: ΤΥΠΟΥ Γ(4)Επιφάνειες µε (ξυλό)τυπο της προς το οδόστρωµα ορατής όψης των στηθαίων από σκυρόδεµα (π.χ. τύπου NEW JERSEY) θα διαµορφώνονται µε επιφανειακό τελείωµα: ΤΥΠΟΥ Ε(5)Αφανείς επιφάνειες χωρίς (ξυλό)τυπο, στις οποίες δεν πρόκειται να εφαρµοσθεί ειδικό σύστηµα στεγάνωσης, θα διαµορφώνονται µε επιφανειακό τελείωµα: ΤΥΠΟΥ ΠΑ Κεφάλαιο 4 – σελίδα 8 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ(6)Εκτεθειµένες επιφάνειες χωρίς (ξυλό)τυπο, στις οποίες δεν πρόκειται να εφαρµοσθεί ειδικό σύστηµα στεγάνωσης, θα διαµορφώνονται µε επιφανειακό τελείωµα: ΤΥΠΟΥ ΠΓ(7)Επιφάνειες χωρίς (ξυλό)τυπο, οι οποίες θα προστατευθούν µε ειδικό σύστηµα στεγάνωσης, θα διαµορφώνονται µε επιφανειακό τελείωµα: ΤΥΠΟΥ ΠΒ1.4.2.3. Αγκυρώσεις Όλες οι αγκυρώσεις των προεντεταµένων τενόντων ή και τυχόν υπάρχουσες συσκευές θα πρέπει να αποκρύπτονται από τη γενική θέα, υπό τον όρο ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και οι ανάγκες για πρόσβαση και επιθεώρηση. 1.4.2.4. Αντιρρυπαντικές επαλείψεις Σε όλες τις ορατές επιφάνειες θα εκτελεσθεί αντιρρυπαντική επάλειψη, µε εξαίρεση τις επιφάνειες που είναι δύσκολο να προσεγγισθούν, όπως π.χ: (α)Κάτω επιφάνεια του φορέα των γεφυρών, κάτω διαβάσεων οδών τοπικού δικτύου κ.λ.π.(β)Τα µεσόβαθρα υψηλών γεφυρών στο τµήµα τους που βρίσκεται υψηλότερα από 10,0m πάνω από τη στάθµη του υποκείµενου εδάφους/ συγκοινωνιακού έργου.(γ)Κάτω επιφάνεια του φορέων γεφυρών που βρίσκονται σε στάθµη υψηλότερη από 10,0m από το υποκείµενο έδαφος / συγκοινωνιακό έργο.1.4.3. Επισκεψιµότητα – συντήρηση - λειτουργία 1.4.3.1. Ελαχιστοποίηση αρµών στο κατάστρωµα γέφυρας(1)Γέφυρες που περιλαµβάνουν λίγους ή δεν περιλαµβάνουν αρµούς διαστολής και που ελαχιστοποιούν ή καταργούν τα εφέδρανα, προτιµώνται για να αποφευχθεί η ανάγκη διαδοχικών συντηρήσεων και αντικαταστάσεων αυτών. Οι συνεχείς φορείς µειώνουν τον αριθµό των αρµών διαστολής και εφεδράνων και, κατ' επέκταση, µειώνεται το σχετικό κόστος συντήρησης. Όπου η κατασκευή συνεχών φορέων σε όλο το µήκος τους είναι δύσκολο να επιτευχθεί ή είναι ακατάλληλη, θα πρέπει να εξετάζεται η λύση της συνέχειας τµηµάτων του φορέα, µεταξύ ενδιάµεσων στηριγµάτων.(2)Για τις γέφυρες µικρού σχετικά ολικού µήκους (< 60m) και λοξότητας που δεν υπερβαίνει τις 60°, µπορεί να εξετασθεί η λύση ακροβάθρων που είναι µονολιθικά συνδεδεµένα µε τον φορέα. Προτάσεις για ολόσωµες γέφυρες µε µεγαλύτερη λοξότητα σε σεισµική ζώνη υψηλού κινδύνου θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία πριν την έναρξη της µελέτης. Σ' αυτή την περίπτωση η διαστασιολόγηση των ακροβάθρων θα γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιδράσεις της παθητικής ώθησης γαιών που προκαλείται από τις θερµικές µετακινήσεις του καταστρώµατος.Κεφάλαιο 4 – σελίδα 9 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1.4.3.2. Χώρος επιθεώρησης ακροβάθρων - φορέα – εφεδράνων(1)Όταν η χρησιµοποίηση εφεδράνων είναι αναπόφευκτη, θα γίνεται πρόβλεψη για την εγκατάσταση και λειτουργία γρύλων, ώστε να είναι δυνατή η ανύψωση της ανωδοµής για αντικατάσταση των εφεδράνων. Σηµειώνεται ότι οι θέσεις τοποθέτησης των γρύλων στις δοκούς έδρασης θα πρέπει να επισηµαίνονται καταλλήλως. Όπου χρησιµοποιούνται εφέδρανα, θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για τη διευκόλυνση της επιθεώρησής τους.(2)Ο χώρος επιθεώρησης των ακροβάθρων θα προβλέπεται για τη διευκόλυνση της επιθεώρησης και συντήρησης της κάτω επιφάνειας των αρµών, των εφεδράνων, του θωρακίου, του άκρου του φορέα και των αγκυρώσεων των καλωδίων για προεντεταµένους φορείς µε τάνυση µετά τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος [Βλέπε σχήµα 1.4.3.2.(2)]. Γενικά, στη µελέτη πρέπει να προβλέπονται διατάξεις και µέσα για επισκεψιµότητα για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες της γέφυρας που χρειάζονται επιθεώρηση και συντήρηση.(3)Όπου η µόνιµη επίσκεψη δεν είναι δυνατή, θα πρέπει να προβλέπεται ο κατάλληλος εξοπλισµός επίσκεψης. Ειδικά θα πρέπει να προβλέπονται τα παρακάτω: (α)Συνεχής εσωτερική επισκεψιµότητα δια µέσου της κιβωτιοειδούς διατοµής (αν τέτοια διατοµή προβλέπεται του φορέα της γέφυρας, µέσω ασφαλιζοµένων ανθρωποθυρίδων.(β)Επισκεψιµότητα µε εσωτερική σκάλα τυχόν κοίλων βάθρων, σε όλο το ύψος τους.Σχήµα 1.4.3.2.(2) Κεφάλαιο 4 – σελίδα 10 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1.4.3.3. Προστατευτικές Επιστρώσεις(1)Στα κατασκευαστικά στοιχεία, που άλλως θα φθείρονταν, θα εφαρµοσθούν κατάλληλες προστατευτικές επιστρώσεις. Οι επιστρώσεις αυτές περιλαµβάνουν: α) β)(2)Συστήµατα βαφής για κυρίως µεταλλικά αλλά και µη µεταλλικά στοιχεία. Στεγανωτικές µεµβράνες και συστήµατα εµποτισµού επιφανειών από σκυρόδεµα που είναι εκτεθειµένες σε δυσµενείς ή πολύ δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.Επιφάνειες σκυροδέµατος στο οδόστρωµα ή σε απόσταση έως 5,0m από την άκρη οδοστρώµατος, θεωρούνται ότι εκτίθενται σε δυσµενείς ή πολύ δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.Κεφάλαιο 4 – σελίδα 11 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22.ΦΟΡΤΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ________________________________________________ 132.1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ___________________________________________ 13 2.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ/ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΩΝ - ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ__________ 13 2.3. ΚΥΡΙΑ ΦΟΡΤΙΑ ________________________________________________________ 16 2.4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΟΡΤΙΑ____________________________________________________ 28 2.5. ΕΚΤΑΚΤΩΣ ∆ΡΩΝΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ____________________________________________ 39 2.6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ______________________________________________________ 44 2.7. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ _____________________________________________________ 48 2.8. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ___________________________________________________ 49 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ____________________________________________________________ 50Κεφάλαιο 4 – σελίδα 12 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ2.ΦΟΡΤΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ2.1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1)Το κεφάλαιο αυτό πραγµατεύεται τις δράσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση της µελέτης και την κατασκευή οδογεφυρών. Οι διατάξεις του κεφαλαίου χαρακτηρίζονται σαν παραδοχές φόρτισης και χρησιµοποιούνται αντί των πραγµατικά δρώντων φορτίων. Σε γενικές γραµµές, είναι σύµφωνες µε τα προβλεπόµενα στο DIN 1072/85 και στο συµπλήρωµά του (Μάιος 88), εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις για τις οποίες γίνεται αναφορά στις αντίστοιχες θέσεις.(2)Εκτός από τις οδογέφυρες, οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και σε άλλα τεχνικά έργα κατά µήκος οδών, τα οποία επίσης υπόκεινται σε δράσεις οδικών φορτίων (π.χ. οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης).(3)Εξαιρετικές φορτίσεις, όπως πρόσκρουση από οχήµατα σταθερής τροχιάς, πίεση πάγου, πρόσκρουση πλοίου, δεν περιλαµβάνονται στο παρόν κεφάλαιο. ∆εν περιλαµβάνονται επίσης διατάξεις για τον επανέλεγχο υφισταµένων γεφυρών και κατάταξης τους σε κλάσεις.(4)Για τον αντισεισµικό έλεγχο των γεφυρών ισχύει ο κανονισµός Ε.Α.Κ. 2000 και η εγκύκλιος Ε 39/99.(5)Σε γέφυρες οι οποίες χρησιµοποιούνται και από µέσα σταθερής τροχιάς θα λαµβάνονται υπόψη και οι διατάξεις οι οποίες διέπουν τα µέσα αυτά.2.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ/ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ (1)Τα επί των οδογεφυρών δρώντα φορτία διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: α) Κύρια φορτία (H) είναι: 1. Μόνιµα φορτίαΒλ. παρ. 2.3.12. ΠροέντασηΒλ. παρ. 2.3.23. Κινητά φορτίαΒλ. παρ. 2.3.34. Συστολή από πήξη σκυροδέµατοςΒλ. παρ. 2.3.45. Πιθανές µετακινήσεις εδάφουςΒλ. παρ. 2.3.56. Ανασήκωµα φορέα για αντικατάσταση εφεδράνωνΒλ. παρ. 2.3.6β) Πρόσθετα φορτία (Ζ) είναι: 1. Θερµοκρασιακές δράσειςΒλ. παρ. 2.4.12. Φορτίο ΑνέµουΒλ. παρ. 2.4.23. Φορτίο ΧιονιούΒλ. παρ. 2.4.34. Φορτία πέδησης και εκκίνησηςΒλ. παρ. 2.4.4 Κεφάλαιο 4 – σελίδα 13 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ5. Φορτία από µετακίνηση και παραµόρφωση εφεδράνωνΒλ. παρ 2.4.56. ∆υναµικές δράσεις κινητών γεφυρώνΒλ. παρ. 2.4.67. Φορτία κιγκλιδωµάτωνΒλ. παρ. 2.4.78. Φορτία οχηµάτων επιθεώρησηςΒλ. παρ. 2.4.8γ) Εκτάκτως δρώντα φορτία (S) είναι: 1. Εκτάκτως δρώντα φορτία κατά τη φάση κατασκευής 2. Ενδεχόµενες (δυνατές) µετακινήσεις εδάφουςΒλ. παρ. 2.5.23. Ισοδύναµο φορτίο πρόσκρουσης οχήµατος σε βάθροΒλ. παρ. 2.5.34. Ισοδύναµο φορτίο πρόσκρουσης οχήµατος σε κράσπεδο(2)Βλ. παρ. 2.5.1Βλ. παρ. 2.5.4Ο ερπυσµός και η χαλάρωση λαµβάνονται υπόψη σε συνάρτηση µε τις επιδράσεις που προκαλούν(3)Σηµειώνεται ότι, κατά παρέκκλιση των αναγραφοµένων στο εδάφιο (1) της παρούσης παραγράφου, το φορτίο λόγω πέδησης για τον υπολογισµό των αρµών πρέπει να θεωρείται σαν κύριο φορτίο.(4)Τα κύρια φορτία σχηµατίζουν στο δυσµενέστερο συνδυασµό τους τη φόρτιση Η. Τα κύρια και πρόσθετα φορτία σχηµατίζουν στο δυσµενέστερο συνδυασµό τους τη φόρτιση ΗΖ. Για την πληρότητα του θέµατος αναφέρονται στο σηµείο αυτό τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 9.1.1 και 9.2.1 του DIN 1075/81: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η: Άθροισµα κυρίων φορτίων ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ζ: Άθροισµα προσθέτων φορτίων ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Α: Εκτάκτως δρώντα φορτία από πρόσκρουση ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Β: Εκτάκτως δρώντα φορτία κατά τις φάσεις κατασκευής ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΗΖ: Άθροισµα κυρίων και προσθέτων φορτίων ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΗΑ: Άθροισµα κυρίων και εκτάκτως δρώντων φορτίων από πρόσκρουση ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΗΒ: Άθροισµα κυρίων φορτίων, φορτίου λόγω ανέµου και εκτάκτως δρώντων φορτίων κατά τις φάσεις κατασκευής ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΗΖΒ: Άθροισµα κυρίων φορτίων, προσθέτων φορτίων και εκτάκτως δρώντων φορτίων κατά τις φάσεις κατασκευής.Κεφάλαιο 4 – σελίδα 14 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΣτον παρακάτω πίνακα 2.2.(4) δίδονται οι συντελεστές ασφαλείας σε συσχετισµό µε τις φορτίσεις και τους συνδυασµούς φορτίσεων. Σηµειώνεται ότι ο πίνακας αυτός αντιστοιχεί στον πίνακα 3 του DIN 1075/81.ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.(4) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ, ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ Η, ΗΒ ΗΖ, ΗΖΒΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 1,75 0,9*1,75ΗΑ(5)ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 2,10 0,9*2,10 1,0Εάν η επιβάρυνση σε κάποιο δοµικό στοιχείο, λόγω ενός προσθέτου φορτίου, είναι µεγαλύτερη από την επιβάρυνση των κυρίων φορτίων χωρίς τα µόνιµα φορτία και την τυχόν υπάρχουσα προένταση, τότε το πρόσθετο αυτό φορτίο πρέπει να θεωρείται σαν κύριο φορτίο. Στην περίπτωση αυτή η φόρτιση Η θα αποτελείται από το υπόψη πρόσθετο φορτίο, από τα µόνιµα και από την τυχόν υπάρχουσα προένταση.(6)Τα εκτάκτως δρώντα φορτία λαµβάνονται υπόψη σε συνδυασµό µε τα κύρια και κατά περίπτωση και µε τα πρόσθετα φορτία.(7)Για τους σεισµικούς συνδυασµούς ισχύουν η εγκύκλιος Ε 39/99 και ο Ε.Α.Κ.2000. Τα σεισµικά φορτία ανήκουν µεν στα εκτάκτως δρώντα φορτία, αλλά, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους και της σχέσης τους µε τους συντελεστές ασφαλείας, αναφέρονται ξεχωριστά [βλέπε πίνακα 2.2.(4)].Κεφάλαιο 4 – σελίδα 15 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ2.3.ΚΥΡΙΑ ΦΟΡΤΙΑ2.3.1. Μόνιµα Φορτία 2.3.1.1. Ίδιον Βάρος(1)Τα ίδια βάρη όλων των φερόντων και µη στοιχείων των οδογεφυρών θα προσδιορίζονται σύµφωνα µε καταλλήλους κανονισµούς και προδιαγραφές (π.χ. το DIN 1055). Ειδικά για το βάρος των ασφαλτικών στρώσεων, θα λαµβάνεται υπόψη φορτίο 0,24KN/m2 ανά εκατοστό πάχους.(2)Τα ίδια βάρη, όπως προκύπτουν από τις διαστάσεις των σχεδίων, θα συγκρίνονται µε τις σχετικές υπολογιστικές παραδοχές. Εφόσον οι τάσεις και/ή οι συντελεστές ασφαλείας, συνεπεία ανακριβειών στον υπολογισµό των ιδίων βαρών ή των στοιχείων των διατοµών, δεν υπερβαίνουν το µέγιστο το 3% των επιτρεποµένων τιµών, δεν απαιτείται επανάληψη των υπολογισµών, µε την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για στατικό σύστηµα ευαίσθητο σε ανακρίβειες αυτού του µεγέθους.(3)Για την αντιµετώπιση των αναπόφευκτων ανακριβειών του πάχους των ασφαλτικών στρώσεων, θα λαµβάνεται υπόψη πρόσθετο φορτίο 0,50ΚΝ/m2 σε όλη την κυκλοφορούµενη επιφάνεια της γέφυρας.(4)Σε κινητές γέφυρες του σχήµατος 2.4.2.4.(1) α, αντί του προσθέτου φορτίου του προηγούµενου εδαφίου (3), για τον υπολογισµό των µηχανισµών κίνησης της γέφυρας θα λαµβάνεται υπόψη για όλες τις ενδιάµεσες θέσεις πρόσθετο φορτίο ± 0,25ΚΝ/m2 σε όλο το πλάτος της γέφυρας.(5)Θα λαµβάνονται υπόψη οι δυσµενείς καταστάσεις που µπορεί να προκύψουν λόγω ολικής ή µερικής αποµάκρυνσης των ασφαλτικών στρώσεων του καταστρώµατος της γέφυρας ή των πλευρικών διαµορφώσεών της.2.3.1.2 Μόνιµα φορτία γαιών(1)Οι επιρροές των φορτίων και ωθήσεων γαιών θα λαµβάνονται υπόψη σύµφωνα µε το DIN 1055, Μέρη 1 και 2, το DIN 4085 και γενικά τους γερµανικούς κανονισµούς σε ό,τι αφορά συνδυασµούς φορτίσεων στους οποίους δεν συµπεριλαµβάνεται ο σεισµός.(2)Ανακουφιστικές επιδράσεις δεν θα λαµβάνονται υπόψη εάν υπάρχει περίπτωση προσωρινής ή οριστικής αποµάκρυνσης των προκαλουσών τις ανακουφιστικές επιδράσεις γαιών.(3)Σε περίπτωση φορτίων ή ωθήσεων γαιών εφαρµοζοµένων σε µεταγενέστερο χρόνο, θα εξετάζονται οι ενδιάµεσες καταστάσεις.(4)Θα λαµβάνονται υπόψη οι επιρροές φορτίων και ωθήσεων γαιών στη δυνατότητα µετακινήσεων των δοµικών στοιχείων.Κεφάλαιο 4 – σελίδα 16 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ2.3.1.3. Φορτία αγωγών κοινής ωφελείας κ.λ.π. (στατικά φορτία)(1)Φορτία που σχετίζονται µε συσκευές, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις για τις Κρατικές Αρχές, ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς Ο.Κ.Ω. και Επιχειρήσεις ή Εταιρείες, που βρίσκονται παράπλευρα ή πάνω στα τεχνικά έργα, θα προσδιορίζονται κατόπιν συνεργασίας µε τους αρµόδιους φορείς.(2)Μεταβλητά φορτία, βασισµένα σε πληροφορίες που θα δοθούν από τις αρµόδιες Κρατικές αρχές, ∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς Ο.Κ.Ω. και Επιχειρήσεις ή Εταιρείες, όπως αυτά των αγωγών, που µπορεί να είναι γεµάτοι ή άδειοι, θα πρέπει να συνδυασθούν κατά τρόπο ώστε να προκύψει η δυσµενέστερη φόρτιση. Στην Τεχνική Έκθεση, η οποία συνοδεύει την µελέτη του τεχνικού, θα γίνεται αναφορά στις Αρχές, Υπηρεσίες, Οργανισµούς κ.λ.π., που έδωσαν τα σχετικά φορτία και θα παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα.2.3.2. Προένταση Οι δυνάµεις καταναγκασµού, οι προκαλούµενες κατά την προένταση υπερστατικών συστηµάτων, θεωρούνται κύρια φορτία. 2.3.3. Κινητά φορτία 2.3.3.1 Κλάσεις οδογεφυρών(1)Οι οδογέφυρες, ανάλογα µε την κυκλοφοριακή σηµασία της οδού την οποία εξυπηρετούν [βλέπε παρακάτω πίνακα 2.3.3.1.(1)], κατατάσσονται σε δύο κλάσεις, ήτοι 60/30 και 30/30. Η κάθε κλάση χαρακτηρίζεται από τον τύπο της ιδεατής φόρτισης, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη µελέτη της γέφυρας, και ο οποίος αποτελεί τυποποιηµένη έκφραση της επί της γέφυρας πραγµατικής κυκλοφορίας.Κεφάλαιο 4 – σελίδα 17 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.3.1.(1) ΚΛΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (Βλ. DIN 1072, ΠΙΝΑΚΑ 1)ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΤΥΠΟΣ Ο∆ΟΥΚλάση Γέφυρας 60/30Όλα τα Τεχνικά Έργα που φέρουν οδούς κατηγορίας ΑΙ, ΑΙΙ, ΑΙΙΙ, ΑΙV,AV,BI,BII,BIII,BIV Όλα τα Τεχνικά Έργα κλάδων κόµβων. Όλα τα Τεχνικά Έργα που φέρουν αστικές και υπεραστικές συλλεκτήριες οδούς Όλα τα τεχνικά έργα που φέρουν αγροτικές οδούς Όλα τα τεχνικά έργα που φέρουν κοινοτικές οδούςΚλάση Γέφυρας 30/30Όλα τα τεχνικά έργα που φέρουν οδούς προσπέλασης παροδίων /τοπικές οδούς. Όλα τα τεχνικά έργα που φέρουν πεζοδρόµους*ΠεζογέφυρεςΌλα τα τεχνικά που εξυπηρετούν µόνον κυκλοφορία πεζών και στα οποία η κυκλοφορία των οχηµάτων απαγορεύεται µε φυσικά εµπόδια η µε περιορισµό των διαστάσεών τους*Ως πεζόδροµοι στην παρούσα παράγραφο θεωρούνται οδοί οι οποίες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από πεζούς και για είσοδο - έξοδο οχηµάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης παροδίων ιδιοκτησιών, καθώς και για οχήµατα εφοδιασµού ή έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν 2094/92 (Νέος Κ.Ο.Κ)(2)Τα κινητά φορτία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε µία από τις προαναφερθείσες κλάσεις 60/30 και 30/30, λαµβάνονται από τον παρακάτω πίνακα 2.3.3.1.(2) που αποτελεί απόσπασµα του πίνακα 1 του DIN 1072/85.Κεφάλαιο 4 – σελίδα 18 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.3.1.(2)Κεφάλαιο 4 – σελίδα 19 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ2.3.3.2. ∆ιαίρεση της επιφανείας της γέφυρας(1)Για την επιβολή των κινητών φορτίων, η επιφάνεια της γέφυρας θα διαιρείται αφενός σε µία κύρια και µία δευτερεύουσα λωρίδα πλάτους 3,0m η κάθε µία, ευρισκόµενες η µία δίπλα στην άλλη, και αφ ετέρου στην πέραν των προαναφερθεισών λωρίδων υπολειπόµενη επιφάνεια κυκλοφορίας, καθώς και στις επιφάνειες των πεζοδροµίων (πλευρικών διαµορφώσεων της γέφυρας), των ενδεχοµένως υπαρχόντων ποδηλατοδρόµων και των διαµορφώσεων της κεντρικής νησίδας.(2)Σαν κυκλοφορούµενη επιφάνεια γέφυρας θεωρείται η επιφάνεια η οριζόµενη µεταξύ των κρασπέδων, ανεξάρτητα από την υπάρχουσα οριζόντια σήµανση.(3)Σε κάθε γέφυρα, ανεξάρτητα από αριθµό των λωρίδων κυκλοφορίας και της ύπαρξης κεντρικής νησίδας, θα λαµβάνεται υπόψη µία µόνο κύρια λωρίδα και µία δευτερεύουσα. Σε περίπτωση χωριστών, µέσω διαµήκους αρµού, φορέων θα λαµβάνεται υπόψη µία κύρια και µία δευτερεύουσα φόρτιση για κάθε φορέα.(4)Η κύρια και η δευτερεύουσα λωρίδα θα τοποθετούνται επί της επιφανείας κυκλοφορίας στη δυσµενέστερη θέση και γενικά παράλληλα προς τον άξονα της επιφάνειας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση γεφυρών µε µεταβλητό πλάτος επιφάνειας κυκλοφορίας, η κύρια και η δευτερεύουσα λωρίδα θα τοποθετούνται, εφόσον είναι δυσµενέστερο, παράλληλα προς τα κράσπεδα των διαµορφώσεων της γέφυρας ή σε µία ενδιάµεση διεύθυνση.2.3.3.3. Φόρτιση της επιφανείας της γέφυρας(1)Η κύρια λωρίδα HS θα φορτίζεται στη δυσµενέστερη θέση µε το όχηµα SLW 60 ή SLW 30 του πίνακα 2.3.3.1.(2), αντίστοιχα για τις κλάσεις 60/30 και 30/30. Εµπρός και πίσω από το όχηµα SLW θα τοποθετείται το οµοιόµορφο φορτίο p1, σύµφωνα µε τον πίνακα 2.3.3.1.(2) σειρά 2. Ο κατά µήκος άξονας του οχήµατος SLW συµπίπτει γενικά µε τον άξονα της κύριας λωρίδας. Για µεµονωµένα δοµικά στοιχεία, όπως πλάκες, διαµήκεις δοκοί, εγκάρσιοι δοκοί, οι οποίοι ευρίσκονται στα άκρα της επιφάνειας κυκλοφορίας, αποκλίνοντας από τον παραπάνω κανόνα, το όχηµα SLW θα µετατίθεται πλευρικά έτσι ώστε ο τροχός να εφάπτεται του κρασπέδου. Αυτό ισχύει επίσης για µεµονωµένα αξονικά φορτία.(2)Στη δευτερεύουσα λωρίδα ΝS, παραπλεύρως του οχήµατος SLW της κύριας λωρίδας HS και εφόσον το πλάτος του κυκλοφορούµενου καταστρώµατος είναι ≥ 6,00m, θα τοποθετείται το όχηµα SLW 30. Επισηµαίνεται ότι αµφότερα τα οχήµατα SLW της κύριας και δευτερεύουσας λωρίδας θα ευρίσκονται πάντοτε στο ίδιο ύψος, το ένα δίπλα στο άλλο υπό µορφή πακέτου. Εµπρός και πίσω από το όχηµα SLW 30 της δευτερεύουσας λωρίδας θα τοποθετείται το οµοιόµορφο φορτίο p2, σύµφωνα µε τον πίνακα 2.3.3.1.(2) σειρά 2. Κεφάλαιο 4 – σελίδα 20 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ(3)Στην πέραν των δύο λωρίδων κυκλοφορούµενη επιφάνεια της γέφυρας θα τοποθετείται το οµοιόµορφο φορτίο p2, σύµφωνα µε τον πίνακα 2.3.3.1(2) σειρά 2.(4)Κατά τη φόρτιση της επιφανείας της γέφυρας, όλα τα ανακουφιστικά δρώντα κινητά φορτία δεν θα λαµβάνονται υπόψη.(5)Κατά την αποτίµηση πεδίων επιρροής µε το ίδιο πρόσηµο και µήκος µεγαλύτερο των 30m, επιτρέπεται να λαµβάνονται υπόψη, αντί των µοναχικών δυνάµεων των τροχών των οχηµάτων SLW, τα υποκατάστατα οµοιόµορφα φορτία p΄ του πίνακα 2.3.3.1.(2) γραµµή 1. Τα υποκατάστατα αυτά οµοιόµορφα φορτία επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη και κατά τον υπολογισµό θολωτών γεφυρών των περιπτώσεων της παραγράφου 6.2 του DIN 1075/81, καθώς και στον υπολογισµό ακροβάθρων.(6)Για τη φόρτιση πεζοδροµίων (πλευρικών διαµορφώσεων), ποδηλατοδρόµων, κεντρικών νησίδων, θα λαµβάνεται υπόψη ελάχιστο οµοιόµορφο φορτίο p2=3 ΚΝ/m2, εκτεινόµενο µέχρι τη θέση του κιγκλιδώµατος. Για τη φόρτιση µεµονωµένων δοµικών στοιχείων (πλακών πεζοδροµίων, διαµήκων δοκών, εγκαρσίων δοκών) θα λαµβάνεται υπόψη οµοιόµορφο φορτίο p3=5 ΚΝ/m2, εφόσον δεν προκύπτουν δυσµενέστερα αποτελέσµατα κατά τη φόρτιση µε το οµοιόµορφο φορτίο p2 =3 ΚΝ/m2 σε συνδυασµό µε τη φόρτιση της επιφανείας κυκλοφορίας της γέφυρας. Στην περίπτωση κατά την οποία σε πεζοδρόµια (πλευρικές διαµορφώσεις), ποδηλατοδρόµους, κεντρικές νησίδες, λόγω έλλειψης στηθαίων ασφαλείας, δεν εξασφαλίζεται η αποτροπή ανόδου αυτοκινήτου και για τις δύο κλάσεις, 60/30 και 30/30, θα λαµβάνεται υπόψη φορτίο τροχού ίσο µε 50 ΚΝ, σύµφωνα και µε το εδάφιο c, σειρά 3 του πίνακα 2.3.3.1.(2) [Βλέπε σχήµα 2.3.3.3.(6)].Σχήµα 2.3.3.3.(6)(7)Επισηµαίνεται ότι σε περιοχές ευαίσθητες από άποψη εθνικής άµυνας, είναι δυνατόν ο Κ.τ.Ε., σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες στρατιωτικές αρχές, να Κεφάλαιο 4 – σελίδα 21 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝκαθορίσει κλάσεις σύµφωνα µε τον κανονισµό STANAG 2021, δυσµενέστερες της κλάσεως 60/30 του DIN 1072 Ή την κατάταξη της γέφυρας που έχει υπολογισθεί µε µία από τις κλάσεις του DIN 1072 σε κλάση σύµφωνα µε τον κανονισµό STANAG 2021. 2.3.3.4. Συντελεστής ταλάντωσης(1)Κατά τον υπολογισµό όλων των δοµικών στοιχείων µιας γέφυρας, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα εφέδρανα, οι δοκοί έδρασης, τα υποστυλώµατα µε εξαίρεση τα ακρόβαθρα, µεσόβαθρα και θεµέλια, τα κινητά φορτία της κύριας λωρίδας HS, και σε περίπτωση ύπαρξης γραµµών µέσων σταθερής τροχιάς, πλην του συρµού φόρτισης µιας γραµµής, θα πολλαπλασιάζονται µε τον συντελεστή ταλάντωσης φ. ∆ιευκρινίζεται ότι προκειµένου περί υποστυλωµάτων, η εφαρµογή του συντελεστή ταλάντωσης αφορά ελαφρά υποστυλώµατα από χάλυβα Ή από σκυρόδεµα. Σε περίπτωση βαρέων υποστυλωµάτων, τα οποία έχουν χαρακτήρα µεσοβάθρων, δεν απαιτείται η εφαρµογή συντελεστή ταλάντωσης. Κριτήριο για τον χαρακτηρισµό "βαρέα" αποτελεί το βάρος των 300ΚΝ.(2)Χωρίς συντελεστή ταλάντωσης θα λαµβάνονται κινητά φορτία ευρισκόµενα εκτός της κύριας λωρίδας HS, κινητά φορτία πεζογεφυρών, ποδηλατογεφυρών και κινητά φορτία επί µεταβατικών επιχωµάτων.(3)Ο συντελεστής ταλάντωσης για οδικές γέφυρες κάθε είδους είναι: (α) Σε γέφυρες στέψεως:φ= 1,40 - 0,008 lφ ≥ 1,0(β) Σε γέφυρες υπό επίχωση:φ= 1,40 - 0,008 lφ –0,1hu ≥ 1,0όπου: lφ το καθοριστικό για κάθε επιπονούµενο στοιχείο µήκος σε m και hu το ύψος επίχωσης σε m.(4)Για τον καθορισµό του µήκους lφ ισχύουν τα ακόλουθα: (α)Κατά τον υπολογισµό των εντατικών µεγεθών δοµικού στοιχείου υπό άµεση φόρτιση, θα λαµβάνεται υπόψη το θεωρητικό άνοιγµα ή το µήκος του προβόλου. Σε τετραέρειστες πλάκες το µικρότερο θεωρητικό άνοιγµα.β)Κατά τον υπολογισµό των εντατικών µεγεθών δοµικού στοιχείου υπό έµµεση φόρτιση, θα λαµβάνεται υπόψη είτε το θεωρητικό άνοιγµα του στοιχείου αυτού, είτε τα θεωρητικά ανοίγµατα των στοιχείων µέσω των οποίων γίνεται η µεταφορά των φορτίων. Στη δεύτερη περίπτωση σαν lφ θα τίθεται το µεγαλύτερο από τα προαναφερθέντα θεωρητικά ανοίγµατα.(γ)Σε φορείς οι οποίοι φορτίζονται κατά ένα τµήµα άµεσα και κατά άλλο τµήµα έµµεσα, θα λαµβάνεται υπόψη το καθοριστικό για κάθε τµήµα µήκος lφ.Π.χ. Κατά τον υπολογισµό ορθοτρόπων πλακών θα λαµβάνεται υπόψη: Κεφάλαιο 4 – σελίδα 22 από 217 ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Μ.Ο.Ε. – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΓια το τµήµα από ανένδοτη στήριξη των διαµήκων νευρώσεων lφ= lL. Για τη λειτουργία της πλάκας τόσο για τις διαµήκεις όσο και για τις εγκάρσιες νευρώσεις lφ= lQ . Για τη λειτουργία κυρίων φορέων lφ= lH, όπου: lL το θεωρητικό άνοιγµα των διαµήκων νευρώσεων = απόσταση εγκαρσίων νευρώσεων lQ το θεωρητικό άνοιγµα των εγκαρσίων νευρώσεων = απόσταση κυρίων φορέων lH το καθοριστικό θεωρητικό ανοιγµάτων κυρίων φορέων (δ)Σε συνεχείς φορείς (επίσης σε φορείς µε αρθρώσεις) θα λαµβάνεται υπόψη ο αριθµητικός µέσος όρος όλων των θεωρητικών ανοιγµάτων. Για άµεσα επιβαλλόµενα φορτία σε προβόλους ή ανοίγµατα µικρότερα του 0,7πλασίου του µεγίστου θεωρητικού ανοίγµατος, θα λαµβάνεται υπόψη το µήκος του προβόλου ή το µικρότερο θεωρητικό άνοιγµα, ανεξάρτητα από τη θέση της εξεταζόµενης διατοµής. ∆ιευκρινίζεται ότι στους συνεχείς φορείς και για τον προσδιορισµό του αριθµητικού µέσου όρου των θεωρητικών ανοιγµάτων, θα λαµβάνονται υπόψη και τα θεωρητικά ανοίγµατα τα µικρότερα από το 0,7 πλαίσιο του µεγίστου, καθώς και τα ανοίγµατα φατνωµάτων τα οποία περιλαµβάνουν αρθρώσεις. Σε φατνώµατα τα οποία περιλαµβάνουν αρθρώσεις, καθοριστικό είναι το συνολικό µήκος του φατνώµατος. Για φορτία σε τέτοιου είδους φατνώµατα, ο συντελεστής ταλάντωσης καθορίζεται στη µεν περιοχή του επικαθήµενου τµήµατος σαν να µην υπήρχαν αρθρώσεις, στη δε περιοχή των προβόλων µε βάση το µήκος του προβόλου.2.3.3.5. Κινητά φορτία σε ιδιαίτερες περιπτώσεις(1)Ταυτόχρονα µε τη µερική αποµάκρυνση του οδοστρώµατος και την/ ή την αποµάκρυνση των πλευρικών διαµορφώσεων, τα κινητά φορτία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σαν πρόσθετα φορτία. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρµογή το εδάφιο 5 της παραγράφου 2.2.(2)Τα
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.