Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Το παρόν κείμενο οδηγιών εντάσσεται ουσιαστικά στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, αξιοποιεί παλαιότερες επεξεργασίες, αντλεί από τη διεθνή εμπειρία και όπου απαιτείται αναφέρεται σε υπάρχουσες προδιαγραφές κι οδηγίες, για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπονούμενων μελετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ. ∆. Ε. ΓΕΝIKH ΓΡΑΜΜATEIA ∆ΗΜOΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥΟ.Μ.Ο.Ε. Τεύχος 11: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣΙΟΥΛΙΟΣ 2003 1ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ…………….Σελίδα ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ………...1 ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ......................................11 Βασικές αρχές ......................................................................................................................11.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3.1.4Σκοπός-Αντικείµενο οδηγιών ............................................................................ Αντικείµενο των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και µελετών .............. Αντικείµενο των γεωλογικών ερευνών και µελετών............................................ Αντικείµενο των γεωτεχνικών ερευνών, αξιολόγησηςτων και γεωτεχνικών µελετών ........ Αντικείµενο της έκθεσης κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης. .... Προγράµµατα γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών..................................... Γεωλογικές και γεωτεχνικές µελέτες και αντίστοιχες έρευνες σε συσχετισµό µε τα στάδια µελετών έργων οδοποιίας ......................................................... Α. Χάραξη............................................................................................... Β. Τεχνικά .............................................................................................. Γ. Γεωτεχνικά έργα ................................................................................. ∆. Κατολισθήσεις.................................................................................... Ε. Οδοστρώµατα .................................................................................... Κανονισµοί-Βιβλιογραφία-Προδιαφραφές .......................................................11 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦ. 1……... ..... 14 Ι.Γεωλογικές έρευνες και µελέτες ........................................................................... 1. Εισαγωγή .............................................................................................. 2. Περιεχόµενα σταδίων ερευνών και µελετών........................................... Α. Χάραξη............................................................................................... Α1. Στάδιο αναγνωριστικής µελέτης οδοποιίας ..................................... Α2.Στάδιο προµελέτης οδοποιίας........................................................... Α2.2.Γεωλογικές έρευνες και µελέτες σε δανειοθαλάµους και λατοµεία. Α3. Στάδιο οριστικής µελέτης οδοποιίας ................................................ Β.Τεχνικά ................................................................................................ Β1. Στάδιο προκαταρκικής επεξεργασιας τεχνικών (πλήν σηράγγων)... Β2.Στάδιο προµελέτης τεχνικών (πλήν σηράγγων)................................ Β3.Στάδιο οριστικής µελέτης τεχνικών (πλήν σηράγγων) ...................... Γ.Αντιστηρίξεις,Βελτίωση εδαφών και λοιπά γεωτεχνικά έργα ............... ∆. Κατολισθήσεις ...................................................................................14 14 17 17 17 24 29 31 31 31 33 34 36 2• • •ΙΙ.Στάδιο αναγνωριστικής µελέτης οδοποιίας ..................................................... Στάδιο προµελέτης οδοποιίας ....................................................................... Στάδιο οριστικής µελέτης οδοποιίας .............................................................. E.Οδοστρώµατα .....................................................................................37 39 41 41Γεωτεχνικές έρευνες και αξιολόγηση................................................................... 1. Γενικά -Σκοπός των ερευνών .............................................................................. 2. Σχεδιασµός- προγραµµα γεωτεχνικών ερευνών .......................................... 2.1 Γενικά 2.2 Έκθεση προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών................................................. 2.3. Αρχές Προγραµµατισµού ερευνών ανά είδος έργου ................................... 2.4. Γεωτεχνικές έρευνες σε λατοµεία ................................................................ 2.5. Γεωτεχνικές έρευνες σε δανειοθαλάµους ....................................................42 42 43 4344 55 55ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ σελ. 57 ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρχές εκπόνησης γεωλογικών ερευνών και µελετών .......................................... 1.1. Γεωλογική χαρτογράφηση.................................................................................. 1.2 Γεωλογική µηκοτοµή .......................................................................................... 1.3 Γεωλογικές τοµές -∆ιατοµές ............................................................................... 1.4 Ειδικοί θεµατικοί χάρτες ..................................................................................... 1.5 Βοηθητικοί θεµατικοί χάρτες .............................................................................. 1.6 Γεωλογική αποτύπωση ανοικτής εκσκαφής ....................................................... 1.7 Μετρήσεις - Καταγραφές στοιχείων γεωµαζών -Ταξινοµήσεις ........................... 1.8 Μετρήσεις -Καταγραφές στοιχείων υπόγειου νερού - Υδρογεωλογική επεξεργασία ...................................................................................................... 1.9 Μετρήσεις -Καταγραφές στοιχείων γεωερευνητικών εργασιών.......................... 1.10 Καταγραφές υφισταµένων πρανών.................................................................... 1.11 ∆ανειοθάλαµοι - Αποθεσιοθάλαµοι - Λατοµεία................................................... 1.12 Ειδικές γεωλογικές έρευνες 2. Προδιαγραφές γεωτεχνικών ερευνών ................................................................. 2.1 Γεωερευνητικές εργασίες.................................................................................... 2.2 Ερευνητικά φρέατα και ορύγµατα....................................................................... 2.3 Ερευνητικές στοές .............................................................................................. 2.4 Επιφανειακές δειγµατοληψίες ............................................................................ 2.5. ∆οκιµαστικά πεδία.............................................................................................. 2.6 Επι τόπου δοκιµές.............................................................................................. 2.7 Εργαστηριακές δοκιµές ...................................................................................... 3. Έκθεση αποτελεσµάτων γεωτεχνικών ερευνών ................................................ 4. Παρουσίαση γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και εργαστηρίου ..................... 5. Έκθεση γεωτεχνικής αξιολόγησης....................................................................... 6. Έκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης ...............................15757 59 61 63 68 72 72 74 74 75 76 84 84 89 90 90 90 91 93 98 98 98 98 3ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ . 1Χωµατουργικά Έργα ............................................................................................. 1.1 Γενικά ................................................................................................................. 1.2 Ορύγµατα ........................................................................................................... 1.3 Επιχώµατα ........................................................................................................ 1.4 Οπλισµένο έδαφος ............................................................................................ 1.5 ∆ανειοθάλαµοι -.................................................................................................. 1.6 Λατοµεία ............................................................................................................ 2 Κατολισθήσεις ........................................................................................................ 2.1 Γενικά - Ελεγχοι............................................................................................ 2.2 Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων ..................................................... 2.3 Συνδυασµοί φορτίσεων - Συντελεστές Ασφαλείας ....................................... 3 Θεµελιώσεις Τεχνικών Έργων ............................................................................. 3.1 Κανονισµοί - Γενικές θεωρήσεις ................................................................... 3.2 Πλευρικά φορτία στα Τεχνικά Έργα ............................................................ 3.3 Επιφανειακές θεµελιώσεις ........................................................................... 3.4 Βαθιές θεµελιώσεις....................................................................................... 3.5 Ειδικές θεµελιώσεις ...................................................................................... 4 Αντιστηρίξεις .......................................................................................................... 4.1 Γενικά ........................................................................................................... 4.2 Αγκυρώσεις .................................................................................................. 4.3 Τεχνικά έργα αντιστήριξης............................................................................ 5 Βελτίωση Εδάφους ................................................................................................ 5.1 Γενικά ........................................................................................................... 5.2 Εξυγίανση εδάφους ...................................................................................... 5.3 Προφόρτιση .................................................................................................. 5.4 ∆υναµική συµπύκνωση ................................................................................ 5.5 Βαθιά ∆ονητική συµπύκνωση ...................................................................... 5.6 Τσιµεντενέσεις.............................................................................................. 5.7 Υποβιβασµός υπογείων υδάτων .................................................................. 5.8 Σταθεροποίηση εδαφών µε φυσικοχηµικές µεθόδους.................................. 6 Οδοστρώµατα ........................................................................................................ 7 Υπόγεια τεχνικά έργα ........................................................................................... 8 Εδαφοδυναµικές αξιολόγήσεις και µελέτες .........................................................99 99 99 100 107 109 110 110 110 110 111 112 113 113 115 116 116 117 118 118 118 119 119 119 120 120 122 123 124 126 127 127 130 131 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ 1.1.1ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:Σκοπός των µελετών είναι να σχεδιασθούν έργα που θα λειτουργήσουν άρτια καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής τους µε τις απαραίτητες συντηρήσεις. Οι γεωλογικές έρευνες και µελέτες γίνονται µε στόχο να προσδιορίσουν το τεχνικογεωλογικό προσοµοίωµα µε την πλήρη διερεύνηση των γεωλογικών, γεωµορφολογικών, τεκτονικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή που επηρεάζει και επηρεάζεται από το προς κατασκευή έργο. Οι γεωτεχνικές (εδαφοµηχανικές/βραχοµηχανικές) έρευνες και αξιολογήσεις γίνονται µε σκοπό να προσδιορίσουν τις γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής του έργου και το γεωτεχνικό προσοµοίωµα βάσει του οποίου θα εκπονηθούν οι γεωτεχνικές µελέτες και θα σχεδιαστούν τα έργα. 1.1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ Το παρόν κείµενο οδηγιών εντάσσεται ουσιαστικά στο υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, αξιοποιεί παλαιότερες επεξεργασίες, αντλεί από τη διεθνή εµπειρία και όπου απαιτείται αναφέρεται σε υπάρχουσες προδιαγραφές κι οδηγίες, για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπονούµενων µελετών. Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής κατασκευής ενός έργου οδοποιίας προσεγγίζονται σταδιακά και η πλήρης διερεύνησή τους είναι καθοριστικής σηµασίας, τόσο για τον βέλτιστο τεχνικοοικονοµικό σχεδιασµό του, όσο και για την άρτια µελέτη, την ασφαλή και οικονοµική κατασκευή και την περαιτέρω λειτουργία και συντήρησή του. Οι οδηγίες αυτές αφορούν έργα οδοποιίας που περιλαµβάνουν τα παρακάτω επί µέρους αντικείµενα: Χαράξεις οδών, τεχνικά έργα, κατολισθήσεις, δανειοθαλάµους, λατοµεία, ευστάθεια πρανών φυσικών και τεχνητών, ευστάθεια υψηλών επιχωµάτων, καταλληλότητα προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή επιχωµάτων, βελτίωση εδαφών έδρασης, στοιχεία για την διαστασιολόγηση του οδοστρώµατος, γεωτεχνικές κατασκευές κλπ.1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ . 1.2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ1 Αντικείµενο των γεωλογικών ερευνών , είναι η διερεύνηση της γεωλογικής δοµής της ευρύτερης και στενής περιοχής του έργου καθώς και των τεχνικογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν µε βάση τη δοµή αυτή και σε σχέση µε τα σχεδιαζόµενα τεχνικά έργα. Στόχος του προγράµµατος των γεωλογικών ερευνών είναι η σταδιακή προσέγγιση του τεχνικογεωλογικού προσοµοιώµατος της περιοχής λαµβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτές καθώς και η ποσοτικοποίηση όλης της σχετικής πληροφόρησης µε βάση τεχνικογεωλογικά κριτήρια. Για τους σκοπούς αυτούς θα λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα των γεωετεχνικών ερευνών που εκπονήθηκαν στις προηγούµενες και στην τρέχουσα φάση µελέτης. Η γεωλογική µελέτη αξιολογεί και συνθέτει τα αποτελέσµατα των παραπάνω ερευνών, αναλύει τις τεχνικογεωλογικές συνθήκες µε ποσοτικά κριτήρια και παραµέτρους, αναδεικνύει τα τεχνικογεωλογικά προβλήµατα που απορρέουν στο πλαίσιο των σχεδιαζόµενων έργων και προτείνει τις ενδεικνυόµενες λύσεις από τεχνικογεωλογική άποψη. Ειδικότερα στη γεωλογική µελέτη περιλαµβάνονται και αξιολογούνται όλα εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στη λιθολογική σύσταση, στρωµατογραφική διάρθρωση και παλαιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής, την τεκτονική ( µάκρο και µικροτεκτονική ανάλυση) , τη σεισµικότητα και σεισµοτεκτονική, τα γεωµορφολογικά στοιχεία και ενότητες, τους τεχνικογεωλογικούς χαρακτήρες και την υδρογεωλογική συµπεριφορά των λιθολογικών ενοτήτων,τις υδρογεωλογικές συνθήκες, τις ασυνέχειες των πετρωµάτων και το ρόλο τους στις συνθήκες ευστάθειας και την ποιότητα αυτών, την ταξινόµηση της βραχοµάζας καθώς και τον εντοπισµό κατάλληλων θέσεων για τη λήψη δανείων υλικών και θέσεων δανειοθαλάµων. 1.2.2ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αντικείµενο των γεωτεχνικών ερευνών είναι ο προσδιορισµός των γεωτεχνικών συνθηκών που επικρατούν στα προβλεπόµενα έργα, µε σκοπό την προσέγγιση του γεωτεχνικού προσοµοιώµατος της περιοχής, που περιλαµβάνει και τις µηχανικές ιδιότητες των σχηµατισµών. Οι γεωτεχνικές έρευνες παρέχουν στοιχεία του εδάφους που είναι απαραίτητα για την σύνταξη των γεωλογικών και γεωτεχνικών µελετών. Αντικείµενο της γεωτεχνικής αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας, συνεκτιµώντας και τα σχετικά στοιχεία από τη γεωλογική µελέτη, µε σκοπό την σύνταξη του γεωτεχνικού προσοµοιώµατος. Η σύνταξη της έκθεσης γεωτεχνικής αξιολόγησης και το περιεχόµενό της καθορίζονται από την υφιστάµενη νοµοθεσία και ειδικότερα µε την κοινή Υπουργική απόφαση ΚΥΑ ∆ΜΕΟ/ δ/ο/1759/12-11-1998 (ΦΕΚ Β 1221/1998). Η αξιολόγηση σύµφωνα µε την απόφαση αυτή περιλαµβάνει (όχι περιοριστικά): α) Ταξινόµηση, πινακοποίηση και παρουσίαση σε κατάλληλα διαγράµµατα των αποτελεσµάτων των ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιµών και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, παρουσίαση της στατιστικής κατανοµής και του εύρους µεταβολής των κυριότερων στοιχείων σε ιστογραφήµατα. β) Προσδιορισµό της στάθµης του νερού των γεωτρήσεων. γ) Τοµές υπεδάφους µε τις παραλλαγές του υπεδάφους µε το βάθος σε συσχετισµό µε τα αποτελέσµατα δοµικών τυποποιηµένης διεισδύσεως, φυσικής υγρασίας αντοχής, συµπιεστότητας κ.λ.π. ∆ιαχωρισµό στρώσεων µε απόλυτα υψόµετρα όπου είναι δυνατόν, αλλιώς µε σχετικά υψόµετρα από τα σχέδια της µελέτης.2 δ) Λεπτοµερή περιγραφή των διαφόρων στρώσεων υπεδάφους µε βάση τα αποτελέσµατα των γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιµών µε ιδιαίτερη έµφαση στα χαρακτηριστικά αντοχής και συµπιεστότητας. ε) Παρουσίαση των ορίων µεταβολής των γεωτεχνικών παραµέτρων υπεδάφους σε συσχετισµό µε τη στρωµατογραφία του υπεδάφους. Η παρουσίαση αυτή γίνεται κατά τρόπο σαφή και εποπτικό ώστε να επιτρέπει την επιλογή των πιο κατάλληλων παραµέτρων για τους γεωστατικούς υπολογισµούς. στ) Υποβολή αιτιολογηµένων προτάσεων σχετικά µε το είδος και τον αριθµό των πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών που κρίνεται σκόπιµο να εκτελεσθούν για να καλύψουν τυχόν ανεπαρκή στοιχεία της έρευνας ή να απαντήσουν σε τυχόν ερωτηµατικά που προέκυψαν από τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας, εφόσον απαιτηθεί από την παραπάνω αξιολόγηση. Οι γεωτεχνικές µελέτες αποτελούν υποστηρικτικές µελέτες στα πλαίσια των µελετών έργων οδοποιίας ενώ οι µελέτες γεωτεχνικών έργων αποτελούν αυτοτελείς µελέτες (Σχετική Υπουργική απόφαση ∆ΜΕΟ/δ/01759/30-11-98 (ΦΕΚ Β1221/98). 1.2.3ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑντικείµενο της έκθεσης κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής Αξιολόγησης είναι η εφαρµογή των συµπερασµάτων της γεωτεχνικής αξιολόγησης στο τεχνικόγεωλογικό προσοµοίωµα, δηλαδή περιλαµβάνει τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος µεταξύ της γεωλογικής µελέτης και της γεωτεχνικής αξιολόγησης, µε στόχο τη συµβατότητα των συµπερασµάτων τους. Στην έκθεση αυτή: 1. Επισηµαίνονται τα προβλήµατα που αναδεικνύονται από τις παραπάνω έρευνες, µελέτες και αξιολογήσεις. 2. Γίνεται εκτίµηση των επιπτώσεων των έργων στην γενική ευστάθεια της ευρύτερης περιοχής., 3. ∆ιατυπώνονται τεκµηριωµένες προτάσεις για την προσφορότερη λύση από τεχνικοοικονοµική άποψη, σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος γεωλόγου και γεωτεχνικού µελετητή. 1.2.4ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΟι γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες εκτελούνται σύµφωνα µε σχετικά, εγκεκριµένα από την Υπηρεσία προγράµµατα γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών. Τα προγράµµατα αυτά συντάσσονται έγκαιρα µε την συνεργασία των Μελετητών της Οµάδας µελέτης που έχουν σχέση µε το αντικείµενο του συγκεκριµένου είδους έργου (π.χ. χαράξεις οδών, τεχνικά έργα, υπόγεια έργα). Επισηµαίνεται ότι θα γίνεται πλήρης και εκτεταµένη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης του προτεινόµενου προγράµµατος. Η εκτέλεση γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών προϋποθέτει την σύνταξη αντίστοιχων προγραµµάτων τα οποία θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία πριν την εφαρµογή τους. Τα προγράµµατα θα λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές προτάσεις προγενέστερων σταδίων και τις εκτελεσθείσες έρευνες.3 1.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 1.3.1Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες αποτελούν τις υποστηρικτικές µελέτες υποδοµής που είναι απαραίτητες για την εκπόνηση των µελετών έργων οδοποιίας. Λόγω αυτού θα πρέπει σ όλα τα στάδια εκπόνησης της µελέτης οδοποιίας και της εκπόνησης των µελετών των επιµέρους έργων στα πλαίσια αυτής να υπάρχει στενή συνεργασία του γεωλόγου και του γεωτεχνικού µελετητή τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους µελετητές των άλλων κατηγοριών µελετών ώστε να αλληλοτροφοδοτούνται µε τις αναγκαίες για την αρτιότητα των µελετών πληροφορίες και στοιχεία και να αποφεύγονται ασυµβατότητες, δεδοµένου ότι οι έρευνες και οι µελέτες για κάθε στάδιο µελέτης οδοποιίας εκπονούνται παράλληλα.1.3.2Η µελέτη οδοποιίας συντάσσεται στα εξής τρία στάδια, σύµφωνα µε το Π.∆ 696/74 και την Εγκ.37/95/ της Γ.Γ.∆.Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε:1.3.3α) Αναγνωριστική µελέτη οδοποιίας β)Προµελέτη οδοποιίας γ) Οριστική µελέτη οδοποιίας Η µελέτη τεχνικών έργων (πλην σηράγγων) συντάσσεται στα εξής τρία στάδια, σύµφωνα µε το Π.∆ 696/74 και την ΟΜΟΕ ‘’τεύχος 10:Τεχνικά έργα’’ (αριθµ. Απόφασης έγκρισης ∆ΜΕΟ/γ/ο/66/17-2-2003 του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε): α) Προκαταρκτική επεξεργασία β) Προµελέτη γ) Οριστική µελέτη1.3.4Η µελέτη σηράγγων συντάσσεται στα εξής δύο στάδια σύµφωνα µε την ΟΜΟΕ ‘’τεύχος 8:Οδικές σήραγγες Έργα Πολιτικού Μηχανικού ’’ (αριθµ. Απόφασης έγκρισης ∆ΜΕΟ/γ/ο/285/19-2-2003 του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε): α) Προκαταρκτική µελέτη β) Οριστική µελέτη1.3.5Η µελέτη γεωτεχνικών έργων συντάσσεται γενικώς στα εξής δύο στάδια σύµφωνα µε την κοινή Υπουργική απόφαση ∆ΜΕΟ/δ/ο/1759/12-11-98 (ΦΕΚ Β 1221/98):1.3.6α) Προµελέτη β) Οριστική µελέτη Μετά από εντολή της Υπηρεσίας µπορεί να συνταχθεί απ ευθείας οριστική µελέτη. Η εκπόνηση των διαφόρων σταδίων µελετών των ανωτέρω παραγράφων 1.3.3,1.3.4 και 1.3.5 σε σχέση µε τα στάδια της µελέτης οδοποιίας γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εγκύκλιο 37/95 της Γ.Γ.∆.Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε, τις ανωτέρω αναφερόµενες ΟΜΟΕ λαµβάνοντας υπόψη και τα αναφερόµενα στους πίνακες της κατωτέρω παραγράφου 1.3.7.1.3.7Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι απαιτούµενες γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες και τα διάφορα στάδια αυτών σε συσχετισµό µε το4 στάδιο των µελετών των έργων στα οποία αφορούν και µε τα στάδια της µελέτης οδοποιίας. Α. ΧΑΡΑΞΗ: ( Περιλαµβάνονται και οι γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες για την ευστάθεια και έδραση επιχωµάτων και πρανών ορυγµάτων και την καταλληλότητα προϊόντων εκσκαφής ορυγµάτων, δανειοθαλάµων και λατοµείων).Α1.Στάδιο Αναγνωριστικής µελέτης Οδοποιίας Γεωλογικά • Αναγνωριστική ΜελέτηΓεωτεχνικά • Τυχόν εκτέλεση περιορισµένου προγράµµατος κυρίως για την διερεύνηση βασικών Γεωλογική αβεβαιοτήτων στα πλαίσια της αναγνωριστικής γεωλογικής µελέτης • Πρόταση του Γεωλόγου και του Γεωτεχνικού µελετητή για εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών στα πλαίσια της προµελέτης οδοποιίας. Αφορά κυρίως γενικές γεωτεχνικές έρευνες στα πλαίσια της επιλογής της χάραξης της οδού και της υποστήριξης της οριστικής γεωλογικής µελέτηςΑ2. Στάδιο Προµελέτης Οδοποιίας Γεωλογικά Οριστική Γεωλογική ΜελέτηΓεωτεχνικά • Γεωτεχνικές έρευνες αναγκαίες για την επιλογή του άξονα και στα πλαίσια της οριστικής γεωλογικής µελέτης. • Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών ερευνών.΄Εκθεση κοινής Γεωλογικής και Γεωτεχνικής αξιολόγησης Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες για την επιλογή δανειοθαλάµων και καταλληλότητας προϊόντων ορυγµάτων και λατοµείων Έκθεση κοινής αξιολόγησης των ανωτέρω ερευνών , συµπεράσµατα και προτάσεις για την επιλογή δανειοθαλάµων και λατοµείωνΣτάδιο Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας Γεωλογικά • Συµπλήρωση της οριστικής γεωλογικής µελέτης, εφ όσον απαιτείται, µε βάση το συµπληρωµατικό πρόγραµµα γεωτεχνικών ερευνώνΓεωτεχνικά • Συµπληρωµατικές έρευνες στο σώµα της οδού, εφόσον απαιτούνται λαµβανοµένου υπόψη του εκτελεσθέντος µέχρι την φάση αυτή προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών. • Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών ερευνών.Εφ’ όσον απαιτηθεί συµπλήρωση της Γεωλογικής Μελέτης, θα συντάσσεται έκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης. Γεωτεχνικές µελέτες στο σώµα της οδού (φυσικά και τεχνητά πρανή ορυγµάτων, υψηλά επιχώµατα κλπ) Σηµείωση:Οι µελέτες µπορεί να συνταχθούν σε ένα ή δύο στάδια (κατά την κρίση της Υπηρεσίας) που θα εκπονούνται µετά την οριστικοποίηση του άξονα της οδού.5 Β. ΤΕΧΝΙΚΑ (Περιλαµβάνεται και το οπλισµένο έδαφος): Β1: Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών (πλην σηράγγων).(Συντάσσεται στο στάδιο της προµελέτης οδοποιίας). Γεωλογικά • Λαµβάνεται υπόψη η οριστική γεωλογική µελέτη χάραξης.Γεωτεχνικά • Πρόταση προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών.Β2: Προµελέτη Τεχνικών -Προκαταρκτική µελέτη σηράγγων σύµφωνα µε τον εγκριθέντα ΟΜΟΕ τεύχος 8 (Συντάσσεται µετά την τελική επιλογή του άξονα ή µετά την έγκριση της προµελέτης οδοποιίας). Γεωτεχνικά Γεωλογικά • Γεωτεχνικές έρευνες στα τεχνικά της • Γεωλογική µελέτη στη περιοχή του οδού εφ’ όσον απαιτούνται τεχνικού, σε σηµαντικά και µεγάλα τεχνικά λαµβανοµένου υπόψη του ή τεχνικά µε ιδιαιτερότητες. Στα λοιπά εκτελεσθέντος µέχρι την φάση αυτή τεχνικά γεωλογική µελέτη συντάσσεται προγράµµατος γεωτεχνικών µετά από πρόταση του γεωλόγου µελετητή ερευνών. και αποδοχή από την Υπηρεσία. • Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών • Για τις σήραγγες ισχύουν τα αναφερόµενα ερευνών. στον εγκριθέντα ΟΜΟΕ τεύχος 8 Έκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης εφόσον συνταχθεί γεωλογική µελέτη. Γεωτεχνικές µελέτες τεχνικών (πρόταση θεµελίωσης, ευστάθεια πρανών προσωρινών εκσκαφών κλπ)Β3.Οριστική Μελέτη Τεχνικών και σηράγγων (Συντάσσεται µετά την οριστικοποίηση της οριστικής µελέτης οδοποιίας ή µετά την έγκρισή της) Γεωλογικά • Αν υπάρξει απρόβλεπτο ή ανάγκη επίλυσης ειδικών προβληµάτων και διασαφήνισης γεωλογικών αβεβαιοτήτων, εκτελούνται συµπληρωµατικές γεωλογικές έρευνες και µελέτες.Γεωτεχνικά • .Αν και εφόσον απαιτηθεί συµπληρωµατικές γεωτεχνικές έρευνες και συµπλήρωση της γεωτεχνικής µελέτης.6 Γ. Γεωλογικά και γεωτεχνικά δεδοµένα αναγκαία για την σύνταξη µελετών αντιστηρίξεων, βελτίωσης συνθηκών εδαφών θεµελίωσης και λοιπών γεωτεχνικών έργων. (Εκτελούνται στα πλαίσια της προµελέτης ή οριστικής µελέτης οδοποιίας ή εφαρµογή σε υπάρχον έργο ) Γεωλογικά Γεωλογική µελέτηΓεωτεχνικά • Γεωτεχνικές έρευνες αν δεν καλύπτονται από τις εκτελεσθείσες στην περιοχή του έργου. • Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών • Μελέτη γεωτεχνικού έργου σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆ΜΕΟ/δ/ο/1759/12-11-1998 (ΦΕΚ Β 1221/98) και τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4 του παρόντος. Σηµείωση: Οι µελέτες γεωτεχνικών έργων µπορεί να συνταχθούν σε ένα ή δύο στάδια (σχετική η ανωτέρω κοινή απόφαση)7 ∆. Κατολισθήσεις : ΓεωλογικάΓεωτεχνικάΣτάδιο Αναγνωριστικής µελέτης Οδοποιίας Αναγνώριση του προβλήµατος µε • Γεωτεχνικές έρευνες και εγκατάσταση του δικτύου βάση γεωλογική διερεύνηση της παρακολούθησης του φαινοµένου. περιοχής Απόφαση για την αποφυγή της διέλευσης της χάραξης ή για τη διέλευση της χάραξης µε αντιµετώπιση του προβλήµατοςΣτάδιο προµελέτης Οδοποιίας Εξειδικευµένες γεωλογικές έρευνες και µελέτη όπως περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο του κειµένου.• Συµπληρωµατικές γεωτεχνικές έρευνες εφόσον απαιτούνται λαµβανοµένου υπόψη του εκτελεσθέντος µέχρι την φάση αυτή προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών • Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνώνΈκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης Γεωτεχνική προµελέτη έργων αποκατάστασης κατολίσθησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆ΜΕΟ/δ/.ο/1759/12-11-98(ΦΕΚ Β1221/98) και τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4 του παρόντος.Στάδιο οριστικής Μελέτης Οδοποιίας Αν υπάρξει απρόβλεπτο η ανάγκη επίλυσης ειδικών • Αν και εφόσον απαιτηθούν συµπληρωµατικές γεωτεχνικές έρευνες. προβληµάτων και διασαφήνισης γεωλογικών • Οριστική γεωτεχνική µελέτη έργων αποκατάστασης κατολίσθησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ αβεβαιοτήτων, εκτελούνται ∆ΜΕΟ/δ/.ο/1759/12-11-98(ΦΕΚ Β1221/98)και τα συµπληρωµατικές γεωλογικές αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4 του παρόντος. έρευνες και µελέτες.Σε υφιστάµενη Οδό • Αναγνώριση του προβλήµατος • Γεωτεχνικές έρευνες και εγκατάσταση του δικτύου παρακολούθησης του φαινοµένου. µε βάση γεωλογική διερεύνηση και απόφαση για την αποφυγή • Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών. της διέλευσης ή όχι του άξονα και αντιµετώπιση του προβλήµατος. • Εξειδικευµένες γεωλογικές έρευνες και µελέτη όπως περιγράφεται στο σχετικό κεφ του κειµένου.Έκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης Απευθείας οριστική γεωτεχνική µελέτη έργων αποκατάστασης κατολίσθησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆ΜΕΟ/δ/.ο/1759/12-11-98(ΦΕΚ Β1221/98) και τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4 του παρόντος.8 Ε. Γεωλογικά και γεωτεχνικά δεδοµένα αναγκαία για την σύνταξη µελέτης Οδοστρωµάτων (Εκτελούνται στα πλαίσια της προµελέτης ή οριστικής µελέτης οδοποιίας ή εφαρµογή σε υπάρχον έργο ) Γεωλογικά Γεωτεχνικά Λαµβάνεται υπόψη η οριστική Γεωλογική • Ερευνητικά φρέατα η επιφανειακές µελέτη χάραξης και τυχόν συµπλήρωση της εκσκαφές κατά µήκος της οδού. • ∆οκιµές κατάταξης υλικών υπεδάφους και προσδιορισµού CBR • Προσδιορισµός φέρουσας ικανότητας υπεδάφους • Προσδιορισµός ανάγκης και τρόπου εξυγίανσης υπεδάφους 1.3.8 Σχετικά µε τα αναφερόµενα στους πίνακες και µε την χρονική συσχέτιση της εκτέλεσης των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και µελετών µε τις άλλες µελέτες ισχύουν και τα εξής: α) Όπου στους πίνακες αναφέρεται γεωλογική µελέτη νοούνται και οι αντίστοιχες γεωλογικές έρευνες. β) Η Γεωλογική µελέτη οριστικοποιείται µετά την ολοκλήρωση των γεωτεχνικών ερευνών του αντίστοιχου σταδίου της µελέτης του έργου ώστε να λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατά τους. γ) Η αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών οριστικοποιείται µετά την ολοκλήρωση της γεωλογικής µελέτης του αντίστοιχου σταδίου της µελέτης του έργου, ώστε να λαµβάνει υπόψη τα συµπεράσµατά της.9 1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ -ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.4.1.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Οι γεωτεχνικές µελέτες θα εκπονούνται σύµφωνα αλλά όχι περιοριστικά, µε τους Κανονισµούς που αναφέρονται παρακάτω από τις αντίστοιχες παραποµπές που αυτοί υποδεικνύουν.Ηχρήσηάλλωνεναλλακτικώνκανονισµώνεπιτρέπεταικατόπιντεκµηρίωσης της αντιστοιχίας τους µε τους Κανονισµούς που αναφέρονται παρακάτω ενώ για ειδικές περιπτώσεις ή θέµατα που δεν καλύπτονται από αυτούς ή εµφανίζονται ορισµένες παρεκκλίσεις θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά σε πρόσθετα βιβλιογραφικά δεδοµένα και πηγές που χρησιµοποιεί ο Μελετητής. • • •DIN 1054 Υπέδαφος: Επιτρεπόµενη φόρτιση του υπεδάφους (θεµελίωσης). DIN 1055Φορτίσεις εδαφών και φορτία εδαφικών ωθήσεων.DIN 4014 [Μέρος 1] - Έγχυτοι πάσσαλοι συµβατικού τύπου: ∆ιαδικασία κατασκευής, µελέτη και επιτρεπόµενα φορτία.•DIN 4014 [Πρόσθετες σελίδες του Μέρους 1] - Έγχυτοι πάσσαλοι συµβατικού τύπου: ∆ιαδικασία κατασκευής, µελέτη και επιτρεπόµενα φορτία.- Σχόλια•DIN 4014 [Μέρος2]-Έγχυτοιπάσσαλοιµεγάληςδιαµέτρου:∆ιαδικασίακατασκευής, µελέτη και επιτρεπόµενα φορτία. •DIN 4015 Εδαφοµηχανική και µηχανική θεµελιώσεων.•DIN 4017 Ανάλυση Υπεδάφους-Υπολογισµός φέρουσας ικανότητας θεµελίωσης. [Μέρος 1] – Κατακόρυφη κεντρική φόρτιση. [Μέρος 2] – Έκκεντρη και λοξή φόρτιση.•DIN 4018 Υπέδαφος – Κατανοµή των τάσεων επαφής κάτω από τα πέδιλα θεµελίωσης µε κεντρική φόρτιση, υπολογισµός•DIN 4019 Καθιζήσεις Υπεδάφους [Μέρος 1] – Υπολογισµός υποχωρήσεωνσε κατακόρυφη κεντρικήφόρτιση. [Μέρος 2] – Υπολογισµός υποχωρήσεων στην περίπτωση λοξής και έκκεντρης φόρτισης-Οδηγίες. •DIN 4026 Εµπηγνυόµενοιπάσσαλοι-∆ιαδικασίακατασκευής,µελέτηκαιεπιτρεπόµενα φορτία.[Πρόσθετες σελίδες του 4026] -Σχόλια. •DIN 4030 Εκτίµηση των ιδιοτήτων του νερού του εδάφους και των αερίων από την πλευρά της δραστικότητάς τους επί του σκυροδέµατος•.DIN 4084[Μέρος1]Υπέδαφος:∆ιερεύνησηευστάθειαςγιακατασκευέςαντιστηρίξεων αποφυγή θραύσης της βάσης.10 [Μέρος2]–Υπέδαφος:αντιστηρίξεωνπρος∆ιερεύνησηαποφυγήευστάθειαςθραύσηςγιαπρανούς.κατασκευές Σχόλιακαιπαραδείγµατα υπολογισµών. •.DIN 4085Υπέδαφος: ∆ιερεύνηση Υπολογισµοί ώθησης γαιών για άκαµπτους τοίχους αντιστήριξης και ακρόβαθρα.•DIN 4093 Μηχανική Θεµελιώσεων, ενέσεις σε υπέδαφος και κατασκευές. Οδηγίες προγραµµατισµού και εκτέλεσης.•DIN 4107 Υπέδαφος - παρακολούθηση υποχωρήσεων κατά και µετά τη κατασκευή τεχνικών έργων.•DIN 4123 Εξασφάλισηκτιρίωνστηπεριοχήεκσκαφών,θεµελιώσεωνκαιυποστηλώσεων. •DIN 4124 Εκσκαφές και τάφροι - Πρανή, πλάτος χώρου εργασίας, αντιστήριξη.•DIN 4125 [Μέρος 1] Αγκύρια εδάφους και βράχου - προσωρινά αγκύρια εδάφους υπολογισµός, στατικός σχεδιασµός και δοκιµές. [Μέρος 2] Αγκύρια εδάφους και βράχου - µόνιµα αγκύρια εδάφους υπολογισµός, στατικός σχεδιασµός και δοκιµές.• • •DIN 4126 Εγχυτα διαφράγµατα από σκυρόδεµα:Μελέτη και κατασκευή DIN 4128Ενέσιµοι πάσσαλοι µικρής διαµέτρου (έγχυτοι και σύνθετοι).BS 729 (1971)Προστατευτικές επιστρώσεις αντικειµένων από σίδηρο και χάλυβα µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα.•BS 812•BS 1377 (1990)∆οκιµές αδρανών. Βρετανικές Πρότυπες Μέθοδοι για δοκιµές Εδαφών για έργα Πολιτικού Μηχανικού•BS 8006 (1995)Κώδικας πρακτικής για Ενισχυµένα/ Οπλισµένα εδάφη και άλλες επιχώσεις.•BS 8081 (1989)•ASTM (1991)•ASTM D751 (1995) Πρότυπες Μέθοδοι δοκιµών για πλέγµατα µε προστατευτικήΚώδικας πρακτικής για αγκυρώσεις εδάφους. Πρότυπες δοκιµές γεωσυνθετικών υλικών επένδυση•AASHTO T 194-87ΠροσδιορισµόςπεριεκτικότηταςσεΟργανικάµευγρήοξείδωση •AASHTO -145Κατάταξη Εδαφών•ASTM D 1004Πρότυπη Μέθοδος δοκιµής για αρχική αντίσταση σε σχίσιµο (tear) πλαστικής µεµβράνης και φύλλου.•AASHTO Μ 92-91Κόσκινα από συρµατόπλεγµα για δοκιµές.11 •Ε.Α.Κ. 2000Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός- έκδοση 2000: ΦΕΚ 2184 Β΄/20-12-1999•Εγκύκλιος Ε39/99 « Οδηγίες για την αντισεισµική µελέτη γεφυρών».1.4.2. ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΠΕΧΩ∆Ε Οι Τεχνικές Προδιαγραφές δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες. Έκδοση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε: Ε101-83 (ΦΕΚ 363Β/24-6-83). ΟιΤεχνικέςΠροδιαγραφέςΕργαστηριακών∆οκιµώνΕδαφοµηχανικής.ΈκδοσηΥ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε: Ε105-83 και Ε106-86 (ΦΕΚ 955Β/31-12-86). Οι Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών βραχοµηχανικής. Έκδοση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε: Ε102-84 και Ε103-84 (ΦΕΚ 70Β/8-2-85). «Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών στα πλαίσια Τεχνικών ΄Εργων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε: Ε104-85 (ΦΕΚ 29/11-2-1986 Τόµος Β). «Ανάλυση τιµών γεωλογικών εργασιών » ΦΕΚ 223/Β/2-4-1993,Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε: ∆ΕΕ (ΕΚ1). «Ανάλυση τιµών και λοιπά θέµατα Γεωτεχνικών Ερευνών Μελετών Γεωτεχνικών Έργων και Γεωτεχνικών Μελετών» ΦΕΚ 1221 (30/11/1998). «Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή ΧΙ:‘’ Εκτέλεση χωµατουργικών ΄Έργων Οδοποιίας και Επενδύσεων- Φυτεύσεων αυτών ’’ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 1980. 1.4.3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Οδηγίες Ελέγχου Ποιότητας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων – ΕΣΠΕΛ, 1999. Πρόγραµµα Γεωτεχνικών Ερευνών στα πλαίσια του έτους ποιότητας για ∆ηµόσια Έργα (1999) –Πρόταση Επιτροπής Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Οδηγίες για την εκπόνηση γεωλογικών µελετών εργασιών ερευνών στα πλαίσια για ∆ηµόσια Έργα (1999) –Πόρισµα-Πρόταση Επιτροπής Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ∆ιερεύνηση και κατάρτιση ολοκληρωµένου συστήµατος τεχνικών προδιαγραφών και προσαρµογή των διεθνών απαιτήσεων στις Ελληνικές συνθήκες σχετικά µε τις γεωλογικές-γεωτεχνικές Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗεργασίες ΑΤΕ,γιαΓΕΩΣΚΟΠΙΟταοδικά ΑΤΕ,έργα(ΝοέµβριοςΕΥΠΑΛΙΝΟΣΑΤΕ,2001), ΕΜΠ,Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε/ΚΕ∆Ε,ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ. Συµβουλευτικό Σηµείωµα ΗΑ 68/94: Μέθοδοι υπολογισµού για την ενίσχυση οδικών πρανών µε Οπλισµένο ΄Εδαφος και Τεχνικές Ηλωσης του Εδάφους, Εγχειρίδιο Μελέτης Οδών γεφυρών, Τόµος 4, Παράγραφος 1, Τµήµα 4, Υπουργείο µεταφορών του Ηνωµένου Βασιλείου. Εγχειρίδιο χωµατουργικών εργασιών [Earth Manual U.S Department of the Interior, Water and Power Resources Service(rename of U.S. Bureau of Reclamation) 1974 ;h 1980]12 AssociationofEngineeringGeologists.(1993Γ΄ΕΚ∆ΟΣΗ)Professionalpracticehandbook. Bieniawski,Z.T. (1979) Ταξινοµήσεις Βραχόµαζας για κατασκευαστικούς σκοπούς, εκδ. John Wiley and Sons. BGS (1999).Cartographic standar geological sympol index (RR 99-05).BGS (1999).Rock classification, igneous rocks (RR 99-06).BGS (1999).Rock classification, metamorphick rocks (RR 99-02).BGS (1999).Rock classification, sediments and sedimentary rocks (RR 99-03).BGS (1999).Rock classification, ground natural superficial deposits (RR 99-04).Hoek,E., Marinos, P (2000) Gis: A geological friendly tool for rock mass strength estimation. U.S ARMY CORPS OF ENGINEERS, Texnik ;ew Prodiagraf ;ew Melet; vn No 1,7,9,15,16, (E.N.1110) Whiteside, P.G.D. 1986, ‘’Discussion on Rockfall protection measures, Proc.Conf. Rock Engg and Excavation in an Urban Environment, Instritution of Mining and Metallugty, Hong-Kong, 490-492. Iwasaki T., Tokida K., Tatsuoka F., Watanabe S., Yasuda S. Sato H., 1982, Microzonation for soil liqeafction using simplified methods, Proc.3 rd Int. Earthquake Microzonztion comf.Seattle, 3, pp 1319 -1330. Steward J.E., Williamson R., Mohney J., Guidelines for use of Fabrics in Constraction and Maintenance of Low – Volume Roads, USDA Forest Service Portland, Oregon, June 1997. USBR. (2000). Engineering geology field manual.13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦ 1 Ι. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γνώση των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής κατασκευής ενός τεχνικού έργου είναι καθοριστικής σηµασίας για την άρτια µελέτη και εκτέλεση αυτού. Οι γεωλογικές µελέτες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των διαφόρων σταδίων µελετών οποιουδήποτε τεχνικού έργου.Σκοπός της γεωλογικής έρευνας και µελέτης είναι η πλήρης διερεύνηση των γεωλογικών, γεωµορφολογικών, τεκτονικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και που επηρεάζουν το προς κατασκευή έργο. Η γεωλογική µελέτη περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο τις ακόλουθες εργασίες: -Συγκέντρωση και αξιολόγηση υπαρχόντων γεωλογικών, τεχνικογεωλογικών, υδρογεωλογικών, σεισµολογικών και λοιπών στοιχείων καθώς και συνεκτίµηση των γεωτεχνικών στοιχείων.-Ερµηνεία αεροφωτογραφιών, δορυφορικών εικόνων κλπ-Μακροσκοπική εξέταση των γεωλογικών ενοτήτων (τύπος πετρώµατος, όρια, στρωµατογραφική θέση, τεκτονική δοµή) µε επιτόπου έρευνες υπαίθρου (χαρτοχραφήσεις, µετρήσεις κλπ)-Εξέταση και λεπτοµερής περιγραφή των γεωµορφολογικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής (διάβρωση, ανάγλυφο, κλίσεις πρανών, κατακλυζόµενες περιοχές, περιοχές ευστάθειας) καθώς και προσδιορισµός της µορφής και14 έκτασης των γεωµορφολογικών ενοτήτων όπως κορήµατα, κώνοι, ποτάµιες αναβαθµίδες.-Εξέταση και λεπτοµερής περιγραφή των τεχνικογεωλογικών χαρακτήρων των λιθολογικών ενονήτων, όπως συνεκτικότητα, (βαθµός χαλάρωσης ή βαθµός συγκόλλησης) έκταση και βαθµός αποσάθρωσης και εξαλλοίωσης, βαθµός διάρρηξης, καρστικότητα, οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή, εκσκαψιµότητα, σεισµική επικινδυνότητα γεωλογικών σχηµατισµών καθώς και προσδιορισµός της έκτασης και του τύπου των µετακινήσεων πρανών και κλιτύων. Τεχνική περιγραφή των ασυνεχειών, στατιστική επεξεργασία ασυνεχειών µε δίκτυο Schmidt και προσδιορισµός δυνητικών ολισθήσεων. Κατατάξεις βραχοµάζας σύµφωνα µε τα διεθνώς γνωστά συστήµατα ταξινόµησης (RMR, Q, GSI κα).-Εξέταση της υδρογεωλογικής συµπεριφοράς των γεωλογικών σχηµατισµών και της διακύµανσης της στάθµης των υπόγειων νερών και των προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν µε την κατασκευή επιχωµάτων και την εκσκαφή πρανών, τη διάνοιξη σηράγγων κ.λ.π.-Εντοπισµός κατάλληλων θέσεων για τη λήψη δανείων υλικών και θέσεων αποθεσιοθαλάµων.-Σύνταξη γεωλογικών και άλλων θεµατικών χαρτών, τοµών, µηκοτοµών και διαγραµµάτων. Παρουσίαση χαρακτηριστικών φωτογραφιών.-Σύνταξη τεύχους γεωλογικής µελέτηςΟι γεωλογικές ερευνητικές εργασίες εκτελούνται σε διάφορα στάδια, τα οποία ακολουθούν τα στάδια της κύριας µελέτης του έργου. Οι γεωλογικές εργασίες του κάθε σταδίου αποτελούν πάντοτε συνέχεια του προηγούµενου. Κλίµακα εργασίας της γεωλογικής µελέτης σε κάθε στάδιο είναι η ίδια µε αυτή της κύριας µελέτης του έργου.Συµπερασµατικά στόχος του προγράµµατος είναι να προσεγγίζεται σταδιακά το τεχνικογεωλογικό µοντέλο της περιοχής για τη σύνταξη δε αυτού είναι απαραίτητο να λαµβάνονται κάθε φορά υπόψη οι γεωλογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής έρευνας καθώς και τα αποτελέσµατα των γεωερευνητικών εργασιών και γεωτεχνικών ερευνών στις προηγούµενες και στην τρέχουσα φάση της µελέτης.15 Οι παρούσες οδηγίες αναφέρονται στις κατηγορίες έργων οδοποιίας που ακολουθούν καθώς και σε µελέτες ειδικών θεµάτων στα πλαίσια τεχνικών έργων ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου και τα οποία µπορεί να µελετώνται αυτοτελώς (πχ λατοµεία, δανειοθάλαµοι, αποθεσιοθάλαµοι, κατολισθήσεις κλπ)Τα σχέδια που συνοδεύουν τις γεωλογικές µελέτες θα εκπονούνται πλήρως µε µεθόδους και προγράµµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), εφόσον δίνονται στο γεωλόγο µελετητή τα απαραίτητα υπόβ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.