Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022

Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών  Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2.

ΥΑ 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 663Β / 26-05-2006

8907ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 663 26 Μαΐου 2006ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτί− μησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Πε− ριβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 ....................................................... 1 Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώ− σεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περι− βάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ............................................................................................................ 2ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (1) Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμη− σης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περι− βαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πη− γών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλ− λοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160) και ιδίως τις περιπτώσεις ββ) και γγ) του εδαφίου Α΄, της παραγράφου 10 του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 91) και ισχύει. 2. Το ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγω− γής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως ισχύει. 3. Τo άρθρο 3 του ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανά− πτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 124), όπως ισχύει. 4. Το άρθρο 15 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδια− σμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207), όπως ισχύει.5. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι− κής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως ισχύει. 6. Το ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει− ας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. ¨ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 201), όπως ισχύει. 7. Το ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» (ΦΕΚ Α΄ 117), όπως ισχύει. 8. Το ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτή− των και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153), όπως ισχύει. 9. Τo π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). 10. Το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ.33318/3028/1998 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδι− κασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λπ.» (ΦΕΚ Β΄ 1289). 11. Την υπ’ αριθμ.Η.Π.15393/2332/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61/ΕΕ κ.λ.π. (ΦΕΚ Α΄ 91)» (ΦΕΚ Β΄ 1022), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.145799/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1002) και ισχύει. 12. Την υπ’ αριθμ. 25535/3281/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γε− νικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δρα− στηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α΄ Κατηγορίας κ.λπ.» (ΦΕΚ Β΄ 1463). 13. Την υπ’ αριθμ.H.Π.11014/703/Φ104/2003 Κοινή Υπουρ− γική Απόφαση «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλο− ντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις” (Α΄ 91)» (ΦΕΚ Β΄ 332). 14. Την υπ’ αριθμ.Η.Π.37111/2021/2003 Κοινή Υπουργι− κή Απόφαση «Καθορισμός τρόπου και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986 όπως αντι− ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ καταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3010/2002» (ΦΕΚ Β΄ 1391). 15. Την υπ’ αριθμ.οικ. 145799/2005 Κοινή Υπουργική Από− φαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) Κ.Υ.Α. Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 “Εναρ− μόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ ΕΕ κ.α. (Α΄91)”» (ΦΕΚ Β΄ 1002). 16. Την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου1985 «Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμέ− νων σχεδίων ιδιωτικών και δημοσίων στο περιβάλλον» (ΕΕ L 175/05.07.1985). 17. Την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 206/22.07.1992). 18. Την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρ− τίου 1997 «Για την τροποποιήση της οδηγίας 85/337/ ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» (EE L 073/14.03.1997). 19. Την οδηγία 2001/77/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου− λίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 «Για την προαγωγή του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» (ΕΕ L 283/27.10.2001). 20. Την ανάγκη προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ενεργειακή αγορά της χώρας. 21. Το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφα− σης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Ελληνικό Δημόσιο, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή του άρθρου 4 του ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, στο πλαίσιο της συμμόρ− φωσης προς τις οδηγίες 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου1985 «Για την «Εκτίμηση των επιπτώσε− ων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον», 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 «Περί τροπο− ποιήσεως της οδηγίας 85/337 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον», καθώς και 2001/77/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 «Για την προαγωγή του ηλεκτρισμού από ανανεώ− σιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρι− κής ενέργειας», ώστε, δια της ισόρροπης ανάπτυξης, να καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελεσματική η πρόληψη και αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α΄ και Β΄ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Η.Π.15393/2332/2002 Κ.Υ.Α. για την «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ,» όπως συμπλη− ρώθηκε με την υπ’ αριθμ.οικ.145799/2005 Κ.Υ.Α..Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται α) στα νέα έργα Α.Π.Ε. των υποκατηγοριών 1 και 2 της πρώτης (Α΄) κα− τηγορίας, και 3 και 4 της δεύτερης (Β΄) κατηγορίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Η.Π.15393/2332/2002 Κ.Υ.Α., όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.οικ. 145799/2005 Κ.Υ.Α, β) στον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση των υφιστάμενων έργων Α.Π.Ε. των ίδιων υποκατηγοριών, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές δια− φοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 και γ) στην ανανέωση της ισχύος της από− φασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενων έργων Α.Π.Ε. 2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε έργα Α.Π.Ε. που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμη− σης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλ− λοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α΄) κατηγορίας. Άρθρο 3 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) 1. Για τη διενέργεια Π.Π.Ε.Α., ο ενδιαφερόμενος υπο− βάλλει αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η οποία τη διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλ− λοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Η αίτηση αυτή συ− νοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου Ι, σε δέκα (10) τουλάχιστον αντίγραφα. Η Π.Π.Ε. περιλαμβάνει πλη− ροφορίες ως προς: α) Τη θέση, και το μέγεθος του έργου. β) Το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. γ) Τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγματοποι− ηθεί το έργο, κυρίως σε σχέση με το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον αυτής. δ) Τη χρήση των φυσικών πόρων. ε) Τη σωρευτική και συνεργιστική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες. στ) Την παραγωγή αποβλήτων. ζ) Την προκαλούμενη ρύπανση και τις οχλήσεις. η) Την πρόληψη των ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας. θ) Τη συνοπτική, καταρχάς, περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται προκειμένου να αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις. ι) Τη συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανο−μένης και της μηδενικής που μελετά ο κύριος του έργου, Α.Π.Ε. και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. 2. Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Π.Π.Ε. τύπου Ι, για έργα Α.Π.Ε., καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περι− βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με το εδάφιο Β΄ της παράγραφου 10 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Τα κείμενα και οι χάρτες της Π.Π.Ε. υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ή αν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω τεκμηρίωση για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, η Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τα απαιτούμενα για την τεκμηρίωση ή συμπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικά και στοιχεία. 4. Η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αφού εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης και πριν εισηγηθεί επί του περιεχομένου του, διαβιβάζει αυτόν στους ακόλουθους κατά περίπτωση, φορείς, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την συμπλήρωσή του, για τη διατύπωση σχετικής γνώμης για θέματα της αρμοδιότητάς τους: α) Τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. β) Τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που εγκα− θίστανται εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου που έχουν προταθεί για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και σε περιοχές RAMSAR. γ) Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. δ) Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. ε) Την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. στ) Την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουριστι− κής Ανάπτυξης. ζ) Τις αρμόδιες Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τις Εφορείες Νεοτέρων Μνημείων και αποκλειστικά για έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στη θάλασσα, τις Εφο− ρείες Εναλίων Αρχαιοτήτων. η) Τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προ− στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλο− νίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Οργανισμών και τους αρμόδιους Οργανισμούς της οικείας Περιφέρειας, που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί. θ) Τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περι− οχών, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Φορέων που ορίζονται στο άρθρο 15 του ν. 2742/1999, εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί. ι) Την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αποκλειστικά για έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστα− νται στη θάλασσα ή/και στον αιγιαλό. ια) Την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφο− ρών και Επικοινωνιών αποκλειστικά για θέματα επικοι− νωνιών. ιβ) Την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Υδάτων, απο− κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα. 5. Αν ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει μία ή περισσό− τερες από τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των ανω− τέρω φορέων, συνοδευόμενη από χάρτη πρωτοτύπως θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα και πανομοιότυπο με αυτόν της Π.Π.Ε., που απεικονίζει το έργο και τις εναλλακτικές λύσεις, η Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν προ−βαίνει στη διαβίβαση του φακέλου στους φορείς από τους οποίους αυτές έχουν εκδοθεί. 6. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την πα− ραλαβή του φακέλου, οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να διαβιβάσουν τη γνώμη τους στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. Η υπηρεσία αυτή εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων ή άλλως από την παρέλευση της ταχθείσας ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβι− βασθεί ή όχι γνωμοδοτήσεις, σύμφωνα με το εδάφιο γ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, προβαίνει σε Π.Π.Ε.Α. και εισηγείται σχετικά στο αρμόδιο όργανο που προβλέπεται στην παράγραφο 7. 7. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της Π.Π.Ε.Α εκδίδεται από το Γενικό Διευθυντή Περι− βάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την εισήγηση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η θετική γνωμοδότηση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 8. Μετά την Π.Π.Ε.Α. ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 6 του άρ− θρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Σε περίπτωση θετικής γνω− μοδότησης, καλείται ο ενδιαφερόμενος να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 4, και τις υποδείξεις της Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει πρόσθετα στοιχεία και επιπλέον τεκμηρίωση για επιμέρους περι− βαλλοντικούς τομείς/μέσα και παραμέτρους. 9. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση συνο− δευόμενη από το φάκελο της Π.Π.Ε., διαβιβάζεται από την Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στο οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει γνώση και να ενη− μερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/2002. Άρθρο 4 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) 1. Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), ο ενδιαφερόμενoς υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Σχε− διασμού και Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.) της οικείας Περιφέρειας, η οποία τη διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλ− λοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, που διενήργησε την Π.Π.Ε.Α. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει: α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τύπου Ι, σε οκτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα, η οποία περιλαμ− βάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: αα) Περιγραφή του έργου και των συνοδών αυτού έργων (π.χ. οδοποιία, ηλεκτρική διασύνδεση με το δί− κτυο κλπ.) ββ) Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα απαραίτητα στοιχεία και τις τεκ− μηριώσεις για την αξιολόγηση και την εκτίμηση των κυριότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στον άνθρωπο, την πανίδα, τη χλωρίδα, το έδαφος, τα νερά, τον αέρα, το κλίμα, το τοπίο, τα υλικά αγαθά, την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προη− γούμενες περιπτώσεις. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ γγ) Εκτίμηση και αξιολόγηση άμεσων και έμμεσων, σωρευτικών και συνεργιστικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. δδ) Συνοπτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπε− ται να ληφθούν για την αποφυγή, τη μείωση και, εφό− σον είναι δυνατόν, επανόρθωση σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον. εε) Συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής, που μελετά ο κύριος του έργου και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής τους, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. στστ) Απλή (μη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις. Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. τύπου Ι, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο− σίων Έργων και του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με το εδάφιο Β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Τα κείμενα και οι χάρτες της Μ.Π.Ε. υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. β) Θετική γνωμοδότηση για την Π.Π.Ε.Α. του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που εκδίδε− ται σύμφωνα με το άρθρο 3, συνοδευόμενη από αντί− γραφο του θεωρημένου από την Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου απ’ όπου προκύπτει η προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις του έργου. 2. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης ή αν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω τεκμηρίωση για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, η Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τα απαιτούμενα για την τεκμηρίωση ή συμπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικά και στοιχεία. 3. Η Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αφού εξετάσει τον φάκε− λο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, πριν προβεί σε ει− σήγηση για την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο., τον διαβιβάζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη συμπλήρωσή του, σε εκείνους μόνον από τους φορείς που προβλέ− πονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 και οι οποίοι ρητά και επαρκώς αιτιολογημένα το ζήτησαν κατά τη γνωμοδότησή τους επί της Π.Π.Ε., καθώς και κατά πε− ρίπτωση, στους ακόλουθους φορείς, για τη διατύπωση σχετικής γνώμης για θέματα της αρμοδιότητάς τους: α) Το Υπουργείο Ανάπτυξης. β) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί− μων. γ) Τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που εγκα− θίστανται εν μέρει ή στο σύνολο τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου που έχουν προταθεί για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και σε περιοχές RAMSAR. δ) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη δημοσιοποίηση του φακέλου της Μ.Π.Ε. βάσει της υπ’ αριθμ.Η.Π. 37111/2021/2003 Κ.Υ.Α., και τη γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3010/2002.ε) Τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προ− στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλο− νίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Οργανισμών και τους αρμόδιους Οργανισμούς της οικείας περιφέρειας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί. στ) Τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περι− οχών αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστα− νται στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Φορέων που ορίζονται στο άρθρο 15 του ν. 2742/1999, εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί. ζ) Την αρμόδια περιφερειακή Διεύθυνση Υδάτων, απο− κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα. 4. Σε περίπτωση που η Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κρίνει ότι ένα έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους μέλους της Ευρωπα− ϊκής Ένωσης ή αν το ζητήσει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να θιγεί σοβαρά, η υπηρεσία αυτή διαβιβάζει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρά− γραφο 3, πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3010/2002. 5. Εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, οι αρμόδιοι φορείς που προ− βλέπονται στην παράγραφο 3 υποχρεούνται να διαβι− βάσουν τη γνώμη τους στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο διαβιβάζει τη γνωμοδό− τησή του, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά δημοσιο− ποίησης και τις κατατεθείσες γνώμες των πολιτών και φορέων. Η Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων, ή άλλως από την παρέλευση της τα− χθείσας ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωμοδοτήσεις, σύμφωνα με το εδάφιο γ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, εισηγείται σχετικά στο αρμόδιο όργανο που προβλέπεται στην παράγραφο 6. 6. Η απόφαση Έγκρισης ή μη Περιβαλλοντικών Όρων εκδίδεται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωρο− ταξίας και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης, και κατά περίπτωση, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή τον Υπουργό Πολιτισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για δέκα (10) έτη. Το περιεχόμενο της απόφασης αυτής καθορίζεται στο άρθρο 11. 7. Η απόφαση Έγκρισης ή μη Περιβαλλοντικών Όρων διαβιβάζεται από την Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο οι− κείο Νομαρχιακό Συμβούλιο για να λάβει γνώση και να ενημερώσει, βάσει της υπ’ αριθμ.Η.Π. 37111/2021/2003 Κ.Υ.Α., τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3010/2002. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμη− σης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλ− λοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α΄) κατηγορίας. Άρθρο 5 Εξαιρέσεις 1. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ δεν υπάγονται τα έργα Α.Π.Ε.: α) Που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές RAMSAR ή σε περι− οχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικο− λογικού Δικτύου ΝΑTURΑ 2000, σε εθνικούς δρυμούς και αισθητικά δάση σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ.33318/3028/1998 Κ.Υ.Α. β) Που πραγματοποιούνται εν μέρει ή στο σύνολό τους από κεντρικές υπηρεσίες Υπουργείων σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τo άρθρο 2 του ν. 30120/2002. γ) Που πραγματοποιούνται εντός διοικητικών ορίων δύο ή περισσότερων περιφερειών της χώρας. 2. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο ακολουθούνται οι διαδικασίες που προ− βλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του Κεφαλαίου Α΄. Για τον τύπο των απαιτούμενων μελετών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7. Άρθρο 6 Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) 1. Για τη διενέργεια Π.Π.Ε.Α., ο ενδιαφερόμενος υπο− βάλλει αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η οποία τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) της οικείας Περιφέρειας. Η αί− τηση αυτή συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου ΙΙ, σε οκτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα. Η Π.Π.Ε. περιλαμ− βάνει πληροφορίες ως προς: α) Τη θέση, και το μέγεθος του έργου. β) Το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. γ) Τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγματο− ποιηθεί το έργο, κυρίως ως προς το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον αυτής. δ) Τη χρήση των φυσικών πόρων. ε) Τη σωρευτική και συνεργιστική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες. στ) Την παραγωγή αποβλήτων. ζ) Την προκαλούμενη ρύπανση και τις οχλήσεις. η) Την πρόληψη των ατυχημάτων, ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας. θ) Τη συνοπτική καταρχάς, περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται προκειμένου να αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις. ι) Τη συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανο−μένης και της μηδενικής, που μελετά ο κύριος του έργου Α.Π.Ε. και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. 2. Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Π.Π.Ε. τύπου ΙΙ, για έργα Α.Π.Ε., καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περι− βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τουΥπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με το εδάφιο Β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Τα κείμενα και οι χάρτες της Π.Π.Ε. υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ή αν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω τεκμηρίωση για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τα απαιτούμενα για την τεκμηρίωση ή συμπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικά και στοι− χεία. 4. Η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας αφού εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, διαβι− βάζει αυτόν στις ακόλουθες Περιφερειακές Υπηρεσίες και Φορείς και σε περίπτωση έλλειψης τούτων στις αντίστοιχες Κεντρικές ή Νομαρχιακές Υπηρεσίες, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την συμπλήρωσή του, για τη διατύπωση σχετικής γνώμης για θέματα της αρ− μοδιότητάς τους: α) Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. β) Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. γ) Την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Δασών. δ) Την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. ε) Τις αρμόδιες Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τις Εφορείες Νεοτέρων Μνημείων και αποκλειστικά για έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στη θάλασσα, τις Εφο− ρείες Εναλίων Αρχαιοτήτων. στ) Τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προ− στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλο− νίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Οργανισμών και τους αρμόδιους Οργανισμούς της οικείας Περιφέρειας, που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί. ζ) Την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουρ− γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποκλειστικά για θέματα επικοινωνιών. η) Την αρμόδια Λιμενική Αρχή του Υπουργείου Εμπο− ρικής Ναυτιλίας, αποκλειστικά για έργα Α.Π.Ε. που εγκα− θίστανται στη θάλασσα ή στον αιγιαλό. θ) Την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Υδάτων απο− κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα. 5. Αν ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει μία ή περισσό− τερες από τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των ανω− τέρω φορέων, συνοδευόμενη από χάρτη πρωτοτύπως θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα και πανομοιότυπο με αυτόν της Π.Π.Ε., που απεικονίζει το έργο και τις εναλλακτικές λύσεις, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέ− ρειας δεν προβαίνει στη διαβίβαση του φακέλου στους φορείς από τους οποίους αυτές έχουν εκδοθεί. 6. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την πα− ραλαβή του φακέλου, οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να διαβιβάσουν τη γνώμη τους στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας. Η υπηρεσία αυτή εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτή− σεων, ή άλλως από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο και ανεξάρτητα από το εάν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωμοδοτήσεις, σύμ− φωνα με το εδάφιο γ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 2 του ν. 3010/2002, προβαίνει σε Π.Π.Ε.Α. και εισηγείται σχετικά στο αρμόδιο όργανο που προβλέπεται στην παράγραφο 7. 7. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της Π.Π.Ε.Α. εκδίδεται από το Γενικό Διευθυντή της ΔΙ.ΠΕ. ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την εισήγηση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η θετική γνωμοδότηση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 8. Μετά την Π.Π.Ε.Α. ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 6 του άρ− θρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Σε περίπτωση θετικής γνω− μοδότησης, καλείται ο ενδιαφερόμενος να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 7, και τις υποδείξεις της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει πρόσθετα στοιχεία και επιπλέον τεκμηρίωση για επιμέ− ρους περιβαλλοντικούς τομείς/μέσα και παραμέτρους. 9. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση συνο− δευόμενη από το φάκελο της Π.Π.Ε. διαβιβάζεται από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας, στο οικείο Νο− μαρχιακό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει γνώση και να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώ− πησής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/2002. Άρθρο 7 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) 1. Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), ο ενδιαφερόμενoς υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Σχε− διασμού και Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.) της οικείας Περιφέρειας η οποία τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) της οικείας Περιφέρειας, που διενήργησε και την Π.Π.Ε.Α. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει: α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τύπου ΙΙ, σε οκτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: αα) Περιγραφή του έργου καθώς και των συνοδών αυτού έργων (π.χ. οδοποιία, ηλεκτρική διασύνδεση με το δίκτυο κλπ.) ββ) Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα απαραίτητα στοιχεία και τις τεκ− μηριώσεις για την αξιολόγηση και την εκτίμηση των κυριότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στον άνθρωπο, την πανίδα, τη χλωρίδα, το έδαφος, τα νερά, τον αέρα, το κλίμα, το τοπίο, τα υλικά αγαθά, την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προη− γούμενες περιπτώσεις. γγ) Εκτίμηση και αξιολόγηση άμεσων και έμμεσων, σωρευτικών και συνεργιστικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. δδ) Συνοπτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπε− ται να ληφθούν για την αποφυγή, τη μείωση και, εφό− σον είναι δυνατόν, επανόρθωση σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον. εε) Συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής, που μελετά ο κύριος του έργου και υπόδειξη των κύριωνλόγων της επιλογής τους, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. στστ) Απλή (μη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις. Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε τύ− που ΙΙ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφω− να με το εδάφιο Β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Τα κείμενα και οι χάρτες της Μ.Π.Ε. υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. β) Θετική γνωμοδότηση για την Π.Π.Ε.Α. του Γενικού Διευθυντή της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6, συνοδευόμενη από αντίγραφο του θεωρημένου από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικεί− ας Περιφέρειας, χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου, απ’ όπου προκύπτει η προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλα− κτικές λύσεις του έργου. 2. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης ή αν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω τεκμηρίωση για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τα απαιτούμενα για την τεκμηρίωση ή συμπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικά και στοι− χεία. 3. Η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας, αφού εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, πριν προ− βεί σε εισήγηση για την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο., τον διαβιβάζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη συμπλήρωσή του, σε εκείνους μόνον από τους φορείς που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 και οι οποίοι ρητά και επαρκώς αιτιολογημένα το ζήτη− σαν κατά τη γνωμοδότησή τους επί της Π.Π.Ε., καθώς και κατά περίπτωση, στους ακόλουθους φορείς, για τη διατύπωση σχετικής γνώμης για θέματα της αρμοδιό− τητάς τους: α) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη δημοσιοποίηση του φακέλου της Μ.Π.Ε. βάσει της υπ’ αριθμ.Η.Π. 37111/2021/2003 Κ.Υ.Α., και τη γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3010/2002. β) Τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προ− στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλο− νίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Οργανισμών και τους αρμόδιους Οργανισμούς της οικείας περιφέρειας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί. γ) Τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιο− χών αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Φορέων που ορίζονται στο άρθρο 15 του ν. 2742/1999, εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί. δ) Την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Υδάτων, απο− κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα. 4. Σε περίπτωση που η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέ− ρειας κρίνει ότι ένα έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους μέλους της ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όταν το ζητήσει ένα κράτος μέ− λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να θιγεί σοβαρά, η υπηρεσία αυτή εισηγείται στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ τη διαβίβαση στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρά− γραφο 3, πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3010/2002. 5. Εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, οι αρμόδιοι φορείς που προ− βλέπονται στην παράγραφο 3 υποχρεούνται να διαβι− βάσουν τη γνώμη τους στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περι− φέρειας. Το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο διαβιβάζει τη γνωμοδότησή του, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά δημοσιοποίησης και τις κατατεθείσες γνώμες των πο− λιτών και φορέων. Η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την πα− ραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων, ή άλλως από την παρέλευση της ταχθείσας ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωμο− δοτήσεις, σύμφωνα με το εδάφιο γ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, εισηγείται σχετικά στο αρμόδιο όργανο που προβλέπεται στην παράγραφο 6. 6. Η απόφαση Έγκρισης ή μη Περιβαλλοντικών Όρων εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περι− φέρειας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την εισήγηση που προβλέπεται στην προηγούμενη παρά− γραφο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντι− κών Όρων ισχύει για δέκα (10) έτη. Το περιεχόμενο της απόφασης αυτής καθορίζεται στο άρθρο 11. 7. Η απόφαση Έγκρισης ή μη Περιβαλλοντικών Όρων διαβιβάζεται από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας στο οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο για να λάβει γνώση και να ενημερώσει, βάσει της υπ’ αριθμ.Η.Π. 37111/2021/2003 Κ.Υ.Α., τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3010/2002. 8. Η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης Ε.Π.Ο. στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμη− σης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλ− λοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της υποκατηγορίας 3 της δεύτερης (Β΄) κατηγορίας Άρθρο 8 Εξαιρέσεις 1. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ δεν υπάγονται συ− γκεκριμένα έργα Α.Π.Ε. από αυτά που αναφέρονται στην υποκατηγορία 3 της δεύτερης (Β΄) κατηγορίας, τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές RAMSAR ή σε περιοχές του εθνι− κού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000, σε εθνικούς δρυμούς και αισθητικά δάση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.33318/3028/1998 Κ.Υ.Α. Τα εν λόγω έργα Α.Π.Ε. καθορίζονται στις κανονιστικές δια−τάξεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών αυτών που εκδίδονται σύμφωνα με τα εδάφια Α΄ και Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ως άνω Κ.Υ.Α. με τις οποίες προσδιορίζονται και οι διαδικασίες Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. που θα τηρηθούν ως έργα της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α΄) κατηγορίας. 2. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέ− πονται στα άρθρα 6 και 7 του Κεφαλαίου Β΄. Άρθρο 9 Διαδικασία αξιολόγησης για την υπαγωγή στη διαδι− κασία της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α΄) κατηγορίας, ή τη διαδικασία της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β΄) κατηγορίας 1. Για την υπαγωγή στη διαδικασία της υποκατηγο− ρίας 2 της πρώτης (Α΄) κατηγορίας, ή τη διαδικασία της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β΄) κατηγορίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση διενέργειας Π.Π.Ε.Α. στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η οποία τη δια− βιβάζει στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας (ΔΙ. ΠΕ.ΧΩ.) της οικείας Περιφέρειας,. Η αίτηση αυτή συνο− δεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου ΙΙ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6. 2. Η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας αξιολογεί βάσει των κριτηρίων της επομένης παραγράφου και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αί− τησης, αν για το συγκεκριμένο έργο Α.Π.Ε. θα ακολουθη− θεί η διαδικασία της υποκατηγορίας 2 που προβλέπεται στα άρθ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.