Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. - Κανονισμοί Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσηςΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-091/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσηςΕΣΥ∆ ΚΑ∆Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.∆.Ο Υ.∆.Π. του Ε.ΣΥ.∆.ΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-09Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.∆.2/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσηςΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ •Ο όρος "πιστοποίηση" καλύπτει την πιστοποίηση της συµµόρφωσης προϊόντος, την πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης , τους περιβαλλοντικούς επαληθευτές και την πιστοποίηση προσώπων.•Ο όρος "έλεγχος" θεωρείται ότι καλύπτει την εξέταση του σχεδιασµού ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας, µιας διεργασίας ή µιας εγκατάστασης και τον καθορισµό της συµµόρφωσής τους µε ειδικές απαιτήσεις ή, βάσει επαγγελµατικής κρίσης, µε γενικές απαιτήσεις.••Ο όρος "εργαστήριο" θεωρείται ότι καλύπτει τόσο τα εργαστήρια διακρίβωσης όσο και τα εργαστήρια δοκιµών. Οι όροι "αιτούντες φορείς" και "διαπιστευµένοι φορείς" θεωρείται ότι καλύπτουν τους φορείς πιστοποίησης, τους φορείς ελέγχου και τα εργαστήρια.1. ΓΕΝΙΚΑ1.11.2Η διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.∆. Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης, σύµφωνα µε τους παρόντες Κανονισµούς, είναι προαιρετική. Οι παρόντες κανονισµοί ισχύουν για τη διαπίστευση εργαστηρίων, φορέων πιστοποίησης, φορέων ελέγχου και περιβαλλοντικών επαληθευτών, σύµφωνα µε κριτήρια και αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες, όπως αυτά προσδιορίζονται µε λεπτοµέρεια στο Έγγραφο Ε.ΣΥ.∆. ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Το Ε.ΣΥ.∆., σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, µπορεί να αναλαµβάνει την αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας φορέων αξιολόγησης της συµµόρφωσης, που δραστηριοποιούνται στον υποχρεωτικό τοµέα, ως προς απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τις αρµόδιες Κρατικές Αρχές. Στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται η διαπίστευση να είναι υποχρεωτική.1.3Η χορήγηση, διατήρηση, επέκταση και ανανέωση της διαπίστευσης θα παρέχεται µόνο σε φορέα ο οποίος: (α)αποδεικνύει τη συµµόρφωσή του µε τους παρόντες Κανονισµούς, µε τα Κριτήρια ∆ιαπίστευσης και, πέραν αυτών, µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, όπως αυτές καθορίζονται από το Ε.ΣΥ.∆..ΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-093/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης (β)καταβάλει τα αναλογούντα τέληΣε κάθε περίπτωση, οι απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.∆. περιορίζονται στην ικανοποίηση των ως άνω κριτηρίων διαπίστευσης και στη συµµόρφωση µε τους παρόντες κανονισµούς. 1.4Το Ε.ΣΥ.∆. εξετάζει τις υποβαλλόµενες για διαπίστευση αιτήσεις, προκειµένου να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτές µπορεί να ικανοποιηθούν και ενηµερώνει τους αιτούντες φορείς σχετικά.1.5Όλοι οι φορείς που αιτούνται διαπίστευση υποβάλλονται σε αρχική αξιολόγηση, σύµφωνα µε τους κανόνες του Ε.ΣΥ.∆., προκειµένου να µπορέσουν οι αξιολογητές του Ε.ΣΥ.∆. να προσδιορίσουν την ικανότητα του φορέα πιστοποίησης, του φορέα ελέγχου ή του εργαστηρίου και τη συµµόρφωσή τους µε τα κριτήρια έναντι των οποίων επιδιώκεται η απόκτηση διαπίστευσης. Στην περίπτωση απονοµής διαπίστευσης, χορηγείται στον διαπιστευµένο φορέα Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης καθώς και το Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ∆ιαπίστευσης (ΕΠΕ∆).1.61.7Το Ε.ΣΥ.∆. υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο θα παρακολουθείται η συνεχής συµµόρφωση µε τους παρόντες Κανονισµούς και τα συναφή κριτήρια. Το Ε.ΣΥ.∆.προδιαγράφει τη συχνότητα µε την οποία ο ∆ιαπιστευµένος Φορέαςυπόκειται σε επιτήρηση και επαναξιολόγηση. Οι επισκέψεις επιτήρησης πραγµατοποιούνται σε διαστήµατα περίπου 12 µηνών και η επαναξιολόγηση κάθε 4 χρόνια, βάσει της αρχικής ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. Κατά την τετραετή διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού διαπίστευσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τρεις επιτηρήσεις και εφόσον πρόκειται να ανανεωθεί η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού ∆ιαπίστευσης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η επαναξιολόγηση του διαπιστευµένου φορέα. Πέραν αυτών, το Ε.ΣΥ.∆. διατηρεί το δικαίωµα να εντέλλεται πρόσθετες ή µη προγραµµατισµένες επισκέψεις επιτήρησης ή επαναξιολόγησης κατά διαστήµατα που διαφέρουν από αυτά που έχουν προδιαγραφεί. Το Ε.ΣΥ.∆. διατηρεί το δικαίωµα να παρευρίσκεται µε εκπροσώπους του σε επισκέψεις ελέγχου που πραγµατοποιούνται από αιτούντες ή διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης. 1.8Ιδιαιτέρως σε περίπτωση α) ατυχήµατος, β) καταγγελίας, γ) παραπόνου, δ) προσφυγής, ε) νοµικής απαίτησης ή πρόσκλησης δικαστικής Αρχής, στ) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας η οποία µπορεί να θέσει σε αµφισβήτηση το κύρος του Ε.ΣΥ.∆., τo Ε.ΣΥ.∆. διατηρεί το δικαίωµα πραγµατοποίησης έκτακτης αξιολόγησης του Φορέα για τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων για το χειρισµό των παραπάνω. Η ενηµέρωση του Φορέα για την διενέργεια της εν λόγω έκτακτης αξιολόγησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πραγµατοποίησή της.1.9Το Ε.ΣΥ.∆. προδιαγράφει τις διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις διαπίστευσης, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση, τη διατήρηση,ΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-094/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης την επέκταση και την ανανέωση της διαπίστευσης και τις συνθήκες υπό τις οποίες µπορεί η διαπίστευση να απορριφθεί, να ανασταλεί, να τερµατιστεί ή να αποκατασταθεί. 1.10Το Ε.ΣΥ.∆. µπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη διαπίστευση, να µειώσει το πεδίο εφαρµογής µιας διαπίστευσης, να επιβάλει αναστολή στις επεκτάσεις του πεδίου εφαρµογής (στην περίπτωση φορέων πιστοποίησης) ή να απαιτήσει επαναξιολόγηση, αν: (α)υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποια πτυχή της υπόστασης ή της λειτουργίας του διαπιστευµένου φορέα , η οποία επηρεάζει τη συµµόρφωσή του µε τους παρόντες Κανονισµούς και τα συναφή κριτήρια ή που επηρεάζει την ικανότητα ή το πεδίο εφαρµογής των δραστηριοτήτων του ∆ιαπιστευµένου Φορέα, ή(β)ο ∆ιαπιστευµένος Φορέας δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών ή/και των συναφών κριτηρίων που προδιαγράφονται από το Ε.ΣΥ.∆..1.11Το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης µπορεί να ανακαλέσει τη διαπίστευση: (α)αν, στην περίπτωση ∆ιαπιστευµένου Φορέα που ανήκει στην ιδιοκτησία κάποιου µεµονωµένου ατόµου, το άτοµο αυτό κηρύξει πτώχευση ή συνάψει συµβιβασµό για µερική εξόφληση των πιστωτών του ή(β)αν ο ∆ιαπιστευµένος Φορέας, ως Εταιρεία, υποστεί εκκαθάριση, υποχρεωτική ή εθελούσια (µη συµπεριλαµβανοµένης της εκκαθάρισης για σκοπούς ανασυγκρότησης), ή έχει διοριστεί Εκκαθαριστής της επιχείρησης ή(γ)1.12αν η διοίκηση του ∆ιαπιστευµένου Φορέα παραλείψει µε οποιονδήποτε τρόπο να συµµορφωθεί µε την ισχύουσα νοµοθεσία.Όλες οι πληροφορίες οι οποίες περιέρχονται στο Ε.ΣΥ.∆. και στους εκπροσώπους του κατά τη χορήγηση, διατήρηση και ανανέωση της διαπίστευσης τηρούνται εµπιστευτικές ανάµεσα στον ∆ιαπιστευµένο Φορέα και στο Ε.ΣΥ.∆. Αυτές οι πληροφορίες χρησιµοποιούνται εντός του Ε.ΣΥ.∆. πάνω σε µια αυστηρή βάση "ανάγκης για πληροφόρηση" και σε καµία περίπτωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δεν θα αποκαλύπτονται χωρίς τις ρητές γραπτές οδηγίες της διοίκησης του ∆ιαπιστευµένου Φορέα, εκτός αν ο νόµος επιτάσσει διαφορετικά, οπότε ο φορέας ενηµερώνεται για τις παρασχεθείσες πληροφορίες που τον αφορούν.1.131.14Το Ε.ΣΥ.∆. ενηµερώνει τους ενδιαφεροµένους φορείς σχετικά µε τις απαιτήσεις για διαπίστευση και παρέχει επεξηγήσεις για εξειδικευµένα θέµατα ή άλλες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τη διαπίστευση. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης ανήκει στο Ε.ΣΥ.∆. και εκχωρείται στο φορέα µε τη διαπίστευσή του. Η εκχώρηση παύει εάν: α) διακοπεί η λειτουργία του φορέα,ΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-095/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης β) ανασταλεί ή αρθεί η διαπίστευσή του.2. ΚΑΘΙΕΡ ΣΗ Τ Ν ΣΥΝΑΦ Ν ΚΡΙΤΗΡΙ Ν ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 2.1Το Ε.ΣΥ.∆. έχει το δικαίωµα να προδιαγράφει τα συναφή κριτήρια διαπίστευσης βάσει των οποίων θα αξιολογούνται οι αιτούντες φορείς.2.2Τα κριτήρια που παρατίθενται στα συναφή πρότυπα λαµβάνονται ως βάση για την αξιολόγηση της ικανότητας των Εργαστηρίων ή των φορέων Πιστοποίησης. Το Ε.ΣΥ.∆. κατά την κρίση του µπορεί να καθιερώσει επιπρόσθετα κριτήρια.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΚΡΙΒ ΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜ Ν 3.1Ο ∆ιαπιστευµένος Φορέας πρέπει : (α)να συµµορφώνεται πάντοτε µε τους παρόντες Κανονισµούς, µε τα συναφή Κριτήρια και µε τις συνθήκες τις οποίες καθιερώνει το Ε.ΣΥ.∆. σχετικά µε τη χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.∆., σύµφωνα µε τον Κανονισµό για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆ ΕΛ∆), ή σχετικά µε την αναφορά στη διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.∆.,(β)να αναφέρει ότι είναι διαπιστευµένος µόνο σε σχέση µε εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες καθορίζονται στο Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ∆ιαπίστευσης και οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε τους παρόντες Κανονισµούς και τα συναφή Κριτήρια που καθιερώνει το Ε.ΣΥ.∆.,(γ)(δ)να καταβάλει εγκαίρως όλα τα οφειλόµενα τέλη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Ε.ΣΥ.∆. να µη χρησιµοποιεί τη διαπίστευσή του µε τρόπο που να δυσφηµεί το Ε.ΣΥ.∆. και να µη κάνει οποιαδήποτε δήλωση σχετικά µε την διαπίστευσή του, την οποία το Ε.ΣΥ.∆. µπορεί εύλογα να θεωρήσει ως παραπλανητική,(ε)να διακόψει πάραυτα τη χρήση διαπίστευσης και όλο το διαφηµιστικό υλικό που περιέχει οποιαδήποτε αναφορά σ' αυτή, στην περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της διαπίστευσής του (ανεξαρτήτως του λόγου ή της αιτίας),(στ)να επιστρέψει το πιστοποιητικό διαπίστευσης σε περίπτωση ανάκλησης της διαπίστευσής του από το Ε.ΣΥ.∆. ,(ζ)να καταστήσει σαφές σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες του ότι η διαπίστευσή του ή οποιαδήποτε από τις εκθέσεις ή πιστοποιητικά, δενΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-096/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης αποτελούν ούτε εξυπονοούν µε κανένα τρόπο έγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών από το Ε.ΣΥ.∆., (η)να εξασφαλίζει ότι : • κανένα πιστοποιητικό ή έκθεση ή µέρος αυτών δεν θα χρησιµοποιηθούν από πελάτη, ούτε θα εγκριθεί η χρήση τους από πελάτη, για σκοπούς προβολής ή διαφήµισης, αν το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης κρίνει ότι αυτού του είδους η χρήση είναι παραπλανητική, • σε περίπτωση που πιστοποιητικό ή έκθεση αναπαράγεται εν µέρει από πελάτη, θα λαµβάνεται προηγουµένως η γραπτή έγκριση του ∆ιαπιστευµένου Φορέα. (θ)ναεξασφαλίζει ότι οποιαδήποτεγραπτό και πλήρως τεκµηριωµένοπαράπονο από τρίτους, διερευνάται εγκαίρως και επιλύεται σύµφωνα µε τις τεκµηριωµένες πολιτικές και διαδικασίες χειρισµού των παραπόνων του ∆ιαπιστευµένου Φορέα. (ι)(κ)η επωνυµία του φορέα να µη δηµιουργεί ενδεχόµενη παραπλάνηση στο κοινό ως προς τη φύση του και τις δραστηριότητες ή τις αρµοδιότητες του στοκαταστατικότουναλαµβάνειµέριµναώστεναµηνπαρέχεισυµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα που αφορούν τη διαπίστευση ή την πιστοποίηση ή τον έλεγχο επιχειρήσεων ή προϊόντων. Τούτο ισχύει και για φορείς, οι οποίοι είτε ανήκουν σε άλλον φορέα είτε τους έχει παραχωρηθεί η χρήση του διακριτικού τίτλου άλλου φορέα είτε λειτουργούν ως αντιπρόσωποί του . (λ)να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την απρόσκοπτη συµµετοχή εντεταλµένων από εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή όργανα και φορείς προσώπων, που εκτελούν υπηρεσίες αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.∆., κατά τις αξιολογήσεις που διενεργεί το Ε.ΣΥ.∆. στους διαπιστευµένους φορείς και τους πελάτες τους.3.2Συνθήκες τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου3.2.1Ο Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου πρέπει να προσφέρει σε όλους τους πελάτες του ποιότητα υπηρεσιών συνεπή µε τους παρόντες Κανονισµούς και µε το Πρότυπο ως προς το οποίο έχει διαπιστευτεί. Ένας Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου δεν επιτρέπεται να προσφέρει στους πελάτες του υπηρεσίες πιστοποίησης / ελέγχου, εντός του διαπιστευµένου πεδίου εφαρµογής του , οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού.3.2.2Ο Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου πρέπει να προσφέρει στο Ε.ΣΥ.∆. και στους εκπροσώπους του τα απαραίτητα στοιχεία και την αναγκαία πρόσβαση και συνεργασία, προκειµένου να είναι σε θέση το Ε.ΣΥ.∆. να παρακολουθεί τηΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-097/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης συµµόρφωση προς τους Κανονισµούς και τα συναφή Κριτήρια. Αυτή η συνεργασία πρέπει να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: (α)την παροχή άδειας στο Ε.ΣΥ.∆. και τους εκπροσώπους του να διεξάγουν λεπτοµερή έλεγχο των πιστοποιητικών και άλλων αρχείων που έχουν σχέση µε τις διαπιστευµένες δραστηριότητες,(β)την παροχή άδειας στο Ε.ΣΥ.∆. και τους εκπροσώπους του να διεξάγουν λεπτοµερή έλεγχο των αποτελεσµάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων του συστήµατος ποιότητας του ιδίου του Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου,(γ)την παροχή βοήθειας στο Ε.ΣΥ.∆. και στους εκπροσώπους του για τη διερεύνηση της επίλυσης οποιωνδήποτε καταλλήλως τεκµηριωµένων παραπόνων (γραπτών και πλήρως τεκµηριωµένων) τα οποία έχουν υποβληθεί από τρίτους, σχετικά µε τις διαπιστευµένες δραστηριότητες του Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου.(δ)την διάθεση στην Οµάδα Αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.∆., κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους, όλων των πρωτογενών προϊόντων των επιθεωρήσεων (π.χ. η καταγραφή σηµειώσεων των επιθεωρητών), καθώς και κάθε άλλων στοιχείων, που θα κρίνονται αναγκαία σχετικά µε τη διαπίστωση των διενεργηθεισών επιθεωρήσεων.(ε)3.2.3την παροχή στοιχείων σχετικά µε τις πιστοποιήσεις ή ελέγχους που έχουν διενεργήσει ή πρόκειται να διενεργήσουνΟι κάτοχοι πιστοποιητικών µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ.∆. , τα οποία έχουν απονεµηθεί από διαπιστευµένους Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου, πρέπει να επιτρέπουν στους αξιολογητές του Ε.ΣΥ.∆. πρόσβαση στους χώρους εργασίας τους, προκειµένου να διεξάγουν διαδικασία αξιολόγησης. Οι διαπιστευµένοι Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου αναµένονται να κάνουν τις αναγκαίες διευθετήσεις για το σκοπό αυτό µε τους πελάτες τους.3.2.4Ο Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου µπορεί να χρησιµοποιεί σε έγγραφα, φυλλάδια ή διαφηµιστικά µέσα, χωρίς παραλλαγές, τις ακόλουθες φράσεις: "∆ιαπιστευµένος Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου καταχωρηµένος µε αριθµό εγγραφής ..........." και "καταχωρηµένος στον Κατάλογο Φορέων Πιστοποίησης / Ελέγχου του Ε.ΣΥ.∆. µε αριθµό εγγραφής ........" . Σε περίπτωση ανάκλησης της διαπίστευσης από τον Ε.ΣΥ.∆., ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να διακόψει αµέσως την έκδοση πιστοποιητικών µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ.∆. , να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει την άµεση απόσυρση όλων των συναφών εγγράφων, φυλλαδίων και διαφηµιστικού υλικού και µε τους υπάρχοντες πελάτες να δράσει όπως θα ορίσει το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης.3.2.5Τα Εργαστήρια που κατέχουν διαπιστευµένη πιστοποίηση, ως προς το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001 δεν µπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά ή εκθέσεις για δοκιµές και διακριβώσειςΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-098/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ.∆. εφόσον δεν είναι διαπιστευµένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 3.2.617025. Ο Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου οφείλει να εξετάζει κατά πόσον, αιτήµατα για πιστοποίηση / έλεγχο, έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλo φορέα πιστοποίησης / ελέγχου και είναι σε εξέλιξη ή έχει δοθεί αρνητική απάντηση από αυτόν. Αιτήµατα που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλο φορέα και είναι σε εξέλιξη ή έχει δοθεί αρνητική απάντηση από αυτόν, επιτρέπεται να εξετάζονται από το Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου, εφόσον αυτός ενηµερώσει το Ε.ΣΥ.∆. για αυτή του την πρόθεση.3.2.7Οι φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου οφείλουν να γνωστοποιούν ετησίως στο Ε.ΣΥ.∆. τον κατάλογο των επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιήσει / ελέγξει.3.2.8Οι φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου οφείλουν να γνωστοποιούν ετησίως στο Ε.ΣΥ.∆. τους συµβούλους που υποστήριξαν την οργάνωση του συστήµατος και των διαδικασιών (που οδηγούν σε πιστοποίηση/ έλεγχο) των επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιήσει/ ελέγξει.3.2.9Οι φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου οφείλουν να γνωστοποιούν ετησίως στο Ε.ΣΥ.∆. κατάλογο µε τους επιθεωρητές/ ελεγκτές τους µε τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο και µόρφωση/ εµπειρία/ κατάρτιση/ ηµεροµηνία αξιολόγησης από το φορέα/ πεδίο τεχνικής επάρκειας(κωδικοί ΕΑ, ΝΑCE, αντικείµενο πιστοποίησης/ ελέγχου)/ επιχειρήσεις που έχει επιθεωρήσει-ελέγξει/ διαθεσιµότητα απασχόλησής του στο φορέα (ανθρωποηµέρες).3.2.10 Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει να διαθέτει δικό του Συµβούλιο Πιστοποίησης. Οι ηΦορείς που δεν διαθέτουν Συµβούλιο Πιστοποίησης, πρέπει µέχρι την 1 επιτήρηση να έχουν φροντίσει για τη σύσταση και λειτουργία του.3.3Προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι Φορείς Ελέγχου3.3.1Ο Φορέας Ελέγχου και το προσωπικό του πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από οποιεσδήποτε εµπορικές, οικονοµικές ή άλλες πιέσεις ή δεσµεύσεις που µπορεί να επηρεάσουν την τεχνική τους κρίση.3.3.2Ο Φορέας Ελέγχου δεν πρέπει να επιτρέπει σε άτοµα ή φορείς εξωτερικούς του Φορέα Ελέγχου να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργούνται από τον Φορέα Ελέγχου.3.3.3Ο Φορέας Ελέγχου δεν πρέπει να συµµετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να διακυβεύσει την εµπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της κρίσης του και την ακεραιότητά του σε ότι αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου.3.3.4Οι αµοιβές του προσωπικού που συµµετέχει σε δραστηριότητες ελέγχου δεν πρέπει να εξαρτώνται από τον αριθµό των ελέγχων που διενεργούν, ούτε από τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών.ΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-099/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης3.4Προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν τα Εργαστήρια ∆ιακρίβωσης και ∆οκιµών3.4.1Το Εργαστήριο και το προσωπικό του πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από οποιεσδήποτε εµπορικές, οικονοµικές ή άλλες πιέσεις ή δεσµεύσεις που µπορεί να επηρεάσουν την τεχνική τους κρίση.3.4.2Το Εργαστήριο δεν πρέπει να επιτρέπει σε άτοµα ή φορείς εκτός του Εργαστηρίου να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα των διακριβώσεων ή δοκιµών που εκτελούνται από το Εργαστήριο.3.4.3Το Εργαστήριο δεν πρέπει να συµµετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να διακυβεύσει την εµπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της κρίσης του και την ακεραιότητά του σε ότι αφορά τις δραστηριότητες διακριβώσεων και δοκιµών.3.4.4Οι αµοιβές του προσωπικού που συµµετέχει σε δραστηριότητες διακρίβωσης ή δοκιµών δεν πρέπει να εξαρτώνται από τον αριθµό των διακριβώσεων ή δοκιµών που διενεργούνται ούτε από τα αποτελέσµατα αυτών των διακριβώσεων ή δοκιµών.3.4.5Όταν τα προϊόντα δοκιµάζονται από φορείς (π.χ. κατασκευαστές) που συµµετείχαν στο σχεδιασµό τους , στην παραγωγή ή στην πώλησή τους , πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για ένα σαφή διαχωρισµό των διαφόρων υπευθυνοτήτων και πρέπει να γίνεται κατάλληλη δήλωση.3.4.6Το Εργαστήριο πρέπει να προσφέρει στον Πελάτη ή στον Αντιπρόσωπό του εύλογη συνεργασία προκειµένου να του δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την επίδοση του Εργαστηρίου σε σχέση µε τη σχετική σύµβαση. Αυτή η συνεργασία πρέπει να περιλαµβάνει: (α)την πραγµατοποίηση οποιωνδήποτε λογικών διακριβώσεων ή δοκιµών για έλεγχο , προκειµένου να είναι σε θέση ο Πελάτης να επαληθεύσει την ικανότητα διακρίβωσης και δοκιµών του Εργαστηρίου(β)την παροχή πρόσβασης στον Πελάτη ή στους εκπροσώπους του στους σχετικούς χώρους του Εργαστηρίου, όπου διενεργούνται διακριβώσεις και δοκιµές για το συγκεκριµένο Πελάτη, προκειµένου να παρευρίσκεται αυτοπροσώπως στη διενέργεια των παραπάνω διακριβώσεων και δοκιµών (µε την προϋπόθεση της τήρησης της εµπιστευτικότητας έργου που διενεργείται για λογαριασµό άλλων πελατών).(γ)την προετοιµασία, συσκευασία και αποστολή αντικειµένων διακρίβωσης, δοκιµίων, δειγµάτων ή άλλων αντικειµένων που χρειάζεται ο Πελάτης για σκοπούς επαλήθευσης.ΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-0910/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης 3.4.7Το Εργαστήριο πρέπει να προσφέρει στο Ε.ΣΥ.∆. και στους εκπροσώπους του τις κατάλληλες εύλογες διευκολύνσεις και την αρµόζουσα συνεργασία που απαιτούνται προκειµένου να είναι σε θέση το Ε.ΣΥ.∆. να παρακολουθεί τη συµµόρφωση του προς τους παρόντες Κανονισµούς και τα συναφή Κριτήρια ικανότητας. Αυτή η συνεργασία πρέπει να περιλαµβάνει: (α)την παροχή πρόσβασης στο Ε.ΣΥ.∆. και στους εκπροσώπους του στους σχετικούς χώρους του Εργαστηρίου όπου διενεργούνται διακριβώσεις και δοκιµές προκειµένου να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στη διενέργεια αυτών,(β)την πραγµατοποίηση οποιωνδήποτε λογικών διακριβώσεων ή δοκιµών για έλεγχο , προκειµένου να είναι σε θέση το Ε.ΣΥ.∆. να επαληθεύσει την ικανότητα διακρίβωσης και δοκιµών του Εργαστηρίου,(γ)την προετοιµασία, συσκευασία και αποστολή αντικειµένων διακρίβωσης, δοκιµίων, δειγµάτων ή άλλων αντικειµένων που χρειάζεται το Ε.ΣΥ.∆. για σκοπούς επαλήθευσης,(δ)την παροχή άδειας στο Ε.ΣΥ.∆. και στους εκπροσώπους του να διεξάγουν λεπτοµερή έλεγχο των πιστοποιητικών διακρίβωσης, εκθέσεων δοκιµών, πιστοποιητικών δοκιµών και άλλων αρχείων που έχουν σχέση µε διαπιστευµένες δραστηριότητες,(ε)την παροχή άδειας στο Ε.ΣΥ.∆. και στους εκπροσώπους του να διεξάγουν λεπτοµερή έλεγχο των αποτελεσµάτων, των εσωτερικών επιθεωρήσεων του συστήµατος ποιότητας, των επιθεωρήσεων µέτρησης και των δοκιµών ικανότητας του ιδίου του Εργαστηρίου,(στ)την παροχή βοήθειας στο Ε.ΣΥ.∆. και στους εκπροσώπους του στη διερεύνηση της επίλυσης οποιωνδήποτε καταλλήλως τεκµηριωµένων παραπόνων (γραπτών και πλήρως τεκµηριωµένων) τα οποία έχουν υποβληθεί από τρίτους σχετικά µε τις διαπιστευµένες διακριβώσεις ή δοκιµέςτου Εργαστηρίου. 3.4.8. Το εργαστήριο πρέπει να προσφέρει σε όλους τους πελάτες του ποιότητα υπηρεσιών συνεπή µε τους παρόντες Κανονισµούς και µε το Πρότυπο ως προς το οποίο έχει διαπιστευτεί. Ένα εργαστήριο δεν επιτρέπεται να προσφέρει στους πελάτες του υπηρεσίες δοκιµών και διακριβώσεων, στα πλαίσια της διαπίστευσής του, οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις των Κριτηρίων ∆ιαπίστευσης.3.5Επιπλέον προϋποθέσεις για τη χορήγηση διαπίστευσης σε Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου3.5.1Η τεχνική ικανότητα των φορέων πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας διακρίνεται σε επιµέρους υποτοµείς, εντός των τοµέων πουΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-0911/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης προσδιορίζονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑ-07/01 (τοµείς ΕΑ). Οι υποτοµείς αυτοί προσδιορίζονται στο Έγγραφο Ε.ΣΥ.∆. ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ. 3.5.2Ο υποψήφιος για διαπίστευση φορέας πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας, θα πρέπει να έχει διενεργήσει ολοκληρωµένη επιθεώρηση σε τουλάχιστον µια επιχείρηση για κάθε υποτοµέα του αντικειµένου του.3.5.3Μετά από επιτυχή αξιολόγηση και σχετική απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιαπίστευσης, θα προσφέρεται στον φορέα πιστοποίησης Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ∆ιαπίστευσης (ΕΠΕ∆) που θα έχει ως βάση τους τοµείς ΕΑ. Στο ΕΠΕ∆ περιγράφεται για κάθε κωδικό ΕΑ εάν η έκταση της διαπίστευσης είναι πλήρης ή περιορισµένη και στην περίπτωση της περιορισµένης διαπίστευσης αναγράφονται οι διαπιστευµένοι Υποτοµείς. Ο φορέας πιστοποίησης, όσον αφορά την προσφορά διαπιστευµένων υπηρεσιών, δύναται: • Να προσφέρει χωρίς κανένα περιορισµό υπηρεσίες που ρητά αναφέρονται στο ΕΠΕ∆. • Για υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά στο στο ΕΠΕ∆ (περιορισµένης έκτασης διαπίστευση Κωδικού ΕΑ) ο φορέας πιστοποίησης θα γνωστοποιεί εγγράφως στο Ε.ΣΥ.∆. την πρόθεσή του να παράσχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία καθώς και τον Υποτοµέα που αυτή υπάγεται, καθώς και τα µέτρα που θα λάβει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης πιστοποίησης, δηλ. συγκρότηση καθορισµένης οµάδας επιθεώρησης, τυχόν συµπληρωµατική εκπαίδευση ή τεκµηρίωση και ότι άλλο ενδείκνυται. Το Ε.ΣΥ.∆. εξετάζει την ως άνω γνωστοποίηση και ενηµερώνει το φορέα σχετικά εντός 20 εργάσιµων ηµερών. • Για υπηρεσίες που δεν εµπίπτουν στο ΕΠΕ∆, ο φορέας πιστοποίησης θα υποβάλλει αίτηση για επέκταση του ΕΠΕ∆.3.5.4Ο υποψήφιος για διαπίστευση φορέας πιστοποίησης προϊόντων/ φορέας ελέγχου, θα πρέπει να έχει διενεργήσει τουλάχιστον µια αντίστοιχη επιθεώρηση/έλεγχο σε κάθε αντικείµενο πιστοποίησης/ ελέγχου.3.5.5ολοκληρωµένηΣτις περιπτώσεις που η ύπαρξη διαπίστευσης αποτελεί κανονιστική απαίτηση για την έγκριση της δραστηριότητας ενός φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου ως προαπαίτηση για την κοινοποίησή του, χορηγείται διαπίστευση ύστερα από την επιτυχή επιτόπια αξιολόγηση προσοµοιωµένης διαδικασίας πιστοποίησης/ελέγχου, στα αντικείµενα που έχει ζητηθεί από το Ε.ΣΥ.∆. να πραγµατοποιηθούν επιτόπιες αξιολογήσεις. Προϋπόθεση για την διενέργεια της προσοµοιωµένης επιτόπιας αξιολόγησης είναι ότι ο υπό αξιολόγηση κατασκευαστής θα πρέπει να έχει εφαρµόσει τις απαιτήσεις της κατά περίπτωση οδηγίας ή του εναρµονισµένου προτύπου ή άλλης διάταξης, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθεί συµπέρασµα κατά πόσον ο φορέας πιστοποίησης ή ελέγχου εφαρµόζει στην πράξη το συγκεκριµένο σύστηµα πιστοποίησης.3.5.6Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόµενη ηµεροµηνία διενέργειας της επιτόπιας επιθεώρησης/ ελέγχου θα πρέπει να γνωστοποιείται από το φορέα πιστοποίησης/ ελέγχου στο Ε.ΣΥ.∆., τουλάχιστον ένα µήνα πριν από αυτήν.ΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-0912/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης 3.5.7Η διαπίστωση ότι ένας φορέας πιστοποίησης ή ελέγχου δεν διαθέτει πελάτη σε διαπιστευµένο τοµέα επί δύο διαδοχικά έτη, συνεπάγεται την ανάκληση της διαπίστευσης στον συγκεκριµένο τοµέα. Στην περίπτωση που η ανακληθείσα διαπίστευση είχε χορηγηθεί ύστερα από αξιολόγηση και επιτόπια επιθεώρηση, η άρση της ανάκλησης θα µπορεί να γίνει όταν ο φορέας γνωστοποιήσει στο Ε.ΣΥ.∆. την απόκτηση πελάτη στον συγκεκριµένο τοµέα και τη δυνατότητα πραγµατοποίησης επιτόπιας επιθεώρησης. Αντίθετα, στην περίπτωση που η ανακληθείσα διαπίστευση είχε χορηγηθεί χωρίς να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση και επιτόπια επιθεώρηση, η άρση της ανάκλησης θα γίνεται ύστερα από την πραγµατοποίηση επιτυχούς επιτόπιας επιθεώρησης. Ειδικότερα, στους φορείς πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001, η έλλειψη πελάτη επί δύο διαδοχικά έτη θα συνεπάγεται την ανάκληση της αναγνώρισης της τεχνικής ικανότητας του φορέα στον συγκεκριµένο Υποτοµέα. Θα διατηρείται, όµως, η διαπίστευση στον αντίστοιχο τοµέα ΕΑ, στην περίπτωση που το ΕΠΕ∆ περιέχει, στον εν λόγω τοµέα ΕΑ, και άλλον υποτοµέα πέραν του ανακαλούµενου.3.6Ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων διαπίστευσης.3.6.1Σε περίπτωση που διαπιστευµένος φορέας δεν ικανοποιεί κάποια από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3.1 έως 3.5 ή των 5.1 έως 5.3 ή τις προϋποθέσεις για τη χρήση του Εθνικού Λογότυπου ∆ιαπίστευσης που προδιαγράφονται στον Κανονισµό για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆ ΕΛ∆), το Ε.ΣΥ.∆. µπορεί µε απόφασή του να προειδοποιήσει εγγράφως το φορέα για την παράβαση και να δώσει προθεσµία για την άρση αυτής και την υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών, ή/και Να προβεί σε γραπτή επίπληξη του φορέα, ή/και Να αναστείλει για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα τη χορηγηθείσα διαπίστευση, ή Να αναστείλει τη χορηγηθείσα διαπίστευση, έως ότου γίνει η άρση και η υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών. Στις παραπάνω περιπτώσεις αναστολής της χορηγηθείσας διαπίστευσης το διάστηµα αναστολής δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Μετά το πέρας αυτών ανακαλείται η χορηγηθείσα διαπίστευση εφόσον δεν έχουν αρθεί οι λόγοι της αναστολής.3.6.2Όταν διαπιστωθεί, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Ε.ΣΥ.∆., ότι δραστηριότητα ενός διαπιστευµένου από το Ε.ΣΥ.∆. φορέα/ εργαστηρίου δεν πληροί απαιτήσεις των Προτύπων και των Κανονισµών ∆ιαπίστευσης, µε αποτέλεσµα να θέτει σε άµεσο κίνδυνο την αξιοπιστία της διαπίστευσης, είναι δυνατόν να επιβληθεί στο φορέα/ εργαστήριο από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Ε.ΣΥ.∆. άµεσα απαγόρευση έκδοσης εκθέσεων/πιστοποιητικών µε το λογότυπο του Ε.ΣΥ.∆, για όλο ή µέρος του πεδίου διαπίστευσης, µέχρις ότου οµάδα αξιολόγησης του ΕΣΥ∆ διαπιστώσει είτε ότι ήρθη ο κίνδυνος ή αντίθετα, ότι στοιχειοθετούνται λόγοι για την αναστολή ή την ανάκληση της διαπίστευσης, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.Σε κάθε περίπτωση το Ε.ΣΥ.∆. δύναται να δηµοσιοποιεί τις ως άνω ενέργειές του.ΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-0913/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 4.1Η ∆ιαπίστευση δεν πρέπει να θεωρείται ότι µειώνει µε οποιοδήποτε τρόπο τις συνήθεις συµβατικές υποχρεώσεις ανάµεσα στον ∆ιαπιστευµένο Φορέα και τον Πελάτη του. Αν και η διαπίστευση αποτελεί ένδειξη της ακεραιότητας και ικανότητας ενός Φορέα Πιστοποίησης, Φορέα Ελέγχου ή Εργαστηρίου, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εγγύηση εκ µέρους του Ε.ΣΥ.∆. ότι ο ∆ιαπιστευµένος Φορέας διατηρεί πάντοτε ένα συγκεκριµένο επίπεδο επίδοσης.4.2Η διαπίστευση από µόνη της δεν δίνει το δικαίωµα σε κάποιο Εργαστήριο να εγκρίνει ένα συγκεκριµένο προϊόν (η διαπίστευση µπορεί να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που επιτρέπει στις αρχές έγκρισης και πιστοποίησης να αποφασίζουν για το αν θα χρησιµοποιήσουν ένα δεδοµένο εργαστήριο, σε σχέση µε τις δικές τους δραστηριότητες ή για το αν θα αναθέσουν τα καθήκοντα έγκρισης ή πιστοποίησης σε κάποιο συγκεκριµένο εργαστήριο).4.3Οι Φορείς Πιστοποίησης πρέπει να λαµβάνουν κάθε απαραίτητο µέτρο ώστε να µη δηµιουργείται καθοιονδήποτε τρόπο η εντύπωση από προµηθευτές που είναι πιστοποιηµένοι απ΄ αυτούς , ότι έχουν πιστοποίηση προϊόντος όταν κατέχουν πιστοποίηση µόνο ως προς τα πρότυπο ISO 9001.4.4Οι οικονοµικές διευθετήσεις ανάµεσα σε ένα ∆ιαπιστευµένο Φορέα και τους Πελάτες του δεν εµπίπτουν σε καµία περίπτωση στην ευθύνη και στον έλεγχο του Ε.ΣΥ.∆..5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 5.1Ο ∆ιαπιστευµένος Φορέας πρέπει να πληροφορεί το Ε.ΣΥ.∆. αµέσως σχετικά µε οποιεσδήποτε αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν τη συµµόρφωσή του µε τους παρόντες Κανονισµούς και τα αντίστοιχα Κριτήρια ∆ιαπίστευσης ή που επηρεάζουν µε άλλο τρόπο την ικανότητα ή το πεδίο εφαρµογής διαπίστευσης του ∆ιαπιστευµένου Φορέα.5.2Ο ∆ιαπιστευµένος Φορέας πρέπει να πληροφορεί πάραυτα το Ε.ΣΥ.∆. σχετικά µε οποιαδήποτε αλλαγή: (α) (β)της νοµικής, εµπορικής ή οργανωτικής του δοµής, της οργάνωσης και διοίκησής του, π.χ. αλλαγές σε κατόχους καίριων διοικητικών θέσεων,(γ)της πολιτικής ή των διαδικασιών,(δ)του οικήµατος (κτιριακών εγκαταστάσεων),ΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-0914/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης(ε)του προσωπικού, εξοπλισµού, εγκαταστάσεων, περιβάλλοντος χώρου ή άλλων πόρων , τα οποία σχετίζονται µε τις διαπιστευµένες δραστηριότητές του,(στ)των ατόµων που είναι εξουσιοδοτηµένα να υπογράφουν,(ζ)της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.∆..(η)του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Φορέα.Το Ε.ΣΥ.∆. εξετάζει τις σηµειωθείσες αλλαγές και ενηµερώνει το Φορέα για τις ενέργειες, οι οποίες ενδεχοµένως είναι απαραίτητο να αναληφθούν, προκειµένου να συνεχισθεί η αρχικά χορηγηθείσα διαπίστευση. 5.3Ο φορέας είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει εκ των προτέρων το Ε.ΣΥ.∆. για αλλαγές στους επιθεωρητές του, στις περιπτώσεις που, για τον επιθεωρητή ο οποίος αντικαθίσταται, έχει χορηγηθεί αντίστοιχη διαπίστευση, µε βάση τη διαθεσιµότητα και την ικανότητα του τελευταίου. Οι άλλες περιπτώσεις αλλαγών των επιθεωρητών θα ελέγχονται από το Ε.ΣΥ.∆. κατά την τακτική επιτήρηση του φορέα.5.4Το Ε.ΣΥ.∆. θα πληροφορεί εγκαίρως, µέσω του ∆ιαδικτύου ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µέσω FAX ή µε συστηµένη επιστολή τους ∆ιαπιστευµένους Φορείς για οποιεσδήποτε αλλαγές πρόκειται να γίνουν στους παρόντες Κανονισµούς, στα συναφή Κριτήρια και στις άλλες απαιτήσεις που ορίζει το Ε.ΣΥ.∆. και θα δίδεται κατάλληλη χρονική προθεσµία , που κατά την άποψη του Ε.ΣΥ.∆. είναι λογική, για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων προσαρµογών στις διαδικασίες του φορέα. Όταν ολοκληρωθούν οι προσαρµογές αυτές ο ∆ιαπιστευµένος Φορέας θα πληροφορεί σχετικά το Ε.ΣΥ.∆..5.5Οι απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών, σχετικά µε τις επικείµενες αλλαγές, µπορεί να διατυπώνονται στο Ε.ΣΥ.∆., µέσω των εκπροσώπων τους, οι οποίοι συµµετέχουν στο Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης ή/και στις Τεχνικές Επιτροπές του Ε.ΣΥ.∆..5.6Ο ∆ιαπιστευµένος Φορέας µπορεί να παραιτηθεί της διαπίστευσης αφού κοινοποιήσει, ένα µήνα πριν (ή άλλη χρονική περίοδο η οποία ήθελε συµφωνηθεί µε το Ε.ΣΥ.∆.) , στο Ε.ΣΥ.∆. σχετική γραπτή ειδοποίηση.6. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Εάν ο χειρισµός ενός παραπόνου για µία απόφαση του Ε.ΣΥ.∆. να αρνηθεί, να αναστείλει ή να ανακαλέσει µία διαπίστευση ή για το γεγονός ότι µία διαπίστευση χορηγήθηκε µε αµφισβητούµενο τρόπο δεν ικανοποιήσει αυτόν που υπέβαλε το παράπονο, τότε αυτός µπορεί να υποβάλλει Προσφυγή.ΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-0915/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσηςΑ)Κατά των αποφάσεων του Ε.ΣΥ.∆. µπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή από τον ενδιαφερόµενο ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης , µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίησή τους σε αυτόν. Η προσφυγή κατατίθεται στην αρµόδια διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφασίζει επί των προσφυγών µετά από γνώµη τριµελούς επιτροπής , η οποία συγκροτείται µε απόφασή του. Μέλη της επιτροπής ορίζονται ένας ανώτερος υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος είτε της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων είτε της Ένωσης των Φορέων Πιστοποίησης. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος θα ορίσει ένα ΜΥ για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Προσφυγών και για να παράσχει στην Επιτροπή την απαραίτητη τεκµηρίωση για την εξέταση της Προσφυγής. Τα Μέλη της Επιτροπής Προσφυγών πρέπει να υπογράψουν τη δήλωση εµπιστευτικότητας που υπογράφουν και όλα τα µέλη του Ε.ΣΥ.∆.. Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφυγής , η άσκηση της οποίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.Β)Προσφυγή εναντίον απόφασης του Ε.ΣΥ.∆. µπορεί να κατατεθεί στην Υπηρεσία. Την προσφυγή παραλαµβάνει ο ∆/ντας Σύµβουλος του Ε.ΣΥ.∆.. ο οποίος συγκαλεί και την Επιτροπή Προσφυγών στην οποία προεδρεύει και η οποία αποτελείται από: έναν εκπρόσωπο της HellasCert ή της Hellas Lab (ανάλογα εάν αφορά φορέα ή εργαστήριο) έναν Επικεφαλής Αξιολογητή του Ε.ΣΥ.∆., διαφορετικό από αυτόν που διενήργησε την αξιολόγηση στο συγκεκριµένο φορέα έναν εµπειρογνώµονα µε τεκµηριωµένη γνώση του αντικειµένου από το αντίστοιχο επιµελητήριο ή Υπουργείο το Νοµικό Σύµβουλο του Ε.ΣΥ.∆. Η Επιτροπή Προσφυγών: εξετάζει αρχικά τη βασιµότητα της προσφυγής διερευνά τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των προτύπων και του Ε.ΣΥ.∆. λαµβάνει τελική απόφαση επί της προσφυγής την οποία κοινοποιεί προς τον ενδιαφερόµενο Οι προσφυγές, τα πρακτικά της Επιτροπής Προσφυγών καθώς και τυχόν επακόλουθες ενέργειες αρχειοθετούνται.Και στις δύο περιπτώσεις προσφυγών , η Υπηρεσία θα προβεί στις ενέργειες που προκύπτουν από την έκθεση της Επιτροπής Προσφυγών. Μετά την απόφαση επί της ενστάσεως, ο Πρόεδρος του ∆Σ εισηγείται στο ∆Σ τα κύρια σηµεία έτσι ώστε να εκτιµηθεί εάν, η σχετική Προσφυγή ή µία σειρά Προσφυγών, θέτει υπό αµφισβήτηση την εγκυρότητα συγκεκριµένων πολιτικών ή/και διαδικασιών του Ε.ΣΥ.∆. και του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιαπίστευσης. Όλοι οι εµπλεκόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι κατά το χειρισµό µίας Προσφυγής µπορεί να προκύψουν αστικές και µη ευθύνες. Η αλληλογραφία και οι αποφάσεις πουΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-0916/17 Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. Κανονισµοί ∆ιαπίστευσης λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της έρευνας µίας Προσφυγής µπορεί να χρησιµοποιηθούν για νοµικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια ή µετά την έρευνα της Προσφυγής.7. ΠΑΡΑΠΟΝΑ Παράπονα εναντίον του Ε.ΣΥ.∆. ή της λειτουργίας του θα πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιαπίστευσης γραπτώς.8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Οι προϋποθέσεις για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου ∆ιαπίστευσης από τους ∆ιαπιστευµένους Φορείς περιγράφονται στον Κανονισµό για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆ ΕΛ∆).ΕΣΥ∆ ΚΑ∆/02/06/08-01-0917/17
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.