Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

Παρουσίαση: Ευτυχία Τζεν, Τμήμα Αιολικής Ενέργειας / ΚΑΠΕ

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες ΑφαλάτωσηςEυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr9- 9-2010Αθήναοι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία τους βασίζεται στο Νόµο 3325/11-3-2005 “Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας των Βιοµηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις”.9- 9-20101 τυπικό διάγραµµα µονάδας αφαλάτωσης Επεξεργασία Νερού ΤροφοδοσίαςΠαροχή Νερού Τροφοδοσίας Θαλασσινό ΝερόάλµηΥφάλµυρο ΝερόΕπεξεργασία ΠαραγόµενουΜονάδα Αφαλάτωσης παραγόµενο νερόΠόσιµο Νερό προς κατανάλωση µέσω Ανοιχτής Θάλασσης open intakeµέσω Πηγαδιών beach wellsΓεωτρήσεις Σύστηµα Απόρριψης Αλµης9- 9-2010για την ανάπτυξη µιας µονάδας αφαλάτωσης απαιτούνται (ι) Άδεια Εγκατάστασης από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης (ΥΑ Αριθ.Φ15/οικ.7815/615), απαιτείται η υποβολή Αίτησης Μηχανολογικής Εγκατάστασης που να συνοδεύεται από: Γενικά ∆ικαιολογητικά - Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου (Ν.3325/2005) - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), µε συνηµµένη την Εγκεκριµένη Μελέτη - Βεβαίωση Χρήσης Γης (Πολεοδοµικές Υπηρεσίες) Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση) ∆εν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για µηχ. εγκαταστάσεις µε κινητήρια ισχύ έως 22 kW ή θερµική έως 50 kW(χαµηλής όχλησης).9- 9-20102 κατάταξη µονάδων αφαλάτωσης σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον ΥΑ Η.Π.15393/2332/5-8-2002 «Κατάταξη ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων και ∆ραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το Άρθρο 3 του Ν1650/1986 όπως αντικατάσταθηκε µε το Αρθρο 1 του Ν3010/2002».9- 9-2010κατηγοριοποίηση των µονάδων αφαλάτωσης Ν 3010/25-4-2002[1] «Εναρµόνιση του Ν1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 ΕΕ, ∆ιαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθµίσεις θεµάτων για τα Υδατορέµατα και άλλες διατάξεις, κατηγοριοποίηση των έργων και δραστηριότητων ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον». ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που λόγο της φύσης τους µπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που χωρίς να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, υποβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος σε γενικές προδιαγραφές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν µικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων µπορεί να διαφοροποιείται [1]Αντικαθιστά την ΥΑ 69269/5387/1990 Περί Κατάταξης Εργων και ∆ραστηριοτήτων σε Κατηγορίες, Περιέχοµενα ΜΠΕ, Καθορισµός Περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών σύµφωνα µε τον Ν1650/1986. 9- 9-20103 η διαδικασία για την ΕΠΟ ορίζεται από την ΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/2003 «∆ιαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύµφωνα µε Άρθρο 4 του Ν1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 2 του Ν3010/2002.9- 9-2010αντιστοίχηση µε τους βαθµούς όχλησης ΚΥΑ Αρ.13727/724/2003 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα»9- 9-20104 για την ανάπτυξη µιας µονάδας αφαλάτωσης απαιτούνται (ιι) Άδεια Λειτουργίας Για την έκδοση άδειας λειτουργίας απαιτούνται: Γενικά ∆ικαιολογητικά Υπεύθυνες ∆ηλώσεις για την: τήρηση της µελέτης κατασκευής, τον αριθµό και την ειδικότητα των τεχνικών που θα εργασθούν και του υπεύθυνου της λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισµού. Ειδικά ∆ικαιολογητικά - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας - Άδεια Οικοδοµής, (εφόσον προβλέπεται) - Άδεια χρήσης νερού (Ν 3199/2003) - Άδεια κατασκευής λιµενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, (Ν 2971/2001) - Άδεια διάθεσης υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων (ΥΑ Αριθ.Ειβ 221/65) - Βεβαίωση καταλληλόλητας από την αρµόδια υπηρεσία Υγείας - πιστοποιητικό ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σύµφωνα µε την ΥΑ ∆ΥΓ/Γ.Π οικ.38295/26-4-2007, Τροποποίηση της Υγειονοµικής ∆ιάταξης ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ της ΕΕ.9- 9-2010άδεια χρήσης νερού Νόµος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003). Για την παροχή νερού, τη χρήση νερού και την εκτέλεση έργου για την αξιοποίηση υδατικών πόρων, καθώς και για κάθε έργο ή δραστηριότητα που αποσκοπεί στην προστασία από τη ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, απαιτείται άδεια. Η άδεια εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια. Η άδεια χρήσης νερού εκδίδεται κατόπιν της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).9- 9-20105 κατηγορίες αδειών χρήσης νερού ΚΥΑ 43504/20-12-2005 «Κατηγορίες Αδειών Χρήσης Υδάτων Εκτέλεσης Έργων Αξιοποίησης τους, ∆ιαδικασία έκδοσης, Περιεχόµενο και ∆ιάρκεια Ισχύος Αυτών».Τα έργα για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης νερού είναι: - τα έργα υδροληψίας, - µεταφοράς νερού, - έργα δικτύων, - ρύθµισης - αποθήκευσης, - επεξεργασίας νερού, - τροφοδότησης και έργα προστασίας - συντήρησης.9- 9-2010άδεια κατασκευής λιµενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας Νόµος 2971/19-12-2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» Λιµενικά έργα είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή µερικώς στον αιγιαλό, την παραλία ή την παράκτια ζώνη, µέσα στη θάλασσα, στον πυθµένα της θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαµόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών ή που προβλέπονται από τις διατάξεις περί Λιµενικών Ταµείων. Ο καθορισµός ορίων αιγιαλού και παραλίας γίνεται σε επίπεδο Νοµού από Επιτροπή που συγκροτείται από την Κτηµατική Υπηρεσία, τον αρµόδιο λιµενάρχη, ∆/νση Πολεοδοµίας, τον ∆/ντη χωροταξίας και Περιβάλλοντος της ΓΓ. της Περιφέρειας. Η διαδικασία απαιτείται και για τα έργα του ∆ηµοσίου και έχει ως εξής: •Υποβολή αίτησης προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία συνοδευόµενη από τεχνικό φάκελο.9- 9-20106 Απαιτείται γνωµοδότηση του φακέλου από : 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Χ ΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙ Ν ΕΡΓ Ν 2. ΓΕΝ 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 5. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Χ ΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 6. ΕΟΤ 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕ ΡΓΙΑΣ 8. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ οικείου ΟΤΑ 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 10.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εγκρίνεται κατόπιν της γνωµοδότησης των παραπάνω φορέων. Μετά την έγκριση της ΜΠΕ εκδίδεται η απόφαση παραχώρησης από την Κτηµατική Υπηρεσία.9- 9-2010άδεια διάθεσης υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων ΥΑ Αριθ.Ειβ 221/65 «Περί ∆ιαθέσεως λυµάτων και Βιοµηχανικών Αποβλήτων», Άρθρο 4 Απαιτούµενα χαρακτηριστικά επιφανειακών υδάτων αναλόγως της χρήσεως αυτών»Άρθρο 4.2 Θαλάσσια Υδατα 2.1 Ύδατα δι’ αλιείαν εδωδίµων οστρακόδερµων και πάσαν ετέραν χρήσιν Με απόφαση του Νοµάρχη και µε δηµοσίευση της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται: το σηµείο εκβολής των λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων, τα χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και οι τυχόν απαιτούµενοι όροι.9- 9-20107 προτάσεις Θεσµοθέτηση συγκεκριµένων διαδικασιών για την τεχνολογία αφαλάτωσης υφάλµυρου ή θαλασσινού νερού. Απλοποίηση και Επιτάχυνση διαδικασιών. Απαλλαγή από την πολύπλοκη διαδικασία αδειοδότησης µονάδων αφαλάτωσης δυναµικότητας κάτω των 10 κ.µ/ηµ. όταν προβλέπονται για δηµόσια χρήση (κάλυψη σε νερό περιοχών όπως η Ψέριµος, οι Αρκιοί, κλπ).9- 9-2010σας ευχαριστώ για την προσοχή σας9- 9-20108
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.