Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ συντάχθηκε με την συνδρομή της Εποπτικής Επιτροπής του ιστοτόπου www.e-archimedes.gr --- Μέρος Β: Σχήματα, λεπτομέρειες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ – ΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ Στεγανολεκάνη με στεγανες επιστρώσεις – επακείψεις Γύρισμα της στεγανής επίστρωσης στα εσωτερικά υποστυλώματα, στα ενδιάμεσα δάπεδα και στους τοίχους κοντά στα περιμετρικά τοιχώματα. Εάν Η’ είναι το ύψος νερού για να φθάσει από το τελευταίο προς τα άνω δάπεδο τη στάθμη Σ, τότε θα είναι Η1 = 0,15Η' χωρίς να είναι μικρότερο του 1,0 m.Σχήμα 1Εάν Η είναι το ύψος νερού, από την άνω επιφάνεια του RADIER μέχρις τη στάθμη Σ, τότε το μήκος Η2 προκείπτει από τον επόμενο πίνακαΗ (m) Η≤1 1 < Η < 6,5 Η ≥ 6,5Η2 (m) Η2 = Η Η2 = 1 Η2 = 0,15ΗΣτεγανολεκάνη με δομή σχετικά στεγανή (με την παραδοχή παρουσίας ελαφρών διεισδύσεων) 1η παραδοχή από το σύνολο των τοιχωμάτων: μέση ετήσια 0,5 L/m 2/ημ, μέση εβδομαδιαία 1,0 L/m2/ημ. η 2 παραδοχή για κάθε τμήμα 10 m που 2σχηματίζει ορθογώνιο, λόγου πλευρών μεταξύ 0,4 και 2,5: 2 L/m2/ημ.Σχήμα 22/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΣτεγανολεκάνη με στεγανωτική επένδυση (περίπτωση υπογείου ορίζοντα στη στάθμη Σ)Σ στάθμη υπογείου ορίζοντα όπως καθορίζεται στην § 3.3.3 της παρούσηςΣχήμα 3Υπόμνημα (σχήματος 3) -1. φέρον οργανισμός, -2. φέρον εσωτερικός οργανισμός, -3. γενική κοιτόστρωση Ο.Σ. (PRERADIER) -4. περιμετρικό τοίχωμα (επί πασσάλων, επί εδάφους, χυτό πριν από γενική εκσκαφή), -5. προστατευτική διάταξη, -6. φέρον εξωτερικός οργανισμός, -7. στεγάνωσηΣΤΑΘΜΕΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ (ΣΧ)Η άνω στάθμη της κατακόρυφης στεγανωτικής επένδυσης, σταματά 50 cm πάνω από τη στάθμη ΣΧΣχήμα 3ΑΠΕΤΕΠ:03-06-01-03Σχήμα 3ΒΣχήμα 3C3/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΣΤΑΘΜΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣχήμα 3DΣχήμα 3EΣχήμα 3FΥπόμνημα ΣΧ: στάθμη των πλέον χαμηλών νερών. ΣΥ: στάθμη των πλέον υψηλών νερών που αντιστοιχεί σε πλημμύρα παρουσιαζόμενη μια φορά στα δέκα χρόνια. ΣΣ: στάθμη των πλέον υψηλών νερών που είναι γνωστή ή που προβλέπεται. Στη στάθμη αυτή σταματά η στεγανωτική επένδυση. Η στάθμη ΣΣ που συμβατικά χαρακτηρίζεται με Σ, είανι αυτή που λαμβάνεται υπόψη στις μελέτες (σχήματα 3D και 3Ε). Στην περίπτωση όπου είναι παραδεκτό ένα πλημμύρισμα υπογείων ορόφων, το οποίο πραγματοποιείται από ειδικά προβλεπόμενα και ελεγχόμενα αυτόματα ανοιγόμενα στόμια φρεάτων, θα πρέπει η διαστασολόγηση των φρεάτων (άνω τελική στάθμη) να βρίσκεται 50 cm κάτω από τη στάθμη Σ (σχήμα 3F).ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣΜε παρεμβολή λωρίδας χαλυβδοελάσματοςχωρίς προστατευτική επίστρωσηΣχήμα 4 Διάταξη διαμόρφωσης οπλισμού ώστε να καταστεί δυνατή η πάκτωση της λωρίδας του χαλιβδοελάσματος κατά τη φάση της σκυροδέτησης4/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΜΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΡΜΟΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΩΝ ΑΠΟ ΕΥΚΑΜΤΟ PVC (πάντοτε με ειδικά τεμάχια για T, L, +) Πλάτος cmΠάχος mm (± 10%)Αντοχή σε στήλη νερού m154,55207152441532425193524315203,55253,55283,5153141519352431532325213,55Μέγιστη διαστολή: 10 mmΑρμοκάλυπτρο ενεργού αρμού263,55Μέγιστη διατμητική κίνηση: 5 mm(9)293,515Μέγιστη διαστολή: 10 mm32415Μέγιστη διατμητική κίνηση: 10 mmΑρμοκλείδα αδρανούς αρμού(1) (2) Μεταλλική ράβδος(3)Αρμοκάλυπτρο αδρανούς αρμού (4)Αρμοκλείδα ενεργού αρμού (5)Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά κοινά για αρμοκλείδες – αρμοκάλυπτρα αδρανούς και ενεργού αρμού • Υλικό: εύκαμπτο PVC • Θερμοκρασία καταπόνισης -35 °C έως + 55 °C • Σκληρότητα SHOREA 67±5 • Αντοχή εφελκυσμού >10 N/mm2 • Επιμήκυνση θραύση >250% • Χημική αντοχή: σταθερή σε νερό θαλάσσης - κατοικιών • Θερμοκρασία συγκόλλησης 200 °C Διαστολογικές και διατμητικές κινήσειςΜέγιστη διαστολή: 20 mm(6)Μέγιστη διατμητική κίνηση: 10 mm(7) (8)Σχήμα 5ΠΕΤΕΠ:03-06-01-035/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΚΛΕΙΔΑΣ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣΣχήμα 6Σχήμα 7Υπόμνημα (σχημάτων 6 έως 9) -1. ειδική σιαγόνα προμηθευόμενη με την αρμοκλείδα, -2. όταν η αρμοκλείδα καταλήγει σε σωλήνα, τοποθετείται μεταλλική ράβδος και σε αφαιρούμενο τμήμα προσδένεται το σύρμα (3), -4. ειδική μεταλλική ράβδοςπρομηθευόμενη μαζί με την αρμοκλείδαΣχήμα 8Σχήμα 10Σχήμα 9Σχήμα 11Υπόμνημα (σχημάτων 10 και11) -1. αρμοκλείδα ενεργού αρμού, -2. διάταξη ξυλοτύπου εκατέρωθεν του κεντρικού τμήματος της αρμοκλείδας, -3. πρόσθετος ξυλότυπος προστασίας του κεντρικού τμήματος κατά την σκυροδέτηση του επόμενου τμήματος, -4. ειδική αρμοκλείδα που διευκολύνει την τοποθέτηση του ξυλότυπου, -5. πλαϊνός ξυλότυπος, -6. πρόσδεση με σύρμα (Α) διαστελόμενο τμήμα (Β) κεντρική νεύρωση, -7. αρμοκάλυπτρο, -8. σκυρόδεμα καθαριότητας6/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 23 mm) Η στεγανωτική επενέργεια του σωλήνα προκύπτει από τη διόγκωση τμημάτων του, με την επίδραση του νερού και με την εκ των υστέρων δυνατότητα διοχέτευσης ενέματος. Υπόμνημα του σχήματος 12 αναφερόμενο στο τριγωνικό διογκούμενο σωλήνα -1. διογκούμενα με το νερό στοιχεία, ενσωματωμένα στο στέλεχος 2 του ελαστικού σωλήνα (χρώμα κίτρινο των στοιχείων), -2. τριγωνικό στέλεχος του σωλήνα από μαύρο ελαστικό μη διογκούμενο με το νερό, -3. κορδόνι κυλινδρικό από ελαστικό σε χρώμα κόκκινο που προστατεύει τις σχισμές διοχέτευσης του ενέματος εκτός σωλήνος κατά τη φάση σκυροδέτησης (με την πίεση του ενέματος το κορδόνι παραμορφούται και μετακινείται ώστε να περάσει το ένεμα), -4. κεντρικό τμήμα του σωλήνα όπου προσαρμόζονται οι συνδετήριοι σωλήνες με τα ακροφύσια (βλ. Σχήμα 13-8)Σχήμα 12Τρόποι τοποθέτησης του σωλήνα Με μηχανική στερέωσηΜε κόλλησητοποθέτηση των αγκιστρών όταν είναι νωπό τοκοπή του ακροφύσιου ώστε να δύναται να προκύψεισκυρόδεματριγωνική διατομή πλευράς 3 mm, ή διάμετρος 3 mmτοποθέτηση των αγκιστρών με διάνοιξη οπήςτοποθέτηση του συγκολλητικού κορδονιού κόλλαςστερέωση του σωλήναπίεση του σωλήνα επί του συγκολλητικού κορδονιούΣχήμα 13 (1 έως 6)ΠΕΤΕΠ:03-06-01-037/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΠΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Τρόποι τοποθέτησης του σωλήνα στις γωνίες-1. κοπή των τριγωνικών σωλήνων υπό 45° γωνία, συγκόλληση μεταξύ τους αφού προηγούμξενα τοποθετηθεί το γωνιακό συνδετήριο σωληνωτό εξάρτημαΤοποθέτηση ακροφυσίων ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων διοχέτευση ενέματος για ενίσχυση της στεγανώτητας του αδρανούς αρμού-1. ειδικά ακροφύσια τοποθετούμενα στα άκρα συνδετήριων σωλήνων με κατάλληλη διαμόρφωση του ξυλοτύπου,τα οποία στερεούνται επί του οπλισμού, κάθετα, ώστε μετά το ξεκαλούπωμα να εξέχουν της επιφάνειας του σκυροδέματος. Το ένα ακροφύσιο είναι πράσινο για τη διοχέτευση του ενέματος και το άλλο κόκκινο για τον έλεγχο της ολοκλήρωσης της πίεσης και το σφράγισμα του άκρου, -2. συνδετήριο εξάρτημα του τριγωνικού σωλήνα με το σωλήνα (3). Οι τριγωνικοί διογκούμενοι σωλήνες τοποθετούνται σε μήκη 8 m, που το καθένα συνδέεται στις άκρες του με τα ακροφύσια (1) Σχήμα 13 (7-8)ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΜΩΝ Φ.Ο. ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΚΑΙ 2)Σχήμα 148/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΣτεγανωτική αντιμετώπιση με ασφαλτικές μαστίχεςΣχήμα 15 Ενεργός αρμός τοιχώματος - δαπέδου κάτοψηΣχήμα 16 Ενεργός αρμός τοιχώματος -δαπέδου - κατακόρυφη τομήεπί του RADIER - ελάχιστη απόσταση από κατακόρυφο τοίχωμαΣχήμα 17 Ενεργός αρμός στο RADIER κοντά σε υποστυλώματα - κατακόρυφη τομή - ελάχιστη απόσταση από υποστυλώματα Υπόμνημα -1. γαλβανισμένο έλασμα πλάτους 10 cm - πάχους 0,5 mm ελέυθερα τοποθετημένο, -2. ασφαλτική μαστίχη, -3. γωνιακό γαλβανισμένο έλασμα, -4. ασφαλτική μεμβράνη με επικάλυψη αλουμινίου ( η τοποθέτηση με το αλουμίνιο προς τα κάτω επί λείας επιφανείας σκυροδέματος χωρίς κόλληση επ’ αυτής, -5. γαλβανισμένο έλασμα με μηχανική στερέωση μόνο από τη μία πλευρά, -6. σωλήνας σε αναμονή για μελλοντική διοχέτευση ρευστής ασφάλτου, -7. οπή στο δάπεδο για προσπέλαση στον κατακόρυφο αρμό. Η οπή καλύπτεται με προκατασκευασμένο στοιχείο, -8. τοίχωμα στεγανολεκάνης, -9. υποστύλωμα, -10. στεγανωτικό κονίαμαΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Φ.Ο. ΣΤΕΓΑΝΩΛΕΚΑΝΗΣ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΜΕ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΈΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣΣχήμα 18 Τοποθέτηση πριν από τη σκυροδέτηση ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03Σχήμα 199/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΣχήμα 20 Τοποθέτηση εκ των υστέρωνΣχήμα 21 Τοποθέτηση εκ των υστέρωνΥπόμνημα -1. ειδικό προδιαμορφωμένο κορδόνι διογκούμενο με το νερό (βλ. § 4.7.1-1), -2. υλικό συγκόλλησης πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού διογκούμενο με το νερό (ή κόλλα NEOPRENE) του (1) επί του σωλήνα και της ένωσής του, -3. υδραυλικό αντισυρρικνωτικό κονίαμα έτοιμο προς ανάμειξη με νερό ενισχυμένο με συνθετικές ίνες, -4. πλάγιος ξυλότυπος για σκυροδέτηση της οπής της εκ των υστέρων τοποθέτησης του σωλήνα στο τοίχωμα (μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος αφαιρείται το τριγωνικό προεξέχον τμήμα). Τοποθετείται και πλάγιος ξυλότυπος και στην άλλη πλευρά του τοιχώματος, εφ’ όσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες της προσπέλασηςΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Φ.Ο. ΣΤΕΓΑΝΩΛΕΚΑΝΗΣ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΚΑΙ 2Σχήμα 22Σχήμα 23Υπόμνημα -1. σταθερό πουκάμισο από μεταλλικό σωλήνα με ηλεκτρολλημένη μεταλλική φλάτζα (2) πάκτωσης στο σκυρόδεμα και μεταλικής φλάτζας (3) διαμέτρου αν΄’αλογα του κενού μεταξύ (1) και (7), -4. σταθερό ηλεκτροκολλημένο μπουλόνι στην (1), -5. κινητή φλάτζα σύσφιξης του στυππειοθλίπτου (ελαστική φλάτζα με ασφαλτικό εμποτισμό), -6. στυππειοθλίπτης, -7. αγωγός επαρκούς μήκους ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο με φλάτζα στην περίπτωση του σχήματος10/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Φ.Ο. ΣΤΕΓΑΝOΛΕΚΑΝΗΣ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 3Ι ΚΑΙ 33ΙΙΣχήμα 24Σχήμα 25 (Α) τοίχωμα αντιστήριξης επί εδάφους, μεταξύ πασάλων (σε επαφή ή σε μεταξύ τους απόσταση) πριν από τη γενική εκσκαφή (προκατασκευασμένο ή με τη μέθοδο χρήσης μπετονίτου). Στην περίπτωση τοιχωμάτων που κατασκευάζονται μετα τη γενική εκσκαφή, το πουκάμισο ή ο σωλήνας (7) τοποθετούνται πριν από τη σκυροδέτηση, με τη φλάτζα σε επαφή με τον ξυλότυπο. (Β) τοιχώματα φεροντα οργανισμού στεγανολεκάνης. Της κατασκευής του προηγείταιΣχήμα 26 (λεπτομέρεια 1)η τοποθέτηση της στεγανωτικής επένδυσης επί του (Α) αφού προηγούμενα τοποθετηθεί η προστατευτική στρώση (§ 8.3.4)Υπόμνημα -1. σταθερό πουκάμισο από μεταλλικό σωλήνα με ηλεκτρολλημένη μεταλλική φλάτζα (2) πάκτωσης στο σκυρόδεμα και μεταλλικής φλάτζας (3) διαμέτρου ανάλογα του κενού μεταξύ (1) και (7), -4. σταθερό ηλεκτροκολλημένο μπουλόνι στην (1), -5. κινητή φλάτζα σύσφιξης του στυππειοθλίπτου (ελαστική φλάτζα με ασφαλτικό εμποτισμό), -6. στυππειοθλίπτης, -7. αγωγός επαρκούς μήκους ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο με φλάτζα στην περίπτωση του σχήματος 25, -8. επιφάνεια σιμεντοκονίας με προεπάλειψη, -9. ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντοχής σε διάτρηση L4, I4 κολλούμενη σημειακά, -11. θερμή άσφαλτος επί ασφαλτικού βερνικιού επί του σκυροδέματος στο πλάτος των 80 mm, -12. μεμβράνη όπως (9) κυκλικής επιφάνειας (φλάτζας) τοποθετούμενη με θερμή άσφαλτο, -13. κόλληση με φλόγιστρο επί της (12), -15. φλάτζα μολύβδου πάχους 3μμ Φ80 mm, -16. φλάτζα χαλυβδοελάσματος πάχους 3 mm Φ50 mmΠΕΤΕΠ:03-06-01-0311/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 3Ι, 3ΙΙ) Σχηματική διάταξη συστημάτων προέντασης εκτός συστήματος FREYSSINETΣχήμα 27Σχήμα 28 (λεπτομέρεια 1)Σχήμα 29 Πρέσα συστήματος FREYSSINETΣχήμα 30 Κάλυψη και προστασία κώνων αγκύρωσης συστήματος FREYSSINET Αποκατάσταση συνέχειας στεγανωτικής επένδυσης12/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΛΕΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 3Α, 3C)Υπόμνημα (σχημάτων 27 έως 30) -1. προστατευτική επένδυση, -2. στεγανό κάλυμμα, -3. γέμισμα με αντιδιαβρωτικό προϊόν, -4. στεγάνωση αρμού με μαστίχα, -5. πλάκα μεταλλική για έδραση - στήριξη κεφαλής αγκύρωσης σε σύστημα προέντασης εκτός συστήματος FREYSSINET, -6. χαλυβδοέλασμα αποκατάστασης της συνέχειας με το σκυρόδεμα και κόλλησης - στερέωσης των στεγανωτικών φύλλων, -7. σωλήνας πουκάμισο (TUBE TROMPETTE), -8. γυμνός τένοντας, -9. αγωγός προστασίας τενόντων, -10. προστατευτικό προϊόν, -11. στεγανωτικός αρμός, -12. στεγανωτικές μεμβράνες, -13. θερμή άσφαλτος επικόλλησης της τοπικής ενίσχυσης της μεμβράνης, -14. γραμμική ή σημειακή κόλληση του φύλλου για συγκράτηση, -15. κόλληση με φλόγιστρο, -16. ροδέλα μολύβδου πάχους 3 mm Φ100 mm, -17. μεταλλική ροδέλα πάχους 1,5 mm Φ75 mm, -18. περιμετρική ενίσχυση πάχους μεταλλικού καλύμματος ορθογωνικής επιφάνειας, στο πάχος του οποίου να δύναται να χωνευθούν φρεζατές βίδες στερέωσης του καλύμματος. Οι ακμές του καλύμματος έχουν φρεζαρισθεί λοξά για την αποφυγή τραυματισμού του φύλλου της στεγάνωσης, -19. έλασμα ορθογωνικού καλύμματος πάχους 3 mm με ενισχυμένο περιμετρικό πάχος, -20. φρεζατί βίδα στήριξης του ορθογωνίου καλύμματος (19), -21. γέμισμα της φωλιάς του σκυροδέματος μετά την προένταση (σύστημα FREYSSINET) και μετά την κοπή των τενόντων (25) που είχαν σφυνωθεί στην πρέσα (το γέμισμα πραγματοποιείται με αντισυρρικνωτικό υδραυλικό κονίαμα προκαθορισμένης σύνθεσης), -22. θηλυκός κώνος, -23. αρσενικός κώνος, -24. τένοντες που κόπηκαν σε μήκος 10 με 12 cm μετά την προένταση και καμπυλώθηκαν για να ενσωματωθούν στο γέμισμα της φωλιάς (21), -25. τένοντες σφηνωμένοι στην πρέσα (γρύλος) προέντασης, -26. σφήνες, -27. δακτυλίδη έδρασης της πρέσας, 28. κοπή της ακμής του καλύμματος υπό γωνία 45° (φαλτσοκόψιμο) για την αποφυγή τραυματισμού της σταγανωτικής επένδυσηςΣημείωση Η σημειούμενη στα σχήματα 27 έως 30 στεγανωτική επένδυση, προϋποθέτει ότι η επιφάνεια των τοιχών αντιστήριξης είναι ομαλή και χωρίς προεξοχές. Στην αντίθετη περίπτωση, απαιτείται να κατασκευασθεί απισωτικό τοίχωμασκυροδέματος, συνδεόμενο μα τον τοίχο αντιστήριξης, αφού προηγούμενα πραγματοποιηθεί η κάλυψη και προστασία των καφαλών αγκύρωσης όπως σημειούται στα σχήματα 27, 30 (χωρίς τις διατάξεις τοποθέτησης στεγανωτικής επένδυσης, που τοποθετείται πλέον επί του απισωτικού τοιχώματος).ΠΕΤΕΠ:03-06-01-0313/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (ΑΝΩΣΕΩΣ) ΜΕ RADIER ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣΣχήμα 31 Η τοποθέτηση της κάτω πλάκας (3) θα γίνει έτσι ώστε να μην προεξέχει της επιφάνειας της στρώσης 11 Για εναλλακτικούς τρόπους αγκύρωσης του πασσάλου στο RADIER βλ. Σημείωση 1 και 2 της § 4.9 της παρούσηςΥπόμνημα -1. Διπλό ταυ τοποθετούμενο εντός του πασσάλου κατά τη φάση σκυροδέτησής του. Διατομή και μήκος καθοριζόμενο ανάλογα της επιδιωκόμενης δύναμης συνάφειας. Η τοποθέτησή του διακόπτεται στην κάτω στάθμη του RADIER και συνεχίζει μετα την ηλεκτροκόλληση της πλάκας (3), -2. γωνιακά σύνδεσης, -3. ορθογωνική πλάκα από χαλυβδοέλασμα πάχους > 10 mm, -4. συνδετήρια ελάσματα πάχους > 5 mm, -5. φύλλο NEOPREN πάχους > 5 mm, -6. ασφαλτική μεμβράνη, -7. μεταλλική πλακέτα πάχους ≥ 3 mm, -8. στρώση προστασίας - ανεξαρτητοποίησης με γεωϋφασμα, -9. ηλεκτροκόλληση του οπλισμού επί του διπλού ταυ, -10. σκυρόδεμα καθαριότητας, -11. στρώση Ο.Σ. που προηγείται του RADIER πάχος κατόπιν υπολογισμού ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις στη συμπεριφορά στη συμπεριφορά της στεγανωτικής επένδυσης, -12. RADIER θεμελίωσης, -13. κόλληση με φλόγιστρο, -14. κόλληση με θερμή άσφαλτο, -15. ακόλλητο σε συνέχεια φύλλο14/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (DRAINAGE) Περιμετρικές εκτός κτιρίου εκσκαφές θεμελίωσης, χωρίς διατάξεις αποστράγγισης, πάντοτε θα είναι αιτία υγρασιών στο υπόγειο ανάλογα της φύσης του εδάφους.Σχήμα 32Σχήμα 33Υπόμνημα -1. πρανές εκσκαφής, -2. επίχωσης, -3. κατεύθυνση ροής επιφανειακών νερών που πρέπει να αποφεύγεται, -4. νερό Στο διαπερατό έδαφος (αμμοχαλικώδες όχι εμποτισμένο με νερό) τα επιφανειακά νερά διηθούνται γρήγορα χωρίς να επηρεάσουν τους περιμετρικούς τοίχους με σημαντική υγρασία.Σχήμα 34Σχήμα 35Στο ολίγο διαπερατό έδαφος (αργιλώδες) τα επιφανειακά νερά, θα συγκεντρωθούν κατά μήκος του υπόγειου τοίχου.Σχήμα 36Σχήμα 37Υπόμνημα -1. επιφανειακά νερά, -2. διαπερατό έδαφος, -3. ολίγο διαπερατό έδαφος, -4. λεπτόκοκκο αμμώδες έδαφος, -5. άμμος κόκκων 0/3, -6. χαλίκι κόκκων 5/15, -7. χάλικες 30/60, -8. αποστραγγιστικός σωλήνας, -9. ο αποστραγγιστικός σωλήνας γεμίζει με λεπτόκοκκα υλικά, εκτός εάν είναι από πορώδες σκυρόδεμα με στεγανούς αρμούς ένωσης Σχήμα 34: αποστραγγιστικές στρώσεις σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ, σχήμα 35: το έδαφος περιλαμβάνει μια διαπερατή στρώση στην οποία κυκλοφορεί το νερό. Ανάλογα της στάθμης της στρώσης αυτής, κινδυνεύουν να παρασυρθούν οι λεπτόκοκκοι κόκκοι εντός της σωλήνα, σχήμα 36: εκσκαφή σε λεπτόκοκκο αμμώδες έδαφος. Κίνδυνος παράσυρσης αυτού του υλικού εντός του σωλήνα, σχήμα 37: έδαφος όπως προηγούμενο σχήμα. Η εκσκαφή πληρούται με άμμο κόκκων 0/3 και τοποθετείται σωλήνας πορώδους σκυροδέματος με στεγανούς αρμούς. Αντί των σχημάτων 35, 36 εφαρμόζονται τα σχήματα 38, 39, 40.ΠΕΤΕΠ:03-06-01-0315/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΛΗΜΑ-ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ ΧΑΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΥποχρεωτικά ο σωλήνας αποστράγγισης, εδράζεται σε βάση Ο.Σ., η οποία καταλήγει, όπου και ο σωλήνας (σε φρεάτιο)Σχήμα 38Σχήμα 39Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε φύση εδάφους Υπόμνημα -1. επίχωση με χώμα, -2. πίλημα-φίλτρο βάρους > 200 gr/m2 υπό μορφή φακέλου που περιβάλλει ποσότητα χαλικιών, -3. σωλήνας αποστράγγισης με οπές ή σχισμές (όταν είναι πλαστικός) στην άνω ημιπερίμετροΔιάταξη αποστράγγισης με ειδικό διπλό πίλημα με ενδιάμεση αποστραγγιστική στρώσηΣχήμα 40Για τον αερισμό της αποστράγγισης και του τοίχου, το διπλό πίλημα (2), συνεχίζει καθ’ ύψος, προεξέχει του εδάφους και προστατεύεται μηχανικά από τραυματισμούς.Υπόμνημα -1. επίχωση κατά στρώσεις (χωρίς μηχανικά μέσα) με υλικά απαλλαγμένα από πέτρες δυνάμενες να τραυματίσουν το εξωτερικό πίλημα, -2. σύνθετο διπλό πίλημα με ενδιάμεση αποστραγγιστική στρώση, -3. στεγανωτική και απισωτική σιμεντοκονία σε όλο το ύψος του υπόγειου τοιχώματος, -4. βάση έδρασης από Ο.Σ. του διάτρητου σωλήνα, στην οποία καταλήγει μία ποσότητα αποστραγγιζόμενων νερών, -5. διάτρητος στην άνω ημιπεριφέρεια σωλήνας.16/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΕΠΙΧΩΣΗΣΥΠΟΓΕΙΟΥΣημείωση 1η Τοόλοσύστηματουπιλήματος-φίλτρου,χαλικών και σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να εδράζεται σε βάση Ο.Σ. όπως στο σχήμα 40. Η κατά μήκος διαμόρφωση της βάσης, θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα νερά που δεν θα εισέλθουν στο σωλήνα (3) να δύνανται να καταλήξουνκαιαυτάστοσυγκεντρωτικόφρεάτιο, εφ’ όσον βέβαια έχουν προβλεφθεί κατάλληλες στα τοιχώματα του φρεατίου οπές, στην συνάντηση της άνω επιφάνειας της βάσης με τα τοιχώματαΣχήμα 41 Σημείωση 2η Τα νερά που ρέουν κατά μήκος της (1) γαι να καταλήξουν στο σωλήνα αποστράγγισης δια μέσου των χαλικών θα πρέπει: -είτε το κάτω τμήμα του (1) να τοποθετηθεί ανάμεσα στα πιλήματα-φίλτρα (κλείσιμο φακέλου-σχήμα 41)-είτε το πίλημα-φίλτρο να κολληθεί στο (1) με τις δύο άκρες του με αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες.Σχήμα 42 Υπόμνημα -1. μεμβράνη πολυεθυλενίου πάχους 6 mm με πυκνές προεξοχές ύψους 6 mm τοποθετούμενες προς τον τοίχο, -2. πίλημα-φίλτρο, -3. αποστραγγιστικός σωλήνας, -4. χάλικες περιβαλλόμενοι πλήρως από το πίλημα-φίλτρο, -5. στεγανωτική επάλειψη, -6. τοίχος υπογείου, -7. ειδικό πλαστικό τεμάχιο για συγκράτηση της (1) με το οποίο προστατεύεται από την είσοδο χωμάτων και εξασφαλίζεται ο αερισμός του τοίχου, -8. ένα μεγάλο τμήμα των νερών που θα εισέλθουν στην εκσκαφή θα καταλήξουν στο (3), -9. μικρότερο ποσοστό νερών θα καταλήξουν στο (3) δια μέσου του (1), -10. αερισμός τοίχου, -11. κόλληση της άκρης του (2) στο (1) ώστε να προστατεύεται από δίοδο χωμάτων.ΠΕΤΕΠ:03-06-01-0317/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑΩΣΠΡΟΣΤΑΘέσεις διατάξεων αποστράγγισης ανάλογα της κλίσης εδάφουςΣχήμα 43Σχήμα 44Κανονικά σε έδαφος σχετικά επίπεδο οι χάνδακες αποστράγγισης περιβάλλουν το κτίριο (σχήμα 43). Σε έδαφος με κλίση, γενικά δεν απαιτείται στην κατάντι προς την κλίση πλευρά του κτιρίου (σχήμα 44). Σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης δικτύου αποστράγγισης (1) τοποθετείται φρεάτιο καθαρισμού (2) όπως και στη συνάντηση του δικτύου με τον κεντρικό αγωγό (3). ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ: οι πλέον λεπτοί κόκκοι της πάνω στρώσης να μην έχουν την δυνατότητα να παρασυρθούν από τα νερά στα κενά της αμέσως από κάτω στρώσης.Θέσεις διατάξεων αποστράγγισης ως προς τη θεμελίωση των κτιρίωνΣχήμα 45Σχήμα 46 Εφόσον πρόκειται για μη διαπερατό έδαφος δύναται να απομακρυνθεί η αποστράγγιση του τοιχώματος, με επιφανειακή προστασία της (9)Υπόμνημα -1. βάση έδρασης σωλήνα αποστράγγισης (βλέπε και σημείωση 1 σχήματος 41), -2. σωλήνας αποστράγγισης, -3. μεγάλοι χάλικες, -4. χάλικες 30/60, -5. γαρμπίλι 5/15, -6. άμμος 0/3. Η κοκκομετρική σύνθεση δύο διαδοχικών στρώσεων πρέπει να ακολουθεί τον ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ (παραγρ. 4.11.2.2.1 της παρούσης, -7. εξωτερική στεγανωτική επάλειψη ή επένδυση, -8. στρώση Ο.Σ με αναμονές οπλισμού στο τοίχωμα, -9. επίχωση με διαβαθισμένα προϊόντα εκσκαφών, -10. κλίση ανάλογα του εδάφους.18/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ RADIER ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩΘΕΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝΣχήμα 47 Lπλάτος φρεατίουPβάθος φρεατίου διαστάσεων ανάλογα της παροχής των υπόγειων νερώνΥπόμνημα -1. χαλικόστρωση με ενσωματώμενους ή όχι αποστραγγιστικούς σωλήνες στο πάχος της τοποθετούμενης επί βάσης Ο.Σ., -2. στρώση Ο.Σ. πάχους και οπλισμού, ανάλογα της φύσης του εδάφους ώστε να αποφευχθούν ρηγματώσεις στη στεγανωτική επένδυση, -3. απισωτική σιμεντοκονία, -4. στεγανωτική επένδυση τοποθετούμενη κατά ανεξάρτητο τρόπο, ενούμενη με την αντίστοιχη κατακόρυφη, -5. ειδικό γεωϋφασμα ελάχιστου πάχους 5 mm, -6. σωληνίσκοι για διευκόλυνση της εισόδου των νερών στο φρέαρ όταν δεν προβλέπονται αποστραγγιστικοί σωλήνες που να καταλήγουν σε αυτό, -7. RADIER θεμελίωσης που έχει διακοπεί στην περιοχή του φρέατος, -8. αναμονές οπλισμού, -9. ανοξείδωτο έλασμα ή έλασμα χαλκού με φαλτσοκωμένες ακμές κολλούμενο με θερμή άσφαλτο, -10. πλήρωση του όγκου του φρέατος με σκυρόδεμα ταχείας πήξης, -11. μετά την ολοκλήρωση των στεγανωτικών και προστατευτικών στρώσεων 3, 4, 5, 9, αποκατάσταση της συνέχειας του RADIER, -12. σωλήνας αντλίας με το σχετικό ποτήρι, -13. αντιμετώπιση του αρμού εργασίας (αδρανούς αρμού) σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της παρούσης.ΠΕΤΕΠ:03-06-01-0319/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΦΡΕΑΡ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ (βλέπε παράγραφο 3.3.1 και σχήμα 3F της παρούσης) Σχήμα 48Υψος Υ καθοριζόμενο, ανάλογα του εάν είναι για μόνιμη άντληση υπογείων νερών, ή εάν χρησιμοποιείται για τοποθέτηση αυτομάτως ανοιγόμενων στομίων για συμβατικό πλημμύρισμα υπόγειων χώρων κτιρίου (βλ. Παρ. 3.3.1 και σχήμα 3F της παρούσης)Σχήμα 49 (στεγανωτική διαμόρφωση δίεδρης γωνίας)Σχήμα 50 (ενίσχυση τρίεδρης γωνίας) Υπόμνημα -1. χαλικόστρωση με ενσωματωμένους αποστραγγιστικούς σωλήνες, -2. στρώση Ο.Σ. πάχους και οπλισμού ανάλογα της φύσης του εδάφους ώστε να αποφευχθούν ρηγματώσεις στη στεγανωτική επένδυση, -3. απισωτική σιμεντοκονία, -4. στεγανωτική επένδυση κατά ανεξάρτητο τρόπο, -5. ειδικό γεωϋφασμα πάχους > 5 mm, -6. μεταλλικοί σωληνίσκοι, -7. διάτρητος αποστραγγιστικός σωλήνας, -8. βάση Ο.Σ (στη συνάντηση με το τοίχωμα προβλέπονται οπές ώστε τα νερά επί της βάσης να απορρέουν στο φρέαρ, -9. RADIER θεμελίωσης, -10. φέρον τοίχωμα, -11. αντιμετώπιση του αρμού εργασίας (αδρανούς αρμού) σύμφωνα με την παράγραφο 4.4. της παρούσης, -12. διαστάσεις φρέατος ανάλογα του βάθους-ύψους, των απαιτήσεων καθαρισμού πυθμένα και των δυνατοτήτων εγκατάστασης αντλητικού συγκροτήματος.20/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΦΡΕΑΡ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΝΔΑΚΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝΣχήμα 51 Σημείωση: Για τη διαμόρφωση και ενίσχυση της στεγανωτικής επένδυσης στις δίεδρες και τρίεδρες γωνίες βλέπε σχήματα 49, 50, 56 έως 63. Υπόμνημα -1. χαλικόστρωση, -2. στρώση οπλισμένου σκυροδέματος καθαριότητας πάχους και οπλισμού ανάλογα της φύσης του εδάφους, ώστε να αποφευχθούν ρηγματώσεις στη στεγανωτική επένδυση, -3. απισωτική σιμεντοκονία, -4. στεγανωτική επένδυση κατά ανεξάρτητο τρόπο, -5. ειδικό γεωϋφασμα πάχους > 5 mm, -6. RADIER θεμελίωσης, -7. αντιμετώπιση του αρμού εργασίας (αδρανούς αρμού) σύμφωνα με την παράγραφο 4.4. της παρούσης, -8. πορώδες σκυρόδεμα, -9. χάνδακες αποστράγγισης με χαλικογέμισμα, -10. μεταλλικός από χαλυβδοέλασμα σωλήνας με σχισμές, και μεταλλική φλάτζα διαμέτρου τέτοια ώστε να δύναται να συνεχίσει το φρεάτιο ορθογωνικής διατομής, -11. φρεάτιο ορθογωνικής διατομής συνδεόμενο άκαμπτα με το Ο.Σ. καθαριότητας, -12. διάνοιξη φρέατος διαμέτρου τέτοια ώστε ο σωλήνας (10) να δύναται να περιβληθεί με χαλικογέμισμα πάχους > 25 cm. Σημείωση: ανάλογα της φύσης του εδάφους, και για την ομαλή λειτουργία των χανδάκων της τομής 1-1 αποστράγγισης, οι χάλικες περιβάλλονται με γεωϋφασμα όπως στο σχήμα 38 ή έχουν ενσωματόμενο διάτρητο σωλήνα.ΠΕΤΕΠ:03-06-01-0321/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΠΡΟΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥΤΟΠΙΚΩΝΥΓΡΑΣΙΩΝΗΔΙΑΡΡΟΩΝΣχήμα 52 Προστεγανοποίηση – σφράγιση διαρροών -1. επιφάνεια σκυροδέματος, άγρια, σταθερή και καθαρή, -2. προστεγανοποίηση με ταχύπηκτη σιμεντοκονία (15 με 50 δευτερόλεπτα) σε πάχος 5 mm, παρασκευαζόμενη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.2 της παρούσης, -3. παρουσιαζόμενη ροή νερού σε διάφορα σημεία της προστεγανοποιημένης επιφάνειας, -4. δημιουργία με το καλέμι στο σκυρόδεμα φωλέας στο σημείο διαρροής για πάκτωση πλαστικού σωληνίσκου, -5. πλαστικός σωληνίσκος, -6. πάκτωση του πλαστικού σωληνίσκου με την ταχύπηκτη σιμεντοκονία της προστεγανοποίησης. Σημείωση: η επιφάνεια της ταχύπηκτης σιμεντοκονίας, προτού να πήξει χαράσσεται πυκνά με το μιστρί για επαύξηση της πρόσφυσης της τελικής στεγανοποιητικής στρώσης. Αφαίρεση σωλήνα και σφράγιση οπής: Μετά το πήξιμο της πάκτωσης (6) αφαιρείται ο πλαστικός σωλήνας και σφραγίζεται η δημιουργούμενη οπή με πώμα μορφοποιούμενο από την αυτή ταχύπηκτη σιμεντοκονία ή από ειδικό ταχύπηκτο σιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού (15 με 20 δευτερόλεπτα) το οποίο και αυτό προκύπτει με την προσθήκη στο σιμέντο, ειδικού προς τούτο αλκαλικού υγρού.ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΧΗ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 30 ΜΜΣχήμα 5322/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΥπόμνημα -1. στην περίπτωση που δεν έχει κατασκευασθεί απισωτική στρώση όπως στην παράγραφο 5.1. της παρούσης, πραγματοποιείται μηχανική λείανση της επιφάνειας ή βούρτσισμα του επιφανειακού γαλακτώματος σιμέντου. Επί της καθαρισθείσης επιφάνειας, γίνεται επάλειψη για αύξηση της πρόσφυσης σύμφωνα με τις παραγράφους 5.1.1. και 5.1.2., -2. κατασκευάζεται λούκι με ισχυρή σιμεντοκονία (με πολυμερικό πρόσμικτο για την περίπτωση της 5.1.1.), -3. εφαρμόζεται πεταχτή σιμεντοκονία με μιστρί ή βούρτσα (700 kg σιμέντου) πάχους 3 με 5 mm (στην περίπτωση της παραγράφου 5.1.1. εφαρμόζεται δεύτερη επάλειψη με πολύ μερικό διάλυμα), -4. η πεταχτή σιμεντοκονία σταματά στα 60 cm από το τοίχωμα, -5. πρώτη στρώση σιμεντοκονίας των 700 kg σιμέντου πάχους 1 cm (σύμφωνα με 5.1.1. και 5.1.2), -6. ελαφρό πεταχτό σιμεντοκονίαμα των 700 kg επί του νωπού σιμεντοκονιάματος της πρώτης στρώσης (πάντοτε για την 5.1.1. με χρήση πολυμερικού διαλύματος), -7. δεύτερη στρώση σιμεντοκονιάματος των 600 kg σιμέντου πάχους 1,5 cm, -8. προετοιμασία της επιφάνειας του RADIER όπως στην (1), -9. επάλειψη με πολυμερικό διάλυμα ή με το ειδικό σιμεντοειδές της 5.1.2. αμεσως εφαρμογή σιμεντοκονίας των 700 kg σιμέντου όπως στη (5), -10. αγρίεμα της σιμεντοκονίας με βούρτσα αμέσως μετά την αρχή του πηξίματος, -11. κλιμάκωση των ενώσεων των στρώσεων, -12. δεύτερη στρώση σιμεντοκονιάματος όπως (7) με προηγούμενη επάλειψη με πολυμερικό διάλυμα για την 5.1.1. παράγραφο, -13. φέρον οργανισμός, -14. αδρανής αρμός (παράγρ.4.4.), -15. αρμοκλείδα (παράγρ. 4.4.2.3.).ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝΕΠΑΛΕΙΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 6.4.1 ΕΩΣ 6.4.4Σχήμα 54Σχήμα 55Υπόμνημα -1. επάλειψη με ρητίνες (παράγρ. 6.4.3), -2. επάλειψη μεταλλοποίησης της επιφάνειας (παράγρ. 6.4.4), -3. ομοίως όπως (2), -4. επίστρωση με ειδικά στεγανά κονιάματα σε τελικό πάχος ≥ 30 mm (παράγρ. 6.4.2), -5. στεγανές στρώσεις της (4), -6. πεταχτή σιμεντοκονία με μιστρί ή βούρτσα (700 kg σιμέντου) πάχους 3 με 5 mm (για την περίπτωση της παραγράφου 6.4.2), -7. φέρον οργανισμός, -8. λούκι με ισχυρή σιμεντοκονία και με πολυμερικό πρόσμικτο, -9. αδρανής αρμός (παράγρ. 4.4.), -10. αρμοκλείδες (παράγρ. 4.4.2.3.)ΠΕΤΕΠ:03-06-01-0323/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΙΕΔΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣΣχήμα 56 Τα (4) και (8) σε μήκη όσο το πλάτος του ρολού Υπόμνημα -1. οριζόντιο φέρον υπόστρωμα στεγανωτικής επένδυσης (παράγρ. 4.10), -2. κατακόρυφο φέρον υπόστρωμα στεγανωτικής επένδυσης (παράγρ. 4.10), -3. απισωτική σιμεντοκονία (παράγρ. 5.1), 3α. Επάλειψη με ψυχρή άσφαλτο (παράγρ. 8.3.1.2.) -4. ασφαλτική μεμβράνη (παράγρ. 8.3.1.2.) με γραμμική ή σημειακή κόλληση-μήκος φύλλου ίσο με πλάτος ρολού, -5. ασφαλτική μεμβράνη (παράγρ. 8.3.1.2.) με γραμμική ή σημειακή κόλληση για συγκράτηση μόνο -6. όπως (5) αλλά ακόλλητη στο υπόστρωμα, -7. ασφαλτική μεμβράνη (παράγρ. 8.3.1.2.) με πλήρη κόλληση με φλόγιστρο, -8. όπως (7) αλλά σε μήκος ίσο με πλάτος ρολλού, -9. όπως (7), -10. προστατευτική στρώση.ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΕΔΡΕΣ ΕΞΕΧΟΥΣΕΣ ΓΩΝΙΕΣΣχήμα 5724/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΕΔΡΕΣ ΕΙΣΕΧΟΥΣΕΣ ΓΩΝΙΕΣΣχήμα 58ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΔΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 3 ΙΙΣχήμα 59Σχήμα 60Υπόμνημα Γενική παρατήρηση: Οι στρώσεις 1, 2, 3, 5, 6, επεκτείνονται εκτός της εξωτερικής επιφάνειας του φέροντα οργανισμού της στεγανολεκάνης (9) στον πυθμένα της εκσκαφής, τουλάχιστον κατά 20 cm ώστε μετά την αφαίρεση της προσωρινής προστασίας (8) και της κοπής και απομάκρυνσης των (5) και (6), να δύναται να αποκατασταθεί η συνέχεια της στεγάνωσης στη δίεδρη γωνία. -1. οριζόντιο φέρον υπόστρωμα στεγανωτικής επένδυσης (παράγρ. 4.10), -2. ασφαλτική μεμβράνη (παράγρ. 8.3.1.2.) τοποθετούμενη ακόλλητη οριζόντια με γραμμική ή σημειακή κόλληση κατακόρυφα, -3. ασφαλτική μεμβράνη (παράγρ. 8.3.1.2.) με πλήρη κόλληση με φλόγιστρο, -4. επάλειψη με ψυχρή άσφαλτο (παράγρ. 8.3.1.2.), -5. γεωϋφασμα με μη υφαντές συνθετικές ίνες, πολυπροπυλενίου, πολυαμιδίου, ή πολυεθυλενίου, βάρους > 270 gr/m2 -6. συνθετική μεμβράνη πάχους > 100 μm, -7. οπλισμένο με πλέγμα γαρμπιλοσκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 5 cm , -8. προσωρινή προστατευτική στρώση από σιμεντοκονία πάχους 3 cm η οποία αφαιρείται μαζί με τα προεξέχοντα τμήματα των (5) και (6), -9. φέρον οργανισμός στεγανολεκάνης, -10. ασφαλτικά φύλλα όπως (3) τοποθετούμενα σε μήκη όσο το πλάτος του ρολού -11. απισωτική σιμεντοκονία, 12. γωνιακό συγκράτησης στρώσεων.ΠΕΤΕΠ:03-06-01-0325/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΜΕ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣχήμα 62 (λεπτομέρεια Α)Σχήμα 61 Μήκος ανάρτησης LΤο μήκος ανάρτησης L του στερεούμενου μόνο μηχανικά, ειδικού ελαστομερούς ασφαλτικού φύλλου, εξαρτάται από την αντοχή σε σχίσιμο της οπής καρφώματος, στο αναλογουν σε κάθε στερέωση, φορτίου, από το ίδιο βάρος του φύλλου, με συντελεστή ασφαλείας 1,50.Σχήμα 63 (λεπτομέρεια Β) Υπόμνημα 1. οριζόντιο φέρον υπόστρωμα στεγανωτικής επένδυσης (παράγρ. 4.10), -2. κατακόρυφο φέρον υπόστρωμα στεγανωτικής επένδυσης (παράγρ. 4.10), -3. απισωτική σιμεντοκονία (παράγρ. 5.1), 4. Επάλειψη με ψυχρή άσφαλτο (παράγρ. 8.3.1.2.), -5. ελαστομερές ασφαλτικό φύλλο (παράγρ. 8.3.2.2.) τοποθετούμενο ακόλλητο, καρφωτό στην άνω οριζόντια πλευρά του (παράγρ. 8.3.2.3.), 6. όπως (5) με κόλληση του κάτω άκρου κατά 10 cm, -7. λωρίδα ασφαλτικού φύλλου (παράγρ. 8.3.1.2.), -8. όπως (5) με κόλληση όμως στο υπόστρωμα, -9. όπως (5) κολλητή στο (8), (5), (10), 10. όπως (5) κολλητή στο άκρο του, ακόλλητη στο υπόλοιπο, -11. προστατευτική στρώση. Τα φύλλα (8) και (9) τοποθετούνται σε μήκη ίσα με το πλάτος τους.26/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ ΧΥΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣχήμα 64Σχήμα 65(στεγανωτική επένδυση κατακόρυφων υποστρωμάτων σύμφωνα με παράγραφο 8.3.1.)(στεγανωτική επένδυση κατακόρυφων υποστρωμάτων σύμφωνα με παράγραφο 8.3.2.)Υπόμνημα 1. οριζόντιο φέρον υπόστρωμα στεγανωτικής επένδυσης (παράγρ. 4.10), -2. κατακόρυφο φέρον υπόστρωμα στεγανωτικής επένδυσης (παράγρ. 4.10), -3. επάλειψη με ψυχρή άσφαλτο (παράγρ. 8.3.1.2.), -4., στρώση ανεξαρτοποίησης (παράγρ. 8.3.3.2.), -5. χυτή καθαρή άσφαλτος πάχους τουλάχιστον 8 mm (παράγρ. 8.3.3.2.), -6. μαστίχα ασφάλτου πάχους τουλάχιστον 20 mm (παράγρ. 8.3.3.2.), -7. ασφαλτική μεμβράνη (παράγρ. 8.3.1.2.), -8. όπως (7) αλλά πλήρως κολλημένη με φλόγιστρο, -9. όπως (7) αλλά σε μήκος όσο το πλάτος του φύλλου, -10. όπως (9), -11. ασφαλτική μεμβράνη (παράγρ. 8.3.2.2.), -12. και -13. όπως (11) αλλά σε μήκος όσο το πλάτος του φύλλου, 14. προστατευτική στρώση. Σημείωση: Στα ως άνω σχήματα υποτίθεται ότι οι επιφάνειες τους, επί των οποίων τοποθετούνται οι στεγανωτικές επενδύσεις, ότι είναι λείες χωρίς προεξοχές. Στην αντίθετη περίπτωση απαιτείται απισωτική σιμεντοκονία σύμφωνα με παράγρ. 5.1.ΠΕΤΕΠ:03-06-01-0327/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC-PΣχήμα 66 (βλέπε υπόμνημα μετά το σχήμα 74) -10Α. Βλέπε σχήματα 70, 71, -13. και -15. βλέπε σχήμα 72ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑΣχήμα 67ΜΕΜΒΡΑΝΗΣPVC-PΣΤΑΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑΣχήμα 68σημειακό στήριγμαΣχήμα 69 γραμμικά στηρίγματα(5) και (7) γαλβανισμένο έλασμα πάχους 0,8 mm (6) επικάλυψη με υλικό PVC28/31ΠΕΤΕΠ:03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC-P ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣΣχήμα 70ΓΙΑΣχήμα 71οριζόντιες επιφάνειεςκατακόρυφες επιφάνειεςΒασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διαμερισμάτωσης 1. αριθμός νευρώσεων στα αρμοκάλυπτρα εκατέρωθεν του άξονά τους • δύο μέχρις 5 m ύψος νερού • τρεις από 5 έως 10 m ύψος νερού • τέσσερις απο 10 m και άνω 2. επάλειψη της ορατής επιφάνειας των αρμοκαλύπτρων με εποξειδική ρητίνη πριν από τη σκυροδέτηση για επαύξηση της πρόσφυσης με το σκυρόδεμα 3. επιφάνεια δημιουργούμενων φατνωμάτων με τη διαμερισμάτωση, όχι μεγαλύτερη των 150 m2.ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC-P (A) πάχος οριζόντιου και κατακόρυφου τοιχώματος στεγανολεκάνης κατηγορίας σχήματος 3Σχήμα 72 Σωληνίσκοι διοχέτευσης ενέματος στην περίπτωση αστοχίας της διαμερισματωμένης στεγανωτικής επένδυσης με PVC-PΣχήμα 73 Κατακόρυφοι αρμοίΠΕΤΕΠ:03-06-01-0329/31 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΣτεγανωτική αντιμετώπιση των ενεργών αρμών σχετικής μετακίνησης < 10 mm (σχήματα 73, 74)Σχήμα 74 Οριζόντιοι αρμοί Στεγανωτικές επενδύσεις με μεμβράνες PVC-P Υπόμνημα σχημάτων 66 έως 74 1. οριζόντιο και κατακόρυφο τοίχωμα επί των οποίων τοποθετείται η μεμβράνη PVC-P (παράγρ. 4.10), -2. απισωτική σιμεντοκονία (ανάλογα της παρουσίας ή όχι υγρασιών ή νερών εφαρμόζονται οι σιμεντοκονίες της παραγράφου 5.1. με τοπικές επεμβάσεις στην περίπτωση διαρροών, -3. στρώση ανεξαρτοποίησης όπως καθορίζεται στην παράγρ. 8.4.3.1, -4., μεμβράνη PVC-P με ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά σύμφωνα με την παράγραφο 8.4.1, -5. + -6. στήριγμα για σημειακή κόλληση της μεμβράνης στο υπόστρωμα όπως καθορίζονται στην παράγραφο 8.4.3.2 (βιομηχανικού τύπου), -6. + -7. στήριγμα για γραμμική κόλληση της μεμβράνης στο υπόστρωμα όπως περιγράφονται στην παράγραφο 8.4.3.2 με αποκομμένες ακμές κατά 45ο , -8. αρμοκάλυπτρο τύπου 4 σχήματος 5 με δύο νευρώσεις εκατέρωθεν για γραμμική κόλληση τη μεμβράνης σύμφωνα με παράγραφο 8.4.3.2., -9. συνθετική μεμβράνη πάχους > 200 μm, -10. προστατευτική στρώση από οπλισμένο γαρμπιλοσκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 5 cm ώστε να είναι δυνατό να τηρηθούν οι περιορισμοί της παραγράφου 8.4.2, -10Α. Αρμοκάλυπτρο επικολλούμενο στην μεμβράνη PVC-P για διαμερισμάτωση της στεγανωτικής επένδυσης (βλέπε σχετικά τις προϋποθέσεις εφαρμογής που αναφέρονται στα σχήματα 70 και 71), -11. Φέρον τοίχωμα στεγανολεκάνης (βλέπε τις ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις για τη διαμερισμάτωση), -12. αρμοκάλυπτρο ενεργού αρμού τύπου 9 σχήματος 5 σχετικής μετακίνησης μικρότερης των 10 mm (βλέπε παράγραφο 4.5) -13. Ειδικός σωλήνας PVC με φλάτζα PVC για διοχέτευση ενέματος μετά την ενσωμάτωση σε αυτό του μεταλλικού σωληνωτού εξαρτήματος (15) μήκους κατόπιν παραγγελίας ώστε το πώμα του, να τοποθετείται στην επιφάνεια του φέροντος τοιχώματος. Η κόλληση της πλαστικής φλάτζας επί της μεμβράνης PVC-P γίνεται γραμμικά και ακτινωτά ώστε το ένεμα να δύναται να διέλθει μεταξύ της μεμβράνης κ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.