Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ συντάχθηκε με την συνδρομή της Εποπτικής Επιτροπής του ιστοτόπου www.e-archimedes.gr --- Μέρος Α: κείμενο ΠΕΤΕΠ

ΣΧΕΔΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 03Δομικές Εργασίες Κτιρίων06Μονώσεις01Στεγανοποιήσεις03Στεγανώσεις υπόγειων χώρωνΠΕΤΕΠ 03-06-01-03 - Εκδοση 1.0 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011www.e-archimedes.gr Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράμματος Δράσεων για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής των Δημοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩΔΕ), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ μέχρι τον Αύγουστο του 2009. Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύμβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν με βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και μορφοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συμβάλλουν στην διεύρυνση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ με την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων με τους ενδιαφερομένους (μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕΔΙ για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων ΠεριγραφήΠρώτη έκδοσηHμερομηνίαΠαρατηρήσεις03/2011Η παρούσα ΠΕΤΕΠ συντάχθηκε από τον κ. Γεώργιο Καλύβα, Πολιτικό Μηχανικό, τ. Γεν. Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τραπέζης, μέλος των Ομάδων Έργασίας του ΙΟΚ για την σύνταξη των αρχικών ΠΕΤΕΠ, με την συνδρομή της Εποπτικής Επιτροπής του ιστοτόπου www.e-archimedes.gr ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ............................................................................................................................. 12.ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ................................................................ 1 2.1. 2.2.3.ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ........................................................................................................... 1 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ............................................................................................. 3ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΥΛΙΚΑ .................................................................................................................... 4 3.1.ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ........................................................................ 43.2.ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗ ............................................................................................................. 4 3.2.1 3.2.2Στεγανολεκάνη με δομή σχετικά στεγανή ................................................................. 43.2.3 3.3.Στεγανολεκάνη με επιφανειακή στεγανή επίστρωση – επάλειψη ............................... 4 Στεγανολεκάνη με στεγανωτικές επενδύσεις............................................................. 5ΣΤΑΘΜΕΣ ΝΕΡΟΥ.............................................................................................................. 5 3.3.1Στάθμες υπόγειου ορίζοντα ..................................................................................... 53.3.2Στάθμες ροής αποστραγγίσεων και στάθμες κατάληξης στεγανωτικών επιστρώσεων, επαλείψεων, επενδύσεων........................................................................................ 53.3.3 3.4. 4.Στάθμες που πρέπει να αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου................. 6ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ........................................................................... 6ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΩΝ ................................................... 6 4.1.ΓΕΝΙΚΑ............................................................................................................................... 64.2.ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ............................................................................................. 74.3.ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.......................................................................................... 74.4.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΡΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ.............................................. 7 4.4.1Γενικά ..................................................................................................................... 74.4.2Επεμβάσεις κατά τη φάση σκυροδέτησης για την αντιμετώπιση των προς δημιουργία αδρανών αρμών...................................................................................................... 84.5.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ .............................................11 4.5.1 4.5.24.6.Ενεργοί αρμοί σχετικής μετακίνησης μικρότερη του ± 1 cm .....................................11 Ενεργοί αρμοί σχετικής μετακίνησης μεγαλύτερης του 1 cm ....................................12ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΜΩΝ ............................................................................................................124.7.ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Η ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗΣ .................13 4.7.1Τοποθετούμενοι αγωγοί πριν από τη σκυροδέτηση του τοιχώματος ........................134.7.2Τοποθετούμενοι αγωγοί μετά την σκυροδέτηση του τοιχώματος της στεγανολεκάνης των σχημάτων 1 και 2 ............................................................................................144.8.ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ .....................................................................................................................14ΠΕΤΕΠ: 03-06-01-03i ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ4.9.ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΜΕ RADIER ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ..........154.10. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ......................................15 4.10.1 Υποστρώματα των στεγανωτικών επιστρώσεων – επαλείψεων ...............................16 4.10.2 Υποστρώματα των στεγανωτικών επενδύσεων (μεμβράνες)....................................16 4.11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ..............................................................................................17 4.11.1 Κριτήρια για κατασκευή δικτύου αποστράγγισης .....................................................17 4.11.2 Διατάξεις διαμόρφωσης των αποστραγγιστικών χανδάκων .....................................18 4.11.3 Συνδυασμός αποστράγγισης εξωτερικής επίχωσης υπόγειου τοίχου με διατάξεις αερισμού του..........................................................................................................21 4.11.4 Θέσεις χανδάκων αποστράγγισης ως προς το προστατευτικό από τα νερά κτίριο....22 4.12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Η ΜΟΝΙΜΗ) ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.................23 4.12.1 Γενικά ....................................................................................................................23 4.12.2 Διατάξεις διαμόρφωσης του εσωτερικού δικτύου αποστράγγισης ............................23 4.13. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓ-ΓΙΣΗΣ (DRAINAGE) ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ............................................25 4.13.1 Γενικά ....................................................................................................................25 4.13.2 Διατάξεις διαμόρφωσης του κατακόρυφου συστήματος αποστράγγισης ..................25 5.ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6 ΚΑΙ 8.....................27 5.1.ΑΠΙΣΩΤΙΚΕΣ ΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ.........................27 5.1.1Σιμεντοκονίες των 600-700 kg σιμέντου με πολυμερικά πρόσμικτα πολτώδους υφής ..............................................................................................................................275.1.2Σιμεντοκονίες με ειδικά σιμεντοειδή, ενός συστατικού με πολυμερή και με μικροπυριτικά συστατικά, με συνθετικές ή όχι ίνες ...................................................285.2.ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΕΣ ΥΓΡΑΣΙΕΣ, Η ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΣΧΗΜΑ 52) ...........295.3.ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΕΣ ΥΓΡΑΣΙΕΣ Ή ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ.......................................................................29 5.3.1 5.3.26.Η ειδική πολυουρεθανική ρητίνη.............................................................................30 Η υδροφιλή ακρυλική ρητίνη δύο συστατικών χωρίς διαλύτες .................................30ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ ...........................................30 6.1.ΣΤΑΘΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ .....................................................................................................................306.2.ΥΠΕΡΥΨΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΣΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..........................................30 6.2.1Ενδιάμεσο δάπεδο κάτω από τη στάθμη (Σ) (σχήμα 1)............................................306.2.2Υποστυλώματα και φέροντες τοίχοι ........................................................................316.2.3Κλίμακες, επίπεδα μεκλίση (ράμπες) συνδεόμενα άκαμπτα με τα περιμετρικά τοιχώματα ..............................................................................................................316.3.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ – ΕΠΑΛΕΙΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10) ..31iiΠΕΤΕΠ: 03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ6.3.1Έλεγχος επιφάνειας υποστρωμάτων ......................................................................316.3.2Αντιμετώπιση τοπικών διαρροών νερού πριν από την εφαρμογή της στεγανής επίστρωσης – επάλειψης........................................................................................316.3.3 6.3.4Χρονικές δυνατότητες εφαρμογήςτης στεγανής επίστρωσης – επάλειψης................326.3.5 6.4.Ανάγκη ή όχι προσωρινού καταβιβασμού του υπόγειου ορίζοντα............................32 Δυνατότητες εκ των υστέρων επεμβάσεων στις στεγανές επιστρώσεις – επαλείψεις 32ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ –ΕΠΑΛΕΙΨΕΩΝ ..............................................33 6.4.1 6.4.2Ειδικά στεγανά κονιάματα σε πάχη όχι μικρότερα των 30mm ..................................356.4.3Ρητινούχες επαλείψεις............................................................................................356.4.4Επαλείψεις μεταλλοποίησης (MINERALISATION) της επιφάνειας ...........................366.4.5 6.5.Ειδικά κονιάματα τοποθετούμενα σε λεπτά πάχη – Διαδικασίες εφαρμογής .............33Μικτές επιστώσεις – επαλείψεις ..............................................................................36ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 6.4.1 ΕΩΣ 6.4.4 ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ ...........................................................................................367.ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΔΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΗ...................................................................378.ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΣΕ) .....................................................37 8.1.ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ..................................................................................................................378.2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΕ) – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ..............................................................38 8.2.1Έλεγχος επιφάνειας υποστρωμάτων ......................................................................388.2.2Αντιμετώπιση τοπικών διαρροών νερού πριν από την εφαρμογή των στεγανωτικών επενδύσεων ...........................................................................................................388.2.3 8.3.Ανάγκη ή όχι προσωρινού καταβιβασμού του υπόγειου ορίζοντα............................38ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...........38 8.3.1Στεγανωτικές επενδύσεις με δύο τουλάχιστον ελαστομερή ασφαλτικά φ3Ν/mm2 .....388.3.2Στεγανωτικές επενδύσεις με ένα ελαστομερές ασφαλτικό φύλλο, αναρτόμενο στα κατακόρυφα τοιχώματα ..........................................................................................408.3.3Στεγανωτικές επενδύσεις με διπλές στρώσεις χυτής ασφάλτου...............................418.3.4Προστατευτικές στρώσεις των στεγανωτικών ασφαλτικών επενδύσεων ...................428.3.5Διελεύσεις αγωγών από τα φέροντα υποστρώματα στεγανωτικών επενδύσεων.......438.3.6Διατάξεις αποκατάστασης συνέχειας των στεγανωτικών επενδύσεων στις κεφαλές αγκύρωσης προεντεταμένων ελκυστήρων ή εφελκυωμένων πασσάλων ..................438.3.7 8.4.Στεγανωτική εξασφάλιση των ενεργών αρμών ........................................................43ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ......................44 8.4.1Ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των μεμβρανών PVC-P...............................448.4.2Ισχύοντες περιορισμοί ............................................................................................468.4.3Στρώσεις και στηρίξεις που προηγούνται της μεμβράνης PVC-P .............................468.4.4Διαδικασίες τοποθέτησης των μεμβράνων και κόλλησης των φύλλων μεταξύ τους...478.4.5Διαμερισμάτωση των στεγανωτικών επενδύσεων με μεμβράνες PVC-P...................488.4.6Αντιμετώπιση των ενεργών αρμών από στεγανωτικής πλευράς στις διαμερισματωμένες μεμβράνες PVC-P....................................................................49ΠΕΤΕΠ: 03-06-01-03i ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ8.4.7Στεγανωτική αντιμετώπιση των διελεύσεων αγωγών από το φέροντα υπόστρωμα στεγάνωσης και από τα τοιχώματα στεγανολεκάνης................................................498.4.8Προστατευτικές στρώσεις των στεγανωτικών επενδύσεων με μεμβράνες PVC-P .....508.4.9Αντιμετώπιση διαρροών στις στεγανολεκάνες με διαμερισματωμένες μεμβράνες PVC-P ..................................................................................................519.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ....................................5110.ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ.................................................................52 10.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ................................................................52 10.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ ...................................................................5311.ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ............................................................................5412.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ..................................................................54 12.1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ...................................................................................54 12.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ...................................5513.ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ........................................................................................55 13.1. ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ...............................................................................................55 13.2. ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ............................................................................................................55 13.3. ΣΕ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ......................................................................................................56 13.4. ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ......................................................................................................................56iiΠΕΤΕΠ: 03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΣτεγανώσεις υπόγειων χώρων1.ΠΕΤΕΠ03-06-01-03ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσης ΠΕΤΕΠ, σε συνδυασμό από πλευράς υλικών, με την 03-06-01-01 ΠΕΤΕΠ «Στεγανώσεις δωμάτων – στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες» και με την 03-06-01-02 «Στεγάνωση δωμάτων – στεγών με μεβράνες PVC», είναι η καταγραφή των πλέον δόκιμων τρόπων και διατάξεων κατασκευής, ως και των κατάλληλων υλικών ώστε: • Ο φέρον οργανισμός των υπόγειων χώρων να προκύπτει με όσο το δυνατό μικρότερη υδροπερατότητα τόσον από πλευράς σύνθεσης και κατασκευής σκυροδέματος, όσον και από πλευράς αντιμετώπισης των ενδεχομένως να δημιουργηθούν ασθενικών σημείων κατά τη φάση κατασκευής, από τα οποία θα παρουσιασθούν υγρασίες ή και διαρροές. • Ο υπόγειος ορίζοντας να διατηρείται στην προβλεπόμενη από τη μελέτη, στάθμη • Τα υπόγεια νερά να εμποδίζονται να διαπερνούν τα τοιχώματα του φέροντα οργανισμού, ή εφ’ όσον υπάρχει αδυναμία συγκράτησής τους, εκτός αυτών, να μην καταλήγουν στο εσωτερικό των χώρων με κατάλληλες στεγανωτικές επεμβάσεις στις εξωτερικές – εσωτερικές επιφάνειες ή στη μάζα του φέροντα οργανισμού είτε απ’ ευθείας τοπικά επί του σκυροδέματος, είτε ολικά με επιστρώσεις, επαλείψεις ή επενδύσεις ανάλογα τνω κατηγοριών των στεγανολεκανών όπως σχηματικά εμφαίνονται στα σχήματα 1, 2, 3.2.ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ2.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ EN 12594:2000 ΕΛΟΤ EN 12595:2000 ΕΛΟΤ EN 12596:2000ΕΛΟΤ EN 12606.01:1999ΕΛΟΤ EN 1425:1999ΕΛΟΤ EN 1426:1999ΠΕΤΕΠ: 03-06-01-03Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής Bitumen and bituminous binders - Determination of kinematic viscosity Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός του κινηματικού ιξώδους Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός δυναμικού ιξώδους με τριχοειδές ιξωδόμετρο κενού Bitumen and bituminous binders - Determination of the paraffin wax content - Part 1: Method by distillation Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε παραφίνες - Μέρος 1: Μέθοδος δι΄ αποστάξεως Bitumen and bituminous binders - Characterization of perceptible properties Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Χαρακτηρισμός των φυσικών ιδιοτήτων Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός1/56 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΕΛΟΤ EN 1427:1999ΕΛΟΤ EN 1108:2000ΕΛΟΤ EN 1109:ΕΛΟΤ EN 1110:2000ΕΛΟΤ EN 12039:2000ΕΛΟΤ EN 12310.01:2000ΕΛΟΤ EN 12317.01:2000ΕΛΟΤ EN 12691:2000ΕΛΟΤ EN 12730:ΕΛΟΤ EN 13111:2001ΕΛΟΤ EN 13416:2001ΕΛΟΤ EN 13583:20012/56της διείσδυσης, με βελόνα Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point Ring and Ball method Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός της μάλθωσης - Μέθοδος δακτυλίου Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of form stability under cyclical temperature changes Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες - Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός σταθερότητας του σχήματος υπό την επίδραση κύκλου θερμοκρασιακών μεταβολών Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flexibility at low temperature Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες - Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός ευκαμψίας σε χαμηλές θερμοκρασίες Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flow resistance at elevated temperature Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες - Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός της αντίστασης ροής σε υψηλές θερμοκρασίες Flexible sheets for waterproofing - vitumen sheetw for roof waterproofing - Determination of adhesion of granules Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες - Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων - προσδιορισμός της πρόσφυσης Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to tearing (nail shank) Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες - Μέρος 1: Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός της αντίστασης στο σχίσιμο (με καρφί) Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of shear resistance of joints Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες - Μέρος 1: Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός των διατμητικών αντοχών των αρμών επικάλυψης Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to impact Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός αντίστασης σε κρούση Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to static loading Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός της αντίστασης στη στατική φόρτιση Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing and walls - Determination of resistance to water penetration Ευκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Φύλλα για στρώσεις κάτω από ασυνεχείς καλύψεις στεγών και τοίχων - Προσδιορισμός της αντίστασης στην υδατοπερότητα Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Rules for sampling Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστομερή φύλλα για στεγάνωση δωμάτων - Κανόνες δειγματοληψίας Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of hail resistance Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστομερή φύλλα για στεγάνωση δωμάτων - Προσδιορισμός αντοχής στη ΠΕΤΕΠ: 03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΕΛΟΤ EN 1928:2000ΕΛΟΤ EN 1931:2000χαλαζόπτωση Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of watertightness Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός υδατοπερατότητας Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of water vapour transmission properties Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστικά φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισμός ιδιοτήτων υδρατμοπερατότηταςEN 12310-2:2000Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to tearing Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofingEN 12317-2:2000Flexible sheets for waterproofing - Determination of the shear resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofingEN 1844:2001Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to ozone Plastic and rubber sheets for roof waterproofingEN 495-05:2002Flexible sheets for waterproofing - Determination of foldability at low temperature - Part 5: Plastic and rubber roof waterproofing -- Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισμός της ικανότητας αναδίπλωσης σε χαμηλή θερμοκρασία - Μέρος 5: Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτωνEN 1928:2000Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of watertightness -- Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων - Προσδιορισμός υδατοπερατότητας.EN 1931:2000Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of water vapour transmission properties -- Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστικά φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισμός ιδιοτήτων υδρατμοπερατότητας.EN 12970:2000Mastic asphalt for waterproofing - Definitions, requirements and test methods -- Ασφαλτική μαστίχη στεγάνωσης - Ορισμός, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςΕΝ 24624Ελεγχος πρόσφυσης λεπτών στρώσεων στα υποστρώματά τους.2.2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ -AFNOR NF P 11-221-1/2000 DTU 14.1 « Travaux de cuvelage », Εργασίες στεγανολεκάνων-Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ενωσης (UEAtc) Etanchéité extérieure et protection des murs enterrés. Εξωτερική στεγάνωση και προστασία των επιχώμενων τοίχων.-G. VARLAN L’ etanchéité dans la construction EYROLLES 1964 «Η στεγάνωση στην κατασκευή Κεφάλαιο VIII», «Προστασία των κατασκευών έναντι υπόγειων νερών – Στεγανολεκάνη, Επιχώμενα έργα».-E.B.GRUNAU Fugen in Hochbau «Οι αρμοί στα κτίρια» Εκδοση R. Muller Koln 1968-AFNOR NF P 10202 DTU 20.1/1985 « Parois et murs en maconnerie de petits element (Τοιχώματα και τοίχοι μικρών στοιχείων) ANNEXE: Conception des ouvrages en maconnerieΠΕΤΕΠ: 03-06-01-033/56 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝenterrees – regards d’ eaux pluviales et reseaux de drainage (διαμόρφωση επιχώμενων τοίχων – φρεάτια ομβρίων νερών και δίκτυο αποστράγγισης).3.ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΥΛΙΚΑ Για τις ανάγκες της παρούσης ΠΕΤΕΠ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επόμενη ορολογία (βλέπε σχετικά 2.2.1. αναφοράς).3.1. ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Πρόκειται για το τμήμα του κτιρίου που βρίσκεται κάτω από τη στάθμη υπόγειων νερών που μπορεί να προέρχονται από: υπόγειο ορίζοντα, πλημμύρα, διαρροές ή διηθήσεις από παρακείμενη πηγή νερού. Το τμήμα αυτό του κτιρίου περιλαμβάνει τα τοιχώματα της περιμέτρου που υφίστανται την απ’ ευθείας δράση του νερού, και τα εσωτερικά τμήματα του φέροντα οργανισμού (δοκοί πλάκες – υποστυλώματα) στα οποία η δράση του νερού από πλευράς στεγάνωσης δεν είναι άμεση (το νερό εμφανίζεται ως υγρασία λόγω τριχοειδών φαινομένων).3.2. ΣΤΕΓΑΝΟΛΕΚΑΝΗ Περιλαμβάνει τα ως άνω αναφερόμενα περιμετρικά τμήματα και τον εσωτερικό φέροντα οργανισμό σε επαφή με αυτά, στα οποία έχει εφαρμοσθεί: -Είτε μια στεγανοποίηση (επιτρέπει τη δίοδο αέρα και υδρατμών, εμποδίζει το πέρασμα του νερού) επί των περιμετρικών τοιχωμάτων και επί των επαφή με αυτά φερόντων στοιχείων,-Είτε μια επένδυση με στεγανωτικές μεμβράνες ή με χυτή επί τόπου θερμή άσφαλτο.3.2.1Στεγανολεκάνη με επιφανειακή στεγανή επίστρωση – επάλειψηΗ στεγανή επίστρωση – επάλειψη σχηματίζει ένα διάφραγμα στις εσωτερικές επιφάνειες των στοιχείων του φέροντα οργανισμού της στεγανολεκάνης το οποίο δύναται να εξασφαλίσει σε συνεργασία με αυτά, την στεγάνωσή τους στο νερό, χωρίς όμως δεν δύναται να παραλάβει μη τριχοειδείς ρηγματώσεις. Παρόμοια επίστρωση – επάλειψη αποτελείται από στεγανωτικά κονιάματα, από μεμβρανώδη στεγανωτικά κονιάματα με βάση τις ρητίνες ή από υλικά επαλείψεων με τα οποία επέρχεται μεταλλοποίηση της επιφάνειας του σκυροδέματος (mineralisation) (βλέπε σχήμα 1 και παράγραφο 6.4 της παρούσης).3.2.2Στεγανολεκάνη με δομή σχετικά στεγανήΣε παρόμοια στεγανολεκάνη, η οποία δεν περιλαμβάνει αδιάβροχη επίστρωση ή στεγανωτική επένδυση, γίνεται παραδεκτή μια ελαφρά διείσδυση νερού (συνήθως συγκεντρούμενη και απομακρυνόμενη) η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα επόμενα στοιχεία. 1. για το σύνολο των περιμετρικών φέροντων τοιχωμάτων 2Μέση ετήσια: 0,5 L/m /ημ. Μέση εβδομαδιαία: 1,0 L/m2/ημ.4/56ΠΕΤΕΠ: 03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ2. για κάθε τμήμα από τα περιμετρικά φέροντα τοιχώματα, επιφάνειας 10 m2 που σχηματίζουν ένα ορθογώνιο του οποίου ο λόγος των πλευρών περιλαμβάνεται μεταξύ 0,4 και 2,5 μέση εβδομαδιαία διείσδυση νερού 2 L/m2/ημ. Η περίπτωση αυτή της στεγανολεκάνης, ενδεχομένως μπορεί να προβλέπει και μόνιμο καταβιβασμό του υπογείου ορίζοντα. (βλέπε σχήμα 2 και Κεφάλαιο 7).3.2.3Στεγανολεκάνη με στεγανωτικές επενδύσειςΗ στεγάνωση πραγνατοποιείται με μία επένδυση αποτελούμενη από φύλλα σε ρολούς από ελαστομερή άσφαλτο, από ειδική για στεγανολεκάνες, χυτή άσφαλτο ή από PVC-P. Η επένδυση τοποθετείται είτε ανάμεσα στα φέροντα υποστρώματα της παραγράφου 4.10 και στα φέροντα περιμετρικά στοιχεία της στεγανολεκάνης, είτε εξωτερικά επί των τελευταίων με προστατευτικά τοιχώματα επ’ αυτής (βλέπε σχήματα 3Ι, 3ΙΙ, 3ΙΙΙ, και κεφάλαιο 8). Η εφαρμογή τους θα πρέπει να δίδει τη δυνατότητα στην επένδυση να προσαρμόζεται στις ελαφρές παραμορφώσεις ή ρηγματώσεις των φέροντων τοιχωμάτων επί των οποίων έχουν συμπιεσθεί.3.3. ΣΤΑΘΜΕΣ ΝΕΡΟΥ 3.3.1Στάθμες υπόγειου ορίζονταΔιακρίνονται: 1. στη στάθμη των πλέον χαμηλών νερών (ΣΧ) που είναι αιτία μόνιμων καταπονήσεων 2. στη στάθμη των υψηλών νερών (ΣΥ) που αντιστοιχεί σε πλημμύρα παρουσιαζόμενη μια φορά στα δέκα χρόνια. Η διαφορά της με την (ΣΧ) δίδει μεταβλητές καταπονήσεις. 3. στη στάθμη τη συμβατική (ΣΣ) που αντιστοιχεί στην πλέον γνωστή υψηλή στάθμη νερών που είναι γνωστή ή που προβλέπεται. Η διαφορά της με την (ΣΧ) προκαλεί απρόοπτες καταπονήσεις. Στην περίπτωση όπου είναι παραδεκτό ένα πλημμύρισμα υπόγειων χώρων, το οποίο πραγματοποιείται από ειδικά προβλεπόμενα και ελεγχόμενα στόμια (όταν κυρίως πρόκειται να αποφευχθούν φαινόμενα ανώσεων του κτιρίου) τότε αυτά πρέπει να έχουν κατάλληλα διαστασιολογηθεί ώστε η στάθμη (ΣΣ) και ενδεχόμενα (ΣΥ) να βρίσκονται 50 cm πάνω από τη στάθμη του φρεατίου. (σχήμα 3F).3.3.2Στάθμες ροής αποστραγγίσεων και στάθμες κατάληξης στεγανωτικών επιστρώσεων, επαλείψεων, επενδύσεωνΟταν υπάρχει εξωτερικό δίκτυο αποστράγγισης (σχήματα 3Α έως 3C) που αναγκαστικά τοποθετείται στη στάθμη θεμελίωσης ή σε απόσταση και χαμηλότερα αυτής, η στάθμη των υπόγειων νερών είναι αυτή της στάθμης ροής. Πρόκειται για τη χαμηλή στάθμη (ΣΧ). Σε αυτή την περίπτωση, ανάλογα των απαιτήσεων της Συγγραφής Υποχρεώσεων -δεν προβλέπεται εσωτερική αδιάβροχη επίστρωση ή στεγανωτική επένδυση (σχήμα 3Α)-ή εφ’ όσον προβλέπεται αυτή θα πρέπει να γυρίζει σε ύψος τουλάχιστον 50 cm πάνω από την στάθμη ροής (ΣΧ) (σχήματα 3B και 3C).ΠΕΤΕΠ: 03-06-01-035/56 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ3.3.3Στάθμες που πρέπει να αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή του έργουΣτην περίπτωση υπόγειου ορίζοντα του οποίου οι στάθμες του θα έχουν προκύψει από υδρολογικές μελέτες, θα πρέπει να καθορίζονται οι στάθμες (ΣΧ), (ΣΥ), (ΣΣ) και όταν προβλέπεται διάταξη αποστράγγισης ή στάθμη (ΣΡ). Η στάθμη που λαμβάνεται υπόψη για τις μελέτες είναι η (ΣΣ) όταν υπάρχει υπόγειος ορίζοντας και η (ΣΧ) όταν προβλέπεται σύστημα αποστράγγισης (μόνιμος καταβιβασμός του υπόγειου ορίζοντα. Στα επόμενα κεφάλαια οι δύο ως άνω στάθμες θα σημειούνται με (Σ).3.4. ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ Ανάλογα της στάθμης των υπόγειων υδάτων του συστήματος της στεγανολεκάνης και του συστήματος αντιστήριξης πρανών εκσκαφών θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις προσωρινού ή μόνιμου καταβιβασμού του υπόγειου ορίζοντα, με κατακόρυφες ή όχι διατάξεις εξωτερικής αποστράγγισης (εκτός συστημάτων αντιστήριξης) και με αντίστοιχες οριζόντιες εξωτερικές ή εσωτερικές, στη στάθμη θεμελίωσης. Σημείωση αναφορικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από τον καταβιβασμό του υπόγειου ορίζοντα. Προκαλείται μία μείωση της πίεσης του ενδομοριακού νερού χωρίς σημαντική μεταβολή των τάσεων του υλικού. Σε κάθε καταβιβασμό αντιστοιχεί μία αύξηση της συνοχής του εδάφους που στεγνώνει και μία σταθεροποίηση του υποκείμενου εδάφους. Οι καθιζήσεις του εδάφους από τον καταβιβασμό του υπόγειου ορίζοντα μπορούν να προκαλέσουν ρηγματώσεις στα διπλανά κτίρια που εξαρτόνται από το είδος της συμπιέσιμης στρώσης, από το βάθος και τη διάρκεια άντλησης. Ένας καταβιβασμός στάθμης υπόγειου ορίζοντα προϋποθέτει αποτελεσματικό δίκτυο αποστράγγισης με τις προβλεπόμενες σωληνώσεις και από το υλικό πλήρωσης των τάφρων αποστράγγισης ή των τοποθετούμενων φίλτρων, ώστε με την πάροδο των χρόνων να εξακολουθεί να λειτουργεί. Συγχρόνως όμως προϋποθέτει μία πλήρη υδρολογική μελέτη για την ευρύτερη περιοχή για να σταμισθούν οι επιπτώσεις από τη διαρκή διατήρηση του υπόγειου ορίζοντα κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης του κτιρίου. Σημείωση αναφορικά με τα υλικά των στεγανωτικών επεμβάσεων Τα χρησιμοποιούμενα υλικά στην παρούσα ΠΕΤΕΠ από στεγανωτικής πλευράς που ενσωματώνονται στα φέροντα σκυροδέματα ή εφαρμόζονται επιφανειακά στα τοιχώματά τους (οριζόντια – κατακόρυφα), αναφέρονται σε κάθε εξεταζόμενη ιδιαίτερη περίπτωση όπου είναι απαραίτητη η στεγανωτική επέμβαση. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών, και της ιδιομορφίας της δράσης τους, στην παρουσία νερού, περιγράφονται όπου είναι δυνατόν περισσότερα του ενός υλικά, για κάθε περίπτωση, πάντοτε με τα χαρακτηριστικά τους, για την διαπίστωση των ιδιοτήτων τους και των δυνατοτήτων τους, ώστε να είναι ευχερέστερη η επιλογή τους.4.ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΩΝ4.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη φάση κατασκευής των φέροντων στοιχείων των οριζόμενων από τα σχήματα 1, 2, 3 κατηγοριών στεγανολεκανών, ανάλογα της επιδιωκόμενης προστασίας από τα υπόγεια νερά, θα πρέπει εκτός από τη σύνθεση του σκυροδέματος για μείωση της υδατοπερατότητάς του, να αντιμετωπισθούν:6/56ΠΕΤΕΠ: 03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ1. οι αρμοί εργασίας (αδρανείς αρμοί) και οι αρμοί σχετικής κινητικότητας (ενεργοί αρμοί) 2. οι διελεύσεις αγωγών από τα τοιχώματα στεγανολεκάνης 3. οι κώνοι αγκύρωσης προεντεταμένων ελκυστήρων στα τοιχώματα αντιστήριξης ή στα τοιχώματα στεγανολεκάνης 4. οι συνδέσεις των εφελκυομένων πασσάλων με το RADIER θεμελίωσης για την αποφυγή φαινομένων ανώσεων του κτιρίου 5. τα υποστρώματα επιφανειακών στεγανωτικών επεμβάσεων 6. οι ανάγκες απομάκρυνσης των υπόγειων νερών από τους περιμετρικούς τοίχους υπόγειου με εξωτερικό δίκτυο αποστράγγισης. 7. οι ανάγκες προσωρινής ή μόνιμης διατήρησης του υπόγειου ορίζοντα, κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης με εσωτερικό δίκτυο αποστράγγισης. 8. τα υπόγεια νερά που εμφανίζονται στα κατακόρυφα πράνη των γενικών εκσκαφών. Ο Ανάδοχος των φέροντων υποστρωμάτων επιφανειακών στεγανωτικών στρώσεων και του φέροντος οργανισμού της στεγανολεκάνης θα πρέπει να παραδόσει στον εργοδότη, μετά το πέρας των εργασιών, πλήρη φάκελλο, θεωρημένο από τον Επιβλέποντα του έργου, αναφορικά με στεγανωτικές επεμβάσεις που έχει προβεί κατά τη φάση κατασκευής των σκυροδεμάτων (ασχέτως εάν συνεργάσθηκε με τον Ανάδοχο στεγανώσεων) και για τις κατασκευές που έχουν προηγηθεί αυτών. Εκτός από τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες με τις οποίες θα απεικονίζεται ο τρόπος εφαρμογής των τοποθετηθέντων υλικών, θα πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς και οι θέσεις όπου έγιναν οι στεγανωτικές επεμβάσεις. Στο φάκελλο θα περιλαμβάνεται και πλήρης κατάλογος των ενσωματωθέντων υλικών με τα πιστοποιητικά ποιότητας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά από διαπιστευμένα εργαστήρια.4.2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εφαρμόζεται η παράγραφος 12.3 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος αφού ληφθεί υπόψη και η χημική σύνθεση του εδάφους και του νερού.4.3. ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ανάλογα της μελέτης σύνθεσης του σκυροδέματος του Φ.Ο. να αντιμετωπισθεί η ανάγκη προσθήκης ή όχι πρόσμικτων που θα μειώσουν την υδατοπερατότητα.4.4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΡΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ 4.4.1ΓενικάΣτους αδρανείς αρμούς υπάγονται: 1. οι αρμοί εργασίας που προκύπτουν κατά τη φάση σκυροδέτησης (διακοπή – επανάληψη) οι οποίοι συνήθως είναι αδρανείς κατά το στάδιο που επεμβαίνει η στεγάνωση. 2. οι ανοικτοί ή κλειστοί αρμοί κατασκευής σε διάφορα σημεία του Φ.Ο. οι οποίοι αρχικά παρουσιάζουν μια μικρή κίνηση για μικρό διάστημα, για να σταθεροποιηθούν στη συνέχεια και να καταστούν και αυτοί αδρανείς.ΠΕΤΕΠ: 03-06-01-037/56 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΕπεμβάσεις κατά τη φάση σκυροδέτησης για την αντιμετώπιση των προς δημιουργία αδρανών αρμών4.4.2 4.4.2.1.Με επάλειψη της προς συγκόλληση επιφάνειας σκυροδέματος με εποξειδική ρητίνηΗ επιφάνεια επί της οποίας θα εφαρμοσθεί η εποξειδική ρητίνη θα πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς λιμνάζοντα νερά, ψάθυρα τμήματα και υπολείματα γαλακτώματος σιμέντου. Η εποξειδική ρητίνη που θα είναι δύο συστατικών χωρίς διαλυτές θα πρέπει να συνοδεύεται: -από οδηγίες χρήσης: αναλογίες ανάμιξης, απαιτούμενη ποσότητα ανά m2, τρόπος εφαρμογής (πινέλο, βούρτσα, ψεκασμός)-από πιστοποιητικά διαπιστευμένου εργαστηρίου ελέγχου από τα οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν: αντοχή σε θλίψη60 – 70 Ν/mm2αντοχή σε κάμψη30 – 35 Ν/mm2αντοχή σε εφελκυσμό18 - 20 Ν/mm2πρόσφυση σε σκυρόδεμα2,5 – 3,0 Ν/mm2πρόσφυση σε σίδερο18 - 20 Ν/mm2Σημείωση Πρέπει να αποφεύγεται αυτό που συμβαίνει συνήθως επί τόπου του έργου, όπου λόγω δυσκολιών εφαρμογής της εποξειδικής ρητίνης με βούρτσα, τοποθετείται από απόσταση (χύνεται με ντενεκεδάκι) όπου τότε η μεγάλη ποσότητα δεν συμβάλλει στην επικόλληση.4.4.2.2.Με παρεμβολή λωρίδας χαλυβδοελάσματος χωρίς προστατευτική επίστρωση με κατάλληλη διαρρύθμιση των εγκάρσιων οπλισμών (σχήμα4)Το μήκος της λωρίδας είναι περίπου 30 cm που πάκτουται κατά 15 cm στα στοιχεία του σκυροδέματος εκατέρωθεν του αρμού. Κατά την τοποθέτησή της προσδένεται με σύρμα από τους οπλισμούς (εφ’ όσον έχουν προβλεφθεί μικρές οπές στη λωρίδα) ώστε να διατηρηθεί στη θέση της κατά τη σκυροδέτηση. Συνίσταται να γίνεται συνδυασμός με την προηγούμενη μέθοδο.4.4.2.3.Με παρεμβολή αρμοκλείδων – αρμοκαλύπτρωνΣτα στοιχεία προς σκυροδέτηση όπου από τη μελέτη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί αρμός εργασίας παρεμβάλλεται ειδική αρμοκλείδα για αδρανείς αρμούς αφού προηγούμενα διαμορφωθεί κατάλληλα ο εγκάρσιος οπλισμός για την τοποθέτηση της αρμοκλείδας (βλ. Σχήματα 4 και 10). Παράλληλα ή όχι με την αρμοκλείδα δύναται να τοποθετηθεί και ειδικό αρμοκάλυπτρο επί του ξυλοτύπου ώστε να ενσωματωθεί κατά τη σκυροδέτηση (σχήμα 5, 8). Οι αρμοκλείδες του τύπου 1, 2, 3 που θα επιλεγεί ή το αρμοκάλυπτρο τύπου 4 που αναφέρονται στο σχήμα 5 θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά διαπιστευμένα εργαστήριου ελέγχου ότι αποτελούνται από εύκαμπτο PVC, ότι αντέχουν σε συγκεκριμένη στήλη νερού και ότι διαθέτουν Αντοχή σε εφελκυσμό≥ 10Ν/mmΕπιμήκυνση θραύσης2≥ 300%Σκληρότητα κατά SHORE A 70±5 οοΑντοχή σε θερμοκρασίες από –35 C έως +55 C8/56ΠΕΤΕΠ: 03-06-01-03 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΣταθερή αντοχή αρμυρό και οικιακής χρήσης νερό, σε λάδια και σε άσφαλτο, με σημειουμένες επ’ αυτών ενδείξεις π.χ. χρώματα. Από πλευράς τοποθέτησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 1. για τις αρμοκλείδες (τύπου 1, 2, 3 του σχήματος5) -το τμήμα που βρίσκεται εντός του στοιχείου που θα σκυροδετηθεί θα πρέπει να προσδένεται ώστε να διατηρηθεί στη θέση του και να μη διπλώσει (σχήματα 6 και 7) ή να χρησιμοποιείται ειδικός οπλισμός προσαρμοζόμενος στην αρμοκλείδα (σχήμα 8 και 9)-ότι πριν από τη σκυροδέτηση η αρμοκλείδα θα πρέπει να επαλειφθεί με εποξειδική ρητίνη δεδομένου ότι έχουν μηδενική πρόσφυση με το σκυρόδεμα. Αγκυρόνουνται στα σκυροδέματα προεξέχονται στοιχεία τους. Μετά από διαδοχικές κινήσεις εφελκυσμού – θλίψης, τα φτερά τους, δεν προσφύονται στο σκυρόδεμα ομοιόμορφα.-Ότι η σκυροδέτηση του τμήματος που θα καλύψει την αρμοκλείδα θα πρέπει να γίνει με σκυρόδεμα στο οποίο έχουν προστεθεί πολυμερικά πρόσμικτα για επαύξηση της πρόσφυσης (βλέπε παράγραφο 2.2.6 της αναφοράς βιβλιογραφίας 2.2.4).2. για τις αρμοκαλύπτρες (τύπου 4 του σχήματος 5) η τοποθέτησή τους γίνεται επί του ξυλοτύπου στην καθορισμένη θέση που θα γίνει η διακόπη σκυροδέτησης (αρμός εργασίας), και πάντοτε θα γίνει πρόχειρη πρόσδεση ώστε να είναι τεντωμένη και ότι θα χρησιμοποιηθεί εποξειδική ρητίνη όπως για τις αρμοκλείδες. 3. για τις αλλαγές κατεύθυνσης στις τοποθετήσεις των αρμοκλείδων και αρμοκαλύπτρων απαιτείται όπως αυτές πραγματοποιούνται με τη χρήση ειδικών τεμαχίων προμηθευόμενων μαζί με τα ευθύγραμμα αποκλειόμενης της επί τόπου διαμόρφωσής τους. Τα ειδικά τεμάχια (για γωνίες, ταφ, σταυρούς) θα συνοδεύονται με οδηγίες συγκόλλησης με τα ευθύγραμμα τμήματα και με τα προς τούτο απαραίτητα υλικά (εάν πρόκειται με θερμοκόλληση ή χρήση συγκολλητικών ουσιών).4.4.2.4.Με παρεμβολή ειδικών προδιαμορφωμένων διατομών διογκούμενων στο νερόΑποτελούνται από δύο επάλληλα στοιχεία εκ των οποίων το εξωτερικό είναι από υδρόφιλη διογκούμενη ρητίνη και το εσωτερικό από NEOPRENE μη διογκούμενο. Με την διόγκωση των υλικών υπό την επίδραση του νερού τα τοιχώματα της διατομής συμπιέζονται στο σκυροδετηθέν επ’ αυτής τμήματος. Η στεγανότητα εξασφλίζεται λόγω της υποχρέωσης του νερού να ακολουθήσει σύνθετη και μεγαλύτερου μήκους διαδρομή, με αποτέλεσμα να επέρχεται σημαντική απώλεια πίεσης. 1. Διαστάσεις διογκούμενων διατομών Ανάλογα του τύπου έχουν πλάτος 20 έως 25 mm και πάχος από 7 έως 10 mm. 2. Αντοχές σε υδροστατικές πιέσεις Μέχρις 2 bars (20 m στήλης νερού). 3. Διογκώσεις υπό την επίδραση του νερού Παρουσιάζουν διογκώσεις ≥ 100% μετά 7 ημέρες στο νερό και που μπορούν να φθάσουν και το 150% ανάλογα του τύπου μετά 14 ημέρες. 4. Επαναλαμβανόμενες διογκώσεις και συρρικνώσεις ΠΕΤΕΠ: 03-06-01-039/56 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝΑνάλογα της παρουσίας ή οχι νερού δύνανται να περνάνε από τη φάση διόγκωσης στη φάση συρρίκνωσης και να επανέλθουν στη φάση διόγκωσης. 5. Υποστρώματα τοποθέτησης Ανάλογα του τύπου του υλικού και του υλικού συγκόλλησης δύνανται να τοποθετηθούν σε λεία ή ανώμαλα (άγρια) υποστρώματα (σκυροδέματος), ξερά ή κορεσμένα με υγρασία. 6. Ποιότητα νερού Οι διογκούμενες διατομές διαφοροποιούνται σε αυτές που αντέχουν ή όχι σε θαλασσινό νερό, σε νερό αποχετεύσεων, σε γαλακτώματα ασβέστου, σε διαλύματα με PH 3 έως PH 11. 7. Διαπίστευση υλικού Κάθε τύπος διογκούμενης διατομής πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά διαπιστευμένου εργαστηρίου ΕΕ ότι διαθέτει τις παραπάνω αναφερόμενες ιδιότητες και ότι από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών παρουσιάζει: αντοχή σε εφελκυσμό: το διογκούμενο στέλεχος≥ 2,5 Ν/mm2το μαύρο στέλεχος≥ 7,0 Ν/mm2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.