Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝομοθεσίαΈκδοση στην ελληνική γλώσσαISSN 1725-2547L 8854ο έτος 4 Απριλίου 2011ΠεριεχόμεναIΝομοθετικές πράξειςΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ★★★Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 304/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) . . . . . . . . . . . . . . . . .5Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 306/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τους δασμούς για τις μπανάνες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44ΟΔΗΓΙΕΣ ★Τιμή: 4 EURELΟδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περί­ θαλψης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα) (1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος. Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο. Περιεχόμενα (συνέχεια)IIΜη νομοθετικές πράξειςΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 2011/194/EE: ★ELΑπόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη συμφωνίας της Γενεύης για το εμπόριο μπανανών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Κόστα Ρίκα, του Ισημερινού, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, του Μεξικού, της Νικαράγουας, του Παναμά, του Περού και της Βενεζουέλας και συμφωνίας για το εμπόριο μπανανών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 4.4.2011ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςL 88/1I (Νομοθετικές πράξεις)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 304/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,(2)Η συντονισμένη δράση που χρηματοδοτήθηκε από την Κοι­ νότητα με τίτλο «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ξενικών ειδών στην υδατοκαλλιέργεια» (Impasse) διατύπωσε νέο λειτουρ­ γικό ορισμό των «κλειστών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέρ­ γειας». Για τις εγκαταστάσεις κατά τον εν λόγω ορισμό, ο βαθμός κινδύνου που συνδέεται με ξενικά και απόντα σε τοπικό επίπεδο είδη μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο, εάν ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαφυγής των εκτρεφόμενων οργανισμών και των μη στοχευόμενων οργανισμών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και εφόσον τηρούνται σαφώς καθο­ ρισμένα πρωτόκολλα στην εγκατάσταση υποδοχής. Οι εισα­ γωγές και οι μετατοπίσεις για χρήση σε κλειστές εγκαταστά­ σεις υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση αδειοδότησης μόνο εφόσον πληρούνται οι εν λόγω όροι.(3)Συνεπώς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο ορισμός «της κλειστής εγκατάστασης υδατοκαλλιέργειας» στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 708/2007, προσθέτοντας ειδικά χαρακτηριστικά που αποσκοπούν να διασφαλίσουν τη βιοασφάλεια των εν λόγω εγκαταστάσεων.(4)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συντάξουν κατάλογο κλειστών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας που βρίσκονται στο έδα­ φός τους. Για λόγους διαφάνειας, ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να δημοσιεύεται και να ενημερώνεται τακτικά στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 535/2008 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών (4).(5)Κατόπιν των εν λόγω τροποποιήσεων, απαιτούνται ορισμένες άλλες προσαρμογές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007, ιδίως να διαγραφούν οι αναφορές στις κλειστές εγκαταστά­ σεις υδατοκαλλιέργειας στον ορισμό για τη «συνήθη μετακί­ νηση» και από το παράρτημα I.Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω­ νικής Επιτροπής (1),Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),Εκτιμώντας τα ακόλουθα:(1)Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου (3) θεσπίζει το πλαίσιο που διέπει τις πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με ξένα και απόντα σε τοπικό επίπεδο είδη για την εκτίμηση και μείωση στο ελά­ χιστο των δυνητικών επιπτώσεων των ειδών αυτών και των συναφών μη στοχευόμενων ειδών στα υδατικά ενδιαιτήματα. Ορίζει ότι οι εισαγωγές και οι μετατοπίσεις για χρήση σε κλειστές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας μπορούν στο μέλλον να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις αδειοδότησης του κεφαλαίου ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού, με βάση τις νέες επιστημονικές πληροφορίες και γνώσεις.(1) ΕΕ C 354 της 28.12.2010, σ. 88 και ΕΕ C 51 της 17.2.2011, σ. 80. (2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2010 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2011. (3) ΕΕ L 168 της 28.6.2007, σ. 1.(4) ΕΕ L 156 της 14.6.2008, σ. 6. L 88/2(6)(7)(8)(9)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΘα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με σκοπό να προσαρμόσει τα παραρτήματα I, II και III στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, να τροποποιήσει το παράρτημα IV προκειμένου να προσθέσει είδη στο εν λόγω παράρτημα και να εγκρίνει λεπτομέρειες ως προς τις ανα­ γκαίες προϋποθέσεις για την προσθήκη ειδών στο παράρ­ τημα IV. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπα­ ρασκευαστικού έργου της, περιλαμβανομένων των διαβου­ λεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονι­ σμού θα πρέπει να θεσπιστούν από την Επιτροπή διά εκτελε­ στικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ. Ο όρος «Κοινότητα» που χρησιμοποιείται στο διατακτικό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/2007 θα πρέπει να τροποποι­ ηθεί, μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2007 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2007 τροποποιείται ως εξής: 1) Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, στον τίτλο του άρθρου 13, στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και στον τίτλο του άρθρου 19, το ουσιαστικό «Κοινότητα» ή το αντίστοιχο επίθετο αντικαθίσταται από το ουσιαστικό «Ένωση» ή το αντίστοιχο επίθετο και επιφέ­ ρονται οιεσδήποτε γραμματικές προσαρμογές απαιτούνται συνε­ πεία αυτής της αντικατάστασης. 2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο 5, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Ο παρών κανονισμός, πλην του άρθρου 3, του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α), δεν εφαρμόζεται στα είδη του παραρτήματος IV.».4.4.2011ενημερώνουν τακτικά τον κατάλογο αυτόν. Έως τις 25 Οκτωβρίου 2011 ο κατάλογος δημοσιεύεται στον ιστό­ τοπο που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παρά­ γραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 535/2008 της Επιτρο­ πής (*) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. ___________ (*) ΕΕ L 156 της 14.6.2008, σ. 6.».3) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: α) Το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. “Κλειστή εγκατάσταση εγκατάσταση:υδατοκαλλιέργειας”: χερσαίαα) στην οποία: i) η υδατοκαλλιέργεια διεξάγεται εντός υδάτινου μέσου με ανακυκλώσιμο νερό· και ii) οι απορρίψεις δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με τα ανοικτά ύδατα πριν κοσκινιστούν και φιλ­ τραριστούν ή υποστούν διήθηση και επεξεργασία, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η απόρριψη στερεών αποβλήτων σε υδάτινο περιβάλλον και η διαφυγή από την εγκατάσταση των εκτρεφόμενων και μη στοχευόμενων ειδών τα οποία θα μπορούσαν να επιζήσουν και, στη συνέχεια, να αναπαραχθούν· β) και η οποία: i) παρεμποδίζει τις απώλειες εκτρεφόμενων ειδών ή μη στοχευόμενων ειδών και άλλου βιολογικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των παθογόνων οργανισμών, που οφείλονται σε παράγοντες όπως τα αρπακτικά (π.χ. πτηνά) και οι πλημμύρες (δηλαδή η εγκατάσταση πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από τα ανοιχτά ύδατα μετά από ενδεδειγμένη εκτίμηση των αρμόδιων αρχών)· ii) παρεμποδίζει, με εύλογα μέσα, τις απώλειες εκτρεφόμενων ειδών ή μη στοχευόμενων ειδών και άλλου βιολογικού υλικού, συμπεριλαμβανο­ μένων των παθογόνων οργανισμών, που οφείλο­ νται σε κλοπή και βανδαλισμό· καιβ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «7. Τα κεφάλαια III έως VI δεν εφαρμόζονται στις μετα­ κινήσεις ξένων ή τοπικά απόντων ειδών τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε κλειστές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, υπό τον όρο ότι η μεταφορά πραγματοποιείται υπό όρους που παρεμποδίζουν τη διαφυγή των εν λόγω ειδών και των μη στοχευόμενων ειδών. Τα κράτη μέλη συντάσσουν κατάλογο των κλειστών εγκατα­ στάσεων υδατοκαλλιέργειας στο έδαφός τους οι οποίες είναι σύμφωνες με τον ορισμό στο άρθρο 3 παράγραφος 3 καιiii) διασφαλίζει την κατάλληλη διάθεση των νεκρών οργανισμών·»· β) Το σημείο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «16. “συνήθης μετακίνηση”: μετακίνηση υδρόβιων οργανι­ σμών από πηγή η οποία παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο μεταφοράς μη στοχευόμενων ειδών και η οποία, λόγω των χαρακτηριστικών των υδρόβιων οργανισμών και/ή της μεθόδου υδατοκαλλιέργειας που θα χρησιμοποι­ ηθεί, δεν οδηγεί σε αρνητικές οικολογικές επιπτώσεις.». 4.4.2011ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης4) Στο άρθρο 4 η υπάρχουσα παράγραφος αριθμείται «1» και προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:«2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρακολουθούν και εποπτεύουν τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας για να διασφαλισθεί ότι:α) οι κλειστές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 καιβ) η μεταφορά από ή προς κλειστή εγκατάσταση υδατοκαλλιέρ­ γειας πραγματοποιείται υπό συνθήκες που εμποδίζουν τη διαφυγή ξένων και μη στοχευόμενων οργανισμών.».5) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:L 88/32. Όταν εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1, η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.3. Προκειμένου να προστεθούν το είδος του στο παράρτημα IV, ο υδρόβιος οργανισμός πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί στην υδατοκαλλιέργεια σε ορισμένα μέρη της Ένωσης επί μακρόν (σε σχέση με τον κύκλο ζωής του) χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις και η εισαγωγή και η μετατόπισή του πρέπει να είναι δυνατή χωρίς ταυτόχρονη τυχαία μετακίνηση δυνητικά επιβλαβών μη στοχευό­ μενων ειδών.4. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή την προσθήκη ειδών στο παράρτημα IV. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων για την προσθήκη ειδών στο παράρτημα IV. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την καταλληλότητα αίτη­ σης εντός πέντε μηνών από την παραλαβή της, χωρίς να συνυ­ πολογίζεται το διάστημα κατά το οποίο το κράτος μέλος παρέ­ χει συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες ζητά η Επιτροπή.«Άρθρο 14 Απελευθέρωση σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας σε περίπτωση συνήθων εισαγωγών Στην περίπτωση συνήθων εισαγωγών, η απελευθέρωση υδρόβιων οργανισμών σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας επιτρέπεται χωρίς απομόνωση ή πιλοτική απελευθέρωση, εκτός εάν, σε εξαι­ ρετικές περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή αποφασίσει άλλως με βάση συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις της συμβουλευτικής επιτροπής. Οι μετακινήσεις από κλειστή εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας σε ανοικτή εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας θεωρούνται συνή­ θεις ή μη συνήθεις μετακινήσεις κατά τα άρθρα 6 και 7.».6) Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:5. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές τους, κατά το άρθρο 349 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προ­ σθήκη ειδών που θα περιληφθούν σε χωριστό τμήμα του παραρ­ τήματος IV.6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες εφαρ­ μογής των παραγράφων 4 και 5 και ιδίως τη μορφή, το περιε­ χόμενο και τα χαρακτηριστικά των αιτήσεων των κρατών μελών για την προσθήκη ειδών, καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για την υποστήριξη των αιτήσεων αυτών, σύμ­ φωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παρά­ γραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.».«Άρθρο 24 Τροπολογίες των παραρτημάτων και λεπτομερείς κανόνες7) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:1. Η Επιτροπή μπορεί, διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 24α και τις προϋποθέσεις των άρθρων 24β και 24γ: «Άρθρο 24α α) να τροποποιήσει τα παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, για να τα προσαρμόσει στην τεχνική και επιστη­ μονική πρόοδο·Εκτέλεση της εξουσιοδότησηςβ) να θεσπίσει κανόνες σχετικά με τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την προσθήκη ειδών στο παράρτημα IV, όπως προβλέπε­ ται στην παράγραφο 3 και1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 24 επί πέντε έτη από τις 24 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς προθε­ σμίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για χρονικά διαστήματα ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 24β.γ) να προσθέσει είδη στο παράρτημα IV, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 και οι περαιτέρω σχετικές λεπτομέρειες.2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμ­ βούλιο. L 88/4ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ανα­ τίθεται στην Επιτροπή υπόκειται στις προϋποθέσεις των άρθρων 24α και 24γ. Άρθρο 24β Ανάκληση της εξουσιοδότησης 1. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 24 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. 2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει αν πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης, καθώς και τους λόγους της ανάκλησης. 3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται αμέσως σε ισχύ ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω­ σης.4.4.2011Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επί­ σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εγείρουν αντιρρήσεις. 3. Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.». 8) Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Εφόσον είναι δυνατόν, οι πληροφορίες πρέπει να υποστηρί­ ζονται από παραπομπές στην επιστημονική βιβλιογραφία και από στοιχεία προσωπικής επικοινωνίας με επιστημονικές αρχές και εμπειρογνώμονες στον τομέα της αλιείας.». β) Το τμήμα Δ («Αλληλεπίδραση με αυτόχθονα είδη») τροποποι­ είται ως εξής: i) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:Άρθρο 24γ Διατύπωση αντιρρήσεων για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, αυτή η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες. 2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο διατυπώ­ σουν αντιρρήσεις στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δημο­ σιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατά­ ξεις της.«1) Ποιες είναι οι δυνατότητες για επιβίωση και εγκατά­ σταση του εισαγόμενου οργανισμού εάν διαφύγει;»· ii) το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «6) Θα επιζήσουν και θα αναπαραχθούν επιτυχώς οι εισα­ γόμενοι οργανισμοί στην προτεινόμενη περιοχή εισα­ γωγής ή θα απαιτείται ετήσιος εμπλουτισμός;». Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Στρασβούργο, 9 Μαρτίου 2011.Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ΠρόεδροςΓια το Συμβούλιο Η ΠρόεδροςJ. BUZEKGYŐRI E. 4.4.2011ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςL 88/5ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4)Τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει διατάξεις που περιλαμβάνουν απαιτήσεις, οι οποίες αφορούν όχι μόνο την ασφάλεια των κτιρίων και άλλων δομικών κατασκευών, αλλά και την υγεία, τη διάρκεια ζωής των έργων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, οικονομικές πτυχές και άλλες πλευρές σημαντικές από την άποψη του κοινού συμ­ φέροντος. Οι νόμοι, οι κανονισμοί, τα διοικητικά μέτρα ή η νομολογία που θεσπίζονται είτε σε ενωσιακό είτε σε επίπεδο κρατών μελών σχετικά με τις δομικές κατασκευές είναι δυνα­ τόν να επηρεάσουν τις απαιτήσεις των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Δεδομένου ότι είναι πιθανό να είναι πολύ παρόμοιος ο αντίκτυπός τους στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιμο αυτοί οι νόμοι, κανο­ νισμοί, διοικητικά μέτρα ή νομολογία να θεωρούνται «δια­ τάξεις» για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.(5)Όπου συντρέχει περίπτωση, οι διατάξεις για την προτεινό­ μενη χρήση ή χρήσεις προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών σε κράτος μέλος, που αποσκοπούν στην εκπλή­ ρωση των βασικών απαιτήσεων δομικών κατασκευών, καθο­ ρίζουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των οποίων η απόδοση θα πρέπει να δηλώνεται. Για να αποφεύγεται η κενή δήλωση απόδοσης, θα πρέπει να δηλώνεται τουλάχιστον ένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών που έχουν σχέση με τη δηλωμένη χρήση ή χρήσεις.(6)ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμ­ βρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονι­ στικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (3) αποσκοπούσε στην άρση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών προκει­ μένου να αυξηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους στην εσωτε­ ρική αγορά.(7)Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η οδηγία 89/106/ΕΟΚ προέβλεπε τη θέσπιση εναρμονισμένων προτύπων για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, καθώς και τη χορήγηση ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων.(8)Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ θα πρέπει να αντικατασταθεί για να απλουστευθεί και να αποσαφηνιστεί το υπάρχον πλαίσιο, καθώς και για να βελτιωθεί η διαφάνεια και η αποτελεσμα­ τικότητα των υφιστάμενων μέτρων.Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω­ νικής Επιτροπής (1),Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),Εκτιμώντας τα ακόλουθα:(1)Σύμφωνα με τους κανόνες των κρατών μελών, οι δομικές κατασκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφά­ λεια ατόμων, οικόσιτων ζώων ή περιουσιών, ούτε να προκα­ λείται ζημία στο περιβάλλον.(2)Οι εν λόγω κανόνες έχουν άμεση επίδραση στις απαιτήσεις των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Οι απαι­ τήσεις αυτές αντικατοπτρίζονται συνεπώς στα εθνικά πρό­ τυπα για τα προϊόντα, στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις και σε άλλες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές και διατάξεις που σχετίζονται με τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατα­ σκευών. Οι απαιτήσεις αυτές, λόγω των αποκλίσεων που παρουσιάζουν, εμποδίζουν το εμπόριο μέσα στην Ένωση.(3)Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να μην περιορίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να προσδιορίζουν τις απαιτήσεις που θεωρούν αναγκαίες για να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και των εργαζομένων όταν χρησιμοποιούν προϊόντα του τομέα των δομικών κατα­ σκευών.(1) ΕΕ C 218 της 11.9.2009, σ. 15. (2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2009 (ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 441), θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανά­ γνωση της 13ης Σεπτεμβρίου 2010 (ΕΕ C 282 E της 19.10.2010, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2011 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2011.(3) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12. L 88/6(9)(10)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΟ παρών κανονισμός θα πρέπει να λάβει υπόψη το οριζόντιο νομικό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων στην εσωτε­ ρική αγορά, που καθορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου­ λίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαι­ τήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων (1), καθώς και με την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων (2). Η άρση των τεχνικών εμποδίων στον τομέα των δομικών κατασκευών μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη θέσπιση εναρ­ μονισμένων τεχνικών προδιαγραφών για τους σκοπούς της αξιολόγησης της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.(11)Όπου απαιτείται, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση, στα εναρμονισμένα πρότυπα, κλάσεων απόδοσης σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομι­ κών κατασκευών, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα βασικών απαιτήσεων δομικών κατα­ σκευών για ορισμένες δομικές κατασκευές, καθώς και οι διαφορές στο κλίμα, τη γεωλογία και τη γεωγραφία και στις άλλες συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη. Με βάση αναθεωρημένη εντολή, στις περιπτώσεις όπου η Επι­ τροπή δεν έχει ήδη καθορίσει τέτοιες κλάσεις θα πρέπει να μπορούν να τις καθορίζουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυπο­ ποίησης.(17)Τα οριακά επίπεδα μπορούν να είναι τεχνικής ή κανονιστικής φύσεως και ενδέχεται να ισχύουν για ένα μόνο χαρακτηρι­ στικό ή για μία δέσμη χαρακτηριστικών.(18)Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) αναγνω­ ρίζονται ως οι αρμόδιοι οργανισμοί για τη θέσπιση εναρμο­ νισμένων προτύπων σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές περί συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των δύο αυτών οργανισμών που υπογράφηκαν στις 28 Μαρτίου 2003. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να χρησι­ μοποιούν αυτά τα εναρμονισμένα πρότυπα μόλις τα στοιχεία αναφοράς τους δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπί­ ζονται δυνάμει της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι­ νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληρο­ φοριών (3). Μόλις επιτευχθεί επαρκές επίπεδο τεχνικής και επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης για όλες τις σχετικές πτυ­ χές, η προσφυγή σε εναρμονισμένα πρότυπα όσον αφορά προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών θα πρέπει να αυξηθεί, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση και αφού διεξαχθεί διαβούλευση με τη μόνιμη επιτροπή δομικών κατασκευών, με την απαίτηση, μέσω εντολών, τα εναρμονισμένα αυτά πρό­ τυπα να αναπτύσσονται βάσει υφιστάμενων ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης.(19)Οι διαδικασίες τις οποίες προβλέπει η οδηγία 89/106/ΕΟΚ για την αξιολόγηση της απόδοσης σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατα­ σκευών που δεν καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο θα πρέπει να απλουστευθούν, προκειμένου να γίνουν πιο δια­ φανείς και να μειωθεί το κόστος των κατασκευαστών των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.(20)Προκειμένου να μπορεί ένας κατασκευαστής προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών να καταρτίζει δήλωση από­ δοσης για προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που δεν καλύπτεται ή δεν καλύπτεται πλήρως από εναρμονισμένο πρότυπο, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση.(21)Οι κατασκευαστές προϊόντων του τομέα των δομικών κατα­ σκευών θα πρέπει να δικαιούνται να ζητήσουν την κατάρτιση ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων για τα προϊόντα τους με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση που θεσπίστηκαν βάσει της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. Συνεπώς, θα πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα χρήσης των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών ως ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης.Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη στις απαιτήσεις τους για τις εργασίες κατασκευών, καθώς και άλλοι εθνικοί κανόνες σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηρι­ στικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, θα πρέπει να συμφωνούν με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές.(13)συγκεκριμένου προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών όσον αφορά τις διατάξεις των κρατών μελών και θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 114 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω­ παϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).Οι εν λόγω εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δοκιμή, τον υπολογισμό και άλλα μέσα, τα οποία καθορίζονται στο πλαίσιο των εναρμονισμέ­ νων προτύπων και των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης για την αξιολόγηση της απόδοσης σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατα­ σκευών.(12)(14)(15)(16)Όταν για μια προτεινόμενη χρήση απαιτούνται οριακά επί­ πεδα σε σχέση με κάποιο από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να πληρούν τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών στα κράτη μέλη, τα επίπεδα αυτά θα πρέπει να θεσπίζονται στις εναρμονισμένες τεχνικές προδια­ γραφές. Κατά την αξιολόγηση της απόδοσης ενός προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας που αφο­ ρούν τη χρήση του καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Τα οριακά επίπεδα που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμ­ φωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι γενικώς αναγνωρισμένες τιμές για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του(1) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30. (2) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82.4.4.2011(3) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. 4.4.2011ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(22)Οι ΟΤΑ θα πρέπει να θεσπίσουν οργανισμό (στο εξής «οργα­ νισμός των ΟΤΑ»), με οικονομική στήριξη, κατά περίπτωση, από την Ένωση, για τον συντονισμό των διαδικασιών δημι­ ουργίας σχεδίων ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης και για την έκδοση ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων, που να υπο­ στηρίζεται, ενδεχομένως, από ενωσιακή χρηματοδότηση, εξα­ σφαλίζοντας τη διαφάνεια και την αναγκαία εμπιστευτικό­ τητα των διαδικασιών αυτών.ενωσιακού δικαίου που εφαρμόζονται ενδεχομένως σε επικίν­ δυνες ουσίες, ειδικότερα της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊ­ κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουα­ ρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτι­ κής των υδάτων (3), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα από­ βλητα (4) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (5).Η δημιουργία σχεδίων ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης και η έκδοση ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων θα πρέπει να ανατεθούν σε οργανισμούς τεχνικής αξιολόγησης (στο εξής «ΟΤΑ») που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Για να δια­ σφαλιστεί ότι οι ΟΤΑ έχουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, οι προϋποθέσεις για τον ορισμό τους θα πρέπει να καθοριστούν σε ενωσιακό επίπεδο.(23)(24)(25)Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, η διάθεση στην αγορά προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρ­ μονισμένο πρότυπο ή για το οποίο εκδόθηκε ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση απόδοσης σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊ­ όντος του τομέα των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με τις σχετικές εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές.Κατά περίπτωση, η δήλωση απόδοσης θα πρέπει να συνο­ δεύεται από πληροφορίες σχετικά με περιεχόμενες επικίνδυ­ νες ουσίες στο προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών, ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες για αειφόρους κατα­ σκευές και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την επισήμανση, που προβλέπονται σε άλλες πράξεις του ενωσιακού δικαίου οι οποίες ισχύουν για τις επικίνδυνες ουσίες και θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων ταυτόχρονα με τη δήλωση απόδοσης και με την ίδια μορφή, έτσι ώστε να φθάνουν σε όλους τους δυνητικούς χρήστες προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Οι πληροφορίες για το περιεχόμενο επικίνδυνων ουσιών θα πρέπει αρχικά να περιορίζονται στις ουσίες στις οποίες παραπέμπουν τα άρθρα 31 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την κατα­ χώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορι­ σμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (1). Πάντως, η ειδικότερη ανάγκη για την πληροφόρηση όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών θα πρέπει να διερευνη­ θεί περαιτέρω, με σκοπό να ολοκληρωθεί το φάσμα των ουσιών που καλύπτονται έτσι, ώστε να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που χρησιμοποιούν προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών και των χρηστών των δομικών κατασκευών, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις απαιτήσεις ανακύκλωσης και/ή επαναχρησιμοποίησης τμημάτων ή υλι­ κών. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει άλλων πράξεων του(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.L 88/7(26)Θα πρέπει να είναι δυνατόν η δήλωση απόδοσης να αριθ­ μείται σύμφωνα με τον αριθμό αναφοράς του τύπου του προϊόντος.(27)Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν απλουστευμένες διαδικα­ σίες για την κατάρτιση των δηλώσεων απόδοσης, έτσι ώστε να ελαφρυνθεί ο οικονομικός φόρτος των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).(28)Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η δήλωση απόδοσης είναι ακριβής και αξιόπιστη, θα πρέπει να αξιολογείται η απόδοση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών και θα πρέπει να ελέγχεται η παραγωγή στο εργοστάσιο με κατάλ­ ληλο σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερό­ τητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών. Διάφορα συστήματα θα μπορούσαν να επιλε­ γούν προς εφαρμογή σε συγκεκριμένα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ειδική σχέση μερικών από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους με τις βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών.(29)Δεδομένης της ιδιαιτερότητας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και της ιδιαίτερης εστίασης του συστή­ ματος όσον αφορά την αξιολόγησή τους, οι διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που προβλέπονται στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ, καθώς και οι ενότητες που καθορίζονται στην ίδια απόφαση, δεν είναι κατάλληλες. Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθούν ειδικές μέθοδοι για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊ­ όντων του τομέα των δομικών κατασκευών.(30)Λόγω της διαφοράς στην έννοια της σήμανσης CE για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, συγκριτικά με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για να διασφαλιστεί η σαφήνεια της υποχρέωσης τοποθέτη­ σης της σήμανσης CE στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών και οι συνέπειες της εν λόγω τοποθέτησης.(2 ) (3 ) (4 ) (5 )ΕΕ ΕΕ ΕΕ ΕΕL L L L123 327 312 353της της της της24.4.1998, σ. 1. 22.12.2000, σ. 1. 22.11.2008, σ. 3. 31.12.2008, σ. 1. L 88/8ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(31)Η σήμανση CE θα πρέπει να τοποθετείται σε όλα τα προϊ­ όντα του τομέα των δομικών κατασκευών για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση απόδοσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Εάν δεν έχει καταρτιστεί δήλωση απόδοσης, η σήμανση CE δεν θα πρέπει να τοποθετείται.τηρώντας παράλληλα τις ισχύουσες απαιτήσεις, ανεξαρτήτως προέλευσης. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τις εν λόγω απλουστευμένες διαδικασίες θα πρέπει, επιπροσθέτως, να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά πολύ μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθούν τις ισχύουσες διαδικασίες επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης που προβλέπεται στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές για τα προϊόντα τους.Τοποθετώντας τη σήμανση CE ή μεριμνώντας για την τοπο­ θέτησή της σε προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών, οι κατασκευαστές θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι αναλαμβά­ νουν την ευθύνη για τη συμφωνία του εν λόγω προϊόντος με τη δηλωθείσα απόδοσή του.(32)(33)(34)Η σήμανση CE θα πρέπει να είναι η μόνη σήμανση η οποία βεβαιώνει τη συμφωνία του προϊόντος του τομέα των δομι­ κών κατασκευών με τη δηλωθείσα απόδοση και τη συμμόρ­ φωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθε­ σίας εναρμόνισης. Ωστόσο, είναι δυνατή η χρήση άλλης σήμανσης, υπό τον όρο ότι αυτή βοηθάει στη βελτίωση της προστασίας του χρήστη προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών και δεν καλύπτεται από την υφιστάμενη ενω­ σιακή νομοθεσία εναρμόνισης. Προκειμένου να αποφευχθούν περιττές δοκιμές των προϊ­ όντων του τομέα των δομικών κατασκευών, των οποίων η απόδοση έχει ήδη καταδειχθεί επαρκώς με σταθερά αποτελέ­ σματα δοκιμών ή με άλλα υπάρχοντα στοιχεία, θα πρέπει ο κατασκευαστής να μπορεί, υπό τους όρους που καθορίζονται στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή σε απόφαση της Επιτροπής, να δηλώνει ορισμένο επίπεδο ή κλάση από­ δοσης χωρίς τη διενέργεια δοκιμής ή χωρίς τη διενέργεια περαιτέρω δοκιμής.(35)Θα πρέπει να καθορισθούν προϋποθέσεις για τη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών αξιολόγησης της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, με σκοπό να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος της διάθεσης των προϊόντων αυτών στην αγορά, χωρίς να μειώνεται το επίπεδο ασφάλειας. Οι κατασκευαστές που χρη­ σιμοποιούν αυτές τις απλουστευμένες διαδικασίες θα πρέπει να αποδεικνύουν καταλλήλως την τήρηση αυτών των προϋ­ ποθέσεων.(39)Για προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί μεμονωμένα, ο κατασκευαστής θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί απλουστευμένες διαδι­ κασίες για την αξιολόγηση της απόδοσης, όταν μπορεί να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος που διατίθεται στην αγορά προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.(40)Το ερμηνευτικό πλαίσιο του ορισμού της «εκτός σειράς δια­ δικασίας», που πρέπει να εφαρμόζεται σε διάφορα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών π
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.