Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Περιλαμβάνονται παραρτήματα για την αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων εκπόνησης μελετών οδικών, λιμενικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων, οι οποίες προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23.11.2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Διεύθυνση: Xαρ. Τρικούπη 182 Αθήνα 10178 Τηλ. 210-6401630Αθήνα 15 Νοεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ. 3434ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών)Θέμα: «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων». Έχοντας υπόψη: 1) Το Νόμο 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίο καταργείται ο Ν. 716/77, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του καθώς και η παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 2) Την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/0/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών σε αντικατάσταση των προβλεπομένων από το Π.Δ. 696/1974 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89. 3) Την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί καθορισμού α) βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατώτατου ορίου αμοιβών και του ανώτατου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν.3316/2005. 4) Τις κατά καιρούς εκδοθείσες νέες οδηγίες εκπόνησης μελετών. 5) Τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και ιδιαίτερα τις 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. 6) Το γεγονός ότι η Ε37/1995 βασίστηκε στις καταργηθείσες διατάξεις των ως άνω παρ. 1 και 2. 7) Το σχέδιο οδηγού μελετών που υπέβαλε η προς τούτο συσταθείσα, με την απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1140/12-7-05, Ομάδα Εργασίας. Καταργούμε την Εγκύκλιο 37/1995 και ορίζουμε όπως εφεξής οι μελέτες οδικών, λιμενικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων, προκηρύσσονται και εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 με τήρηση των διαδικασιών της παρούσας εγκυκλίου (38/2005). Συνημμένα περιλαμβάνονται παραρτήματα για την αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων των εν λόγω κατηγοριών. Συν.: Παράρτημα Ι (Μελέτες Οδικών Έργων) Παράρτημα ΙΙ (Μελέτες Λιμενικών Έργων) Παράρτημα ΙΙΙ (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) Παράρτημα ΙV (Μελέτες Κτιριακών Έργων) Κοιν/σεις: 1) Γραφείο κ. Υπουργού, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2) Γραφείο κ. Υφυπουργού Δ.Ε. 3) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δ.Ε.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Τμηματάρχης Γραμματείας Ελένη Νικολουτσοπούλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΟκτώβριος 2005 2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 1 και ακολούθως της § 5β του άρθρου 5 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3316/2005 Οι μελέτες οδοποιίας στη περίπτωση αυτή περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πέντε φάσεις: Φάση 1η:Προγραμματισμός και Προετοιμασία του ΈργουΑναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 και συντάσσεται είτε από την Υπηρεσία, είτε μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών και συντίθεται από: 1.1. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που θα περιλαμβάνει : α.Το ιστορικό, τις υφιστάμενες σχετικές μελέτες.β.Την τεχνική περιγραφή του προς μελέτη έργου με τα επιθυμητά λειτουργικά χαρακτηριστικά του. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρονται: -Η κατηγορία της οδού και ο (κατ’ αρχήν) προτεινόμενος αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας.-Το μήκος της οδού και της επιλεγείσας ζώνης διέλευσης.-Οι θέσεις και ο τύπος των κόμβων και των μεγάλων τεχνικών έργων.-Οι λοιπές απαιτήσεις από το έργο κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του (π.χ. διατήρηση κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, σταδιακή υλοποίηση κ.λπ.).γ.Τις διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες.δ.Τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών.1.2. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 1.3. Τον κατάλογο των απαιτούμενων μελετών (με αναφορά σε κλίμακες, σε προδιαγραφές και τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις).επί μέρους στάδια, σε1.4. Την εκτιμώμενη δαπάνη: ι) για αμοιβές μελετών και τυχόν ερευνών ή υπηρεσιών και ιι) για την κατασκευή του έργου. Ø Ακολουθούν οι διαδικασίες έγκρισης των τευχών, προκήρυξης της μελέτης και υπογραφή σύμβασης με 3~5 αναδόχους. Φάση 2η:Λειτουργικός Σχεδιασμός του ΈργουΠεριλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 2.1. Ενημέρωση και συμπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων . 2.2α. Σύνταξη αναγνωριστικής – προκαταρκτικής μελέτης του συστήματος των οδικών έργων (κύριοι άξονες, κόμβοι, δευτερεύουσες οδοί, με επισήμανση των θέσεων και των κατά προσέγγιση ανοιγμάτων των μεγάλων τεχνικών έργων Πρόσφορες κλίμακες (ο ακριβής καθορισμός θα πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη): ·για υπεραστικές οδούς 1:5.000·για κόμβους/ αστικές οδούς 1:1.000 ~ 1:2.0003 2.2β. Γεωλογική αναγνώριση (ή ‘στοιχεία’ αυτής σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης) Επισήμανση: σε περίπτωση εκπόνησης ‘στοιχείων’ μόνο της γεωλογικής αναγνώρισης, η πλήρης μελέτη θα εκπονείται μαζί με την Π.Π.Ε. (εδάφιο 2.3α). ØΑκολουθούν οι διαδικασίες ανάδειξης του αναδόχου εκπόνησης της προμελέτης και ταυτόχρονα η γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου και η έγκριση των μελετών 2.2α~2.2β.ØΥπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της προμελέτης.2.3α. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), εφόσον απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. Η θετική γνωμοδότηση επί των προτεινόμενων έργων δεν μπορεί να περιλαμβάνει «επιφυλάξεις» επί της χωροθέτησης του έργου, πλην ίσως τεχνικών λεπτομερειών επί του σχεδιασμού των επιμέρους έργων. 2.3β. Έγκριση της Π.Π.Ε. (θετική γνωμοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης). 2.3γ. Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται) και έγκριση αυτής. Φάση 3η:Γεωμετρικός Σχεδιασμός του ΈργουΠεριλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 3.1. Τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων (κύριοι άξονες, κόμβοι, δευτερεύουσες οδοί. Η κτηματογραφική αποτύπωση θα διενεργείται μόνο εφόσον απαιτούνται απαλλοτριώσεις. 3.2α. Προμελέτη του συστήματος των οδικών έργων (κύριοι άξονες, κόμβοι, δευτερεύουσες οδοί). Πρόσφορες κλίμακες (ο ακριβής καθορισμός θα πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη): ·για υπεραστικές οδούς 1:1.000 ~ 1:2.000·για κόμβους/ αστικές οδούς 1:500 ~ 1:1.0003.2β. Οριστική γεωλογική μελέτη, πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών οδοποιίας. 3.2γ. Προμελέτη των αντίστοιχων έργων για αποχέτευση – αποστράγγιση ομβρίων. 3.2δ. Προκαταρκτική επεξεργασία (μελέτη) τεχνικών έργων (γεφυρών, ανισόπεδων διαβάσεων) και πρόγραμμα των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών. 3.2ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 3.3. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 3.4. Έγκριση των μελετών 3.2α~ 3.2δ. 3.5. Εκτέλεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα τεχνικά έργα (οι οποίες εκτελούνται κατά κανόνα στα πλαίσια συμβάσεων–‘πλαίσιο’, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη προκήρυξη). 3.6α. Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα τεχνικά έργα. 3.6β. Προμελέτη τεχνικών έργων (γεφυρών – ανισόπεδων διαβάσεων κ.λπ) και προκαταρκτική μελέτη υπογείων έργων. 3.6γ. Προμελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. 3.7. Έγκριση των μελετών 3.6α~ 3.6γ. ØΑκολουθούν οι διαδικασίες ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κατασκευής – συγχρηματοδότησης για το έργο.( §3, άρθρο 4, Ν.3316/2005).ØΈπονται οι διαδικασίες επικαιροποίησης του φακέλου τεχνικών δεδομένων καθώς και οι διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης των μελετών του σταδίου της οριστικής μελέτηςØΥπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της οριστικής μελέτης4 Φάση 4η:Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του ΈργουΠεριλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 4.1α. Οριστική μελέτη οδοποιίας του συστήματος των οδικών έργων, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις που πιθανά προκύψουν από τις ήδη εκπονημένες λοιπές υποστηρικτικές μελέτες. Χρησιμοποιούμενες κατά κανόνα κλίμακες 1:500 (σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ορίζεται διαφορετικά στη προκήρυξη). 4.1β. Οριστική μελέτη έργων αποχέτευσης–αποστράγγισης ομβρίων. 4.1γ. Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 4.1δ. Σύνταξη κτηματολογίου και πράξεων αναλογισμού. 4.2. Έγκριση των μελετών 4.1α ~ 4.1γ και ακολούθως της μελέτης 4.1δ.Στο στάδιο αυτό είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου, εφόσον υφίστανται χρονικές δεσμεύσεις ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 4.3. Οριστική μελέτη τεχνικών έργων (γεφυρών, υπόγειων έργων, ανισόπεδων διαβάσεων, κ.λπ.). 4.4. Έγκριση της μελέτης 4.3. Ακολουθούν (εφόσον δεν έχουν ήδη προηγηθεί μετά το στάδιο 4.2) ενέργειες των αρμόδιων Υπηρεσιών που σχετίζονται με την ωριμότητα του έργου προς υλοποίηση. (Α). Διαδικασίες απόκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις). (Β). Διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου. Φάση 5η:Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Εφαρμογής του ΈργουΠεριλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδιά τους και συντάσσονται κατά κανόνα από τον ανάδοχο κατασκευής : 5.1α. Οριστική μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. 5.1β. Μελέτες εγκαταστάσεων (π.χ. σταθμοί διοδίων, ΣΕΑ κ.λπ.). 5.1γ. Μελέτη σήμανσης–ασφάλισης–φωτεινής σηματοδότησης(εφόσον απαιτείται) κ.λπ. 5.1δ. Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης: φύτευση, άρδευση, προστασία από επικίνδυνα απόβλητα (εφόσον απαιτείται από τη σημαντικότητα του έργου και σύμφωνα με την προκήρυξη). 5.1ε. Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων λειτουργιών (περιλαμβανομένης της εξέτασης των προσβάσεων των παροδίων). 5.2. Μελέτες εφαρμογής (εφόσον απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις) και κατασκευαστικά σχέδια τυποποιημένων έργων (οχετοί, τοίχοι μικρού ύψους κ.λπ.). 5.3. Έγκριση των μελετών 5.1α ~ 5.1ε και 5.2.5 Γενικές Παρατηρήσεις:1.Σε περίπτωση υφισταμένων χρονικών δεσμεύσεων υπάρχει δημοπράτησης των έργων μετά την ολοκλήρωση του εδαφίου 4.2.2.Για μελέτες που αφορούν αστικές-αστικοποιημένες περιοχές είναι δυνατόν, πάντα σύμφωνα με του όρους της προκήρυξης, να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε ειδικότερα θέματα (π.χ. γενικός χωροταξικός σχεδιασμός, ακριβέστερα στοιχεία δικτύων Ο.Κ.Ω.) και μικρότερη έμφαση σε άλλα (π.χ. λεπτομερή γεωλογικά στοιχεία ως τα εδάφια 2.2β και 3.2β της παρούσης).3.Η παραπάνω διαδικασία και αλληλουχία των επί μέρους σταδίων αφορά σε έργα οδοποιίας μεγάλης σημασίας και πολυπλοκότητας θεμάτων, που ενυπάρχουν κατά την εκπόνηση της μελέτης (π.χ. δίκτυο αυτοκινητόδρομων, πρωτεύον εθνικό δίκτυο, ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι). Για έργα απλούστερα και μικρότερης σημασίας (π.χ. δευτερεύον εθνικό δίκτυο, επαρχιακό δίκτυο, οδοί τοπικής σημασίας, αστικές οδοί, ή έργα σύμφωνα με τις προβλέψεις της §5γ του αρθ.5 του Ν.3316/05), είναι δυνατή η παράλειψη επί μέρους σταδίων, σύμφωνα πάντα με τους όρους της προκήρυξης της μελέτης.4.Ακόμη και σε έργα οδοποιίας μεγάλης σημασίας και πολυπλοκότητας είναι δυνατό, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις και τις δεσμεύσεις του Ν.3316/05, να παραλειφθούν κάποια ενδιάμεσα στάδια μελετών λαμβανομένης υπόψη της πληρότητας των τυχόν υφισταμένων μελετών σύμφωνα πάντα με τους όρους της προκήρυξης της μελέτης.δυνατότητα2η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 2 του άρθρου 5 του Νόμου 3316/2005 Ισχύουν τα αναφερόμενα για την 1η περίπτωση μέχρι και το εδάφιο 2.3γ (χωρίς να παρεμβληθούν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για την προμελέτη). Επισημαίνεται ότι εφόσον στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας περιληφθεί και η σύνταξη Π.Π.Ε. ή και Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας από τον ανάδοχο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, τότε θα προβλέπεται με την προκήρυξη η προς τούτο πρόσθετη αμοιβή του. 3η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 3 του άρθρου 5 του Νόμου 3316/2005 Ισχύουν όλα τα αναφερόμενα για την 1η περίπτωση (χωρίς να παρεμβληθούν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για την οριστική μελέτη). 4η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 4 του άρθρου 5 του Νόμου 3316/2005 Ισχύουν όλα τα αναφερόμενα για την 1η περίπτωση με την επισήμανση ότι: ·όπου στη 3η φάση αναφέρεται προμελέτη οδικών έργων και προμελέτη αποχέτευσης ομβρίων, νοείται το στάδιο της οριστικής μελέτης·όπου αναφέρεται σε διαδικασίες για την ανάδειξη ανάδόχου εκπόνησης της προμελέτης νοούνται οι διαδικασίες για την οριστική μελέτη.6 5η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 5γ ή § 5δ του άρθρου 5 του Ν. 3316/2005 Οι μελέτες οδοποιίας στη περίπτωση αυτή περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πέντε φάσεις Φάση 1η:Προγραμματισμός και Προετοιμασία του ΈργουΑναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 και συντάσσεται είτε από την Υπηρεσία, είτε μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών και συντίθεται από: 1.1. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (ως τα αναφερόμενα στη 1η περίπτωση). 1.2. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 1.3. Τον κατάλογο των απαιτούμενων μελετών (με αναφορά σε κλίμακες, σε προδιαγραφές και τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις).επί μέρους στάδια, σε1.4. Την εκτιμώμενη δαπάνη: ι) για αμοιβές μελετών και τυχόν ερευνών ή υπηρεσιών και ιι) για την κατασκευή του έργου. Ø Ακολουθούν οι διαδικασίες έγκρισης των τευχών, προκήρυξης της μελέτης και υπογραφή της σύμβασης. Φάση 2η:Λειτουργικός Σχεδιασμός του ΈργουΠεριλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 2.1. Ενημέρωση και συμπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων 2.2α. Σύνταξη αναγνωριστικής – προκαταρκτικής μελέτης του συστήματος των οδικών έργων (κύριοι άξονες, κόμβοι, δευτερεύουσες οδοί,) με επισήμανση των θέσεων και των κατά προσέγγιση ανοιγμάτων των μεγάλων τεχνικών έργων Πρόσφορες κλίμακες (ο ακριβής καθορισμός θα πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη): ·για υπεραστικές οδούς: 1:5.000·για κόμβους/ αστικές οδούς: 1:1.000 ~ 1:2.0002.2β. Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται). 2.2γ. Γεωλογική αναγνώριση 2.2δ. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε) εφόσον απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. Η θετική γνωμοδότηση επί των προτεινόμενων έργων δεν μπορεί να περιλαμβάνει «επιφυλάξεις» επί της χωροθέτησης του έργου, πλην ίσως τεχνικών λεπτομερειών επί του σχεδιασμού των επιμέρους έργων. 2.3. Έγκριση της Π.Π.Ε. (θετική γνωμοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης). 2.4. Ακολουθεί η γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου και η έγκριση των μελετών 2.2α~2.2γ.7 Φάση 3η:Γεωμετρικός Σχεδιασμός του ΈργουΠεριλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 3.1. Τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων (κύριοι άξονες, κόμβοι, δευτερεύουσες οδοί). Η κτηματογραφική αποτύπωση θα διενεργείται μόνο εφόσον απαιτούνται απαλλοτριώσεις. 3.2α. Προμελέτη του συστήματος των οδικών έργων (κύριοι άξονες, κόμβοι, δευτερεύουσες οδοί). Πρόσφορες κλίμακες (ο ακριβής καθορισμός θα πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη): ·για υπεραστικές οδούς: 1:1.000 ~ 1:2.000·για κόμβους/ αστικές οδούς: 1:500 ~ 1:1.0003.2β. Οριστική γεωλογική μελέτη, πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών οδοποιίας. 3.2γ. Προμελέτη των αντίστοιχων έργων για αποχέτευση – αποστράγγιση ομβρίων 3.2δ. Προκαταρκτική επεξεργασία (μελέτη) τεχνικών έργων (γεφυρών, ανισόπεδων διαβάσεων) των απαραίτητων γεωτεχνικών ερευνών. 3.2ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 3.3. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 3.4. Έγκριση των μελετών 3.2α~ 3.2δ. 3.5. Εκτέλεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών για την οδό και τα τεχνικά έργα (οι οποίες εκτελούνται κατά κανόνα στα πλαίσια συμβάσεων –‘πλαίσιο’, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη προκήρυξη). 3.6α. Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών οδού και τεχνικών έργων. 3.6β. Προμελέτη τεχνικών έργων (γεφυρών – ανισόπεδων διαβάσεων κλπ) και προκαταρκτική μελέτη υπογείων έργων. 3.6γ. Προμελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. 3.7. Έγκριση των μελετών 3.6α~ 3.6γ. ØΑκολουθούν οι διαδικασίες ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κατασκευής – συγχρηματοδότησης για το έργο.( §3, άρθρο 4, Ν.3316/2005).Φάση 4η:Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του ΈργουΠεριλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδιά τους και διαδικασίες: 4.1α. Οριστική μελέτη οδοποιίας του συστήματος των οδικών έργων, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις που πιθανά προκύψουν από τις ήδη εκπονημένες λοιπές υποστηρικτικές μελέτες. Χρησιμοποιούμενες κατά κανόνα κλίμακες 1:500 (σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ορίζεται διαφορετικά στη προκήρυξη). 4.1β. Οριστική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων. 4.1γ. Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 4.1δ. Σύνταξη κτηματολογίου και πράξεων αναλογισμού. 4.2. Έγκριση των μελετών 4.1α ~ 4.1γ και ακολούθως της μελέτης 4.1δ.Στο στάδιο αυτό είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου, εφόσον υφίστανται χρονικές δεσμεύσεις ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 8 4.3.Οριστική μελέτη τεχνικών έργων (γεφυρών, υπόγειων έργων, ανισόπεδων διαβάσεων, κ.λπ.).4.4.Έγκριση της μελέτης 4.3Ακολουθούν (εφόσον δεν έχουν ήδη προηγηθεί μετά το στάδιο 4.2) ενέργειες των αρμόδιων Υπηρεσιών που σχετίζονται με την ωριμότητα του έργου προς υλοποίηση. (Α). Διαδικασίες απόκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις). (Β). Διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου. Φάση 5η:Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Εφαρμογής του ΈργουΠεριλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδιά τους και συντάσσονται κατά κανόνα από τον ανάδοχο κατασκευής: 5.1α. Οριστική μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. 5.1β. Μελέτες εγκαταστάσεων (π.χ. σταθμοί διοδίων, ΣΕΑ κ.λπ.). 5.1γ. Μελέτη σήμανσης–ασφάλισης φωτεινής σηματοδότησης(εφόσον απαιτείται) κ.λπ. 5.1δ. Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης: φύτευση, άρδευση, προστασία από επικίνδυνα απόβλητα (εφόσον απαιτείται από τη σημαντικότητα του έργου και σύμφωνα με την προκήρυξη). 5.1ε. Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων λειτουργιών (περιλαμβανομένης της εξέτασης των προσβάσεων των παροδίων). 5.2. Μελέτες εφαρμογής (εφόσον απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις) και κατασκευαστικά σχέδια τυποποιημένων έργων (οχετοί, τοίχοι μικρού ύψους κ.λπ.). 5.3. Έγκριση των μελετών 5.1α ~ 5.1ε και 5.2. Γενικές Παρατηρήσεις:1.Σε περίπτωση υφισταμένων χρονικών δεσμεύσεων υπάρχει δημοπράτησης των έργων μετά την ολοκλήρωση του εδαφίου 4.2.2.Για μελέτες που αφορούν αστικές-αστικοποιημένες περιοχές είναι δυνατόν, πάντα σύμφωνα με του όρους της προκήρυξης, να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε ειδικότερα θέματα (π.χ. γενικός χωροταξικός σχεδιασμός, ακριβέστερα στοιχεία δικτύων Ο.Κ.Ω.) και μικρότερη έμφαση σε άλλα (π.χ. λεπτομερή γεωλογικά στοιχεία ως τα εδάφια 2.2β και 3.2β της παρούσης).3.Η παραπάνω διαδικασία και αλληλουχία των επί μέρους σταδίων αφορά σε έργα οδοποιίας μεγάλης σημασίας και πολυπλοκότητας θεμάτων, που ενυπάρχουν κατά την εκπόνηση της μελέτης (π.χ. δίκτυο αυτοκινητόδρομων, πρωτεύον εθνικό δίκτυο, ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι). Για έργα απλούστερα και μικρότερης σημασίας (π.χ. δευτερεύον εθνικό δίκτυο, επαρχιακό δίκτυο, οδοί τοπικής σημασίας, αστικές οδοί, ή έργα σύμφωνα με τις προβλέψεις της §5γ του αρθ.5 του Ν.3316/05), είναι δυνατή η παράλειψη επί μέρους σταδίων, σύμφωνα πάντα με τους όρους της προκήρυξης της μελέτης.4.Ακόμη και σε έργα οδοποιίας μεγάλης σημασίας και πολυπλοκότητας είναι δυνατό, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις και τις δεσμεύσεις του Ν.3316/05, να παραλειφθούν κάποια ενδιάμεσα στάδια μελετών λαμβανομένης υπόψη της πληρότητας των τυχόν υφισταμένων μελετών σύμφωνα πάντα με τους όρους της προκήρυξης της μελέτης.δυνατότητα9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 η1 Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 1 και ακολούθως της § 5β του άρθρου 5 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3316/2005[1.1], [1.2], [1.3], [1.4]Φάση 1 Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου[2.1]Φάση 2 Λειτουργικός Σχεδιασμός ΈργουΕνημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτωνΒαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την εκπόνηση της προμελέτηςΑνάδειξη του αναδόχου εκπόνησης της προμελέτης[2.3α]Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Π.Π.Ε)Έγκριση τευχών προκήρυξης της μελέτης. Διαδικασίες προκήρυξης της μελέτηςΣυμβάσεις με 3~5 αναδόχους[2.2α]Σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένωντεκμηρίωση σκοπιμότητας- πρόγραμμα απαιτουμένων μελετών- εκτίμηση δαπάνης μελετών και έργου[2.2β]ΑναγνωριστικήΠροκαταρκτική Μελέτη του συστήματος των Οδικών Έργων (περιλαμβάνει και στοιχεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων)Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη (ή στοιχεία αυτής σύμφωνα με την προκήρυξη)Γνωμοδότηση του τεχνικού Συμβουλίου για τις μελέτες [2.2α]~[2.2β] και έγκριση αυτών. Απόφαση ανάθεσης προμελέτηςΣύμβαση ανάθεσης προμελέτης και λοιπών υποστηρικτικών μελετών[2.3β] Γνωμοδότηση Φορέων γία την Π.Π.Ε. Έγκριση Π.Π.Ε. (θετική γνωμοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης)[2.3γ]Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται) και έγκριση αυτήςδιαγρ. 210 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 από διαγρ.1[3.1]Φάση 3 Γεωμετρικός Σχεδιασμός Έργου[3.2α]Τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωσηΠρομελέτη του συστήματος των Οδικών Έργων[3.2β][3.2γ][3.2δ][3.2ε]Οριστική Γεωλογική ΜελέτηΠρομελέτη Αποχέτευσης Αποστράγγι σης ΟμβρίωνΠροκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών ΄Εργων και πρόγραμμα έρευνωνΜελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)[3.3] Έγκριση της Μ.Π.Ε.[3.4] Έγκριση των μελετών [3.2α]~[3.2δ][3.5][3.6α][3.6β][3.6γ]Εκτέλεση Προγράματος Γεωτεχνικών ΕρευνώνΑξιολόγηση Γεωτεχνικών ΕρευνώνΠρομελέτη Τεχνικών Έργων (γεφυρών, ανισ.διαβάσεων), προκαταρκτική μελέτη υπόγειων έργωνΠρομελέτη Ηλεκτρομ/κών Έργων[3.7] Έγκριση των μελετών [3.6α]~[3.6γ]Φάση 4 Μελέτες Κατασκευαστικού ΣχεδιασμούΕπικαιροποίηση φακέλου τεχνικών δεδομένωνπρόγραμμα απαιτουμένων μελετώνεκτίμηση δαπάνης Οριστικής Μελέτης και έργουΈγκριση τευχών προκήρυξης Οριστικής ΜελέτηςΔιαδικασίες προκήρυξης Οριστικής ΜελέτηςΣύμβαση Εκπόνησης Οριστικής Μελέτης και λοιπών υποστηρικτικών μελετώνδιαγρ. 311 από διαγρ.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3[4.1α] Φάση 4 Μελέτες Κατασκευαστικού ΣχεδιασμούΟριστική Μελέτη Οδοποιίας Οδικών Έργων[4.1β][4.1γ][4.1δ]Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης, Αποστράγγισης Ομβρίων καθώς και τυχόν διευθετήσεων ρεμάτων, αποκατάστασης – μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.ΩΜελέτες Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ.Σύνταξη κτηματολογίο υ και πράξεων αναλογισμού[4.2][4.3] Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων (γεφυρών, ανισ.διαβάσεων, υπογείων έργων)Έγκριση των μελετών [4.1α]~[4.1δ][4.4] Έγκριση των μελετών [4.3]Στο στάδιο αυτό είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου, εφόσον υφίστανται χρονικές δεσμεύσεις ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες κατά την κρίση της Υπηρεσίας.[5.1α] Φάση 5 Μελέτες Κατασκευαστικού Σχεδιασμού Εφαρμογής του Έργου[5.1β][5.1γ][5.1δ][5.1ε]Οριστική Μελέτη Ηλεκτρομ/κών ΈργωνΜελέτες Εγκάταστάσεων (σταθμοί διοδίων, ΣΕΑ, κλπ)Μελέτη Σήμανσης Ασφάλισης κλπΜελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (φύτευσης)Μελέτη Φάσεων Κατασκευής[5.2] Μελέτες Εφαρμογής (εφόσον απαιτούνται)Έγκριση των μελετών [5.1α]~[5.1ε] και [5.2]2η Περίπτωση: όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 2 του άρθρου 5 του Ν 3316/2005 ισχύουν τα αναφερόμενα για την 1η περίπτωση μέχρι και το εδάφιο [2.3γ], χωρίς να παρεμβληθούν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για την προμελέτη.3η Περίπτωση: όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 3 του άρθρου 5 του Ν 3316/2005 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα για την 1η περίπτωση, χωρίς να παρεμβληθούν οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για την οριστική μελέτη.4η Περίπτωση: όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 4 του άρθρου 5 του Ν 3316/2005 ισχύουν όλα τα αναφερόμενα για την 1η περίπτωση με την επισήμανση ότι: --- όπου αναφέρεται προμελέτη οδικών έργων και προμελέτη αποχέτευσης ομβρίων, νοείται το στάδιο της οριστικής μελέτης --- όπου αναφέρεται σε διαδικασίες για την ανάδειξη ανάδόχου εκπόνησης της προμελέτης νούνται οι διαδικασίες για την οριστική μελέτη.12 5η Περίπτωση: Όταν ακολουθείται απευθείας η διαδικασία της § 5γ ή § 5δ του άρθρου 5 του Ν. 3316/2005ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 [1.1], [1.2], [1.3], [1.4]Έγκριση τευχών προκήρυξης της μελέτης. Διαδικασίες προκήρυξης μελέτηςΣύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένωντεκμηρίωση σκοπιμότητας- πρόγραμμα απαιτουμένων μελετών- εκτίμηση δαπάνης μελετών και έργουΦάση 1 Προγραμματισμός και Προετοιμασία του ΈργουΣύμβάση με τον ανάδοχο για την εκπόνηση όλων των ειδών και σταδίων μελετών[2.1] Φάση 2 Λειτουργικός Σχεδιασμός ΈργουΕνημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων[2.2α]Αναγνωριστική Προκαταρκτική Μελέτη Οδικών Εργων[2.2β]Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)[2.2γ][2.2δ]Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη[2.3]Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Π.Π.Ε)Γνωμοδότηση φορέων για Π.Π.Ε. Έγκριση Π.Π.Ε. (θετική γνωμοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης)[2.4] Γνωμοδότηση του τεχνικού Συμβουλίου για τις μελέτες [2.2α]~[2.2γ] και έγκριση αυτώνδιαγρ. 513 από διαγρ.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 [3.1] Φάση 3 Γεωμετρικός Σχεδιασμός Έργου[3.2α][3.2β][3.2γ][3.2δ][3.2ε]Τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωσηΠρομελέτη Οδικών ΈργωνΟριστική Γεωλογική ΜελέτηΠρομελέτη Αποχέτευσης Αποστράγγισης ΟμβρίωνΠροκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών ΄Εργων και πρόγραμμα έρευνωνΜελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)[3.3] Έγκριση της Μ.Π.Ε. [3.4] Έγκριση των μελετών [3.2α]~[3.2δ][3.5][3.6α][3.6β][3.6γ]Εκτέλεση Προγράμματος Γεωτεχνικών ΕρευνώνΑξιολόγηση Γεωτεχνικών ΕρευνώνΠρομελέτη Τεχνικών Έργων (γεφυρών, ανισ. διαβάσεων), προκαταρκτική μελέτη υπόγειων έργωνΠρομελέτη Ηλεκτρομ/κών Έργων[3.7] Έγκριση των μελετών [3.6α]~[3.6γ][4.1α] Φάση 4 Μελέτες Κατασκευαστικού Σχεδιασμού[4.1β]Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Οδικών Έργων[4.1γ]Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης, Αποστράγγισης Ομβρίων καθώς και τυχόν διευθετήσεων ρεμάτων αποκατάστασης – μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω[4.2]Μελέτες Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ.[4.1δ] Σύνταξη κτηματολογίου και πράξεων αναλογισμού[4.3]Έγκριση των μελετών [4.1α]~[4.1δ][4.4]Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων (γεφυρών, ανισ.διαβάσεων, υπογείων έργων)Έγκριση των μελετών [4.3]Στο στάδιο αυτό είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου, εφόσον υφίστανται χρονικές δεσμεύσεις ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες κατά την κρίση της Υπηρεσίας. [5.1α] Φάση 5 Μελέτες Κατασκευαστικού Σχεδιασμού Εφαρμογής του ΈργουΟριστική Μελέτη Ηλεκτρομ/κών Έργων[5.1β][5.1γ][5.1δ][5.1ε][5.2]Μελέτες Εγκαταστάσεων (σταθμοί διοδίων, ΣΕΑ, κλπ)Μελέτη Σήμανσης Ασφάλισης κλπΜελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (φύτευσης)Μελέτη Φάσεων ΚατασκευήςΜελέτες Εφαρμογής (εφόσον απαιτούνται)[5.3] Έγκριση των μελετών [5.1α]~[5.1ε] και [5.2]14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΟκτώβριος 200515 ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1η Περίπτωση Όταν ακολουθείται η διαδικασία της § 1 και ακολούθως της § 5β του άρθρου 5 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3316/2005 Οι μελέτες λιμενικών έργων στη περίπτωση αυτή περιλαμβάνουν τις ακόλουθες τέσσερις φάσεις: Φάση 1η :Προγραμματισμός και Προετοιμασία του ΈργουΑναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 και συντάσσεται είτε απευθείας από την Υπηρεσία, είτε μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και συντίθεται από : 1.1.Προετοιμασία Φακέλου έργουΤεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, που θα περιλαμβάνει: α.Τεχνική Περιγραφή του προς μελέτη έργου με τα επιθυμητά λειτουργικά χαρακτηριστικά του.β.Τη βυθομετρία και την τοπογραφία της θέσεως του έργου και της παρακείμενης παράκτιας ζώνης ενδιαφέροντος.γ.Περιγραφή των τοπικών συνθηκών, των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και των περιβαλλοντικών.δ.Τις όποιες διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες, γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες από την ευρύτερη περιοχή.ε.Ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου που κατά την εκτίμηση του Κ.τ.Ε., απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού και θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών.Τεκμηρίωση της Σκοπιμότητας του έργου. Κατάλογο των απαιτούμενων μελετών, ερευνητικών εργασιών και υπηρεσιών. Απαιτούμενη δαπάνη για : α) τις εκτιμώμενες αμοιβές μελετών ερευνών και υπηρεσιών, β) την κατασκευή του έργου. Ακολουθούν οι διαδικασίες: Ø Έγκρισης των τευχών Προκήρυξης της μελέτης Ø Προκήρυξης της μελέτης, αξιολόγησης των ενδιαφερομένων μελετητών. Ø Επιλογής 3-5 Αναδόχων και υπογραφής σύμβασης. Φάση 2η:Λειτουργικός Σχεδιασμός ΈργουΠεριλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους υποστηρικτικές και κύριες μελέτες, έρευνες και εργασίες με τα αντίστοιχα στάδια τους : 2.1. Έλεγχο και ενημέρωση των τοπογραφικών – βυθομετρικών υποβάθρων ως προς την επάρκειά τους για τις απαιτήσεις της μελέτης προς εξασφάλιση της αξιοπιστίας της. 2.2. Σύνταξη τεχνικών μελετών πρώτου σταδίου, Αναγνωριστικών Εκθέσεων & Προγράμματος Υποστηρικτικών μελετών και ερευνών16 α.Σύνταξη του πρώτου σταδίου των αναγκαίων τεχνικών μελετών, ήτοι του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης των λιμενικών έργων, καθώς και του πρώτου, κατά τις οικείες κατηγορίες σταδίου μελετών χερσαίων χώρων, που απαιτούνται για τη λειτουργία των λιμενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δίκτυα εφόσον απαιτούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και προβλέπονται στην προκήρυξη. Στις οικείες Τεχνικές Εκθέσεις των επιμέρους μελετών, θα γίνεται σαφής αναφορά, για όλα τα προβλήματα που θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω διερεύνησης, (αβεβαιότητες) στο επόμενο στάδιο εκπόνησής τους και ειδικότερα στις εκτιμώμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει το σύνολο των επί μέρους έργων καθώς και ποσοτικά στοιχεία των τυχόν αναγκαίων απαλλοτριώσεων.β.Εκτέλεση γεωλογικής, ακτομηχανικής και μακροσκοπικής ιζηματολογικής αναγνώρισης της παράκτιας ζώνης (ή / και συλλογή στοιχείων εξ άλλων πηγών), σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.γ.Σύνταξη Έκθεσης αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραμέτρων στις μελέτες 2.2α με βάση τα διατιθέμενα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία (από προηγηθείσες μελέτες, ήδη κατασκευασμένα έργα ή άλλες πηγές). Με την Έκθεση θα αιτιολογούνται οι γεωτεχνικοί παράμετροι που επιλέγονται και υιοθετούνται για τις προτάσεις θεμελιώσεων, εκσκαφών και επιχώσεων της μελέτης και γενικότερα θα τεκμηριώνονται στο μέτρο του δυνατού οι παραδοχές των προτεινόμενων τεχνικών λύσεων.δ.Σύνταξη Προγράμματος Υποστηρικτών Μελετών, Ερευνών και Εργασιών Σύνταξη Προγράμματος των τεκμηριωμένα απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών, συμπληρωματικών εργασιών και ερευνώνΑκολουθούν οι διαδικασίες: ØΒαθμολόγησης & ανάδειξης του Αναδόχου εκπόνησης των υπολοίπων αντικειμένων της παρούσας Φάσης καθώς και της επομένης (Γεωμετρικού Σχεδιασμού – Προμελέτης).ØΓνωμοδοτήσεων του ΥΕΝ, ΓΕΝ, ΥΠ.Π.Ο και άλλων συναρμοδίων φορέων κατά περίπτωση.ØΓνωμοδότησης του αρμοδίου Τεχνικού Συμβούλου.ØΈγκρισης μελετών 2.2α.ØΥπογραφή σύμβασης εκπόνησης των μελετών της επόμενης φάσης (Γεωμετρικού Σχεδιασμού-Προμελέτης), καθώς και των υπολειπόμενων αντικειμένων της παρούσας φάσης.2.3. Σύνταξη Π.Π.Ε. και του κατά περίπτωση αναγκαίου Φακέλου Αδειοδότησης του έργου α.Εκπόνηση είτε Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) είτε Περιβαλλοντικής Έκθεσης (ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται το έργο), σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ15393/2332/2002. Η Π.Π.Ε. θα περιλαμβάνει, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, και ειδικό κεφάλαιο με προκαταρκτική ακτομηχανική εκτίμηση της επίδρασης των νέων έργων επί της ευρύτερης ακτογραμμής.β.Σύνταξη Φακέλου Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένος. Συντάσσεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.2160/93 και Ν.2636/98, εφόσον απαιτείται.γ.Σύνταξη Φακέλου Εξομοίωσης Ζώνης Λιμένος. Συντάσσεται από τον Ανάδοχο κατά τις απαιτήσεις του άρθρου 28 του Ν.2971/2001 εφόσον απαιτείται.17 Ακολουθούν οι διαδικασίες: ØΔιαβίβασης της Π.Π.Ε. μετά του αντιστοίχου Φακέλου συμπληρωματικών στοιχείων από την Υπηρεσία . ως κατωτέρω : i.Εάν το έργο αφορά μαρίνα ή τουριστικό καταφύγιο, τότε υπάγεται στις διατάξεις των Ν. 2160/93 και 2636/98 και αρμόδιος φορέας για την διεκπεραίωση της έγκρισης χωροθέτησής του είναι η Δ/νση Θαλάσσιου Τουρισμού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.ii. Εάν το έργο αφορά “νέο λιμένα η επέκταση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό υφιστάμενου ή έργο που έχει σχέση με την θάλασσα και ναυσιπλοΐα, ή αλιευτικό καταφύγιο”, τότε υπάγεται στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας ΠΕΧΩ, δηλαδή είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (ΕΥΠΕ), είτε στην αντίστοιχο της Περιφέρειας, ή της Νομαρχίας είτε ακόμα και του Δήμου (στις δύο τελευταίες περιπτώσεις εφόσον το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Γ του Ν. 3010/2002). Η αρμόδια ΠΕΧΩ (εκτός και αν το έργο ήδη προβλέπεται σε Γ.Π.Σ. με καθορισμένους όρους δόμησης), μετά από έλεγχο πληρότητας του Φακέλου διαβιβάζει αυτόν με την Π.Π.Ε. στην ΕΣΑΛ του ΥΕΝ σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2932/2001 προς έκδοση της σύμφωνης γνώμης (κατά τις απαιτήσεις του άρθρου 35 του Ν.3153/2003 και της Εγκυκλίου 8216/14/2004 της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΕΝ). iii. Για λοιπά έργα ή εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω και η κατασκευή ή η εγκατάστασή τους προβλέπονται στον “αιγιαλό, την παραλία, τον συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο ή τον πυθμένα”, διαβιβάζεται ο σχετικός Φάκελος μετά της Π.Π.Ε. στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 2971/2001 περί Παραχώρησης του δικαιώματος χρήση αιγιαλού και παραλίας. ØΈγκρισης της Π.Π.Ε.ØΈγκρισης των χρήσεων γης και χορήγησης των αιτούμενων όρων δόμησης όπου τούτο έχει εφαρμογή.2.4. Σύνταξη μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας του έργου Συντάσσεται από τον Ανάδοχο, εφόσον απαιτείται, και προβλέπεται από την Προκήρυξη. Φάση 3η:Γεωμετρικός Σχεδιασμός ΈργουΠεριλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδια τους : 3.1. Υποστηρικτικές μελέτες και Ερευνητικές Εργασίες : Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες α.Τοπογραφική – βυθομετρική αποτύπωση της περιοχής του έργου, στις κατάλληλες κατά περίπτωση κλίμακες. Κτηματογραφική αποτύπωση θα εκτελείται μόνον εφόσον απαιτούνται απαλλοτριώσεις.β.Εκτέλεση των πάσης φύσεως υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεων (εφόσον απαιτούνται).γ.Σύνταξη των πάσης φύσεως μαθηματικών ομοιωμάτων (εφόσον απαιτούνται).δ.Διερεύνηση των ακτομηχανικών διεργασιών, ιζηματομετρήσεων, μετρήσεων στερεομεταφοράς κ.λπ. και σύνταξη Ακτομηχανικής μελέτης εφόσον απαιτείται. Μπορούν να εκτελεσθούν είτε στα πλαίσια συμβάσεως – «πλαίσιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόσον ορίζεται στην Προκήρυξη. Ερευνητικές Εργασίεςε.Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών Ερευνών, οι οποίες μπορούν να εκτελούνται στα πλαίσια συμβάσεως – «πλαίσιο», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην18 Προκήρυξη. Η πυκνότητα των αναγκαίων γεωτρήσεων, εφόσον δεν προσδιορίζεται σε συγκεκριμένες Προδιαγραφές, θα καθορίζεται σε Πρόγραμμα γεωτρήσεων και το οποίο πρέπει να γίνεται αποδεκτό από την Υπηρεσία. στ. ζ. η.Κατασκευή φυσικού ομοιώματος (εφόσον απαιτείται). Εκτέλεση των πάσης φύσεως ρευματομετρήσεων, κυματομετρήσεων κ.λπ. (εφόσον απαιτούνται). Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, ανίχνευσης τοξικών, βαρέων μετάλλων κ.λπ.Ακολουθούν οι διαδικασίες: Ø Έγκρισης και παραλαβής υποστηρικτικών μελετών και ερευνητικών εργασιών. 3.2. Σύνταξη Προμελετών Σύνταξη για κάθε επιμέρους έργο της αντίστοιχης Προμελέτης (ή του κατά περίπτωση αμέσως επόμενου σταδίου μελέτης σε σχέση με αυτό της Φάσης 2 (του Λειτουργικού Σχεδιασμού). 3.3. Σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών Λήψεως Υλικών (εφόσον απαιτείται) Η σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών Υλικών, (εφόσον απαιτείται), θα στοχεύει μετά από σχετική έρευνα πεδίου στον εντοπισμό διαθέσιμων και κατάλληλων λατομικών χώρων, χερσαίων και θαλασσίων δανειοθαλάμων, πυθμένιων αποθέσεων για λήψη λεπτόκοκκων υλικών ή αλίευση ογκολίθων, προσδιορισμό κατάλληλων χώρων διαθέσεως προϊόντων της εργολαβίας (θαλάσσιων και χερσαίων), μεθοδολογία μεταφοράς και απόθεσής τους κ.λπ. Η σχετική έρευνα θα μπορεί να εκτελείται είτε στα πλαίσια συμβάσεως – «πλαίσιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόσον ορίζεται στην Προκήρυξη. 3.4. Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Θα αφορά στο υπό μελέτη έργο και, εφόσον προβλέπεται στην Προκήρυξη, θα μπορεί να περιλαμβάνει και τυχόν επιλεγμένες θέσεις δανειοθαλάμων, λατομείων, θαλάσσιων επιφανειών διάθεσης προϊόντων εκσκαφών κ.λπ. Ακολουθούν οι διαδικασίες : Ø Ø ØΈγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, μετά τη γνωμοδότηση των εκάστοτε συναρμόδιων φορέων κατ’ εφαρμογή του Ν.3010/2002 και των οικείων Κ.Υ.Α. Έλεγχος συμβατότητας των μελετών 3.2 με το Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) κατά τις διατάξεις του ISPS Code, όπου τούτο απαιτείται. Λήψης
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.