Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

ΥΠΕΚΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 / αρ. πρωτ. 42116 / 19.10.2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ Ο.Κ.Κ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Τηλέφωνο : 210 6913407 2106929011 2106915981Αθήνα 19 / 10 / 2010 Αρ. πρωτ. : 42116 Σχετ : 40621, 39192 Προς : Τους αποδέκτες πολεοδομικών εγκυκλίων Κοιν. : ΥΠΕKA α) Γραφείο Υπουργού β) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού γ) Γραφείο Υφυπουργού δ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα ε) Γραφείο Γενικής Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περ/ντος Αμαλιάδος 17 11523 - ΑΘΗΝΑ στ) ∆ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ζ) Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών θεμάτων 16ης Είσπραξης ∆ημοσίων Εσόδων Καρ. Σερβίας 10 10184 ΑΘΗΝΑΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία επιστροφής από τις ∆.Ο.Υ αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικού προστίμου ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’/28-4-10) και άλλες διευκρινίσεις. Σχετ : α) Το υπ’ αριθ. 1114795/ΕΞ/19/0016/31-8-2010 έγγραφο του Τμήματος Α’, της ∆/νσης 16ης Είσπραξης ∆ημοσίων Εσόδων, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών θεμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών. β) Το υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/18103/9-9-10 έγγραφο του Τμήματος Προστασίας Πολιτών, της ∆ιεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Οργάνωσης και ∆ιαδικασιών, της Γενικής Γραμματείας ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 1. - Κατά το χρονικό διάστημα από της ισχύος του ν. 3843/28-4-2010 (ΦΕΚ 62 Α’) έως την έκδοση της Εγκυκλίου 15/9-8-10, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 29754/7-7-2010 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «∆ιαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ του ειδικού προστίμου του ν. 3843/10 …..» (ΦΕΚ 1033 Β’), δηλαδή πριν καθοριστεί η διαδικασία και ο κωδικός για την καταβολή του ειδικού προστίμου του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ειδικό πρόστιμο, εκ παραδρομής, είχε καταβληθεί στις οικείες ∆.Ο.Υ. Γενικά για τη διαδικασία επιστροφής από τις ∆.Ο.Υ. αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 105, του Π.∆/τος 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας ∆ημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (ΦΕΚ 6 Α’). Η διαδικασία, που πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, επιστροφής από τις ∆.Ο.Υ εισπραχθέντων ποσών ειδικού προστίμου είναι η εξής : Με απόφαση που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, αναφέρεται ότι η καταβολή του ποσού έγινε αχρεωστήτως και επισυνάπτεται το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο τύπου Α’, με το οποίο έγινε η καταβολή του ποσού. Επί του διπλοτύπου αυτού πρέπει να υπάρχει ενυπόγραφη επισημείωση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ότι : «Το παρόν δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό, για τον οποίο εκδόθηκε», καθώς και σφραγίδα της Υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. και στον ενδιαφερόμενο. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων αυτών επέρχεται τρία χρόνια μετά την ημερομηνία καταβολής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 90 ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’) και όλα αυτά τα στοιχεία ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 2. – Σε κάθε περίπτωση λανθασμένης καταβολής του ειδικού προστίμου του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 ( υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ ) ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο κατέβαλε το ποσό για τη διόρθωση του λάθους, προσκομίζοντας, όταν χρειάζεται, το σωστό φύλλο υπολογισμού του ειδικού προστίμου από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. 3. - Επίσης σε συνέχεια της παρ. 2, του άρθρου 5, της Εγκυκλίου 5/3-5-2010 σας ενημερώνουμε ότι «η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται από οποιαδήποτε ∆ιοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ», όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 11, του ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα διοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α’), όπως ισχύει μετά την παρ. 3, του άρθρου 16 του ν. 3345/05 (ΦΕΚ 138 Α’). 4. – Υπενθυμίζουμε την ευχέρεια που παρέχεται από το νόμο, κατά την υποβολή των αιτήσεων ο έλεγχος να αφορά μόνο στην πληρότητα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών, ώστε να είναι δυνατή η ομαλότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, που προσέρχονται στις υπηρεσίες σας και ο έλεγχος υπαγωγής του χώρου στη ρύθμιση του νόμου 3843/2010 να γίνεται πριν τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου. 5. – Συμπληρώνοντας την παρ. 6, της Εγκυκλίου 15/9-8-2010 διευκρινίζουμε οτι η υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης του ακινήτου σύμφωνα με ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 3843/2010, νοείται και στις περιπτώσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών. 6. – Η ρύθμιση του ν. 3843/2010 αναφέρεται στην αλλαγή χρήσης των χώρων που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου κτιριακού όγκου βάσει της οικοδομικής άδειας ανεξάρτητα από τη θέση του κτιρίου σε σχέση με την οριστική ή φυσική στάθμη του εδάφους. 7. - Παρακαλείται η ∆ΕΗ προς την οποία κοινοποιείται το παρόν να ενημερώσει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της οτι η μοναδική προϋπόθεση για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας των χώρων που προβλέπονται στην παρ. 1, του άρθρου 5, του ν. 3843/2010, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 6 του ιδίου άρθρου 5 αυτού είναι η «.. καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου...», η οποία καταβολή πιστοποιείται με την προσκόμιση στη ∆ΕΗ του εντύπου της οικοδομικής άδειας με τη σχετική σφραγίδα που προβλέπεται στον ν. 1512/1985, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 4, της Εγκυκλίου 15/9-8-2010. Η Γενική ΓραμματέαςΜ. Καλτσά Ε∆: 1] Χρ. Αρχείο 2] Τμήμα α 3] Τμήμα β2
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.