Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ του ειδικού προστίμου του ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 62/Α΄/28−4−2010)

14511ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 1033ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ7 Ιουλίου 2010ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοι− χεία: ΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΘΗ ον. πατρός ΠΑΝΤΟΣ, γεν. 1985 στην Αλβανία κ.λ.π. ... ..................................................... Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοι− χεία: ΣΕΡΒΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ον. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 1969 στην Τουρκία ............................................................. Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 15267/ ΔΒΕ 1536/13−7−2007 «Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επεν− δυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτω− σης ix της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3, του N. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθη− κε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/06 και ισχύει» ........... Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ του ειδικού προστίμου του ν. 3843/2010 «Ταυτό− τητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/Α΄/28−4−2010)...................................... Ρύθμιση των προϋποθέσεων, του τρόπου και χρόνου κα− ταβολής από τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω− νικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων − Πάσχα και επιδόματος αδείας ...... Εκπαίδευση ειδικών φρουρών της Βουλής των Ελλή− νων στις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημί− ας της Ελληνικής Αστυνομίας και έλεγχος της κα− ταλληλότητάς τους να φέρουν πυροβόλο όπλο .... Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων με σχέση ερ− γασίας ιδιωτικού δικαίου της ΕΠΑ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ− ΑΣ του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), έτους 2010 .................................... Τιμολογιακή πολιτική της Ο.Λ.Π. Α.Ε. από την01−07− 2010 έως 30−09−2010 ...................................................................1 2Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη− σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΘΗ ον. πατρός ΠΑΝΤΟΣ, γεν. 1985 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 2. Με τη Φ.124583/33959/7.7.2010 απόφαση της Υφυ− πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη− σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΑΤΣΟ ΣΤΕΦΑΝ ον. πατρός ΛΑΜΠΡΟ, γεν. 1969 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗF34(2) Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΕΡΒΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ον. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 1969 στην Τουρκία. Με την Φ. 130214/29805/7.7.2010 απόφαση της Υφυ− πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη− σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΣΕΡΒΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ον. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν. 1969 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ567 8ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΘΗ ον. πατρός ΠΑΝΤΟΣ, γεν. 1985 στην Αλβανία κ.λπ. ... 1. Με τη Φ. 108609/36038/7.7.2010 απόφαση της Υφυ− πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ΗλεκτρονικήςΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗF Αριθμ. 7990 ΔΒΕ 1061 (3) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 15267/ ΔΒΕ 1536/13−7−2007 «Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επεν− δυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3, του N. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/06 και ισχύει». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3299/2004 «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλι− ση» (ΦΕΚ 261/Α΄/23−12−2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 1 περ. στ΄. 14512ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ− βερνητικά όργανα», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 89 Α) και κω− δικοποιήθηκαν με το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ− γανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005). 3. Το Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως τροποποι− ήθηκε με τα Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», 189/95 (ΦΕΚ 99/ Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 396/89», 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α/2005) και το άρθρο 21 του Ν. 2367/95 (ΦΕΚ 261/Α/95). 4. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ− γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη− σιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετα− τροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε− δονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 6. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Την κοινή υπουργική απόφαση 15267/ΔΒΕ 1536/ 13−7−2007 «Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προ− ϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3, του N. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/06 και ισχύει», καθώς και την Υ.Α. 15323/ΔΒΕ 1548/13−7−2007 (ΦΕΚ 1289/Β΄/25−07−2007). 8. Την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων της κατηγορίας επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης x της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 3299/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «ίδρυση ή επέκταση βιομηχα− νικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική δια− χείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά» που έχουν υποβληθεί. 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 15267/ΔΒΕ 1536/13−7−2007 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Στην κατηγορία επενδυτικών σχεδίων της υποπε− ρίπτωσης x της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 του N. 3299/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊό− ντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά» θα πρέπει, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης, η επιχείρηση να προσκομίσει σύμβαση συνεργασίαςτης με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής δια− χείρισης». Άρθρο 2 Κατά τα λοιπά ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση 15267/ΔΒΕ 1536/13−7−2007. Άρθρο 3 Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη− μερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗF Αριθμ. οικ: 29754 (4) Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ του ειδικού προστίμου του ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτι− ρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μη− τροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/Α΄/28−4−2010). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 1, του άρθρου 7, του ν. 3843/2010 «Ταυτό− τητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 62 Α΄/28−4−2010). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005 ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 211/Α/2009), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ/γμα 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α΄/15−4−2010). 4. Την Αριθμ. Πρωτ. 1355/10−6−2010 πρόσκληση εκδή− λωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία είσπραξης «Ειδικού προστίμου διατήρησης ρυθμιζόμε− νων χώρων» βάσει του άρθρου 7 του Ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28−4−2010) και τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέ− ροντος των Τραπεζών και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. 5. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΡΠΣ, όπως διατυπώ− θηκε στο πρακτικό με αριθ. 8/Συνεδρίαση 7−7−2010. 6. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ− πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Είσπραξη ειδικού προστίμου − Κωδικός πληρωμής 1. Η είσπραξη του ειδικού προστίμου του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α΄/28−4−2010) γίνεται από τις κάτωθι τράπεζες και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.), αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου, που συ− μπληρώνεται από την πολεοδομική υπηρεσία και στο οποίο έχει επικολληθεί ο κωδικός πληρωμής. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)145131. MILLENΝIUM BANK 2. ASPIS BANK 3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 4. EMPORIKΙ BANK 5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 6. ALPHA BANK 7. ATTICA BANK 8. EFG EUROBANK 9. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 10. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 11. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 12. HSBC 13. PROBANK 14. MARFIN− EGNATIA BANK 15. PROTON BANK A.E 16. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 17. CITΙBANK 18. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 19. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 20. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. 2. α. Επίσης μπορούν να εισπράττουν το ειδικό πρόστι− μο του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α΄) όσες τράπεζες ή πιστω− τικά ιδρύματα γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεσή τους αυτή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στη ΔΙΑΣ, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμούμενη ημερομηνία εισόδου. β. Η είσοδος θα πραγματοποιείται με την υπογραφή δήλωσης εισόδου, με την οποία θα αποδέχεται ανεπιφύ− λακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.α. Στην περίπτωση διατήρησης ειδικού βιβλίου ανα− γράφονται στο φύλλο καταχώρησης της συγκεκριμένης αυτόνομης ιδιοκτησίας, πάνω δεξιά, τα πέντε (5) ψηφία, που αποτελούν την αύξουσα αρίθμηση εύρους του κω− δικού πληρωμής που έχει επιλεχθεί και επικολλούν από ένα αυτοκόλλητο του ίδιου κωδικού πληρωμής στην αίτηση και στο φύλλο υπολογισμού του ειδικού προ− στίμου, που χορηγούν στον ενδιαφερόμενο. β. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού αρχείου αναγρά− φονται τα πέντε (5) ψηφία, που αποτελούν την αύ− ξουσα αρίθμηση εύρους του κωδικού πληρωμής που έχει επιλεχθεί στη στήλη παρατηρήσεις της εγγρα− φής της συγκεκριμένης αυτόνομης ιδιοκτησίας και επικολλούν από ένα αυτοκόλλητο του ίδιου κωδικού πληρωμής στην αίτηση και το φύλλο υπολογισμού του ειδικού προστίμου, που χορηγούν στον ενδια− φερόμενο.Άρθρο 2 Κωδικός πληρωμής ειδικού προστίμουΑθήνα, 7 Ιουλίου 20101.α Ο κωδικός πληρωμής αποτελείται από δεκατέσ− σερα (14) ψηφία. Η δομή του έχει ως εξής: Τα πρώ− τα τέσσερα (4) ψηφία αντιστοιχούν στον κωδικό της πολεοδομικής υπηρεσίας, τα επόμενα πέντε (5) απο− τελούν αύξουσα αρίθμηση εύρους από 00001−99.999, ακολουθούν τέσσερα (4) σταθερά ψηφία του Δια− τραπεζικού Συστήματος (8102) και άλλο ένα (1) ψηφίο ελέγχου της ορθότητας όλου του μήκους του κωδικού πληρωμής. β. Οι κωδικοί πληρωμής θα τυπωθούν σε αυτοκόλλη− τα εις διπλούν και θα διανεμηθούν από τη ΔΙΑΣ στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Επικράτειας. Για την ανα− νέωση των διαθέσιμων αυτοκόλλητων η ΔΙΑΣ πρέπει να ενημερώνεται από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες ένα (1) μήνα πριν την εξάντληση του αποθέματος. 2. Οι πολεοδομικές υπηρεσίες, αφού υπολογίσουν το ειδικό πρόστιμο από τα στοιχεία των σχετικών δικαι− ολογητικών, που έχουν κατατεθεί για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία επιλέγουν τον κωδικό πληρωμής που θα αφορά τη συγκεκριμένη αυτοτελή ιδιοκτησία. 3. Ο αύξων αριθμός που εμπεριέχεται στον κωδικό πληρωμής ταυτίζεται με τον αριθμό καταχώρησης του ειδικού προστίμου ως εξής :Άρθρο 3 1. Τα εισπραττόμενα ποσά με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. αποδίδονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και πιστώνο− νται υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ σε ειδικό κωδικό με την επωνυμία «ΕΤΕΡΠΣ Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 2. Οι Τράπεζες και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. αποδίδουν την επομένη της ημερομηνίας πληρωμής τα ποσά του ειδικού προστίμου, μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε απόδοση του υπό Κ.Α. 26133793 λογαρια− σμού ταμειακής διαχείρισης (ΙΒΑΝ λογ/σμού GR 54 010 0024 0000000026133793), που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 3. Οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας θα περιλαμ− βάνονται σε σύμβαση που θα υπογραφεί από εκπροσώ− πους της ΔΙΑΣ Α.Ε., των Τραπεζών, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ− ΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. και του Προέδρου του ΕΤΕΡΠΣ, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η ΥΠΟΥΡΓΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗF Αριθμ. Φ80000/14254/1097 (5) Ρύθμιση των προϋποθέσεων, του τρόπου και χρόνου κα− ταβολής από τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω− νικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων − Πάσχα και επιδόματος αδείας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του π.δ. 63/ 2005 (Α΄ 98). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύ− σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ− γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ− γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.