Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου -- ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 433/19-9-2000 -- ΦΕΚ 1176 Β/22-9-2000

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 433/19-9-2000 Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου. (ΦΕΚ 1176 Β/22-9-2000) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α/137/1985) “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα”. 2. Την µε αριθµό ∆17α/10/30/Φ2.2.1/23-5-00 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. “Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε στους Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 664Β/24-5-00)”. 3. Τις διατάξεις του Π∆ 81/99 (ΦΕΚ Α/92/11-5-1999) “Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π∆ 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24-11-95) Σύσταση Γενικής ∆ιεύθυνσης Ποιότητας ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων). 4. Την µε αριθµό ∆16α/Ο10/9/Φ∆/9-1-91 (Εγκύκλιος 2) Απόφαση “Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών”. 5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α/23/29-2-1984) “ ∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων” όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί και ισχύει σήµερα και ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ. 1. 6. Τις διατάξεις του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/31-8-1994) “Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις”. 7. Τις διατάξεις του Π∆ 609/85 (ΦΕΚ Α/223/31-12-1985) “Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων” όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί και ισχύει σήµερα. 8. Τις διατάξεις του Π∆ 23/93 (ΦΕΚ Α/8/5-2-1993) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δηµόσια Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 89/665 της Ε.Ε.» όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί και ισχύει σήµερα. 9. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ Α/177/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων». 10. Το Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ Α/212/29-8-1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 11. Την Κ.Υ.Α. 88555/3293/30-8-1988 άρθρο 6 «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α.» που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 1836/89. 12. Την µε αριθµό 130159/7-5-97 εγκύκλιο εφαρµογής του Π.∆. 305/96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: Καθιερώνουµε τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π∆ 305/96 ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή (αριθ. 53 Π∆ 609/85) και την οριστική (αριθ. 55 Π.∆ 609/85) παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου, για το οποίο δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από τον προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας (αριθ. 52 Π.∆ 609/85) µέχρι της δηµοσιεύσεως της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαµβανόµενο προσωρινό ή οριστικά έργο, έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ και ότι αυτός είναι ενηµερωµένος σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.∆ 305/96. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και η επιτροπή δεν θα προβαίνει στην παραλαβή εάν δεν υφίσταται ο Φ.Α.Υ, ή εάν αυτός δεν είναι αρκούντως ενηµερωµένος. Στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα αναφέρεται ακόµη ότι ο Φ.Α.Υ εφαρµόστηκε και ενηµερώθηκε µετά την προσωρινή παραλαβή, ή ότι συµπληρώθηκε µε τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρµογή των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2000 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝ. ΑΛΕΥΡΑΣ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.