Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Πινακοποιημένες διατάξεις περί μελετών Δημοσίων Εργων και ελέγχου ωρίμανσης έργων προς δημοπράτηση

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ1.#Είδος Πράξης12Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚΑντικείμενο451Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 696/7421/4/2.2.74Περί αμοιβών μηχανικών για τη σύνταξη μελετών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών2ΝόμοςΝ 716/77295/Α/5.10.77Περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών3Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 99/7820/Α/78Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 104 του ΠΔ 696/744Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 541/78116/Α/28.7.78Περί κατηγοριών μελετών5Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 798/78185/Α/6.11.78Περί καθορισμού ορίων αμοιβής μελετών κατά τάξη πτυχίου6Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 799/78185/Α/6.11.78Περί της διαδικασίας κατάρτισης τήρησης και έγκρισης των Μητρώων Μελετητών και Γραφείων Μελετών και της εγγραφής εις αυτά.7Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 840/78196/Α/20.11.78Περί χορηγήσεως, παραγωγής, επεκτάσεως, ανανεώσεως, αφαιρέσεως και ελέγχου των πτυχίων Μελετητών και γραφείων Μελετών8Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 917/78223/Α/16.12.78Περί των ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας των αναφερομένων εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό των άρθρων 3 και 6 έως 10 του Ν716/779Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 923/78224/Α/18.12.78Περί της συγκροτήσεως των Γραφείων Μελετών, των υποχρεώσεων τούτων και της συμπράξεως αυτών10Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 862/78207/Α/2.12.78Περί καθορισμού του αριθμού διαμερισμάτων της Χώρας προς εφαρμογή του Ν716/7711Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 194/7953/Α/15.3.79Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν716/7712ΝόμοςΝ1418/8423/Α/29.2/84Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων13Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 76/8527/Α/1.3.85Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας14Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 152/8715Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 515/8916Οδηγία του Συμβούλου92/50/ΕΟΚ της 18.6.92Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΠΔ 696/74 219/Α/89Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΠΔ 696/74 Για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων Υπηρεσιώνσελ. 1 / 15 # 1Αριθμός Πράξης 3Είδος Πράξης 2Αριθμός ΦΕΚΑντικείμενο4517Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ 40/93Για την προσωρινή εφαρμογή της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ κατά τις αναθέσεις μελετών του Ν716/7718Οδηγία του Συμβουλίου93/36/ΕΟΚΓια το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων προμηθειών19Οδηγία του Συμβουλίου93/37/ΕΟΚΓια το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων έργων20Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ23/938/Α/5.2.93Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις των Οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 89/665 της ΕΟΚ21Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ368/94201/Α/2.12.94Τροποποίηση και συμπλήρωση των ΠΔ 472/85 και 609/8522Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ85/9552/Α/8.3.95Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 23/9323ΝόμοςΝ 2362245/Α/27.11.95Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις – Συμφωνίες για λογαριασμό του Δημοσίου, άρθρα 79 έως 85.24Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ 37/95 ΔΜΕΟ/α/Ο/3429/11.9.9525Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ 27/97 ΔΜΕΟ/Α/Ο/2934/2.10.9726Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ 31/97 Δ15/16158/31/6.10.9727Οδηγία Συμβουλίου28τουΕκπόνηση Μελετών Δημοσίων Έργων Εκπόνηση Μελετών Δημοσίων Έργων – Σύστημα ΜελέτηΚατασκευή Ανάθεση Μελετών Δημοσίων Έργων97/52/ΕΚ της 13.10.97L328/1/28.11.97Περί τροποποιήσεως των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ περί συντονισμού σύναψηςΠροεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 256/98190/Α/12.10.98Συμπλήρωση διατάξεων του ΠΔ 541/78 «Περί κατηγοριών Μελετών»29Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 346/98230/Α/12.10.98Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις 92/50/ΕΟΚ του ης Συμβουλίου της 18 Ιουλίου 199230Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 18/0015/Α/03.02.00Τροποποίηση του ΠΔ 346/98 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας ΕΟΚ 92/50» σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας ΕΟΚ 97/52/ΕΚσελ. 2 / 15 2.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ2.1Αρμοδιότητες Υπηρεσιών επί Μελετών Έργων Οδοποιίας# 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 51Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 39/832Απόφαση ΥΔΕΒΜ1/0/4055/31-10-83 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ1α/0/1982/29-7-1988Περί καθορισμού των έργων οδοποιίας επί Εθνικών Οδών ως έργων Εθνικού επιπέδου και των αρμοδιοτήτων για την εποπτεία, έλεγχο, διοίκηση και έγκριση των σχετικών μελετώΝ3Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ171/87Περί αποφαινομένων οργάνων4ΕγκύκλιοςΕΔ1/09/116/ΦΣπ/24-2-88Οργανισμός της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΓΓΔΕ5Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 69/88Περί Οργανισμού Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ)6ΕγκύκλιοςΓΓΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε87/12-9-1989Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ7Νόμος1959/91Για τις Οδικές Μεταφορές, Επικοινωνίες και άλλες Διατάξεις8Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 28/939Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 347/9310ΝόμοςΝ2218/9490/Α/13.6.94Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης11Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ410/95231/Α/14.11.95Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας12ΑπόφασηΔΜΕΟ/ε/οικ/779/24-7-95Κατάταξη του Εθνικού Δικτύου Πελοποννήσου σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο13ΑπόφασηΔΜΕΟ/ε/οικ/266/9-3-95Ανακατάταξη Επαρχιακού Οδικού Δικτύου των Νομών της Χώρας14ΑπόφασηΔΜΕΟ/ε/οικ/1408/15-12-95Κατάταξη Εθνικών Οδών Περιφερειών Αττικής, Στερεάς, Ελλάδας, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο23/Α/198384/Α/2.6.879/Α/5.2.93Περί εκτελέσεως μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (ΥΔΕ) στις Περιφερειακές ΥπηρεσίεςΚαθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Διανομαρχιακού Επιπέδου του ΥΠΕΧΩΔΕ Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής Οδοποιίαςσελ. 3 / 15 # 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 515ΑπόφασηΔΜΕΟ/ε/οικ/827/4-8-95Κατάταξη Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο16Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ30/96Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»17ΕγκύκλιοςΔ1α/ο/14/74/8-12-9718ΝόμοςΝ2503/97107/Α/30-5-97Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις19Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 186/96145 Α’/4.7.96Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων τους20Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 131/98105 Α’/19.5.98Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών21ΝόμοςΝ2647/98237/Α/22.10.98Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις22Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ229/99194/Α/22.9.99Τροποποίηση και συμπλήρωση παρ.1 του άρθρου 15 του ΠΔ 171/19872.2 # 121/Α/2.2.96Χαρακτηρισμός έργων οδοποιίας ως Εθνικού ΕπιπέδουΝομοθεσία Περιβάλλοντος για Έργα Οδοποιίας Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 51Οδηγία του Συμβουλίου85/337/ΕΟΚ της 27.6.95L175/40/5.7.85Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο Περιβάλλον2ΝόμοςΝ1650/86160/Α/16.10.86Για την προστασία του Περιβάλλοντος3Κοινή Υπουργική Απόφαση69269/5387/90678/Β/25.10.90Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μέτρων (ΕΠΜ) και λοιπές συναφές διατάξεις, σύμφωνα με τον Ν1650/86σελ. 4 / 15 # 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 54Υπουργική Απόφαση75308/5512/905Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ 17/94Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/24.10.906Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ 9/96Περιεχόμενο φακέλου για την προέγκριση χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ69269/5387/24.10.907Εγκύκλιος37/1994 ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕΠροσωρινές Προδιαγραφές για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Οδικά Έργα691/Β/2.11.90ΔΜΕΟ/δ/ο/1158/3-10-94 8ΝόμοςΝ3010/0291/Α/25.04.02Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπων τους για το περιεχόμενο της ΜΠΕ των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν1650/86Εναρμόνιση του Ν1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61 ΕΕ, Διαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθμίσεις Θεμάτων για τα Υδατορεύματα3.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ3.1Αρμοδιότητες σε θέματα Υδραυλικών Έργων# 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 51ΝόμοςΝ1069/80191/Α/19.8.80Κίνητρα για την ίδρυση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης2Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 28/8011 Α’/15.1.80Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως3Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ171/8784/Α/2.6.87Περί αποφαινομένων οργάνων4Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.ΥΠ.ΕΣ./ΔΤΥ 14/28.2.90Διαδικασίες για την ανάθεση– επίβλεψη μελετών που ανατίθενται σε ιδιώτες μελετητές, οδηγίες για την εκπόνηση-έλεγχο-θεώρηση μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων5ΝόμοςΝ2218/9490/Α/13.6.94Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης6Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ410/95231/Α/14.11.95Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας7Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ30/9621/Α/2.2.96Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»8ΝόμοςΝ 2372/9629/Α/28.2.96Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίαςσελ. 5 / 15 # 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 59ΝόμοςΝ2503/97107/Α/30.5.97Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις10ΝόμοςΝ 2576/9825/Α/9.2.98Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων11Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 186/96145 Α’/4.7.96Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων τους12Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 131/98105 Α’/19.5.98Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών13ΝόμοςΝ2647/98237/Α/22.10.98Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις14Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ229/99194/Α/22.9.99Τροποποίηση και συμπλήρωση παρ.1 του άρθρου 15 του ΠΔ 171/19873.2 # 1 1Νομοθεσία Έργων Διαχείρισης Λυμάτων Είδος Πράξης 2 Υγειονομική ΔιάταξηΑριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Ε1β/221/65Αντικείμενο 5 Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων138/Β/24.2.65 2ΝόμοςΝ1650/86160/Α/16.10.86Για την προστασία του Περιβάλλοντος3Οδηγία του Συμβουλίου86/278/ΕΟΚL181/10/4.7.86Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους, κατά την χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στην γεωργία4Οδηγία του Συμβουλίου91/271/ΕΟΚΕΕL135/30.5.91Για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων5Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ 50/95Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικά δίκτυα οικισμών6Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ 10/98Έκδοση άδειας οικοδομής για την κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού7Κοινή Υπουργική Απόφαση5673/400/97192/Β/97Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτωνσελ. 6 / 15 # 1 83.3 # 1Είδος Πράξης 2 Κοινή Υπουργική ΑπόφασηΑριθμός Πράξης 3 19661/1982/99Αριθμός ΦΕΚ 4 1811/Β/99Αντικείμενο 5 Τροποποίηση της 5673/400/97 ΚΥΑ (Β’ 192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.1) της απόφασης αυτήςΝομοθεσία Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 51Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ274/97195/Α/2.10.97Χαρακτηρισμός των χημικών εγκαταστάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν6422/34 και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 Βασιλικού διατάγματος2Προεδρικό Διάταγμα ΣυμβουλίουΠΔ221/98174/Α/24.7.98Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο ΥΠΕΧΩΔΕ3ΝόμοςΝ1069/80191/Α/19.8.80Κίνητρα για την ίδρυση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης4Οδηγία του Συμβουλίου91/156/ΕΟΚΓια την τροποποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί στερεών αποβλήτων5Οδηγία του Συμβουλίου99/31/ΕΟΚΠερί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων6Κοινή Υπουργική Απόφαση82805/93699/Β/9.9.93Καθορισμός μέτρων και όρων για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων7Κοινή Υπουργική Απόφαση69728/96358/Β/17.5.96Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων8Κοινή Υπουργική Απόφαση113944/971016/Β/17.11.97Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων9Κοινή Υπουργική Απόφαση114218/971016/Β/17.11.97Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων10Κοινή Υπουργική Απόφαση14312/1302/00723/Β/9.6.00Συμπλήρωση και εξειδίκευση της υπ’ αριθμού 113944/1944/97 ΚΥΑ.11Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ 23/96Συμμετοχή εξειδικευμένων επιχειρήσεων σε δημοπρασίες δημοσίων έργων12Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ 12/00Μελέτες και έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων13Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ 19/00Μέτρα και όροι Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικούσελ. 7 / 15 # 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 5 δικαίου14Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ 70/00Κατάρτιση Νομαρχιακών ή Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων15Έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ 69751/29.7.99Πλαίσιο προδιαγραφών εκπόνησης Μελέτης Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων σε Νομαρχιακό ή Περιφερειακό επίπεδο3.4 # 1Καθορισμός Γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 51ΝόμοςΑ.Ν 2344/40154/Α΄/24.5.40Περί αιγιαλού και παραλίας2Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 636/77209/Α/30.7.77Περί διαρθρώσεως Υπουργείου Οικονομικών και οργανικών υπηρεσιών αυτού3Υπουργική Απόφαση0208/181/82214/Β/26.4.82Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών4Εγκύκλιος Υπουργείου ΟικονομικώνΔ3399/873/ΠΟΛ100/26.7.83Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς εκτέλεση έργωΝ5Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΒ5/ΒΜ1δ/3259/24.8.84Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς εκτέλεση έργωΝ6Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών1076528/6204/0010/ΠΟΛ1175/17.7.89Δημιουργία προσχώσεων θαλασσίων εκτάσεων7Εγκύκλιος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας3511.91/7/90/29.11.90Δημιουργία προσχώσεων θαλασσίων εκτάσεων8ΝόμοςΝ 2971/19.12.01Αιγιαλός, Παραλία και άλλες Διατάξεις3.5 # 1Υπουργείο ΟικονομικώνΝομοθεσία Περιβάλλοντος για τα Υδραυλικά Έργα Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 31Οδηγία του Συμβουλίου85/337/ΕΟΚ 27.6.952Νόμος3Κοινή Υπουργική ΑπόφασητηςΑριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 5L175/40/5.7.85Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο ΠεριβάλλονΝ1650/86160/Α/16.10.86Για την προστασία του Περιβάλλοντος69269/5387/90678/Β/25.10.90Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μέτρων (ΕΠΜ)σελ. 8 / 15 # 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 5 και λοιπές συναφές διατάξεις, σύμφωνα με τον Ν1650/864Υπουργική Απόφαση75308/5512/90691/Β.2.11.90Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπων τους για το περιεχόμενο της ΜΠΕ των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν1650/865Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 28/939/Α/5.2.93Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του ΥΠΕΧΩΔΕ6Κοινή Υπουργική Απόφαση95209/94871/Β/94Μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένες δραστηριότητες και έργα της Α’ κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν1650/86, στους Νομάρχες7Κοινή Υπουργική Απόφαση82742/95821/Β/95Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στις Περιφέρειες8Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ 9/969Υπουργική Απόφαση47159/96461/Β/17.6.96Ανάθεση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης (α’) κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας εξαιρούμενης της Περιφέρειας Αττικής.10Υπουργική Απόφαση103326/1281/961126/Α/96Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ στον ΓΓ και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ πλην ΓΓ Δημοσίων Έργων11Προεδρικό Διάταγμα ΣυμβουλίουΠΔ221/98174/Α/24.7.98Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο ΥΠΕΧΩΔΕ12ΝόμοςΝ3010/0291/Α/25.04.02Εναρμόνιση του Ν1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61 ΕΕ, Διαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθμίσεις Θεμάτων για τα ΥδατορεύματαΠεριεχόμενο φακέλου για την προέγκριση χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ69269/5387/24.10.90σελ. 9 / 15 4.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ4.1Αρμοδιότητες σε θέματα Λιμενικών Έργων# 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 51Νομοθετικό ΔιάταγμαΝΔ. 2942/54211/Α/7.9.54Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων2Νομοθετικό ΔιάταγμαΝΔ. 2942/54211/Α/7.9.54Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τις αρμοδιότητες των Σωμάτων ασφαλείας3Νομοθετικό ΔιάταγμαΝΔ. 444/7039/Α/16.2.70Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τις αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας4Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Γ.Γ. 2894/17.8/83Αρμοδιότητες σε θέματα μελετών Λιμενικών Έργων5Κοινή Υπουργ. Απόφαση35.1496/02/92/18.6.92Κατάταξη ΛιμένωνΥπουργική ΑπόφασηΔ4/0/55/1/Φ55/94 ΥΠΕΧΩΔΕ7Νόμος8(ΥΠΕΘΟ,ΥΠΕΣ,ΥΠΕΧΩΔΕ,ΥΠΕΝ) 502/Β/30.6.94Χαρακτηρισμός Λιμενικών Έργων ως Εθνικού ΕπιπέδουΝ2218/9490/Α/13.6.94Ίδρυση Νομαρχιακής ΑυτοδιοίκησηςΝόμοςΝ2399/9690/Α/27.5.96Υλοποίηση της εισοδηματικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις9ΝόμοςΝ2503/97107/Α/30.5.97Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις10ΝόμοςΝ2575/9823/Α/4.2.98Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας6(άρθρο 2,παρ.4) 11Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας3511.91/01/98/17.3.98Χρήση και εκμετάλλευση από τα Λιμενικά ταμεία των χώρων που εξομοιώνονται με ζώνες λιμένωΝ12ΝόμοςΝ2647/98237/Α/22.10.98Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις13ΝόμοςΝ2688/9940/Α/1.3.99Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες14ΝόμοςΝ 2932/01145/Α/27.06.01Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σεσελ. 10 / 15 # 14.2 # 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 5 Α.Ε. και άλλες διατάξειςΚαθορισμός Γραμμής Αιγιαλού και Παραλίας Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 51ΝόμοςΑ.Ν 2344/40154/Α΄/24.5.40Περί αιγιαλού και παραλίας2Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 636/77209/Α/30.7.77Περί διαρθρώσεως Υπουργείου Οικονομικών και οργανικών υπηρεσιών αυτού3Υπουργική Απόφαση0208/181/82214/Β/26.4.82Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών4Εγκύκλιος Υπουργείου ΟικονομικώνΔ3399/873/ΠΟΛ100/26.7.83Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς εκτέλεση έργωΝ5Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΒ5/ΒΜ1δ/3259/24.8.84Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς εκτέλεση έργωΝ6Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών1076528/6204/0010/ΠΟΛ1175/17.7.89Δημιουργία προσχώσεων θαλασσίων εκτάσεων7Εγκύκλιος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας3511.91/7/90/29.11.90Δημιουργία προσχώσεων θαλασσίων εκτάσεων8ΝόμοςΝ 2971/19.12.01Αιγιαλός, Παραλία και άλλες Διατάξεις4.3Νομοθεσία Περιβάλλοντος για τα Λιμενικά Έργα1Είδος Πράξης 2Υπουργείο ΟικονομικώνΑριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 51Οδηγία του Συμβουλίου85/337/ΕΟΚ της 27.6.95L175/40/5.7.85Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο Περιβάλλον2ΝόμοςΝ1650/86160/Α/16.10.86Για την προστασία του Περιβάλλοντος3Κοινή Υπουργική Απόφαση69269/5387/90678/Β/25.10.90Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μέτρων (ΕΠΜ) και λοιπές συναφές διατάξεις, σύμφωνα με τον Ν1650/864Υπουργική Απόφαση75308/5512/90691/Β.2.11.90Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπων τους για το περιεχόμενο της ΜΠΕ των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν1650/86σελ. 11 / 15 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 55Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ 41/91Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για Λιμενικά Έργα.6Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕΔ4β/0/4/4/6/23.6.93Έγκριση Προδιαγραφών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για λιμενικά έργα7Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 28/938Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ 17/94Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/24.10.909Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΥΠΕΧΩΔΕ 9/96Περιεχόμενο φακέλου για την προέγκριση χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ69269/5387/24.10.9010Υπουργική Απόφαση47159/96461/Β/17.6.96Ανάθεση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης (α’) κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας εξαιρούμενης της Περιφέρειας Αττικής.11ΝόμοςΝ3010/0291/Α/25.04.02Εναρμόνιση του Ν1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61 ΕΕ, Διαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθμίσεις Θεμάτων για τα Υδατορεύματα5.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ# 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 39/Α/5.2.93Αριθμός ΦΕΚ 4Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του ΥΠΕΧΩΔΕΑντικείμενο 51ΝόμοςΝ2508/1997124/Β/13.06.1997Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των Πόλεων και των Οικισμών της Χώρας και άλλες διατάξεις2ΝόμοςΝ2742/99207/Β/07.10.1999Χωροταξικός Σχεδιασμός & Αειφόρος Ανάπτυξη & άλλες διατάξεις3Υπουργική ΑπόφασηΑπόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 5731/1146/15.3.2000Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Πολεοδομικών Μελετών και οι Αμοιβές Μηχανικών για την εκπόνηση αυτών4Υπουργική ΑπόφασηΑπόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 9572/81845/2000Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΑΑΠ) και αμοιβές μηχανικώνσελ. 12 / 15 # 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 45Νόμος6.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ # 1Είδος Πράξης 2Ν 2971/19.12.01Αντικείμενο 5 για την εκπόνηση μελετών Αιγιαλός, Παραλία και άλλες ΔιατάξειςΑριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 51Νομοθετικό ΔιάταγμαΝΔ. 17/23228/Α/17-71923Απαλλοτριώσεις ακινήτων προς εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των πόλεων, κωμών, κλπ. και εξασφάλιση της κανονικής αυτών αναπτύξεως και επεκτάσεως (Κεφ. Γ’ άρθρα 30 έως 41).2Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ25/29421/Α/1929Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών και κείμενων διατάξεων3ΝόμοςΝ5269/31274/Α/14-81931Περί αδειών οικοδομής κλπ. επί των ρυμοτομούμενων οικοδομών4ΝόμοςΑ.Ν 2344/40154/Α΄/24.5.40Περί αιγιαλού και παραλίας5Νομοθετικό ΔιάταγμαΝΔ. 145/46305/Α/1946Περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και επιτάξεων δια την ανοικοδόμηση της Χώρας6Αναγκαστικός ΝόμοςΑ.Ν 625/68266/Α/1968Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων7Νομοθετικό ΔιάταγμαΝΔ. 797/711/Α/1971Περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων8Βασιλικό ΔιάταγμαΒ.Δ. 139/7149Α/1971Σε εκτέλεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ΝΔ. 797/719Εγκύκλιος Υπουργείου ΟικονομικώνΑ13455/3899/26-5-1971Περί εφαρμογής του Ν797/7110Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών109212/2475/12/31-7-1971Περί καθορισμού ορίων και προϋποθέσεων αμοιβής και ετέρων δαπανών κτηματογράφησης του άρθρου 25 του ΝΔ. 797/7111Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών196535/410Β/31-12/1971Περί καθορισμού ορίων και προϋποθέσεων αμοιβής και δαπανών κτηματογραφήσεως του άρθρου ΝΔ.797/7112Νομοθετικό ΔιάταγμαΝΔ.1203/72Περί ρυθμίσεως θεμάτων τιμών περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων13Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΑ151/50178/78/20-5-1972Εφαρμογή ΝΔ. 797/7114Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΑ262/65194/7894/4-8-1972Τροποποιητική εγκύκλιος και οι ισχύουσες διατάξεις περί των απαλλοτριώσεωΝ123/Α/1972σελ. 13 / 15 # 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 515Νομοθετικό ΔιάταγμαΝΔ.280/7416Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών97909/3219/30.6/15-7-1975Περί καθορισμού ορίων και προϋποθέσεων αμοιβής και δαπανών κτηματογραφήσεως του άρθρου 25 του ΝΔ. 797/7117ΝόμοςΝ653/77Περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτήτων δια την διάνοιξην εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν5269/1931 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων18Εγκύκλιος Υπουργείου Δημόσιων ΈργωνΑ.206/αρ.Α2β/01/168/ΦΝ221/29-7-197719Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΕ.7258/948/7720ΝόμοςΝ947/79169/Α/26-71979Περί οικιστικών περιοχών21Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ 929/79259/Α/28-11179Περί της εκτελέσεως του άρθρου 1 του Ν653/7722Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΓ.2233/723/3/80Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης23Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΒ22/14-8-1980Σύνταξη νέων Κτηματολογίων και ανασύνταξη εκπονηθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν653/1977 και του ΠΔ 929/1979 κλπ.24Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΒ11/11-8-1981Τροποποιητική της Εγκυκλίου Β22/14-8-198025Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ18624/5544/82/8-5-1982Εφαρμογή του Ν653/7726Απόφαση Υπουργείου Δημοσίου ΈργωνΒΜ1β/849/13-3-1983Περί έγκρισης τιμολογίου γενικής εφαρμογής και την πληρωμή εργασιών σύνταξης και πινάκων για την απαλλοτρίωση ζώνης κάλυψης υπεραστικών οδών σύμφωνα με το Ν653/197727ΝόμοςΝ1337/83 (άρθρα 5,24,26,32,36)33/Α/14-3-1983Επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις28ΝόμοςΝ1349/8352/Α/25-4-1983Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού Προστασίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις.29Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΒ7/2-7-1985Σύνταξη νέων κτηματολογίων και ανασύνταξη εκπονηθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν657/1977 και του ΠΔ 929/197930Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ19579/855/26/3-3-1987Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης11/Α/1974214/Α/5-8-1977Περί τροποποιήσεως του άρθρου ΝΔ. 797/71Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσηςσελ. 14 / 15 # 1Είδος Πράξης 2Αριθμός Πράξης 3Αριθμός ΦΕΚ 4Αντικείμενο 531Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ71383/19733/94/5-11-1987Συντέλεση απαλλοτριώσεως32Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ48372/8072/63/22-6-1988Εφαρμογή του Ν653/7733Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ48373/8073/63/22-6-1988Εφαρμογή του Ν653/7734Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ30/Δ12/30945/16-3-1989Οδηγίες για τη σύνταξη των κτηματολογίων που απαιτούνται για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων ακίνητων, σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως.35ΝόμοςΝ 1892/90 Άρθρο 95101/Α/31-71990Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις36ΝόμοςΝ2040/92 Άρθρο 3470/Α/23-4-1992Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων του και άλλες διατάξεις.37ΝόμοςΝ2052/9294/Α/5-6-1992Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις.38Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕΔ12/Ο/35572/23-7-1992Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων των Ν2052/92 και 2040/92, οι οποίες ρυθμίζουν το θέμα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων39Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ60827/9993/14/14-4-1993Αυτοδίκαια άρση απαλλοτριώσεως40ΝόμοςΝ2308/95Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις.41Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ23/3-7-199542Προεδρικό ΔιάταγμαΠΔ410/95231/Α/14-111995Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας43ΝόμοςΝ257625/Α/9-2-1998Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις.44ΝόμοςΝ288217/Α/6-2-2001Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων114/Α/15-61995Αυτοδίκαια άρση απαλλοτριώσεωςσελ. 15 / 15
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.