Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023

Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.Δ. 334/00, ΦΕΚ 279 Α΄, ορίζεται ότι:"Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή του, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διατάγματος, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.∆. 334/00, ΦΕΚ 279 Α΄, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή του, σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος διατάγµατος, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος"). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΆρθρο 1 : Έννοια δηµόσιων έργων και γενικές αρχές 1. Τα δηµόσια έργα είναι έργα υποδοµής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου συµβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. 2. Τα δηµόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν επιλογές του δηµοκρατικού προγραµµατισµού. 3. Από τεχνική άποψη δηµόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν φορείς του δηµόσιου τοµέα και συνδέονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τµήµατα των τεχνικών έργων. "Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονοµικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέµβαση" (αντικ. του µέσα σε "" εδαφίου από την παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ-138 Α'). 4. Για την εκπλήρωση των επιδιωκόµενων στόχων στον τοµέα των δηµόσιων έργων οι διατάξεις του νόµου αυτού αποσκοπούν να καθιερώσουν: α) Τους ενιαίους κανόνες για την κατασκευή όλων των δηµόσιων έργων και την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων µε τα π.δ/τα του άρθρου 19 του νόµου αυτού, β) τον κοινωνικό έλεγχο που συνίσταται στη θεσµοθετηµένη συµµετοχή στις σχετικές διαδικασίες εκπροσώπων των φορέων που θα χρησιµοποιήσουν ή θα λειτουργήσουν τα έργα, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων µαζικών κοινωνικών φορέων. Ο κοινωνικός έλεγχος, χωρίς να µειώνει την ευθύνη της δηµόσιας διοίκησης ή του αντίστοιχου φορέα εξασφαλίζει ιδιαίτερα τη διαφάνεια των διαδικασιών, την τήρηση του σχεδιασµού και εφαρµογής της µελέτης, την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, την παρακολούθηση του κόστους του έργου, την αιτιολογηµένη αποδοχή ενδεχόµενων τροποποιήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, γ) την ανάπτυξη του Υπουργείου ∆ηµοσίων 'Έργων σε κρατικό επιτελικό φορέα για την παραγωγή των δηµόσιων έργων στη χώρα και την εποπτεία στην όλη κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας, δ) το ορθολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνικών, οργανωτικών και οικονοµικών δυνατοτήτων των εργοληπτικών επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή των έργων.Άρθρο 2 : Πεδίο εφαρµογής του νόµου "1. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται σε όλα τα έργα που προγραµµατίζονται και εκτελούνται από φορείς, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, ΦΕΚ-28 Α'. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Έργων (ΠΕΧΩ∆Ε) και του εκάστοτε αρµόδιου υπουργού, είναι δυνατόν έργα που προγραµµατίζονται και εκτελούνται από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω φορέων να εξαιρούνται διατάξεων του παρόντος" (αντικ. της παρ. 1 από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ-138 Α', έτσι όπως είχε τροποποιηθεί από την παρ. 7 του άρθρου 96 του Ν. 1892/90, ΦΕΚ-101 Α'). 2. Με Π.∆/γµα η εφαρµογή του νόµου αυτού µπορεί να επεκταθεί εν όλω ή εν µέρει και στα έργα γεωργικών συνεταιρισµών ή συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων στις οποίες συµµετέχει ο δηµόσιος τοµέας ή νοσηλευτικών και γενικά κοινωφελών ιδρυµάτων που δεν ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα. Με όµοιο π.δ/γµα στις περιπτώσεις ιδιωτικών έργων που επιχορηγούνται από το δηµόσιο τοµέα µπορεί να καθοριστεί η µερική εφαρµογή διατάξεων του νόµου αυτού και των π.δ/των που εκδίδονται µε εξουσιοδότηση αυτού κυρίως, για τη χρησιµοποίηση επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο µητρώο του άρθρου 16, την παραλαβή, τον ποιοτικό έλεγχο και τις χρησιµοποιούµενες προδιαγραφές. "3. ∆ιακηρύξεις διαγωνισµών και συµβάσεις εκτέλεσης έργων,που διακηρύχθηκαν ή υπογράφηκαν αντίστοιχα από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είχαν υπαχθεί στη διάταξη της παρ. 2 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ.1154/13.4.1988(ΦΕΚ 256 Β'), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ'αριθ. 2334/3.5.1989 (ΦΕΚ 416 Β') όµοια, καθώς και στις διατάξεις της προισχύσασας αριθµ. 2968/21.9.1987 (ΦΕΚ 507 Β') είναι έγκυρες και ως προς τους όρους που αποκλίνουν από το Ν.1418/84" (προσθ. της παρ.3 του άρθρου 2 από την παρ.8 του άρθρου 96 του Ν.1892/90, ΦΕΚ Α'101).Άρθρο 3 : Ειδικές έννοιες και ορισµοί Για την εφαρµογή του νόµου αυτού οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη σηµασία : α) "Εργοδότης" ή "κύριος του έργου" είναι το δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η σύµβαση ή κατασκευάζεται το έργο. β) "Φορέας κατασκευής του έργου" είναι η αρµόδια Αρχή ή Υπηρεσία που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου. γ) "Ανάδοχος εργολήπτης" ή "ανάδοχος" είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί µε σύµβαση η κατασκευή του έργου. δ) "Σύµβαση"είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου,καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη,σχέδια και προδιαγραφές. ε) "∆ιευθύνουσα Υπηρεσία" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" είναι τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου. στ) "Προϊσταµένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" ή Υπηρεσία ή όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε µεταβολή των όρων της σύµβασης ή άλλων στοιχείων αυτής όπου αυτό ορίζεται από το νόµο αυτόν και τα π.δ/τα που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του. ζ) "Τεχνικό Συµβούλιο" είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου το οποίο γνωµοδοτεί στα θέµατα που ορίζει ο νόµος αυτός και τα π.δ/τα που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Άρθρο 4 : Τρόπος κατασκευής. ∆ιαδικασίες επιλογής αναδόχου 1. Τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται: α) Από ειδικευµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στο νόµο αυτόν ή β) από το φορέα κατασκευής του έργου µε αυτεπιστασία µέσω κατάλληλης τεχνικής Υπηρεσίας και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση προσλαµβάνεται και αµείβεται απ'τις πιστώσεις του έργου. 2. Τρόποι επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου είναι : α) Η ανοικτή δηµοπρασία, στην οποία λαµβάνουν µέρος και υποβάλλουν προσφορές όλοι όσοι έχουν τα νόµιµα προσόντα που προβλέπονται στη διακήρυξη. Αυτή είναι η κύρια διαδικασία επιλογής. β) Η δηµοπρασία µε προεπιλογή. Η δηµοπρασία αυτή διεξάγεται ως εξής : Αρχικά εκδηλώνουν ενδιαφέρον συµµετοχής όλοι όσοι θεωρούν ότι διαθέτουν τα προσόντα που προδιαγράφονται στη διακήρυξη. Ακολουθεί προεπιλογή και πρόσκληση για συµµετοχή στην κυρίως δηµοπρασία και επίδοση προσφοράς εκείνων που έχουν προεπιλεγεί. Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται κυρίως σε έργα µεγάλης σπουδαιότητας ή εξειδικευµένα. "Για την εφαρµογή της διαδικασίας δηµοπράτησης έργου µε προεπιλογή απαιτείται αιτιολογηµένη γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου της αρµόδιας Προϊσταµένης Αρχής. Στη σύνθεση των αντίστοιχων τεχνικών συµβουλίων, όταν συζητούνται τέτοια θέµατα µετέχει και ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων. Επίσης αιτιολογηµένη γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου της αρµόδιας Προϊσταµένης Αρχής, µε τη συµµετοχή στη σύνθεσή του και του εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων, απαιτείται και όταν πρόκειται να δηµοπρατηθούν έργα µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή σύµφωνα µε την περ. ε' της παρ. 4 του παρόντος άρθρου" (προσθ. του µέσα σε "" εδαφ. από το άρθρο 4 του Ν. 2576/98 (ΦΕΚ-25 Α'). γ) Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισµός µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο τρόπος αυτός αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και εφαρµόζεται όταν συντρέχει µία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 86 του Ν.∆. 321/69 (ΦΕΚ Α'205), όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση θεοµηνίας,σοβαρού επικείµενου κινδύνου, µοναδικότητας του κατασκευαστή, συνέχισης εργασιών ύστερα από έκπτωση του αναδόχου ή διάλυσης της εργολαβικής σύµβασης, όταν πρόκειται για ερευνητικές εργασίες ή εργασίες δοκιµαστικές εφαρµογής νέων τεχνολογιών ή για έργα ειδικής φύσης, εφόσον χαρακτηριστούν έτσι µε απόφαση του φορέα κατασκευής του έργου που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του τεχνικού Συµβουλίου ή όταν πρόκειται για την κατασκευή έργων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) από κατασκευαστικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ εγγεγραµµένες στο µητρώο του άρθρου 16 ή για µικρά έργα και εργασίες συντήρησης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η προϋπολογιζόµενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισµένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά φορείς ή κατηγορίες έργων µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίων 'Έργων. Η απευθείας ανάθεση σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ και γενικά η κατασκευή έργων από τις επιχειρήσεις αυτές γίνεται µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται µε π.δ/γµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ηµοσίων 'Έργων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : (Α. Για τα χρηµατικά όρια βλέπε την Ε∆2α/04/40/Φ.Ν.294/86 (ΦΕΚ-137 Α’) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. Β. Η πιο πάνω απόφαση τροποποιήθηκε από την ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/92 (ΦΕΚ-547 Β’) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε). 3. Η ανάθεση της κατασκευής γίνεται µε βάση τη σχετική µελέτη. [Αρχή Τροποποίησης] Ο προϋπολογισµός της Υπηρεσίας, µε τον οποίο δηµοπρατείται το έργο, καταρτίζεται µε βάση τις εγκεκριµένες Αναλύσεις Τιµών, στις οποίες εφαρµόζονται οι βασικές τιµές υλικών και ηµεροµισθίων που έχουν διαπιστωθεί από την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµόσιων Έργων, η σύσταση της οποίας προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 10, κατά το τελευταίο τρίµηνο πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας. Σε περίπτωση που δεν έχουν διαπιστωθεί τέτοιες τιµές κατά το τρίµηνο αυτό, τότε ο προϋπολογισµός καταρτίζεται µε βάση τις τιµές του αµέσως προηγούµενου τριµήνου. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζεται ο τρόπος εφαρµογής της διάταξης αυτής, καθώς και ο τρόπος αναπροσαρµογής των τιµών µονάδας των Αναλύσεων Τιµών δηµοσίων έργων, µε σκοπό την εναρµόνισή τους µε τις σύγχρονες µεθόδους και τα µέσα εκτέλεσης των έργων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 18 - ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 2940/01, ΦΕΚ-180 Α' [Τέλος Τροποποίησης] Με τη σύµβαση επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος την αναγκαία συµπλήρωση ή προσαρµογή των στοιχείων της µελέτης προς τα δεδοµένα του εδάφους. 4. Η διακήρυξη για τη δηµοπράτηση καθορίζει το σύστηµα υποβολής των προσφορών. Συστήµατα υποβολής προσφορών είναι : α) Η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συµπληρωµένο τιµολόγιο της Υπηρεσίας. β) Η προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών, σε συµπληρωµένο τιµολόγιο οµαδοποιηµένων τιµών της Υπηρεσίας,µε έλεγχο οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης. [Αρχή Τροποποίησης] γ) Η συµπλήρωση από το µειοδότη ανοικτού τιµολογίου, µε έλεγχο οµαλότητας των τιµών σε σχέση µε αντίστοιχο τιµολόγιο, που περιέχει τιµές της Υπηρεσίας - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 2940/01, ΦΕΚ-180 Α' [Τέλος Τροποποίησης] δ) Η ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού τιµολογίου που µπορεί να περιλαµβάνει αναλυτικές τιµές ή περιληπτικές τιµές ή και κατ'αποκοπή τιµή. ε) Η προσφορά που περιλαµβάνει µελέτη και κατασκευή µε κατ'αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγµα για το έργο ολόκληρο ή κατά τµήµατα. Στο σύστηµα αυτό αξιολογείται πρώτα η ποιότητα της προσφοράς(µελέτη) και στη συνέχεια εξετάζεται η οικονοµική προσφορά. στ) Η µειοδοσία µόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών. ζ) Η προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων του εργοδότη µε το σύστηµα της αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντίστοιχων διηρηµένων ιδιοκτησιών. "η) Η προσφορά που περιλαµβάνει τη µερική ή ολική χρηµατοδότηση µε αντάλλαγµα τη λειτουργία ή εκµετάλλευση του έργου ή άλλα τυχόν ανταλλάγµατα έναντι της κατασκευής του έργου" (αντικ. της περ. η' από την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ-138 Α'). Τα συστήµατα αυτά µπορεί να εφαρµοστούν και σε συνδυασµό µεταξύ τους στη δηµοπρασία του ίδιου έργου. [Αρχή Τροποποίησης] Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί να καθορίζεται ενιαίος τύπος διακήρυξης, ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς - ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 2940/01, ΦΕΚ-180 Α' [Τέλος Τροποποίησης] 5. [Αρχή Τροποποίησης]Οι δηµοπρασίες αυτές διεξάγονται κατά ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.µ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δηµοπρασία την ηµέρα αυτή, διενεργείται σε άλλη ηµέρα Τετάρτη την ίδια ώρα. Ο όρος "δηµοπρασία" αφορά όλες τις φάσεις των διαγωνισµών, κατά τις οποίες κατατίθενται δικαιολογητικά. Η εξέταση των προσφορών γίνεται σε δύο στάδια. Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας η Επιτροπή του διαγωνισµού παραλαµβάνει και ελέγχει το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση των δικαιολογητικών, η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει για το αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των δικαιολογητικών. Για όσους διαγωνιζόµενους η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, αυτοί αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Αν οι διαγωνιζόµενοι που αποκλείονται δεν υποβάλλουν αντιρρήσεις για το πρώτο στάδιο του διαγωνισµού, η Επιτροπή προχωρά στο δεύτερο στάδιο και παραλαµβάνει τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών. Μετά το πέρας της παραλαβής των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή, αυθηµερόν και σε δηµόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τις οικονοµικές προσφορές και ανακοινώνει συνοπτικά και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα δηµοπράτησης τα επί µέρους στοιχεία των προσφορών, τα οποία και καταχωρούνται στα πρακτικά. Η διαδικασία περαιώνεται αυθηµερόν µε την υπογραφή των φακέλων και των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων από τα µέλη της Επιτροπής και παραδίδεται αντίγραφο αυτών στον ορισµένο εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων. Αν κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισµού υποβληθούν ενυπόγραφες αντιρρήσεις ή δηλωθεί εγγράφως από τους διαγωνιζόµενους ότι θα υποβληθούν αντιρρήσεις, η Επιτροπή διακόπτει τη διαδικασία µέχρι να εκδικαστούν οι ενστάσεις και συνεχίζει το δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού σε άλλη ηµεροµηνία και ηµέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, την οποία γνωστοποιεί εγγράφως και εντός πενθηµέρου στους διαγωνιζοµένους. Οι οικονοµικές προσφορές και τα πρακτικά υπογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής και παραδίδονται στην Επιτροπή εισήγησης για ανάθεση. Αν οι επιτροπές διαγωνισµού ασκούν αρµοδιότητες και των επιτροπών εισήγησης για ανάθεση, για έργα των οποίων η ανάθεση γίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 2 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, στις επιτροπές αυτές παρίσταται και ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις, χωρίς να µετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισµού. Για τον εκπρόσωπο αυτόν και τον αναπληρωτή του δεν υπάρχει κώλυµα για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό - ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΩΤΩΝ Ε∆ΑΦ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 2940/01, ΦΕΚ-180 Α' [Τέλος Τροποποίησης] Το πρώτο στάδιο γίνεται σε µία ή ταυτόχρονα σε περισσότερες έδρες υπηρεσιών. Με π.δ/γµα δηµοπρασίες που αφορούν µικρά έργα ή κατηγορίες έργων µπορεί να εξαιρεθούν από τους παραπάνω κανόνες,να ορισθεί ως επιτροπή εισήγησης για ανάθεση η επιτροπή διαγωνισµού και να ρυθµιστούν όλα τα ειδικότερα θέµατα της παραγράφου αυτής. 6. (Καταργήθηκε από το άρθρο 12 περ. α' του Ν. 2576/98, ΦΕΚ-25 Α') ====================================================================== (Οι διατάξεις της παρ. 6 πριν την κατάργησή τους έχουν ως εξής : (Με τη δηµοπρασία επιδιώκεται η ανάδειξη αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονοµική κατασκευή του έργου. Για την ανάδειξη αναδόχου δεν αποτελεί µοναδικό κριτήριο η µικρότερη προσφορά. "Η έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόκειται στην κρίση του αρµόδιου οργάνου και γίνεται µετά από σύµφωνη γνώµη Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ). Η επιτροπή, κατά τη διατύπωση της γνώµης της λαµβάνει υπόψη της όλα όσα περιλαµβάνονται στην παράγραφος αυτή, το ύψος της προσφοράς και συνεκτιµά κάθε άλλο πρόσφορο, κατά την κρίση των µελών της, τεκµηριωµένο στοιχείο, κυρίως από την υπηρεσία του µητρώου του άρθρου 16, σχετικά µε την ικανότητα και αξιοπιστία της επιχείρησης για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου σε συνδυασµό και µε τις υποχρεώσεις της από έργα υπό κατασκευή (αντικ. των µέσα σε "" εδαφίων από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ-138 Α'). "Σε κάθε δηµοπρασία έργου, που υποβάλλονται υπερβολικά χαµηλές προσφορές σε σχέση µε τις προβλεπόµενες εργασίες, καλούνται από την αναθέτουσα αρχή τουλάχιστον οι τρεις πρώτες µειοδότριες επιχειρήσεις, προκειµένου να δικαιολογήσουν τις προσφορές τους. Για τη δικαιολόγηση αυτή συντάσσεται και υποβάλλεται σχετικά υπόµνηµα από καθεµιά επιχείρηση και προσκοµίζονται τα απαραίτητα στοιχεία επαλήθευσης της προσφοράς. Αν τα προσκοµισθέντα στοιχεία κριθούν ανεπαρκή ή ανακριβή κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης, αποκλείονται οι επιχειρήσεις αυτές από το διαγωνισµό και διαβιβάζονται αµέσως αντίγραφα των στοιχείων στην υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων 'Έργων - (Γ.Γ.∆.Ε.) που είναι αρµόδια για την τήρηση των Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). "Στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που συµµετέχουν είτε µόνες τους είτε σε κοινοπραξία σε διαγωνισµό και αποκλείονται από αυτόν κατά την ανωτέρω διαδικασία, επιβάλλεται στις πρώτες τρεις, κατά σειρά χαµηλότερων προσφορών, ως ειδική ποινική ρήτρα, η κατάπτωση, υπέρ του κυρίου του έργου, ποσοστού 20%, 15% και 10% αντίστοιχα του ποσού της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στη δηµοπρασία µε απόφαση της Προϊσταµένης αρχής. Αν επαναληφθούν από εργοληπτικές επιχειρήσεις τα ανωτέρω πέραν από 2 φορές, εκτός από την επιβολή της ανωτέρω ειδικής ποινικής ρήτρας, ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, µε βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας αυτής για το µέχρι ένα (1) έτος αποκλεισµό συµµετοχής αυτών σε δηµοπρασίες. Η τελευταία αυτή διάταξη, για τον αποκλεισµό συµµετοχής σε δηµοπρασίες, ισχύει και για όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είτε µόνες τους είτε σε κοινοπραξία αποκλείονται κατά την ανωτέρω διαδικασία πέραν από δύο φορές από διαγωνισµούς, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι η ανωτέρω ειδική ποινική ρήτρα. Στο προοίµιο της σχετικής απόφασης αποκλεισµού, εκτός των άλλων στοιχείων, θα µνηµονεύονται τα υποµνήµατα που υποβάλλουν κάθε φορά οι επιχειρήσεις, που θεωρούνται ως απολογία της, ή άρνηση υποβολής. Η τυχόν υποβαλλόµενη προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται µε κάθε πρόσφορο µέσο σε όλους του φορείς που εκτελούν δηµόσια έργα, ώστε να αποκλείονται οι εργοληπτικές αυτές επιχειρήσεις από όλες τις δηµοπρασίες" (αντικ. των µέσα σε "" τελευταίων εδαφίων από την παρ. 4 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 2338/95, ΦΕΚ-202 Α')" (προσθ. των µέσα σε "" εδαφίων από την παρ. 5α του άρθρου 1 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ-138 Α'). ======================================================================= 7. (Καταργήθηκε το α' εδαφ. από την παρ. 1 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 2338/95, ΦΕΚ-202 Α'). Με π.δ. στο σύστηµα της περίπτ. ε'της παρ. 4 µπορεί να επιτραπεί να προβλέπει η διακήρυξη και την καταβολή χρηµατικού ποσού ως βραβείο στις αξιολογότερες µελέτες που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό,όπως ειδικότερα ορίζεται σ'αυτό. 8. Με π.δ/γµα καθορίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα που αναφέρονται στη δηµοπρασία γενικά ή κατά συστήµατα υποβολής των προσφορών, άλλα συστήµατα προσφοράς εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 4, ο τρόπος υποβολής και εκτίµησης εναλλακτικών προσφορών, οι εγγυήσεις, οι υποχρεώσεις αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, ο χρόνος ισχύος των προσφορών, η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών του διαγωνισµού, τα όργανα και η διαδικασία έγκρισης ή ακύρωση του αποτελέσµατος, η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.), στις οποίες συµµετέχουν εκτός των υπαλλήλων των φορέων του δηµόσιου τοµέα και εκπρόσωποι των ΟΤΑ, του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), των φορέων που θα χρησιµοποιηθούν τα έργα και των εργοληπτικών οργανώσεων και οι οποίες µπορεί να προβλέπονται κατά έργα ή κατά φορέα ή ενιαίες για τα έργα περισσότερων φορέων, σε επίπεδο νοµαρχιακό, διανοµαρχιακό και εθνικό και να συµπληρώνονται µε πρόσθετα µέλη για την περίπτωση ειδικών ή µεγάλων έργων ή προσφορών µε τα συστήµατα της παρ. 4 ε',ζ' και η' και γενικά κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με όµοιο π.δ/γµα µπορεί να ορισθεί κατά κατηγορίες έργων ή συστήµατα προσφορών η υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να υποβάλλουν, εφόσον αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη, µαζί µε τις προσφορές ή σε ορισµένη προθεσµία πριν από τη δηµοπρασία τεύχος παρατηρήσεών τους για τη µελέτη µε την οποία δηµοπρατείται το έργο γενικά ή για ειδικότερα θέµατα που επισηµαίνονται µε τη διακήρυξη. Το περιεχόµενο του τεύχους αυτού, που δεν αποτελεί συµβατικό στοιχείο, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ποτέ για ερµηνεία της σύµβασης, αλλά χρησιµεύει µόνο για την εκτίµηση των πραγµάτων κατά την ανάθεση του έργου και σαν αξιολογικό στοιχείο της εργοληπτικής επιχείρησης κατά τις σχετικές διαδικασίες του κεφ.Γ'. "Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για το τεύχος παρατηρήσεων, που υποβάλλεται µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής στη δηµοπρασία µε προεπιλογή, εφόσον ζητηθεί µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος" (προσθ. του µέσα σε "" εδαφίου από την παρ. 5β του άρθρου 1 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ-138 Α'). "9. Κατά την κατάθεση της προσφοράς κάθε προσφέρουσα εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται, εκτός από τις βεβαιώσεις, που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 16 του παρόντος νόµου, να υποβάλλει βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογική ενηµερότητα για τα δηµόσια έργα που εκτελεί µόνη της ή σε κοινοπραξία. Η µη προσκόµιση των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί λόγο αποκλεισµού της επιχείρησης από το διαγωνισµό και επιβολής των προβλεπόµενων από το νόµο διοικητικών ποινών. 10. Για την τροποποίηση της µελέτης, µετά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου, απαιτείται απόφαση της Προϊσταµένης αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου κατασκευών. Κατά τη συζήτηση του θέµατος στο τεχνικό συµβούλιο καλούνται ο µελετητής και ο ανάδοχος κατασκευής του έργου ή εκπρόσωποι αυτών να αναπτύξουν τις απόψεις τους και να υποβάλλουν γραπτό υπόµνηµα. Μέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από τη διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της µελέτης, η Προϊσταµένη αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης για τροποποίηση της µελέτης στην υπηρεσία του Μ.Ε.ΕΠ. αποτελεί προϋπόθεση για τυχόν πληρωµή των εργασιών που προκύπτουν από την τροποποίηση της µελέτης. 'Όλα τα σχετικά στοιχεία για την τροποποίηση ή µη της µελέτης υποβάλλονται σε αντίγραφα µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες στη Γ.Γ.∆.Ε. µε εισήγηση της Προϊσταµένης αρχής για τον υπεύθυνο της κατάστασης που δηµιουργήθηκε, προκειµένου να επιβληθούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Έργων οι προβλεπόµενες κυρώσεις. Κατά της απόφασης για τροποποίηση της µελέτης µπορεί ο µελετητής να υποβάλλει αίτηση θεραπείας. Η αίτηση θεραπείας δεν αναστέλλει την εφαρµογή της απόφασης. Αν η αίτηση θεραπείας γίνει µερικά ή ολικά δεκτή µπορεί ο µελετητής να ζητήσει ανάλογη τροποποίηση της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων. [Αρχή Τροποποίησης] 11. Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο σχεδιασµό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο µελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύµβουλος να ασφαλίζουν τη µελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Ανάπτυξης, ορίζονται η έναρξη εφαρµογής της παραγράφου αυτής, οι µελέτες, τα έργα και οι υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης και ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα εφαρµογής της διάταξης αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Ανάπτυξης καθορίζονται, ειδικά, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές από τις ασφαλιστικές καλύψεις - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 2940/01, ΦΚΕ-180 Α'. Είχε προστεθεί από την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ-138 Α' [Τέλος Τροποποίησης] 12. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης, από µέρους της εργοληπτικής επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου ∆ηµοσίων 'Έργων. 13. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής έργου, ύστερα από διαγωνισµό, επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την έκπτωση, οι προβλεπόµενες δαπάνες για το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά ο,τιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου" (προσθ. των παρ. 9,10, 11, 12 και 13 από την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ- 138 Α').Άρθρο 5 : Σύµβαση κατασκευής 1. Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου καταρτίζεται µε βάση του όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα πιο πάνω στοιχεία. "Η σύµβαση αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην εγκριτική απόφαση, υπογράφεται από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και αναφέρει τον κύριο του έργου για λογαριασµό του οποίου συνάπτεται" (αντικ. του µέσα σε "" εδαφίου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ-138 Α'). 2. Ως προς τον τρόπο καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγµατος οι συµβάσεις κατασκευής δηµόσιων έργων καταρτίζονται ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς που ακολουθήθηκε στη δηµοπρασία κατά το άρθρο 4 παρ. 4. 3. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγυήσεων. "Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Με προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται µε τη διακήρυξη να ορίζεται µεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, που δεν µπορεί να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας. Η εγγύηση, µέχρι του ποσού των εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) δραχµών, παρέχεται µε εγγυητική επιστολή από ένα πιστωτικό ίδρυµα, πέραν του ποσού αυτού και µέχρι τετρακόσια εκατοµµύρια (400.000.000) δραχµές µε εγγυητική επιστολή από άλλο πιστωτικό ίδρυµα και πέραν των τετρακοσίων εκατοµµυρίων (400.000.000) δραχµών η παρεχόµενη εγγύηση κάθε πιστωτικού ιδρύµατος δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης προσδιορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Έργων µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ανωτέρω ποσά. Στις περιπτώσεις χαµηλών προσφορών, µπορεί να ζητηθούν από την Προϊσταµένη αρχή, κατά την υπογραφή της σύµβασης, πρόσθετες εγγυήσεις που δεν µπορεί να υπερβούν το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισµού της υπηρεσίας" (προσθ. των µέσα σε "" εδαφίων από την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ-138 Α'). Η αρχική εγγύηση συµπληρώνεται µε παρακράτηση απ'τις τµηµατικές πληρωµές προς τον ανάδοχο. Η κατάπτωση των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου. "4. Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσµία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά τµήµατα. Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποβάλλει το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου σύµφωνα µε της σύµβαση. Η υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου. Παράταση των προθεσµιών γίνεται µόνο ύστερα από έγκριση της Προϊσταµένης του έργου αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσµίας του έργου και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή προθεσµία). Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται µε βάση την αρχική συµβατική προθεσµία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου µέσα στην αρχική συµβατική προθεσµία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Με τις προθεσµίες, συνολική και τµηµατικές, συνδυάζεται το χρονοδιάγραµµα των εργασιών που αποτελεί συµβατικό στοιχείο. Σε περίπτωση µεταβολών των προθεσµιών ή του αντικειµένου του έργου αναπροσαρµόζεται το χρονοδιάγραµµα. Σε κάθε περίπτωση µπορεί ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την κάλυψη ή περιορισµό των καθυστερήσεων του έργου, στην περίπτωση που ευθύνεται γι' αυτές ο ανάδοχος, να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα µέτρα, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και στα έργα που κατασκευάζονται µε µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση" (αντικ. της παρ. 4 από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ-138 Α'). 5. Με τη σύµβαση ορίζονται και ποινικές ρήτρες για την υπαίτια από το µέρος του αναδόχου υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας κατασκευής του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών γίνεται πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου. Με π.δ/γµα καθορίζονται τα όρια των ποινικών ρητρών, γενικά ή κατά περιπτώσεις έργων, τα θέµατα που αναφέρονται στις ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών που µπορεί να είναι οριστικές ή ανακλητές και στη συνοµολόγηση ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριµ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη από την προθεσµία περάτωσης του έργου ή µέρους αυτού και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. "Πρόσθετη καταβολή (πριµ) καταβάλλεται µόνον εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δηµοπράτησης του έργου ή στην απόφαση ανάθεσης, χωρίς διαγωνισµό. Η καταβολή του πριµ στον ανάδοχο γίνεται για την ταχύτερη εκτέλεση µέρους ή όλου του έργου σύµφωνα µε τη σύµβαση και το χρονοδιάγραµµα και υπολογίζεται ως ποσοστό του αρχικού συµβατικού αντικειµένου" (προσθ. του µέσα σε "" εδαφίου από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ- 138 Α'). 6. Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. "Αν διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άµεση ή έµµεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 'Έργων" (προσθ. του µέσα σε "" εδαφίου από την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94, ΦΕΚ-138 Α'). Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται µαζί µε τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς τον κύριον του έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο. Κατ' εξαίρεση µπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση µε απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναµία να περατώσει το έργο. Με π.δ/γµα καθορίζονται τα προσόντα του υποκατάστατου, οι συνέπειες για τον ανάδοχο, η διαδικασία έγκρισης της υποκατάστασης, τα θέµατα που σχετίζονται µε την υποκατάσταση µέλους αναδόχου κοινοπραξίας και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. [Αρχή Τροποποίησης] 7. Επιτρέπεται η σύσταση κοινοπραξίας µεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15, όπως κάθε φορά ισχύει, για την κατασκευή έργου, το οποίο έχει αναλάβει µία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές (κατασκευαστική κοινοπραξία), αν: α. Όλα τα µέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας ανήκουν στις καλούµενες από τη διακήρυξη τάξεις και κατηγορίες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), και β. το συµφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας γνωστοποιείται στον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής. Αν δεν γνωστοποιηθεί, δεν αναγνωρίζεται από τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής µε απόφασή του µπορεί να µην εγκρίνει τη σύσταση της κοινοπραξίας, µε απόφαση που λαµβάνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός από την ανωτέρω γνωστοποίηση. Μέχρι την έγκριση ή µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας αυτής δεν επιτρέπεται η σύµπραξη της κοινοπραξίας στην κατασκευή του έργου. Ο αριθµός των µελών της κατασκευαστικής κοινοπραξίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία, αν το έργο ανατέθηκε σε µία επιχείρηση, ή το διπλάσιο του αρχικού αριθµού των εργοληπτικών επιχειρήσεων, αν το έργο ανατέθηκε σε κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει συνολικό ποσοστό συµµετοχής στην κατασκευαστική κοινοπραξία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Κάθε άλλη εργοληπτική επιχείρηση που µετέχει στην κατασκευαστική κοινοπραξία πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό συµµετοχής στην κατασκευαστική κοινοπραξία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Κάθε άλλη εργοληπτική επιχείρηση που µετέχει στην κοινοπραξία πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Τα επιπλέον µέλη της κοινοπραξίας δεν επιτρέπεται να είναι κοινοπραξίες. Τα µέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, για το σύνολο του έργου. Στον υπολογισµό της εµπειρίας και του ορίου ανεκτέλεστου µέρους εργολαβιών δηµοσίων έργων κάθε εργοληπτικής επιχείρησης, όπως το όριο αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 45 του άρθρου 16, λαµβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτελέστηκαν από κατασκευαστικές κοινοπραξίες στις οποίες συµµετείχε, καθεµία από αυτές τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, κατά το ποσοστό συµµετοχής της. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο συµφωνητικό, οι λόγοι για τους οποίους µπορεί ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής να µην εγκρίνουν τη σύσταση της κοινοπραξίας, η διαδικασία έγκρισής της και κάθε σχετικό θέµα - ΠΡΟΣΘ. ΝΕΩΝ ΠΑΡ. 7 ΚΑΙ 8 ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡ. 7,8,9, 10 ΚΑΙ 11 ΣΕ 9,10,11,12 ΚΑΙ 13 ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν. 2940/01, ΦΕΚ-180 Α' [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] 8. Όταν συνάπτεται σύµβαση µίσθωσης έργου µεταξύ του αναδόχου δηµοσίου έργου και εργοληπτικής επιχείρησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 για την κατασκευή µέρους του έργου που έχει αναληφθεί από τον ανάδοχο (υπεργολαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται "εγκεκριµένος" µε τις συνέπειες του νόµου αυτού, µετά από έγκριση του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α. Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη µε το ποσό της σύµβασης υπεργολαβίας, και β. ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο, έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύµβαση υπεργολαβίας. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό 2783 τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της σύµβασης του µε τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συµβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής µπορούν µε απόφασή τους, που εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να µην εγκρίνουν την υπεργολαβία αυτή. Στις διακηρύξεις η αναθέτουσα αρχή µπορεί να επιβάλει στον ανάδοχο της σύµβασης να αναθέσει σε τρίτες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., συµβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης. Η έγκριση της
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.