Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021

Η Εγκύκλιος αυτή σκοπό έχει την ενημέρωση όλων των φορέων του Δημοσίου Τομέα καιτων Υπηρεσιών τους για το νέο Νόμο, ο οποίος ρυθμίζει ενιαία τις συμβάσεις εκπόνησηςμελετών και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δίνει τις οδηγίες που είναι απαραίτητεςγια την εφαρμογή του.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ΄ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ΄ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ΄ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX: 210 6464392 Τηλέφωνο: 210 6428969 E-mail : ggded17@otenet.grΑθήνα, 15/ 7 /2005 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/02/103/Φ.Ν. 439ΠΡΟΣΤους αποδέκτες του πίνακα διανομήςΘ Ε Μ Α : Οδηγίες για το νέο Νόμο 3316/05 « Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών ».Εισαγωγή. Η Εγκύκλιος αυτή σκοπό έχει την ενημέρωση όλων των φορέων του Δημοσίου Τομέα και των Υπηρεσιών τους για το νέο Νόμο, ο οποίος ρυθμίζει ενιαία τις συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δίνει τις οδηγίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του. Παρόλο που οι επιμέρους διατάξεις του Νόμου είναι σαφείς και λεπτομερείς, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα βασικότερα σημεία αυτών, για να διευκρινιστούν εξαρχής οι κατευθυντήριεςγραμμέςτουνέουθεσμικούπλαισίουκαιναεπιτευχθείμιααποτελεσματική προσέγγιση των θεμάτων που ρυθμίζει, για όλους τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Α. Βασικά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις του νέου Νόμου. 1.Με το νέο Νόμο τίθενται οι κανόνες για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών καισυναφών υπηρεσιών. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η προσαρμογή και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με τους κανόνες των κοινοτικών Οδηγιών για τις υπηρεσίες, ώστε να μη δημιουργούνται ερμηνευτικά προβλήματα και σύγχυση στους εφαρμοστές του. Οι ενέργειες και οι διαδικασίες, σχετικά με την προετοιμασία του φακέλου του έργου καιΣελίδα 1 από 42 την επιλογή της αρμόζουσας στη σύμβαση διαδικασίας ανάθεσης καθορίζονται αναλυτικά. Μάλιστα, ο Φάκελος του έργου επικαιροποιείται και συνοδεύει την εξέλιξη του έργου, η όλη διαδικασία διεξαγωγής της ανάθεσης μελέτης συστηματοποιείται και δημιουργείται μια βάση πολύ χρήσιμων δεδομένων, για τον σωστό προγραμματισμό παρόμοιων μελλοντικών έργων. 2. Τίθενται κανόνες για τον κατά το δυνατόν ακριβή προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. Πράγματι θεσμοθετείται Κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, βάσει του οποίου τιμολογούνται από την υπηρεσία οι προς ανάθεση μελέτες και υπηρεσίες. Ο κανονισμός περιγράφει τιμές μονάδος φυσικού αντικειμένου βάσει του περιγραφομένου στο Φάκελο του έργου τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης (φυσικό αντικείμενο) και θέτει τιμές ανά μονάδα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται διαφάνεια στην σύνταξη της προεκτιμώμενης αμοιβής της υπηρεσίας και επιβοηθούνται σημαντικά οι προτιθέμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, διότι συντάσσουν την προσφορά τους με γνώμονα τις προεκτιμώμενες από την Αναθέτουσα Αρχή ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου του έργου. 3.Οι αναθέτουσες Αρχές, επιλέγουν, ανάλογα με τη φύση και την ιδιαιτερότητα τηςκάθε μελέτης και σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος, την εφαρμογή της καταλληλότερης σε κάθε περίπτωση διαδικασίας ανάθεσης. Για όλα τα είδη διαδικασίας προβλέπονται στο νέο Νόμο συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί εφαρμογής τους ( άρθρα 5 έως 7 ). 4. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα ανάθεσης της προκαταρκτικής μελέτης ή των αντίστοιχων αρχικών σταδίων των μελετών, σε τρεις έως πέντε αναδόχους, οι οποίοι με τις μελέτες τους, παρέχουν στην Αναθέτουσα Αρχή την ευχέρεια επιλογής της πλέον συμφέρουσας τεχνικής λύσης ανάμεσα από τις προτεινόμενες. 5.Καθιερώνονταινέοιθεσμοίπουδιασφαλίζουνευελιξία,ταχύτητακαιαποτελεσματικότητα στην ανάθεση της εκπόνησης μελετών ή παροχής συναφών υπηρεσιών, όπως ιδίως: •Οι «προγραμματικές συμβάσεις», που εφαρμόζονταν μέχρι τώρα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, γενικεύονται και εξυπηρετούν φορείς που δεν διαθέτουν επαρκή τεχνική στελέχωση για την ανάθεση της εκπόνησης μελετών ή παροχής άλλων υπηρεσιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων ( άρθρο 3 )•Οι «συμφωνίες – πλαίσιο ( άρθρο 8 ), που συνάπτονται όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο ομοίων μελετών ή υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά κάποια στοιχεία ( προσδιορισμός των επιμέρους συμβάσεων,Σελίδα 2 από 42 χρόνος έναρξης και λήξης εκπόνησης του αντικειμένου των επιμέρους μελετών κλπ ), ώστε όταν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών να αποφεύγεται η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού. 6. Η διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού και δεν είναι μελέτες ρυθμίζεται διεξοδικά. 7. Ορίζονται κριτήρια καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων σαφή και αντικειμενικά, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων, όσο και το δημόσιο συμφέρον. Οι μελέτες ή οι υπηρεσίες ανατίθενται στην πλέον συμφέρουσα προσφορά, μετά από αξιολόγηση κριτηρίων που έχουν σχέση με την ποιότητα της μελέτης ( πληρότητα και αρτιότητα του αντικειμένου της μελέτης, οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης κλπ ) και της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων, η οποία, όμως, έχει μικρότερη βαρύτητα, έναντι των λοιπών κριτηρίων. Επισημαίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική καινοτομία του νέου νόμου η αποδέσμευση της αμοιβής των μελετητών από τον προϋπολογισμό της κατασκευής του έργου. 8. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση περί εκπλήρωσης των προϋποθέσεων της προσωπικής καταλληλότητας (πιστοποιητικά μη πτώχευσης, ποινικά μητρώα, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα κ.λ.π – άρθρο 16) και έτσι απαλλάσσονται οι ίδιοι αλλά και οι Επιτροπές Διαγωνισμών από σημαντικότατη γραφειοκρατία, αλλά και τις αναπόφευκτες τριβές που δημιουργούνται από την πληρότητα και νομιμότητα των σχετικών δικαιολογητικών. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, τα οποία μάλιστα είναι αρκετά απλουστευμένα και ρητώς προσδιορισμένα, προσκομίζονται μόνο από τον τελικό ανάδοχο πριν τη σύναψη της σύμβασης. 9. Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά των όρων της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού ( άρθρο 13 παρ. 5 ). 10. Στο στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων, οι κυριότερες αλλαγές και βελτιώσεις που καθιερώνει ο νέος Νόμος είναι οι εξής: α) Ρυθμίζεται με σαφήνεια το ζήτημα του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, με διάκριση του χρονικού διαστήματος που αφορά σε ενέργειες της Υπηρεσίας (εγκρίσεις κ.λ.π.) και του καθαρού χρόνου εκτέλεσης, που αποτελεί τη συμβατική δέσμευση του αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης (άρθρο 27). β) Ορίζεται ότι η σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο και στην περίπτωση ανάθεσης με διαπραγμάτευση, με την υπογραφή του συμφωνητικού ( άρθρο 23 ).Σελίδα 3 από 42 γ) Ρυθμίζονται διεξοδικά τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του επιβλέποντα (άρθρο 25) καθώς και τα πειθαρχικά αδικήματα και οι αντίστοιχες πειθαρχικές ευθύνες για τους επιβλέποντες, τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τον Προϊστάμενο της Προϊσταμένης Αρχής και τα όργανα αυτής, σε περίπτωση υπαίτιας παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας από μέρους τους. δ)Ρυθμίζεται αναλυτικά η διαδικασία καταβολής της αμοιβής του αναδόχου και τωντμηματικών πληρωμών (άρθρο 30). Επίσης, καταργείται η ρύθμιση της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84, για την παρακράτηση ποσοστού 20% της αμοιβής του μελετητή ως εγγύηση για δύο χρόνια. ε) Ρυθμίζονται με αυστηρότητα, τόσο οι λόγοι έκπτωσης του αναδόχου, όσο και η διαδικασία που τηρείται για την έκπτωση (άρθρο 33), με ρυθμίσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν και εφαρμόζονται στο δίκαιο των δημόσιων έργων. στ) Αντικαθίσταται η διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 περί τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και καθιερώνεται πιο αντικειμενική διαδικασία (άρθρο 31), ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα των τροποποιήσεων της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, χωρίς να υφίσταται ιδιαίτερα σημαντικός λόγος. ζ) Ρυθμίζεται διεξοδικά η διαδικασία υπολογισμού και έγκρισης της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον ανάδοχο για λόγους υπερημερίας του εργοδότη, χωρίς λύση της σύμβασης (άρθρο 32), η)Διευκρινίζονται πλήρως στο άρθρο 37 τα ζητήματα που αφορούν στη διαδικασίαέγκρισης των μελετών ( ορισμός προθεσμίας, αρμοδίων για την έγκριση οργάνων, αρμοδίων για την υποβολή γνώμης οργάνων κλπ ) θ)Προβλέπεται διοικητική διαδικασία επίλυσης των διαφορών, που ανακύπτουν κατάτη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ( άρθρο 41 ), η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα άσκησης ένστασης και αίτησης θεραπείας από τον ανάδοχο, κατά βλαπτικών εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του Κυρίου του έργου. Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Έννοιες και πεδίο εφαρμογής Στο άρθρο 1 προσδιορίζονται οι βασικές έννοιες του νέου Νόμου Σημαντικός είναιοορισμός τηςέννοιας σύμβασης παροχής ανεξάρτητωνυπηρεσιών, που σχετίζονται με την ανάθεση και εκτέλεση μελέτης ή έργου. ΜέχριΣελίδα 4 από 42 σήμερα οι υπηρεσίες αυτές ήταν γνωστές ως υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84, η οποία και καταργείται. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ορισμός της Αναθέτουσας Αρχής, επειδή μέσω της έννοιας αυτής προσδιορίζονται οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. Αναθέτουσες αρχές είναι όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού, τα Νοσοκομεία, τα Πανεπιστήμια κ.ο.κ.), καθώς και οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το κράτος ή άλλους φορείς δημοσίου δικαίου. Από το πεδίο εφαρμογής του νέου Νόμου εξαιρούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 46, μόνο η ΔΕΗ Α.Ε, η ΔΕΠΑ Α.Ε, η Ε.Δ.Α και η Ε.Π.Α Α.Ε. Επίσης, καταργούνται οι ειδικές διατάξεις νόμων, με τις οποίες ορισμένοι φορείς είχαν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 716/77 και εφήρμοζαν τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών που προέβλεπαν οι σχετικοί Κανονισμοί τους. Για την εφαρμογή του νόμου είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων, δηλαδή -Προϊσταμένης Αρχής,-Διευθύνουσας Υπηρεσίας,-Τεχνικού Συμβουλίου για θέματα μελετών και-οργάνου αρμοδίου να αποφασίζει σε αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων (λ.χ. Υπουργού).Σημαντική διευκόλυνση για τον καθορισμό των αποφαινομένων-γνωμοδοτούντων οργάνων παρέχει η παρ. 2 του άρθρου 45, κατά την οποία τα αποφαινόμενα όργανα εφόσον δεν είναι καθορισμένα ειδικά με τις οργανωτικές διατάξεις του φορέα, ή δεν είναι ήδη καθορισμένα με άλλο τρόπο (π.χ. με προεδρικό διάταγμα) μπορεί να καθορίζονται με Κοινές Αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και του καθ΄ύλην αρμόδιου Υπουργού. Μεταβατικά και μέχρι να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις, τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα καθορίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των φορέων. Όμως η λύση αυτήμόνον προσωρινά μπορεί να λειτουργήσει, επειδή η διοίκηση του φορέα δεν μπορεί νακαθορίσει ως όργανο που αποφαίνεται επί των αιτήσεωνθεραπείας τον αρμόδιο υπουργό που ασκεί την εποπτεία. Κρίσιμοι για την ερμηνεία και εφαρμογή του νέου Νόμου είναι επίσης οι ορισμοί της προεκτιμώμενης και της συμβατικής αμοιβής. Η προεκτιμώμενη αμοιβή προσδιορίζεται από τον Κύριο του έργου και αναφέρεται στην προκήρυξη, ως γινόμενο των μονάδων του φυσικού αντικειμένου και των τιμώνΣελίδα 5 από 42 ανά μονάδα. Ο υπολογισμός της γίνεται πλέον με τρόπο σταθερό και ελέγξιμο, σύμφωνα με τον Κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 4. Ως συμβατική αμοιβή θεωρείται κατά κανόνα η οικονομική προσφορά του αναδόχου, με εξαίρεση την αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης που ορίζεται κατ΄αποκοπήν με την προκήρυξη της μελέτης Η τελική αμοιβή συμπίπτει με τη συμβατική, εκτός από τις περιπτώσεις ανάθεσης συμπληρωματικής σύμβασης ή μείωσης του αντικειμένου της σύμβασης οπότε αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα. ΑΡΘΡΟ 2 Πεδίο εφαρμογής – Κατηγορίες μελετών Όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 του άρθρου 2, όπου ορίζονται οι κατηγορίες των μελετών, το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3316/2005 εκτείνεται στις μελέτες εκείνες, που καθιέρωσε και περιέλαβε στη ρύθμισή του ο Ν. 716/77. Επίσης, ο νέος Νόμος ρυθμίζει τις συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, όχι όμως στο σύνολό τους, αλλά μόνο στο μέτρο που σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγής μελετών δημοσίων έργων και εκτέλεσης δημοσίων έργων. Οι υπηρεσίες κατά το κοινοτικό δίκαιο (βλέπ. Οδηγία 92/50/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο με το Π.Δ. 346/98, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 και τη νέα κοινοτική Οδηγία 2004/18/ΕΚ), περιλαμβάνουν ένα πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται και περιγράφονται στα σχετικά Παραρτήματα. Από αυτές τις κατηγορίες υπηρεσιών, ο νέος Νόμος ρυθμίζει μόνο όσες σχετίζονται άμεσα με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 κατηγορίες μελετών. Οι υπόλοιπεςπεριπτώσειςσυμβάσεωνυπηρεσιών(νομικές,χρηματοπιστωτικές,καθαριότητας κ.λ.π.) δεν ρυθμίζονται από το νέο Νόμο. Η παράγραφος 4 όμως του παρόντος άρθρου επιτρέπει, με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Νόμου και σε δημόσιες συμβάσεις παροχής άλλων υπηρεσιών, που προβλέπονται στα σχετικά Παραρτήματα της Οδηγίας. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 γίνεται μια αναγκαία υπόμνηση: οι διοικητικές υπηρεσίες του κυρίου του έργου μπορούν να εκπονούν μελέτες και να προσφέρουν τις υπηρεσίες του παρόντος. Την δυνατότητα αυτή παρείχε και ο Ν. 716/77 ο νέος Νόμος την υπενθυμίζει έτσι ώστε να μην θεωρείται υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση η ανάθεσή τους με σύμβαση. Οι υπάλληλοι της Αναθέτουσας Αρχής δεν απαιτείται να είναιΣελίδα 6 από 42 εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών, προκειμένου να εκπονήσουν μελέτητουπαρόντος νόμου, καθώς το δικαίωμά τους αυτό εμπίπτει στα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Στις κατηγορίες των μελετών, όπως ίσχυαν μέχρι τώρα, επέρχονται ορισμένες αλλαγές: προστίθεται καταρχήν η κατηγορία 28 ( «μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων» ) και με την παράγραφο 9 του άρθρου 45 προστίθεται η κατηγορία 29 ( «ηλεκτρονικές μελέτες» ), ενώ η κατηγορία 9 διαμορφώνεται σε «μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες». ΑΡΘΡΟ 3 Προγραμματική σύμβαση Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η προγραμματική σύμβαση. Με τη σύμβαση αυτή προβλέπεται η δυνατότητα του Κυρίου του έργου που δεν διαθέτει επαρκή τεχνική στελέχωση για το σχεδιασμό, την ανάθεση και τη διοίκηση της μελέτης ή έργου, να ζητήσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών από την Αρχή ( Υπουργείο, ΟΤΑ, κ.λ.π.) στην οποία υπάγεται ή από την οποία εποπτεύεται και στην περίπτωση που ούτε αυτή διαθέτει επαρκή τεχνική Υπηρεσία, από την Περιφέρεια της έδρας του. Στην περίπτωση που οι παραπάνω Αρχές αδυνατούν να αναλάβουν, το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και τη διοίκηση των σχετικών συμβάσεων, ο Κύριος του έργου μπορεί να τις αναθέσει είτε με σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 9 του νόμου, είτε με προγραμματική σύμβαση σε άλλη Αναθέτουσα Αρχή (εντολοδόχο). Οι διατάξεις αυτές δεν καταργούν τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις προγραμματικές συμβάσεις διαφόρων φορέων, που εξακολουθούν να διατηρούνται σε ισχύ με τη ρητή διάταξη της παραγράφου 1, στοιχείο γ του άρθρου 46. Η πιο συνηθισμένη και περισσότερο γνωστή από τις ειδικές διατάξεις περί προγραμματικών συμβάσεων που διατηρούνται σε ισχύ, είναι αυτή του άρθρου 35 του Π.Δ. 410/95 (περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ).Σελίδα 7 από 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 4 Προκαταρκτικές εργασίες του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συμβάσεων Η υποχρεωτική προετοιμασία του Κυρίου του έργου για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης μελέτης και παροχής συναφών υπηρεσιών αποτελεί καινοτομία του νέου Νόμου. Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι απολύτως αναγκαίες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Kύριος του έργου για την προπαρασκευή της ανάθεσης των συμβάσεων. Καταρχήν συντάσσεται φάκελος του έργου που περιέχει υποχρεωτικά συγκεκριμένα στοιχεία (παρ. 1). Ο φάκελος επικαιροποιείται συνεχώς σε όλα τα στάδια έγκρισης των μελετών, συνοδεύει το έργο μέχρι την παραλαβή του και σκοπός της θέσπισής του είναι να αποτελέσει χρήσιμη πηγή δεδομένων για τους εμπλεκόμενους σε όλες τις φάσεις παραγωγής του έργου. Σχετική με το φάκελο του έργου είναι η εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου για την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα καθορίσει ανά κατηγορία μελέτης το περιεχόμενο του φακέλου. Ειδικά για το πρώτο διάστημα εφαρμογής του Νόμου, μέχρι τις 31-12-2005, οι μελέτες ανατίθενται χωρίς υποχρεωτική σύνταξη φακέλου του έργου, με το περιεχόμενο που ορίζεται στο άρθρο αυτό (παρ. 8 του άρθρου 45). Πρέπει πάντως η Προϊσταμένη Αρχή να διαθέτει τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την ανάθεση της μελέτης (λ.χ. να προσδιορίσει τις μονάδες του φυσικού αντικειμένου, που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της μελέτης, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι διατάξεις για την οικονομική προσφορά των υποψηφίων). Επισημαίνεται επίσης στην παράγραφο 3 του άρθρου ότι, προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης οριστικής μελέτης, είτε μεμονωμένα, είτε με άλλα στάδια μελετών είναι η ένταξη του έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό του φορέα ανάθεσης. Σκοπός της μελέτης είναι να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση έργου (στις περιπτώσεις βεβαίως που συνδέεται με την εκτέλεση έργου). Άρα η εκπόνηση των μελετών πρέπει να είναι ενταγμένη σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που καταλήγει στην κατασκευή του έργου.Σελίδα 8 από 42 Σημαντική είναι και η παρ. 2 του άρθρου 4, για τον τρόπο υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής από την Υπηρεσία, για τον οποίο λαμβάνονται υπόψη -το φυσικό αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης, που προκύπτει από τον φάκελο του έργου,-οιπροϋπολογιζόμενεςποσότητεςμονάδωνφυσικούαντικειμένουπουαπαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης και -οι τιμή ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου, όπως ορίζεται στον Κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, που εγκρίνεται με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την παράγραφο 7.Ο Κανονισμός αυτός, ισχύει υποχρεωτικά κατά τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής, ενώ μπορούν να λαμβάνονται υπόψη και άλλα επιπλέον στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν τη δαπάνη της σύμβασης. Επίσης, με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 ορίζεται ότι οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται με τήρηση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας που καθορίζουν τα ελάχιστα νόμιμα όρια αμοιβών στις μελέτες. Τα όρια αυτά καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 10 του άρθρου 42. Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής οι ισχύουσες σχετικά διατάξεις, όπου υπάρχουν (λ.χ. του π.δ.515/89 για τις αμοιβές μελετών ή οι σχετικές αποφάσεις σε συνδυασμό με την υπουργική απόφαση Δ17α/01/120/Φ.4.8/1988). ΑΡΘΡΟ 5 Διαδικασίες ανάθεσης μελετών Η επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας ανάθεσης είναι σημαντικότατος παράγοντας στην επιτυχημένη εξέλιξη του διαγωνισμού, αλλά και στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, καθόσον διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ποιοτικές μελέτες και κατά συνέπεια άρτια τεχνικά αποτελέσματα για το ίδιο το έργο. Η κατάλληλη διαδικασία επιλέγεται από τον κύριο του έργου με κριτήριο τις ιδιαιτερότητες, τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές στάδια των μελετών και τις αβεβαιότητες για την πρόσφορη τεχνική λύση η οποία θα οδηγήσει στο καλύτερο έργο. Η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης εξαρτάται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το επίπεδο ωριμότητας ή από το βαθμό βεβαιότητας των στοιχείων που έχει ή δεν έχει στη διάθεσή της η Αναθέτουσα Αρχή.Σελίδα 9 από 42 Όλες οι διαδικασίες είναι κατ’ αρχήν ανοικτές, κατά την έννοια του κοινοτικού δικαίου, απευθύνονται δηλαδή και δέχονται στο διαγωνισμό όλους όσους έχουν τα νόμιμα προσόντα. Η κρίση περί της συνδρομής των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της κατάλληλης διαδικασίας ανάθεσης επαφίεται στην Αναθέτουσα Αρχή, τίθενται όμως περιορισμοί (γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου), όταν πρόκειται να εφαρμοστούν οι απλούστερες εξ αυτών. Η παράγραφοι 1 και 2 ενδείκνυνται για μελέτες στις οποίες η αβεβαιότητα ως προς τις πιθανές εναλλακτικές τεχνικές λύσεις είναι μεγάλη και δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να την περιορίσουν. Ειδικότερα: 1. Ανάθεση με την ίδια προκήρυξη της προκαταρκτικής μελέτης και της προμελέτης μαζί (παρ. 1) Σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανατίθεται πρώτα η εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης σε 3 έως 5, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, αναδόχους, με προκαθορισμένη στην προκήρυξη κατ΄αποκοπήν αμοιβή. Οιεκπονηθείσεςπροκαταρκτικέςμελέτεςυποβάλλονταιμαζίμεταυπόλοιπαπροβλεπόμενα στοιχεία (και αποτελούν τον τεχνικό φάκελο), καθώς και την οικονομική προσφορά για την εκπόνηση της προμελέτης. Οι προκαταρκτικές μελέτες κρίνονται και σε συνδυασμό με την ζητούμενη από τον κάθε ανάδοχο αμοιβή για την εκπόνηση της προμελέτης και ανατίθεται η προμελέτη σ’ αυτόν που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σε συνάρτηση με τα ποσοστά βαρύτητας των κριτηρίων (άρθρο 6 παρ.11). Η οριστική μελέτη ανατίθεται με νέο διαγωνισμό. Ο νέος αυτός διαγωνισμός μπορεί να διεξαχθεί και κατά την κλειστή διαδικασία (όπως ορίζεται στο άρθρο 7), δηλαδή να προεπιλεγεί ένας αριθμός από 5-10 υποψηφίους, με βάση τον έλεγχο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητάς τους και στη συνέχεια να κληθούν αυτοί να υποβάλλουν φάκελο τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης. 2. Ανάθεση μόνο των προκαταρκτικών μελετών (παρ. 2) Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η περίπτωση ανάθεσης μόνο της προκαταρκτικής μελέτης. Στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία του άρθρου 6, έτσι ώστε η προκαταρκτική μελέτη να μην χρησιμοποιείται ως μέρος της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων για την ανάθεση της προμελέτης. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή ανατίθεται σε 3-5 αναδόχους η προκαταρκτική μελέτη επ’ αμοιβή, χωρίς να προβλέπεται ανάθεση και του σταδίου της προμελέτης. Ο ανάδοχος ο οποίος υποβάλλει την προκαταρκτική μελέτη που θα λάβει την μεγαλύτερη βαθμολογία, λαμβάνει την προβλεπόμενη στην προκήρυξη αμοιβή, επαυξημένη κατάΣελίδα 10 από 42 50%. Έτσι δημιουργείται το κατάλληλο κίνητρο ώστε να υποβληθούν πληρέστερες προκαταρκτικές μελέτες. Εφόσον ο Κύριος του έργου επιθυμεί στη συνέχεια να αναθέσει τα υπόλοιπα στάδια, (μπορεί να) αναθέσει προμελέτη και οριστική μελέτη μαζί, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5, στοιχείο β΄. Οι διαδικασίες αυτές ενδείκνυνται για ορισμένες κατηγορίες μελετών που αναγράφονται ρητά στο τέλος της παραγράφου 2. 3. Ανάθεση προκαταρκτικών μελετών και μαζί όλων των επόμενων σταδίων της μελέτης (παρ. 3). Στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα ορισμένων κατηγοριών μελετών ( μελέτες κτιριακώνέργωνκαιμελέτεςέργωνδιαμόρφωσηςήανάπλασηςελεύθερωνκοινόχρηστων χώρων ), αναθέτει μαζί την προμελέτη και τα μετά από αυτήν στάδια της μελέτης, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 6. Εφαρμόζεται δηλαδή η διαδικασία του άρθρου 6 και όπου εκεί αναφέρεται προμελέτη, εννοούνται όλα τα υπόλοιπα στάδια των μελετών. 4. Ενιαία προκήρυξη προκαταρκτικών μελετών και οριστικής μελέτης, με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης (παρ. 4) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, ο Κύριος του έργου προκηρύσσει την προκαταρκτική μελέτη και την οριστική μελέτη μαζί, παραλείποντας το ενδιάμεσο στάδιο της προμελέτης και συμπληρώνοντας τα στοιχεία και τις παραδοχές της προκαταρκτικής μελέτης (που έχει πιο προωθημένα στοιχεία από τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες προδιαγραφές) με στοιχεία ερευνών και υποστηρικτικών μελετών που αποκτά με άλλο τρόπο (π.χ. με συμφωνίες – πλαίσιο). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία του άρθρου 6, ως προμελέτη δε νοείται αντίστοιχα η οριστική μελέτη. 5. Προκήρυξη πλήρους μελέτης ή επί μέρους σταδίων αυτής ( παρ. 5 ) Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η ανάθεση όλων των σταδίων της μελέτης, χωρίς την προκήρυξη 3-5 προκαταρκτικών μελετών, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται διερεύνηση του αντικειμένου της μελέτης, είτε γιατί από τη φύση των μελετών δεν απαιτούνται τέτοια στοιχεία, είτε γιατί υφίστανται εκπονημένες μελέτες προηγουμένων σταδίων (περίπτωση β΄), είτε γιατί το έργο που πρόκειται να μελετηθεί είναι απλό, δηλαδή είναι από τη φύση του μονοσήμαντα προσδιορισμένο ή μικρό ή χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση (περίπτωση γ΄).Σελίδα 11 από 42 Τέλος, η διαδικασία της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και όταν πρόκειται για έργα που χρηματοδοτούνταιαπόκοινοτικάπρογράμματαμεπεριοριστικέςπροθεσμίεςαπορρόφησης (περίπτωση δ΄), καθώς και στις περιπτώσεις μελετών που, κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, εκπονούνται σε ένα μόνο στάδιο (περίπτωση ε΄). Για την αποφυγή καταστρατήγησης των σχετικών εξαιρετικών διατάξεων, απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Κυρίου του έργου (περιπτώσεις β΄ και γ΄) και σχετική έγκριση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (περίπτωση δ΄ ). 6. Διαγωνισμοί μελετών ( παρ. 6 ). Η παράγραφος 6 προβλέπει την ιδιαίτερη περίπτωση των διαγωνισμών μελετών (ή αρχιτεκτονικών μελετών) και θέτει τους βασικούς κανόνες των διαγωνισμών αυτών, με προσαρμογή της νομοθεσίας στις αντίστοιχες ρυθμίσεις της κοινοτικής οδηγίας περί υπηρεσιών. Επίσης προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, με την οποία θα ορίζονται ειδικότερα οι περιπτώσεις, για τις οποίες είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, καθώς και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας προκήρυξης και διενέργειας των διαγωνισμού μελετών. ΌτανοιδιαγωνισμοίμελετώνεμπίπτουνστοπεδίοεφαρμογήςτηςΟδηγίαςεφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας. ΑΡΘΡΟ 6 Ανάθεση προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης με την ίδια προκήρυξη Το άρθρο 6 του νόμου χρησιμοποιείται όπως προαναφέρθηκε στις περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του νόμου και ρυθμίζει διεξοδικά τη διαδικασία του διαγωνισμού, κατά την οποία ανατίθενται προκαταρκτικές μελέτες (3-5) και προμελέτη (ή και άλλα στάδια) μαζί. Χαρακτηριστικό του άρθρου 6 είναι ότι η διαπίστωση της καταλληλότητας γίνεται μια φορά ενώ οι διαδικασίες ανάθεσης είναι δύο. Μεταξύ τους μεσολαβεί και στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης (η εκπόνηση των προκαταρκτικών μελετών). Οι δικαιούμενοι να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό αυτό, αλλά και γενικότερα στους διαγωνισμούς του παρόντος Νόμου, αναφέρονται στο άρθρο 14 του Νόμου, ενώ για τη διαπίστωση της επαγγελματικής τους καταλληλότητας και την εφαρμογή της διαδικασίας της ποιοτικής επιλογής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17. Η διαδικασία του διαγωνισμού αρχίζει με την έγκριση της προκήρυξης, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 και περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου 2.Σελίδα 12 από 42 Υπό την έννοια αυτή, η προκήρυξη μπορεί να περιέχει και άλλα στοιχεία, στα οποία παραπέμπουν οι επιμέρους διατάξεις του νέου Νόμου ή και πρόσθετα στοιχεία, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Νόμου. Η προκήρυξη αφορά στη διαδικασία ανάθεσης τόσο της προκαταρκτικής μελέτης, όσο και της προμελέτης. Η διαδικασία του διαγωνισμού οργανώνεται σε δύο διακριτά στάδια: Προηγείται το στάδιο της διαπίστωσης α) του δικαιώματος συμμετοχής, β) της προσωπικής και επαγγελματικής καταλληλότητας και γ) η ποιοτική επιλογή με γνώμονα ειδικά προσόντα τεχνικής ικανότητας που τέθηκαν στην προκήρυξη. Η διαδικασία επιλογής, στόχο έχει να διακρίνει ανάμεσα στους υποψηφίους εκείνους που είναι κατάλληλοι να αναλάβουν τη συγκεκριμένη μελέτη ή υπηρεσία. Ακολουθεί το στάδιο της ανάθεσης, με αξιολόγηση και βαθμολόγηση του περιεχομένου των τεχνικών προσφορών και εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης. Η διαδικασία ανάθεσης σκοπό έχει να διακρίνει την πλέον συμφέρουσα, ανάμεσα στις προσφορές που κατέθεσαν οι υποψήφιοι οι οποίοι κρίθηκαν προηγουμένως ως κατάλληλοι. Τα κριτήρια ανάθεσης της προκαταρκτικής μελέτης ορίζονται κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας. Η αναφορά των κριτηρίων για την ανάθεση των προκαταρκτικών μελετών είναι περιοριστική, δηλαδή δεν επιτρέπεται η παράλειψη οποιουδήποτε από αυτά ή ο καθορισμός και άλλων επιπλέον κριτηρίων. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε καθορίζεται ανώτερο και κατώτατο όριο στα ποσοστά βαρύτητας των κριτηρίων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης τα ποσοστά ορίζονται στην προκήρυξη. Τα κριτήρια και τα υποκριτήρια ανάθεσης της προμελέτης αναφέρονται και αναλύονται στην παράγραφο 9. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε καθορίζονται οι επιμέρους συντελεστές βαρύτητας των υποκριτηρίων ενώ μπορεί να εξειδικεύεται ή να προστίθενται και άλλα υποκριτήρια. Μέχρι την έκδοσης της απόφασης, οι συντελεστές καθορίζονται στην προκήρυξη. Η βαρύτητα της τεχνικής προσφοράς στην τελική βαθμολογία ανέρχεται σε 85% και της οικονομικής σε 15%. Οι τεχνικές προσφορές βαθμολογούνται με τα κριτήρια της παρ. 9 και θεωρούνται αποδεκτές, εφόσον η σταθμισμένη βαθμολογία τους υπερβαίνει τις 60 μονάδες. Στα υποδείγματα προκηρύξεων προβλέπεται τρόπος υπολογισμού της σταθμισμένης και της συνολικής βαθμολογίας Η οικονομική προσφορά για την προμελέτη αναλύεται σε μονάδες φυσικού αντικειμένου και τιμή επ΄αυτών. Η τιμή αυτή, για να είναι παραδεκτή η προσφορά, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, ούτε να υπολείπεται, τα όρια των τιμών που τίθενται με την ΥπουργικήΣελίδα 13 από 42 Απόφαση της παραγράφου 10 του άρθρου 42. Οι τιμές της προσφοράς αναφέρονται στις μονάδες φυσικού αντικειμένου, όπως τις προσδιορίζει η ίδια η προκαταρκτική μελέτη του προσφέροντος. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε για τον ενιαίο τρόπο βαθμολόγησης, αυτός προβλέπεται στη διακήρυξη ( παρ. 9, τελευταίο εδάφιο) Επίσης προσδιορίζονται και οι λοιπές, πέραν της κατακύρωσης του διαγωνισμού, αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής ( παρ.12 ) Στους διαγωνισμούς για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, η Προϊσταμένη Αρχή έχει γενικά αρμοδιότητες αυτεπάγγελτης εκτίμησης της νομιμότητας και της σκοπιμότητας της ανάθεσης. Τέλος, ρυθμίζονται και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,η έγκριση της προκαταρκτικής μελέτης υπόκειταισε εγκρίσειςκαιαδειοδοτήσεις άλλων Αρχών, όπως η Αρχή που ελέγχει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου έργου. Οι προκαταρκτικές μελέτες που εκπονήθηκαν από τους αναδόχους αμείβονται κατά την προκήρυξη αν κριθούν παραδεκτές από ποιοτική άποψη (δηλ. βαθμολογούνται τουλάχιστον με 60 μονάδες) και περιέρχονται στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής ( παρ. 14 ). ΑΡΘΡΟ 7 Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών Η διαδικασία του άρθρου αυτού εφαρμόζεται όταν ανατίθεται μόνο η οριστική μελέτη ή όλα τα προβλεπόμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές στάδια των μελετών, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 5. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι, είτε η ανοικτή, είτε η κλειστή, με την τήρηση των προβλεπόμενων στο Νόμο προϋποθέσεών τους. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζεται το αναγκαίο περιεχόμενο της προκήρυξης, το περιεχόμενο του φακέλου τεχνικής προσφοράς, τα κριτήρια ανάθεσης, καθώς και τα ποσοστά βαρύτητας αυτών. Η ανάδειξη του αναδόχου της οριστικής μελέτης γίνεται με στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε για τον ενιαίο τρόπο βαθμολόγησης, αυτός προβλέπεται στη διακήρυξη (παρ. 6). Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία του άρθρου 7, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει για την έγκριση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.Σελίδα 14 από 42 Τέλος, προβλέπεται ότι, εάν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση στον πρώτο κατά σειρά βαθμολογίας, για λόγους που αφορούν τον ίδιο, μπορεί να γίνει ανάθεση στο δεύτερο κατά σειρά κατάταξης ή και στον τρίτο (παρ. 11). Σημειώνεται ότι παρόμοια δυνατότητα δεν υφίσταται στην περίπτωση ανάθεσης με τη διαδικασία του άρθρου 6. ΑΡΘΡΟ 8 Συμφωνίες-πλαίσιο Με το άρθρο 8 εισάγεται ο θεσμός των συμφωνιών - πλαίσιο, που περιλαμβάνεται στη νέα οδηγία 2004/18/ΕΚ, που σκοπό έχει να διευκολύνει τις αναθέτουσες Αρχές, ώστε να μην είναι αναγκασμένες να προσφεύγουν σε πολλές επί μέρους μικρές όμοιες συμβάσεις με ιδιαίτερη διαδικασία ανάθεσης για την κάθε μια, όταν πρόκειται να παραχθεί ένα σύνολο όμοιων μελετών ή υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά κάποια στοιχεία, όπως οι ποσότητες εργασιών ή ο χρόνος που θα καταστούν αυτές αναγκαίες. Για την σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο απαιτείται γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου (παρ. 1). Η διαδικασία που τηρείται για την ανάθεση είναι αυτή που περιγράφεται στο άρθρο 7, με τις προσθήκες ή αναγκαίες αλλαγές που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της συμφωνίας-πλαίσιο. Ο διαγωνισμός διεξάγεται για την σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο, συμφωνούνται οι τιμές για τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος (όχι μεγαλύτερου των τριών χρόνων), ανακηρύσσεται ο ανάδοχος και όταν η Αναθέτουσα Αρχή χρειαστεί τις υπηρεσίες του, προσδιορίζει τις επιθυμητές ποσότητες και τον καλεί για σύναψη επιμέρους σύμβασης με τις ήδη συμφωνημένες τιμές. Για την ανάθεση των επιμέρους συμβάσεων δεν ακολουθείται ιδιαίτερη διαδικασία (δημοσιεύσεις, υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής κ.λ.π.). Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τον καθορισμό των δικαιουμένων να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς για τη σύναψη συμφωνιών - πλαίσιο, τίθενται δε περιορισμοί στη σύναψή τους, έτσι ώστε να μην γίνεται κατάχρηση ενός απαραίτητου κατ΄ αρχήν εργαλείου (παρ. 3). Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και λαμβάνονται υπόψη τόσο η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου, όσο και η οικονομική του προσφορά (παρ. 6). Η βαρύτητα του κριτηρίου της τεχνικής προσφοράς στη συνολική βαθμολογία ορίζεται σε 75% και της οικονομικής προσφοράςΣελίδα 15 από 42 σε 25%. Ο τρόπος βαθμολόγησης της οικονομικής προσφοράς ορίζεται με απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση αυτή ο τρόπος βαθμολόγησης ορίζεται στην προκήρυξη. Τέλος, στην παράγραφο 7 του άρθρου αυτού θεσπίζεται ιδιαίτερη διαδικασία για την ανάθεση των επιμέρους συμβάσεων. ΑΡΘΡΟ 9 Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Στο άρθρο 9 ρυθμίζεται η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και δεν αποτελούν μελέτες, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.2. Στην παράγραφο 1 προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί ο κύριος του έργου να προχωρήσει στην προκήρυξη ανάθεσης υπηρεσιών. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αντικαθιστούν τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84, η οποία και καταργείται (άρθρο 46 παρ. 2β). Αντιθέτως η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 6 διατηρείται σε ισχύ, μόνον όμως για συμβάσεις με προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου εφαρμογής της κοινοτικής Οδηγίας (άρθρο 46 παρ. 1α). Η σύμβαση υπηρεσιών του άρθρου αυτού ανατίθεται είτε με την ανοικτή, είτε με την κλειστήδιαδικασία.Γιατηνέγκρισητηςσχετικήςπροκήρυξηςαπαιτούνταιπροϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, δηλαδή: -ιδιαιτερότητα του έργου ή ανεπάρκεια της τεχνικής Υπηρεσίας του Κυρίου του έργου-αιτιολογημένη άρνηση των αρχών και υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 3 να ανταποκριθούν-γνωμοδότηση Τεχνικού συμβουλίου και μάλιστα όχι του ίδιου του κυρίου του έργου, αλλά του Υπουργείου που τον εποπτεύει ή επικουρικά της Γ.Γ.Δ.Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ).Το ελάχιστο περιεχόμενο της προκήρυξης αναφέρεται στην παράγραφο 2, το περιεχόμενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς στην παράγραφο 4, ο τρόπος σύνταξης της οικονομικής προσφοράς στην παράγραφο 5 και τα κριτήρια ανάθεσης και η βαρύτητα των κριτηρίων στο σύνολο της βαθμολογίας στην παράγραφο 6. Και στην περίπτωση της ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η πλέον συμφέρουσα προσφορά προκύπτει από τη στάθμιση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.Σελίδα 16 από 42 Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την παρ. 7, η διαδικασία ανάθεσης ταυτίζεται με την περιγραφόμενη στο άρθρο 7.ΑΡΘΡΟ 10 Διαδικασία ανάθεσης με διαπραγματεύσεις Στο άρθρο 10 ρυθμίζεται η εξαιρετική περίπτωση της ανάθεσης συμβάσεων του Νόμου αυτού με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων των κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι εξαιρετική και γι’ αυτό πρέπει η
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.