Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 28 Μαίου 2022

Ενημερωτική ομιλία του δρ. Ι. Κωνσταντακόπουλου σε εκδήλωση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΟ∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρµογή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 17/1996: «Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στην επιχείρησή του και δεν απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη του ούτε όταν οι εργαζόµενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ούτε όταν αναθέτει καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου στον Τεχνικό ασφάλειας ή/και στον Γιατρό εργασίας ή/και σε αρµόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης»ΟΡΙΣΜΟΙ Σύµφωνα µε το Π.∆. 17/96: · · · · ·Εργαζόµενος είναι κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των ασκούµενων και των µαθητευόµενων, εκτός από το οικιακό υπηρετικό προσωπικό Εργοδότης είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται µε σχέση εργασίας µε τον εργαζόµενο και έχει την ευθύνη για την επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση Επιχείρηση είναι κάθε επιχείρηση, εκµετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως του κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσεται Τόπος εργασίας είναι κάθε χώρος όπου βρίσκονται ή µεταβαίνουν οι εργαζόµενοι εξ αιτίας της εργασίας τους και που είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη Πρόληψη είναι το σύνολο των διατάξεων ή µέτρων που λαµβάνονται ή προβλέπονται καθ’ όλα τα στάδια της δραστηριότητας της επιχείρησης, µε στόχο την αποφυγή ή τη µείωση των επαγγελµατικών κινδύνωνΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόµενους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους, ο εργοδότης: 4 έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας µε ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, όταν οι δραστηριότητες της επιχείρησης κατατάσσονται στην κατηγορία Α του Π.∆. 294/88 (υψηλή επικινδυνότητα) 4 έχει τη δυνατότητα να αναθέτει τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας σε εργαζόµενους της επιχείρησης, µε πλήρες ωράριο απασχόλησης και µέση εκπαίδευση, µε την υποχρέωση επιµόρφωσής του, όταν οι δραστηριότητες της επιχείρησης κατατάσσονται στην κατηγορία Β του Π.∆. 294/88 4 έχει τη δυνατότητα να αναλαµβάνει ο ίδιος τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας, µε την κατάλληλη επιµόρφωση, όταν οι δραστηριότητες της επιχείρησης κατατάσσονται στην κατηγορία Γ του Π.∆. 294/88 (χαµηλή επικινδυνότητα) 4 έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, όταν οι επιχειρήσεις αυτές χρησιµοποιούν µόλυβδο, αµίαντο, καρκινογόνες ουσίες, βιολογικούς παράγοντες και η εκτίµηση των κινδύνων καταδεικνύει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζοµένων Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού Εργασίας ορίζεται στα εξής νοµοθετήµατα: Ν. 1568/85, Π.∆. 294/88, Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99.ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. Εάν ο εργοδότης προσφεύγει σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την ανάθεση των καθηκόντων ΤΑ ή/και ΙΕ, αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στον τοµέα αυτό. Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφάλειας, του Ιατρού Εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζοµένων, δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. Ο εργοδότης επίσης οφείλει να θέτει στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζοµένων, επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και τα αναγκαία µέσα προκειµένου να µπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις. Στις ευθύνες του εργοδότη συγκαταλέγονται: 4 η πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων 4 η ενηµέρωση και κατάρτιση 4 η δηµιουργία της απαραίτητης οργάνωσης 4 η παροχή των αναγκαίων µέσων Ο εργοδότης υποχρεούται να: 4 επιβλέπει την ορθή εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 4 γνωστοποιεί στους εργαζόµενους τον επαγγελµατικό κίνδυνο από την εργασία τους 4 καταρτίζει πρόγραµµα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση 4 εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας µέσων και εγκαταστάσεωνΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. 2. Επίσης οφείλει να καθορίζει τα µέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και, αν χρειαστεί, το υλικό προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιηθεί. 3. Επιπλέον ο εργοδότης οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήµατα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος. 4. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών. 5. Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών.ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ · · ·Αποφυγή των κινδύνων Εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν Προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαµόρφωση των θέσεων εργασίας καθώς και την επιλογή των εξοπλισµών εργασίας και των µεθόδων εργασίας και παραγωγής, προκειµένου ιδίως να µετριασθεί η µονότονη και ρυθµικά επαναλαµβανόµενη εργασία και να µειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία · ·· · · · ·Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο Προγραµµατισµός της πρόληψης µε στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να ενσωµατώνει στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία Καταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους Προτεραιότητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα µέτρα ατοµικής προστασίας Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους Τα µέτρα για την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία κατά την εργασία σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονοµική επιβάρυνση των εργαζοµένωνΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όταν πολλές επιχειρήσεις µοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή και λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους για την προστασία των εργαζοµένων και την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων. Πρέπει να αλληλοενηµερώνονται και στη συνέχεια ο καθένας από αυτούς να ενηµερώνει τους εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους για τους κινδύνους αυτούς. Την ευθύνη του συντονισµού των δραστηριοτήτων αναλαµβάνει ο εργοδότης που έχει υπό τον έλεγχό του τον τόπο εργασίας, όπου εκτελούνται εργασίες, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που έχουν γίνει ειδικές ευνοϊκότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις.ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου αποτελεί µια συστηµατική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόµενης εργασίας από την επιχείρηση, µε σκοπό: 4 Να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελµατικού κινδύνου, δηλαδή τι θα µπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων 4 Να διαπιστωθούν κατά πόσον και µε τι µέτρα µπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν 4 Να καταγραφούν τα µέτρα πρόληψης που ήδη εφαρµόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συµπληρωµατικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζοµένων Η εκτίµηση πρέπει να περιλαµβάνει και τους κινδύνους που ενδέχεται να εµφανισθούν. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ·Ο εργοδότης οφείλει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, όταν αυτά χρειασθούν, για: o Την παροχή πρώτων βοηθειών o Την πυρασφάλεια o Την εκκένωση των χώρων από τους εργαζόµενους o Την αντιµετώπιση σοβαρού και άµεσου κινδύνου·Ο εργοδότης οφείλει να διαβουλεύονται µε τους εργαζόµενους για όλα τα ζητήµατα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία·Οι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποί τους δεν πρέπει να υφίστανται δυσµενείς επιπτώσεις εξαιτίας των δραστηριοτήτων τους για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία·Ο εργοδότης ενηµερώνει τους εργαζόµενους µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία·Ο εργοδότης εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοµέα της ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό µορφή πληροφοριών και οδηγιών επ’ ευκαιρία: o Της πρόσληψής του o Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων o Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας o Εισαγωγής µιας νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη θέση εργασίας ή τα καθήκοντά του·Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων δικαιούνται να λαµβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση·Το κόστος της εκπαίδευσης αυτής δε βαρύνει τους εργαζόµενους ή τους εκπροσώπους τουςΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή που παραβαίνει τις διατάξεις της νοµοθεσίας επιβάλλονται: ·∆ιοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24, του Ν. 2224/94, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, της ΚΥΑ 88555/3293/30-9-88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39, του Ν. 1836/89·Ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25, του Ν. 2224/94 Το φυλλάδιο αυτό είναι ένας οδηγός των υποχρεώσεων των εργοδοτών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Για την πληρέστερη κάλυψη των υποχρεώσεων των εργοδοτών θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να εξετάσει τα πλήρη κείµενα της ισχύουσας νοµοθεσίας, όπως: o Το Νόµο 1568/1985 o Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 294/1988 o Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 17/1996 o Την Εγκύκλιο 130297/15-7-1996 o Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 159/1999Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, 104 45 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: (01) 8200100, Φαξ: (01) 8200222 Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@elinyae.gr Ίντερνετ: http://www.elinyae.gr Επιµέλεια κειµένου: Θανάσης Σαµαράς ΑΘΗΝΑ 2001
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.