Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022

Σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 και την ΣΤΑΚΟΔ 1980.

Από την ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)Επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη, Δήμου Αφροδίτη Αθήνα, Οκτώβριος 2001 2ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγήΣελ. 3Πίνακας 1Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία ΑΠίνακας 2Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία ΒΠίνακας 3Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία ΓΣελ. 5 Σελ. 7 Σελ. 11 Προσόντα τεχνικού ασφάλειας:Σελ. 14 Σελ. 14 Σελ. 15Πίνακας 1.1 Πίνακας 2.1 Πίνακας 3.1Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας: Πίνακας 5 Πίνακας 6 Πίνακας 7Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας απαιτούμενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειαςΣελ. 15 καιΕπιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας από ΑΕΙ, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Επιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας από ΤΕΙ, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ΣυμπεράσματαΣελ. 17 Σελ. 23 Σελ. 27 Σελ. 282 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έκδοση του οδηγού αυτού περιλαμβάνει την κατάταξη όλων των επιχειρήσεων ανάλογα με την κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας στην οποία ανήκουν, στον αντίστοιχο βαθμό επικινδυνότητας. Αποσκοπεί δε, στην ενημέρωση τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων σχετικά με την κατηγορία που ανήκει η επιχείρησή τους ώστε να διευκολυνθούν για την ορθή εφαρμογή των μέτρων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας. Παράλληλα, αποτελεί έναν εύχρηστο οδηγό για τους νέους επιστήμονες και εν γένει τους ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να εξειδικευθούν ως τεχνικοί ασφάλειας, δίνοντάς τους μια κατεύθυνση σε σχέση με τους κλάδους που μπορούν να απασχοληθούν ανάλογα με την ειδικότητά τους. Η δημιουργία του οδηγού στηρίχτηκε τόσο στο π.δ.294/88 όσο και στη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΣΤΑΚΟΔ 1980) στην οποία βασίστηκε η ισχύουσα νομοθεσία. Στους πίνακες 1, 2 και 3 παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία Α (υψηλή επικινδυνότητα), κατηγορία Β (μεσαία επικινδυνότητα) και κατηγορία Γ΄ (χαμηλή επικινδυνότητα) αντίστοιχα. Η κατάταξη των επιχειρήσεων γίνεται κυρίως σε επίπεδο τριψήφιου κωδικού οικονομικής δραστηριότητας αλλά όταν απαιτείται, επεκτείνεται και μέχρι τετραψήφιο (σε περιπτώσεις εξαιρέσεων ορισμένων υποκλάδων από τη συγκεκριμένη κατηγορία και την υπαγωγή τους σε άλλη κατηγορία). Στους πίνακες 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 και 5.1 παρουσιάζονται το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α) και ο χρόνος απασχόλησής του ανάλογα με τον αριθμό απασχολουμένων και την κατηγορία της επιχείρησης. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι επιτρεπόμενες ειδικότητες Τεχνικών Ασφάλειας ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του π.δ.294/88. Τέλος οι πίνακες 6 και 7 που προέκυψαν από μια επιμέρους ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας, αποτελούν έναν εύχρηστο οδηγό για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ που οι ειδικότητές τους το επιτρέπουν και οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν ενεργά ως Τεχνικοί Ασφάλειας είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις είτε παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κατευθύνοντάς τους στους αντίστοιχους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Θεωρείται απαραίτητο να τονιστεί ότι ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε ακολουθώντας πιστά την κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν σύνθετες δραστηριότητες από τις οποίες κάποιες ανήκουν στην Γ κατηγορία και κάποιες άλλες στη Β, οι επιθεωρήσεις εργασίας, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι επιχειρήσεις αυτές, τις εντάσσουν συνήθως στην κατηγορία εκείνη στην οποία ανήκει η δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των πρατηρίων υγρών καυσίμων και λιπαντικών. Ενώ σύμφωνα με την κατάταξη της ΣΤΑΚΟΔ (651) ανήκουν στην Γ κατηγορία, οι επιθεωρήσεις εργασίας συνήθως τα κατατάσσουν στη Β, με το σκεπτικό ότι έχουν χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων ή ακόμη μπορεί να διαθέτουν και βυτιοφόρο όχημα για τη μεταφορά τους (712.1). Άλλη περίπτωση που συναντάται συχνά είναι αυτή των εμπορικών επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν και τμήμα service. Δεδομένου ότι οι εργασίες του αντίστοιχου τμήματος εκτελούνται3 4 με εργαλεία των οποίων η χρήση εμπεριέχει κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών τους, οι επιθεωρήσεις τις τοποθετούν στη Β κατηγορία. Την τελική αρμοδιότητα πάντως για την κατάταξη των επιχειρήσεων στις αντίστοιχες κατηγορίες την έχουν οι κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασίας, οι οποίες πραγματοποιούν και τους ελέγχους στους χώρους των επιχειρήσεων.4 5 Πίνακας 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 11 110 12 121 122 13 130 14 141 142 15 151 152 159 23 237 31 311 312 313 313.1 313.2 313.5 313.9 εκτός 313.3 313.4 314 319 319.4 319.7 319.8 εκτός 319.1 319.2 319.3 319.5 319.6 319.9 32 321 329 329.5 εκτός 329.1 329.2 329.3 329.6ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) Ορυχεία άνθρακα Ορυχεία άνθρακα Μεταλλεία Μεταλλεία σιδηρομεταλλεύματος Μεταλλεία μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια Λατομεία Λατομεία οικοδομικών λίθων και άμμου Λατομεία πρώτων υλών βιομηχανίας Λοιπά μεταλλεία και λατομεία Μεταλλεία πρώτων υλών βιομηχανίας Εξόρυξη πυρηνικών υλικών Λοιπά μεταλλεία και λατομεία μ.α.α Υφαντικές βιομηχανίες Βαφεία, τυποβαφεία και φινιριστήρια Χημικές βιομηχανίες Παραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χημικών λιπασμάτων Παραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητινών και τεχνητών ινών Λοιπές βασικές χημικές βιομηχανίες Παραγωγή πετροχημικών Παρασκευή οργανικών χρωστικών ουσιών Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου Παραγωγή λοιπών βασικών χημικών προϊόντων μ.α.α Κατεργασία ρητίνης (κατηγορία Β) Παραγωγή γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης (κατηγορία Β) Βιομηχανία βερνικοχρωμάτων, στιλβωμάτων και τυπογραφικών μελανών Βιομηχανίες λοιπών χημικών προϊόντων Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων Παραγωγή εκρηκτικών υλών, εκτός των πυροτεχνημάτων Κατασκευή πυροτεχνημάτων Παρασκευή μελανών εκτός των τυπογραφικών (κατηγορία Β) Κατασκευή πυρείων (κατηγορία Β) Κατασκευή κηρίων (κατηγορία Β) Κόλλες (κατηγορία Β) Κατασκευή φωτογραφικού και κινηματογραφικού φιλμ, φωτογραφικού χάρτου, χάρτου ηλιοτυπίας και χάρτου φωτοαντιγράφων (κατηγορία Β) Παραγωγή λοιπών χημικών προϊόντων μ.α.α (κατηγορία Β) Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα Βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών Βιομηχανίες υποπροϊόντων πετρελαίου Εμφιάλωση υγραερίων (καυσίμων αερίων) Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών (κατηγορία Β) Παραγωγή πισσοχάρτου και ασφαλτοχάρτου. (κατηγορία Β) Παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα. (κατηγορία Β) Παραγωγή ναφθαλίνης (κατηγορία Β)5 6 33 336 336.3 εκτός 336.1 336.2 336.9 338 34 341 342 35 353.9 εκτός 353.1 353.2 353.3 36 369.1 369.3 εκτός 369.4 369.9 37 372 372.1 εκτός 372.2 381 382 41 411 412Βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα Κατασκευή ειδών από τσιμέντο Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων και τσιμεντοστύλων (κατηγορία Β) Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος (κατηγορία Β) Κατασκευή λοιπών ειδών από τσιμέντο (κατηγορία Β) Κατασκευή ειδών από αμίαντο Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες Παραγωγή και πρώτη κατεργασία σιδήρου Παραγωγή και πρώτη κατεργασία λοιπών μετάλλων, πλην σιδήρου Κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού Λοιπών μεταλλικών κατασκευών Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.λπ (κατηγορία Β) Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές, από σίδηρο (κατηγορία Β) Κατασκευή κουφωμάτων από άλλα μέταλλα, εκτός σιδήρου (κατηγορία Β) Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς Λεβητοποιείων Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων Κατασκευή μηχανών επεξεργασίας μετάλλου. (κατηγορία Β) Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους. (κατηγορία Β) Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών Κατασκευή συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων Κατασκευή συσσωρευτών Κατασκευή ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού Ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός Παραγωγή και διανομή ηλεκτρισμού Παραγωγή και διανομή φωταερίου6 7 Πίνακας 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 03 031 032 04 041 05 051 16 160 20 201 202 203 204 205 206 207 208 209 21 211 212 213 214 22 221 222 23 231 232 233 234 235 236 238 239 24 241 242 243 244 25 251 252 253 259 26ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών Δασοπονία Εκμετάλλευση δασών Θήρα Θήρα Αλιεία Αλιεία Αλυκές Αλυκές Βιομηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών Σφαγή ζώων, παρασκευή και διατήρηση κρέατος Βιομηχανία γάλακτος Παρασκευή διατηρούμενων οπωρών Βιομηχανίες φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών Επεξεργασία δημητριακών και οσπρίων Αρτοποιεία και ζαχαροπλαστική Παραγωγή ζάχαρης Σοκολατοποιία και παρασκευή ζαχαρωτών Λοιπές βιομηχανίες ειδών διατροφής Βιομηχανίες ποτών Οινοπνευματοποιία και ποτοποιία οινοπνευματωδών οινοποιία Βυνοποιία και ζυθοποιία Παρασκευή μη οινοπνευματωδών ποτών και εμφιάλωση μεταλλικών νερών Καπνοβιομηχανίες Επεξεργασία φύλλων καπνού Παραγωγή τσιγάρων Υφαντικές βιομηχανίες Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό έριο Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό βαμβάκι Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό μετάξι (ραιγιόν) και από συνεχείς συνθετικές ύλες Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από συνθετικές ίνες, εκτός νάιλον Κατεργασία ιούτης, λίνου και καννάβεως Πλεκτική Κλωστοβιομηχανία, δαντελλοποιία, ταινιοπλεκτική Λοιπές υφαντικές βιομηχανίες Βιομηχανίες ειδών υπόδησης, ένδυσης και διαφόρων ειδών από ύφασμα Υποδηματοποιία Επισκευή υποδημάτων Κατασκευή ειδών ένδυσης Κατασκευή διαφόρων ειδών από ύφασμα, εκτός των ειδών ένδυσης Βιομηχανία ξύλου Πριστήρια και μηχανική κατεργασία ξύλου Κατασκευή οικοδομικών υλικών από ξύλο Κατασκευή ειδών συσκευασίας από ξύλο και φυτικές ύλες και κατασκευή μικρών αντικειμένων καλαθοπλεκτικής Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών από ξύλο μ.α.α Βιομηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως7 8261 262 27 271 272 28 281 282 29 291 292 293 30 301 302 31 313 313.3 313.4 εκτός 313.1 313.2 313.5 313.9 315 316 317 319 319.1 319.2 319.3 319.5 319.6 319.9 εκτόςΚατασκευή επίπλων και ειδών επιπλώσεως, εκτός των μεταλλικών Κατασκευή μεταλλικών επίπλων Βιομηχανίες χάρτου Παραγωγή χαρτομάζας, χαρτιού και χαρτονιού Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες Εκδόσεις και εκτυπώσεις εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και φυλλαδίων Λοιπές τυπογραφικές εργασίες και συναφείς δραστηριότητες Βιομηχανίες δέρματος και γουναρικών, εκτός των ειδών ένδυσης και υπόδησης Βιομηχανία δέρματος Επεξεργασία γουναρικών και κατασκευή ειδών από γούνα, εκτός από τα είδη ένδυσης Κατασκευή ειδών από δέρμα ή υποκαταστατών αυτού, εκτός από υποδήματα και ενδύματα Βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη Βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό Βιομηχανίες προϊόντων από πλαστική ύλη Χημικές βιομηχανίες Λοιπές βασικές χημικές βιομηχανίες Κατεργασία ρητίνης Παραγωγή γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης Παραγωγή πετροχημικών (κατηγορία Α) Παρασκευή οργανικών χρωστικών ουσιών (κατηγορία Α) Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου (κατηγορία Α) Παραγωγή λοιπών βασικών χημικών προϊόντων μ.α.α (κατηγορία Α) Βιομηχανία φαρμακευτικών προϊόντων Βιομηχανίες καλλυντικών και ειδών αρωματοποιίας Βιομηχανία σαπώνων και απορρυπαντικών Βιομηχανίες λοιπών χημικών προϊόντων Παρασκευή μελανών εκτός των τυπογραφικών Κατασκευή πυρείων Κατασκευή κηρίων Κόλλες Κατασκευή φωτογραφικού και κινηματογραφικού φιλμ, φωτογραφικού χάρτου, χάρτου ηλιοτυπίας και χάρτου φωτοαντιγράφων Παραγωγή λοιπών χημικών προϊόντων μ.α.α319.4Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων (κατηγορία Α)319.7Παραγωγή εκρηκτικών υλών, εκτός των πυροτεχνημάτων (κατηγορία Α)319.8Κατασκευή πυροτεχνημάτων (κατηγορία Α)32Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα322 329 329.1 329.2 329.3 329.6Παραγωγή τυποποιημένων καυσίμων άνθρακα και λιγνίτη Βιομηχανίες υποπροϊόντων πετρελαίου Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών Παραγωγή πισσοχάρτου και ασφαλτοχάρτου Παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα Παραγωγή ναφθαλίνης8 9 εκτός 329.5 33 331 332 333 334 335 336 336.1 336.2 336.9 εκτός 336.3 339 35 351 352 353 353.1 353.2 353.3 εκτός 353.9 354 355 356 357 358 359 36 361 362 363 364 365 366 367 368 369 369.4 369.9 εκτός 369.1Εμφιάλωση υγραερίων (καυσίμων αερίων) (κατηγορία Α) Βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα Κατασκευή υλικών για οικοδομές από οπτή γη, καθώς και πυρίμαχα υλικά Υαλουργία Κατασκευή ειδών από πηλό, πορσελάνη και φαγεντιανών Παραγωγή τσιμέντων Ασβεστοποιία, παραγωγή γύψου και στόκου Κατασκευή ειδών από τσιμέντο Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων και τσιμεντοστυλών Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Κατασκευή λοιπών ειδών από τσιμέντο Κατασκευή ειδών από αμίαντο (κατηγορία Α) Παραγωγή λοιπών ειδών από μη μεταλλικά ορυκτά, μ.α.α Κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού Κατασκευή σιδηροσωλήνων Κατασκευή συρμάτων, αλυσίδων, κοχλιών και καρφίδων Είδη από μέταλλο για οικοδομές και μεταλλικές κατασκευές Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.λπ Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές, από σίδηρο Κατασκευή κουφωμάτων από άλλα μέταλλα, εκτός σιδήρου Λοιπών μεταλλικών κατασκευών (κατηγορία Α) Κατασκευή εργαλείων από μέταλλα Κατασκευή συσκευών μαγειρικής, φωτισμού και θέρμανσης, εκτός των ηλεκτρικών Κατασκευή αντικειμένων από χυτοσίδηρο Κατασκευή ειδών χαλκουργίας, ορειχαλκουργίας και ειδών από μόλυβδο Κατασκευή σκευών από αλουμίνιο και ειδών εμαγιέ Κατασκευή λοιπών αντικειμένων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς Κατασκευή μηχανών εσωτερικής καύσεως Κατασκευή μηχανημάτων κλιματισμού Κατασκευή μηχανημάτων για τη γεωργία και τη ζωοκομία Κατασκευή μηχανημάτων λατομείων, οδοποιίας και οικοδομικής Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή ειδών διατροφής, ποτών και καπνού Κατασκευή μηχανημάτων υφαντουργίας και επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου Κατασκευή πυροσβεστήρων, αντλιών και ψεκαστήρων Κατασκευή μηχανών γραφείου, πλαστίγγων και ζυγών Μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής μηχανημάτων μη ειδικώς κατονομαζομένων Κατασκευή μηχανών επεξεργασίας μετάλλου Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους. Λεβητοποιείων (κατηγορία Α)9 10369.3 37 371 372 εκτός 372.1 373 374 375 376 377 378 379 38 383 384 385 386 387 389 39 391 392 393 394 395 396 397 398 399 41 413 42 421 50 500 501 502 503 504 71 711.1 711.2 712.1Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων (κατηγορία Α) Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών Κατασκευή συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων Κατασκευή συσσωρευτών (κατηγορία Α) Κατασκευή συρμάτων και καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρισμού Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτεινών επιγραφών Κατασκευή λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών Κατασκευή τηλεπικοινωνιακού υλικού και ηλεκτρακουστικών συσκευών Κατασκευή ηλεκτρικών επιστημονικών και τεχνικών συσκευών και οργάνων Κατασκευή λοιπών ηλεκτρικών συσκευών Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών συσκευών Κατασκευή μεταφορικών μέσων Κατασκευή αυτοκινήτων Επισκευή αυτοκινήτων Κατασκευή μοτοσικλετών και ποδηλάτων Επισκευή μοτοσικλετών και ποδηλάτων Επισκευή αεροπλάνων Κατασκευή μεταφορικών μέσων μ.α.α. Λοιπές βιομηχανίες Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και οργάνων ακριβείας, μετρήσεως και ελέγχου Κατασκευή φωτογραφικών και οπτικών ειδών Επισκευή φωτογραφικών και οπτικών ειδών Κοσμηματοποιία - ωρολογοποιία Επισκευή ωρολογίων Κατασκευή μουσικών οργάνων Κατασκευή παιγνιδιών και αθλητικών ειδών και οργάνων Κατασκευή τεχνιτών οδόντων Λοιπές βιομηχανίες μ.α.α. Ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός Παραγωγή και διανομή ατμού Ύδρευση Περισυλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού Οικοδομήσεις και δημόσια έργα Κατεδαφίσεις και εκσκαφές εν γένει Κατασκευές κτιρίων Εγκαταστάσεις εντός κτιρίων Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων Δημόσια έργα Μεταφορές μόνο τα συνεργεία συντήρησης γραμμών μόνο τα συνεργεία συντήρησης γραμμών μόνο οι μεταφορές υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα και οι μεταφορές με γερανοφόρα αυτοκίνητα10 11 Πίνακας 301 011 012 013 02 021 022 61 611 612 613 614 615 616 617 618 619 62 621 622 63 631 632 633 634 635 636 637 638 639 64-65 641 642 643 644 645 646 647ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) Γεωργία Ετήσιες καλλιέργειες Δενδρώδεις καλλιέργειες Ειδικές εργασίες συναφείς προς την καλλιέργεια της γης (όχι με ημερομίσθιο, αλλά κατ' αποκοπή ή συμφωνία Κτηνοτροφία Κτηνοτροφία Εργασίες σχετικές με την κτηνοτροφία Χονδρικό εμπόριο Χονδρικό εμπόριο γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας Χονδρικό εμπόριο καυσίμων, ορυκτών, μετάλλων και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένης ξυλείας και οικοδομικών υλικών Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, μηχανικών εργαλείων, οχημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας Χονδρικό εμπόριο επίπλων και ειδών επιπλώσεως Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων και ειδών ένδυσης και υπόδησης Χονδρικό εμπόριο ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού Χονδρικό εμπόριο ειδών μ.α.α Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων σιδήρου και χάλυβα και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων λοιπών ειδών, μη μεταλλικών Μεσίτες και αντιπρόσωποι Μεσίτες και αντιπρόσωποι γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας Μεσίτες και αντιπρόσωποι καυσίμων, ορυκτών, μετάλλων και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία Μεσίτες και αντιπρόσωποι κατεργασμένης ξυλείας και οικοδομικών υλικών Μεσίτες και αντιπρόσωποι μηχανημάτων, μηχανικών εργαλείων, οχημάτων, εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών τους Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας Μεσίτες και αντιπρόσωποι επίπλων και ειδών επιπλώσεως Μεσίτες και αντιπρόσωποι υφασμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών μ.α.α. Λιανικό εμπόριο Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, κυρίως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών Φαρμακεία, καταστήματα πωλήσεως καλλυντικών, ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και οργάνων Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, υφασμάτων και υφαντικών υλών Καταστήματα πωλήσεως υποδημάτων και δερματίνων ειδών Καταστήματα πωλήσεως υφασμάτων επιπλώσεως, ταπήτων και πανικών οικιακής χρήσης Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και ηλεκτρικών11 12648 649 651 652 653 654 655 656 66 661 662 663 71 711 711.1συσκευών οικιακής χρήσης Καταστήματα πωλήσεως ειδών κιγκαλερίας και σκευών οικιακής χρήσης Καταστήματα πωλήσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ποδηλάτων Πρατήρια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων Καταστήματα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, εφημερίδων και σιγαρέτων Καταστήματα πωλήσεως παιγνιδιών, αθλητικών ειδών, ειδών κατασκηνώσεως, ειδών κυνηγίου και αλιείας Καταστήματα πωλήσεως ψιλικών Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α. Εστιατόρια και ξενοδοχεία Καταστήματα επιτοπίου σερβιρίσματος Ξενοδοχεία, οικοτροφεία, κατασκηνώσεις Υπηρεσίες κλιναμαξών και αμαξοεστιατορίων Μεταφορές Χερσαίες μεταφορές, εκτός των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων Μεταφορές με σιδηρόδρομοεκτός 711.2 εκτός 712 712.1 εκτός 713 714 715 716 72 720εκτός 720.3 73 730 81 810 82 820 83 831 832 833 834 835 836 84 841Από τα συνεργεία συντήρησης γραμμών. (Β κατηγορία) Μεταφορές με ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (μετρό) Από τα συνεργεία συντήρησης γραμμών. (Β κατηγορία) Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων Μεταφορές εμπορευμάτων με φορτηγά αυτοκίνητα Των μεταφορών υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα και οι μεταφορές με γερανοφόρα αυτοκίνητα. (Β κατηγορία) Θαλάσσιες μεταφορές Μεταφορές δι' εσωτερικών υδάτων Εναέριες μεταφορές Υπηρεσίες σχετικές με τις μεταφορές Αποθηκεύσεις Αποθηκεύσεις Παρατήρηση: οι αποθήκες οι οποίες ανήκουν σε συγκεκριμένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία με την επιχείρηση Αποθήκες με ψύξη. (Β κατηγορία) Επικοινωνίες Επικοινωνίες Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα Ασφάλειες Ασφάλειες Διεκπεραιώσεις υποθέσεων Υποθέσεις ακινήτων Νομικές υπηρεσίες Λογιστικά γραφεία Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τεχνικών εν γένει Διαφημιστικά γραφεία Λοιπές διεκπεραιώσεις υποθέσεων και εξυπηρετήσεις επιχειρήσεων Ενοικιάσεις κινητών Ενοικιάσεις μηχανημάτων και συσκευών12 13842 843 849 85 850 91 910 92 921 922 93 931 932 933 934 935 936 937 939 94 940 95 951 952 953 954 955 956 959 96 961 962 963 964 965 966 967 968 969 97 971 972 973 974 975 976 977 978 979 98 981 982 983Ενοικιάσεις μηχανών γραφείου Ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων, χωρίς οδηγό Λοιπές ενοικιάσεις κινητών Ενοικιάσεις ακινήτων Ενοικιάσεις ακινήτων Κυβερνητικές υπηρεσίες Κυβερνητικές υπηρεσίες Υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων Υπηρεσίες υγιεινής Υπηρεσίες νεκροταφείων Παιδεία Σχολές ανωτάτης και ανωτέρας εκπαίδευσης Σχολεία μέσης εκπαίδευσης γενικής κατευθύνσεως και σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης Σχολεία μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης Νηπιαγωγεία Φροντιστήρια Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση Σχολές οδηγών Λοιπές σχολές Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών Επιστημονικά ιδρύματα ερευνών Ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες Κλινικές, νοσοκομεία, σανατόρια Ακτινολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια Ιατρεία- ιατροί Οδοντιατρεία Μαίες, νοσοκόμοι, μαλάκτες Κτηνιατρικές υπηρεσίες Λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες Κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελματικές οργανώσεις Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Οργανισμοί και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, πλην στέγασης Οργανισμοί και ιδρύματα παροχής κοινωνικής πρόνοιας Επαγγελματικές οργανώσεις, επαγγελματικοί σύλλογοι και σωματεία Σωματεία και σύλλογοι εργοδοτών Εργατοϋπαλληλικά και δημοσιοϋπαλληλικά σωματεία Θρησκευτικά ιδρύματα και οργανώσεις Οργανώσεις ανάπτυξης τουρισμού Λοιποί σύλλογοι και σωματεία Υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισμού Παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών Γραφεία εκμετάλλευσης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών Κινηματογράφοι Σταθμοί ραδιοφώνου και τηλεοράσεως Θέατρα και συναφείς υπηρεσίες Καλές τέχνες και λογοτεχνία Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι Αθλητικοί χώροι, αθλητικά σωματεία Διάφορες άλλες υπηρεσίες αναψυχής Προσωπικές υπηρεσίες Πλυντήρια, καθαριστήρια, στιλβωτήρια και μανταρίσματα ενδυμάτων Κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα καλλονής Φωτογραφεία 13 14984 99 990 Χ9 Χ99Προσωπικές υπηρεσίες μ.α.α. Οικιακές υπηρεσίες Οικιακές υπηρεσίες Παρατήρηση: υπάγονται και τα μεταφορικά μέσα (ιδιωτικά αυτοκίνητα κ.λπ) που ανήκουν στην οικογένεια και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτή. Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονομικής δραστηριότητας Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονομικής δραστηριότηταςΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1568/85 τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας μπορούν να ασκούν κάτοχοι: --πτυχίου: Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, άδειας άσκησης επαγγέλματος και τουλάχιστο διετούς προϋπηρεσία η οποία υπολογίζεται από κτήσης πτυχίου πτυχίου: Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε, με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία η οποία υπολογίζεται από κτήσης πτυχίου απολυτηρίου: Τεχνικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με τουλάχιστο οκταετή προϋπηρεσία. τίτλου ή πιστοποιητικού της αλλοδαπής από το οποίο προκύπτει ότι είναι τεχνικός ασφάλειας. Πίνακας 1.1ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ > 50 < 50ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1ος ΑΕΙ 2ος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 3ος και πάνω ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και απόφοιτος ΜΕ ΑΕΙ ή ΤΕΙΠίνακας 2.1ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ > 650 50 - 650 <50ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1ος ΑΕΙ 2ος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 3ος και πάνω ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και απόφοιτος ΜΕ ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και απόφοιτος ΜΕ με πλήρη απασχόληση και κατάλληλη επιμόρφωση14 15 Πίνακας 3.1ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ > 50ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ 1ος 2ος 3ος και πάνω<50ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και απόφοιτος ΜΕ ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και απόφοιτος ΜΕ με πλήρη απασχόληση και κατάλληλη επιμόρφωση ο εργοδότης (ανεξαρτήτως γνώσεων) με κατάλληλη επιμόρφωσηΒ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας καθορίζεται με βάση το άρθρο 4 του Π.Δ 17/96 και το άρθρο 3 του Π.Δ 294/88, σε συνάρτηση με τον αριθμό των εργαζομένων και την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση, ως εξής: Πίνακας 4.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΑ0- 500 501-1000 1001-5000 >5001ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τ.Α. ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 3,5 3,0 2,5 2,0Β0 - 1000 1001-5000 >50012,5 1,5 1,0ΓΑνεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων0,4Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί, ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τ.Α. να είναι μικρότερος από: Πίνακας 4.2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1-20 21-50 >51ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τ.Α. (ΣΕ ΩΡΕΣ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 25 50 75Ο χρόνος απασχόλησης του Τ.Α. κατανέμεται κατά μήνα με κοινή συμφωνία του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων.15 16 Πίνακας 4.3 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΕ ΩΡΕΣ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ) ΤΟΥ Τ.Α. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Αριθμός ΕργαζομένωνΚατηγορία ΑΚατηγορία ΒΚατηγορία Γ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 30 35 40 45 50 51 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10025 25 25 25 25 25 25 28 31,5 35 38,5 42 45,5 49 52,5 56 59,5 63 66,5 70 73,5 87,5 105 122,5 140 157,5 175 178,5 192,5 210 227,5 245 262,5 280 297,5 315 332,5 35025 25 25 25 25 25 25 25 25 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 62,5 75 87,5 100 112,5 125 127,5 137,5 150 162,5 175 187,5 200 212,5 225 237,5 25025 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75Πίνακας 5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 01ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓεωργίαΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΙ16 17Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός Γεωπόνος02030405ΚτηνοτροφίαΔασοπονία και εκμετάλλευση δασώνΘήραΑλιείαΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Φυσικής παραγωγής Τμήματος Διοικ. Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων Τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός Γεωπόνος ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Ζωικής Παραγωγής ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός Γεωπόνος Δασολόγος ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Δασοπονίας ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός Γεωπόνος ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Θηροματοπονίας ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός17 18Γεωπόνος11 12 14 15 251 26 27 29 30 31 13130.316Ορυχεία άνθρακα Μεταλλεία Λατομεία Λοιπά μεταλλεία και λατομεία Πριστήρια και μηχανική κατεργασία του ξύλου Βιομηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως Βιομηχανίες χάρτου Βιομηχανίες δέρματος και γουναρικών, εκτός των ειδών ένδυσης και υπόδησης Βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη Χημικές βιομηχανίες Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέριαΓεωτρήσεις προς ανεύρεση πετρελαίου και γηγενών καυσίμων αερίωνΑλυκέςΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Ιχθυοκομίας Αλιείας ΑΕΙ Μηχανικός μεταλλείων Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής ΤεχνικήςΑΕΙ Μηχανικός μεταλλείων Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Χημικών Πετρελαίου ΑΕΙ Μηχανικός μεταλλείων Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός Πολιτικός μηχανικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Χημικών Πετρελαίου ΑΕΙ Μηχανικός μεταλλείων Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός Πολιτικός μηχανικός ΤΕΙ18 19202122 24 25 35 36 39 391241 242 33Βιομηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτώνΒιομηχανία ποτώνΚαπνοβιομηχανίες Βιομηχανίες ειδών υπόδησης, ένδυσης και διαφόρων ειδών από ύφασμα Βιομηχανία ξύλου Κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς Λοιπές βιομηχανίες Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και οργάνων ακριβείας, μετρήσεως και ελέγχουΥποδηματοποιία Επισκευή υποδημάτων Βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακαΤμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομών Τμήματος Δομικών Έργων ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής ΤεχνικήςΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός ΤΕΙ19 202328323437Υφαντικές βιομηχανίεςΕκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητεςΒιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακαΒασικές μεταλλουργικές βιομηχανίεςΚατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδώνΤμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Χημικών Πετρελαίων ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Μεταλλειολόγος - Μεταλλουργός μηχανικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Ηλεκτρονικής Τμήματος Αυτοματισμού20 2138Κατασκευή μεταφορικών μέσωνΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Ναυπηγικής ή Οχημάτων ανάλογα με το είδος της επιχείρησης41 4114124134250504Ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός Παραγωγή και διανομή ηλεκτρισμούΠαραγωγή και διανομή φωταερίουΠαραγωγή και διανομή ατμούΎδρευσηΟικοδομήσεις και δημόσια έργαΔημόσια έργαΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πολιτικός μηχανικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ΑΕΙ Πολιτικός μηχανικός Αρχιτέκτων μηχανικός ΤΕΙ Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΕΙ Πολιτικός μηχανικός Αρχιτέκτων μηχανικός21 22504.761 62 63 64-65 66 71 72 73 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Χ9Εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισμούΧονδρικό εμπόριο Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων Μεσίτες και αντιπρόσωποι Λιανικό εμπόριο Εστιατόρια και ξενοδοχεία Μεταφορές Αποθηκεύσεις Επικοινωνίες Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα Ασφάλειες Διεκπεραιώσεις υποθέσεων Ενοικιάσεις κινητών Ενοικιάσεις ακινήτων Κυβερνητικές υπηρεσίες Υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων Παιδεία Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών Ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες Κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελματικές οργανώσεις Υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισμού Προσωπικές υπηρεσίες Οικιακές υπηρεσίες Μη δηλώσαντες ακριβώς το είδος οικονομικής δραστηριότηταςΤΕΙ Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Πολιτικός μηχανικός Αρχιτέκτων μηχανικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Αυτοματισμού Τμήματος Ηλεκτρονικής Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΕΙ Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός Χημικός μηχανικός Χημικός ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής Και κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ και ΤΕΙ που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεωνΠίνακας 6 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΙΚΩΔΙΚΟΣΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ22 23Μηχανολόγος μηχανικός Ηλεκτρολόγος μηχανικός01 02 03 04 05 11 12 13 130.3 14 15 16 20 21 22 23 24 25 251 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 391 41 411 412 413 42 504.7 61 62Γεωργία Κτηνοτροφία Δασοπονία & εκμετάλλευση δασών Θήρα Αλιεία Ορυχεία άνθρακα Μεταλλεία Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια Γεωτρήσεις προς ανεύρεση πετρελαίου και γηγενών καυσίμων αερίων Λατομεία Λοιπά μεταλλεία και λατομεία Αλυκές Βιομηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών Βιομηχανίες ποτών Καπνοβιομηχανίες Υφαντικές βιομηχανίες Βιομηχανίες ειδών υπόδησης, ενδυμασίας και διαφόρων ειδών από ύφασμα Βιομηχανία ξύλου Πριστήρια και μηχανική κατεργασία του ξύλου Βιομηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως Βιομηχανίες χάρτου Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες Βιομηχανίες δέρματος και γουναρικών, εκτός των ειδών ένδυσης και υπόδησης Βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη Χημικές βιομηχανίες Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα Βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες Κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών Κατασκευή μεταφορικών μέσων Λοιπές βιομηχανίες Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και οργάνων ακριβείας, μετρήσεως και ελέγχου Ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός Παραγωγή και διανομή ηλεκτρισμού Παραγωγή και διανομή φωταερίου Παραγωγή και διανομή ατμού Ύδρευση Εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισμού Χονδρικό εμπόριο Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και23 2463 64-65 66 71 72 73 81 82 83 84 85 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Χ9 Χημικός μηχανικός01 02 03 04 05 11 12 13 130.3 14 15 16 20 21 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34αποκομμάτων Μεσίτες και αντιπρόσωποι Λιανικό εμπόριο Εστιατόρια και ξενοδοχεία Μεταφορές Αποθηκεύσεις Επικοινωνίες Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα Ασφάλειες Διεκπεραιώσεις υποθέσεων Ενοικιάσεις κινητών Ενοικιάσεις ακινήτων Κυβερνητικές υπηρεσίες Υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων Παιδεία Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών Ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες Κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελματικές οργανώσεις Υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισμού Προσωπικές υπηρεσίες Οικιακές υπηρεσίες Μη
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.