Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022

Παρουσίαση στο πλαίσιο εκδήλωσης του Συλλόγου Τεχνικών Ελέγχου Ποιότητας - ΣΤΕΠ την 30.11.2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΟ (Λευκές σελίδες) σ. 1 - 3ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (Λευκή σελίδα) ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000 (Πράσινες σελίδες) Κείµενο Αιτιολογικήσ. 1 - 10 σ. 1 - 11ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (ΚΤΣ 2010) (Κρεµ σελίδες) Κείµενο σ. 1 - 42 Αιτιολογική σ. 1 - 10 ΠΑΝ. ΚΟΥΦΌΠΟΥΛΟΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟ Όπως είναι γνωστό, η CEN (Comité Européen de Normalisation), στα µέσα της δεκαετίας του 1980, συνέστησε την Επιτροπή TC 104, η οποία άρχισε να συντάσσει έναν Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος τον οποίο ονόµασε ΕΝ 206, ευελπιστώντας ότι αυτός θα µπορούσε να αντικαταστήσει, µε προφανές γενικό όφελος, τους διαφορετικούς αντίστοιχους Εθνικούς Κανονισµούς των ευρωπαϊκών χωρών που µετείχαν στην Επιτροπή, δηλαδή την Αυστρία, το Βέλγιο, την Γαλλία, την Γερµανία, τη ∆ανία, την Ελβετία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, την Αγγλία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την Νορβηγία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Σουηδία και την Φιλανδία. Στη χώρα µας, όλες τις Προδιαγραφές και τους Κανονισµούς που αφορούσαν το σκυρόδεµα συνέτασσε παλαιότερα το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων, που αργότερα µετονοµάστηκε σε ΥΠΕΧΩ∆Ε. Έτσι είχε προκύψει ο «Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος» του 1985 (ΚΤΣ ‘85), ο πρώτος Κανονισµός µε στατιστική τεκµηρίωση των Κριτηρίων ελέγχου της αντοχής του σκυροδέµατος (µε καµπύλες λειτουργίας, διακυβεύσεις αγοραστή και προµηθευτή, ποσοστά υποαντοχής κ.λπ.), ο οποίος αναθεωρήθηκε το 1997 και ισχύει µέχρι και σήµερα. Στην προκειµένη περίπτωση του ευρωπαϊκού Κανονισµού, την συµµετοχή της χώρας µας στην σύνταξή του ανέλαβε, ως µέλος της CEN στη Ελλάδα, ο ΕΛΟΤ, ο οποίος και συνέστησε το 1988, για το σκοπό αυτό, πολυµελή Τεχνική Επιτροπή, την ΤΕ-20, από Μελετητές, Επιβλέποντες, εκπροσώπους των Εργοστασίων τσιµέντου, των Εργοστασίων έτοιµου σκυροδέµατος, του ΤΕΕ και µελών της Επιτροπής που είχε συντάξει τον ΚΤΣ ’85. Η Επιτροπή TC 104 εξέδωσε το πρώτο Σχέδιο του ΕΝ 206, ως prENV 206, το 1989 και το απέστειλε στις µετέχουσες χώρες. Το πρώτο αυτό Σχέδιο, συντεταγµένο σε τρεις γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά κα γερµανικά) είχε αγγλικό τίτλο «Concrete – Performance, production, placing, and compliance criteria» και περιελάµβανε, εκτός από την παραγωγή του σκυροδέµατος και την διάστρωση, την συµπύκνωση και την συντήρηση. Το Σχέδιο µεταφράστηκε ολόκληρο από τον ΕΛΟΤ ως “Σκυρόδεµα – Συµπεριφορά, παραγωγή, διάστρωση και κριτήρια συµµορφώσεως». Σε κάθε νέα συνεδρίασή της η TC 104, προσέθετε νέες παραγράφους, άλλες συµπλήρωνε και άλλες διέγραφε, και κατά καιρούς, έστελνε στις µετέχουσες χώρες, το prENV 206 µε την νέα του µορφή . Έτσι έχουµε εκδόσεις του 1996, του 1997, του 1999 –τις οποίες ο ΕΛΟΤ σταµάτησε να µεταφράζει. Όπως ήταν αναµενόµενο, µε την πάροδο του χρόνου, η TC 104 διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατον να συµβιβάσει σε ενιαίο Κανονισµό τα αντιτιθέµενα Εθνικά (βιοµηχανικά και εµπορικά) οικονοµικά συµφέροντα των χωρών που µετείχαν, αλλά και τα διαφορετικά επιτόπια υλικά και τις διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες αυτών των χωρών (στοιχεία ουσιαστικά για την ποιότητα του σκυροδέµατος). Έτσι, µετά από προσπάθειες 15 ετών, κατέληξε, το 2000, σε ένα τελικό κείµενο, το ΕΝ 206-1:2000, ένα χαλαρό κανονιστικό πλαίσιο µε ελάχιστες απαιτήσεις, περιορισµένο µόνο στο σκυρόδεµα ως υλικό, δηλαδή χωρίς την διάστρωση, την συµπύκνωση και την συντήρηση, το οποίο και απέστειλε στις χώρες, καλώντας τες να συµπληρώσουν τα κενά µε τις δικές τους ιδιοµορφίες υλικών, κλιµατικών συνθηκών και καθιερωµένων εργοταξιακών πρακτικών. Μετά από αυτό, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να συµπληρώνουν και να εφαρµόζουν το ΕΝ 206-1. Οι Γάλλοι πρόσθεσαν δικά τους αδρανή, καθώς και δοκίµια δικών τους διαστάσεων και άρχισαν να το εφαρµόζουν το 2004, οι Γερµανοί, ουσιαστικά, το προσάρµοσαν στο δικό τους DIN 1045 και το εφάρµοσαν, µετά από αναθεωρήσεις, το 2008, και οι Άγγλοι, διορθώνοντας κάποια συντακτικά λάθη του αγγλικού κειµένου (!) συνέταξαν έναν συ- µπληρωµατικό τόµο 100 σελίδων, το BS 8500, και το εφαρµόζουν από το 2006. Το ΕΝ 206 είχε θέσει ως καταληκτική ηµεροµηνία εφαρµογής –µετά από αναβολές– το 2010. Εντωµεταξύ η ελληνική Επιτροπή ΤΕ-20 βρέθηκε, αµέσως µετά την ίδρυσή της το 1988, αντιµέτωπη µε ένα σοβαρό πρόβληµα: την άρνηση της Πολιτείας να καλύπτει µονίµως τα έξοδα µετάβασης ενός µέλους της Επιτροπής στις συχνές συνεδριάσεις της TC 104, στο εξωτερικό. Ελάχιστες φορές παραβρέθηκε εκπρόσωπός µας σε συνεδρίαση, µε αποτέλεσµα, στα διαδοχικά Σχέδια prEΝ 206 που µας έστελναν, να προδιαγράφονται µέτρα ακατάλληλα για τη χώρα µας (π.χ. συντήρηση του σκυροδέµατος για µία µέρα κ.ά). Κατόπιν αυτού ο υπογράφων, µετά από διετή συµµετοχή του στην Επιτροπή, δήλωσε ότι αδυνατεί να προσφέρει στο έργο της και αποχώρησε. Το ίδιο έπραξαν αργότερα και άλλα µέλη µε αποτέλεσµα η ΤΕ-20 να καταλήξει, µε την πάροδο του χρόνου, σε αδράνεια. Όταν ο ΕΛΟΤ έλαβε το τελικό κείµενο το 2000, µη διαθέτοντας ενεργή την ΤΕ-20, και ενώ ο χρόνος περνούσε και πλησίαζε η καταληκτική ηµεροµηνία εφαρµογής, συνέστησε, το 2008, µια ευάριθµη «Εκδοτική Οµάδα ΕΛΟΤ ΤΕ-20» –όπως την ονόµασε– κυρίως από εκπροσώπους των Εργοστασίων τσιµέντων και των Εργοστασίων έτοιµου σκυροδέµατος (και δύο τρεις ελεύθερους Μηχανικούς που όµως διαφώνησαν επί σοβαρών θεµάτων και έπαψαν να µετέχουν στις συνεδριάσεις), οι οποίοι συνέταξαν ένα Προσάρτηµα στο ΕΝ 206 µε λίγες αλλαγές, που όµως µία από αυτές ήταν εξαιρετικά σοβαρή: Μεταξύ του πρώτου Σχεδίου prEN 206 του 1989 και του τελευταίου και οριστικού ΕΝ 206-1:-2000 της TC 120, υπάρχουν µεγάλες διαφορές, η κυριότερη από τις οποίες είναι ότι στο πρώτο αναγνωρίζονταν δύο είδη σκυροδεµάτων (παρ. 11.1). Εκείνα που παράγονταν από Εργοστάσια έτοιµου σκυροδέµατος των οποίων η “Verification of conformity” γινόταν “by a certification body”, όπως λεγόταν τότε, και σκυροδέµατα από Εργοστάσια στα οποία η “Verification of conformity” γινόταν από τον πελάτη (client). Σε αυτή την περίπτωση το σκυρόδεµα χωριζόταν σε παρτίδες (lot) από τις οποίες παίρνονταν δοκίµια που ελέγχονταν µε Κριτήρια συµµόρφωσης, παρόµοια µε εκείνα του ΚΤΣ ’97. Με την πάροδο του χρόνου η δεύτερη περίπτωση άρχισε να ατονεί, (δεν υπάρχουν στην Ευρώπη Εργοστάσια σκυροδέµατος χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής) και στο τελικό κείµενο έπαψε να υπάρχει. Παρέµεινε µόνο η αναφορά του, µία µόνο φορά, στον Πίνακα 13 που αφορά τις δειγµατοληψίες σκυροδέµατος. Στην Ελλάδα ελάχιστα Εργοστάσια, ακόµη και σήµερα, διαθέτουν τέτοια Πιστοποίηση, (γι’ αυτό και ο ΚΤΣ ‘97, όπως προηγουµένως και ο ΚΤΣ ’85, έδιναν οδηγίες για την οργάνωση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στα Εργοστάσια) και ο έλεγχος συµµόρφωσης γινόταν και γίνεται από τον χρήστη στο έργο. Η Εκδοτική Οµάδα, στην προσπάθειά της να συµπεριλάβει στον ΕΝ 206-1 και το µεγάλο πλήθος των ελληνικών Εργοστασίων που δεν έχουν Πιστοποίηση, µετέφερε (µε σοβαρές παραλήψεις) τµήµα του Άρθρου 13 του ΚΤΣ ’97 που αφορά την δειγµατοληψία και τον έλεγχο µε τα Κριτήρια συµµόρφωσης του Έτοιµου σκυροδέµατος, στο Παράρτηµα Β του ΕΝ 206-1, που όµως αναφέρεται σε Ταυτοποίηση και όχι Συµµόρφωση. Στη µεταφορά, άλλα τµήµατα του Άρθρου 13 παραλήφθηκαν και άλλα µεταβλήθηκαν σε σηµείο που δεν είναι εφαρµόσιµα. Το Προσάρτηµα αυτό, η Εκδοτική Οµάδα ανήρτησε στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ στα µέσα του 2008 και έδωσε τρίµηνη προθεσµία σχολιασµού του. Κατά κανόνα, τα Σχέδια Κανονισµών που αφορούν το σκυρόδεµα, συνοδεύονται από Αιτιολογικές εκθέσεις και στέλνονται στο ΤΕΕ το οποίο και τα δηµοσιεύει, έτσι ώστε όλοι οι έλληνες Μηχανικοί να ενηµερωθούν και να διατυπώσουν τη γνώµη τους. Αυτό είχε γίνει και µε τον ΚΤΣ ’85, και τον ΚΤΣ ’97 και τον ΕΚΩΣ και τον ΕΑΚ. Η ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ ήταν σχεδόν άγνωστη, αλλά και ο σχολιασµός ήταν σχεδόν αδύνατος, γιατί οι αλλαγές που προτείνονταν δεν συνοδεύονταν από την αγγλική πρόταση ή παράγραφο την οποία άλλαζαν (ο ΕΝ 206-1 δεν έχει ακόµη µεταφραστεί). Τελικά, το Προσάρτηµα δέχτηκε ελάχιστους σχολιασµούς από τους λίγους που έχοντας σχέση µε την τεχνολογία του σκυροδέµατος έτυχε να διαθέτουν το πρωτότυπο ΕΝ 206-1:2000. Κατά πληροφορίες, συντάχτηκε από την Εκδοτική Οµάδα, δεύτερο Σχέδιο Προσαρτήµατος συνοδευόµενο τώρα από Αιτιολογική έκθεση (όπως είχε ζητηθεί από τους σχολιαστές) το οποίο δεν έχει ακόµη κοινοποιηθεί. Το θέµα είναι πολύ σοβαρό, γιατί ο ΕΝ 206-1:2000 µε το ελληνικό Προσάρτηµα, εφόσον επισηµοποιηθεί µε ∆ιάταγµα, θα αντικαταστήσει τους ισχύοντες σήµερα Κανονισµούς, µε όλες τις συνέπειες –οικονοµικές και τεχνικές– που αυτό συνεπάγεται.2 Κατόπιν αυτού, στη σειρά των δηµοσιευµάτων που θα ακολουθήσουν δίνονται: Α. Οι απόψεις του γράφοντος για τις συµπληρώσεις, προσθήκες και αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ΕΝ 2061:2000, λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που έκανε στο Προσάρτηµα η Εκδοτική Οµάδα, τις αλλαγές που έγιναν στο γαλλικό NF EN 206-1:200, στο αγγλικό ΒS ΕΝ 206-1:2000 και το BS 8500, και το γερµανικό DIN EN 206-1:2000 (DIN 1045-2). Β. Πρόταση για την αναθεώρηση του ΚΤΣ που θα περιλαµβάνει αποκλειστικά το ελληνικό Έτοιµο σκυρόδεµα Χωρίς Πιστοποίηση, και ολόκληρη την διαδικασία εφαρµογής του, όπως άλλωστε συνέβαινε και στις προηγούµενες εκδόσεις του, δηλαδή την µεταφορά, την διάστρωση την συµπύκνωση, την συντήρηση, τους επανελέγχους κ.λπ. τώρα όµως µε κατάλληλη προσαρµογή στις ευρωπαϊκές Μεθόδους ελέγχου ΕΝ (και όχι τα παλαιά Σχέδια Προτύπων ΕΛΟΤ), το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1992-1-1:2004 (που έχει ενσωµατώσει τον Ευρωκώδικα 2), το ΕΝ 13670 που αναφέρεται συνοπτικά στη διάστρωση του σκυροδέµατος, την συντήρηση, τους ξυλοτύπους κ.ά, καθώς και τα αµερικανικά ACI 302-R, ACI 201.2R, ACI 357R, ACI 222R και άλλα. Και τα δύο κείµενα δηµοσιεύονται εδώ για συζήτηση και πρώτο σχολιασµό, κατόπιν θα δοθούν µε την νέα τους µορφή στο ΤΕΕ για δεύτερο, ευρύτερο σχολιασµό, για να καταλήξουν τέλος στον ΕΛΟΤ, ο οποίος και θα στείλει το πρώτο στη CEN, όπως υποχρεούται. Το δεύτερο µπορεί να το µετονοµάσει σε ΕΛΟΤ ΚΤΣ 2010 και να το κυκλοφορήσει, ως Εθνικό Κανονισµό, χωρίς επικύρωση από την CEN (ούτε το αγγλικό BS 8500, ούτε το γερµανικό DIN 1045-2, ούτε τα γαλλικά XP φέρουν χαρακτηριστικό ΕΝ).3 ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Στον ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000 1 Σχεδιαζόµενο σκυρόδεµα του οποίου ο έλεγχος αντοχής δεν επιτρέπεται στον χρήστη, µπορεί να παράγεται µόνο από Εργοστάσια που διαθέτουν Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής από επίσηµο φορέα Πιστοποίησης (υπάρχει και στο αγγλικό BS 8500). 2 Ο παραγωγός πρέπει να βοηθά τον χρήστη στην λήψη δοκιµίων στο έργο, τα οποία θα ελεγχθούν από τον χρήστη και θα χρησιµοποιηθούν ως πληροφοριακά στοιχεία, στην περίπτωση που χρειάζεται να ενισχύσει το έργο, αν αυτά τα δοκίµια δώσουν χαµηλή αντοχή (Αιτιολογική 8.2.1.2)Στον ΚΤΣ 2010 1 Σχεδιαζόµενο σκυρόδεµα του οποίου ο έλεγχος αντοχής γίνεται από τον χρήστη µε δοκίµια που παίρνονται στο έργο, σύµφωνα µε τα Κριτήρια συµµόρφωσης και τα σχετικά Άρθρα αυτού του Κανονισµού, µπορεί να παράγεται από Εργοστάσια χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου παραγωγής –που είναι και τα περισσότερα στη χώρα µας. 2 Όλα τα παλαιά Σχέδια Προτύπων ΕΛΟΤ έχουν αντικατασταθεί µε τις Μεθόδους ελέγχου ΕΛΟΤ ΕΝ. 3 Έχουν υιοθετηθεί, από τον ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000: α. Οι Πίνακες 1 και 2 που αφορούν τις Κατηγορίες έκθεσης σε εξωτερικό περιβάλλον β. Ο Πίνακας F.1 του Παραρτήµατος F που αφορά οριακές τιµές στοιχείων του σκυροδέµατος, µε ορισµένες αλλαγές. 4 Οι κοκκοµετρικές καµπύλες δίνονται σε Παράρτηµα, ως πληροφοριακές, όπως και στο νέο DIN 1045-2:2008. ΕΛΟΤ EN 206-1 Ελληνική έκδοση (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ)Concrete – Part 1: Specification, performance production and conformityBeton – Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und KomformitätΣκυρόδεµα – Μέρος 1 : Προδιαγραφές, επίδοση, παραγωγή και συµµόρφωση(Προηγούνται τα Περιεχόµενα, ο Πρόλογος, και η Εισαγωγή) ΕΛΟΤ EN 206-1Στα επόµενα τροποποιούνται, προστίθενται, συµπληρώνονται και διαγράφονται, τίτλοι, σύµβολα, φράσεις και παράγραφοι, ουσιαστικής σηµασίας για τη λειτουργία του ΕΝ 206 στη χώρα µας, όπου τα υλικά, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η καθιερωµένη κτιριακή µορφολογία είναι διαφορετικές. Έχουν προηγηθεί και παρεντίθενται σχολιαζόµενες οι Προτάσεις που έγιναν από: α) το ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 που ανάρτησε στην ιστοσελίδα τού ΕΛΟΤ η ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΤΕ-20 τον Μάιο του 2008 για Σχολιασµό. β) το ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 που συνέταξε η ίδια Οµάδα, µετά τον σχολιασµό, τον Σεπτέµβριο του 2009, και την Αιτιολογική ‘Έκθεση που το συνόδευε, τα οποία δεν έχουν ακόµη κυκλοφορήσει επισήµως. Σηµειώνεται ότι στο κείµενο του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2000 εισάγονται δύο ουσιαστικές αλλαγές (δες και Αιτιολογική Έκθεση) : α) µε την παράγραφο 8.2.1.2 ζητείται η συνδροµή του παραγωγού στη λήψη «συµβατικών δοκιµίων» στο έργο για λογαριασµό του χρήστη, ο οποίος ελέγχει αυτά τα δοκίµια στις 28 ηµέρες, στο εργαστήριο του παραγωγού ή άλλο αναγνωρισµένο, ώστε να διαπιστώσει αν το σκυρόδεµα που παρέλαβε εµπίπτει στο επιτρεπόµενο ποσοστό υποαντοχής 5%, οπότε και προβαίνει, µε δική του δαπάνη, στην ενίσχυση του έργου του. β)µε την παράγραφο 10.1, απαγορεύεται στα Εργοστάσια σκυροδέµατος Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής να παράγουν σχεδιαζόµενο σκυρόδεµα. Κατόπιν αυτού, οι σχετικές προσθήκες και µεταβολές που έγιναν από την ΕΟ ΤΕ-20 και αφορούν, το σχεδιαζόµενο σκυρόδεµα αυτών των Εργοστασίων, µεταφέρονται στον ΚΤΣ 2010.Οδηγίες γραφής: ● Στο αριστερό µέρος της σελίδας γράφονται µε πλάγια στοιχεία Arial, οι αναφορές στις παραγράφους του EN 206 και το είδος τους. ● Στο δεξιό µέρος της σελίδας γράφονται, µε όρθια στοιχεία Arial, οι Τροποποιήσεις, Συµπληρώσεις ή Αντικαταστάσεις που προτείνονται στο παρόν. ● Με τον όρο «Μετάφραση» εννοείται η ελληνική ελεύθερη απόδοση όρων και φράσεων.1 Introduction Προσθήκη της Εκδοτικής Οµάδας (ΕΟ) ΤΕ 20 Το παρόν Πρότυπο προδιαγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεµα των έργων. Ο Προδιαγράφων µπορεί, µετά από συµφωνία, να προσθέσει απαιτήσεις ή να αυξήσει την αυστηρότητα των αναγραφοµένων -ιδίως όταν πρόκειται για σκυρόδεµα που προορίζεται για ειδικά έργα- δεν µπορεί όµως να αφαιρέσει απαιτήσεις ή να µειώσει την αυστηρότητα των αναγραφοµένων. 2 Normative references Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται από την Εκδοτική Οµάδα (ΕΟ) TΕ 20 Προστίθεται στα προηγούµενα ο Κανονισµός (Π.∆. 244/80, ΦΕΚ 69 28.3.80) σε ότι αφορά τα τσιµέντα ανθεκτικά σε θειϊκά (Τύπου SR). 3 Definitions, symbols and abbreviations 3.1 Terms and definitions 3.1.11 designed concrete (Μετάφραση)Σχεδιαζόµενο σκυρόδεµα3.1.12 prescribed concrete (Μετάφραση)Προδιαγραφόµενο σκυρόδεµα3.1.13 standardised prescribed concrete (Μετάφραση)Τυποποιηµένο προδιαγραφόµενο σκυρόδεµα3.1.16 truck mixer (Μετάφραση) Αυτοκίνητο αναµικτήρας (βαρέλα) 3.1.17 agitating equipment (Μετάφραση) Αυτοκίνητο αναδευτήρας 3.1.18 non-agitating equipment (Μετάφραση) Αυτοκίνητο µεταφοράς χωρίς ανάδευση 3.1.31 water/cement ratio Τροποποίηση της Προσθήκη της ΕΟ ΤΕ-20 Είναι ο λόγος «ενεργού νερού» προς το τσιµέντο, δηλαδή του νερού που προστέθηκε, του νερού που υπάρχει στην επιφάνεια των αδρανών (και πιθανώς του νερού που προστέθηκε από πάγο).2 3.1.47 Πυκνότητα νωπού σκυροσέµατος density of fresh concrete Νέα παράγραφος : Ο λόγος της µάζας ποσότητα νωπού συµπυκνωµένου σκυροδέµατος δια του όγκου της, σε kg/m3 3.1.48 Συνεκτικότητα : Consistence Νέα παράγραφος : Η εσωτερική συνοχή του σκυροδέµατος που του επιτρέπει να κινείται χωρίς να αποµίγνυται. 3.1.50 Εξίδρωση : bleeding Νέα παράγραφος : Η ανάδυση νερού στην επιφάνεια του µόλις διαστρωµένου σκυροδέµατος. 3.1.51 Φαινόµενο βάρος νωπού σκυροδέµατος ∆ες «Πυκνότητα νωπού σκυροδέµατος» 3.1.52 Συµβατικά δοκίµια Νέα παράγραφος : ∆οκίµια τα οποία έχουν τη µορφή και τις διαστάσεις εκείνων που που προβλέπονται σε αυτό τον Κανονισµό και χρησιµοποιήθηκαν στις Μελέτες σύνθεσης. Λαµβάνονται, συντηρούνται και ελέγχονται όπως προβλέπεται από τους αντίστοιχους Κανονισµούς. Η αντοχή τους σε ηλικία 28 ηµερών πρέπει να ικανοποιεί τα Κριτήρια συµµορφώσεως. 3.1.53 ∆οκίµια του έργου Νέα παράγραφος : ∆ιαφέρουν από τα Συµβατικά δοκίµια κατά το ό,τι παραµένουν στο έργο και συντηρούνται όπως αυτό.. 3.1. 54 Λεπτό αδρανές (filler aggregate) Νέα παράγραφος : Αδρανές το οποίο, κατά το µεγαλύτερο µέρος του, διέρχεται από κόσκινο ανοίγµατος 0,063 mm. 3.1.55 Παιπάλη (fines) Νέα παράγραφος : Αδρανές το οποίο διέρχεται εξ ολοκλήρου από κόσκινο ανοίγµατος 0,063 mm 3.1.56 Άµµος (fine aggregate) Νέα παράγραφος : Αδρανές του οποίου η µέγιστη διάσταση D είναι µικρότερη ή ίση µε 4 mm.3 3.1.57 Αντλησιµότητα (pumpability) Νέα παράγραφος Η ικανότητα του σκυροδέµατος να µεταφέρεται µέσα από σωλήνες, ωθούµενο µε κατάλληλη πίεση, χωρίς να χάνει την οµοιογένεια και την εργασιµότητά του. 3.1.58 Απόµιξη (segregation) Νέα παράγραφος Ο διαχωρισµός των χονδρόκκοκων από τα λεπτόκκοκα συστατικά του νωπού σκυροδέµατος. 3.1.59 Συνεκτικότητα (consistence) Νέα παράγραφος Η εσωτερική συνοχή του µίγµατος που καθορίζει και την ικανότητά του να κινείται. Συνήθως µετράται µε τη δοκιµή κάθισης. 3.2 Symbols and abbreviations XM… Ποοσθήκη της ΕΟ ΤΕ-20 (∆ες Αιτιολογική Έκθεση) Κατηγορίες έκθεσης λόγω επιφανειακής τριβής. Dmax Προσθήκη της Ε0 ΤΕ- 20 Μέγιστο ονοµαστικό µέγεθος αδρανούς (παρ. 5.2.3) (σ) Προσθήκη Τυπική απόκλιση του πληθυσµού. 4. Classification 4.1 Exposure classes related to environmental actions Πίνακας 1 Η γραµµή του Πίνακα 1 που αφορά την Κατηγορία έκθεσης XC1 αντικαθίσταται µε την επόµενη: Κατηγορία XC1ΠεριβάλλονΠαραδείγµαταΞηρό ή µονίµως υγρό α) Σκυρόδεµα εσωτερικών αεριζόµενων χώρων (κοιτώνες, κουζίνες λουτρά κ.λπ.) β) εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέµατος επιχρισµένες µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα πάχους τουλάχιστον 20 mm. γ) εξωτερικές επιφάνειες παράκτιου σκυροδέµατος, µέχρι βάθους 1 km, µε ενσωµατωµένες θερµοµονωτικές πλάκες πάχους τουλάχιστον 25 mm επιχρισµένες µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα πάχους τουλάχιστον 20 mm. δ) σκυρόδεµα µονίµως βυθισµένο σε νερό. 4 4.2.1 Consistence classes Πίνακας 3 Το περιεχόµενο του Πίνακα 3 αντικαθίσταται µε το επόµενο: Κατηγορία Ονοµασία S1 Ύφυγρο S2 Ηµιπλαστικό S3 Πλαστικό S4 Ηµίρευστο S5 ΡευστόΚάθιση, mm ≤40 50-90 100-150 160-210 >2204.3.1 Compressive strength classes Πίνακας 7Α Προσθήκη της ΕΟ ΤΕ-20 Κατηγορία θλιπτικής αντοχήςΕλάχιστη fck,cylΕλάχιστη fck,cubeC 28/352835C 32/4032405.1.4 Mixing water Συµπληρώνεται η Προσθήκη της ΕΟ ΤΕ-20 Θαλασσινό νερό δεν θα χρησιµοποιείται για την παρασκευή ή συντήρηση οπλισµένου σκυροδέµατος, εκτός αν ο οπλισµός και τα πιθανώς ενσωµατωµένα µεταλλικά τεµάχια είναι ανοξείδωτα, -περίπτωση άνυδρων αποµακρυσµένων νησιών. Παρά το ΕΛΟΤ ΕΝ 1008, επιτρέπεται η χρήση θαλασσινού νερού σε άοπλο φέρον σκυρόδεµα εφόσον η αντοχή του fm αυξηθεί κατά 15% και εφόσον, προκειµένου να έρθει σε επαφή µε οπλισµένο σκυρόδεµα –όπως σε περίπτωση κοιτοστρώσεων–, καλυφθεί µε µονωτική ασφαλτική ή άλλη στρώση. 5.2.3. Use of aggregates 5.2.3.1 General Μετά τη δεύτερη παράγραφο προστίθεται : Στα ∆ιαγράµµατα του Παραρτήµατος L σχεδιάζονται οι κοκκοµετρικές καµπύλες των κλασµάτων των αδρανών και διευκολύνεται η γραφική τους σύνθεση. 5.2.7 Chloride content – Πίνακας 10 Προσθήκη της ΕΟ ΤΕ-20: Στη δεύτερη γραµµή και στις στήλες 2 και 3, κάτω από τις εγγραφές Cl 1,0 και 1,5% προστίθενται, αντιστοίχως, οι εγγραφές Cl 1,5 γ1,5%γΤο όριο 1,0% του Προτύπου αυξήθηκε στο 1,5% εφόσον αυτό καθίσταται αναπόφευκτο από την έλλειψη κατάλληλου νερού και επιτρέπεται από τη φύση του έργου.5 5.2.8 Concrete temperature Η πρόταση της ΕΟ ΤΕ-20 αντικαθίσταται : Η θερµοκρασία του σκυροδέµατος κατά την παράδοση δεν πρέπει να είναι χαµηλότερη των 5 ºC και υψηλότερη των 32 ºC. Αν η εξωτερική θερµοκρασία προβλέπεται να πέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας κάτω από º0 συνιστάται η αναβολή της διάστρωσης. Θέρµανση ή ψύξη του σκυροδέµατος, µε αντίστοιχες ανοχές, θα προσυµφωνείται µεταξύ παραγωγού και χρήστη. 5.3 Requirements related to exposure classes 5.3.3 Performance-related design methods (Μετάφραση: Μέθοδοι σχεδιασµού βάσει επίδοσης) Προστίθεται ως δεύτερη παράγραφος Οι µέθοδοι σχεδιασµού βάσει επίδοσης θα εφαρµοστούν µετά από συµφωνία ή µετά από Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις. 5.3.4 Απαιτήσεις επικάλυψης για στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα Η παράγραφος προστέθηκε από την ΕΟ ΤΕ-20 Οι απαιτήσεις της ελάχιστης επικάλυψης για ανθεκτικότητα καθορίζονται από τον Πίνακα F-1. Η συνολική επικάλυψη δοµικών στοιχείων και οι λοιπές απαιτήσεις όσον αφορά την επικάλυψη καθορίζονται στον Ευρωκώδικα 2 και στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό Έργων από Σκυρόδεµα. Για λόγους επαρκούς ανθεκτικότητας σε περιβαλλοντικές δράσεις, στοιχεία εντός του κτιρίου σε επαφή µε διαχωριστικούς τοίχους ή σεισµικούς αρµούς θα θεωρούνται γενικά σε επαφή µε το περιβάλλον»5.5.3 Resistance to water penetration Προστίθεται η ακόλουθη τρίτη παράγραφος: Απαιτήσεις για σκυρόδεµα µειωµένης υδατοπερατότητας δίνονται στον ΚΤΣ 2010. Σηµειώνεται ότι η υδατοπερατότητα αυξάνεται εκθετικά µε την αύξηση του λόγου Ν/Τ. 5.5.5 Wear resistance (Αντίσταση σε τριβή) Εισάγεται η νέα παράγραφος 5.5.5 : Απαιτήσεις για σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε τριβή δίνονται στον Πίνακα F.1 και στον ΚΤΣ 2010. 6 Specification of concrete 6.1 General Μεταβολή στην τέταρτη παράγραφο: Οι τρεις τελευταίες λέξεις «national standards organization» αντικαθίστανται µε την λέξη «ΕΛΟΤ». 6.2.2 Basic requirements Πρόταση της ΕΟ ΤΕ-20 Στο τέλος της 6.2.2 b) προστίθεται η παρένθεση (βλ. Πίνακες 7 και 8)6 6.3 Specification for prescribed concrete 6.3.1 General Μετά την πρώτη παράγραφο προστίθεται από την ΕΟ ΤΕ-20 Οι προδιαγραφόµενες βασικές απαιτήσεις θα καθορίζονται υποχρεωτικά για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος που προδιαγράφεται. Ο έλεγχος τής τήρησης της προδιαγραφόµενης σύνθεσης καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες Εθνικές ∆ιατάξεις. 6.3.2 Basic requirements Μεταβολή της προσθήκης της ΕΟ ΤΕ-20 Τα υλικά του προδιαγραφόµενου σκυροδέµατος πρέπει να υπάρχουν σε επάρκεια. Πιθανή έλλειψη, ή αντικατάστασή τους συνεπάγεται διακοπή της σκυροδέτησης για τουλάχιστον 28 ηµέρες, µέχρι να ολοκληρωθεί νέα Μελέτη σύνθεσης. Οι συνέπειες από αυτή την καθυστέρηση βαρύνουν τον παραγωγό. 7 Delivery of fresh concrete 7.1 Information from the user of the concrete to the producer Η τρίτη παύλα αντικαθίσταται µε την πρόταση της ΕΟ ΤΕ--20 - ειδικές απαιτήσεις διάστρωσης σύµφωνα µε τον ΚΤΣ 2010 και το ΕΛΟΤ ΕΝ 13670. 7.2 Information of the producer of the concrete to the user Η Ε.Π.7.2.β) της ΕΟ ΤΕ-20 αντικαθίσταται µε την β) τύπος και ποσοστό των προσθέτων, τύπος και ποσοστό ή ποσότητα των προσµίκτων. Η Ε.Π 7.2.γ) αντικαθίσταται µε την γ) ο λόγος Ν/Τ. Η 7.2.δ) του ΕΝ 206 αντικαθίσταται από την πρόταση της ΟΕ ΤΕ-20 δ) Αποτελέσµατα σχετικών προηγούµενων ελέγχων του σκυροδέµατος, π.χ. από πρόσφατο έλεγχο παραγωγής ή από αρχικές δοκιµές. 7.3 Delivery ticket for ready mixed concrete Μετά την όγδοη παύλα της πρώτης παραγράφου προστίθεται, συµπληρωµένη, η πρόταση της ΕΟ ΤΕ-20 - πυκνότητα του νωπού σκυροδέµατος. Το κείµενο της πρώτης παύλας της παραγράφου 7.3 α) τροποποιείται σε κατηγορία σκυροδέµατος και αντοχή δοκιµίων µικρής ηλικίας, αν ζητείται. Πρόταση της ΕΟ:ΤΕ-20 τα κείµενα της έκτης και έβδοµης παύλας διαµορφώνονται ως εξης -Τύπος και Κατηγορία αντοχής του τσιµέντου -Τύπος χηµικού προσθέτου και προσµίκτου7 Μετά την έβδοµη παύλα της παραγράφου 7.3 α) προστίθεται - αν στο σκυρόδεµα προστεθεί στο εργοτάξιο υπερρευστοποιητικό, θα δίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες στο ∆ελτίο παραλαβής: α) ποσότητα του υπερρευστοποιητικού που προστέθηκε β) περίπου ποσότητα του σκυροδέµατος στο οποίο προστέθηκε γ) ο χρήστης του σκυροδέµατος θα περιγράφει ή θα σηµειώνει στον ξυλότυπο την περιοχή στην οποία διαστρώθηκε αυτό το σκυρόδεµα. 7.4 Delivery information for site-mixed concrete Προσθήκη δεύτερης παραγράφου από την ΕΟ ΤΕ-20 Η απαίτηση της προηγούµενης παραγράφου ισχύει για οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα, ανεξαρτήτως του µεγέθους του έργου. 7.5 Consistency at delivery Η πρώτη παράγραφος του αγγλικού κειµένου και η ΝΟΤΕ αντικαθίσταται µε την Απαγορεύεται η προσθήκη νερού ή προσθέτου κατά την παράδοση. Επιτρέπεται µόνο η προσθήκη υπερρευστοποιητικού για την διόρθωση της εργασιµότητας, οπότε ακολουθεί επανανάµιξη (παρ. 9.8) Από την Προσθήκη β) της ΕΟΤΕ-20 διατηρούνται τροποποιούµενα τα ακόλουθα Νωπό σκυρόδεµα Κατηγορίας Συνεκτικότητας S1,C0, C1 και F1 επιτρέπεται να µεταφέρονται µε αυτοκίνητα µεταφοράς χωρίς αναδευτήρα. Το κιβώτιο του αυτοκινήτου πρέπει να είναι επενδεδυµένο µε ανοξείδωτη λαµαρίνα, να µην επιτρέπει την διαφυγή νερού ή κονίας, να διαθέτει θυρίδα ελεγχόµενης εκφόρτωσης και να µπορεί να καλυφθεί για την προστασία του σκυροδέµατος από ξένα υλικά. Κατά την µεταφορά του σκυροδέµατος ο κάδος των αυτοκινήτων αναµικτήρων θα περιστρέφεται µε ταχύτητα ανάδευσης (2-6 στροφές το λεπτό). Πριν από την εκφόρτωση ο κάδος θα περιστρέφεται, για 1-3 λεπτά, (ανάλογα µε το φορτίο του) µε την ταχύτητα ανάµιξης που δίνεται από τον κατασκευαστή.8 Conformity control and conformity criteria 8.1 General Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται από την ΕΟ ΤΕ-20 Για το έτοιµο σκυρόδεµα, η δειγµατοληψία του ελέγχου συµµόρφωσης θα γίνεται στη Μονάδα παραγωγής.8.2.1.2 Sampling and testing plan Στο τέλος του 8.2.1.2 προστίθεται η παράγραφος Ο παραγωγός πρέπει να βοηθά τον χρήστη, κατά την παράδοση, στη λήψη δοκιµίων τα οποία και θα µονογράφει. Μερικά από αυτά τα δοκίµια ο χρήστης µπορεί να τα χρησιµοποιήσει ως «∆οκίµια του έργου» 8 (παρ. 3.1.51) και άλλα να τα στείλει στο Εργαστήριο του Παραγωγού (ή σε άλλο αναγνωρισµένο Εργαστήριο) να συντηρηθούν και να ελεγχθούν, για λογαριασµό του, όπως τα «Συµβατικά δοκίµια» (παρ. 3.1.50). Πίνακας 13 Η ΕΟ ΤΕ-20 προτείνει : α) Στη στήλη 3, για την Αρχική παραγωγή β) Στη Στήλη 3, για την Συνεχή παραγωγή1 δείγµα ανά 200 m3 ή 1 δείγµα ανά ηµέρα παραγωγής 1 δείγµα ανά 400 m3 ή 1 δείγµα ανά ηµέρα παραγωγήςγ) Προσθέτει σηµείωση για το σ η οποία διαγράφεται (∆ες Αιτιολογική Έκθεση)8.2.1.3 Conformity criteria for compressive strength Αντικατάσταση του κειµένου της πρώτης παύλας από την ΕΟ ΤΕ-20, µε την - Οµάδες «n» µη επικαλυπτοµένων διαδοχικών αποτελεσµάτων (Κριτήριο 1) Το Κριτήριο 1 για Συνεχή παραγωγή του Πίνακα 14, συµπληρώνεται από την ΕΟ ΤΕ-20 µε την απαίτηση σ≥3 Πίνακας 14 Σχολιάζεται στην Αιτιολογική Έκθεση 9.7 Batching of constituent material O Πίνακας 21 αντικαθίσταται από τον Ε.Π. Πίνακα 21 που προτείνει η ΕΟ ΤΕ-20 Υλικά Τσιµέντο Νερό Πρόσµικτα σε ποσότητα >5% της µάζας τσιµέντου Σύνολο αδρανώνΑνοχή ± 2% της απαιτούµενης ποσότητας± 3% της απαιτούµενη ποσότητας Πρόσθετα και πρόσµικτα σε ± 3% της απαιτούµενης ποσοστά ≤ 5% ποσότητας Σηµείωση : Ανοχή είναι η ποσοστιαία διαφορά µεταξύ της επιδιωκόµενης και της µετρούµενης διαφοράς 9.8 Mixing of concrete Η ΝΟΤΕ αντικαθίσταται µε την Μετά την πλήρη ανάµιξη, η προσθήκη υπερρευστοποιητικού στο αυτοκίνητο αναµικτήρα, θα συνοδεύεται από επανανάµιξη, σε ταχύτητα ανάµιξης, που θα διαρκεί 1 min/m3 σκυροδέµατος και τουλάχιστον 5 min..9 10.1 General Η πρώτη φράση της τρίτης υποπαραγράφου (In general […] is recommended) αντικαθίσταται µε την Τα Εργοστάσια που παράγουν σχεδιαζόµενο σκυρόδεµα και ασκούν τα ίδια έλεγχο της αντοχής του σύµφωνα µε την παράγραφο 8 και τις συναρτηµένες µε αυτή, πρέπει να διαθέτουν Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής από αναγνωρισµένο φορέα Πιστοποίησης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα C. 10.2 Assessment, surveillance and certification of production contrle Προστίθεται στο τέλος της φράσης η ακόλουθη Το όνοµα του Οργανισµού Πιστοποίησης θα δηλώνεται.Παράρτηµα Β Identity testing for compressive strength Οι Προσθήκες της Εκδοτικής Οµάδας TC 104 για σκυρόδεµα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής, µεταφέρονται στον ΚΤΣ 2010.Παράρτηµα F Recommendation for limiting values of concrete composition Συµπλήρωση της τρίτης παραγράφου, από την ΕΟ ΤΕ-20 Σε περίπτωση συνθέσεων µε µέγιστο κόκκο 63 mm ελαττώνεται η ελάχιστη τιµή τσιµέντου του Πίνακα F1 κατά 20 kg. Σε περίπτωση µέγιστου κόκκου 16 και 8 mm, η ελάχιστη ποσότητα τσιµέντου αυξάνεται κατά 20 και 40 kg αντιστοίχως. Προστίθεται τελευταία παράγραφος Οι τιµές του Πίνακα που αφορούν ∆ιάβρωση λόγω ενανθράκωσης ή χλωριόντων αναφέρονται σε σκυρόδεµα χωρίς επιφανειακή προστασία.10 Παράρτηµα F Πίνακας F.1.A Χωρίς Κίνδυνο ∆ιάβρω σης1 2 3 4 5Κατηγορία έκθεσης Μέγ. Ν/Τ Ελάχ. κατηγορία αντοχής Ελάχ. περιεκτικότητα τσιµέντου Ελάχ. επικάλυψη mm Ελάχ. περιεκτηκότητα αέρα, %6X0∆ιάβρωση οπλισµού Χλωριόντα θαλασσινού νερού ∆ιάβρωση λόγω ενανθράκωσηςΤσιµ II, III, IV (Εκτος B-LL)Χλωριόντα εκτός του θαλασσινού νερούΤσιµ. Ι (+ΙΙ/Β-LL)XC1XC2XC3XC4XS!XS2XS3XS1XS2XS3XD1XD2CD3-0,650,600,550,500,500,500,450,500,500,450,500,500,45C12/15C 20/25C 20/25C 25/30C 30/37C 30/37C 35/45C 30/37C 32/40C 35/45-280300300320330360350330360350330330350-25253035404550404550404550C 28/35C 28/35C 28/35C 30/37-(α)(β)(γ)(γ)(α) Άοπλο σκυρόδεµα (β) Σκυρόδεµα επιχρισµένο σε απόσταση > του 1 km από ακτές και σκυρόδεµα µε θερµοµονωτικές πλάκες και επίχρισµα σε απόσταση ≤ του 1 km από ακτές. (γ) Μονίµως µέσα στη θάλασσα. Αυξηµένη ποσότητα τσιµέντου λόγω της απόπλυσης, ακόµη και αν διαστρώνεται µε tremie. Για προεντεταµένους τένοντες οι επικαλύψεις θα αυξάνονται κατά 10 mm (ΕΝ 1992) Αν η επικάλυψη υπερβαίνει τα 50mm θα προστίθεται επιδερµικός οπλισµός. Ελάχιστη κατηγορία σκυροδέµατος είναι το C 20/25. Αν τα επίγεια στοιχεία σκυροδέµατος είναι επιχρισµένα µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα η κατηγορία σκυροδέµατος υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία. Αν τα υπόγεια στοιχεία του σκυροδέµατος έχουν ασφαλτικές ή εποξειδικές επικαλύψεις η κατηγορία σκυροδέµατος υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία.11 Παράρτηµα F Πίνακας F.1.B Προσβολή από ψύξη απόψυξη1 2 3 4 5Κατηγορία έκθεσης Μεγ. Ν/Τ Ελαχ. κατηγορία αντοχής Ελάχ. περιεκτικότητα τσιµέντου Ελάχ. επικάλυψη mm Ελάχ. περιεκτικότητα αέρα %6XF1XF2Χηµική προσβολήXF3ΤριβήXF4XA1XA2XA30,600,550,500,550,500,500,550,500,45C 25/30C 25/30C 35/45C 25/30C 35/45C 30/37C 28/35C 30/37C 35/452803003203003203203203403603535XM1XM2XM30,500,450,40C 35/45 (C 32/40)C 40/50 (C 35/45)C 50/60 (C 45/55)354α-4α-4320 (300)340 (320)LA ≤ 27LA ≤ 25 (LA ≤20)360 (320)αΑδρανή σύµφωνα µε ΕΝ 12620:2002 ανθεκτικά σε παγετόΤσιµέντο ανθεκτικό σε θειικά(LA ≤ 20)LA ≤ 22 (LA ≤ 20)Όταν δεν προστίθεται αερακτικό πρόσθετο, η επίδοση του σκυροδέµατος ελέγχεται, µε κατάλληλη µέθοδο, µε σκυρόδεµα του οποίου η αντίσταση σε ψύξη-απόψυξη, για την αντίστοιχη κατηγορία έκθεσης, έχει αποδειχθεί ικανοποιητική. 2Όταν το SO4 οδηγοί σε κατηγορία XA2 και XA3 είναι επιτακτική η χρήση τσιµέντου ανθεκτικού σε θειικά. Όταν το τσιµέντο χαρακτηρίζεται, σε σχέση µε την αντοχή του σε θειικά, µέσης ή υψηλής ανθεκτικότητας, θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε κατηγορία έκθεσης ΧΑ2 (και ΧΑ1 όταν εφαρµόζεται) και υψηλής ανθεκτικότητας σε κατηγορία έκθεσης ΧΑ3.12 Παράρτηµα L Κοκκοµετρική ανάλυση αδρανών Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών δίνεται µε τις κοκκοµετρικές τους καµπύλες των Σχηµάτων 1-4 που διακρίνουν κοκκοµετρικές περιοχές ∆, Ε, Ζ µέσα στις οποίες συνιστάται να βρίσκονται οι κοκκοµετρικές καµπύλες επιλογής των σκυροδεµάτων για ειδικά έργα και τρόπους µεταφοράς και διάστρωσης.13 14 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣτον ΕΝ 206-1:2000 όλοι οι έλεγχοι του σκυροδέµατος, σε όλες τις φάσεις του, γίνεται αποκλειστικά από τον παραγωγό, σε αντίθεση µε το πρώτο Σχέδιο prENV 206 του 1989, που προέβλεπε και έλεγχο από τον χρήστη. Τώρα, ο χρήστης απλώς παραγγέλλει το σκυρόδεµα, µε τα χαρακτηριστικά που θέλει, αλλά δεν έχει το δικαίωµα να ελέγξει αυτά τα χαρακτηριστικά, και κυρίως την αντοχή. από την οποία εξαρτάται η ασφάλεια του σπιτιού του. Γι’ αυτό και στην παράγραφο 10.1 (τρίτη υποπαράγραφο) «Γενικά, συνιστάται», ο έλεγχος παραγωγής από επίσηµο φορέα Πιστοποίησης, µε εξαίρεση µόνο του τυποποιηµένου σκυροδέµατος χαµηλής αντοχής. Με αυτό το πνεύµα είναι συντεταγµένο όλο το κείµενο του ΕΝ 206-1:2000. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σκυρόδεµα χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής αναφέρεται µόνο µία φορά στον Πίνακα 13 που αφορά την συχνότητα δειγµατοληψιών. To BS 8500-2:2006 (6.4.2), διερµηνεύοντας ευκρινέστερα το πνεύµα του ΕΝ 206, απαγορεύει στα Εργοστάσια χωρίς Πιστοποίηση την παραγωγή σχεδιαζόµενου σκυροδέµατος και αυτή η απαίτηση εισάγεται και στην παράγραφο 10.1 του παρόντος.. Κατόπιν αυτού, όλα τα προτεινόµενα από την Εκδοτική Οµάδα ΤΕ 20 που αναφέρονται σε σκυρόδεµα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής (και εννοούν, βέβαια, σχεδιαζόµενο σκυρόδεµα, µεταφέρονται στον ΚΤΣ 2010. Σηµειώνεται πάντως ότι ο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, για να εφαρµοστεί αντικαθιστώντας τους Εθνικούς Κανονισµούς, πρέπει : – Να µεταφραστεί ελληνικά και η µετάφραση να σταλεί στη CEN – Η ελληνική µετάφραση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. – Να σχολιασθούν, να µεταφραστούν και να επισηµοποιηθούν όλοι οι Κανονισµοί ΕΝ που αναφέρονται µέσα στο ΕΝ 206-1 π.χ ο ΕΝ 12620 για τα «Αδρανή υλικά» και ο ΕΝ 13670 για την «Εκτέλεση Έργων από Σκυρόδεµα», στον οποίο αναγράφονται και τα σχετικά µε την µεταφορά του σκυροδέµατος, τη διάστρωση, συντήρηση κ.λπ.. – Να εξοπλιστούν όλα τα ελληνικά Εργαστήρια σκυροδέµατος µε τις κατάλληλες συσκευές για την εφαρµογή των Μεθόδων ελέγχου που προβλέπονται στο ΕΝ 206-1:2000.1 2 Normative references Η πρόταση της Ε.Ο . «Ε.Π Προστίθεται ΕΝ 12390-5. Έλεγχος…ελέγχου» διαγράφεται. Το σκυρόδεµα οδών και οδοστρωµάτων έχει ειδικές απαιτήσεις που δεν περιορίζονται µόνο στην αντοχή σε κάµψη. Γι’ αυτό και δεν καλύπτεται από το ΕΝ 206, όπως φαίνεται στο Κεφ. 1 Scope παρ. 6, πρώτη παύλα (–concrete to be used in road and other trafficked areas). Γι τον ίδιο λόγο διαγράφονται και οι προτάσεις των 5.5.1.4, 6.2.3 και 8.2.2.3 3 Definitions, symbols and abbreviations 3.1 Terms and definitions 3.1.11 Στην µετάφραση από τον ΕΛΟΤ του πρώτου Σχεδίου prENV 206, είχε αποδοθεί «Σχεδιαζόµενο µίγµα 3.1.12 Στην µετάφραση από τον ΕΛΟΤ του πρώτου Σχεδίου prENV 206, είχε αποδοθεί «Προδιαγραφόµενο µίγµα 3.1.32 Χαρακτηριστική αντοχή : characteristic strength Ο ορισµός που δίνεται στον ΚΤΣ 2010 είναι θεωρητικά πιο σωστός και αποκλείει την περίπτωση να θεωρηθεί population ο όγκος του σκυροδέµατος µιας πλάκας ή µιας βαρέλας. 3.1.47 Πυκνότητα νωπού σκυροδέµατος: density of fresh concrete Υπάρχει και στο BS 8500-2:2006.Πολύτιµο στοιχείο. Παλαιότερα χρησιµοποιούσαµε τον όρο «Φαινόµενο βάρος» 3.1.48 Συνεκτικότητα :Consistence Ενώ αναφέρεται στο κείµενο (4.2.1) δεν αναφέρεται στους Ορισµούς. 3.1.50 Εξίδρωση : bleeding Αναφέρεται στην ΝΟΤΕ 1 της παρ. 5.2.1 του ΕΝ 206 αλλά όχι στους Ορισµούς 3.1.51 Φαινόµενο βάρος νωπού σκυροδέµατος : Unit weight Παλαιός ορισµός που αντικαταστάθηκε από τον ορθότερο 3.1.47.Απαραίτητο στοιχείο κατά την διενέργεια της Μελέτης σύνθεσης, που µετράται και επί τόπου του έργου µαζί µε την κάθιση. Στο ACI 116 λέγεται ακόµη και Bulk density, και στο EN 206-1:2000 density of fresh concrete (Πίνακας 23). 3.1.52 ∆εν κατονοµάζονται στο ΕΝ 206. ∆ιακρίνονται από τα «δοκίµια του έργου» που αναφέρονται στα ακόλουθα. 3.1.53 Τα δοκίµια του έργου ελέγχοντα κατά διαστήµατα για την διαπίστωση της πορείας εξέλιξης της 2 αντοχής του έργου, όταν χρειάζεται (π.χ. στην περίπτωση προέντασης ή αφαίρεσης των ξυλοτύπων, ή απόδοσης µιας µεθόδου συντήρησης) 3.1. 54 Λεπτό αδρανές (filler aggregate) Ορισµός του ΕΝ 12620. Προστίθεται για να προσδώσει στο µίγµα ορισµένες ιδιότητες. 3.1.55 Παιπάλη (fines) Ορισµός του ΕΝ 12620 3.1.56 Άµµος (fine aggregate) Ορισµός του ΕΝ 12620. Στο NF 12620 ονοµάζεται Sable. Στον ΚΤΣ 2010 (4.3.2.3) δίνεται ορθότερος ορισµός 3.1.59 Συνεκτικότητα (consistence) T. C. Powers, The properties of fresh concrete, p 433, John Wiley and Sons, 1968, και ACI 116, Manual of Concrete Practice. 3.2 Symbols and abbreviations ΧΜ… Το ΕΝ 206 δεν περιλαµβάνει Τριβή και Απότριψη του σκυροδέµατος. Φαίνεται ότι η CEN θα την περιλάβει στο Πρότυπο που ετοιµάζει για «concrete to be used in roads and other trafficked areas», όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 Scope, στην πρώτη παύλα µετά την ΝΟΤΕ. Αν η ΕΟ ΤΕ-20 θέλει να εντάξει στο ΕΝ 206 και δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας (συµπαγή ή ηλοφόρα ελαστικά, περονοφόρα µε µεταλλικά επίσωτρα κ.λπ), όπως τα αναφερόµενα ως ΧΜ2 και ΧΜ3 του ΕΝ 1992-1-1 πρέπει να εισαγάγει ειδική παράγραφο στο κείµενο αναλύοντας τις κατηγορίες ΧΜ1, ΧΜ2, ΧΜ3 του ΕΝ 1992-1-1. Συνήθως αυτά τα δάπεδα γίνονται σε δύο στρώσεις. Επίσης, πρέπει να δώσει τιµές στους συντελεστές k1, k2, k3 µε τους οποίους το ΕΝ 1992-1-1 αυξάνει την επικάλυψη. Dmax ∆εν ορίζεται στο ΕΝ 12620 (το οποίο, ας σηµειωθεί, δεν έχει σχολιαστεί ούτε έχει δηµοσιευτεί). Αντιστοιχεί στο «upper (D) sieve size» της παρ.3.7 του ΕΝ 12620. (σ) Αναφέρεται στη παρ. 8.2.1.3. Στη διεθνή βιβλιογραφία της Στατιστικής, η τυπική απόκλιση του πληθυσµού συµβολίζεται µε σ (χωρίς παρένθεση), και η εκτίµηση της τυπικής απόκλισης του πληθυσµού µε s, ή sn αν n είναι ο αριθµός των δοκιµίων από τον οποίο υπολογίζεται το s. 4. Classification 4.1 Exposure classes related to environmental actions Πίνακας 1 Η ενανθράκωση του σκυροδέµατος προκαλείται από την είσοδο του ατµοσφαιρικού αέρα δια των τριχοειδών και τον σχηµατισµό CaCO3 από τα αλκάλια του τσιµέντου και το CO2 του αέρα. Το CaCO3 , ισχυροποιεί το σκυρόδεµα αλλά ρίχνει το pH από το 12,5 στο 7, πράγµα που προκαλεί την οξείδωση του οπλισµού. Το επίχρισµα από ασβεστοτσιµεντοκονία προσφύεται ισχυρά στην επιφάνεια του σκυροδέµατος και κλείνει τα τριχοειδή. 3 Επειδή ο συντελεστής θερµοπερατότητας του σκυροδέµατος είναι µεγάλος, τα εξωτερικά του στοιχεία (δοκοί, υποστυλώµατα και τοιχία) αποτελούν θερµογέφυρες που µειώνουν την µόνωση των εσωτερικών χώρων που επιδιώκουµε µε την τοποθέτηση θερµοµονωτικών πλακών στους τοίχους, µε τα διπλά τζάµια και τα διπλά παράθυρα. Τελευταία, µετά και τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, ενσωµατώνονται στις εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων σκυροδέµατος (δοκών, υποστυλωµάτων και τοιχίων) πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης που τοποθετούνται στο εσωτερικό των ξυλοτύπων πριν από το «σιδέρωµα».Η κυψελωτή µάζα τους, εκτός της θερµοµονωτικής προσφοράς, δηµιουργεί φραγµό που εµποδίζει την είσοδο αέρα και υγρασίας, δηλαδή των στοιχείων που προσβάλλουν τον οπλισµό και το σκυρόδεµα. Όταν µάλιστα επιχριστούν, όπως και οι υπόλοιπες επιφάνειες του κτιρίου, (οπότε δηµιουργείται φραγµός περίπου 45 mm), αποτελούν άριστη προστασία. Το σκυρόδεµα µπορεί να προστατευθεί επιφανειακά και µε ειδικά χρώµατα –κυρίως εποξειδικάόµως το µικρό τους πάχος κινδυνεύει από τραυµατισµούς. 5 Requirements for concrete and methods of verification 5.2.3. Use of aggregates 5.2.3.1 General Τα κοκκοµετρικά ∆ιαγράµµατα που υπήρχαν στους ΚΤΣ ’85, ΚΤΣ ’97 και προστίθενται στο DIN EN 206 (DIN 1045-2) βοηθούν στην κ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.