Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022

Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για ασφαλείς και Υγιεινούς χώρους εργασίας 2010 - 2011, σε ημερίδα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία)

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2010 - 2011 μηνία ος, ημερο Τόπhttp://hw.osha.europa.eu Οι εργασίες συντήρησης: Συμβάλλουν στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των χώρων εργασίας. Έχουν αντίκτυπο σε όλους τους χώρους εργασίας, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Είναι υπόθεση όλων σε μια επιχείρηση/οργανισμό, σε κάθε επίπεδο. Οι εργασίες συντήρησης μπορεί να περιλαμβάνουν την επιθεώρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, καθώς και την περιοδική συντήρηση, την επισκευή ή την αντικατάστασή τους. Αυτό σημαίνει: την ανάληψη δράσης σε περίπτωση βλάβης (διορθωτική συντήρηση), ή πρωτίστως, (ιδανική περίπτωση), την πρόληψη της βλάβης (προληπτική συντήρηση). Οι εργασίες συντήρησης μπορεί εύκολα να παραμεληθούν. Όμως, χωρίς τακτική συντήρηση στον χώρο εργασίας: οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές, είτε λόγω πρόκλησης ατυχήματος είτε εξαιτίας της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες, γεγονός που αποτελεί αιτία πρόκλησης επαγγελματικών ασθενειών, σοβαρών τραυματισμών ή και θανάτων. ΟΜΩΣ: Οι εργασίες συντήρησης μπορεί να αποτελούν από μόνες τους πηγή κινδύνου. Στην εργασία: το 10-15% όλων των θανατηφόρων ατυχημάτων, το 15-20% όλων των ατυχημάτων,έχουν σχέση με τις εργασίες συντήρησης. Οι εργαζόμενοι που εκτελούν εργασίες συντήρησης είναι πιθανόν να εκτίθενται σε διάφορες πηγές κινδύνου, όπου περιλαμβάνονται: φυσικοί παράγοντες κινδύνου, (όπως θόρυβος, κραδασμοί, υπερβολική ζέστη και κρύο), χημικοί παράγοντες κινδύνου ή επικίνδυνες ουσίες, (όπως ο αμίαντος), βιολογικοί παράγοντες κινδύνου, (όπως βακτήρια), ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου, (όπως το άγχος στην εργασία). Οι ειδικές πτυχές που αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: Έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης. Δομημένη προσέγγιση με βάση την εκτίμηση κινδύνου. Σαφείς ρόλοι και αρμοδιότητες. Σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες. Κατάλληλη κατάρτιση και εξοπλισμός. Τακτικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. Έχει επομένως ζωτική σημασία η σωστή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις/οργανισμούς: Η ασφαλής συντήρηση αποτελεί πρωτίστως νομική ευθύνη. Οδηγία 89/391 του Συμβουλίου – η «ΟδηγίαΠλαίσιο». Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθούν υπόψη: Το ηθικό καθήκον για προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων. Το οικονομικό κόστος λόγω της κακής συντήρησης για τους ίδιους τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις/οργανισμούς όπου εργάζονται και την κοινωνία ευρύτερα. Οι πέντε βασικοί κανόνες για ασφαλείς εργασίες συντήρησης: 1. Προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης: Συλλογή πληροφοριών. Διασφάλιση των απαιτούμενων ικανοτήτων των εργαζομένων που εκτελούν εργασίες συντήρησης. Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων. Διενέργεια εκτίμησης κινδύνου. Οι πέντε βασικοί κανόνες για ασφαλείς εργασίες συντήρησης: 2. Οργάνωση της ασφάλειας του χώρου: Διακοπή τροφοδοσίας. Ασφαλής λειτουργία των μηχανημάτων. Απομάκρυνση των ατόμων που δεν συμμετέχουν στις εργασίες συντήρησης. Οι πέντε βασικοί κανόνες για ασφαλείς εργασίες συντήρησης: 3. Χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ατομικής προστασίας. Οι πέντε βασικοί κανόνες για ασφαλείς εργασίες συντήρησης: 4. Εργασία σύμφωνα με τον προγραμματισμό, χωρίς αυτοσχεδιασμούς και παράκαμψη της καθορισμένης διαδικασίας λόγω πίεσης χρόνου. Οι πέντε βασικοί κανόνες για ασφαλείς εργασίες συντήρησης: 5. Διενέργεια τελικών ελέγχων, διασφάλιση της γενικότερης ασφάλειας πριν από την επανέναρξη των εργασιών. Ως εκ τούτου, η πανευρωπαϊκή Εκστρατεία 2010-2011 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» έχει ως στόχο να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με: Τη σημασία των εργασιών συντήρησης. Τους κινδύνους που ελλοχεύουν εάν οι εργασίες συντήρησης δεν εκτελούνται σωστά. Σημαντικές ημερομηνίες: Έναρξη της εκστρατείας: Στις 28 Απριλίου 2010, την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην ΕργασίαΕυρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οκτώβριος 2010 και Οκτώβριος 2011Εκδήλωση για τα Βραβεία Καλής Πρακτικής: 28 Απριλίου 2011Τελετή λήξης της εκστρατείας: Νοέμβριος 2011 Ποιος μπορεί να συμμετάσχει; Στην εκστρατεία μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε άτομο ή επιχείρηση/οργανισμός: Εργοδότες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ). Διευθυντές, επιβλέποντες, εργαζόμενοι. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων. Επαγγελματίες του κλάδου | της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Μπορείτε να συμμετάσχετε ενεργά: Διαδίδοντας πληροφορίες και υλικό σχετικά με την εκστρατεία, στην επιχείρηση/οργανισμό όπου εργάζεσθε και στους συναδέλφους σας. Λαμβάνοντας μέρος στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας, π.χ. στα Βραβεία Καλής Πρακτικής που προωθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για ασφαλείς εργασίες συντήρησης. Διοργανώνοντας δικές σας δραστηριότητες, π.χ.: μαθήματα κατάρτισης, συνέδρια, διαγωνισμούς και κουίζ, υποβολή προτάσεων και διαφημιστικές εκστρατείες. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν στην εκστρατεία λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Πανευρωπαϊκές οργανώσεις μπορούν επίσης να υποβάλουν υποψηφιότητα ως «εταίροι» της εκστρατείας και να λάβουν: Αναγνώριση (τα στοιχεία επικοινωνίας και τα λογότυπά τους θα εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο της εκστρατείας). Διαφήμιση για τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν στο πλαίσιο της εκστρατείας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός παρέχει ποικίλο υλικό για τη στήριξη της εκστρατείας: Οδηγό της εκστρατείας και τεχνικά δελτία. Περιπτωσιολογικές μελέτες καλής πρακτικής. Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις και βίντεο κινούμενων σχεδίων. Νέα σχετικά με τις εκδηλώσεις της εκστρατείας. και στις 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη χώρα σας στο πλαίσιο της εκστρατείας: Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της εκστρατείας: http://hw.osha.europa.eu Επικοινωνήστε με τον Εθνικό Εστιακό Πόλο της χώρας σας για πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις: ΕΛΛΑΔΑΥπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης Πειραιώς 40 - Τ.Κ. 10182 Αθήνα http://www.ypakp.gr Ε-mail: antchristodoulou.gr Τηλ.: (+30) 210 3214 310 Fax: (+30) 210 3214 310ΚΥΠΡΟΣΤμήμα Επιθεώρησης Εργασίας CY-1493 Λευκωσία http://www.mlsi.gov.cy/dli Ε-mail: director@dli.mlsi.gov.cy Τηλ.: (+357) 22 405 623 Fax: (+357) 22 663 788 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ. ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣhttp://hw.osha.europa.eu
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.