Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
Δέσποινα ΔρυμαλίτουΤοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος ΜηχανικόςΣχολιασμός Οδηγίας για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων, 20031. Ιστορικό Οδηγιών για τα Οδικά Συστήματα Αναχαίτισης στην Ελλάδα Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1317 "Οδικά Συστήματα Αναχαίτισης" είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 1998. Στη συνέχεια ο ΕΛΟΤ, που είναι ο αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για τις διαδικασίες εκπόνησης, επικύρωσης και ψήφισης των ευρωπαϊκών προτύπων, επικύρωσε και υιοθέτησε αυτό το πρότυπο. Επισημαίνεται, ότι στην Ελλάδα τα ευρωπαϊκά πρότυπα καθίστανται πρότυπα ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ ΕΝ …) και εντάσσονται στο εθνικό σύστημα τυποποίησης. Τα εθνικά πρότυπα που έρχονται σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποσύρονται. Επειδή τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 89/106 ΕΟΚ/21-22-88 του Συμβουλίου, συστάθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την Δ1α/ο/14/26/19.4.2003 απόφαση, Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση Οδηγιών για τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων εναρμονισμένων με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Επειδή δεν υπάρχουν επίσημες μεταφράσεις του ΕΛΟΤ για τα κείμενα του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1317, κρίθηκε αναγκαίο από την Ομάδα Εργασίας, να αποδοθεί στα ελληνικά το πρότυπο και ιδιαίτερα η ορολογία που αφορά στα στηθαία ασφαλείας.2. Σχολιασμός επί μέρους θεμάτων Συστήματα Αναχαίτισης ΟχημάτωνΣτηθαία ασφαλείαςΑπολήξεις αρχής και πέρατοςΣυναρμογέςΣυστήματα Απορρόφησης Ενέργειας ΠρόσκρουσηςΚατηγορίες επίδοσης, σύμφωνα με το μέρος 2 του ΕΝ 1317:Κατηγορίες επίδοσης, σύμφωνα με το μέρος 4 του ΕΝV 1317:Κατηγορίες επίδοσης, σύμφωνα με το μέρος 4 του ΕΝV 1317:Κατηγορίες επίδοσης, σύμφωνα με το μέρος 3 του ΕΝ 1317:ικανότητα συγκράτησης κατηγορία επίδοσηςκατηγορία λειτουργικού πλάτουςκατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης κατηγορία της ζώνης απομάκρυνσης του οχήματος  κατηγορία της μόνιμης πλευρικής μετατόπισης  κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσηςικανότητα συγκράτησης κατηγορία λειτουργικού πλάτους κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης κατηγορία επίδοσης / κατηγορία ταχύτητας  κατηγορία της μόνιμης πλευρικής μετατόπισης  κατηγορία της ζώνης επαναφοράς  κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης/home/archie/Desktop/IOK site/documents/comment SAO 2003.docΣελίδα:1 από 6 Δέσποινα ΔρυμαλίτουΤοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος ΜηχανικόςΣχ. 2: Καθορισμός των κατηγοριών επίδοσης κατά ΕΝ 1317Στον πίνακα 2 των Οδηγιών για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση των συστημάτων αναχαίτισης η έκφραση "λειτουργικό πλάτος" πρέπει να αντικατασταθεί με την "κατηγορία λειτουργικού πλάτους". Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τόσο στο ΕΝ 1317 όσο και στις εκθέσεις δοκιμών αναφέρεται η κατηγορία λειτουργικού πλάτους του συστήματος, που αντιστοιχεί σε ένα εύρος τιμών. Το ίδιο ισχύει και για τις παραγράφους 3.2 και 3.4. Στο εδάφιο 4.2.1 "Κρίσιμες αποστάσεις", η τελευταία παράγραφος της σελίδας 15 πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: Οι κρίσιμες αποστάσεις Α και ΑΕ είναι συνάρτηση της επιτρεπόμενης ταχύτητας (V επιτρ) και της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ της οδού και της εμπρόσθιας όψης του εμποδίου και προσδιορίζονται • για οδούς με Vεπιτρ > 100km/h και για αυτοκινητοδρόμους και οι παράπλευρες οδοί αυτοκινητοδρόμων με Vεπιτρ ≤ 100km/h στο σχ. 3 • για οδούς με Vεπιτρ = 80km/h έως 100km/h στο σχ. 4 • για οδούς με Vεπιτρ = 60km/h έως 70km/h στο σχ. 5. Στην τελευταία παράγραφο του εδαφίου 4.2.1 δίνεται ο ορισμός της καθοριστικής και όχι της κρίσιμης απόστασης. Αυτή είναι η απόσταση της οριογραμμής του σταθεροποιημένου οδοστρώματος και της όψης του εμποδίου (σχ. 6γ). Τα σχ. 6α και 6β πρέπει να απαλειφθούν. Ο πίνακας 4 πρέπει να αντικατασταθεί από το λογικό διάγραμμα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα και στο οποίο παρουσιάζεται η διαδικασία αξιολόγησης της αναγκαιότητας εγκατάστασης των στηθαίων ασφαλείας στην εξωτερική οριογραμμή του οδοστρώματος και της επιλογής της ελάχιστης απαιτούμενης ικανότητας συγκράτησης που πρέπει να παρουσιάζουν σε συνάρτηση με το είδος του πλευρικού εμποδίου και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κυκλοφορία. Η διαδικασία αξιολόγησης δίνεται σαφέστερα σε ένα διάγραμμα από ότι σε έναν πίνακα. Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι νέες κατηγορίες ικανότητας συγκράτησης που αναφέρονται στο αναθεωρημένο ΕΝ 1317. Σε σχέση με το διάγραμμα των RPS έχουν γίνει κάποιες αλλαγές αναφορικά με την ελάχιστη ικανότητα συγκράτησης των συστημάτων, διότι αρκετά μέλη της επιτροπής για την εκπόνηση των οδηγιών του 2003 εξέφρασαν αμφιβολίες κατά πόσον επαρκεί ένα σύστημα για παράδειγμα με ικανότητα συγκράτησης Ν2 σε περίπτωση κινδύνου για τους επιβαίνοντες σε απόσταση Α και Vεπιτρ. > 100km/h. Έτσι συμφωνήθηκε να αναθεωρηθεί ο πίνακας / διάγραμμα με βάση μελλοντικά δεδομένα που θα προκύψουν από έρευνες και την κατάλληλη στατιστική επεξεργασία τους./home/archie/Desktop/IOK site/documents/comment SAO 2003.docΣελίδα:2 από 6 Δέσποινα ΔρυμαλίτουΤοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος ΜηχανικόςΣτο εδάφιο 4.2.1.3 "Λειτουργικό πλάτος" το σχήμα 7, στο οποίο απεικονίζεται η απόσταση της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφαλείας από την οριογραμμή του οδοστρώματος και το λειτουργικό πλάτος πρέπει να διαμορφωθεί ως κατωτέρω. λειτουργικό πλάτοςαπόστασηΣ.Α. = Στηθαίο Ασφαλείας Σ.Α. κυκλοφοριακός χώρος Εμπόδιο κλίση > 1:3Σχ. 7: Διάταξη των στηθαίων ασφαλείας σε συνάρτηση με το λειτουργικό πλάτος και τον κυκλοφοριακό χώροΗ παράγραφος που ακολουθεί πρέπει να αναθεωρηθεί. Η ελάχιστη απόσταση της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφαλείας από την οριογραμμή του οδοστρώματος πρέπει να είναι ίση με 0,50m. Η μείωση της ελάχιστης απόστασης των 0,50m της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφαλείας από την οριογραμμή του οδοστρώματος επιτρέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίου στην ζώνη του λειτουργικού πλάτους, καλωδίων ή αποχετευτικών αγωγών κλπ. Η διατήρηση του απαιτούμενου εύρους ορατότητας μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερες αποστάσεις. Η απόσταση της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφαλείας από την οριογραμμή του οδοστρώματος μπορεί να αυξηθεί σε 1,00m έως 1,50m σε συνάρτηση με τις συνθήκες χώρου και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις το έρεισμα από την οριογραμμή της οδού έως το στηθαίο ασφαλείας πρέπει να σταθεροποιείται επαρκώς, ώστε αυτή η ζώνη να είναι προσβάσιμη. (ΠΡΟΣΟΧΉ δεν συνεπάγεται, ότι το σταθεροποιημένο έρεισμα κατασκευάζεται ωε ασφαλτικό οδόστρωμα ή σκυροδέματος). Πρέπει ακόμη να αναφερθεί και να τονιστεί, ότι στηθαία ασφαλείας με κατηγορία λειτουργικού πλάτους, που είναι μεγαλύτερη από την απόσταση μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφαλείας και της εμπρόσθιας όψης του εμποδίου, μπορούν να εγκατασταθούν, όταν προκύπτει από δοκιμές σύμφωνα με το ΕΝ 1317, ότι είναι δυνατή η συγκράτηση των οχημάτων και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος δεν μεταβάλλεται. Αυτή η αναφορά σχετίζεται με τον τελικό προσδιορισμό των πλατών των ερεισμάτων και των πεζοδρομίων των γεφυρών, ώστε να μην προκύπτουν τεράστια πλάτη αυτών των μερών της διατομής. Επισημαίνεται, ότι στην Εγνατία κατασκευάζονται φυτικά ερείσματα πλάτους έως και 4,50m./home/archie/Desktop/IOK site/documents/comment SAO 2003.docΣελίδα:3 από 6 Περιοχές που χρήζουν προστασίαςVεπιτρ > 50 km/hΑυξημένη πιθανότητα εκτροπήςΜΗΚ (ΒΟ) >3.000 φορτηγά/24hχημικές εγκαταστάσεις, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιοχές με έντονο τον χαρακτήρα της διαμονής παράπλευρες σιδηροδρομμικές γραμμές υψηλής ταχύτητας (ΣΓΥΤ με Vεπιτρ >160km/h) φέροντα στοιχεία τεχνικών έργων με κίνδυνο κατάρρευσης σε περίπτωση πρόσκρουσηςH4b H2ΜΗΚ (ΒΟ) >3.000 φορτηγά/24hH2 H1κανέναΚίνδυνος για τρίτους σε απόσταση ΑΕ π.χ.:Vεπιτρ > 100 km/hΜΗΚ (ΒΟ) >3.000 φορτηγά/24hH2παράπλευροι πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι παράπλευρη σιδηροδρομμική γραμμή με φόρτο >30 συρμούς/24h παράπλευροι οδοί με φόρτο > 500 οχ/24hH1 Vεπιτρ 80 - 100 km/hΜΗΚ > 3.000 οχ/24hΜΗΚ (ΒΟ) >500 φορτηγά/24hH1 N2κανέναΕπικίνδυνεςθέσειςΙδιαίτερος κίνδυνος για τρίτους σε απόσταση ΑΕ π.χ.:Vεπιτρ 60 - 70 km/hΜΗΚ > 3.000 οχ/24hΑυξημένη πιθανότητα εκτροπήςΜΗΚ (ΒΟ) >500 φορτηγά/24hH1 N2κανέναΙδιαίτερος κίνδυνος για επιβαίνοντες σε απόσταση Α π.χ.:Εμπόδιασυμπαγή εμπόδια κάθετα στην οδό δένδρα, μη παραμορφώσιμοι ιστοί ηχοπετάσματαVεπιτρ > 50 km/hΗ2Vεπιτρ 60 - 100 km/hΗ1 κανέναΚίνδυνος για επιβαίνοντες σε απόσταση Α π.χ.: μη ανατρεπόμενοι ορθοστάτες πινακίδων οχετοί τηλέφωνα άμεσης ανάγκης πρανή ορυγμάτων (n > 1:3) πρανή επιχωμάτων (Η > 3m, n > 1:3) τάφροι με απότομα πρανή βάθους > 1m ρέματα, ποταμοίVεπιτρ > 100 km/hVεπιτρ 80 - 100 km/hΗ2ΜΗΚ > 3.000 οχ/24hΗ1 κανέναVεπιτρ 60 - 70 km/hΜΗΚ > 3.000 οχ/24hΑυξημένη πιθανότητα εκτροπήςN2 κανέναναικανένα όχι Δέσποινα ΔρυμαλίτουΤοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος ΜηχανικόςΚριτήρια εφαρμογής των στηθαίων ασφαλείας στην εξωτερική οριογραμμή του οδοστρώματοςΣτο εδάφιο 4.2.1.4 "Μήκη των στηθαίων ασφαλείας" το τρίτο bullet πρέπει να αντικατασταθεί για λόγους σαφήνειας από Τα στηθαία ασφαλείας πρέπει να έχουν τουλάχιστον το μήκος L 2 πριν την θέση που χρήζει προστασίας ή όπου υπάρχει πλευρικό εμπόδιο, ώστε τα οχήματα που εκτρέπονται από την πορεία τους • και ολισθαίνουν κατά μήκος των απολήξεων και των στηθαίων ασφαλείας, να μην προσκρούουν στο εμπόδιο, όταν η απόστασή του από αυτά είναι μικρή ή • να μην διέρχονται πίσω από τα στηθαία ασφαλείας και να προσκρούουν σε εμπόδια που βρίσκονται πίσω από αυτά ή να εισέρχονται σε προστατευόμενη περιοχή, όταν η απόστασή τους από αυτά είναι μεγαλύτερη από 1,5m.Επίσης ο πίνακας 5α πρέπει να απαλειφθεί, διότι το μήκος L1 αναγράφεται στην έκθεση δοκιμής του κάθε συστήματος. Μάλιστα σε προδιαγραφές όπως οι RAL RG περιλαμβάνονται πίνακες με τα πιστοποιημένα συστήματα, όπου αναγράφεται το μήκος L1 για το κάθε ένα από αυτά. Στο εδάφιο 4.3.1.2 "Λειτουργικό πλάτος" – κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες στα σχήματα 16α – 16δ πρέπει να απεικονίζονται οι αποστάσεις των στηθαίων ασφαλείας από την οριογραμμή του οδοστρώματος (εδάφια 4.2.1 και 4.2.1.3). Επίσης το πλάτος της νησίδας μετράται από οριογραμμή οδοστρώματος σε οριογραμμή οδοστρώματος. Κατά συνέπειαν τα σχήματα αυτά πρέπει να διορθωθούν. Στο εδάφιο 4.4.1.1 "Ικανότητα συγκράτησης" – οριογραμμές γεφυρών και τοίχων αντιστήριξης ο πίνακας 6 πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:Επικίνδυνη περιοχή κάτω από γέφυρα ή τοίχο αντιστήριξης Ιδιαίτερη προστασία τρίτων Άλλες περιπτώσειςΟδοί με Vεπιτρ >100km/hH4bH2Vεπιτρ ≤ 100km/h Vεπιτρ ≤ 100km/h και και ΜΗΚ(ΒΟ) > 300 ΜΗΚ(ΒΟ) ≤ 300 φορτηγά/24h φορτηγά/24h H2H2Vεπιτρ ≤ 50km/hH2Η1H1κράσπεδο ύψους 0,15m έως 0,20m και κιγκλίδωμαΟι αυτοκινητόδρομοι και οι παράπλευρες οδοί αυτοκινητοδρόμων με V επιτρ ≤ 100km/h πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οδοί με Vεπιτρ > 100km/h.Σελίδα:5 από 6 Δέσποινα ΔρυμαλίτουΤοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος ΜηχανικόςΤο εδάφιο 4.7 που αναφέρεται στα προσωρινά στηθαία ασφαλείας που τοποθετούνται σε περιοχές εκτελούμενων έργων είναι απαραίτητο. Δεν αποτελεί αντικείμενο άλλων οδηγιών, όπως η εργοταξιακή σήμανση. Τα Παραρτήματα 1 και 3 είναι απαραίτητα. Επίσης οι ορισμοί του εδαφίου 2 θα μπορούσαν να μπουν σε παράρτημα. Το παράρτημα 4 που περιλαμβάνει αποσπάσματα του ΕΝ 1317 μπορεί να παραληφθεί. Στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να παραμείνουν κάποιοι πίνακες από τα μέρη 2, 3 και 4 του προτύπου για την ευκολία των αναγνωστών. Επειδή όμως τώρα συζητήθηκε η αναθεώρηση του προτύπου και έχουν γίνει αλλαγές, συνιστάται να μην περιληφθεί κάποιο απόσπασμα από το πρότυπο στην παρούσα οδηγία.Σελίδα:6 από 6
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.