Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ DIBt, ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια: Παν. Αναγνωστόπουλος Πολ. Μηχ. - Σύμβουλος ΙΟΚΤο Ινστιτούτο Δομικής Τεχνολογίας (IBt: Institut für Bautechnik) ιδρύθηκε το 1968 από το Κρατίδιο του Δυτ. Βερολίνου, μετά από συμφωνία με τα λοιπά κρατίδια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (τότε Δυτ. Γερμανίας). Την 1/1/1993 προσεχώρησαν στην ως άνω συμφωνία και τα πέντε νέα Κρατίδια της τέως Ανατ. Γερμανίας και το Ινστιτούτο, υπό την ονομασία DIBt (DIBt: Deutsches Institut für Bautechnik), ορίσθηκε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ως εκπρόσωπος της χώρας στην ΕΟΤΑ (European Organisation for Technical Approvals: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων). Το DIBt εξέδωσε το 1998 τις πρώτες δύο ΕΤΕ (Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις), ευoδώνοντας έτσι τις πολυετείς προσπάθειες της ΕΟΤΑ (και κυρίως του ιδίου του DIBt) για την κατάρτιση των Κατευθυντήριων Οδηγιών (ETAG), δηλ. το πλαίσιο αξιολόγησης των προϊόντων για την χορήγηση ΕΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της 89/106 ΕΟΚ. Από το 2000 το DIBt εκπροσωπεί την Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τεχνικής Αναγνώρισης (UEATc – Union Europeenne pour l’ Agrément technique dans la construction). Η UEATc ασχολείται με την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών τεχνικών εγκρίσεων. Συμμετέχουν σήμερα σ’ αυτήν 18 Ευρωπαϊκές χώρες (όχι όμως η Ελλάδα). Η Τεχνική Αναγνώριση έχει επικρατήσει να φέρεται υπό τον Γαλλικό όρο Agrément (Σημείωση: ακόμη και ο αντίστοιχος φορέας του Ην. Βασιλείου ονομάζεται ΒΒΑ: British Board of Agrément). Το 2007 το DIBt έλαβε την διαπίστευση φορέα τεχνικού ελέγχου για την εκτέλεση δοκιμών τύπου (type tests) δομικών υλικών.Το DIBt λειτουργεί ως φορέας για την προώθηση και υλοποίηση θεσμοθετημένων διατάξεων για τον τεχνικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται: • Η χορήγηση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων (ΕΤΑ) δομικών προϊόντων και συστημάτων (kits) στο πλαίσιο της Οδηγίας Δομικών Προϊόντων (89/106/ΕΟΚ) της 21ης Δεκεμβρίου 1988, η οποία εντάχθηκε στο Γερμανικό θεσμικό πλαίσιο με τον Νόμο των Δομικών Προϊόντων (Bauproduktengesetz) της 10/08/1992. Το DIBt είναι ο εξουσιοδοτημένος Γερμανικός φορέας για την χορήγηση των ΕΤΑ και συνεργάζεται με τους αντίστοιχους φορείς των λοιπών Ευρωπαϊκών Χωρών στο πλαισιο της ΕΟΤΑ. Οι ΕΤΑ ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ καθώς και σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.1 • Η χορήγηση Εθνικών Τεχνικών Εγκρίσεων (ABZ: Algemeine bauaufsichtliche Zulassungen) για δομικά προϊόντα και τύπους κατασκευής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα Κρατίδια (Lander) της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Κάθε χρόνο χορηγούνται περίπου 2000 ABZ για προϊόντα και κατασκευές για τα οποία δεν υπάρχουν κοινώς αποδεκτοί τεχνολογικοί κανόνες, δηλ. δεν υπάρχουν Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) ή Εθνικά Πρότυπα (DIN), αλλά και όταν τα προϊόντα αυτά αποκλίνουν σημαντικά από τα σχετικά πρότυπα. Οι ABZ (Zulassungen) πιστοποιούν την καταλληλότητα προϊόντων και κατασκευών, που δεν υπόκεινται σε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και δεν φέρουν ακόμη σήμανση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 89/106, προς ενσωμάτωση στα έργα. Οι ABZ ισχύουν σε όλα τα Κρατίδια της ΟΔΓ. • Η επεξεργασία τεχνικών εγκυκλίων όπως οι Technische Baubestimmungen (Τεχνικοί Κανονισμοί Κατασκευών) των Κρατιδίων και η επεξργασία και δημοσίευση των Καταλόγων Δομικών Υλικών (Bauregellisten) σύμφωνα με τους Κανονισμούς Κατασκευών (Bauordnungen) των Κρατιδίων. Οι Τεχνικοί Κανονισμοί περιλαμβάνουν κανόνες για τον σχεδιασμό, την διαστασιολόγηση και την εκτέλεση των εργασιών. • Η αναγνώριση εργαστηρίων δοκιμών, φορέων ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/106 (όπως έχει μεταφερθεί στην Γερμανική Νομοθεσία με τον Νόμο των Δομικών Προϊόντων), οπότε είναι Ευρωπαϊκής εμβέλειας, ή σύμφωνα με τις ισχύουσες στα Κρατίδια σχετικές διατάξεις (Landesbauordnungen), οπότε είναι εθνικής εμβέλειας. Η αναγνώριση των φορέων γίνεται κεντρικά από το DIBt, ενώ τα σχετικά πιστοποιητικά χορηγούνται ή από το DIBt ή από τα Κρατίδια, αναλογα με τις διατάξεις που ισχύουν εκεί. • Συμμετοχή στην επεξεργασία τεχνικών κανονισμών (προτύπων) σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Στελέχη του DIBt συμμετέχουν σε πολλές επιτροπές του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης (DIN: Deutsches Institut für Normung). • Η συμμετοχή στην εκπόνηση Τεχνικών Μελετών, την αξιολόγηση αυτών, την σύνταξη σχετικών τεχνικών εκθέσεων ή την διατύπωση προτάσεων. Υπό τον όρο Τεχνικές Μελέτες περιλαμβάνονται και τα ερευνητικά προγράμματα δομικών υλικών και εφαρμογών και η αξιολόγηση αυτών. • Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονας επί τεχνικών θεμάτων. • Η διεξαγωγή «δοκιμών τύπου» δομικών υλικών (type tests).Η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, www.dibt.de παρέχει εκτενείς πληροφορίες για τις δράσεις του DIBt, στην Γερμανική και την Αγγλική.2 Διαδικασία απόκτησης Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ) ΕνδιαφερόμενοςDIBt Προκαταρκτικές συζητήσεις για την διαπίστευση εάν το προϊόν ή το σύστημα καλύπτεται από εναρμινισμένα πρότυπα hENΥποβολή αίτησηςΔεν υπάρχει ETAG Το DIBT εξετάζει την ETAG που αφορά την ΕΤΑ Το DIBT επεξεργάζεται κριτήρια αξιολόγησης (1) Το DIBT καθορίζει τις δοκιμές/ελέγχους σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία ή με βάση τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησηςΑίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει το ¨πράσινο φως» για ΕΤΑ στην συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντωνΨήφιση και επικύρωση από την ΕΟΤΑΥποβάλλει στοιχεία τεκμηρίωσης για την τεχνική αξιολόγηση Το DIBT εκτιμά και αξιολογείΤο DIBT συντάσσει σχέδιο ΕΤΑΤο DIBT χορηγεί την ΕΤΑ (1)Το σχέδιο τίθεται σε ψηφοφορία στην ΕΟΤΑΕάν απαιτείται, μετά από συμφωνία με την επιτροπή εμπειρογνωμόνων SVA, η οποία δίνει συστάσεις (SVA: επιτροπή εμπειρογνωμόνων: Sachveständigenausschuss)3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.

Φόρμα επικοινωνίας
Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα. Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά.
Όνομα*Επίθετο*
E-mail*Τηλέφωνο

Θέμα*
Μήνυμα*
Ελάτε σε επαφή μαζί μας
Για οποιοδήποτε θέμα χρειάζεστε βοήθεια ή διασαφήνιση στείλτε μας e-mail μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Θα σας απαντήσουμε όσον το δυνατό γρηγορότερα.