Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020

Κείμενο του κ. Αθαν. Ν. Απέργη, Διπλ.Πολ.Μηχ/κου ΕΜΠ, με αναφορά σε θέματα ηχορύπανσης από την οδική κυκλοφορία και παραγωγής, ποιοτικών ελέγχων και εγκατάστασης ηχοπετασμάτων από προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.

Προκατασκευασµένα ηχοπετάσµατα αυτοκινητοδρόµων από οπλισµένο σκυρόδεµα Precast reinforced sound barriers Αθανάσιος Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ, ∆ιπλ.Πολ.Μηχ/κος ΕΜΠ, aperthan@hotmail.comΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη εκτεταµένων δικτύων αυτοκινητοδρόµων µέσα από κατοικηµένες περιοχές, οι αυξηµένες απαιτήσεις για την προστασία των κατοίκων από την όχληση του θορύβου αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα, οδήγησε στην εφαρµογή µεθόδων αντιµετώπισης του κυκλοφοριακού θορύβου. Εφαρµόζονται ανάλογα µε τη περίπτωση συνήθως η παθητική και η ενεργητική µέθοδος προστασίας για την αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου. Από τις συνηθέστερες και κοστολογικά χαµηλότερες µεθόδους ενεργητικής προστασίας από το κυκλοφοριακό θόρυβο είναι η τοποθέτηση κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου προκατασκευασµένων ηχοπετασµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι σηµαντικά, δεδοµένου ότι ελαγχιστοποιήται η όχληση από τον κυκλοφοριακού θόρυβο ενώ η παραγωγή και η τοποθέτηση των προκατασκευασµένων ηχοπετασµάτων είναι κοστολογικά η φθηνότερη µέθοδος από άλλες, ενώ συγχρόνως είναι µια λύση που δίνει αξιόλογα αισθητικά αποτελέσµατα στον σχεδιασµό του αυτοκινητόδροµου.ΟΡΙΣΜΟΙ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ορισµοί Η µονάδα έντασης του ήχου εκφράζεται ως I = ½ Po Uo (W/m2). Το δισεκατοµµυριοστό της έντασης αυτής είναι το όριο της ανθρώπινης ακοής 10 -12 W/m2 Αυτό ορίζεται διεθνώς ως κατώφλι ακοής Ιο = 10 -12 W/m2 . Ο λογάριθµος του λόγου της ηχητικής έντασης δίνεται σε BEL (προς τιµή του Graham Bell). Πρακτικά χρησιµοποιείται το 1/10 της µονάδας BEL ως «Ντεσιµπέλ» ή «dB» . Εάν θέσουµε όριο αναφοράς Ιο = 10 -12 W/m2 τότε έχουµε το «Ντεσιµπέλ» ή «dB», απόλυτο µέτρο για ηχητική ένταση. Τα απόλυτα µεγέθη ονοµάζονται στάθµη εντάσεως (dB =Level = Στάθµη) L = 10 lg I/Io dB. Το κατά Fletcher - Munson νοµογράφηµα στο Σχήµα 1 παρουσιάζει τη σχέση έντασης ήχου (W/m2), ηχητικής πίεσης (µbar) και συχνότητας ( Hz), καθορίζοντας τις καµπύλες Α (Phon) σε ηχητικές στάθµες, και αξιολογώντας τις ως µέτρο για τον προσδιορισµό της ανθρώπινης ενόχλησης από τον θόρυβο.1 Σχήµα 1. Νοµογράφηµα σχέσης έντασης ήχου (W/m2), ηχητικής πίεσης (Ν/m2) καισυχνότητας (Hz) καθορίζονται οι καµπύλες Α (Phon) σε ηχητικές στάθµες. (Fletcher και Munson)2 Πηγές θορύβου και µετρήσεις κυκλοφοριακού θορύβου Ο κυκλοφοριακός θόρυβος δηµιουργείται από πολλούς παράγοντες κατά τη κίνηση των οχηµάτων στους αυτοκινητόδροµους. Μερικοί βασικοί παράγοντες είναι οι εξής: • • • • • • • • •Το είδος και το µέγεθος του κινητήρα των οχηµάτων Η επιφάνεια του οδοστρώµατος Η επιφάνεια και το µέγεθος των ελαστικών Η αεροδυναµική µορφή της καρότσας του οχήµατος Η ταχύτητα των οχηµάτων Πυκνότητα κίνησης Είδος οχήµατος (Επιβατικό, Φορτηγό, Μοτοσυκλέτα) Περιβάλλον του αυτοκινητόδροµου ( Π.χ. Πρανή, Φυτεµένες επιφάνειες κλπ) Τρόπος χάραξης του αυτοκινητόδροµου (Ευθεία, καµπύλη, κλίση κλπ)Για τη αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου σε περίπτωση µελέτης νέου αυτοκινητόδροµου ή νέας χάραξης υπάρχει η δυνατότητα προσεγγιστικής µεθόδου για τον υπολογισµό της στάθµης εντάσεως. Υπολογίζονται κατ’ αρχάς η µέση ηµερήσια στάθµη L m,D (Hηµερήσια από 6:00 -22:00) και η µέση νυχτερινή L m,Ν (Νυχτερινή 22:00 – 6:00). Για τον υπολογισµό λαµβάνονται υπ’ όψη η ωριαία πυκνότητα κυκλοφορίας (Μ) το ποσοστό συµµετοχής (p) βαρέων οχηµάτων (Άνω των 2,8 t), η ηχητική πηγή προσδιορίζεται σε ύψος 2,25 m από το στάθµη του οδοστρώµατος. ∆ιορθωτικοί συντελεστές λαµβάνονται υπ’ όψη όπως: Υπέρβαση επιτρεπόµενης ταχύτητας, επιφάνεια οδοστρώµατος, κλίση του δρόµου, τοπογραφία του περιβάλλοντος του αυτοκινητόδροµου κλπ. Η υπολογισµένη µέση ηµερήσια Lm,D και η µέση νυχτερινή στάθµη έντασης Lm,Ν συγκρίνεται µε την αντίστοιχη επιτρεπόµενη της περιοχής , και προτείνονται τα µέτρα αντιµετώπισης. Στο νοµογράφηµα του Σχήµατος 2.φαίνεται η δυνατότητα µείωσης της στάθµης έντασης L (dB) σε συνάρτηση του ύψους του πρανούς ή του ηχοπετάσµατος (m).3 Σχήµα 2. Υπολογισµός µείωσης στάθµης έντασης ∆L (dB) σε συνάρτηση του ύψους του πρανούς ή του ηχοπετάσµατος (m) και της απόστασης(m) από τη πηγή του θορύβου. Η επαλήθευση της υπολογιστικής προσέγγισης είναι η επί τόπου µέτρηση. Βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 1793-1 και -2 πραγµατοποιούνται επί τόπου οι µετρήσεις θορύβου. Μετρήσεις θορύβου γίνονται χρονικά όλο το 24ωρο, χωρίζοντας όπως προαναφέρθηκε σε µετρήσεις ηµέρας 6:00 -22:00 και µετρήσεις νύχτας 22:00 – 6:00. Η µέση στάθµη έντασης L m,D και L m,Ν (dB) Α είναι αντιστοίχως το κριτήριο για την ενόχληση από το θόρυβο. ∆ιεθνή και Ελληνικά πρότυπα και επιτρεπτά όρια κυκλοφοριακού θορύβου. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουµε την κατευθυντήρια οδηγία 2000/14/ΕΚ, η οποία εφαρµόζεται από τις 24.06.2005 (Αξιολόγήση και αντιµετώπιση του θορύβου του περιβάλλοντος). Αντιστοίχως, βάσει της οδηγίας 2002/49/ΕΚ πρέπει να συνταχθεί χαρτογράφηση των πηγών θορύβου σε εθνικό επίπεδο. Μέχρι 30.06.2007 όφειλε κάθε κράτος-µέλος να έχει χαρτογραφήσει στάθµες θορύβου για : • Πόλεις άνω των 250.000 κατοίκων • Αυτοκινητόδροµους µε κυκλοφορία άνω των 6.000.000 οχηµάτων/ ετησίως • Σιδηροδροµικές γραµµές µε κυκλοφορία άνω των 60.000 συρµών/ ετησίως • Μεγάλα Αεροδρόµια . Στην Ελλάδα έχουµε γενικά τις εξής κανονιστικές διατάξεις: Την συµµόρφωση στις περιβαντολογικές οδηγίες της ΕΕ, για την 2000/14 ΕΚ την ΚΥΑ393/2028/ΦΕΚ Β 148/1.10.03 και για την 2005/88 ΕΚ την ΥΑ9272/471/ΦΕΚ Β/02.03.07. Τέλος τον καθορισµό δεικτών ανωτάτων ορίων θορύβου σε αυτοκινητόδροµους:4 ΥΑ 17252/92/ΦΕΚ 396/Β/19.06.92 που ορίζει ότι η µέση στάθµη θορύβου να µην υπερβαίνει Leq (8:00-20:00) τα 67 dB(A) και η L10 (18ωρο) να µη υπερβαίνει τα 70 dB(A). Βάσει δε της ΚΥΑ 13586/724/ΦΕΚ Β 384/28.03.06, ορίζεται ο τρόπος χαρτογράφησης του θορύβου στους αυτοκινητόδροµους. Μέχρι σήµερα έχει χαρτογραφηθεί κατόπιν µετρήσεων ο κυκλοφοριακός θόρυβος στην Αττική Οδό.ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Ο ενεργητικός τρόπος αντιµετώπισης του κυκλοφοριακού θορύβου βρίσκει πολλές εφαρµογές στους αυτοκινητόδροµους όταν διασχίζουν κατοικηµένες περιοχές. Μερικές απ’ αυτές είναι οι εξής επεµβάσεις : • • •Σήραγγες Κλειστές κατασκευές Χωµάτινα αναχώµαταΟι επεµβάσεις αυτές επιβαρύνουν το κόστος του αυτοκινητόδροµου. Είναι απαραίτητες όµως όταν ο αυτοκινητόδροµος περνά µέσα από πυκνοκατοικηµένες περιοχές, ή από περιοχές υψηλής περιβαντολογικής ευαισθησίας (βλ. Σήραγγες Αττικής Οδού στα Βριλήσσια, Περιφερειακή Υµηττού στην Αγία Παρασκευή, Εγνατία Οδός στη Πίνδο, Βάλια-Κάλντα κλπ) Ηχοµονωτικές κατασκευές Πρόκειται για εγκατάσταση αντιθορυβικών διατάξεων που τοποθετούνται και πακτώνονται παραπλεύρως των οδικών (ή σιδηροδροµικών) διαδροµών ή και ακόµα στη κεντρική νησίδα των αυτοκινητοδρόµων, στα στηθαία ασφαλείας, στα ερείσµατα της οδού, στις στέψεις των πρανών, σε τοίχους αντιστήριξης κλπ. Τα ηχοπετάσµατα µπορεί να είναι από σκυρόδεµα, από µέταλλο, ξύλο, πλαστικό γυαλί κλπ ή και συνδυασµό των υλικών αυτών. Ηχοµονωτικές κατασκευές από προκατασκευασµένο σκυρόδεµα •Αναχώµατα µε µεγάλη κλίση. ∆ηµιουργούνται από τρισδιάστατα προκατασκευασµένα στοιχεία τα οποία γεµίζονται µε φυτικές γαίες και ακολούθως φυτεύονται, δίνοντας την εντύπωση φυσικού πρανούς.Σχήµα 3. Αναχώµατα µε µεγάλη κλίση, από τρισδιάστατα προκατασκευασµένα στοιχεία. 5 •Κιβωτιόσχηµα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα (caissons). Συναρµολογούνται επί τόπου εν ξηρώ και σχηµατίζουν κιβωτιόσχηµα πρανή. Ακολούθως γεµίζονται µε φυτικές γαίες και φυτεύονται. Μπορούν να διαµορφωθούν µε µεγάλες κλίσεις. Σχήµα 4. •Κιβωτιόσχηµα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα (Caissons)"Πράσινοι Τοίχοι". Συναρµολογούνται από κοίλα ή ορθογωνικά προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος. Μπορούν να φτάσουν, µέχρι ύψους 3,60 m. Επιτυγχάνονται µεγάλες ή και κάθετες κλίσεις ενώ συγχρόνως φυτεύονται.Σχήµα 5.Συναρµολογούνται τοίχοι από κοίλα ή ορθογωνικά προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος6 Επίπεδα προκατασκευασµένα τοιχία (Σχήµα 6) από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τοποθετούνται κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου και έχουν τέτοιο ύψος ώστε να µειώνονται οι µέσες στάθµες έντασης Lm,D και Lm,Ν (dB) Α ώστε να είναι χαµηλότερες των επιτρεποµένων για την υπ’ όψη περιοχή.•Σχήµα 6.Επίπεδα προκατασκευασµένα τοιχία από οπλισµένο σκυρόδεµα µε ανάγλυφη επιφάνεια.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ Ιδιότητες προκατασκευασµένων ηχοπετασµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα Τα προκατασκευασµένα ηχοπετάσµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα διακρίνονται σε 2 βασικά είδη, όσο αφορά τις ιδιότητες τους που εξαρτώνται από την εξωτερική τους επιφάνεια: Τα τοιχία που αντανακλούν τον θόρυβο, µε λεία ή απογυµνωµένη (ξεπλυµένη) επιφάνεια, και τα τοιχία που απορροφούν τον θόρυβο, µε πορώδη επιφάνεια ή µε ηχοµονωτικά υλικά επικολληµένα ή πακτωµένα στην επιφάνειά τους. Στη πράξη χρησιµοποιούνται περισσότερο τα τοιχία µε λεία επιφάνεια (π.χ. στο σιδηροδροµικό δίκτυο της Γερµανίας µέχρι το 2007 είχαν τoποθετηθεί 35.000 m προκατασκευασµένα ηχοπετάσµατα µε επίπεδη επιφάνεια ) Οι βασικές τεχνικές απαιτήσεις για τα προκατασκευασµένα ηχοπετάσµατα είναι οι εξής: • • • • • • •Το απαιτούµενο ύψος των ηχοπετασµάτων να είναι τόσο, ώστε η µείωση της µέσης στάθµης εντάσεως του κυκλοφοριακού θορύβου να είναι τουλάχιστον 10 (dB) Α. Όλα τα µέρη που απαρτίζουν τα ηχοπετάσµατα και οι φυσικές τους ιδιότητες πρέπει να µη αλλοιώνονται στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Πρέπει να έχουν µεγάλο χρόνο ζωής, χωρίς συντήρηση Να είναι πυρασφαλή Να µη επιδρούν τα καυσαέρια στις ιδιότητες τους Να είναι αισθητικά αποδεκτά µε το περιβάλλον της οδού Να µη κουράζουν κατά την οδήγηση µε επαναλαµβανόµενα σχήµατα 7 Μορφή κλπ χαρακτηριστικά των προκατασκευασµένων ηχοπετασµάτων Η επιλογή των προκατασκευασµένων ηχοπετασµάτων εξαρτάται κάθε φορά από το συγκεκριµένο έργο. Οι διαστάσεις τους, και τα λοιπά τους χαρακτηριστικά (µείωση µέσης στάθµης θορύβου, επιφάνεια/χρώµα, αντοχή, ποιότητα σκυροδέµατος, χαλύβδινος οπλισµός κλπ) είναι παράµετροι που επιβάλλονται από τους κανονισµούς και ακολούθως επιλέγονται σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά της οδοποιίας, και του περιβάλλοντος. Τα ηχοπετάσµατα από σκυρόδεµα αποτελούνται από προκατασκευασµένες πλάκες σκυροδέµατος κατηγορίας C30/37 (βάσει ΕΝ 206-1) και ο οπλισµός τους από χάλυβα κατηγορίας B500C. Η ακρίβεια των διαστάσεων τους παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία συναρµολόγησης επί τόπου. Οι επιφάνειες συνήθως φέρουν διακοσµητικά σχήµατα (ανάγλυφα κλπ). Κάθε ηχοπέτασµα (τοιχίο) οφείλει να έχει µοναδικό αριθµό σειράς (serial number) σε σηµείο µη ορατό στη τελειωµένη κατασκευή. Οι επιφάνειες τους διαµορφώνονται βάσει της µελέτης και µπορεί να φέρουν αντιρρυπαντική επάλειψη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ Η παραγωγή των ηχοπετασµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα λόγω των ποιοτικών απαιτήσεων είναι απαραίτητο να γίνεται γενικά µε τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπεται για τη βιοµηχανία προκατασκευής, δηλ. σε στεγασµένο χώρο µε εργοστασιακό Η/Μ εξοπλισµό και αντίστοιχη υποδοµή (γερανογέφυρες, µονάδα παραγωγής σκυροδέµατος µε αυτόµατα ζυγιστήρια, εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου κλπ), εφαρµογή του ΚΤΣ-97, εφαρµογή συστήµατος διαδιασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001, σήµανση CE κλπ Τρόπος παραγωγής ∆εδοµένου ότι και οι δύο επιφάνειες του ηχοπετάσµατος πρέπει να είναι εµφανείς, η παραγωγή τους πραγµατοποιείται είτε µε ανακλινόµενο σιδηρότυπο είτε µε µεταλλικό σιδηρότυπο που βρίσκεται σε όρθια θέση. Για την δεύτερη µέθοδο ο σιδηρότυπος πρέπει να διαθέτει διπλό τοίχωµα.. Σχήµα 7Βιοµηχανική παραγωγή ηχοπετάσµατος σε φάση σκυροδέτησης µε τον διπλό µεταλλικό σιδηρότυπο σε κατακόρυφη θέση.(ΠΡΟΕΤ ΑΕ) 8 Ο τρόπος αυτός παραγωγής εξασφαλίζει µεγάλη ακρίβεια διαστάσεων του παραγόµενου ηχοπετάσµατος, καθώς και το εµφανές των δύο επιφανειών (βλ. Σχήµα 7). Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος επιτυγχάνεται µε εξωτερικούς δονητές. Με πρόβλεψη πρόωρης ωρίµανσης (π.χ. χρήση ατµού) εξασφαλίζεται συχνότερη χρήση σιδηροτύπων άρα και υψηλότερη παραγωγικότητα Σκυρόδεµα Η ποιότητα του σκυροδέµατος εξαρτάται από τα εντατικά µεγέθη, και την απαίτηση σε διαχρονικότητα. Συνήθως προδιαγράφεται από τον µελετητή. Επειδή όµως τα ηχοπετάσµατα οφείλουν να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις, για την τυποποιηµένη παραγωγή προδιαγράφεται κατηγορία σκυροδέµατος κατ’ ελάχιστο C30/37. Χαλύβδινος οπλισµός Ο τρόπος οπλισµού εξαρτάται από τα εντατικά µεγέθη, και καθορίζεται από τον µελετητή. Συνήθως κατασκευάζονται κλωβοί σε αυτόµατα µηχανήµατα, αντιστοίχων διαστάσεων και µορφής µε το ηχοπέτασµα. Η απαιτούµενη επικάλυψη του οπλισµού προδιαγράφεται βάσει των περιβαλλοντικών δράσεων και υλοποιείται µε αντίστοιχους αποστατήρες. (ΕΚΩΣ 2000, Κεφ.5) Αποθήκευση και µεταφορά Τα έτοιµα ηχοπετάσµατα αποθηκεύονται στον χώρο του εργοστασίου παραγωγής σε κάθετη ή και σε οριζόντια θέση. Για τον λόγο αυτό φέρουν αγκύρια ώστε να έρθουν από την κάθετη θέση της παραγωγής στην οριζόντια της αποθήκευσης. Στοιβάζονται µε προδιαγεγραµµένο τρόπο ώστε να µη µεταφέρουν τα νεκρά φορτία τους στις κάτω στρώσεις. Μεταφέρονται στο έργο και στοιβάζονται µε τον ίδιο τρόπο µέχρι να τοποθετηθούν κάθετα στο ρείθρο της οδού.ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πιστοποιητικά Οι ηχοαπορροφητικές ιδιότητες του ηχοπετάσµατος ελέγχονται και πιστοποιούνται µε βάση τα καθοριζόµενα στα πρότυπα ΕΝ 1793-1 και ΕΝ 1793-2 ∆ιαστάσεις ετοίµων ηχοπετασµάτων Ελέγχονται οι γεωµετρικές διαστάσεις το ορθογωνικό σχήµα της πλάκας (οι κάθετες και οριζόντιες διαστάσεις) και το µήκος των διαγωνίων, µε αποδεκτή απόκλιση < 1,50 cm Επιφάνεια Έλεγχος της οµαλότητας της επιφάνειας των ηχοπετασµάτων. Αποδεκτή διαφορά < 1 cm. Έλεγχος ποιότητας αντιρρυπαντικής επάλειψης σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Οπτικός έλεγχος εκδορών, ρηγµατώσεων κλπ φθορών στο σκυρόδεµα. Αντοχή σκυροδέµατος Ελέγχεται η αντοχή του προδιαγεγραµµένου σκυροδέµατος, και του χαλύβδινου οπλισµού βάσει της µελέτης.9 Κατά τα άλλα ισχύουν οι προδιαγραφές για έλεγχο όπως και σε όλα τα προκατασκευασµένα προϊόντα από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως απαιτείται για τις αντίστοιχες περιπτώσεις: (ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, ΚΤΣ 97 κλπ) Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος βιοµηχανικής παραγωγής Βάσει του ΚΤΣ-97, του ISO 9001 και των απαιτήσεων σήµανσης CE και τα προκατασκευασµένα προϊόνταν από οπλισµένο σκυρόδεµα, προδιαγράφονται οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί έλεγχοι που πρέπει να εφαρµοστούν στη φάση της παραγωγής και στο έτοιµο προϊόν. Ειδικώς για τα ηχοπετάσµατα ελέγχονται επιπλέον ο αριθµός σειράς (serial number), καθώς και τα πιστοποιητικά των υλικών στερέωσης που τα συνοδεύουν (ποιότητα γαλβανισµένων στοιχείων στήριξης και ορθοστατών, αγκύρια κλπ)ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Συνήθως ο µελετητής υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση κατασκευαστικά σχέδια του συστήµατος τοποθέτησης των ηχοπετασµάτων. Τα σχέδια αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες όλων των εξαρτηµάτων, τον τρόπο σύνδεσης και στερέωσης καθώς και τις µέγιστες επιτρεπόµενες κατασκευαστικές ανοχές. Τα ηχοπετάσµατα µεταφέρονται σε κάθετη ή και σε οριζόντια θέση. Κατά τη µεταφορά χρησιµοποιούνται υλικά στοίβαξης που δεν προξενούν φθορές στις επιφάνειες τους, (π.χ. ξύλινοι αποστάτες, τάκοι κλπ) έτσι ώστε τα στοιχεία των ηχοπετασµάτων να µη έρχονται σε επαφή µεταξύ τους ή µε τα µεταλλικά µέρη του µέσου µεταφοράς. Σχήµα 8. Τοποθέτηση προκατασκευασµένου ηχοπετάσµατος (ΠΡΟΕΤ ΑΕ)10 Για την τοποθέτηση τους απαιτείται ακριβής χάραξη µε τοπογραφικό όργανο. Πριν τη στερέωσή τους στην αντίστοιχη υποδοµή (ρείθρο, κλπ) πρέπει να χρησιµοποιούνται οδηγοί (πατρόν) για την ακριβή τοποθέτηση τους. Εάν χρησιµοποιούνται ορθοστάτες (µεταλλικοί ή προκατασκευασµένοι από σκυρόδεµα) τοποθετούνται κατακόρυφα στην προδιαγραφόµενη θέση και στις αντίστοιχες αποστάσεις. Τα ηχοπετάσµατα (ή οι ορθοστάτες) πριν από την πάκτωση τους στηρίζονται µε προσωρινά συστήµατα που εξασφαλίζουν την κατακορυφότητα τους και την µεταξύ τους απόσταση. Τα προσωρινά συστήµατα στήριξης διατηρούνται όσο είναι απαραίτητο ώστε τα ηχοπετάσµατα ή οι ορθοστάτες τους να γίνουν αυτοστήριχτα. Στα ηχοπετάσµατα, είτε είναι µεµονωµένα είτε είναι εντός πλαισίων, εφαρµόζονται ελαστικά παρεµβλήµατα στα σηµεία επαφής µε τους ορθοστάτες ή τα παρακείµενα ηχοπετάσµατα για την εξασφάλιση πλήρους επαφής και σταθερότητας (βλ. Σχήµα 8). Ενδείκνυται πριν την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης ο Ανάδοχος των ηχοπετασµάτων να ετοιµάσει δοκιµαστικό τµήµα επί τόπου του έργου από 3-4 ηχοπετάσµατα προκειµένου να το εγκρίνει τεχνικά και αισθητικά η Επίβλεψη.Σχήµα 9Προκατασκευασµένα ηχοπετάσµατα στην Αττική Οδό (ΠΡΟΕΤ ΑΕ)ΚΟΣΤΟΣ Η µέση τιµή πλήρως εγκατεστηµένων προκατασκευασµένων ηχοπετασµάτων κυµαίνεται περί τα 500,00 €/m (τρέχον µέτρο πλήρους κατασκευής).11 Λαµβανοµένου υπόψη ότι το κόστος κατασκευής ενός οδικού άξονα ανέρχεται στα 2.000.000 έως 10.000.000 €/m (επαρχιακή οδός - αυτοκινητόδροµος), και το ποσοστό του µήκους γειτνίασης της οδού µε χώρους κατοικίας και λοιπών δραστηριοτήτων είναι περιορισµένο, η τοποθέτηση προκατασκευασµένων ηχοπετασµάτων συµµετέχει πολύ λίγο στο τελικό κόστος της κατασκευής της οδού (όχι περισσότερο από 0,3 0/00 έως 0,6 0/00 ,ανάλογα µε το είδος και το τελικό κόστος της οδού). Είναι δε απορίας άξιο γιατί δεν τοποθετούνται ηχοπετάσµατα στον βαθµό που απαιτείται στους Ελληνικούς αυτοκινητόδροµους αφού το κόστος τους, συγκριτικά, είναι τόσο µικρό ενώ η ενόχληση από τον κυκλοφοριακό θόρυβο είναι τόσο µεγάλη.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου µε την τοποθέτηση κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου προκατασκευασµένων ηχοπετασµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα βρίσκει τελευταία όλο και µεγαλύτερο πεδίο εφαρµογής στους αυτοκινητόδροµους που εφάπτονται ή διασχίζουν κατοικηµένες περιοχές αλλά και σε περιοχές υψηλής περιβαντολλογικής ευαισθησίας, γιατί είναι µία φθηνή, γρήγορη και αποτελεσµατική µέθοδος.ΑΝΑΦΟΡΕΣ Βιβλιογραφία Zeller Franke /Das Physikalische Rüstzeug des Ingenieuers / Technik-Tabellen Verlag / Darmstad / 1963Άρθρα σε τεχνικά περιοδικά και εισηγήσεις σε Συνέδρια Zentgraf Thomas / Schallschutz-Elemente aus Beton / Beton + Fertigteiljahrbuch / Bauverlag/2007 Sichtbeton/ Merkblatt/ Deutscher Beton Verein/03.1997 Dietsch Wolfang / Lärmschutzmassnahmen an Strassen / Beton + Fertigteiljahrbuch / Bauverlag/1979 Απέργης Αθανάσιος / Η αντιµετώπιση του θορύβου των οχηµάτων µε τοιχία από σκυρόδεµα / 7ο Συνέδριο Σκυροδέµατος / Πάτρα 198512
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.