Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020

ΦΕΚ 398Β / 21-03-2007

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2007.03.26 10:51:35 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio8631ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 398 21 Μαρτίου 2007ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολο− κληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων, που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ. ....................... 1 Προκήρυξη χρηματικής αμοιβής για τη σύλληψη δρα− στών αξιοποίνων πράξεων. ................................................... 2ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/06/52/ΦΝ 443 (1) Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκλη− ρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων, που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπη− ρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 2. Το π.δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκε, συμπλη− ρώθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α΄/2.8.2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμ− βάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». 4. Ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της από− φασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Καθορίζουμε τις οδούς του Ν. Αττικής και τα ολο− κληρωμένα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, που η συ− ντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ, ως κατωτέρω: 1. Για το Ν. Αττικής οι οδοί αυτοί καταγράφονται στον Πίνακα 1, ο οποίος επισυνάπτεται ως Παράρτημα της παρούσας απόφασης. Αρμόδια για τη συντήρηση των οδών αυτών Υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Κατασκευ− ής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ).Οι τυχόν υφιστάμενοι στις ανωτέρω οδούς παράπλευ− ροι οδοί δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. 2. Για το παράπλευρο και δευτερεύον οδικό δίκτυο της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας−Σταυρού−Α/δ Σπά− των και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού στο Ν. Αττικής, αρμόδια υπηρεσία ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων / Σταυρός –Ελευσίνα, Ρίο − Αντίρριο (ΕΥΔΕ/ΣΕΡΑ). 3. Για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Νέα Χάραξη) από Κίσσαμο−Χανιά−Ρέθυμνο−Ηράκλειο−Αγ. Νικόλαο− Σητεία, αρμόδια υπηρεσία ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων / Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΕΥΔΕ/Β.Ο.Α.Κ.). 4. Για τα τμήματα των παρακάτω αυτοκινητοδρόμων, με το αντίστοιχο δευτερεύον οδικό δίκτυο (δευτερεύ− ουσες οδοί των ανισόπεδων κόμβων, παράπλευροι οδοί (S.R.) α) Α/Δ Παράκαμψης Πάτρας, β) Ν.Ε.Ο. Πάτρας – Κορίνθου, γ) Α/Δ ΠΑΘΕ/ Τμήμα: Κόρινθος – Ελευσίνα (Τέλος Ατ− τικής Οδού), δ) Α/Δ ΠΑΘΕ/Τμήμα: Μεταμόρφωση – Λογγός – Σκάρ− φεια – Θερμοπύλες – Ροδίτσα − Στυλίδα – Ράχες. ε) Α/Δ ΠΑΘΕ/ Τμήμα: Ράχες – Κλειδί στ) Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας – Θεσ/κης/Τμήμα: Α.Κ. Ευ− αγγελισμού − Λεπτοκαρυά. ζ) Α/Δ: Κόρινθος – Τρίπολη, και για τα τμήματα των παρακάτω οδών με το αντί− στοιχο δευτερεύον οδικό δίκτυο (δευτερεύουσες οδοί των ανισόπεδων κόμβων, παράπλευροι οδοί (S.R.) α) Α/Δ ΠΑΘΕ/Τμήμα: Τρεις Γέφυρες – Μεταμόρφωση, β) Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας – Θεσ/κης/ Τμήμα : Λογγός – Αγ. Κων/νος – Καμένα Βούρλα. γ) Ε.Ο. Κλειδί – Θεσ/κη – Πολύκαστρο – Εύζωνοι, καθώς και το τεχνικό έργο της Υψηλής Γέφυρας Στε− νού Ευρίπου στο Ν. Ευβοίας, αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται η ΕΥΔΕ / Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων. 5. Όσα από τα παραπάνω τμήματα του οδικού δικτύ− ου εντάσσονται στο πρόγραμμα «Δρόμοι Ανάπτυξης» των έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του ΥΠΕΧΩΔΕ θα συντηρούνται προσωρινά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Στην συνέχεια ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της κάθε Σύμβασης Παραχώρησης την συντή− ρησή τους θα αναλάβουν οι παραχωρησιούχοι, σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις. 8632ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)Β. 1. Στην έννοια της «συντήρησης» των οδών περι− λαμβάνεται ιδίως α) η αποκατάσταση φθορών και βλαβών του οδοστρώ− ματος, της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και του ηλεκτροφωτισμού, β) η συντήρηση και ο καθαρισμός φυτευμένων νησίδων και πρανών, γ) ο καθαρισμός των ανισόπεδων διαβάσεων και η συντήρηση των αντλιοστασίων τους, δ) η συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας της οδού όπως τα στηθαία ασφαλείας και ε) η προσαρμογή στην τελική επιφάνεια του οδοστρώ− ματος τόσο των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, όσο και των καπακιών των φρεατίων επίσκεψης των υποκειμένων δικτύων ομβρίων. Στην συντήρηση δεν περιλαμβάνονται τα πεζοδρόμια, τα οποία συντηρούνται κατά τις οικείες διατάξεις από τους οικείους Ο.Τ.Α. 2. Ο καθαρισμός και η συντήρηση των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, των καπακιών των φρεατίων επίσκεψης, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής, των συνδετηρίων αγωγών των φρεατίων αυτών με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων , των φρεατίων επίσκεψης, καθώς και των αγωγών του δικτύου ομβρίων, πραγμα− τοποιείται με αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./ ΥΠΕΧΩΔΕ ως κατωτέρω: α) Για τις οδούς της παραγ. Α1 από τη ΔΚΥΕ. β) Για τις οδούς της παραγ. Α2 από την ΕΥΔΕ/ΣΕΡΑ. γ) Για τις οδούς της παραγ. Α3 από την ΕΥΔΕ/ ΒΟΑΚ.δ) Για τις οδούς της παραγ. Α4 από την ΕΥΔΕ/Συντή− ρησης Αυτοκινητοδρόμων, για όσο διάστημα έχει την ευθύνη συντήρησής τους. Για τον καθαρισμό και την συντήρηση του δικτύου ομβρίων στις υπόλοιπες οδούς την ευθύνη την έχουν οι φορείς που έχουν και την ευθύνη συντήρησής τους. 3. Στην Ε.Υ.Δ.ΑΠ. Α.Ε. ανήκει η αρμοδιότητα και ευθύνη καθαρισμού και συντήρησης των αγωγών (και των οικεί− ων φρεατίων) παντοροϊκού συστήματος, ήτοι αγωγών που παροχετεύουν ενιαία όμβρια και ακάθαρτα και οι οποίοι βρίσκονται κάτωθεν των οδών των οποίων η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει κατά τις ανωτέρω πα− ραγράφους σε υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ. 4. Όταν τρίτοι εκτελούν έργα σε οδούς, οι οποίες υπά− γονται κατά τα ανωτέρω στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ ισχύουν οι διατά− ξεις τις παρ. 7 του άρθρου 7 του νόμου 3481/2006 και οφείλουν, κατά τη φάση της εκτέλεσης, να λαμβάνουν όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να αποκαθιστούν έγκαιρα, έντεχνα και πλήρως τις τομές και κάθε είδους φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων της οδού. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή με το Παράρτημά της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)8633 8634ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)8635 8636ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8637ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 1146/1061−603140 (2) Προκήρυξη χρηματικής αμοιβής για τη σύλληψη δρα− στών αξιοποίνων πράξεων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης’’ (Α΄ 152), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρ− θρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 137/26.4.1986 (Α΄ 51) «Συγκρό− τηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά− τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). 5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 από 14.10.2005 από− φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ− πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη για το τρέχον έτος ύψους 800.000,00 €, σε βάρος του Κρατικού προ− ϋπολογισμού η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα μεταφερθούν, με μέριμνα του Υπουργείου Οικο− νομίας και Οικονομικών, στον εκτελούμενο Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43−110 «Ελληνική Αστυνομία» και στον ΚΑΕ 0895, αποφασίζουμε: 1. Προκηρύσσουμε χρηματική αμοιβή υπέρ οιουδήποτε προσώπου που θα παράσχει σε αρμόδια Αρχή στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία θα οδηγήσουν στην εξάρ− θρωση της οργάνωσης « ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ», στην εξιχνίαση εγκλημάτων που έχει τελέσει αυτή και τη σύλληψη των δραστών. 2. Η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό των 800.000 Ευρώ. 3. Για τα πρόσωπα που θα παράσχουν τις κατά τα ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία θα εξασφαλισθεί ανωνυμία, έναντι κάθε αρχής και οιουδήποτε τρίτου. 4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Mαρτίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ 8638ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 123104 23956 210 4135228 2610 638109 26510 87215 25310 22858ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 12410 597449 26610 89122 2810 300781 22510 46654ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μ ρφή η μορφή • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μ ρφή DVD/CD μορφή ΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΤεύχοςΕτήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοσηΑ΄150 €40 €15 €Α.Α.Π.110 €30 €−Β΄300 €80 €30 €Ε.Β.Ι.100 €−−Γ΄50 €−−Α.Ε.Δ.5€−−Υ.Ο.Δ.Δ.50 €−−Δ.Δ.Σ.200 €−20 €Δ΄110 €30 €−Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.−−100 €• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. • Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.grΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. ΤεύχοςΈντυπη μορφήΨηφιακή ΜορφήΤεύχοςΈντυπη μορφήΨηφιακή ΜορφήΑ΄225 €190 €Α.Ε.Δ.10 €ΔωρεάνΒ΄320 €225 €Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.2.250 €645 €Γ΄65 €ΔωρεάνΔ.Δ.Σ.225 €95 €Υ.Ο.Δ.Δ.65 €ΔωρεάνΑ.Σ.Ε.Π.70€ΔωρεάνΔ΄160 €80 €Ο.Π.Κ.−ΔωρεάνΑ.Α.Π.160 €80 €Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.−450 €Ε.Β.Ι.65 €33 €• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο− πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 *02003982103070008*ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.