Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020

Συνέντευξη του Αντιδημάρχου Ευαγγ. Λυρούδια στο τοπικό περιοδικό Οδός Διονύσου

Αντιµετώπιση των προβληµάτων Σχεδιασµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου Συνέντευξη του Αντιδηµάρχου Ευαγγ. Λυρούδια στο τοπικό περιοδικό Οδός ∆ιονύσουΗ οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το Πρόγραµµα "Καλλικράτης", η συνεργασία των επί µέρους πρώην ∆ήµων, η απάλυνση των υφισταµένων ή προκυπτουσών διαφορών, η οργάνωση και η λειτουργία του νεοσυσταθέντος ∆ήµου ως ενιαίου οργανικού συνόλου παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και ενδιαφέρον. Ο "Καλλικρατικόςς" ∆ήµος ∆ιονύσου συνίσταται, ως δηµοτική ενότητα του πρώην οµώνυµου δήµου, και των δήµων Άνοιξης, ∆ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης, Σταµάτας και Αγ. Στεφάνου, στον οποίον επίσης (ως τυπικό παράδειγµα) εµφανίζονται τα ως άνω προβλήµατα και οι ανάγκες επιλύσεως. Παρουσιάζεται στα επόµενα η συζήτηση του Αντιδηµάρχου, ∆ρ Αρχιτέκτονος Μηχανικού Βαγγέλη Λυρούδια (Β.Λ στην συνέχεια) µε τον συντάκτη του τοπικού περιοδικού "Οδός ∆ιονύσου" (Ο.∆. στην συνέχεια), που παρουσιάζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της παραθέσεως των σκέψεων ενός ειδικού επιστήµονος, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων Σχεδιασµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου. Μια κουβέντα µε τον Αντιδήµαρχο της ∆ιοίκησης, που εσχάτως συγκέντρωσε επάνω του τα πυρά και τα φώτα της δηµοσιότητας, δεν µπορεί παρά να έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο κ Β.Λ. µε τριπλό αντικείµενο: Αντιδηµαρχίας - Τεχνικών Υποδοµών, Χωροταξίας/ Πολεοδοµίας, Τοπικός ∆ιονύσου, απαντάει στις ερωτήσεις της Οδού ∆ιονύσου και δηλώνει πως βασική του προτεραιότητα και πρόκληση είναι η καθιέρωση και ενδυνάµωση του θεσµικού ρόλου της Υπηρεσίας, της οποίας προΐσταται, καθώς και η οριστική επίλυση του οικιστικού ζητήµατος. Γι' αυτό το τελευταίο, θα προσέξει ο αναγνώστης πως ειδική ερώτηση στη συνέντευξη που ακολουθεί δεν υπάρχει. Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, η νέα κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαφοροποίηση του νόµου, που ψηφίστηκε το περασµένο καλοκαίρι, και αναγνωρίζει τα όρια των οικισµών σε Άγ. Στέφανο και Άνοιξη.Τα ευρωπαϊκά κεκτηµένα και στο ∆ιόνυσο Ο.∆.: Κύριε Λυρούδια, όχι πολύ καιρό πριν, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Τοπικής ∆ηµοκρατίας, είχατε δηλώσει πως η οραµατική Αντιδηµαρχία Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, συναντά την εφαρµοσµένη, τη δική σας. Εντούτοις, και στο δικό σας αντικείµενο δεν λείπει το στοιχείο του οράµατος µε τη Χωροταξία και Πολεοδοµία. Μόνο που προς το παρόν το όραµα αυτό υπάρχει µόνο κατ’ όνοµα στο ∆ήµο ∆ιονύσου …1/5 Β.Λ.: Να ξεκαθαρίσω ένα πράγµα: Η Χωροταξία και η Πολεοδοµία σηµαίνουν σχεδιασµός του µέλλοντος. Συνώνυµα λοιπόν της αναπτυξιακής πολιτικής, συνεπώς ευρύτερη αρµοδιότητα του κράτους. Σ’ εµάς ανήκει η αρµοδιότητα του προσδιορισµού των αναγκών και της προσαρµογής των χρήσεων και των πολεοδοµικών λειτουργιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ούτε εδώ όµως υπάρχει ακόµη αρµοδιότητα. Μας µένει λοιπόν το κοµµάτι των αδειοδοτήσεων και της εφαρµογής των Σχεδίων. Αυτό που ονοµάζουµε πια Υπηρεσία ∆όµησης, σαν αυτή που εδρεύει στο Καπανδρίτι και εξυπηρετεί τους δηµότες. Υπό αυτή την έννοια, αυτό που ανέλαβα είναι ο τοµέας του Σχεδίου Πόλεως, δηλαδή της εκπόνησης και παρακολούθησης των πολεοδοµικών µελετών στο ∆ήµο. Από αυτές, άλλες είναι εν εξελίξει και άλλες σταµατηµένες. Ο. ∆.: Πού οφείλεται αυτό; Β. Λ.: Γενικά στην Ανατολική Αττική, υπήρξε άνοδος των τιµών, από το 1989 και εντεύθεν, µε ένα διάλειµµα του Χρηµατιστηρίου, και βέβαια τώρα µε την κρίση που έχουµε, µε υποδιπλασιασµό των αξιών. Έτσι δηµιουργήθηκε πεδίο συγκρούσεων για τον έλεγχο των χρήσεων γης και τον οικονοµικό, γενικά, έλεγχο της περιοχής. Αυτό οδήγησε στο σταµάτηµα πολλών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, που υπενθυµίζω καθορίζουν τις πολεοδοµικές λειτουργίες, ώστε η πόλη να καταστεί µε τη σειρά της λειτουργική.Ανάγκη το ενιαίο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Ο.∆.: Σύµφωνα µε όσα ισχύουν σήµερα στο ∆ήµο, αλλού υπάρχει Γενικό Πολεοδοµικό, αλλού όχι, αλλού υπάρχει Ρυµοτοµικό, αλλού δεν έχει εφαρµοστεί. Πώς σκοπεύει ο ∆ήµος να τα βάλει όλα αυτά σε µια τάξη; Β.Λ.: Όλα τα παραπάνω -και εφόσον ισχύει ο καλλικρατικός ∆ήµος- πρέπει να καταλήξουν σε µία ενιαιοποίηση του συνολικού λειτουργικού πολεοδοµικού συστήµατος σε επίπεδο ∆ήµου. Αυτός είναι ο οραµατικός και προγραµµατικός στόχος µας. Που σηµαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν ή να προχωρήσουν όσα Σχέδια βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά θα πρέπει να καταλήξουµε σε ένα ενιαίο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο µιας ενιαίας γενικής Πολεοδοµικής Ενότητας, µε τις γειτονιές της και τους κυκλοφοριακούς άξονες ως κοµµάτι µιας ενότητας. Είναι λοιπόν στο πρόγραµµά µας να αναθέσουµε µια τέτοια δουλειά, ενταγµένη στο πλαίσιο ενός κονδυλίου του Προϋπολογισµού, υπό τον τίτλο Αρχιτεκτονικοί ∆ιαγωνισµοί. Ο φάκελος που έχω ήδη ετοιµάσει, προβλέπει αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς, βάσει των οποίων σε κάθε ∆ηµοτική Κοινότητα η ∆ιοίκηση προτείνει χώρους για διαγωνισµό ιδεών δύο φάσεων, ανάµεσα σε νέους κυρίως αρχιτέκτονες. Από αυτούς θα περιµένουµε προτάσεις και για το σύνολο του ∆ήµου αλλά και για κάθε ∆ηµοτική Κοινότητα ξεχωριστά. Ο.∆.: Αυτά όσον αφορά στην οραµατική πλευρά του τοµέα σας. Επί του πρακτέου, Πολεοδοµία ή τέλος πάντων Υπηρεσία ∆όµησης, θα έχουµε κάποια στιγµή στο ∆ήµο; Με το επιπλέον δεδοµένο πως ο ∆ήµαρχος σε πρόσφατο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ανακοίνωσε πως η Υπηρεσία ήδη στήνεται και θα λειτουργήσει σύντοµα. Β. Λ.: Έχω, πράγµατι, προετοιµάσει την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου πως η Πολεοδοµία θα έρθει- όχι όµως όπως την έχουµε συνηθίσει µέχρι σήµερα, όργανο άσκησης πολιτικής που δέχεται πιέσεις και κάνει εξυπηρετήσεις. Θέλει πολύ προσεκτικά βήµατα η σύσταση αυτού του φορέα. Και είναι η πλέον κατάλληλη στιγµή, µια που πια έχει θεσπισθεί και η ηλεκτρονική πολεοδοµία αλλά και ο νέος αυστηρότερος Οικοδοµικός Κανονισµός. Τα στελέχη και οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας – αν χρειαστεί - θα επιµορφωθούν κατάλληλα, ώστε να εκλείψουν οι παθογένειες του παρελθόντος.2/5 Με τη σκέψη στην αειφόρο αντίληψη Ο.∆.: Μια που είµαστε στον τοµέα Χωροταξίας- Πολεοδοµίας, ας δούµε λιγάκι πώς αφορά ο τοµέας αυτός στη ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιονύσου, µε ένα από τα κύρια ανοιχτά µέτωπα, τη µη εφαρµογή του Ρυµοτοµικού Σχεδίου. Β.Λ.: ∆εν είναι εντούτοις αυτόνοµα ή µείζων εκκρεµότητα. Πάει πακέτο µε το ΤΥΠΕΤ, την ΑΓΒΕ ∆ΙΟΝΥΣΟΣ, το Κόκκινο Χωράφι, τα Λατοµεία. Όλα αυτά πρέπει να πέσουν στο τραπέζι και να εξεταστούν υπό το πρίσµα αναπτυξιακού σχεδιασµού. Το πρώτο πράγµα που ζήτησα, µόλις ανέλαβα, ήταν η καταγραφή όλων των πολεοδοµικών εκκρεµοτήτων π.χ. οικισµών, ορίων κ.λπ. Για παράδειγµα, σήµερα έχουµε 700 στρέµµατα ιδικοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας στο ∆ιόνυσο. Σ΄αυτά συµπεριλαµβάνω και το χώρο του ΤΥΠΕΤ. Ε λοιπόν, δεν επιτρέπεται, µεσούσης τέτοιας κρίσεως, µια τράπεζα να ανακεφαλαιούται από λεφτά καταθετών, εφόσον έχει αναξιοποίητη περιουσία. Προς το παρόν δεν έχουµε υποβάλει κάποια πρόταση προς την Τράπεζα. Ευελπιστούµε όµως πως όλες οι προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν για την ορθολογική αξιοποίηση των περιουσιών που υπάρχουν στο ∆ιόνυσο, θα οδηγήσουν σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο προς όφελος του τόπου. Έχουµε πια µηχανισµούς που αποδίδουν τεράστιες εκτάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πιστεύω πως εδώ είναι αναγκαία µια κατά συνείδηση σύµβαση: Κάθε ανθρώπινη παρουσία συνεπάγεται περιβαλλοντικές συνέπειες. Το σηµαντικό είναι αυτές οι συνέπειες να είναι ελεγχόµενες και υπό το πνεύµα µιας αειφόρου αντίληψης. Ο.∆.: Στο άλλο κοµµάτι της Αντιδηµαρχίας σας, των Τεχνικών Υποδοµών, έχετε ήδη αντιµετωπίσει µερικά ζητηµατάκια, που για τη ∆ηµοτική Αρχή έχουν αποδειχτεί αγκάθια. Και εννοώ το Κλειστό Γυµναστήριο του ∆ιονύσου- θα παραδοθεί, δεν θα παραδοθεί, παραδίδεται σήµερα αύριο- και µαζί µ’ αυτό, τι συµβαίνει µε την πιστοποίηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου, για την οποία υπάρχουν και συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα. Β.Λ.: Να αρχίσω µε το Κλειστό. Χρηµατοδοτήθηκε από τον ΟΣΚ, εκτελέστηκε, ολοκληρώθηκε. Πρώτη µας δουλειά όταν αναλάβαµε, ήταν η επαφή µε το ∆ιευθύνοντα σύµβουλο του Οργανισµού, τον κ. ∆ρούλια, όπου- µεταξύ άλλων- µας υποσχέθηκε “15 Οκτωβρίου θα έχετε το Γυµναστήριο. Αποµένει µόνο η οριστική παραλαβή και η ηλεκτροδότηση από τον εργολάβο”. Ουδείς είχε προσέξει όµως πως το Γυµναστήριο δεν είχε ούτε εργοταξιακό ρεύµα! Μετά από διελκυστίνδα επαφών, πήγαν δυο φορές οι ελεγκτές δόµησης, έκαναν τις παρατηρήσεις τους και µετά έπρεπε ο εργολάβος να συµµορφωθεί µε αυτές. Υπήρχε η υπόσχεση ότι το έργο θα συνδεόταν µε το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο. Ο κεντρικός αγωγός, που συνδέεται µε τη λειτουργικότητα του δικτύου, δεν έχει πάει ακόµη εκεί, άρα έπρεπε να φτιαχτεί βόθρος. Εµείς ως ∆ήµος δεν έχουµε τη δυνατότητα να πληρώσουµε τους εργολάβους γι’ αυτή την κατασκευή. Αν προσθέσουµε και την εµπλοκή πολλών φορέων στο ίδιο έργο, καταλήγουµε στη δυσλειτουργικότητα του δηµοσίου τοµέα. Και νοµίζω πως είναι απαραίτητο να αλλάξουµε τις διαδικασίες, να τις κάνουµε πιο λειτουργικές. Επιστρέφω στο Κλειστό. Μετά από παρεµβάσεις και παρακλήσεις υπεγράφη η επιταγή 17.500 €, που είναι το κόστος για τη σύνδεση µε τη ∆ΕΗ. Προ ηµερών ήρθαν τα καλώδια και υπογειοποιήθηκαν- και ήδη έχω λάβει καταγγελίες πως δεν είναι σωστά! Εν πάση περιπτώσει, βρισκόµαστε στην απολύτως τελική ευθεία.3/5 Ο.∆.: Και η πιστοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων; Β.Λ.: Θα σας απαντήσω για την πιστοποίηση και των γηπέδων και των παιδικών χαρών ενιαία. Εδώ και χρόνια η πιστοποίηση αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτηµένο, αλλά εµείς αρχίσαµε να τρέχουµε µετά τον τραγικό θάνατο του παιδιού στο Ελληνικό. Η χώρα µας ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ακολουθήσει ένα συγκεκριµένο κανονισµό που βάζει αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας- από τις εξέδρες µέχρι το ύψος της περίφραξης κ.λπ.- ώστε να γίνουν τα γήπεδα λειτουργικά και νόµιµα. Πρέπει να σας πω εδώ, πως η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή στο θέµα της πιστοποίησης, είχε κάνει την αρχή µε την καταγραφή των παιδικών χαρών και είχε απευθυνθεί στον πιο σοβαρό φορέα πιστοποίησης αλλά δεν το ολοκλήρωσε. Στο θέµα των γηπέδων, όµως, δεν βρήκαµε τίποτα- ούτε καν τα σχέδιά τους. ∆υο µηχανικοί της Υπηρεσίας, κάτοικοι της περιοχής, εθελοντές, ασχολήθηκαν µόνο µε αυτό. Καταλαβαίνετε τη σπατάλη δυνάµεων. Έτσι παραλάβαµε µηδέν πιστοποιηµένες παιδικές χαρές και µηδέν πιστοποιηµένα γήπεδα.Να τηρηθούν οι δηµοκρατικά ειληµµένες αποφάσεις Ο.∆.: Ένα ακόµη αγκάθι για τη ∆ηµοτική Αρχή, αποτελεί η σχολική στέγη. Και πιο συγκεκριµένα τα κτήρια του 1ου ∆ηµοτικού Κρυονερίου και του 1ου ∆ηµοτικού ∆ροσιάς. Για το µεν πρώτο σύσσωµη η κοινωνία της περιοχής διεκδικεί την ανέγερση νέου κτηρίου, ενώ η ∆ιοίκηση του ∆ήµου έχει προχωρήσει σε µελέτη για τυχόν επανάχρηση του παλιού σχολείου. Και το δεύτερο, στη ∆ροσιά, είναι εδώ και δυο χρόνια εγκαταλελειµµένο και εν πολλοίς αγνοείται η τύχη του. Β.Λ.: Για το Κρυονέρι, ανετέθη µια µελέτη για να εξεταστεί εάν το υφιστάµενο κτήριο είναι στατικά επαρκές- και µόνο. ∆εν ανετέθη καµία µελέτη σκοπιµότητας που να αποδεικνύει ότι πρέπει να διατηρηθεί. Αυτή ήταν η ιδέα και η πρωτοβουλία- ως όφειλε- της Αντιδηµαρχίας του Στρατηγικού Σχεδιασµού. Σε κάθε όµως περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθηθεί η όποια απόφαση ληφθεί µε απολύτως δηµοκρατικό τρόπο. Όσον αφορά στο σχολείο της ∆ροσιάς, υπήρχε µελέτη µε απ’ ευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ που δεν δικαιολογούσε καθόλου τη σχέση κόστους- ωφέλειας. Αυτή τη σταµατήσαµε, και προχωρήσαµε σε νέα µελέτη περιβαλλοντικής αναβάθµισης. Η ανακατασκευή θα γίνει µε ίδιους πόρους. Τώρα, αν θα επαναχρησιµοποιηθεί ως σχολείο ή θα προσανατολιστούµε σε άλλη χρήση, θα το δούµε εν καιρώ. Ο.∆.: Μια που βρισκόµαστε στο χώρο των σχολείων, ας δούµε τι γίνεται µε το Λύκειο του ∆ιονύσου. Β.Λ.: Ωριµότατη η µελέτη και άµεσα αναµένεται η χρηµατοδότησή του. Είναι στο χέρι του ΟΣΚ να ολοκληρώσει τα τεύχη δηµοπράτησης. Γενικά, η χρηµατοδότηση των σχολείων είναι ευκολότερη όταν η κατασκευή τους ακολουθεί περιβαλλοντικές πρακτικές ελάχιστου περιβαλλοντικού αποτυπώµατος.Αρχιτεκτονικός διαγωνισµός για την ανάδειξη της Ιστορίας Ο.∆.: Εκτός από την οραµατική και εφαρµοσµένη Αντιδηµαρχία, έχετε αναλάβει και τοπικός Αντιδήµαρχος ∆ιονύσου. Πλην της αντιµετώπισης των πολεοδοµικών ζητηµάτων, ποιος είναι ο στόχος σας για τη ∆ηµοτική Κοινότητα από την οποία προέρχεστε;4/5 Β.Λ.: Ο πολιτισµός. Που δεν είναι απλά διαχείριση χώρων. Χρειαζόµαστε ένα πολιτιστικό αναπτυξιακό σχέδιο, γι’ αυτό που σήµερα ονοµάζεται ∆ήµος ∆ιονύσου. Η πόλη έχει µια ιστορική προοπτική, µια ιστορική θέση, µια σχέση µε τη µυθολογία και την ιστορία. Κατά συνέπεια, θα έπρεπε και το φεστιβάλ του ∆ιονύσου, τα ∆ΙΟΝΥΣΙΑ, να αποκτήσουν ευρύτερη σηµασία και ακτινοβολία και να σχεδιαστούν κατάλληλα. Να µην εξαντλείται, για παράδειγµα, η σχέση οίνου και αµπέλου σε ένα απόγευµα αλλά να γίνει σε συνεργασία µε τα Λατοµεία, να αναδείξουµε την ιστορία και τη σηµασία της σιδηροδροµικής γραµµής της DECAUVILLE που υπήρχε παλιότερα, να αναδείξουµε την ιστορία όλων των λατοµείων µε τις γλύστρες κ.λπ. Το σχέδιο για την περιοχή είναι: Ξεκινώντας από το ΤΥΠΕΤ και φτάνοντας στο πάρκο αγαλµάτων, να γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισµός νέων αρχιτεκτόνων είτε δύο φάσεων, είτε προσχεδίων, ώστε να προκύψουν ιδέες, προτάσεις και λύσεις. Για παράδειγµα θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα πάρκο νεολαίας και πολιτισµού. Ο.∆.: Που θα περιλαµβάνει τι ακριβώς; Β.Λ.: Πάντως, σίγουρα όχι θορυβώδεις χρήσεις! Γι’ αυτό και απευθυνόµαστε σε νέους αρχιτέκτονες, και φιλοδοξούµε να προσελκύσουµε πολλούς. Κοιτάξτε, είναι καιρός να αρχίσουµε να εξοικειωνόµαστε µε τη σχεδιασµένη και οργανωµένη χρήση. Ο χώρος µε τα αγάλµατα που φτιάχτηκαν το 2004 έπρεπε να είναι επισκέψιµος και λειτουργικός σε καθηµερινή βάση, ενταγµένος σε ένα συνολικό σχεδιασµό.Υπηρεσία και οικιστικό οι προσωπικές µου προκλήσεις Ο.∆.: Ποιο είναι κύριε Λυρούδια το προσωπικό σας στοίχηµα για την Αντιδηµαρχία; Β.Λ.: Στοιχήµατα δεν βάζω. Εντούτοις, προσωπική µου πρόκληση είναι να µεταφέρω το ευρωπαϊκό κεκτηµένο- που το έµαθα µε έξοδα του ελληνικού κράτους, όταν επί 10 χρόνια ήµουν εκπρόσωπος των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων στη Συνοµοσπονδία Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης- και να προσπαθήσω να γίνει αποδεκτό και εδώ. Μιλάω για το πώς δουλεύει ένα σύστηµα- µε ποιες προδιαγραφές, µε ποιες διαδικασίες, µε ποιες υποχρεώσεις και ποια δικαιώµατα. Όσον αφορά στην Τεχνική Υπηρεσία, προτεραιότητά µου είναι ο θεσµικός ανασχεδιασµός του τρόπου λειτουργίας της. Υπάρχουν διαµάντια στην Υπηρεσία - άνθρωποι µε σπουδές και µεταπτυχιακά και υποψηφιότητες για διδακτορικά- που παραµένουν παντελώς αναξιοποίητοι. Αυτό πρέπει να σταµατήσει: Θα αξιοποιηθούν και µε την τεχνολογία που πλέον διαθέτουν οι µηχανικοί και όσον προς την αποτελεσµατικότητά τους να µορφοποιούν το χάος. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Εξ ίσου σηµαντική προτεραιότητα στην πρώτη γραµµή- είναι να ισορροπήσουν τα πάθη και να λυθεί το οικιστικό της περιοχής, διότι ανάπτυξη υπό το καθεστώς της επένδυσης υψηλού κινδύνου δεν νοείται. Να πηγαίνεις για µια άδεια και επειδή υπάρχει ένα δέντρο, να σου χαρακτηρίζουν το οικόπεδο δασικό. Αν δεν λυθεί αυτό, είµαι διατεθειµένος να πάω σπίτι µου.5/5
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.