Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

Στο κείμενο που ακολουθεί καταγράφονται οι απόψεις των μελών συμβουλευτικής επιτροπής που συνέστησε το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ για την αξιολόγηση προγραμμάτων που υπεβλήθησαν μετά από πρόσκληση που απηύθυνε το Πρυτανικό Συμβούλιο προς τους Αρχιτέκτονες, Μέλη ΔΕΠ του Α.Π.Θ.

Η επιτροπή δεν προέβη  σε κριτική και ιεράρχηση των προτάσεων που παρουσιάστηκαν.  Το πόρισμά της αποτελεί συμβουλευτική καταγραφή παρατηρήσεων, που σχετίζονται τόσο με την αρχιτεκτονική πρακτική όσο και με την πρόσκληση στην οποία ανταποκρινόμενοι οι “διαγωνιζόμενοι” συμμετείχαν, προκειμένου να συμβάλουν στην δημιουργική προσπάθεια την οποία εκλήθησαν να ενισχύσουν.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά από πρόσκληση του πρυτανικού συµβουλίου του ΑΠΘ, αριθµός απόφασης 1578/21-09-2011, συνεστήθη πενταµελής επιτροπή, συµβουλευτική του πρυτανικού συµβουλίου, αποτελούµενη από τους: (κατ αλφαβητική σειρά) κ.κ. Γεώργιο Αραχωβίτη, Αρχιτέκτονα ΑΠΘ., Ευάγγελο Γαλούση, Πολ.Μηχανικό, τ. Πρύτανη ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, Παναγιώτη ∆ούµα, Αρχιτέκτονα Πολεοδόµο, Ευάγγελο Λυρούδια, Αρχιτέκτονα ΕΜΠ τότε Πρόεδρο ΣΑ∆ΑΣ -ΠΕΑ και τέλος τον Βασίλειο Σγούτα, Αρχιτέκτονα και τ. Πρόεδρο της UIA. Η επιτροπή συνεδρίασε στις 06/12/2011 στη Θεσσαλονίκη και στις 02/02/2012 στην Αθήνα και συζήτησε την επιλογή τριών ερευνητικών προγραµµάτων που υπεβλήθησαν µετά από πρόσκληση που απηύθυνε το Πρυτανικό Συµβούλιο προς τους Αρχιτέκτονες, Μέλη ∆ΕΠ του Α.Π.Θ. Στις 14 Φεβρουαρίου οριστικοποίησε το πόρισµα και τις προτάσεις της προς την πρυτανεία του ΑΠΘ. Με την ελπίδα ότι η συµβολή στην διαδικασία θα αποτελέσει ουσιαστική βοήθεια για τα όργανα διοίκησης του ΑΠΘ, σας υποβάλει το συνηµµένο οµόφωνο πόρισµα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ∆ρ Ευάγγελος Λυρούδιας. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Στο κείµενο που ακολουθεί καταγράφονται οι απόψεις των µελών της επιτροπής. ∆εν πραγµατοποιείται κριτική προσέγγιση στις προτάσεις που παρουσιάστηκαν και σε καµιά περίπτωση δεν αποτελεί κείµενο επιλογής και ιεράρχησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν. Αποτελεί συµβουλευτική καταγραφή παρατηρήσεων, που σχετίζονται τόσο µε την αρχιτεκτονική πρακτική όσο και µε την πρόσκληση στην οποία ανταποκρινόµενοι οι “διαγωνιζόµενοι” συµµετείχαν, προκειµένου να συµβάλουν στην δηµιουργική προσπάθεια την οποία εκλήθησαν να ενισχύσουν. Η επιτροπή συµφώνησε οµόφωνα ότι δεν πρέπει να προβεί σε κριτικές παρατηρήσεις έστω και αν τούτο είναι πολλές φορές υποκειµενικά δυσχερές και τούτο διότι δεν υπάρχουν από πλευράς αγωνοθέτη διατυπωµένα κριτήρια αξιολόγησης, πράγµα που αποτελεί βασικό στάδιο της έρευνας, προκειµένου να αποφανθούν τα αποφασιστικά όργανα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Έχει πλέον αποτυπωθεί στη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. Πράξεις 54/1994, 15/1995, 41, 73/1996 IV Τµ.) η βασική διαφορά του στοιχείου της έρευνας (ένα σηµαντικό εργαλείο και κοινωνική ανάγκη που έχει αποδοθεί στους σκοπούς των πανεπιστηµίων) και της έννοιας της µελέτης, η οποία συνδυάζεται ευθέως µε την παραγωγική διαδικασία τεχνικών έργων. Ειδικότερα, ο ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 13) ορίζει στο άρθρο 1 ότι: « Ο σχεδιασµός, τα προγράµµατα για την1/7 επιστηµονική έρευνα και την τεχνολογία και η εκτέλεσή τους διέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού» και στο άρθρο 2 ότι: «Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου: α) "Έρευνα" είναι η εργασία που έχει σκοπό να προαγάγει την επιστηµονική γνώση σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτές επιστηµονικές θεωρίες ή η επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Βασικό στοιχείο της επιστηµονικής έρευνας στο πλαίσιο του ν.1514/1985 είναι η εισαγωγή και αξιοποίηση του νέου µε τη µορφή της προαγωγής της επιστηµονικής γνώσης. Εν προκειµένου δηλαδή είναι η διαµόρφωση πρωτότυπων κτιριολογικών προγραµµάτων που θα απαντούν στις νέες προκλήσεις της εποχής και τις ιδιάζουσες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες της χώρας. Προφανώς, ένα ερευνητικό πρόγραµµα θα έπρεπε να αποτελεί τις κύριες δράσεις των πανεπιστηµίων κατά την έννοια των διατάξεων. Περαιτέρω θα έπρεπε να αποτελεί ένα σηµαντικό πόρο της οικονοµικής ζωής, ιδιαιτέρως για τις πολυτεχνικές σχολές. Πέραν των παραπάνω, ένα κτιριολογικό πρόγραµµα το οποίο θα διαµορφωθεί υπό συνθήκες πραγµατικής εργασίας πανεπιστηµιακού επιπέδου και έρευνας, αποτελεί το εχέγγυο για την διοίκηση και την πολιτεία, ώστε περαιτερω να ακολουθήσει ένα πλαίσιο διαγωνισµού και να παραλάβει τα µέγιστα από πλευράς ποιότητας και σχεδιασµού αποτελέσµατα προς όφελος του Κοινωνικού συνόλου. Με βάση λοιπόν την οµόφωνη απόφαση της επιτροπής, ότι δεν θα κρίνει τις αρχιτεκτονικές προτάσεις των συµµετεχόντων αλλά θα τις αναλύσει κατά το δυνατόν, στη συνέχεια κατατίθενται οι απόψεις της επιτροπής:ΜΕΡΟΣ A' Κτήριο Παραπληγικών, στην συµβολή των οδών Αγίου ∆ηµητρίου και 3ης Σεπτεµβρίου. Στο πρώτο θέµα που είναι “Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός” σε επίπεδο προµελέτης, ιδεών και προτάσεων, για την εικαστική-αισθητική αποκατάσταση του υφιστάµενου υπό εγκατάλειψη κτιριακού όγκου του σκελετού του Κτηρίου των Παραπληγικών, το οποίο βρίσκεται στην συµβολή των οδών Αγίου ∆ηµητρίου και 3ης Σεπτεµβρίου. Παρουσιάστηκαν δύο λύσεις που ανταποκρίνονται στην πρόσκληση και στα ακόλουθα δεδοµένα της προκήρυξης όπως έχουν τεθεί από τον κύριο του έργου. Οι κύριοι άξονες σχεδιασµού οφείλουν να συνυπολογίζουν τα ακόλουθα: Την δυνατότητα άµεσης υλοποίησης της πρότασης. Το χαµηλό κόστος της προτεινόµενης κατασκευής. Την χρήση οικολογικών υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον. Την βιωσιµότητα της προτεινόµενης κατασκευής και κυρίως την αντοχή της στις καιρικές συνθήκες. 5. Την αποφυγή επιπλέον επιβάρυνσης του ήδη καταπονηµένου σκελετού του κτιρίου µε την µελέτη κατάλληλων επεµβάσεων, όπως πιθανών πακτώσεων, αναρτήσεων κ.τ.λ.. 6. Την αισθητική της προτεινόµενης επέµβασης κατά τις νυχτερινές ώρες µε τον κατάλληλο φωτισµό.1. 2. 3. 4.Αµφότερες οι λύσεις ανταποκρίνονται “ελλειπτικώς” στις παραπάνω προδιαγραφέςάξονες. Είναι σαφές ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.2/7 Αµφότερες οι προσεγγίσεις θα µπορούσε να αποτελούν εκ των προτέρων απαίτηση του αγωνοθέτη, και να περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο περί κριτηρίων επιτυχούς επίλυσης – αντιµετώπισης του θέµατος. ∆ιευκρινίζεται στο σηµείο αυτό ότι η επιτροπή δεν θεωρεί ότι από την ελλειπτικότητα και µόνο τίθεται θέµα ακύρωσης ή επανάληψης του διαγωνισµού. Ταυτόχρονα όµως η έλλειψη συµµετοχών δηµιουργεί ένα σοβαρό προβληµατισµό που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια. Οι δύο συµµετοχές ως τυπολογικές προσεγγίσεις εισάγουν ένα πλαίσιο διαλόγου, προκειµένου ο κύριος του έργου να αποσαφηνίσει την κατεύθυνση ενός επιτυχηµένου διαγωνισµού. Υπενθυµίζεται στο σηµείο αυτό η απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427 Β΄16-6-2011) περί του νέου πλαισίου εκπόνησης αρχιτεκτονικών µελετών και διαγωνισµών, της ύπαρξης του νέου πλαισίου που δηµιουργεί νέα δεδοµένα για την παραγωγή και τον σχεδιασµό του δοµηµένου περιβάλλοντος.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι σε επίπεδο προµελέτης, ιδεών και προτάσεων, οι προτεινόµενες λύσεις κινούνται προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: α. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ: Είναι ένας όγκος που επενδύεται συνολικά. Αδιαφορεί για το τί είναι πίσω και δηµιουργεί ένα µονόλιθο µε ακαµψία. Η λύση πάντως µονόλιθος έχει δεκάδες εκδοχές. Η επιτροπή δεν τοποθετείται περί του σκόπιµου ή όχι της επιλογής. ∆εν τοποθετείται αν είναι σωστό ή λάθος, εν τούτοις επισηµαίνει την έλλειψη της νυχτερινής διάστασης στο σχεδιασµό. β. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΟ: Η άλλη λύση είναι τελείως διαφορετική. ∆ιαλέγεται µε τον εσωτερικό χώρο, κάνναβο, τον διατηρεί, τον επιδεικνύει και κατασκευάζει µια νέα γεωµετρική επιδερµίδα και τοποθέτηση. Είναι µια σπονδυλωτή εξελισσόµενη κατασκευή, που τείνει να περιλάβει τους άξονες της προκήρυξης µε ένα οικολογικό προσανατολισµό, που όµως δηµιουργεί θέµατα προϋπολογισµού συντήρησης και κατασκευής όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια. Οι προτεινόµενες δύο λύσεις δεν συνέρχονται, δηλαδή δεν µπορεί δια συνδυασµού να προκύψει µια άλλη λύση. Είναι ασύµβατες. Στην προκειµένη περίπτωση ο κύριος του έργου πρέπει να αντιµετωπίσει την επιλογή κατεύθυνσης προς την οποία πρέπει να κινηθεί το έργο. Αν επιλεγεί ο µονόλιθος, τότε µπορεί να αναζητηθούν περαιτέρω διορθωτικές εκλεπτύνσεις ως παρατηρήσεις. Ο διαγωνισµός ιδεών συνεπώς έχει δώσει δύο κατευθύνσεις προκειµένου σε επόµενο στάδιο να επιλεγεί η λύση εκείνη που θεωρείται ορθή µε την οικονοµοτεχνική έννοια του όρου. Η επί τόπου τοπιολογική ανάλυση των συνθηκών διαµορφώνει κριτήρια που προκύπτουν από την έρευνα που θα δηµιουργούσε εξ αφορµής του συγκεκριµένου προβλήµατος την γνώση και την γενίκευση, δηλαδή την παιδεία (αποκλειστικής αρµοδιότητας των πανεπιστηµιακών). Στο σηµείο αυτό η επιτροπή επισηµαίνει και αποφαίνεται ότι η διαδικασία αυτή θεωρείται σαφώς προτιµητέα έναντι της διαδικασίας κρίσης βιογραφικών. Τέλος η επιτροπή επισηµαίνει ότι η δεύτερη λύση που αναφέρθηκε στην διαδικασία ως σπονδυλωτή είναι περισσότερο επεξεργασµένη και έχει δυνατότητες παραπέρα εξέλιξης σε συνάρτηση και µε το τελικό κτιριολογικό πρόγραµµα Aναφέρεται στο εσωτερικό του κτιρίου παρόλο που αυτό δεν ζητείται, και αν θεωρηθεί συνθετικό στοιχείο της λύσης είναι δυνατόν να µεταβάλλει τον προϋπολογισµό. Το είδος και η µικρή συµµετοχή στον διαγωνισµό δεν επιτρέπει στην επιτροπή να δράσει σαν επιτροπή διαγωνισµού ούτε να εισέλθει σε περαιτέρω λεπτοµερή καταγραφή µε θέσπιση κριτηρίων βαθµολογίας.3/7 ΜΕΡΟΣ B' Αρχιτεκτονικός διαγωνισµός ιδεών, σε επίπεδο προµελέτης, για την εγκατάσταση όλων των Τµηµάτων της Σχολής Καλών Τεχνών σε διαθέσιµο οικόπεδο του Πανεπιστηµίου στη Θέρµη. Πρόκειται περί ενός κτιριακού συγκροτήµατος, που αν και ζητείται η αντιµετώπισή του σε επίπεδο διαγωνισµού ιδεών εν τούτοις τα παρεχόµενα στοιχεία απέχουν πολύ απο του να στοιχειοθετούν κτιριολογικό πρόγραµµα πανεπιστηµιακής σχολής. Στους άξονες σχεδιασµού πρέπει να συνυπολογιστούν τα παρακάτω: 1. Ο φέρων οργανισµός των κτιρίων θα αντιστοιχεί σε µεταλλική κατασκευή. 2. Η δυνατότητα σχεδιασµού ενός τυποποιηµένου κτιρίου, το οποίο µπορεί να αναπαραχθεί σπονδυλωτά (modules). 3. Η δυνατότητα άµεσης υλοποίησης της πρότασης. 4. Το χαµηλό κόστος της προτεινόµενης κατασκευής. 5. Οι αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού 6. Η αισθητική, η λειτουργικότητα, η βιωσιµότητα της προτεινόµενης κατασκευής και κυρίως η αντοχή της στις καιρικές συνθήκες. Η διοίκηση της σχολής “θεάτρου και κινηµατογράφου” στην περίπτωσή µας, διατυπώνει τις ανάγκες του σήµερα και δεν ερευνά, µε στόχο να καθορίσει το αύριο του θεάτρου και της τέχνης γενικότερα. Η επιτροπή επισηµαίνει την οικονοµική επιβάρυνση που προκύπτει στο πανεπιστήµιο από την έλλειψη έρευνας για τον προγραµµατισµό τέτοιων έργων. Ειδικά οι σχολές που εντάσσονται σε µια σχολή “καλών τεχνών” οφείλουν να διερευνούν τον προσανατολισµό τους σε σχέση µε τον περιβάλλοντα κοινωνικό και ιστορικό χώρο, τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό γενικότερα. Η διοίκηση επικροτείται για την εξωστρέφεια που επέδειξε να καλέσει εξωτερικούς αξιολογητές, οι απαντήσεις όµως στα ερωτήµατα αξιολογικής κρίσης πρέπει να ζητούνται και να προετοιµάζονται µε σαφήνεια, ώστε να µην γενούν εκ των υστέρων ενστάσεις και βάσιµες τυπικές αντιρρήσεις. Αν µια εσωτερική διαδικασία στο πανεπιστήµιο µας προδιαγράψει το µέλλον αυτού που επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε, τότε µιλούµε για έρευνα. Η έρευνα θα πρέπει να προετοιµάσει µε σαφήνεια το πρόγραµµα για τις κατασκευές του µέλλοντος. Το τί θα κατασκευασθεί όµως, πρέπει να είναι ανοιχτό προς όλους και κυρίως το σύνολο των ελεύθερων επαγγελµατιών, γιατί η εµπειρία της κατασκευής ευρίσκεται κυρίως εκτός πανεπιστηµίου. Η επιτροπή προτείνει την εφαρµογή της Υπουργικής Απόφασης της 16ης Ιουνίου 2011ΦΕΚ 1427Β’, άρθρο 1, §γ.2: «∆ιαγωνισµός δύο σταδίων- κλιµακωτός, που κατά το πρώτο στάδιο συνιστά διαγωνισµό ιδεών και κατά το δεύτερο διαγωνισµό προσχεδίων. Κατά το 1ο στάδιο, επιλέγεται συγκεκριµένος αριθµός προτάσεων (όχι λιγότερος από τρεις) οι µελετητές των οποίων έχουν το δικαίωµα να συµµετάσχουν στο 2ο στάδιο. Ο διαγωνισµός 2 σταδίων αποσκοπεί στην αντιµετώπιση τεχνικών έργων σηµαντικής εµβέλειας ή εξειδικευµένου χαρακτήρα». Επιπλέον η επιτροπή προτείνει εάν µεν οι συµµετέχοντες στην πρόσκληση επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, να έχουν αυτό το δικαίωµα, εάν όχι να κληθούν να συµµετάσχουν στην οργανωτική επιτροπή του διαγωνισµού, η οποία θα συντάξει το πρόγραµµα κατόπιν της απαιτούµενης προς τούτο έρευνας. Επισηµαίνεται τέλος οτι στην πρόσκληση που έγινε από το πανεπιστήµιο αναφέρεται ο όρος διαγωνισµός ιδεών και ως εκ τούτου δεν προκύπτει υποχρέωση για ανάθεση µελέτης.4/7 ΜΕΡΟΣ Γ' Γεωπονική Σχολή Για το τρίτο θέµα η επιτροπή δεν µπορεί να εκφράσει αξιολογική κρίση. Όλοι οι υποψήφιοι είναι κατάλληλοι, κατά τα κριτήρια όµως προκύπτει ανισοβαρής προσέγγιση. Προτείνεται και αρχιτεκτονική λύση -ενώ δεν ζητείται- και ανοιχτή προσφορά και ασαφές χρονοδιάγραµµα. ∆εν έχει αντιµετωπισθεί από τους διαγωνιζόµενους µε τυπικότητα. Είναι όλοι κατά τα τυπικά προσόντα κατάλληλοι, δεν µπορεί όµως η επιτροπή να οδηγηθεί µε βάση τα υποβληθέντα στοιχεία αλλά και τον τρόπο και τύπο υποβολής τους, σε αξιολογική πρόταση. Για τους παραπάνω λόγους και λόγω της σοβαρότητας του θέµατος προτείνεται ο διαγωνισµός να κηρυχθεί άγονος και να γίνει πρόσκληση σε ανοιχτό διαγωνισµό προσχεδίων, σύµφωνο µε την Υπουργική Απόφαση της 16ης Ιουνίου 2011- ΦΕΚ 1427Β’, και να καλέσει ως τεχνικούς συµβούλους όλους όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην αρχική πρόσκληση.ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Α-Β-Γ) Ακολούθως διατυπώθηκαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα και προτάσεις: Η επιλογή της διοίκησης του Πανεπιστηµίου να προκηρύξει διαγωνισµό αποδεικνύει ότι επιδιώκει τα βέλτιστα αποτελέσµατα. Κατά τη φάση της υλοποίησης δεν επετεύχθη ικανοποιητική αριθµητικά συµµετοχή, ενώ προέκυψε ανοµοιογένεια στο επίπεδο των προσφορών – συµµετοχών. Η έλλειψη πραγµατικών όρων, ουσιαστικών κανόνων συµµετοχής και κριτηρίων αξιολόγησης σε πρώτο επίπεδο καθώς και προδιαγραφών περιεχοµένων των µελετών και διαδικασιών και οργάνων επίβλεψης ελέγχου και τελικής παραλαβής αυτών προσδιορίζει αφενός µεν τις έως σήµερα επιλογές αλλά ταυτόχρονα και τα φτωχά αποτελέσµατα αυτών. Προκηρύχτηκαν τρία έργα και συγκροτήθηκαν οµάδες ώστε να εκπονηθούν οι σχετικές µελέτες. Οι µελέτες όµως πρέπει να εκπονούνται και να παρουσιάζονται ως ολοκληρωµένα σύνολα και όχι ως σταδιακή προσέγγιση στα διάφορα θέµατα που προκύπτουν στην πορεία. Η σπονδυλωτή εκπόνηση που καταλήγει σε τεύχη δηµοπράτησης εκτός πανεπιστηµίου δηµιουργεί κενά, δεδοµένου ότι οι µελέτες πρέπει να εκπονούνται συνολικά. Η διοίκηση αντιλαµβανόµενη την σηµασία των παραπάνω, πρέπει να απευθύνεται και σε επαγγελµατίες εκτός πανεπιστηµίου προκειµένου να αποφύγει δυσλειτουργίες του παρελθόντος. Ρόλος της επιτροπής είναι να ενθαρρύνει την προσπάθεια του πανεπιστηµίου να δηµιουργήσει νέο τρόπο και ένα νέο αξιολογικό καθεστώς. Αξιολογώντας το σύνολο των συµµετοχών, η επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία στο να συντεθεί και να προταθεί ένα νέο σύστηµα στο οποίο να υπάρχει κατ’ αρχήν διακριτός ρόλος στην έρευνα για την σύνθεση του κτιριολογικού προγράµµατος. Στο σηµείο αυτό στην επιτροπή εκφράστηκαν δύο διιστάµενες απόψεις.5/7 1. Να αµειφθούν συµβολικά οι συµµετέχοντες στους δύο πρώτους διαγωνισµούς (κτίριο παραπληγικών και καλων τεχνών αντίστοιχα) διότι προσέφεραν στοιχεία και τεχνογνωσία. Έτσι καθίσταται σαφές ότι το πανεπιστήµιο αναγνωρίζει την συνεισφορά όσων εκλήθησαν και ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Έτσι αποζηµιώνονται σχεδόν όλοι οι συµµετέχοντες, δεν αναπτύσσονται αντιπαλότητες και το έργο του πανεπιστηµίου µπορεί να τεθεί σε νέα βάση. Ότι έχει προσφερθεί θα χρησιµοποιηθεί ώστε να δηµιουργηθεί ένα νέο πρόγραµµα πολύ πιο εστιασµένο. 2. Η αντίθετη άποψη θεωρεί ότι η αµοιβή δεν βοηθά την διοίκηση του πανεπιστηµίου. Η µικρή συµµετοχή αποδεικνύει οτι η επιλογή της “κλειστής πρόσκλησης” εντός πανεπιστηµιου πάσχει και έτσι δεν εξασφαλίζεται ο απαραίτητος συναγωνισµός που επιδιώκεται από την πρόσκληση. Με την τρέχουσα εµπειρία η συµµετοχή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα µικρή. Σε περίπτωση ανάθεσης δια µέσω δηµόσιας προκήρυξης (µητρώο µελετητών) θα ανεµένοντο τουλάχιστον 20 συµµετοχές, σε επίπεδο διαγωνισµού Ιδεών θα µπορούσε να ήταν και 50 οι συµµετοχές και σε επίπεδο διαγωνισµού προσχεδίων θα ανεµένοντο περίπου 30 συµµετοχές ακόµη και µε περιοριστικούς όρους λόγω απαίτησης ειδικής τεχνικής καταλληλότητας. Είναι συνεπώς σηµαντική η απώλεια πλούτου επιλογών που θα είχε ο κύριος του έργου αν ακολουθούσε µια ανοιχτή προς τον επαγγελµατικό χώρο της αρχιτεκτονικής διαδικασία. Αν η διοίκηση σήµερα θέσει νέους κανόνες, η επόµενη διοίκηση το πιθανότερο είναι να τους βελτιώσει και όχι να επανέλθει σε προηγούµενο καθεστώς µε καταγεγραµµένες πλέον τις αδυναµίες του. Παρά ταύτα η αξιοποίηση του υλικού των προτάσεων και των ήδη κατατεθειµένων στοιχείων πρέπει να διασφαλίζεται µε κάποια αποζηµίωση ή συµφωνία των συµµετεχόντων. Η επιτροπή άγεται στο συµπέρασµα κατόπιν των παραπάνω ότι οφείλει να οριοθετήσει νέο ρόλο του πανεπιστηµίου, όσον αφορά την προετοιµασία και την ουσιαστική έρευνα για τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το χτισµένο περιβάλλον και το αστικό τοπίο. Πρόκειται για στρατηγικό τοµέα της αρχιτεκτονικής που το πανεπιστήµιο πρέπει να ενσωµατώσει και να καλύψει µε υπευθυνότητα, ως ο µοναδικός φορέας έρευνας κατά τον νόµο αλλά και την ουσία της ακαδηµαϊκής ενασχόλησης. Οι διεθνείς διαγωνισµοί πχ. το Μουσείο του Καΐρου, µε 1700 συµµετοχές αποτελούν ένα δείγµα ερευνητικής δραστηριότητας προετοιµασίας του φακέλου του διαγωνισµού που ένα πανεπιστηµιακό ερευνητικό ίδρυµα εξ ορισµού µπορεί να αναλάβει να πραγµατοποιήσει και να συντονίσει. Πέρα λοιπόν από την νοµοπαρασκευαστική διαδικασία ενός διαγωνισµού, κάθε σοβαρού έργου, εκκρεµεί η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΊΑ (έρευνα) για τη διατύπωση του προγράµµατος του πλαισίου αλλά και των κριτηρίων επιτυχίας του διαγωνισµού προκειµένου να ελεγχθεί η συνέπεια και η αξία των προσφεροµένων υπηρεσιών. Η προτεινόµενη διαδικασία, που έχει ήδη εκτεθεί στα παραπάνω, δίνει µεθοδολογική διέξοδο στην διαδικασία διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισµών (ανοικτών ή κλειστών δια µέσω µητρώου ή µη, µε προεπιλογή ή όχι) και γενικά διαγωνισµούς µελετών µε απονοµή βραβείων. H επιτροπή µετά την ολοκλήρωση του έργου που της ανατέθηκε κρίνει σκόπιµο να παρατηρήσει ότι η έλλειψη επαρκούς συµµετοχής και η έλλειψη κανόνων για οµοιόµορφη κρίση, ήταν τα στοιχεία τα οποία δεν την επέτρεψαν να συγκεκριµενοποιήσει και ιεραρχήσει προτάσεις.6/7 Σε κάθε περίπτωση όµως θεωρεί πολύ θετικό το βήµα εξωστρέφειας που η διοίκηση του Α.Π.Θ. έκανε µε το να φέρει σε επαφή εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις του πανεπιστήµιου και των µελετητών αντίστοιχα µε στόχο τη βελτίωση σχέσεων και αποτελεσµάτων. Ελπίζει ότι αυτό θα συνεχίσει για το καλό και των δύο πλευρών. Οι προτάσεις έχουν στόχο να βοηθήσουν στον καλύτερο µελλοντικό σχεδιασµό.7/7
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.