Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Παρουσίαση του κ. Δημοσθένη Τουλιάτου, Πολιτικού Μηχανικού, Τεχνικού Συμβούλου ΣΑΤΕ, Επιστημονικού Συνεργάτη Τομέα ΠΔΤΕ-ΕΜΠ, στην εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το ΤΕΕ και τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ στις 7 Νοεμβρίου 2016, με θέμα "Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα"

Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα11/11/2016Γεκνζζέλεο Τνπιηάηνο Τερληθόο Σύκβνπινο ΣΑΤΔ – Δπ. Σπλεξγάηεο Τνκέα ΠΓΤΔ-ΔΜΠ1 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα http://www.cen.eu/http://ec.europa.eu/enterprise/index_el.htmΔπξσπατθά Πξόηππα Τοπμπμίεζε είκαη ε εζειμκηηθή δηαδηθαζία ακάπηολεξ ηεπκηθώκ πνμδηαγναθώκ βάζεη ηεξ ζοκαίκεζεξ μεηαλύ όιςκ ηςκ εκδηαθενόμεκςκ μενώκ (ηεξ βημμεπακίαξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ μηθνμμεζαίςκ επηπεηνήζεςκ (ΜΜΕ), ηςκ θαηακαιςηώκ, ηςκ ζοκδηθαιηζηηθώκ εκώζεςκ, ηςκ πενηβαιιμκηηθώκ Με Κοβενκεηηθώκ Ονγακώζεςκ (ΜΚΟ), ηςκ δεμόζηςκ ανπώκ, θ.ιπ.). Δηελάγεηαη από ακελάνηεημοξ θμνείξ ηοπμπμίεζεξ πμο δναζηενημπμημύκηαη ζε εζκηθό, εονςπασθό θαη δηεζκέξ επίπεδμ.Η Εονςπασθή Έκςζε από ηα μέζα ηεξ δεθαεηίαξ ημο 1980 πνεζημμπμηεί πνόηοπα μιμέκα θαη πενηζζόηενμ πνμθεημέκμο κα οπμζηενίλεη ηηξ πμιηηηθέξ θαη ηε κμμμζεζία ηεξ11/11/20161ε Βαζηθή Υπμπνέςζε Άμεζε-αοηόμαηε οημζέηεζε θαη μεηαθμνά ηςκ ΓΝ ςξ Γζκηθά Πνόηοπα (ΓΛΟΤ-ΓΝ) θαη απόζονζε μεζομβαηώκ ή εκανμόκηζε ζοκαθώκ εζκηθώκ θεημέκςκ Δ.Τμοιηάημξ2 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΟη βαζηθμί ΠοιώκεξΤεπκηθή Γκανμόκηζε θαη Νμμμζέηεζε ζημκ Τμμέα ηςκ ΤΓΟδεγία 2015/1535Κακμκηζμμί ηεξ ΓΓΟδεγίεξ γηα ηηξ ΔεΣοΓεκόζηα Γηνίθεζε ΔΛΟΤΑλαζέηνπζεο ΑξρέοΠ.ρ. 305/2011 δηα ηα ΠΓΚ Καη εζληθνί Καλνληζκνί π.ρ. ΚΤΣ - 2015Δπνπηεία Αγνξάο Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά ΠξόηππαΤερληθέο Πξνδηαγξαθέο(hEN’s – Σήκαλζε CE Οδεγία 89/106Δπίβιεςε ΔξγαζηώλΕκτζλεςη Εργαςιϊν π.ρ. Δπξσθώδηθεο π.ρ. Βησζηκόηεηα Καηαζθεπώλ θαη Δμνηθνλόκεζε ΔλέξγεηαοΣ ε χ ν ι κό σ ΢ χ ε δ ι α ς μ ό σ Λειτουργικζσ Επιδόςεισ των ΖργωνΆιια Δπξσπατθά Πξόηππα (EN), Τερληθέο Δγθξίζεηο, θιπΚύνημξ ημο Ένγμο – Μειεηεηέξ – Καηαζθεοαζηέξ - Πνμμεζεοηέξ 11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ3 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΗ Οδεγία 98/34/ΕΚ (TRIS)Technical Regulations Information System(ΠΔ 39 / 20-2-2001)Σήμενα: 2015/1535/ΕΕΔεκ έπεη μεηαθενζεί αθόκε ζημ εζκηθό δίθαημ (Tris ιαιμύκ θαη δομ πμνεύμοκ …) 11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ4 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαhttp://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_el.htm Η δηαδηθαζία θμηκμπμίεζεξ πμο θαζμνίδεηαη με ηεκ μδεγία 2015/1535/ΕΕ είκαη έκα ενγαιείμ πιενμθόνεζεξ, πνόιερεξ θαη δηαιόγμο.Είκαη ζηεκ οπενεζία ηεξ εζςηενηθήξ αγμνάξ, δηόηη μπμνεί κα επηηνέρεη ηεκ πνόιερε δεμημονγίαξ θναγμώκ ζηηξ ζοκαιιαγέξ πμο μπμνμύκ κα επενεάζμοκ ηηξ δναζηενηόηεηέξ ηςκ μηθμκμμηθώκ θμνέςκ. Σύμθςκα με ηεκ μδεγία 98/34/ΕΚ, όπςξ έπεη ηνμπμπμηεζεί από ηεκ μδεγία 2015/1534/ΕΕ, ηα θνάηε μέιε οπμπνεμύκηαη κα θμηκμπμημύκ πάναοηα ζηεκ Γπηηνμπή θαη μεηαλύ ημοξ όια ηα ζπέδηα ηεπκηθώκ θακμκηζμώκ πμο αθμνμύκ πνμσόκηα, θαζώξ θαη ηα ζπέδηα εζκηθώκ θακόκςκ πμο απμβιέπμοκ εηδηθά ζηηξ οπενεζίεξ ηεξ θμηκςκίαξ ηςκ πιενμθμνηώκ, πνηκ από ηεκ έγθνηζή ημοξ ζηεκ εζκηθή κμμμζεζία11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ2ε Βαζηθή Υπμπνέςζε5 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαhttp://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/el/search/■ ■ ■11/11/2016Υπενεζίεξ πμο πανέπμκηαη δςνεάκ από ημκ ηζημπώνμ ημο TRIS: Πνόζβαζε ζηα ζπέδηα πμο θμηκμπμημύκηαη από ηα θνάηε μέιε. Αοηόμαηε ιήρε ηςκ ζπεδίςκ αοηώκ με ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ. Υπμβμιή θαηαγγειίαξ ακ ηα ζπέδηα αοηά μπμνμύκ κα δεμημονγήζμοκ πνμβιήμαηα ζηεκ άζθεζε ηςκ δναζηενημηήηςκ ζαξ.Δ.Τμοιηάημξ6 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ7 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ8 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΤοπμπμηεμέκα Άνζνα Τημμιμγίμο γηα ένγα οπμδμμήξ ζηεκ Αοζηνία11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ9 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΓκηαία Τημμιόγηα (ΝΓΤ) γηα ηα Δεμόζηα Ένγα ζηεκ ΓιιάδαΌηακ αοηό γίκεηαη από ημ Κνάημξ δεκ πενημνίδεηαη μ ακηαγςκηζμόξ ? 11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ10 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα… απμθαζίδμομε:Γηα ηηξ Η/Μ ενγαζίεξ μηθμδμμηθώκ ένγςκ ΔΓΝ έπμοκ αθόμε εθδμζεί ακηίζημηπα ηημμιόγηα θαη μ θάζε μειεηεηήξ ηημμιμγεί όπςξ ζέιεη11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ11 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΤα εκανμμκηζμέκα Εονςπασθά Πνόηοπα (hEN’s) Σήμακζε CE γηα ηα ΠΔΚ: Οδεγία 89/106 – Κακμκηζμόξ 305/20113ε Βαζηθή Υπμπνέςζε Σήμακζε CE ηςκ ΠΔΚ γηα ηα μπμία έπεη εθδμζεί hEN πνμθεημέκμο αοηά κα θοθιμθμνμύκ ειεύζενα ζηεκ εκηαία εονςπασθή αγμνά (άνα θαη ζηεκ ειιεκηθή) 11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ12 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΑΣΟΑΣΟ & ΚΣΟ11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ13 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα«Έλαο δεκόζηνο ηνκέαο πνπ έρεη αμηόπηζηνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ δελ κπνξεί λα επηηξέςεη θσηνγξαθηθέο πξνδηαγξαθέο, ζηξεβιά ηηκνιόγηα, δηαλνκή έξγσλ, ςεπδείο επηκεηξήζεηο θαη άιιεο εθπιεθηηθέο θαηαζηάζεηο θαηαζπαηάιεζεο δεκόζηνπ ρξήκαηνο»Ιδμύ πώξ ακηηιαμβακόηακ μ ηόηε Πνόεδνμξ ημο ΤΓΓ θαη κοκ ΥπμΜεη ηηξ οπμπνεώζεηξ γηα Τεπκηθή Γκανμόκηζε θαη πνμζέθογε ζημ ΣηΓ γηα ηεκ αθύνςζε ηεξ ΚΥΑ 6690 / 15-6-2012«Έλαο δεκόζηνο ηνκέαο πνπ ζρεδηάδεη ζηξαηεγηθά, ζεζπίδεη θαλόλεο, πξόηππα, πξνδηαγξαθέο, ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ εζληθή παξαγσγή, ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαοθόζηνπο, ηελ αζθάιεηα, δελ ζα επέηξεπε λα εθδνζεί ππνπξγηθή απόθαζε ελαξκόληζεο 254 πξνηύπσλ δνκηθώλ πιηθώλ, πνπ απνθιείνπλ ηελ ειιεληθή παξαγσγή επηβάιινληαο θσηνγξαθηθέο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ άιισλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ14 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα http://www.newapproach.orgΟη Οδεγίεξ ηεξ Νέαξ Πνμζέγγηζεξhttp://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ15 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΟη Οδεγίεξ ηεξ Νέαξ Πνμζέγγηζεξ11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ16 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαTν Δπξσπατθό Πξόηππν ΔΝ 14969:2006 «Σύζηεκα αμηνιόγεζεο Δξγνιεπηώλ Σηδεξνδξνκηθήο Δπηδνκήο» (Qualification System for Railway Trackwork Contractors)11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ17 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ18 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΟη Οδεγίεξ γηα ηηξ Δεμόζηεξ Σομβάζεηξ «Κμηκμί Κακόκεξ ζημκ Τεπκηθό Τμμέα»Τεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ19 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΟδεγίεο γηα ηηο ΓεΣπ 2014/24/ΔΔ, 2014/25/ΔΔ Βαζηθόο Σθνπόο: Ο ζπληνληζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ΓεΣπ • Κνηλνί Καλόλεο Γεκνζηόηεηαο • Κνηλνί Καλόλεο Σπκκεηνρήο • Κνηλνί Καλόλεο ζηνλ Τερληθό Τνκέα11/11/2016Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ οδθγίασ νοοφνται ωσ: 1. «τεχνική προδιαγραφή»: ζνα από τα ακόλουκα: α) όταν πρόκειται για ςυμβάςεισ δημοςίων ζργων: όλεσ οι τεχνικζσ απαιτιςεισ που περιζχονται ιδίωσ ςτα ζγγραφα τησ προμήθειασ και κακορίηουν τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά υλικοφ, προϊόντοσ ι αγακοφ, ώςτε να ανταποκρίνονται ςτθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται από τθν ανακζτουςα αρχι· τα χαρακτθριςτικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικισ και κλιματικισ επίδοςθσ, τον ςχεδιαςμό για όλεσ τισ απαιτιςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ των ατόμων με αναπθρία) και τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ, τθν επίδοςθ, τθν αςφάλεια ι τισ διαςτάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαδικαςιών ςχετικά με τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, τθν ορολογία, τα ςφμβολα, τισ δοκιμζσ και τισ μεκόδουσ δοκιμών, τθ ςυςκευαςία, τθ ςιμανςθ και τθν επίκεςθ ετικετών, τισ οδθγίεσ χριςθσ κακώσ και τισ διαδικαςίεσ και μεκόδουσ παραγωγισ ςε κάκε ςτάδιο του κφκλου ηωισ των ζργων· τα χαρακτθριςτικά αυτά περιλαμβάνουν επίςθσ τουσ κανόνεσ μελζτθσ και υπολογιςμοφ των ζργων, τουσ όρουσ δοκιμισ, ελζγχου και παραλαβισ των ζργων κακώσ και τισ καταςκευαςτικζσ τεχνικζσ ι μεκόδουσ και κάκε άλλο όρο τεχνικοφ χαρακτιρα που θ ανακζτουςα αρχι είναι ςε κζςθ να κακορίςει, μζςω γενικών ι ειδικών κανονιςτικών διατάξεων, ςχετικά με τα ολοκλθρωμζνα ζργα κακώσ και με τα υλικά ι τα ςτοιχεία που ςυνιςτοφν τα ζργα αυτά· β) όταν πρόκειται για δημόςιεσ ςυμβάςεισ αγαθϊν ή υπηρεςιϊν …. 2. «πρότυπο»: θ τεχνικι προδιαγραφι που ζχει εγκρικεί από αναγνωριςμζνο οργανιςμό με δραςτθριότθτα τυποποίθςθσ, για επαναλαμβανόμενθ ι διαρκι εφαρμογι, τθσ οποίασ όμωσ θ τιρθςθ δεν είναι υποχρεωτικι και εμπίπτει ςε μία από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: α) «διεθνζσ πρότυπο»: … β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: …. Οδηγία 2014/24 γ) «εθνικό πρότυπο»: … Παράρτημα VII: 3. «ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηςη»: … ΟΡΙ΢ΜΟ΢ ΟΡΙ΢ΜΕΝΩΝ 4. «κοινή τεχνική προδιαγραφή»: …· ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5. «τεχνικό πλαίςιο αναφοράσ»: ….Δ.Τμοιηάημξ20 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΤερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Τερλ.Σπγγξαθέο Υπνρξεώζεσλ) Άξζξν 54-Ν.4412 θαη Άξζξν 42 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ Παξάγξαθνο 3Άρθρο 54 Ν.4412/2016, Παρ. 3 Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαηππώλνληαη κε έλαλ από ηνπο θαησηέξσ ηξόπνπο: α) … β) κε παξαπνκπή ζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη, κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζε, • εζληθά πξόηππα πνπ κεηαθέξνπλ επξσπατθά πξόηππα, • ζε επξσπατθέο ηερληθέο εγθξίζεηο, • θνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, • δηεζλή πξόηππα, • … β) … γ) …11/11/2016Άρθρο 42 τησ Οδηγίασ 2014/24/ΕΕ, Παρ. 3 Υπό ηελ επηθύιαμε ησλ ππνρξεσηηθώλ εζληθώλ ηερληθώλ θαλόλσλ, εθόζνλ ζπκβηβάδνληαη κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαηππώλνληαη κε έλαλ από ηνπο θαησηέξσ ηξόπνπο: α) σο επηδόζεηο ή ιεηηνπξγηθέο …. β) κε παξαπνκπή ζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη, κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζε, • εζληθά πξόηππα πνπ κεηαθέξνπλ επξσπατθά πξόηππα, • επξσπατθέο ηερληθέο αμηνινγήζεηο, • θνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, • δηεζλή πξόηππα, • άιια ηερληθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί από επξσπατθνύο θνξείο ηππνπνίεζεο ή —όηαλ απηά δελ ππάξρνπλ— ζε • εζληθά πξόηππα, 4ε Βαζηθή Υπμπνέςζε • εζληθέο ηερληθέο εγθξίζεηο ή • εζληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηνπ ππνινγηζκνύ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αγαζώλ· θάζε παξαπνκπή ζπλνδεύεηαη από ηε κλεία «ή ηζνδύλακν»· γ) σο επηδόζεηο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαηά ηα νξηδόκελα ζην ζηνηρείν α), κε παξαπνκπή, σο ηεθκήξην ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο ελ ιόγσ επηδόζεηο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν β)· δ) …. Δ.Τμοιηάημξ21 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΤερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Άξζξν 54, Ν.4412 Πξόζζεηεο δηαηάμεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ην Άξζξν 42 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ !!!( άρθρο 42 τησ Οδηγίασ 2014/24/ΕΕ +!! )7. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 61.Καμία επηθύιαλε ςξ πνμξ ηηξ οπμπνεώζεηξ ηεξ παναγν. 3 !!!8) Δηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ κπνξνύλ λα εγθξίλνληαη πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ζηελ πνηόηεηα, ζηνλ ηξόπν ζύλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο, ζηε ρξήζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. Με ηελ απόθαζε απηή κπνξεί λα νξίδεηαη αλ νη ζεζπηδόκελεο πξνδηαγξαθέο είλαη ππνρξεσηηθέο ζε θάζε πεξίπησζε ή ηζρύνπλ πξναηξεηηθά ή ηζρύνπλ σο ειάρηζηα όξηα. 9) Δηδηθά γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ, θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο ιακβάλνπλ ππόςε ηηο εληαίεο πξνδηαγξαθέο πνπ εθπνλνύληαη από ηηο ΔΚΑΑ ησλ … …………11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ22 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΕν ότει ςποσπευηικήρ εθαπμογήρ ηυν ΕΤΡΟΚΩΔΙΚΩΝ αποθαζίδεηαι ε απόζςπζε με-ζςμβαηών διαηάξευνΑπόθαζε ΡΕΠΠΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/429 - 21/5/2010Η ΤΑ για την υποχρεωτική εφαρμογή των ΕΤΡΟΚΩΔΙΚΩΝ ακόμη αναμζνεται …Η απόςυρςη ποφ βρίςκεται ??? 11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ23 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ24 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαhttp://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3A-22212012&catid=60&Itemid=205&lang=el11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ25 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΓηα ηηξ ΓΤΓΠ ε απόζονζε θαιά θναηεί … Δπηηαθηηθή ε αλάγθε ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θιάδνπ (π.ρ. κε εθπξνζώπνπο, κε ππνρξέσζε δηαβνύιεπζεο επί ησλ ζρεδίσλ, θ.α.) γηα ηα ηεθηαηλόκελα σο πξνο ην ηεξάζηην ζέκα ησλ ΔΤΔΠ θαη ησλ ζπλπθαζκέλσλ κε απηέο ΝΔΤ.http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_efarmog is_peninta_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285- Τί ζα πεη ε αλαθνξά «… πξνηείλεηαη λα εθαξκόδνληαη ζε όια ηα Δεκόζηα Έξγα πελήληα ελλέα (59) αληίζηνηρεο Πξνζωξηλέο Εζληθέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΕΤΕΠ) κε επηθαηξνπνηεκέλν πεξηερόκελν …». ? - Πνύ μαλαθνύζηεθε ν Αλάδνρνο λα εθαξκόδεη πξναηξεηηθά ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ? - Γηαηί, πώο θαη από πνηνύο ζπληάρζεθαλ νη λέεο «πξνζσξηλέο ΔΤΔΠ» ? - Πνηόο ηηο έρεη εγθξίλεη ? - Δίλαη ζπκβαηά ηα ηζρύνληα ΝΔΤ κε ηηο λέεο ΠΔΤΔΠ ? - Πώο κπνξεί λα εθαξκόδνληαη νη ΠΔΤΔΠ πξηλ λα θνηλνπνηεζνύλ ζηελ ΔΔ θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ νδεγία 2015/1535? - Τη ιέεη ν ΔΛΟΤ θαη ε ΔΑΑΓΗΣΥ γηα όια απηά ? 11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ26 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΟη νηθνλνκηθνί θνξείο ηνπ θιάδνπ θαη νη ελώζεηο ηνπο, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ θύξνπο θαη ηεο ζνβαξόηεηάο ηνπο, νθείινπλ λα δηαθεξύμνπλ – όπσο έρνπλ ην δηθαίσκα κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ (ππόζεζε CIA Security) – όηη δελ αλαγλσξίδνπλ θαη όηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αξλεζνύλ ηελ εθαξκνγή ηερληθώλ θεηκέλσλ, όπσο πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνί, ηηκνιόγηα θιπ, πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί κε έγθπξν θαη έγθξηην ηξόπν, ζύκθσλα κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη κέζα από έλα ζεζκνζεηεκέλν:«Δζληθό ζύζηεκα Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη Τηκνιόγεζεο ΤΔ»11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ27 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ28 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα Οη αξκνδηόηεηεο ηεο «Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίωλ Σπκβάζεωλ» (ΔΑΑΓΗΣΥ), γηα ηνλ έιεγρν ηεο ελαξκόληζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ηερληθώλ ηνπο πξνδηαγξαθώλ πξνο ην θνηλνηηθό δίθαην11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ29 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΠαραγωγοί ΠΔΚTΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ΢ΕΑΑΔΗΣΥΓζκηθό Σύζηεμα Τεπκηθώκ Πνμδηαγναθώκ θαη Τημμιόγεζε Τεπκηθώκ Ένγςκ Τημμιερία – Ένεοκα Αγμνάξ – Βάζεηξ Δεδμμέκςκ Μεζμδμιμγίεξ, Δηαδηθαζίεξ, Κακόκεξ & Ανπέξ Δηανθήξ εκεμένςζε θαη βειηίςζεΜελεηηηέςΑρμόδια ΥποσργείαΚαηαζκεσαζηέςΖνα πολφ-ςυμμετοχικό Εταιρικό ΢χήμα11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ30 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ31 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ32 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΟι προβλζψεισ του άρθρου 70 του ν.4313 δεν μεταφζρθηκαν ςτον ν. 4412/2016 και ζμμεςα καταργήθηκαν !!! 11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ33 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΖνα παράδειγμα πολφςυμμετοχικοφ Εταιρικοφ ΢χήματοσ11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ34 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαhttps://www.ekapty.gr/11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ35 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ36 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα Το ζργο ςυγχρηματοδοτήθηκε με 80% Ευρωπαϊκοφσ πόρουσ (ΕΤΠΑ) και 20% Εθνικοφσ πόρουσ (Ε.Π «Υγεία –Πρόνοια»)http://specs.ekevyl.gr/11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ37 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαhttps://registry.ekapty.gr/11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ38 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ39 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ40 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππα11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ41 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΚαη εκώ έπεη θαηαννεύζεη ημ Τεπκηθό Πιαίζημ Ακαθμνάξ γηα ηεκ παναγςγή Τεπκηθώκ Ένγςκ … ε αγμνά ηςκ ISO θαιά θναηά ! (ηα ζέιεη μ Νόμμξ..)11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ42 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΑκηί γηα επίιμγμ … Ο Ιδησηηθόο ΤνκέαοΤα Γεκ.Έξγα & ΠξνγξάκκαηαΗ Γεκόζηα ΓηνίθεζεΟ «Δπσθεινύκελνο»Όηακ ε κμμμζέηεζε δεκ ζομβαδίδεη με ηεκ ηοπμπμίεζε … 11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ43 Οξζή λνκνζέηεζε κε αλαθνξά ζε πξόηππαΣαξ εοπανηζηώ ζενμά γηα ηεκ ζομμεημπή ζαξ !!!11/11/2016Δ.Τμοιηάημξ44
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
21 Νοεμβρίου 2016

Πολύ ωραία και πλήρης παρουσίαση απο τον Δημοσθενη Τουλιάτο.
Ν.Μαρσέλλος

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.