Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 11 Μαίου 2021
Θέματα Οδοποιίας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών έργων οδοποιίας (ΟΜΟΕ κλπ), τις εξελίξεις των κανονιστικών διατάξεων για θέματα οδικής ασφάλειας και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των οδικών έργων.

Υποκατηγορίες

OMOE - Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (25)

Οι ΟΜΟΕ του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ) αποτελούν την βάση για την εκπόνηση των μελετών οδοποιίας.

Ορισμένες πάντως εξ αυτών απαιτούν επικαιροποίηση προκειμένου να εναρμονισθούν με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Προβολή άρθρων...
Θέματα Οδοποιίας
Περιεχόμενα (29 έως 33 από 55)

Η παρούσα οδηγία αναφέρεται στις μελέτες έργων πολιτικού Μηχανικού οδικών σηράγγων και των συνοδών τους έργων (στοές, φρεάτια αερισμού, στοές διαφυγής κλπ.)
Με την οδηγία καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπόνησης μελετών σηράγγων και τα υποβλητέα.

Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΝ 1317 και των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ
Ανάρτηση10 Σεπτεμβρίου 2011
Τελευταία τροποποίηση15 Οκτωβρίου 2011

Παρουσίαση σε ημερίδα της ΓΓΔΕ από τον κ. Tim Tuser, Dipl. Ing. της Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V. (στην Αγγλική)

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται, βάσει των αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και τεχνοοικονομικών μελετών που έχουν εκπονηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ουσιαστικές κατασκευαστικές και λειτουργικές διαφορές των στηθαίων ασφαλείας από σκυρόδεμα και από χάλυβα, υπό το πρίσμα των διατάξεων των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1317

Ο οδικός φωτισμός σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201:2004
Ανάρτηση01 Ιουλίου 2011
Τελευταία τροποποίηση15 Οκτωβρίου 2011

Από τον κ. Παν. Παναγάκο, Ηλεκτρ. Μηχ.