Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 11 Μαίου 2021
Θέματα Οδοποιίας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών έργων οδοποιίας (ΟΜΟΕ κλπ), τις εξελίξεις των κανονιστικών διατάξεων για θέματα οδικής ασφάλειας και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των οδικών έργων.

Υποκατηγορίες

OMOE - Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (25)

Οι ΟΜΟΕ του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ) αποτελούν την βάση για την εκπόνηση των μελετών οδοποιίας.

Ορισμένες πάντως εξ αυτών απαιτούν επικαιροποίηση προκειμένου να εναρμονισθούν με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Προβολή άρθρων...
Θέματα Οδοποιίας
Περιεχόμενα (21 έως 25 από 55)

Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. 

ΚΥΑ 6952 ΥΠΕΚΑ / ΥΠΥΜΕΔΙ, ΦΕΚ 420Β / 16-03-2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών.

ΦΕΚ 237Α / 01-11-2011

Με την Εγκύκλιο 41 τροποποιήθηκαν οι αρχικές ΟΜΟΕ-Δ, χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση. Οι διαστάσεις των συστατικών μερών των διατομών έχουν τροποποιηθεί κατά το δοκούν, προφανώς για λόγους κακώς εννοούμενης οικονομίας. Με την Ε 41 καταβάλλεται προσπάθεια να επιτευχθεί επί πλέον οικονομία και να αποφευχθεί ο υπερσχεδιασμός των οδικών έργων χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες που αφορούν στην λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την οικονομία των οδικών έργων ...

Κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίων υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων
Ανάρτηση14 Οκτωβρίου 2011
Τελευταία τροποποίηση15 Οκτωβρίου 2011

Τυπικά σχέδια λεπτομερειών της Δ/νσης Μελετών Εργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εργων (ΓΓΔΕ)