Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023
Θεσμικό πλαίσιο

...

Θεσμικό πλαίσιο
Περιεχόμενα (9 έως 13 από 71)

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων την 01.12.2015. (ΦΕΚ 330Β / 10-03-2015)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6 της ΕΑΑΔΗΣΥ: Απόφαση 338/03-11-2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ 7ΘΘ90ΞΤΒ-Τ20).

Οσοι ασχολούνται με την σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την Οδηγία.

Εγκύκλιος 18 της ΓΓΔΕ, 24 Σεπτεμβρίου 2014, ΑΔΑ Ω8ΘΛ1-ΤΘΥ

Με την εγκύκλιο αυτή διασαφηνίζονται θέματα σχετικά με τον καθορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] στα Ενιαία Τιμολόγια και δίδονται κατευθύνσεις αναφορικά με την αξιοποίηση των βραχωδών προϊόντων εκσκαφών των έργων για την επί τόπου παραγωγή των απαιτουμένων αδρανών υλικών.

Αναλυτική παρουσίαση και κωδικοποίηση ισχυουσών διατάξεων

(στο αρχείο PDF λειτουργούν τα περιεχόμενα: μετάβαση στην σελίδα επιλογής με ctrl + click)