Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023
Θεσμικό πλαίσιο

...

Θεσμικό πλαίσιο
Περιεχόμενα (29 έως 33 από 71)

Την παρούσα Ψηφιακή Έκδοση επεξεργάσθηκε το τμήμα  ΙΤ της ΕΛΜΙΝ Α.Ε.

Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Με τις διατάξεις του 4070/2012 νόμου «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 82), τροποποιήθηκαν διατάξεις που αφορούν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επι πλέον εκείνων που αναφέρθηκαν στις εγκυκλίους υπ' αριθ.
11/2012, 14/2012 και 15/2012