Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023
Θεσμικό πλαίσιο

...

Θεσμικό πλαίσιο
Περιεχόμενα (25 έως 29 από 71)

ΦΕΚ 215 Α / 05-11-2012

Μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της: " ε) Η Αρχή εκδίδει πρότυπα τεύχη δημοπράτησης και σχέδια συμβάσεων μετά από διαβούλευση με τους κατά περίπτωση αρμόδιους δημόσιους φορείς. Η Αρχή διαμορφώνει κανόνες για την τυποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και ελέγχει την εναρμόνιση αυτών με τις γενικές αρχές του εθνικού και ενωσιακού δικαίου."

ΦΕΚ 204 Α / 15-09-2011

Νέα δεδομένα στις διαδικασίες υλοποίησης των Δημοσίων Εργων!

Η διάταξη δεν είναι νέα, χρονολογείται από το 2007! Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 386Β / 20-03-2007, στο οποίο είναι δημοσιευμένη η σχετική ΚΥΑ 5328/122.

Σκόπιμο είναι να διαβαστεί η ΚΥΑ αυτή σε συνδυσμό με το ΠΔ 334/1994 (έχει επίσης αναρτηθεί). Τόσο οι υποχρεώσεις των παραγωγών, όσο και οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μή συμμόρφωσης διατυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια!   Αντίστοιχες δε υποχρεώσεις ισχύουν και για όλα τα δομικά υλικά για τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί τα αντίστοιχα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

To ΠΔ είναι αρκετά παλιό. Επειδή αναφέρεται πλέον συχνά μετα την θεσμοθέτηση με τις 24 ΚΥΑ των 425 Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων για τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών που οφείλουν να φέρουν σήμανση CE, είναι σκόπιμο να διαβάσει κανείς το πλήρες κείμενο. 

Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 11 προβλέπεται επιβολή προστίμου μέχρι το 100-πλάσιο της αξίας του ακαταλλήλου προϊόντος (π.χ. προϊόντος που θα όφειλε να φέρει σήμανση CE και δεν φέρει!).

Δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο για τον ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς υπάρχει ...