Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1746Β / 19.05.2017 η νέα πλήρης έκδοση των Ενιαίων Τιμολογίων της Γεν. Γραμματείας Υποδομών (περιγραφικά άρθρα και τιμές μονάδας), η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των προσθηκών & διορθώσεων που είχαν ήδη εγκριθεί, αλλά και νέα άρθρα, αλλαγές περιγραφών και τιμών. Η ισχύς του Κ.Π.Τ.Ε. αρχίζει από την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

E ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑSignature Not Verified16525Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.05.19 19:54:17 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko TypografioΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 Μαΐου 2017ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις τoυ άρθρου 53 παρ. 7.ζ του ν. 4412/ 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός ισχύει (Α΄ 147). 2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α’ 208). 5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 176 ). 7. Τη γνωμοδότηση (πράξη αρ. 8 συνεδρίαση 36/ 13-12-2016) του Συμβουλίου Δημοσίων έργων - Τμήμα Κατασκευών.Αρ. Φύλλου 17468. Tην υπ’ αριθ. 16/17-5-2017 (άρθρου 2, παρ. 2 περ.γ (γγ) του ν. 4013/2011) σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής αφορούν τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για τις εξής κατηγορίες έργων: 1. Έργων Οδοποιίας. 2. Υδραυλικών έργων. 3. Λιμενικών Έργων. 4. Οικοδομικών Έργων. 5. Έργων Πρασίνου. 6. Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων). 2. Ο ανωτέρω Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.4412/2016 για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016 και κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών δημοσίων έργων όπως προσδιορίζεται στις περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53. 3. Ο ανωτέρω Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών υπόκειται σε διαρκή διαδικασία επικαιροποίησης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το Τμήμα Τευχών Δημοπράτησης και Τιμολόγησης Έργων της Διεύθυνσης Κανόνων και Ποιότητας, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται (άρθρο 49 παρ. 6 του π.δ. 109/2014): Η σύνταξη και επικαιροποίηση πρότυπων αναλύσεων τιμών και αντιστοίχων περιγραφικών τιμολογίων, η μέριμνα για τη σύνταξη περιοδικού καταλόγου τιμών κόστους για την εκτέλεση έργων και για τη σύνταξη περιοδικού καταλόγου συντελεστών αναθεώρησης τιμών, η στατιστική επεξεργασία κοστολογικών στοιχείων των εκτελούμενων έργων και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη σύνταξη πρότυπων αναλύσεων και την προκοστολόγηση έργων, καθώς και η μελέτη και η εισήγηση συναφών διορθωτικών ή κατευθυντηρίων μέτρων. 16526ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΣύμφωνα με το οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τευχών Δημοπράτησης και Τιμολόγησης Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών προβλέπεται μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης, συγκέντρωσης , επεξεργασίας και αξιολόγησης των κάθε είδους στοιχείων (υλικών, μηχανολογικού εξοπλισμού, λοιπών αγαθών και υπηρεσιών κ.λπ.),που σχετίζονται με την κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο, υφίσταται μία συνεχής και διαρκής παρακολούθηση και έλεγχος των στοιχείων σε τακτικό ή/ και έκτακτο επίπεδο σχετικά με τις τιμολογήσεις μελετών και έργων. Συγκεκριμένα, μετά την αξιολόγηση των συλλεγέντων στοιχείων, γίνονται άλλοτε επιμέρους παρεμβάσεις, δηλαδή διορθώσεις, τροποποιήσεις, επικαιροποιήσεις ή σύνταξη νέων τιμών τιμολογήσεων (έκτακτος έλεγχος) σε μεμονωμένες περιπτώσεις και άλλοτε ευρείας έκτασης παρεμβάσεις που κυρίως συνίστανται σε εκσυγχρονισμό των τιμολογίων, όταν π.χ. υφίσταται άρδην μεταβολή των συνθηκών (τεχνολογική εξέλιξη ,οικονομικές συνθήκες κ.λπ.). 4. Την ανάγκη διαρκούς και αδιάλειπτης εφαρμογής της ανωτέρω υπ΄ αριθ. 3 διαδικασίας, με σκοπό τη διασφάλιση αυτεπάγγελτων τακτικών ελέγχων κατ΄ ελάχιστον μια φορά το χρόνο για τον εντοπισμό τυχόν αναγκαιότητας επικαιροποίησης, διορθώσεων, τροποποιήσεων η σύνταξη νέων τιμών όποτε παρίσταται ανάγκη και κρίνεται από τους ανωτέρω ελέγχους σκόπιμο και αναγκαίο.Τεύχος Β’ 1746/19.05.2017Άρθρο 2 Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών 1. Εγκρίνεται ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για τις εξής κατηγορίες έργων: 1. Έργων Οδοποιίας. 2. Υδραυλικών έργων. 3. Λιμενικών Έργων. 4. Οικοδομικών Έργων. 5. Έργων Πρασίνου. 6. Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων). 2. Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών αποτελείται από τα περιγραφικά τιμολόγια και τους πίνακες τιμών μονάδος των αντίστοιχων άρθρων των περιγραφικών αυτών τιμολογίων, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 3. Οι τιμές μονάδος που περιλαμβάνονται στους πίνακες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου (εκτιμώμενη αξία). Στους συνολικούς προϋπολογισμούς δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και η αναθεώρηση, περιλαμβάνονται όμως τα κονδύλια για γενικά έξοδα και όφελος (περίπτωση θ παρ. 7 του άρθρου 53) η ρήτρα επιτάχυνσης (άρθρο 149) και τα απρόβλεπτα (περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 156). Τεύχος Β’ 1746/19.05.2017ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16527ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ȀǹȃȅȃǿȈȂȅȈȆǼȇǿīȇǹĭǿȀȍȃ ȉǿȂȅȁȅīǿȍȃǼȇīǹȈǿȍȃ  ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16528Τεύχος Β’ 1746/19.05.2017 ǾīȇǹȆȉǾǼȇīǹȈǿǹ ȀǹȃȅȃǿȈȂȅȈȆǼȇǿīȇǹĭǿȀȍȃ ȉǿȂȅȁȅīǿȍȃǼȇīǹȈǿȍȃ ȅȆȍȈǼĭǹȇȂȅǽǼȉǹǿǹȆȅȉǿȈǹȃǹĬǼȉȅȊȈǼȈǹȇȋǼȈ ȀǹȉǹȉǾǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹǹȃǹĬǼȈǾȈǻǾȂȅȈǿȍȃȈȊȂǺǹȈǼȍȃǼȇīȍȃ  ıȪȝijȦȞĮȝİIJȠȃ ĭǼȀǹ  ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Τεύχος Β’ 1746/19.05.2017ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16529ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣσελ. 1 - 2051.1Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Έργων Οδοποιίαςσελ.1 - 1841.2Πίνακας Τιμών Εργασιών Έργων Οδοποιίαςσελ.185 - 2052. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑσελ. 206 - 6262.1Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Υδραυλικών Έργωνσελ.206 - 5662.2Πίνακας Τιμών Εργασιών Υδραυλικών Έργωνσελ.567 - 6263. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑσελ. 627 - 6913.1Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Λιμενικών Έργωνσελ.627- 6873.2Πίνακας Τιμών Εργασιών Λιμενικών Έργωνσελ.688 - 6914. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑσελ. 692 - 9634.1Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Οικοδομικών Έργωνσελ.692 - 9484.2Πίνακας Τιμών Εργασιών Οικοδομικών Έργωνσελ.949 - 9635. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥσελ. 964 - 11125.1Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών Έργων Πρασίνουσελ.964- 10945.2Πίνακας Τιμών Εργασιών Έργων Πρασίνουσελ.1095 - 11126. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)σελ. 1113 - 11896.1Περιγραφικό Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιώνσελ.1113- 11826.2Πίνακας Τιμών Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιώνσελ.1183 - 1189 16530ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 1746/19.05.2017           ȆǼȇǿīȇǹĭǿȀȅȉǿȂȅȁȅīǿȅǼȇīǹȈǿȍȃ ǼȇīȍȃȅǻȅȆȅǿǿǹȈ               Τεύχος Β’ 1746/19.05.2017ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16531īǼȃǿȀȅǿȅȇȅǿ  ǹȞIJȚțİȓȝİȞȠ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ IJȚȝȠȜȠȖȓȠȣ İȓȞĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıȝȩȢ IJȚȝȫȞ ȝȠȞȐįȠȢ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȑȞIJİȤȞȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ IJȠȣ DzȡȖȠȣ ȩʌȦȢ ʌȡȠįȚĮȖȡȐijİIJĮȚ ıIJĮ ȜȠȚʌȐ ȉİȪȤȘǻȘȝȠʌȡȐIJȘıȘȢʌȠȣȠȡȓȗȠȞIJĮȚıIJȘǻȚĮțȒȡȣȟȘ ȅȚ IJȚȝȑȢ ȝȠȞȐįĮȢ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıİ ȝȠȞȐįİȢ ʌȜȒȡȦȢ ʌİȡĮȚȦȝȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐijȠȞIJĮȚ ĮȞĮȜȣIJȚțȐ ʌĮȡĮțȐIJȦ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ İțIJİȜİıIJȠȪȞ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȠȣ DzȡȖȠȣ ȅȚ IJȚȝȑȢ ȝȠȞȐįȠȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȩȜİȢ IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌİȡȚȖȡĮijȒ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ȩıİȢ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞIJİȤȞȘ İțIJȑȜİıȘ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪȝijȦȞĮ țĮȚ ȝİ IJĮ ȜȠȚʌȐȉİȪȤȘǻȘȝȠʌȡȐIJȘıȘȢ ȀĮȝȚȐ ĮȟȓȦıȘ Ȓ ĮȝijȚıȕȒIJȘıȘ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ șİȝİȜȚȦșİȓ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȠ İȓįȠȢ țĮȚ IJȘȞ ĮʌȩįȠıȘ IJȦȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐIJȦȞ IJȚȢ İȚįȚțȩIJȘIJİȢ țĮȚ IJȠȞ ĮȡȚșȝȩ IJȠȣ İȡȖĮIJȠIJİȤȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ IJȘȞ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ ȝȒ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȝȑıȦȞ İțIJȩȢ ĮȞ ȐȜȜȦȢȠȡȓȗİIJĮȚıIJĮȐȡșȡĮIJȠȣʌĮȡȩȞIJȠȢ ȈȪȝijȦȞĮȝİIJĮʌĮȡĮʌȐȞȦȝİIJȚȢIJȚȝȑȢȝȠȞȐįȠȢIJȠȣʌĮȡȩȞIJȠȢȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣʌȡȠțȪʌIJİȚ IJȠʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȠȐȝİıȠțȩıIJȠȢIJȠȣDzȡȖȠȣįȘȜĮįȒIJȠıȣȞȠȜȚțȩțȩıIJȠȢIJȦȞİʌȓ ȝȑȡȠȣȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ȜİȚIJȠȣȡȖȚȫȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȣȞșȑIJȠȣȞ IJȠ ijȣıȚțȩ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ IJȠȣ DzȡȖȠȣȈIJȚȢIJȚȝȑȢȝȠȞȐįȠȢĮȣIJȑȢİȞįİȚțIJȚțȐțĮȚȩȤȚʌİȡȚȠȡȚıIJȚțȐʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚIJĮ țȐIJȦșȚȀȐșİ İȓįȠȣȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ IJȦȞ İȞıȦȝĮIJȠȣȝȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ijȩȡȠȣȢ IJȑȜȘ įĮıȝȠȪȢ ȑȟȠįĮ İțIJİȜȦȞȚıȝȠȪ İȚįȚțȠȪȢ ijȩȡȠȣȢ țȜʌ ʌȜȘȞ IJȠȣ ĭȆǹ ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ ĮʌĮȜȜȐııİIJĮȚĮʌȩIJĮIJȑȜȘįȚȠįȓȦȞIJȦȞțȐșİİȓįȠȣȢȝİIJĮijȠȡȚțȫȞIJȠȣȝȑıȦȞȅȚ įĮʌȐȞİȢ ʌȡȠȝȘșİȓĮȢ IJȦȞ ʌȐıȘȢ ijȪıİȦȢ İȞıȦȝĮIJȠȣȝȑȞȦȞ țĮȚ ȝȘ țȣȡȓȦȞ țĮȚ ȕȠȘșȘIJȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȝİIJĮijȠȡȐȢ IJȠȣȢ ıIJȚȢ șȑıİȚȢ İțIJȑȜİıȘȢ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ijȪȜĮȟȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣȢ ĮȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ țĮȚ ʌȡȠıȑȖȖȚıȒȢ IJȠȣȢ ȝİ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞİȢ ijȠȡIJȠİțijȠȡIJȫıİȚȢ IJȚȢ ĮıijĮȜȓıİȚȢ IJȦȞ ȝİIJĮijȠȡȫȞ IJȚȢ ıIJĮȜȓİȢ IJȦȞ ȝİIJĮijȠȡȚțȫȞ ȝȑıȦȞ țĮȚ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞİȢ ʌȜȐȖȚİȢ ȝİIJĮijȠȡȑȢ İțIJȩȢ IJȦȞ İȚįȚțȫȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ ʌȠȣ Ș ȝİIJĮijȠȡȐ ʌȜȘȡȫȞİIJĮȚ ȚįȚĮȚIJȑȡȦȢ ȝİ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ ȐȡșȡĮ IJȠȣ ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣȅȝȠȓȦȢ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ijȠȡIJȠİțijȩȡIJȦıȘ țĮȚ ȝİIJĮijȠȡȐ ȝİ IJȘȞ ıIJĮȜȓĮ ȝİIJĮijȠȡȚțȫȞȝȑıȦȞ IJȦȞʌȜİȠȞĮȗȩȞIJȦȞȒțĮȚĮțĮIJȐȜȜȘȜȦȞʌȡȠȧȩȞIJȦȞİțıțĮijȫȞțĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ țĮIJȐȜȜȘȜȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ȣʌȩȥȘ IJȦȞ ȚıȤȣȩȞIJȦȞ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȫȞ ǵȡȦȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ǼȈȊ țĮȚ IJȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ ȩȡȠȣȢ įȘȝȠʌȡȐIJȘıȘȢȉȠ țȩıIJȠȢ ȣʌȠįȠȤȒȢ ıİ ĮʌȠįİțIJȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ IJȦȞ ĮʌȠȕȜȒIJȦȞ Įʌȩ İțıțĮijȑȢ țĮIJĮıțİȣȑȢ țĮȚ țĮIJİįĮijȓıİȚȢ ǹǼȀȀ ȩʌȦȢ ĮȣIJȐ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȀȊǹ Ǽ ĭǼȀ Ǻ țĮȚ İȟİȚįȚțİȪȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ǼȖțȪțȜȚȠ Įȡ ʌȡȦIJ ȠȚț IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ȀȜȚȝĮIJȚțȒȢ ǹȜȜĮȖȒȢįİȞʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚıIJȚȢĮȞIJȓıIJȠȚȤİȢIJȚȝȑȢIJȠȣIJȚȝȠȜȠȖȓȠȣȍȢ ©țȩıIJȠȢ ȣʌȠįȠȤȒȢ ıİ ĮʌȠįİțIJȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢª ȞȠİȓIJĮȚ IJȠ țȩıIJȠȢ ȤȡȒıȘȢ IJȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ IJȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȣIJȫȞ țĮȚ IJȘȞ İʌȑțİȚȞĮ įȚĮȤİȓȡȚıȒIJȠȣȢȅȚ įĮʌȐȞİȢ ȝȚıșȫȞ ȘȝİȡȠȝȚıșȓȦȞ ȣʌİȡȦȡȚȫȞ ȣʌİȡİȡȖĮıȚȫȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȫȞ İȚıijȠȡȫȞ ıIJȠ ǿȀǹ ıİ ĮıijĮȜȚıIJȚțȑȢ İIJĮȚȡİȓİȢ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȣȢ ȘȝİįĮʌȠȪȢ ȒțĮȚ ĮȜȜȠįĮʌȠȪȢ ĮıijĮȜȚıIJȚțȠȪȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ țȜʌ įȫȡȦȞ İȠȡIJȫȞ İʌȚįȠȝȐIJȦȞ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ İțȐıIJȠIJİ ȈȣȜȜȠȖȚțȑȢ ȈȣȝȕȐıİȚȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ ĮįİȓĮȢ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȠȪ șȑıİȦȢ ĮȞșȣȖȚİȚȞȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȟĮȚȡİıȓȝȦȞ ĮȡȖȚȫȞ țȜʌ ȞȣțIJİȡȚȞȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ʌȜȘȞIJȦȞȑȡȖȦȞʌȠȣȘİțIJȑȜİıȒIJȠȣȢʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚțĮIJȐIJȚȢȞȣțIJİȡȚȞȑȢ 16532ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 1746/19.05.2017ȫȡİȢ țĮȚ IJȚȝȠȜȠȖȠȪȞIJĮȚ ȚįȚĮȚIJȑȡȦȢ țȜʌ IJȠȣ ʌȐıȘȢ ijȪıİȦȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ İȡȖĮIJȠIJİȤȞȚțȠȪ ȩȜȦȞ IJȦȞ İȚįȚțȠIJȒIJȦȞ ȠįȘȖȫȞ țĮȚ ȤİȚȡȚıIJȫȞ ȠȤȘȝȐIJȦȞ țĮȚ ȝȘȤĮȞȘȝȐIJȦȞ IJİȤȞȚIJȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ İʌȚıIJȘȝȠȞȚțȠȪ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ IJȦȞ İʌȚıIJĮIJȫȞ ȝİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ ȘȝİįĮʌȠȪ Ȓ ĮȜȜȠįĮʌȠȪ ʌȠȣ ĮʌĮıȤȠȜİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJĮıțİȣȒIJȠȣȑȡȖȠȣİʌȓIJȩʌȠȣȒȠʌȠȣįȒʌȠIJİĮȜȜȠȪ ȅȚțȐșİİȓįȠȣȢįĮʌȐȞİȢȖȚĮIJȘȞİȖțĮIJȐıIJĮıȘİȟȠʌȜȚıȝȩțĮȚȜİȚIJȠȣȡȖȓĮİȡȖȠIJĮȟȚĮțȠȪ İȡȖĮıIJȘȡȓȠȣİȐȞʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚIJȘȞȜȒȥȘțĮȚȝİIJĮijȠȡȐIJȦȞįȠțȚȝȓȦȞțĮȚIJȘȞİțIJȑȜİıȘ İȜȑȖȤȦȞțĮȚįȠțȚȝȫȞİȓIJİıIJȠİȡȖȠIJĮȟȚĮțȩİȡȖĮıIJȒȡȚȠȒıİțȡĮIJȚțȩȒıİȚįȚȦIJȚțȩIJȘȢ İȖțȡȓıİȦȢIJȘȢȊʌȘȡİıȓĮȢıȪȝijȦȞĮȝİIJȠȣȢȩȡȠȣȢįȘȝȠʌȡȐIJȘıȘȢȅȚ įĮʌȐȞİȢ İȖțĮIJȐıIJĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȝȠȞȐįȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌȡȠțĮIJĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ İij¶ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ įȘȝȠʌȡȐIJȘıȘȢ ıȣȖțȡȠIJȘȝȐIJȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șȡĮȣıIJȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıʌĮıIJȘȡȠIJȡȚȕİȓȠ ıțȣȡȠįȑȝĮIJȠȢĮıijĮȜIJȠȝȚȖȝȐIJȦȞțȜʌıIJȠȞİȡȖȠIJĮȟȚĮțȩȤȫȡȠȒİțIJȩȢĮȣIJȠȪ ȈIJȚȢ įĮʌȐȞİȢ ĮȣIJȑȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ Ș İȟĮıijȐȜȚıȘ IJȠȣ ĮʌĮȚIJȠȣȝȑȞȠȣ ȤȫȡȠȣ Ș țĮIJĮıțİȣȒIJȦȞȣʌȠįȠȝȫȞțIJȚȡȚĮțȫȞțĮȚȜȠȚʌȫȞȑȡȖȦȞIJȦȞȝȠȞȐįȦȞȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ĮʌĮȚIJȠȣȝȑȞȠȣ țĮIJȐ ʌİȡȓʌIJȦıȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȠȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ ʌȐıȘȢ ijȪıİȦȢȠȚijȠȡIJȠİțijȠȡIJȫıİȚȢțĮȚȝİIJĮijȠȡȑȢIJȦȞʌȡȫIJȦȞȣȜȫȞıIJȘȞȝȠȞȐįĮțĮȚIJȦȞ ʌĮȡĮȖȠȝȑȞȦȞʌȡȠȧȩȞIJȦȞȝȑȤȡȚIJȚȢșȑıİȚȢİȞıȦȝȐIJȦıȒȢIJȠȣȢıIJȠDzȡȖȠțĮșȫȢțĮȚȘ ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ IJȦȞ İȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞ ȝİIJȐ IJȠ ʌȑȡĮȢ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ș țĮșĮȓȡİıȘ IJȦȞȣʌȠįȠȝȫȞIJȠȣȢ ȕȐıİȚȢIJȠȚȤȓĮțȜʌțĮIJĮıțİȣȑȢĮʌȩıțȣȡȩįİȝĮȒȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȐȜȜȠȣȜȚțȩ țĮȚĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘȢIJȠȣȤȫȡȠȣıİȕĮșȝȩĮʌȠįİțIJȩĮʌȩIJȘȞȊʌȘȡİıȓĮțĮȚ ıȪȝijȦȞĮȝİIJȠȣȢȚıȤȪȠȞIJİȢȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȠȪȢȩȡȠȣȢ ȅȚ ȦȢ ȐȞȦ ȩȡȠȚ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠȟȒȜȦıȘ IJȦȞ ȝȠȞȐįȦȞ țĮȚ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ ȤȫȡȦȞ ȑȤȠȣȞİijĮȡȝȠȖȒıIJȚȢĮțȩȜȠȣșİȢʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ Į ǵIJĮȞ Ș İȖțĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ ȝȠȞȐįȦȞ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ıİ ȤȫȡȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌĮȡĮȤȦȡȘșİȓ ĮʌȩIJȠǻȘȝȩıȚȠ ȕ ǵIJĮȞ ȠȚ ȝȠȞȐįİȢ ȑȤȠȣȞ ĮȞİȖİȡșİȓ ȝİȞ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȟĮıijĮȜȓıİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĮȜȜȐ ȑȤİȚ įȠșİȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ȐįİȚĮ İȖțĮIJȐıIJĮıȘȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȖȚĮ IJȚȢ ĮȞȐȖțİȢIJȠȣıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȑȡȖȠȣȉĮ ʌȐıȘȢ ijȪıİȦȢ ĮıijȐȜȚıIJȡĮ ȖȚĮ IJȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ IJȠȣ DzȡȖȠȣ IJȚȢ ȝİIJĮijȠȡȑȢ IJĮ ȝİIJĮijȠȡȚțȐȝȑıĮIJĮȝȘȤĮȞȒȝĮIJĮȑȡȖȦȞțĮȚIJȚȢİȖțĮIJĮıIJȐıİȚȢȅȚ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ Įʌȩ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȩ IJĮȣIJȩȤȡȠȞȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ IJȘȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ țĮȚ IJȘȞ ȜȒȥȘ IJȦȞ ĮʌĮȚIJȠȣȝȑȞȦȞ ʌȡȠıIJĮIJİȣIJȚțȫȞ ȝȑIJȡȦȞ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ IJȦȞ ȝȑIJȡȦȞ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢ IJȦȞ ȩȝȠȡȦȞ țĮIJĮıțİȣȫȞ IJȦȞ ȤȫȡȦȞ İțIJȑȜİıȘȢ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞIJȘȢʌȡȩȜȘȥȘȢĮIJȣȤȘȝȐIJȦȞİȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȒIJȡȓIJȦȞIJȘȢĮʌȠijȣȖȒȢȕȜĮȕȫȞ ıİ țȚȞȘIJȐ Ȓ ĮțȓȞȘIJĮ ʌȡȐȖȝĮIJĮ IJȡȓIJȦȞ IJȘȢ ĮʌȠijȣȖȒȢ ȡȪʌĮȞıȘȢ ȡİȝȐIJȦȞ ʌȠIJĮȝȫȞ ĮțIJȫȞțȜʌțĮșȫȢțĮȚȠȚįĮʌȐȞİȢIJȦȞȝȑIJȡȦȞʌȡȠıIJĮıȓĮȢIJȦȞȑȡȖȦȞıİțȐșİijȐıȘ IJȘȢ țĮIJĮıțİȣȒȢ IJȠȣȢ ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ IJȘȢ İʌȠȤȒȢ IJȠȣ ȑIJȠȣȢ İțıțĮijȑȢ șİȝİȜȚȫıİȚȢ ȚțȡȚȫȝĮIJĮıțȣȡȠįİIJȒıİȚȢțȜʌ țĮȚȝȑȤȡȚIJȘȞȠȡȚıIJȚțȒʌĮȡĮȜĮȕȒIJȠȣȢȅȚ įĮʌȐȞİȢ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ IJȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ʌȠȚȩIJȘIJȠȢ țĮȚ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ țĮIJĮıțİȣȒȢ IJȦȞ ʌȐıȘȢ ijȪıİȦȢ µ¶įȠțȚȝĮıIJȚțȫȞ IJȝȘȝȐIJȦȞ¶¶ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȉȈȊ țĮȚ IJȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ ȩȡȠȣȢ įȘȝȠʌȡȐIJȘıȘȢ ȝİIJȡȒıİȚȢ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ țĮȚ įȠțȚȝȑȢ ĮȟȓĮ ȣȜȚțȫȞȤȡȒıȘȝȘȤĮȞȘȝȐIJȦȞİȡȖĮıȓĮțȜʌ ȅȚ įĮʌȐȞİȢ įȚȐșİıȘȢ ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ țĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȠȣ țȣȡȓȠȣ țĮȚ ȕȠȘșȘIJȚțȠȪ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȝȑıȦȞ ʌȤ ȚțȡȚȦȝȐIJȦȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ İȡȖĮıȓİȢȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȠȣ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ıIJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ IJĮ ȝȚıșȫȝĮIJĮ Ș ȝİIJĮijȠȡȐ İʌȓ IJȩʌȠȣȘıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ ȩIJĮȞĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȘĮʌȠșȒțİȣıȘȘijȪȜĮȟȘȘĮıijȐȜȚıȘȠȚ ĮʌȠįȠȤȑȢȠįȘȖȫȞȤİȚȡȚıIJȫȞȕȠȘșȫȞțĮȚIJİȤȞȚIJȫȞIJĮțĮȪıȚȝĮIJĮȜȚʌĮȞIJȚțȐțĮȚȜȠȚʌȐ ĮȞĮȜȫıȚȝĮ IJĮ ĮȞIJĮȜȜĮțIJȚțȐ ȠȚ İʌȚıțİȣȑȢ ȠȚ ȝİIJĮțȚȞȒıİȚȢ ıIJȠȞ ȤȫȡȠ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠȚ ȘȝİȡĮȡȖȓİȢȖȚĮȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİĮȚIJȓĮȠȚʌȐıȘȢijȪıİȦȢıIJĮȜȓİȢțĮȚțĮșȣıIJİȡȒıİȚȢ ʌȠȣ Τεύχος Β’ 1746/19.05.2017ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16533įİȞ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıİ ȣʌĮȚIJȚȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȀȣȡȓȠȣ IJȠȣ DzȡȖȠȣ Ș ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȒ IJȠȣȢ İȐȞĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ țĮȚȘĮʌȠȝȐțȡȣȞıȒIJȠȣȢĮʌȩIJȠDzȡȖȠ ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ ʌȐıȘȢ ijȪıİȦȢ įĮʌȐȞİȢ IJȠȣ İijİįȡȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȠȣ įȚĮIJȘȡİȓIJĮȚıİİIJȠȚȝȩIJȘIJĮȖȚĮIJȘȞĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘȕȜĮȕȫȞȒȖȚĮȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİȐȜȜȘĮȚIJȓĮ ȅȚ įĮʌȐȞİȢ ʌȡȠȝȘșİȓĮȢ Ȓ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ijȠȡIJȠİțijȩȡIJȦıȘȢ țĮȚ ȝİIJĮijȠȡȐȢ ıIJȘ șȑıȘ İȞıȦȝȐIJȦıȘȢ țĮȚ IJȣȤȩȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ țĮȚ İʌĮȞĮijȠȡIJȫıİȦȞ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞʌȡȠȑȜİȣıȘȢȜĮIJȠȝİȓȦȞȠȡȣȤİȓȦȞțȜʌʌȜȘȞIJȦȞʌİȡȚʌIJȫıİȦȞʌȠȣıIJĮȠȚțİȓĮ ȐȡșȡĮIJȠȣʌĮȡȩȞIJȠȢȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣĮȞĮijȑȡİIJĮȚȡȘIJȐȩIJȚȘȝİIJĮijȠȡȐʌȜȘȡȫȞİIJĮȚȚįȚĮȓIJİȡĮ ȐȡșȡĮʌȠȣİʌȚıȘȝĮȓȞȠȞIJĮȚȝİĮıIJİȡȓıțȠ>@ ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ ʌȜȪıİȦȢ ĮȞȐȝȚȟȘȢ Ȓ İȝʌȜȠȣIJȚıȝȠȪ IJȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȫıIJİ ȞĮ ĮȞIJĮʌȠțȡȓȞȠȞIJĮȚ ıIJȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ Įʌȩ IJȘȞ ȂİȜȑIJȘ IJȠȣ DzȡȖȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ ȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞȣʌȩȥȘIJȦȞıȤİIJȚțȫȞʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȫȞȩȡȦȞ ȅȚ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ Įʌȩ țĮșȣıIJİȡȒıİȚȢ ȝİȚȦȝȑȞȘ ĮʌȩįȠıȘ țĮȚ ȝİIJĮțȚȞȒıİȚȢ ȝȘȤĮȞȘȝȐIJȦȞțĮȚʌȡȠıȦʌȚțȠȪʌȠȣȠijİȓȜȠȞIJĮȚ Į ıİİȝʌȩįȚĮıIJȠȤȫȡȠİțIJȑȜİıȘȢIJȦȞİȡȖĮıȚȫȞ ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȐİȣȡȒȝĮIJĮįȓțIJȣĮ ȅȀȍțȜʌ ȕ ıIJȘȞ ȝȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ IJȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ĮʌĮȜȜȠIJȡȓȦıȘȢ IJȝȘȝȐIJȦȞ IJȠȣ ȤȫȡȠȣ İțIJȑȜİıȘȢ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ Ș įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ IJȝȘȝĮIJȚțȒȢİțIJȑȜİıȘȢIJȦȞİȡȖĮıȚȫȞ Ȗ ıIJȚȢ IJȣȤȩȞ ȚįȚĮȓIJİȡİȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘȢ IJȦȞ İȝʌȠįȓȦȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ĮȡȝȩįȚȠȣȢȖȚĮĮȣIJȐijȠȡİȓȢ ȊȆȆȅǻǼǾǻǼȊǹ[țȜʌ į ıIJȘȞ İȞįİȤȩȝİȞȘ İțIJȑȜİıȘ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮIJȐ ijȐıİȚȢ ȜȩȖȦ IJȦȞ ȦȢ ȐȞȦ İȝʌȠįȓȦȞ İ ıIJȘȞ įȚİȞȑȡȖİȚĮ IJȦȞ ĮʌĮȚIJȠȣȝȑȞȦȞ ȝİIJȡȒıİȦȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮȚ İȡİȣȞȫȞ IJȠʌȠȖȡĮijȚțȫȞ İȡȖĮıIJȘȡȚĮțȫȞ ȖİȦIJİȤȞȚțȫȞ țĮ țĮșȫȢ țĮȚ ıIJȚȢ ȜȠȚʌȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ ıIJĮ IJİȪȤȘ įȘȝȠʌȡȐIJȘıȘȢ İȓIJİ IJĮ ȦȢ ȐȞȦ ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞIJĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ İȓIJİ İȓȞĮȚ ĮȞȘȖȝȑȞĮ ıIJȠ ʌȠıȠıIJȩ īǼ ȅǼȒıİȐȜȜĮȐȡșȡĮIJȠȣʌĮȡȩȞIJȠȢȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ ıIJ ıIJȘȞȜȒȥȘȝȑIJȡȦȞȖȚĮIJȘȞİȟĮıijȐȜȚıȘIJȘȢțȣțȜȠijȠȡȓĮȢʌİȗȫȞțĮȚȠȤȘȝȐIJȦȞ ȗ ıİʌȡȠıȦȡȚȞȑȢȒȝȩȞȚȝİȢțȣțȜȠijȠȡȚĮțȑȢȡȣșȝȓıİȚȢıIJȘȞİȣȡȪIJİȡȘʌİȡȚȠȤȒIJȠȣ ȑȡȖȠȣȖȚĮȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİĮȚIJȓĮ ʌȤİȠȡIJȑȢİȡȖĮıȓİȢıȣȞIJȒȡȘıȘȢȠįȚțȠȪįȚțIJȪȠȣ țĮȚȣʌȠįȠȝȫȞȕȜȐȕİȢıİȐȜȜĮȑȡȖĮİțIJȑȜİıȘȐȜȜȦȞȑȡȖȦȞțȜʌ ȅȚįĮʌȐȞİȢȜȒȥȘȢȝȑIJȡȦȞȖȚĮIJȘȞȠȝĮȜȒțĮȚĮıijĮȜȒįȚĮțȓȞȘıȘʌİȗȫȞțĮȚȠȤȘȝȐIJȦȞ ıIJȚȢșȑıİȚȢİțIJȑȜİıȘȢIJȦȞİȡȖĮıȚȫȞȩʌȦȢİȞįİȚțIJȚțȐ  ȅȚ įĮʌȐȞİȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȖİijȣȡȫıİȦȞ ȠȡȣȖȝȐIJȦȞ ʌȜȐIJȠȣȢ ȑȦȢ P ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȠȤȘȝȐIJȦȞ ȩIJĮȞ IJȠȪIJȠ țȡȓȞİIJĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠĮʌȩIJȘȞȊʌȘȡİıȓĮȒIJȚȢĮȡȝȩįȚİȢǹȡȤȑȢ  ȅȚ įĮʌȐȞİȢ ȜȒȥȘȢ ʌȡȠıIJĮIJİȣIJȚțȫȞ ȝȑIJȡȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȡȩıțȠʌIJȘ țĮȚ ĮıijĮȜȒ țȣțȜȠijȠȡȓĮ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȠȤȘȝȐIJȦȞ ıIJȘȞ ʌİȡȓȝİIJȡȠ IJȦȞ ȤȫȡȦȞ İțIJȑȜİıȘȢ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞȩʌȠȣĮʌĮȚIJİȓIJĮȚȒIJȠȚȖȚĮIJȘȞʌİȡȓijȡĮȟȘIJȦȞȠȡȣȖȝȐIJȦȞțĮȚȖİȞȚțȐIJȦȞ ȤȫȡȦȞİțIJȑȜİıȘȢİȡȖĮıȚȫȞIJȘȞİȞȘȝȑȡȦıȘIJȠȣțȠȚȞȠȪIJȘȞıȒȝĮȞıȘțĮȚijȦIJİȚȞȒ ıȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘIJȠȣİȡȖȠIJĮȟȚĮțȠȪȤȫȡȠȣ ʌȜȘȞİțİȓȞȘȢʌȠȣʌȡȠțȪʌIJİȚĮʌȩȝİȜȑIJȘ ıȒȝĮȞıȘȢ țĮȚ IJȚȝȠȜȠȖİȓIJĮȚ ȚįȚĮȚIJȑȡȦȢ IJȘȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚİȣșȑIJȘıȘ țĮȚ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ țȣțȜȠijȠȡȓĮȢ țȜʌ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘIJȦȞʌĮȡĮʌȐȞȦʌȡȠıȦȡȚȞȫȞțĮIJĮıțİȣȫȞțĮȚıȒȝĮȞıȘȢȝİIJȐIJȘȞ ʌİȡĮȓȦıȘIJȦȞİȡȖĮıȚȫȞțĮȚIJȘȞʌȜȒȡȘĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘIJȘȢĮȡȤȚțȒȢıȒȝĮȞıȘȢȅȚ įĮʌȐȞİȢ IJȦȞ IJȠʌȠȖȡĮijȚțȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠIJȣʌȫıİȦȞ ʌĮııĮȜȫıİȦȞ ĮȞĮʌĮııĮȜȫıİȦȞ ʌȪțȞȦıȘȢ IJȡȚȖȦȞȠȝİIJȡȚțȠȪ țĮȚ ʌȠȜȣȖȦȞȠȝİIJȡȚțȠȪ įȚțIJȪȠȣ İȖțĮIJȐıIJĮıȘȢȤȦȡȠıIJĮșȝȚțȫȞĮijİIJȘȡȚȫȞțȜʌ ʌȠȣĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚȖȚĮIJȘȞȤȐȡĮȟȘIJȦȞ 16534ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 1746/19.05.2017İʌȚȝȑȡȠȣȢ ıIJȠȚȤİȓȦȞ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ ıȪȞIJĮȟȘȢ ȝİȜİIJȫȞ İijĮȡȝȠȖȒȢ ȩIJĮȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ IJȘȢ ȠȡȚıIJȚțȒȢ ȝİȜȑIJȘȢ ıIJȠ ĮțȡȚȕȑȢ ĮȞȐȖȜȣijȠ IJȠȣ İįȐijȠȣȢ Ȓ ȣijȚıIJȐȝİȞİȢ țĮIJĮıțİȣȑȢ țĮIJĮıțİȣĮıIJȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ țĮȚ ıȤİįȓȦȞ ȜİʌIJȠȝİȡİȚȫȞ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ ĮȞȓȤȞİȣıȘȢțĮȚ İȞIJȠʌȚıȝȠȪ İȝʌȠįȓȦȞıIJȠȞ ȤȫȡȠ İțIJȑȜİıȘȢ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ İțʌȩȞȘıȘȢ ȝİȜİIJȫȞ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘȢ ĮȣIJȫȞ ȜȤ ȣʌȐȡȤȠȞIJĮ șİȝȑȜȚĮ ȣȥȘȜȩȢ ȠȡȓȗȠȞIJĮȢ ȣʌȠȖİȓȦȞ ȣįȐIJȦȞ įȓțIJȣĮ ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ ȀȠȚȞȒȢ ȍijİȜİȓĮȢ >ȅȀȍ@ ȅȚįĮʌȐȞİȢĮʌȠIJȪʌȦıȘȢIJİȤȞȚțȫȞȑȡȖȦȞțĮȚȜȠȚʌȫȞİȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞʌȠȣĮʌĮȞIJȫȞIJĮȚ ıIJȠ ȤȫȡȠ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ İįȐijȠȣȢ ȝİ IJȠʌȠȖȡĮijȚțȑȢ ȝİșȩįȠȣȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ ȜȒȥȘȢ İʌȚȝİIJȡȘIJȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ țĮIJ¶ ĮȞIJȚʌĮȡȐıIJĮıȘ ȝİ İțʌȡȩıȦʌȠ IJȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ țĮȚ ıȪȞIJĮȟȘȢ IJȦȞ ʌȐıȘȢ ijȪıİȦȢ İʌȚȝİIJȡȘIJȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ ʌȚȞȐțȦȞ țĮȚ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ıIJȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮʌȡȠȢȑȜİȖȤȠǾįĮʌȐȞȘıȪȞIJĮȟȘȢIJȦȞĮȞĮʌIJȣȖȝȐIJȦȞțĮȚʌȚȞȐțȦȞȠʌȜȚıȝȠȪıțȣȡȠįİȝȐIJȦȞ ȩIJĮȞ ĮȣIJȠȓįİȞʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚıIJȘȝİȜȑIJȘȅȚ įĮʌȐȞİȢ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ IJȦȞ ȠȡȚȗȠȞIJȚȠȖȡĮijȚȫȞ IJȘȢ ȝİȜȑIJȘȢ ȝİ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȦȞ İȞIJȠʌȚȗȠȝȑȞȦȞ ȝİ İȡİȣȞȘIJȚțȑȢ IJȠȝȑȢ Ȓ țĮIJȐ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ įȚțIJȪȦȞ ȅȀȍȅȚįĮʌȐȞİȢIJȦȞĮȞIJȜȒıİȦȞ ʌȜȘȞIJȦȞĮȞIJȜȒıİȦȞțĮIJȐIJȘȞțĮIJĮıțİȣȒIJİȤȞȚțȫȞİȞIJȩȢ țȠȓIJȘȢʌȠIJĮȝȫȞȒıIJȘȞʌİȡȓʌIJȦıȘʌȠȣįİȞȣʌȐȡȤİȚįȣȞĮIJȩIJȘIJĮʌĮȡȠȤȑIJİȣıȘȢʌȡȠȢ ijȣıȚțȩ Ȓ IJİȤȞȘIJȩ ĮʌȠįȑțIJȘ ȣįȐIJȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ IJȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ įȚİȣșİIJȒıİȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ IJȦȞ İʌȚijĮȞİȚĮțȫȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ țĮȚ ʌȘȖĮȓȦȞ ȞİȡȫȞ ȫıIJİ ȞĮ ʌȡȠıIJĮIJİȪȠȞIJĮȚ IJȩıȠ IJĮ țĮIJĮıțİȣĮȗȩȝİȞĮ ȠıȠ țĮȚ IJĮ ȣʌȐȡȤȠȞIJĮ ȑȡȖĮ țĮȚ IJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞȖİȞȚțȩIJİȡĮİțIJȩȢĮȞʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚįȚĮijȠȡİIJȚțȐıIJĮIJİȪȤȘįȘȝȠʌȡȐIJȘıȘȢȅȚ įĮʌȐȞİȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ țĮIJȠȤȣȡȦȝȑȞȦȞ ȝİșȩįȦȞ țĮȚ İȣȡİıȚIJİȤȞȚȫȞʌȠȣİijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚțĮIJȐȠʌȠȚȠȞįȒʌȠIJİIJȡȩʌȠȖȚĮIJȘȞȑȞIJİȤȞȘİțIJȑȜİıȘ IJȦȞİȡȖĮıȚȫȞȅȚ įĮʌȐȞİȢ įȚĮȝȩȡijȦıȘȢ ʌȡȠıȕȐıİȦȞ ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ țĮȚ įĮʌȑįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ ıIJĮ įȚȐijȠȡĮIJȝȒȝĮIJĮIJȠȣȑȡȖȠȣțĮȚȖİȞȚțȐțȐșİȕȠȘșȘIJȚțȒȢțĮIJĮıțİȣȒȢʌȠȣșĮĮʌĮȚIJȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ıIJȐįȚȠ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȩIJĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡȘ İʌȚȝȑIJȡȘıȘ ĮȣIJȫȞ ıIJĮ ıȣȝȕĮIJȚțȐ IJİȪȤȘ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ IJȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮIJĮıțİȣȫȞ țĮȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒȢ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘȢ IJȦȞ ȤȫȡȦȞ ʌȡȠıȕȐıİȦȞ ʌȡȠıʌİȜȐıİȦȞ įĮʌȑįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țȜʌ İțIJȩȢ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȖȖȡĮijȘ ĮʌȠįȠȤȒ IJȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢȖȚĮIJȘȞįȚĮIJȒȡȘıȒIJȠȣȢȅȚįĮʌȐȞİȢȖȚĮIJȘȞʌȡȠıIJĮıȓĮțĮȚIJȘȞİȟĮıijȐȜȚıȘIJȘȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢIJȦȞįȚțIJȪȦȞȅȀȍ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗȠȣȞ İȖțȐȡıȚĮ IJĮ ȠȡȪȖȝĮIJĮ Ȓ İʌȘȡİȐȗȠȞIJĮȚ IJȠʌȚțȐ Įʌȩ IJȚȢ İțIJİȜȠȪȝİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢȉȘȞĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒİȣșȪȞȘȖȚĮIJȘȞʌȡȩțȜȘıȘȗȘȝȚȫȞțĮȚijșȠȡȫȞıIJĮįȓțIJȣĮ ĮȣIJȐ șĮ ijȑȡİȚ IJȩıȠ ĮıIJȚțȐ ȩıȠ țĮȚ ʌȠȚȞȚțȐ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ʌİȡĮȓȦıȘȢ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢIJȠȣDzȡȖȠȣȅȚ įĮʌȐȞİȢ ʌȡȩȜȘȥȘȢ țĮȚ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘȢ țȐșİ İȓįȠȣȢ ȗȘȝȚȐȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ ȕȜȐȕȘ Ȓ ȝȘ ıȣȞȒșȘ ijșȠȡȐ İʌȓ ȣijȚıIJĮȝȑȞȦȞ țĮIJĮıțİȣȫȞțĮIJȐIJȘȞİțIJȑȜİıȘIJȦȞİȡȖĮıȚȫȞȒIJȘȞįȚĮțȓȞȘıȘȕĮȡȑȦȢİȟȠʌȜȚıȝȠȪIJȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ʌȤ ȝİIJĮijȠȡȚțȫȞ ȝȑıȦȞ ȝİȖȐȜȘȢ ȤȦȡȘIJȚțȩIJȘIJĮȢ İȡʌȣıIJȡȚȠijȩȡȦȞ ȝȘȤĮȞȘȝȐIJȦȞ țȜʌ ʌȠȣ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıİ ȝȘ IJȒȡȘıȘ IJȦȞ ıȣȝȕĮIJȚțȫȞ ȩȡȦȞ IJȦȞ ȣʌȠįİȓȟİȦȞIJȘȢȊʌȘȡİıȓĮȢIJȦȞȚıȤȣȠȣıȫȞįȚĮIJȐȟİȦȞțĮȚȖİȞȚțȩIJİȡĮıİȣʌĮȚIJȚȩIJȘIJĮ IJȠȣǹȞĮįȩȤȠȣǼij¶ȩıȠȞįİȞʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚȚįȚĮȓIJİȡȘʌȜȘȡȦȝȒıIJĮıȣȝȕĮIJȚțȐIJİȪȤȘȅȚʌȐıȘȢijȪıİȦȢ įĮʌȐȞİȢȖȚĮIJȚȢİȡȖȠIJĮȟȚĮțȑȢȠįȠȪȢʌȠȣʌȡȠțȪʌIJȠȣȞĮʌȩIJȘȝİșȠįȠȜȠȖȓĮțĮIJĮıțİȣȒȢ IJȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ĮıijĮȜȒ įȚĮțȓȞȘıȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ țĮIJĮıțİȣȒȢIJȠȣDzȡȖȠȣ ȝȓıșȦıȘȒİȟĮıijȐȜȚıȘįȚțĮȚȦȝȐIJȦȞįȚȑȜİȣıȘȢĮʌȩȚįȚȦIJȚțȒ ȑțIJĮıȘțĮIJĮıțİȣȒIJȦȞȠįȫȞȒȕİȜIJȓȦıȘȣʌĮȡȤȠȣıȫȞıȒȝĮȞıȘıȣȞIJȒȡȘıȘ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ İȟĮıijȐȜȚıȘȢ IJȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮʌȩșİıȘȢ IJȦȞ ʌȜİȠȞĮȗȩȞIJȦȞ Ȓ Τεύχος Β’ 1746/19.05.2017ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16535ĮțĮIJĮȜȜȒȜȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ İțıțĮijȫȞ țĮIJĮȕȠȜȒ IJȚȝȒȝĮIJȠȢ ʌȡȠȢ ȚįȚȠțIJȒIJİȢ ĮȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚİȟĮıijȐȜȚıȘıȤİIJȚțȫȞĮįİȚȫȞțĮIJĮıțİȣȒȠįȫȞʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢȒİʌȑțIJĮıȘȒ ȕİȜIJȓȦıȘȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ țĮȚȘIJİȜȚțȒįȚĮȝȩȡijȦıȘIJȦȞȤȫȡȦȞȝİIJȐIJȘȞʌİȡĮȓȦıȘIJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞıȪȝijȦȞĮȝİIJȠȣȢİȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȠȪȢȩȡȠȣȢ ȅȚ įĮʌȐȞİȢ IJȦȞ ʌȡȠİȡȖĮıȚȫȞ ıIJȚȢ ʌĮȜȚȑȢ Ȓ ȞȑİȢ İʌȚijȐȞİȚİȢ ȠįȠıIJȡȦȝȐIJȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ ĮıijĮȜIJȚțȫȞ İʌȚıIJȡȫıİȦȞ İʌ ĮȣIJȫȞȩʌȦȢ ʌȤıțȠȪʌȚıȝĮțĮșĮȡȚıȝȩȢ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȠʌȫȞ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ʌȚțȠȪȞȚıȝĮ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ ȝİIJĮijȠȡȐȢ țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢIJȦȞʌȡȠȧȩȞIJȦȞʌȠȣʌĮȡȐȖȠȞIJĮȚȦȢĮʌȠIJȑȜİıȝĮIJȦȞʌĮȡĮʌȐȞȦİȡȖĮıȚȫȞȅȚįĮʌȐȞİȢįȚȐȞȠȚȟȘȢIJȠȝȫȞȒȠʌȫȞıIJĮIJȠȚȤȫȝĮIJĮȣijȚıIJĮȝȑȞȦȞĮȖȦȖȫȞijȡİĮIJȓȦȞ IJİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ țȜʌ ȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȝȑıĮ ȖȚĮ IJȘ ıȪȞįİıȘ ȞȑȦȞ ıȣȝȕĮȜȜȩȞIJȦȞ ĮȖȦȖȫȞ İțIJȩȢ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡȘ ʌȜȘȡȦȝȒ ʌȡȠȢ IJȠȪIJȠ ıIJĮ IJİȪȤȘ įȘȝȠʌȡȐIJȘıȘȢȅȚ įĮʌȐȞİȢ IJȦȞ İȚįȚțȫȞ ȝİȜİIJȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ıIJĮ IJİȪȤȘ įȘȝȠʌȡȐIJȘıȘȢ ȞĮ İțʌȠȞȘșȠȪȞ Įʌȩ IJȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȤȦȡȓȢ ȚįȚĮȓIJİȡȘ ĮȝȠȚȕȒ ȩʌȦȢ ȝİȜȑIJİȢ ıȪȞșİıȘȢ ıțȣȡȠįİȝȐIJȦȞțĮȚĮıijĮȜIJȠȝȚȖȝȐIJȦȞȝİȜȑIJİȢȚțȡȚȦȝȐIJȦȞțȜʌȅȚįĮʌȐȞİȢȑțįȠıȘȢIJȦȞĮʌĮȚIJȠȣȝȑȞȦȞĮįİȚȫȞİțIJȑȜİıȘȢİȡȖĮıȚȫȞĮʌȩIJȚȢĮȡȝȩįȚİȢ ǹȡȤȑȢIJȘȞȆȠȜİȠįȠȝȓĮțĮȚIJȠȣȢȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢȀȠȚȞȒȢȍijİȜİȓĮȢİțIJȩȢĮȞʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡȘʌȜȘȡȦȝȒʌȡȠȢIJȠȪIJȠıIJĮIJİȪȤȘįȘȝȠʌȡȐIJȘıȘȢȅȚ įĮʌȐȞİȢ ȜȒȥȘȢ ȝȑIJȡȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ İȟĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ ıȣȞİȤȠȪȢ țĮȚ ĮʌȡȩıțȠʌIJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ ȣʌĮȡȤȩȞIJȦȞ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ IJȠȣ DzȡȖȠȣ įȚțIJȪȦȞ įȓțIJȣĮ ȪįȡİȣıȘȢ ȐȡįİȣıȘȢĮʌȠȤȑIJİȣıȘȢțĮȚĮʌȠıIJȡȐȖȖȚıȘȢIJȐijȡȠȚįȚȫȡȣȖİȢȣįĮIJȠȡȑȝĮIJĮțȜʌ IJĮ ȠʌȠȓĮİʌȘȡİȐȗȠȞIJĮȚĮʌȩIJȘȞİțIJȑȜİıȘIJȦȞİȡȖĮıȚȫȞțĮȚȚįȚĮȓIJİȡĮȩIJĮȞ  IJĮįȓțIJȣĮİȓȞĮȚıȤİIJȚțȐĮȞİʌĮȡțȒțĮȚİȣĮȓıșȘIJĮıİįȣıȝİȞȒȝİIJĮȤİȓȡȚıȘ  șĮ İʌȚȕĮȡȣȞșİȓ ȣʌȑȡȝİIJȡĮ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮ IJȦȞ įȚțIJȪȦȞ ĮȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ įİȞ ȜȐȕİȚȝȑIJȡĮȖȚĮȞĮĮʌȠIJȡȑȥİȚIJȘȞİȓıȠįȠijİȡIJȫȞȣȜȫȞĮʌȩIJȚȢȤȦȝĮIJȠȣȡȖȚțȑȢ țȣȡȓȦȢȒȐȜȜİȢİȡȖĮıȓİȢȅȚIJȚȝȑȢȝȠȞȐįĮȢIJȠȣʌĮȡȩȞIJȠȢȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣʌȡȠıĮȣȟȐȞȠȞIJĮȚțĮIJȐIJȠʌȠıȠıIJȩīİȞȚțȫȞǼȟȩįȦȞ īǼ țĮȚ ȅijȑȜȠȣȢ IJȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ȅǼ ıIJȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ȠȚ ʌȐıȘȢ ijȪıİȦȢ įĮʌȐȞİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮIJĮȞİȝȘșȠȪȞ ıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮȜȜȐ ĮijȠȡȠȪȞ ıȣȞȠȜȚțȐ IJȠ țȩıIJȠȢ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ ȩʌȦȢ țȡĮIJȒıİȚȢ Ȓ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĮȣIJȠȪ ȩʌȦȢ įĮʌȐȞİȢ įȚȠȓțȘıȘȢțĮȚİʌȓȕȜİȥȘȢIJȠȣDzȡȖȠȣıȒȝĮȞıȘȢİȡȖȠIJĮȟȓȦȞijȩȡȠȚįĮıȝȠȓĮıijȐȜȚıIJȡĮIJȩțȠȚ țİijĮȜĮȓȦȞ țȓȞȘıȘȢ ʌȡȠȝȒșİȚİȢ İȖȖȣȘIJȚțȫȞ İʌȚıIJȠȜȫȞ ȑȟȠįĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢȖȡĮijİȓȦȞ țȜʌ IJĮ İʌȚıijĮȜȒ ȑȟȠįĮ ʌȐıȘȢ ijȪıİȦȢ țĮșȫȢ țĮȚ IJȠ ʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠ țȑȡįȠȢ Įʌȩ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȉȠ ȦȢ ȐȞȦ ʌȠıȠıIJȩ īǼ ȅǼ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıİ įȑțĮ ȠțIJȫ IJȠȚȢ İțĮIJȩ  IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȩʌȦȢ ĮȣIJȩȢ ʌȡȠțȪʌIJİȚ ȕȐıİȚ IJȦȞ IJȚȝȫȞ IJȠȣ ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ ȆȡȠıijȠȡȐȢIJȠȣĮȞĮįȩȤȠȣıȪȝijȦȞĮȝİIJȚȢțİȓȝİȞİȢįȚĮIJȐȟİȚȢțĮȚįȚĮțȡȓȞİIJĮȚıİ Į ȈIJĮșİȡȐ ȑȟȠįĮ įȘȜĮįȒ ȐʌĮȟ ĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ıȪȝȕĮıȘȢ IJĮ ȠʌȠȓĮʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞIJȚȢįĮʌȐȞİȢ ǼȟĮıijȐȜȚıȘȢțĮȚįȚĮȡȡȪșȝȚıȘȢİȡȖȠIJĮȟȚĮțȫȞȤȫȡȦȞȖȚĮIJȘȞĮȞȑȖİȡıȘțȪȡȚȦȞ țĮȚȕȠȘșȘIJȚțȫȞİȡȖȠIJĮȟȚĮțȫȞİȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞʌȤȖȡĮijİȓȦȞİȡȖĮıIJȘȡȓȦȞțĮȚ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞ IJȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ Ȓ ȐȜȜȦȞ İijȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ıIJĮ ȑȖȖȡĮijĮIJȘȢıȪȝȕĮıȘȢ ǹȞȑȖİȡıȘȢțȪȡȚȦȞțĮȚȕȠȘșȘIJȚțȫȞİȡȖȠIJĮȟȚĮțȫȞİȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞIJȠȣǹȞĮįȩȤȠȣ ȒȐȜȜȦȞİijȩıȠȞʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚıIJĮȑȖȖȡĮijĮIJȘȢıȪȝȕĮıȘȢ ȆİȡȓijȡĮȟȘȢ ȒțĮȚ įȚĮIJȐȟİȦȞ İʌȚIJȒȡȘıȘȢ İȡȖȠIJĮȟȚĮțȫȞ İȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞ țĮȚ ȤȫȡȦȞİțIJȑȜİıȘȢİȡȖĮıȚȫȞİijȩıȠȞʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚıIJĮȑȖȖȡĮijĮIJȘȢıȪȝȕĮıȘȢ ǼȟȠʌȜȚıȝȠȪ țȪȡȚȦȞ țĮȚ ȕȠȘșȘIJȚțȫȞ İȡȖȠIJĮȟȚĮțȫȞ İȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞ ȖȚĮ IJȘ įȚĮıijȐȜȚıȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒȢ İIJȠȚȝȩIJȘIJĮȢ İȟĮıijȐȜȚıȘȢ ȪįȡİȣıȘȢ ȘȜİțIJȡȚțȠȪ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16536Τεύχος Β’ 1746/19.05.2017ȡİȪȝĮIJȠȢ IJȘȜİijȦȞȚțȒȢ ıȪȞįİıȘȢ țĮȚ ĮʌȠȤȑIJİȣıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ĮʌĮȚIJȠȣȝȑȞȦȞİȣțȠȜȚȫȞıȪȝijȦȞĮȝİIJȠȣȢȩȡȠȣȢįȘȝȠʌȡȐIJȘıȘȢ ǹʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢțȪȡȚȦȞ țĮȚ ȕȠȘșȘIJȚțȫȞ İȡȖȠIJĮȟȚĮțȫȞ İȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞ ȝİIJȐ IJȘȞ ʌİȡĮȓȦıȘ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘȢ IJȦȞ ȤȫȡȦȞ țĮIJȐ IJȡȩʌȠĮʌȠįİțIJȩțĮȚıȪȝijȦȞĮȝİIJȠȣȢİȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȠȪȢǵȡȠȣȢ ȀȚȞȘIJȠʌȠȓȘıȘȢ İȚıțȩȝȚıȘȢ ıIJȠ İȡȖȠIJȐȟȚȠ IJȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ ʌȤ ȖİȡĮȞȠȓ ȠȤȒȝĮIJĮ ȝİIJĮijȠȡȐȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚıIJȠȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮIJȠȣȑȡȖȠȣțĮȚĮʌȠțȚȞȘIJȠʌȠȓȘıȘȢȝİIJȠʌȑȡĮȢ IJȠȣʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣȤȡȩȞȠȣĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȅȚ įĮʌȐȞİȢ İʌȚıțȩʌȘıȘȢ IJȦȞ ȝİȜİIJȫȞ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ IJȣȤȩȞ ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚȢ IJȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢİijȩıȠȞįİȞʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚıIJȠȐȝİıȠțȩıIJȠȢ ȅȚ įĮʌȐȞİȢ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ IJȦȞ ȈǹȊĭǹȊ ȈȤȑįȚȠ ǹıijȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢĭȐțİȜȠȢǹıijȐȜİȚĮȢțĮȚȊȖİȓĮȢ ıȪȝijȦȞĮȝİIJȚȢțİȓȝİȞİȢįȚĮIJȐȟİȚȢ īȚĮijȩȡȠȣȢ  īȚĮİȖȖȣȘIJȚțȑȢ  ǹıijȐȜȚıȘȢIJȠȣȑȡȖȠȣ  ȆȡȠıȣȝȕĮIJȚțȠȪıIJĮįȓȠȣ  ǻȚȐșİıȘȢȝȑıȦȞĮIJȠȝȚțȒȢʌȡȠıIJĮıȓĮȢ  īȚĮ İʌȚıijĮȜȒ ȑȟȠįĮ ʌȐıȘȢ ijȪıİȦȢ ʌȤ İȟİȪȡİıȘȢ ȤȫȡȦȞ ȖȡĮijİȓȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ İȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ İȟȩįȦȞ ĮʌĮȚIJȒıİȦȢ ȖȚĮ ȝİȜȑIJİȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮIJȐ IJȘȞ ʌȠȡİȓĮ IJȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İțIJİIJĮȝȑȞİȢ įȚĮijȦȞȓİȢ țĮȚ ĮʌĮȓIJȘıȘ ȚıȤȣȡȒȢ ȞȠȝȚțȒȢ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ ȖȚĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢ Įʌȩ ȝȘ ȜȘijșİȓıİȢ ȣʌȩȥȘ ĮțȡĮȓİȢ İʌȚIJȩʌȠȣ ıȣȞșȒțİȢ țȜȠʌȑȢ ȝȘ țĮȜȣʌIJȩȝİȞİȢĮʌȩĮıijȐȜȚıȘ ȕ ȋȡȠȞȚțȫȢ ıȣȞȘȡIJȘȝȑȞĮ ȑȟȠįĮ įȘȜĮįȒ İȟĮȡIJȫȝİȞĮ Įʌȩ IJȘ ȤȡȠȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ıȪȝȕĮıȘȢIJĮȠʌȠȓĮʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞIJȚȢįĮʌȐȞİȢ ȋȡȒıİȦȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ İȡȖȠIJĮȟȚĮțȫȞ İȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞ țĮȚ İȣțȠȜȚȫȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚIJȘȤȡȒıȘIJȦȞİȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞțĮȚȤȫȡȦȞțĮșĮȡȫȞıȪȝijȦȞĮȝİ IJȚȢʌȡȠȕȜȑȥİȚȢIJȦȞİȖțİțȡȚȝȑȞȦȞȆİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȫȞǵȡȦȞ  ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ ȖİȞȚțȒȢ İʌȚıIJĮıȓĮȢ țĮȚ įȚȠȓțȘıȘȢ IJȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘȝȩȞȚȝȘȢțĮȚĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒȢĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢıIJȠȑȡȖȠ ıİʌİȡȓʌIJȦıȘ ȝȘ ȝȩȞȚȝȘȢ țĮȚ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ șĮ ȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ȣʌȩȥȘ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢțĮȚȘįȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮıIJȠȑȡȖȠ ǹȞȘȖȝȑȞİȢʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚțĮȚȠȚ įĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ȞȩȝȚȝİȢ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ ȉȠ İʌȚıIJȘȝȠȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ ȠȚ İʌȚıIJȐIJİȢ ȝİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ ʌȤ ȤȦȝĮIJȠȣȡȖȚțȐ IJİȤȞȚțȐĮıijĮȜIJȚțȐ įİȞʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ  ȃȠȝȚțȒȢȣʌȠıIJȒȡȚȟȘȢ  ǼȟȦIJİȡȚțȫȞIJİȤȞȚțȫȞıȣȝȕȠȪȜȦȞȝİDGKRFȝİIJȐțȜȘıȘ  īȚĮIJȘȞİțIJȑȜİıȘIJȦȞțĮșȘțȩȞIJȦȞIJȘȢʌĮȡĮʌȐȞȦțĮIJȘȖȠȡȓĮȢʌȡȠıȦʌȚțȠȪʌȤ ȤȡȒıȘĮȣIJȠțȚȞȒIJȦȞ  ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȝȘȤĮȞȘȝȐIJȦȞ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ ʌȤ ȖİȡĮȞȠȓ ȠȤȒȝĮIJĮ ȝİIJĮijȠȡȐȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ  ȂİIJȡȒıİȦȞ ȖİȞȚțȫȞ įİȚțIJȫȞ țĮȚ ʌĮȡĮȝȑIJȡȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ ıIJȠȣȢ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȠȪȢȩȡȠȣȢțĮȚȜȒȥȘȝȑIJȡȦȞȖȚĮıȣȝȝȩȡijȦıȘʌȡȠȢ ĮȣIJȠȪȢ  ȈȣȞIJȒȡȘıȘȢIJȠȣȑȡȖȠȣȖȚĮIJȠȞʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȤȡȩȞȠ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχος Β’ 1746/19.05.2017  ȉȩțȠȚțİijĮȜĮȓȦȞțȓȞȘıȘȢțĮȚȖİȞȚțȩIJİȡĮȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȩțȩıIJȠȢ  ȉȠ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ıȣȝȝİIJȠȤȒ IJȠȣ ıIJȠȞ țȪțȜȠ İȡȖĮıȚȫȞ IJȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢțȩıIJȠȢȑįȡĮȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȢȒțĮȚȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢțȠȚȞȠʌȡĮȟȓĮȢ ȅĭȩȡȠȢȆȡȠıIJȚșȑȝİȞȘȢǹȟȓĮȢ ĭȆǹ İʌȓIJȦȞȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞIJȠȣǹȞĮįȩȤȠȣȕĮȡȪȞİȚ IJȠȞȀȪȡȚȠIJȠȣDzȡȖȠȣ ǼȐȞ ʌȡȠțȪȥİȚ ĮȞȐȖțȘ İțIJȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ȑȞĮȞIJȚ ʌĮȡİȝijİȡȫȞ ʌȡȠȢ ĮȣIJȑȢ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ ĮʌȠįİțIJȐ ȩȝȦȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ įȘȝȠʌȡȐIJȘıȘȢ Ȓ İȡȖĮıȚȫȞʌȠȣİʌȚȝİIJȡȫȞIJĮȚįȚĮijȠȡİIJȚțȐȠȚİȡȖĮıȓİȢĮȣIJȑȢİȓȞĮȚįȣȞĮIJȩȞȞĮĮȞĮȤșȠȪȞ ıİ ȐȡșȡĮ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ ȝİ ĮȞĮȖȦȖȒ IJȦȞ ȝİȖİșȫȞ IJȠȣȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ĮțȩȜȠȣșȠʌĮȡȐįİȚȖȝĮ  ǻȚȐIJȡȘIJȠȚıȦȜȒȞİȢıIJȡĮȖȖȚıIJȘȡȓȦȞĮȖȦȖȠȓĮʌȠȤȑIJİȣıȘȢȠȝȕȡȓȦȞțĮȚ ĮțĮșȐȡIJȦȞĮʌȩıțȣȡȩįİȝĮ39&țȜʌ īȚĮ ȠȞȠȝĮıIJȚțȒ įȚȐȝİIJȡȠ '1 ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ ıȦȜȒȞĮ įȚĮijȠȡİIJȚțȒ Įʌȩ IJȚȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞİȢıIJĮȣʌȠȐȡșȡĮIJȦȞĮȞIJȚıIJȠȓȤȦȞȐȡșȡȦȞIJȠȣʌĮȡȩȞIJȠȢȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣțĮȚ ȖȚĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ ȣȜȚțȩ țĮIJĮıțİȣȒȢ țĮIJȘȖȠȡȓĮ ĮȞIJȠȤȒȢ țĮȚ ȝȑșȠįȠ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢ șĮ ȖȓȞİIJĮȚ ĮȞĮȖȦȖȒ IJȠȣ ȝȒțȠȣȢ IJȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıİ ȝȒțȠȢ ıȦȜȒȞĮ IJȘȢ ĮȝȑıȦȢȝȚțȡȩIJİȡȘȢıIJȠʌĮȡȩȞȉȚȝȠȜȩȖȚȠȠȞȠȝĮıIJȚțȒȢįȚĮȝȑIJȡȠȣȝİȕȐıȘIJȠȜȩȖȠ '1'0ȩʌȠȣ '1 ȅȞȠȝĮıIJȚțȒįȚȐȝİIJȡȠȢIJȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȠȣıȦȜȒȞĮ'0 ǾĮȝȑıȦȢȝȚțȡȩIJİȡȘįȚȐȝİIJȡȠȢıȦȜȒȞĮʌȠȣʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚıIJȠ ʌĮȡȩȞȉȚȝȠȜȩȖȚȠǹȞįİȞȣʌȐȡȤİȚȝȚțȡȩIJİȡȘįȚȐȝİIJȡȠȢȦȢ'0șĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚȘĮȝȑıȦȢȝİȖĮȜȪIJİȡȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮįȚȐȝİIJȡȠȢ  ȂȩȡijȦıȘĮȡȝȫȞȝİʌȡȠțĮIJĮıțİȣĮıȝȑȞİȢʌȜȐțİȢIJȪʌȠȣ)/(;&(//Ȓ ĮȞĮȜȩȖȠȣ īȚĮʌȐȤȠȢ'1ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢʌȜȐțĮȢȝİȖĮȜȪIJİȡȠĮʌȩIJȠʌȐȤȠȢIJȘȢıȣȝȕĮIJȚțȒȢ ʌȜȐțĮȢ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ IJȚȝȠȜȠȖȓȠȣ PP șĮ ȖȓȞİIJĮȚ ĮȞĮȖȦȖȒ IJȘȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ IJȘȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢ ʌȜȐțĮȢ ıİ İʌȚijȐȞİȚĮ ıȣȝȕĮIJȚțȒȢ ʌȜȐțĮȢ ʌȐȤȠȣȢ PP ȝİ ȕȐıȘIJȠȜȩȖȠ '1ȩʌȠȣ'1ȉȠʌȐȤȠȢIJȘȢȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢʌȜȐțĮȢıİPP  ȈIJİȖȐȞȦıȘĮȡȝȫȞȝİIJĮȚȞȓİȢIJȪʌȠȣ+<'52)2,/39& īȚĮʌȜȐIJȠȢǺ1ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢIJĮȚȞȓĮȢȝİȖĮȜȪIJİȡȠĮʌȩIJȠʌȜȐIJȠȢIJȘȢıȣȝȕĮIJȚțȒȢ IJĮȚȞȓĮȢ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ PP șĮ ȖȓȞİIJĮȚ ĮȞĮȖȦȖȒ IJȠȣ ȝȒțȠȣȢ IJȘȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢIJĮȚȞȓĮȢıİȝȒțȠȢıȣȝȕĮIJȚțȒIJĮȚȞȓĮȢʌȜȐIJȠȣȢPPȝİȕȐıȘIJȠ ȜȩȖȠ Ǻ1ȩʌȠȣǺȃȉȠʌȜȐIJȠȢIJȘȢȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞȘȢIJĮȚȞȓĮȢıİPP ȆĮȡİȝijİȡȒȢ ʌȡĮțIJȚțȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ İijĮȡȝȠȖȒ țĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ȐȡșȡȦȞ IJȠȣʌĮȡȩȞIJȠȢȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ ǵʌȠȣ ıIJĮ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ȐȡșȡĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞĮijȠȡȐ ıİ ǼȉǼȆ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ Įȡșİȓ ȝİ ĮʌȩijĮıȘȘȣʌȠȤȡİȦIJȚțȒİijĮȡȝȠȖȒȘıȤİIJȚțȒĮȞĮijȠȡȐȝʌȠȡİȓȞĮĮȞIJȚıIJȠȚȤȓȗİIJĮȚȝİ ĮȞĮijȠȡȐ ıİ ȆǼȉǼȆ Ȓ ȐȜȜȠ ʌȡȩIJȣʌȠ ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ıİ ıȤİIJȚțȩ ʌȓȞĮțĮ ıIJȠȣȢȖİȞȚțȠȪȢȩȡȠȣȢIJȠȣʌĮȡȩȞIJȠȢ16537 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16538Τεύχος Β’ 1746/19.05.2017ȅȚ IJȚȝȑȢ ȝȠȞȐįȠȢ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ ȉȚȝȠȜȠȖȓȠȣ ʌȠȣ ijȑȡȠȣȞ IJȘȞ ıȒȝĮȞıȘ >@ ʌĮȡĮʌȜȑȣȡȦȢ IJȘȢ ĮȞĮȖȡĮijȩȝİȞȘȢ IJȚȝȒȢ ıİ ǼȊȇȍ įİȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȘȞ įĮʌȐȞȘIJȘȢțĮșĮȡȒȢȝİIJĮijȠȡȐȢIJȦȞțĮIJȐʌİȡȓʌIJȦıȘȣȜȚțȫȞȒʌȡȠȧȩȞIJȦȞ Ǿ ǻȘȝȠʌȡĮIJȠȪıĮ ǹȡȤȒ șĮ ʌȡȠıșȑIJİȚ ıIJȚȢ IJȚȝȑȢ ĮȣIJȑȢ IJȘȞ įĮʌȐȞȘ IJȠȣ ȝİIJĮijȠȡȚțȠȪ ȑȡȖȠȣȝİȕȐıȘIJĮıIJȠȚȤİȓĮIJȘȢȝİȜȑIJȘȢțĮȚIJȚȢıȣȞșȒțİȢİțIJȑȜİıȘȢIJȠȣȑȡȖȠȣ īȚĮ IJȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ IJȘȢ ȦȢ ȐȞȦ įĮʌȐȞȘȢ IJȠȣ ȝİIJĮijȠȡȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢIJȚȝȑȢȝȠȞȐįĮȢıݼP NP ȈİĮıIJȚțȑȢʌİȡȚȠȤȑȢ ĮʌȩıIJĮıȘNPĮʌȩıIJĮıȘ•NPǼțIJȩȢʌȩȜİȦȢāȠįȠȓțĮȜȒȢȕĮIJȩIJȘIJĮȢĮʌȩıIJĮıȘNPĮʌȩıIJĮıȘ•NPāȠįȠȓțĮțȒȢȕĮIJȩIJȘIJĮȢĮʌȩıIJĮıȘNPĮʌȩıIJĮıȘ•NPāİȡȖȠIJĮȟȚĮțȑȢȠįȠȓĮʌȩıIJĮıȘNPĮʌȩıIJĮıȘ•NP ȆȡȩıșİIJȘIJȚȝȒȖȚĮʌĮȡĮIJİIJĮȝȑȞȘĮȞĮȝȠȞȒ ijȠȡIJȠİțijȩȡIJȦıȘȢ ĮıijĮȜIJȚțȐİțıțĮijȑȢ șİȝİȜȓȦȞțĮȚȤĮȞįȐțȦȞȝȚțȡȒȢțȜȓȝĮțĮȢ İțıțĮijȑȢ  2Ț IJȚȝȑȢ ĮȣIJȑȢ ȑȤȠȣȞ İijĮȡȝȠȖȒ ıIJȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ IJȘȢ IJȚȝȒȢ IJȠȣ ĮıIJİȡȓıțȠȣ >@ IJȦȞ ȐȡșȡȦȞ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ IJȚȝȠȜȠȖȓȠȣ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚȝİIJȡȫȞIJĮȚ ıİ țȣȕȚțȐ ȝȑIJȡĮ P țĮIJȐIJȠȞIJȡȩʌȠʌȠȣțĮșȠȡȓȗİIJĮȚıİȑțĮıIJȠȐȡșȡȠ Ȉİ țĮȝȝȓĮ ʌİȡȓʌIJȦıȘ įİȞ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıȣȞIJİȜİıIJȒȢ İʌȚʌȜȒıȝĮIJȠȢ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȐȜȜȘ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ țĮȚ Ƞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ȖȓȞİIJĮȚ ȝİ ȕȐıȘ IJĮ İʌȚȝİIJȡȠȪȝİȞĮ P țȐșİ İȡȖĮıȓĮȢȩʌȦȢțĮșȠȡȓȗİIJĮȚıIJȠĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȐȡșȡȠ Ǿ įĮʌȐȞȘ IJȠȣ ȝİIJĮijȠȡȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ȩʌȦȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ IJȚȝȠȜȩȖȚȠ ȃǼȉ ȅǻȅ ʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ ıIJȘȞ IJȚȝȒ ȕȐıİȦȢ IJȦȞ ȐȡșȡȦȞ ʌȠȣ İʌȚıȘȝĮȓȞȠȞIJĮȚ ȝİ >@ țĮȚ ĮȞĮșİȦȡİȓIJĮȚ ȝİ ȕȐıȘ IJȠȞ İțȐıIJȠIJİ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȠ țȦįȚțȩ ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚȐȜȜȘȚįȚĮȓIJİȡȘĮȞĮșİȫȡȘıȘIJȠȣȝİIJĮijȠȡȚțȠȪȑȡȖȠȣ Τεύχος Β’ 1746/19.05.2017ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16539ȅȂǹǻǹǹȋȍȂǹȉȅȊȇīǿȀǹ  ǹȡșȡȠǹ ǼȀȈȀǹĭǼȈȋǹȁǹȇȍȃǼǻǹĭȍȃ ǹȞĮșİȦȡİȓIJĮȚȝİIJȠȐȡșȡȠȅǻȅ ǼțıțĮijȒ ȝİ IJȘȞ ȝİIJĮijȠȡȐ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ĮʌȩıIJĮıȘ ijȣIJȚțȫȞ ȖĮȚȫȞ ȚȜȪȠȢ IJȪȡijȘȢ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞİʌȚijĮȞİȚĮțȫȞĮțĮIJĮȜȜȒȜȦȞİįĮijȫȞȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİȕȐșȠȣȢțĮȚʌȜȐIJȠȣȢıȪȝijȦȞĮȝİ IJȘȝİȜȑIJȘİȓIJİȖȚĮIJȘȞȑįȡĮıȘİʌȚȤȦȝȐIJȦȞțĮȚİȟȣȖȚĮȞIJȚțȫȞıIJȡȫıİȦȞİȓIJİȖȚĮIJȠįȚĮȤȦȡȚıȝȩ IJȠȣȢĮʌȩIJĮȣʌȩȜȠȚʌĮțĮIJȐȜȜȘȜĮȖȚĮIJȘȞțĮIJĮıțİȣȒİʌȚȤȦȝȐIJȦȞʌȡȠȧȩȞIJĮȠȡȣȖȝȐIJȦȞ ȈIJȘȞIJȚȝȒȝȠȞȐįĮȢʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ x xȘʌȡȠıȑȖȖȚıȘIJȦȞȝİIJĮijȠȡȚțȫȞȝȑıȦȞțĮȚȝȘȤĮȞȘȝȐIJȦȞțĮȚȘİțıțĮijȒȝİțȐșİȝȑıȠȞ Ș İțȡȓȗȦıȘ Ș țȠʌȒ țĮȚ Ș ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ șȐȝȞȦȞ țĮȚ įȑȞįȡȦȞ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠIJİ įȚĮȝȑIJȡȠȣ ʌȜȘȞİțİȓȞȦȞʌȠȣșĮʌĮȡĮįȠșȠȪȞʌȡȠȢİțȝİIJȐȜȜİȣıȘ x ȘĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘțĮȚĮʌȠıIJȡȐȖȖȚıȘIJȦȞȣįȐIJȦȞțĮȚȘȝȩȡijȦıȘʌĮȡİȚȫȞțĮȚıțȐijȘȢ x ȘįȚĮȜȠȖȒIJȦȞʌȡȠȧȩȞIJȦȞİțıțĮijȒȢ x ȠȚțȐșİİȓįȠȣȢijȠȡIJȠİțijȠȡIJȫıİȚȢțĮȚȝİIJĮijȠȡȑȢȝİȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİȝȑıȠțĮȚıİȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ĮʌȩıIJĮıȘ İȓIJİ ȖȚĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȩșİıȘ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȦȢ ijȣIJȚțȑȢ ȖĮȓİȢ ıIJȠ ȑȡȖȠ İȓIJİ ȖȚĮ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ıİ İʌȚIJȡİʌȩȝİȞİȢ șȑıİȚȢ İijȩıȠȞ ĮȣIJȐ țȡȚșȠȪȞ ĮțĮIJȐȜȜȘȜĮȖȚĮijȣIJȚțȐȒʌȜİȠȞȐȗȠȞIJĮ x ȠȚ IJȣȤȩȞ İȞįȚȐȝİıİȢ ijȠȡIJȠİțijȠȡIJȫıİȚȢ țĮȚ ȝİIJĮțȚȞȒıİȚȢ ĮȞ IJȣȤȩȞ țĮIJĮȜȘijșİȓ Ƞ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞȠȢ ȤȫȡȠȢ IJȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ĮʌȠșȑıİȦȞ Įʌȩ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ IJȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ įȚĮȝȩȡijȦıȒ IJȠȣȢ ıİ ıİȚȡȐįȚĮ țĮȚ Ș įȚĮijȪȜĮȟȒ IJȠȣȢ ȝȑȤȡȚ Ȟ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞıIJȠȑȡȖȠ ȈİʌİȡȓʌIJȦıȘʌȜİȠȞĮȗȩȞIJȦȞȒĮțĮIJĮȜȜȒȜȦȞʌȡȠȧȩȞIJȦȞıIJȘȞIJȚȝȒʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚİțIJȩȢĮʌȩ IJȘȝİIJĮijȠȡȐIJȠȣȢțĮȚȘįȚĮȝȩȡijȦıȒIJȠȣȢıȪȝijȦȞĮȝİIJȚȢĮʌĮȚIJȒıİȚȢIJȘȢǼȉǼȆ țĮȚIJȦȞʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȫȞȩȡȦȞIJȠȣȑȡȖȠȣ ǼʌȚȝȑIJȡȘıȘȝİȜȒȥȘĮȡȤȚțȫȞțĮȚIJİȜȚțȫȞįȚĮIJȠȝȫȞ ȉȚȝȒĮȞȐțȣȕȚțȩȝȑIJȡȠ ǼȊȇȍ ȅȜȠȖȡȐijȦȢ ǹȡȚșȝȘIJȚțȐ>@ DZȡșȡȠǹīǼȃǿȀǼȈǼȀȈȀǹĭǼȈȈǼǼǻǹĭȅȈīǹǿȍǻǼȈǾȂǿǺȇǹȋȍǻǼȈ ǹȞĮșİȦȡİȓIJĮȚȝİIJȠȐȡșȡȠȅǻȅǹ īİȞȚțȑȢ İțıțĮijȑȢ ȝİ IJȘȞ ȝİIJĮijȠȡȐ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ĮʌȩıIJĮıȘ İįĮijȫȞ ȖĮȚȦįȫȞ țĮȚ ȘȝȚȕȡĮȤȦįȫȞȠʌȠȚĮıįȒʌȠIJİıȣıIJȐıİȦȢĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢȕȐșȠȣȢʌȜȐIJȠȣȢțĮȚțȜȓıİȦȢʌȡĮȞȫȞ ıİ ȞȑȠ ȑȡȖȠ Ȓ ȖȚĮ İʌȑțIJĮıȘ Ȓ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ Ȓ įȚĮʌȜȐIJȣȞıȘ ȣʌȐȡȤȠȞIJȠȢ ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ IJȘȢ șȑıȘȢİȡȖĮıȓĮȢțĮȚIJȦȞįȣıȤİȡİȚȫȞʌȠȣʌȡȠțĮȜİȓ țȠȞIJȐȒȝĮțȡȚȐȤĮȝȘȜȐȒȣȥȘȜȐıȤİIJȚțȐȝİ IJȠȣʌȐȡȤȠȞȑȡȖȠ ȖȚĮȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİıțȠʌȩțĮȚȝİȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİİțıțĮʌIJȚțȩȝȑıȠİȞȟȘȡȫȒȝİ ʌĮȡȠȣıȓĮȞİȡȫȞıȪȝijȦȞĮȝİIJȘȞǼȉǼȆ Ȃİ IJȠ ȐȡșȡȠ ĮȣIJȩ IJȚȝȠȜȠȖȠȪȞIJĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ İțıțĮijȑȢ ıİ İįȐijȘ ĮȞȐȜȠȖȘȢ ıțȜȘȡȩIJȘIJĮȢ - -ĮȞȠȚȤIJȫȞIJȐijȡȦȞȖȚĮIJȠIJȝȒȝĮIJȠȣȢʌȜȐIJȠȣȢȝİȖĮȜȪIJİȡȠȣIJȦȞPȝİIJȐIJȘȢȝȩȡijȦıȘȢ IJȦȞʌȡĮȞȫȞțĮȚIJȠȣʌȣșȝȑȞĮIJȠȣȢ ȖȚĮIJȘįȘȝȚȠȣȡȖȓĮĮȞĮȕĮșȝȫȞʌȡȠȢĮȖțȪȡȦıȘIJȦȞİʌȚȤȦȝȐIJȦȞ 16540ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ-IJȡȚȖȦȞȚțȫȞ IJȐijȡȦȞ ȝİIJȐ IJȘȢ ȝȩȡijȦıȘȢ IJȦȞ ʌȡĮȞȫȞ ȩIJĮȞ ĮȣIJȑȢ țĮIJĮıțİȣȐȗȠȞIJĮȚ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮIJȦȞȖİȞȚțȫȞİțıțĮijȫȞIJȘȢȠįȠȪ ȖȚĮIJȠȞțĮșĮȡȚıȝȩȠȤİIJȫȞȪȥȠȣȢțĮȚʌȜȐIJȠȣȢȝİȖĮȜȪIJİȡȠȣIJȦȞP IJİȤȞȚțȫȞ &XW
Έχει δημοσιευτεί 1 σχόλιοΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
24 Ιανουαρίου 2018

.

Εξαιρετικη εργασια και προσφορα.ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

K.& H. ΑΓΓΕΛΗΣ

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.