Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021

Παρουσίαση του κ. Φραγκούλη Κρόκου, Δρ. Χημικού, Δ/ντη Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, στην εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το ΤΕΕ και τον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ στις 7 Νοεμβρίου 2016, με θέμα "Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα"

Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» Νομοθεσία και πρότυπα – Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης Αμφιθέατρο ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα – Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2016 Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07Τυποποίηση και Πρότυπα14 ΟκτωβρίουΠαγκόσμια Ημέρα Προτύπων Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07Τυποποίηση και Πρότυπα  Η πραγματική αξία των προτύπων έγκειται στο γεγονός ότι δεν επιβάλλονται από κάποιο εξωτερικό φορέα. Έχουν αναπτυχθεί από εκείνους που επηρεάζονται άμεσα από αυτά στη βάση διαδικασιών που διασφαλίζουν  επαρκή εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων μερών συναίνεση Πρότυπα και Οικονομία Συμβολή των προτύπωνΑξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07 κοινή γλώσσα για νέες έννοιες, συστήματα μετρήσεων, συγκρίσεων, δοκιμών  διασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας, ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος  συμβατότητα και διαλειτουργικότητα  αποδοχή καινοτόμου προϊόντος  ευκολότερη και γρηγορότερη πρόσβαση σε αγορές παγκοσμίως Πρότυπα και Δημόσια ΔιοίκησηΑξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07Συμβολή των προτύπων  χρησιμοποιούνται ως τεχνική βάση εξειδίκευσης της νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων  η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση της τυποποίησης και των προτύπων, ευρωπαϊκών, διεθνών και εθνικών, στο νομοθετικό και ελεγκτικό έργο της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί τεκμήριο εναρμόνισης της εθνικής τεχνικής νομοθεσίας και συμμόρφωσης της χώρας σε θεσμικές υποχρεώσεις Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07Νομοθετικό πλαίσιο & Πρότυπα  Διεθνές επίπεδο  Άρθρο 2.4 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (ΤΕΕ)  Χρήση / αξιοποίηση διεθνών προτύπων ως βάση για τεχνικούς κανονισμούς  Ευρωπαϊκό επίπεδο  Κανονισμός ΕΕ 1025/2012  θεσμική κατοχύρωση της διασύνδεσης τυποποίησης / προτύπων με νομοθεσία  Αίτημα τυποποίησης (εντολή τυποποίησης)  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ - Δημόσιες προμήθειες (ν. 4412/2016) Ορθή νομοθέτηση / Πρότυπα – Οδηγοί CEN-CENELEC ΟΔΗΓΟΣ 30Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07• Καλή νομοθέτηση μέσω της αξιοποίησης προτύπων, Οδηγίες για αρμοδίους θέσπισης δημοσίων πολιτικών, Έκδοση 1, CEN/CENELEC, 2015Using and referencing ISO and IEC standards to support public policy, ISO / IEC, 2015Methods of referencing standards in European legislation, Enterprise Guide, European Commission, 2002Better Regulation “Toolbox”, European Commission, 2002 (http://ec.europa.eu/smartregulation/guidelines/toc_guide_en.htm) Ορθή νομοθέτηση / Πρότυπα - ΟφέληΑξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07ευρεία αποδοχή • η νομοθεσία και η πολιτική που υποστηρίζονται από τη χρήση προτύπων διαθέτουν υψηλό επίπεδο αποδοχής των ενδιαφερομένων μερών, ελαχιστοποιούν τα διοικητικά βάρη στις επιχειρήσεις και μειώνουν το κόστος συμμόρφωσηςαπλούστευση νομοθεσίας • τα πρότυπα επιτρέπουν την απλούστευση της νομοθεσίας, με την κυβερνητική παρέμβαση να περιορίζεται στον καθορισμό των στόχων της πολιτικής για υψηλής στάθμης προστασία και τα πρότυπα να παρέχουν λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των εν λόγω στόχωνμείωση κόστους • το κόστος της εκπόνησης των προτύπων αναλαμβάνεται από τους συντελεστές της αγοράς και οι δημόσιες Αρχές δεν χρειάζεται πλέον να θεσπίζουν όλες τις λεπτομέρειες στη νομοθεσία Ορθή νομοθέτηση / Πρότυπα - ΟφέληΑξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07επικαιροποίηση • τα πρότυπα επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μπορούν ως εκ τούτου να προσαρμόζονται στις ανάγκες των αναδυόμενων τεχνολογιών και να προωθούν καινοτόμες προσεγγίσεις χωρίς την ανάγκη μεταβολής του κανονιστικού πλαισίουαύξηση ανταγωνιστικότητας • η ευρεία αποδοχή των προτύπων (σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο) επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά και η εφαρμογή τους μπορεί να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, παγκοσμίωςικανοποίηση εθνικών υποχρεώσεων • η υποστήριξη της εφαρμογής της νομοθεσίας και των δημοσίων πολιτικών μέσω προτύπων παρέχει απλά μέσα στις δημόσιες Αρχές, ώστε να ικανοποιούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό πλαίσιο εναρμόνισης ή/και από τη συμφωνία για τα Τεχνικά Εμπόδια στις Εμπορικές Συναλλαγές του ΠΟΕ Ορθή νομοθέτηση / Πρότυπα – ΟδηγοίΑξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07Βασικά στοιχεία  ο νομοθέτης  διατηρεί τη νομοθετική ευθύνη  οφείλει να διασφαλίσει ότι το(α) πρότυπο(α) είναι κατάλληλο(α) για τον επιδιωκόμενο νομοθετικό σκοπό αξιοποίηση προτύπων μέσω αναφοράς και όχι μέσω ενσωμάτωσης διατάξεων του προτύπου στο νομοθετικό κείμενο  αποφυγή παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας  άδεια χρήσης από Οργανισμό Τυποποίησης  υποχρεωτική ή «προαιρετική» εφαρμογή  «προαιρετική» εφαρμογή - αποδεκτές και «ισοδύναμες» λύσεις Ορθή νομοθέτηση / Πρότυπα – ΟδηγοίΑξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07Βασικά στοιχεία  άμεση αναφορά/παραπομπή  χρονολογημένη (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ ΧΧΧΧ:2014) ή  μη χρονολογημένη (ΕΛΟΤ ΕΝ ΧΧΧΧ)  έμμεση αναφορά/παραπομπή  καταχώρηση προτύπου(ων) σε μια επίσημη πηγή πληροφόρησης (όχι στο νομοθετικό κείμενο)  έλεγχος της εν λόγω διαδικασίας από το νομοθέτη Νομοθετικό πλαίσιο & ΠρότυπαΑξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07Εθνικό επίπεδο – Ορθή / καλή νομοθέτηση μέσω αξιοποίησης προτύπων για:  Πρόληψη ασυμβατότητας με ευρωπαϊκό πλαίσιο / διεθνείς συμφωνίες  Υποστήριξη νομοθεσίας - εθνικών πολιτικών Αξιοποίηση προτύπων – Εθνικό επίπεδοΑξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07Συμβατότητα με ευρωπαϊκό πλαίσιο / διεθνείς συμφωνίες  περιπτώσεις ασυμβατότητας (π.χ. έκθεση ΟΟΣΑ για Δομικά Υλικά) μεταξύ του ισχύοντος νομικού / κανονιστικού πλαισίου και του ευρωπαϊκού πλαισίου. Οι ασυμβατότητες αυτές:  αφορούν ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού πλαισίου τεχνικής εναρμόνισης  ενδέχεται να οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και εμπόδια στην υγιή επιχειρηματικότητα  Αντιμετώπιση / θεραπεία  Ορθή νομοθέτηση μέσω ορθής αξιοποίησης προτύπων Αξιοποίηση προτύπων – Εθνικό επίπεδοΑξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07Υποστήριξη νομοθεσίας - εθνικών πολιτικών  από κοινού ρύθμιση (co-regulation)  «Αίτημα τυποποίησης» από Δημόσια Διοίκηση για εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων υποστήριξης νομοθεσίας  εκπόνηση εθνικών προσαρτημάτων ευρωπαϊκών προτύπων (όπου προβλέπεται)  εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων για υποστήριξη εθνικής πολιτικής Ορθή νομοθέτηση / Πρότυπα - ΠροϋποθέσειςΑξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07ενημέρωση / ευαισθητοποίησηαποτελεσματικότερη πρόσβαση σε πληροφορίες και πρότυπα υποστήριξη για επιλογή / αξιοποίηση προτύπων μετάφραση ευρωπαϊκών / διεθνών προτύπων στα ελληνικά Αξιοποίηση προτύπων – Εθνικό επίπεδοΑξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07Συνεργασία με Δημόσιες Αρχές με σκοπό: • την αναγνώριση της αναγκαιότητας της τυποποίησης και των προτύπων ως μέσο «ορθής νομοθέτησης» • την «εναρμόνιση» με τις πρακτικές «Ορθής νομοθέτησης μέσω αξιοποίησης προτύπων» που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο • την πρόληψη παραγωγής τεχνικής νομοθεσίας που αντιβαίνει το ευρωπαϊκό / διεθνές πλαίσιο τεχνικής εναρμόνισης Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - ΤΕΕ, 2016-11-07«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα»Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.