Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Παρουσίαση της εξέλιξης και των μεταβολών του Χάρτη και των Πινάκων των ΖΣΕ, που συνόδευαν, γενικώς, τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό. Περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας ΖΣΕ του ισχύοντος σήμερα Κανονισμού ανά Καλλικρατικό και Καποδιστριακό Δήμο.

Χάρτες και Πίνακες Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός ΜηχανικόςΘεωρούμε ότι η παρουσίαση της εξελίξεως του Αντισεισμικού Κανονισμού στη χώρα μας, που αναρτήθηκε ήδη στoν ιστότοπο www.archimedes.gr, θα είναι περισσότερο ολοκληρωμένη αν παρουσιάσουμε ξεχωριστά την εξέλιξη και τις μεταβολές του Χάρτη και των Πινάκων των ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας, που συνόδευαν, γενικώς, τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό. Αυτό, επειδή στα στοιχεία αυτά φαίνεται ακόμα πιο καθαρά η συνεχής αναζήτηση και η, εξ αυτής, συνεχής μεταβολή απόψεων ως προς την κατανομή του σεισμικού κινδύνου, αλλά και ο εκάστοτε εκτιμώμενος κίνδυνος για κάθε συγκεκριμένη περιοχή. Αν αντιγράψει κανείς σε διαφανές χαρτί τους χάρτες αυτούς (οι οποίοι παρατίθενται) και βάλει τις διαφάνειες τη μία επάνω στην άλλη (ή απλώς τις συγκρίνει), μπορεί να δει, να δείξει ή και να πείσει, ακόμα και τους μη ειδικούς, για την αβεβαιότητα και τον ρυθμό μεταβολής των γνώσεών μας, για το πρόβλημα του σεισμού. Οι σεισμικοί χάρτες (επομένως και οι πίνακες, ως "έκφραση" των χαρτών) συντάσσονται από σεισμολόγους, όχι από Πολιτικούς Μηχανικούς. Η επισήμανση της συνεχούς διαδοχικής μεταβολής τους δεν σημαίνει, με κανένα τρόπο, μομφή κατά των συντακτών, είναι συνεχής η μεταβολή (ο εμπλουτισμός) των διαθεσίμων στοιχείων. Η σχεδίασή τους βασίζεται στα "στατιστικά" στοιχεία που προκύπτουν από τις γνωστές εστίες σεισμών και τις εντάσεις των σεισμών που προκάλεσαν, λαμβανομένων υπ' όψιν και των καταγεγραμμένων τεκτονικών ρηγμάτων. Πιθανώς λαμβάνεται υπ' όψιν και η μεταβολή των οικονομικο-πολιτικών κριτηρίων, που εξαρτώνται από τις οικονομικές συνθήκες. Κατά την εν χρόνω εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών (ή Οδηγιών) στη χώρα μας οι Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας, ανά γεωγραφική περιοχή, ήταν αρχικώς πέντε, ύστερα τρείς, αργότερα έγιναν τέσσερις και κατόπιν (σήμερα) πάλι τρεις. Οι χάρτες συνοδεύονταν συνήθως από (ασφαλώς ατελή, αλλά ολοένα και πληρέστερο) Πίνακα οικισμών του Ελληνικού χώρου στον οποίο οριζόταν η σεισμικότητα για κάθε οικισμό. Ο πρώτος Ελληνικός σεισμικός χάρτης δημοσιεύθηκε το 1939 στα Τεχνικά Χρονικά μαζί με αντισεισμικές Οδηγίες (που ονομάζονταν "ατύπως" Κανονισμός) και η αναμόρφωσή του περιελήφθη το 1949 στην Α΄ έκδοση του βιβλίου του Ρουσόπουλου "Αντισεισμικαί Κατασκευαί". Νέα αναμόρφωση - αναθεώρηση του χάρτη, επί τη βάσει των νέων δεδομένων που δημιούργησαν οι, εν τω μεταξύ, σεισμοί (κυρίως στις περιοχές Θεσσαλίας - Μαγνησίας) περιελήφθη στη Β΄ έκδοση του Ρουσόπουλου το 1956. Σ' αυτόν οι σεισμικές ζώνες ήταν πέντε, οι κατηγορίες εδάφους τρεις και ο σεισμικός συντελεστής κυμαινόταν μεταξύ 0,01 και 0,16. Πάνω στον χάρτη ήταν σημειωμένες οι σπουδαιότερες πόλεις - οικισμοί της χώρας, δεν υπήρχε Πίνακας οικισμών. Ο χάρτης παρατίθεται πιο κάτω και επ' αυτού φαίνονται αναλυτικώτερα, σε πινακίδιο, οι ισχύοντες σεισμικοί συντελεστές, αναλόγως ζώνης και φύσεως εδάφους.1/8 Στον Κανονισμό του 1959 (ΦΕΚ 36/Α/26-2-1059) δεν υπήρχε σεισμικός χάρτης, αλλά μόνον Πίνακας Χαρακτηρισμού Σεισμικότητος Οικισμών της Ελλάδος, με 193 οικισμούς. Προέβλεπε τρεις κατηγορίες σεισμικότητας περιοχών και τέσσερις κατηγορίες επικινδυνότητας εδαφών, εκ των οποίων η τετάρτη απαιτούσε ειδική αντιμετώπιση. Ο Πίνακας οικισμών αντικαταστάθηκε με άλλον, με 207 οικισμούς και τροποποίηση κάποιων συντελεστών, με το ΠΔ 1020 (ΦΕΚ 253Α / 14-9-1981). Με την Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/01/44/Φ.Ν.275/4-4-1984 (ΦΕΚ 239Β /1 6-4-84) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός του 1959 και συμπληρώθηκε με τις λεγόμενες "πρόσθετες διατάξεις". Ο υπάρχων Πίνακας οικισμών δεν τροποποιήθηκε, παρέμειναν. επίσης, ως είχαν, οι τρεις κατηγορίες σεισμικότητας και οι κατηγορίες εδάφους. Στο σχετικό ΦΕΚ δεν περιλαμβάνεται σεισμικός χάρτης, όμως το εξώφυλλο του τεύχους 1324/20-8-1984 του ΕΔ του ΤΕΕ, στο οποίον δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού, περιείχε τον σεισμικό χάρτη που παρατίθεται πιο κάτω. Ο χάρτης αυτός δείχνει τέσσερις σεισμικές ζώνες, έναντι των τριών που ορίζει η Απόφαση (ίσως από τα στοιχεία αυτά προέκυψε αργότερα, το 1992, ο Χάρτης του ΝΕΑΚ). Στον ΝΕΑΚ του 1992 (ΦΕΚ 613Β / 12-10-1992) περιλαμβάνεται Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας, ο οποίος παρατίθεται στα επόμενα. Ορίζονται τέσσερις ζώνες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV με αντίστοιχη σεισμική επιτάχυνση εδάφους 0.12, 0.16, 0.24 και 0.36. Στο σώμα του Κανονισμού περιλαμβάνεται και Πίνακας 136 αριθμημένων οικισμών, και ο αύξων αριθμός κάθε οικισμού αναγράφεται πάνω στον χάρτη, προσδιορίζοντας τη θέση του. Ο Πίνακας οικισμών τροποποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση Δ179/111/2/Φ.Ν.275/4-10-1995 και οι περιοχές Γρεβενών και Κοζάνης μετετάγησαν (στον Πίνακα) από την κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας Ι στην κατηγορία ΙΙ. Στο ΦΕΚ 2184Β / 20-12-1999, στο οποίον δημοσιεύθηκε ο ΕΑΚ 2000 (ο Αντισεισμικός Κανονισμός που ισχύει σήμερα), δεν περιλαμβάνεται σεισμικός χάρτης. Ο παρατιθέμενος στα επόμενα χάρτης, προέρχεται από την κοινή δημοσίευση του ΟΑΣΠ με τον ΣΠΜΕ, με τίτλο "ΕΑΚ 2000 - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2000", η οποία διόρθωσε το σφάλμα και κάλυψε την παράλειψη του ΦΕΚ. Στο ΦΕΚ περιλαμβάνεται και Πίνακας 136 αριθμημένων οικισμών, με τον αύξοντα αριθμό εκάστου αναγεγραμμένο στον χάρτη, όπως ακριβώς και στον ΝΕΑΚ. Οι σεισμικές ζώνες εξακολουθούν να είναι τέσσερις, ομοίως όπως στον ΝΕΑΚ. Με την Υπ. Απόφαση Δ171/115/9/ΦΝ275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154Β / 12-8-2003) τροποποιείται ουσιωδώς (στη ουσία αντικαθίσταται) ο Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας, και η χώρα υποδιαιρείται σε τρεις ζώνες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, με αντίστοιχες σεισμικές επιταχύνσεις εδάφους Α = 0,16, 0,24 και 0,36. Ο χάρτης παρατίθεται στα επόμενα. Ο Πίνακας οικισμών αναμορφώνεται πλήρως, με πολύ καλύτερη ανάλυση, και γίνεται κατανομή των Νομών και Δήμων της Ελλάδος στις ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας που ορίζει ο χάρτης. Παρατίθεται πιο κάτω σε Πίνακα, η ως άνω κατανομή στις σεισμικές ζώνες των Νομών και Δήμων, όπως περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 1154Β / 12-8-2003, σε ακόμα καλύτερη και πληρέστερη ανάλυση, γιατί παρουσιάζει τους Δήμους τόσο κατά την κατάταξη με το Σχέδιο ή Πρόγραμμα "Καποδίστριας" όσο και με το Πρόγραμμα "Καλλικράτης", με αναγραφή και της πρωτεύουσας του Νομού.2/8 Ο Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας του ΝΕΑΚ (ΦΕΚ 613Β / 12-10-1992) με τέσσερες ΖΣΕ3/8 Ο Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας του ΝΕΑΚ σε έγχρωμη μορφή (είναι ο ίδιος με αυτόν του ΦΕΚ 613Β / 12-10-1992)4/8 Ο Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας του ΕΑΚ (ΦΕΚ 1154Β / 12-08-2003). Οι ΖΣΕ έχουν περιοριστεί σε τρεις5/8 Έγχρωμη απόδοση του Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας του ΕΑΚ (2003)6/8 Παλαιότερος Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας του καθηγητή Α. Ρουσόπουλου (1956)7/8 Ο Χάρτης που είχε δημοσιευθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ no. 1324 / 20-08-1984, με τέσσερες ΖΣΕ. Τα στοιχεία που απεικονίζει, ενδεχομένως οδήγησαν στην διαφόρφωση του Χάρτη του 1992 (ΝΕΑΚ)8/8 ΖΩΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Περ. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥΚωδ. 52ΚαλλικρατικοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚαλαμπάκιΔΡΑΜΑΣΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ52040000ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΒΥΣΣΗΣ9004ΖΣΕ1ΖΣΕ11006 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑ5205 02059005Δήμος 5207000052080000Αλεξανδρούπολη1ΖΣΕ11009/ ΚαποδιστριακοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΔήμοι7101 03019006Δήμος1ΖΣΕ11310ΦΕΡΑΙ 71130000ΖΣΕ1301ΑΡΙΣΤΗΝΟ 711000001Δήμος71010000ΖΣΕΔήμοςΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ1313 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΔιδυμότειχο7103 03029007Δήμος 710300001ΖΣΕ11303ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ 71050000ΖΣΕΔήμοςΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ1305 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΟρεστιάδαΔήμοςΝΕΑ ΒΥΣΣΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ1007ΚαλλικρατικοίΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ5204 0204ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ52060000ΦΩΤΟΛΙΒΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ11005ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΕΡΩΝΖΣΕ9003100452050000ΠροσοτσάνηΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ5203 0203ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ1ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΖΣΕΔήμοςΠΑΡΑΝΕΣΤΙΚωδ. 711Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΕΒΡΟΥΖΣΕΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΙΤΑΓΡΩΝ90021008ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ5201 0201100252610000ΠαρανέστιΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ1Κοινότητα52010000Κάτω ΝευροκόπιΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΖΣΕΔήμοςΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΝΙΚΗΦΟΡΟΥ11003ΔΡΑΜΑΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥΖΣΕΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ9001100152030000ΔράμαΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ5202 0202Δήμος52020000ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΔΡΑΜΑΣΔήμοιΔήμοςΒΑΘΥΣΠΗΛΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ/ Καποδιστριακοί71020000Ζώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/20037102 0303 ΖΣΕ900811302 1/ 48 ΚΥΠΡΙΝΟΥΔήμοςΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ7106000071110000Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆71080000Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚΑΒΑΛΑΣΚΕΡΑΜΩΤΗΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ5501000015501 05019012ΖΣΕ1ΖΣΕ12304551000002310 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΧρυσούπολη5502 05029013ΔήμοςΖΣΕ1ΖΣΕ12305ΛΕΚΑΝΗ 550600002306ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 55110000Ελευθερούπολη1Δήμος55050000ΖΣΕΔήμοςΚΕΡΑΜΩΤΗ2311 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑ5504 05039014Δήμος1ΖΣΕ1ΔήμοςΖΣΕ1ΔήμοςΖΣΕ12302ΓΑΛΗΨΟΣ 55070000ΖΣΕ2301ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 550300001Δήμος55020000ΖΣΕΔήμοςΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ2307ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 550800002308550900002309ΜΟΥΣΘΕΝΗ Κωδ. 72ΖΣΕ9011ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΞΑΝΘΗΣ5503 04012303ΚΡΗΝΙΔΕΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΙΕΡΕΩΝΔήμοιΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΑΓΓΑΙΟΥ/ ΚαποδιστριακοίΚΑΒΑΛΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΟΡΦΑΝΟΥ1Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ55040000ΚαβάλαΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΑΓΓΑΙΟΥΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ11312ΘΑΣΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΟΡΕΙΝΟΥΖΣΕΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΝΕΣΤΟΥ1130971120000ΘάσοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΙΛΙΠΠΩΝ71090000ΚαλλικρατικοίΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΒΑΛΑΣΖΣΕ1307ΤΥΧΕΡΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΘΑΣΟΥ9010ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΘΑΣΟΥ7104 0305Δήμος71070000ΣΟΥΦΛΙΚωδ. 552ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΚΑΒΑΛΑΣΖΣΕ90091308ΛΑΒΑΡΑΤΥΧΕΡΟΥ7105 0304ΔήμοςΣουφλίΣΟΥΦΛΙΟΥ11311ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΟΡΦΕΑΖΣΕΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΣαμοθράκηΣΟΥΦΛΙΟΥ11306ΔΙΚΑΙΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ1304ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΤΡΙΓΩΝΟΥ710400001ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμοςΚΥΠΡΙΝΟΣΚαλλικρατικοίΖώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/2003/ ΚαποδιστριακοίΔήμοι 2/ 48 ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΓενισσέαΜΥΚΗΣ ΘΕΡΜΩΝΞΑΝΘΗΣΤΟΠΕΙΡΟΥΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΡΡΙΑΝΩΝΑΜΑΞΑΔΩΝΑΙΓΕΙΡΟΥ720400001ΖΣΕ13905726300003907 7201 06019017ΖΣΕ1Δήμος72010000ΖΣΕ13906ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 720500003909 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΕύλαλο7204 0604ΔήμοςΕΥΛΑΛΟ 72060000/ ΚαποδιστριακοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΦίλυρρα1Δήμοι7304 01029019ΔήμοςΖΣΕ1ΔήμοςΖΣΕ14509ΦΙΛΛΥΡΑ 7309000014505ΟΡΓΑΝΗ 73630000ΖΣΕ4503ΚΕΧΡΟΣ 736200001Κοινότητα73030000ΖΣΕΚοινότηταΑΡΡΙΑΝΑ4512 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΊασμος7303 01039020Κοινότητα1ΖΣΕ14504ΣΩΣΤΗΣ 73080000ΖΣΕ4502ΙΑΣΜΟΣ 730400001Δήμος73610000ΖΣΕΔήμοςΑΜΑΞΑΔΕΣ4511 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚομοτηνήΔήμοςΑΙΓΕΙΡΟΣ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ90183910ΚαλλικρατικοίΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΩΣΤΟΥ13904ΞΑΝΘΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΙΑΣΜΟΥΖΣΕΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΙΑΣΜΟΥ72620000ΞάνθηΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΙΛΛΥΡΑΣ1ΚοινότηταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΟΡΓΑΝΗΣΖΣΕ3903ΣΑΤΡΕΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΕΧΡΟΥ9016Δήμος72610000ΣΜΙΝΘΗΚωδ. 737202 0603ΚοινότηταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ13908ΚΟΤΥΛΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΤΟΠΕΙΡΟΥΖΣΕΚοινότηταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ72640000ΘΕΡΜΕΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΞΑΝΘΗΣ13902Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΑΤΡΩΝ72030000ΣμίνθηΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΥΚΗΣΖΣΕΚοινότηταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΟΤΥΛΗΣ13901ΣΕΛΕΡΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος72020000ΓΕΝΙΣΕΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΕΛΕΡΟΥ9015ΔήμοςΑΒΔΗΡΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ7203 060273020000Ζώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/20037301 0101 ΖΣΕ9021145013/ 48 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥΜΑΡΩΝΕΙΑΣ73060000ΖΣΕ14508 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΣάπες7302 01049022Δήμος 730500001ΖΣΕ14507ΣΑΠΕΣ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμοςΞΥΛΑΓΑΝΗ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΑΠΩΝ14506ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ73010000ΖΣΕΔήμοςΚΟΜΟΤΗΝΗ730700004510Περ. Βορείου Αιγαίου Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΚωδ. 83ΚαλλικρατικοίΑγιος ΕυστράτιοςΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣΖΣΕ2ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2Δήμος83090000ΖΣΕ23509831000003510831100003511830100003514831500003516831600003517831700003518ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΜύριναΔήμοςΑΤΣΙΚΗ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆23508ΠΛΩΜΑΡΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ3507ΠΕΤΡΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆23506ΜΥΤΙΛΗΝΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ3505ΜΗΘΥΜΝΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆2Δήμος83080000ΖΣΕΔήμος830700002Δήμος83060000ΖΣΕΔήμος83050000ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆92613502ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆8301 5301Δήμος83030000ΚΑΛΛΟΝΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆23501ΣΥΚΟΥΝΤΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ9262Δήμος83020000ΕΡΕΣΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆8303 5502ΔήμοςΠΑΠΠΑΔΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΑΓΙΑΣΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣΚοινότηταΔήμοι3503ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΓΕΡΑΣ83610000ΜυτιλήνηΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΓΙΑΣΟΥΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΛΕΣΒΟΥ/ Καποδιστριακοί83040000Ζώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/20038302 5501 ΖΣΕ9263235044/ 48 ΜΟΥΔΡΟΥΔήμοςΜΥΡΙΝΑΣΝ. ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥΚωδ. 84ΒΑΘΕΟΣΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ18401 56019264ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ24602840400004604840500004605840600004606 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑ8403 5402ΔήμοςΦΟΥΡΝΟΙ 84080000/ ΚαποδιστριακοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΟινούσσεςΔήμοςΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 85080000Δήμοι8502 5702 ΖΣΕ926528501 57019266ΔήμοςΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ25405ΠΥΡΓΙ 5406ΒΡΟΝΤΑΔΟΣΖώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/20032Δήμος85090000ΖΣΕ5404ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ850700002Δήμος85060000ΖΣΕ5403ΧΑΛΚΕΙΟ 8505000025402ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ 85040000ΖΣΕ5401ΒΟΛΙΣΣΟΣ 850300002Δήμος85020000ΖΣΕΔήμοςΘΥΜΙΑΝΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆15407 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΧίοςΖΣΕ92604608ΚαλλικρατικοίΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣΖΣΕ460784010000ΦούρνοιΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ84070000ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ14603ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ84030000ΝΕΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΙΩΝΙΑΣΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΜΑΝΗΣ14601ΣΑΜΟΣΚωδ. 85ΖΣΕΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΧΙΟΥ84020000ΣάμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΧΙΟΥ9259ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ8402 5401ΔήμοςΡΑΧΕΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΔήμοιΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ2/ ΚαποδιστριακοίΕΥΔΗΛΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝΖΣΕ3515ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΑΜΟΥ83140000Άγιος ΚύρηκοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΡΑΧΩΝ23513ΚαλλικρατικοίΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΕΥΔΗΛΟΥ83130000ΚΟΝΤΙΑΣ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ3512ΜΥΡΙΝΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ831200002ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμοςΜΟΥΔΡΟΣ5408 5/ 48 ΧΙΟΥΔήμοςΧΙΟΣ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΨΑΡΩΝ ΨΑΡΩΝ850100008503 5703ΔήμοςΨΑΡΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆25409 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΨαράΖΣΕ85100000ΖΣΕ926725410Περ. Δυτικής Ελλάδας Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥΚωδ. 01ΚαλλικρατικοίΘΕΣΤΙΕΩΝ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΙΝΑΧΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥΖΣΕ2ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2Δήμος01230000ΖΣΕ20223012400000224012700000227 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑ103 38029124Δήμος011700002ΖΣΕ3Δήμος01150000ΖΣΕΔήμος01070000ΖΣΕ2020602140216 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑ102 38049125Δήμος2ΖΣΕ20213ΜΕΝΙΔΙ 01180000ΖΣΕ0205ΝΕΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ 011400002Δήμος01060000ΖΣΕΔήμοςΑΜΦΙΛΟΧΙΑ0217 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΘέρμοΔήμοςΘΕΡΜΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆20222ΑμφιλοχίαΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος01220000ΚΑΤΟΥΝΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆20220ΠΑΛΑΙΡΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ0215ΒΟΝΙΤΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆2Δήμος01200000ΒόνιτσαΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος01160000ΣΤΡΑΤΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆20212ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος01130000ΠΑΡΑΒΟΛΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆20209ΣΚΟΥΤΕΡΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος01100000ΤΡΙΑΝΤΑΙΙΚΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆20202ΓΑΒΑΛΟΥΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος01030000ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆91230201ΠΑΠΑΔΑΤΕΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆106 3803Δήμος01020000ΑΓΡΙΝΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΔήμοιΔήμοςΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΡΑΚΥΝΘΟΥΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΑγρίνιοΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ Καποδιστριακοί01120000Ζώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/2003107 3805 ΖΣΕ912620211 6/ 48 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΜεσολόγγιΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥΑΛΥΖΙΑΣΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣΔΥΜΗΣ01250000ΖΣΕ2ΖΣΕ2ΖΣΕ20225012600000226012900000229 104 38079129Δήμος2ΖΣΕ20210ΑΣΤΑΚΟΣ ΦΥΤΕΙΑΙ 012800000228Καλλικρατικοί/ ΚαποδιστριακοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΑίγιοΔήμοι1305 37029130ΔήμοςΖΣΕ2ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ20701ΑΙΓΙΟ 130300002Δήμος13020000ΖΣΕΔήμοςΑΙΓΕΙΡΑ0702ΣΙΛΒΕΝΙΩΤΙΚΑ 130400000703130700000706ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΛΑΜΠΙΡΙ 130900000708ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ 131800000720 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚάτω ΑχαϊαΔήμοςΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ0204011100003Δήμος01050000ΖΣΕΔήμοςΚΑΝΔΗΛΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ20219Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ01190000ΑστακόςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΕΡΙΝΕΟΥΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ20208ΧΑΛΚΕΙΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΚΡΑΤΑΣΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΙΓΙΟΥ2Δήμος01090000ΣΙΜΟΣΚωδ. 13ΖΣΕ0207ΠΛΑΤΑΝΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΑΧΑΙΑΣ9128Δήμος01080000ΝΑΥΠΑΚΤΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΥΤΕΙΩΝ105 3806ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΣΤΑΚΟΥ20221ΑΝΩ ΧΩΡΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΧΑΛΚΕΙΑΣ01210000ΑΝΤΙΡΡΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΥΛΛΗΝΗΣ20218Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΛΑΤΑΝΟΥ01010000ΝαύπακτοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ20203ΝΕΟΧΩΡΙΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος01040000ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΟΙΝΙΑΔΩΝ9127ΔήμοςΑΙΤΩΛΙΚΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ101 380113080000Ζώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/20031303 3703 ΖΣΕ9131207077/ 48 ΛΑΡΙΣΣΟΥΔήμοςΜΟΒΡΗΣΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥΑΡΟΑΝΙΑΣΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ9133ΖΣΕ2ΖΣΕ2ΖΣΕ2ΖΣΕ20704131000000709131200000713131500000716 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΠάτρα1301 37019134ΔήμοςΖΣΕ2ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ20705ΟΒΡΙΑ 131300000714ΠΑΡΑΛΙΑ 131600000717ΠΑΤΡΑ 130100000718131700000719ΡΙΟ Καλλικρατικοί/ ΚαποδιστριακοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΛεχαινάΔήμοι1405 39039135Δήμος2ΔήμοςΖώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/2003ΖΣΕΖΣΕ21712ΛΕΧΑΙΝΑ 1416000021707ΚΥΛΛΗΝΗΣ 14130000ΖΣΕ1703ΒΑΡΔΑ 140800002Δήμος14040000ΖΣΕΔήμοςΑΝΔΡΑΒΙΔΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆2Δήμος13060000ΖΣΕΔήμοςΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΛΕΧΑΙΝΩΝ1304 3705Δήμος13050000ΔΑΦΝΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ20722ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ13200000ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΚωδ. 14ΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΗΛΕΙΑΣ20721ΚΑΛΑΒΡΥΤΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΡΙΟΥΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΑΤΡΕΩΝ13190000ΨΩΦΙΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΑΡΑΛΙΑΣ2Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣΖΣΕ0712ΚαλάβρυταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΑΤΡΕΩΝ2Δήμος13620000ΖΣΕ0710ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΑΙΩΝ9132Δήμος13610000ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ1302 3704ΚοινότηταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΛΕΟΝΤΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ2ΚοινότηταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΑΡΡΩΝΖΣΕ0723ΚΑΛΕΝΤΖΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΤΡΙΤΑΙΑΣ2071513210000ΧαλανδρίτσαΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΛΕΟΝΤΙΟΥ13140000ΛΟΥΣΙΚΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ0711ΣΑΓΑΙΙΚΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΩΛΕΝΙΑΣ131100002ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμοςΜΕΤΟΧΙ1715 8/ 48 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚρέστεναΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣΖΑΧΑΡΩΣΑΜΑΛΙΑΔΟΣΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥΒΩΛΑΚΟΣ14210000ΖΣΕ21721 1402 39069138ΖΣΕ2Δήμος14110000ΖΣΕ21710142000001720 1404 39029139Δήμος 14030000ΖΣΕ2ΔήμοςΑΜΑΛΙΑΔΑΖΣΕ21702ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ 141700001716 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΓαστούνη1406 39079140ΔήμοςΖΣΕ2ΖΣΕ21706141000002Δήμος14070000ΖΣΕΔήμοςΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ1709ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΤΡΑΓΑΝΟ 141900001719 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΠύργος1401 39019141Δήμος2ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ21711ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΠΥΡΓΟΣ 140100001717ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΣ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ1708141200002Δήμος14090000ΖΣΕΔήμοςΕΠΙΤΑΛΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΩΛΕΝΗΣ21714Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΥΡΓΟΥΖΣΕ171314150000ΑμαλιάδαΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΙΑΡΔΑΝΟΥ2Δήμος14140000ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΥΡΓΟΥΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΤΡΑΓΑΝΟΥ21705ΖΑΧΑΡΩΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΓΑΣΤΟΥΝΗΣΖΣΕΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΗΝΕΙΟΥ9137Δήμος14060000ΖαχάρωΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΗΝΕΙΑΣ1403 3905ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΗΛΙΔΑΣΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΛΑΛΑΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ21718ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΑΧΑΡΩΣΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΟΛΟΗΣ14180000ΛΑΜΠΕΙΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΛΑΣΙΩΝΟΣ11704ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΛΑΜΠΕΙΑΣΖΣΕΔήμος14050000Αρχαία Ολυμπία11701ΚΡΕΣΤΕΝΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος14020000ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ9136ΔήμοςΚΑΛΛΙΘΕΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ1407 3904142200001722Περ. Δυτικής Μακεδονίας Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝΚωδ. 51ΚαλλικρατικοίΓρεβενάΖώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/2003/ ΚαποδιστριακοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΔήμοι5102 150190619/ 48 ΑΒΔΕΛΛΑΣΚοινότηταΒΕΝΤΖΙΟΥΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΟΤΣΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ ΣΜΙΞΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣΖΣΕ1ΖΣΕ1ΖΣΕ10910516400000911516500000912516600000913516700000914 5101 15029062Δήμος1ΖΣΕ10905510800000915Καλλικρατικοί/ ΚαποδιστριακοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚαστοριάΔήμοι5601 16019063ΔήμοςΖΣΕ1ΖΣΕ1ΔήμοςΖΣΕ1ΔήμοςΖΣΕ1ΚοινότηταΖΣΕ12501ΚΟΡΗΣΟΣ 560300001Δήμος56020000ΖΣΕΔήμοςΜΑΝΙΑΚΟΙ2502ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 560500002504560600002506ΒΙΤΣΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 560100002509ΙΕΡΟΠΗΓΗ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος51040000ΚΑΡΠΕΡΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ51630000ΔΕΣΚΑΤΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ10909Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΒΙΤΣΙΟΥΖΣΕ090851070000ΔεσκάτηΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ1ΚοινότηταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΖΣΕΚοινότητα51060000ΦΙΛΠΠΑΙΟΙΚωδ. 5610907ΣΜΙΞΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΖΣΕΚοινότηταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΧΑΣΙΩΝ1Κοινότητα51050000ΣΑΜΑΡΙΝΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΚοινότηταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆10906ΠΕΡΙΒΟΛΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος51620000ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆1ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ0904ΜΕΓΑΡΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆1Δήμος51010000ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ0903ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆1Κοινότητα51030000ΔΟΤΣΙΚΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ0902ΓΡΕΒΕΝΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆1Δήμος51020000ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ0901ΚΝΙΔΗ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ516100001ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμοςΑΒΔΕΛΛΑ56630000Ζώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/2003251010/ 48 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣΔήμοςΚΟΡΕΣΤΙΩΝΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΒΟΙΟΥ ΑΣΚΙΟΥΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΙΑΝΗΣΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑ90651Δήμοι5802 14029066ΔήμοςΖΣΕ1ΖΣΕ1ΔήμοςΖΣΕ1Δήμος586300001Κοινότητα58120000ΖΣΕΔήμος58040000ΖΣΕ1290329142915ΣΙΑΤΙΣΤΑ 581500002918581600002919ΤΣΟΤΙΛΙΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΠτολεμαϊδα5805 14039067Δήμος1ΖΣΕ1ΚοινότηταΖΣΕ1ΔήμοςΖΣΕ1Δήμος58020000ΖΣΕΔήμοςΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΖΣΕ12901ΚΟΜΝΗΝΑ 580600002905586100002906ΒΛΑΣΤΗ ΕΜΠΟΡΙΟ 581100002913ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 581300002916 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚοζάνηΔήμοςΑΙΑΝΗ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ/ ΚαποδιστριακοίΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΟΖΑΝΗΣ5603 16032508ΝΕΑΠΟΛΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ1Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚΑΛΟΝΕΡΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΟΥΡΙΚΙΟΥΖΣΕ251456070000ΣιάτισταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΒΛΑΣΤΗΣ56110000ΚαλλικρατικοίΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΒΕΡΜΙΟΥ1ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΕΟΡΔΑΙΑΣΖΣΕ2507ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ56620000Άργος ΟρεστικόΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ1ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥΖΣΕ2505ΝΕΣΤΟΡΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΝΕΑΠΟΛΗΣ1Κοινότητα56610000ΖΣΕ2503ΓΡΑΜΟΣΚωδ. 589064Κοινότητα56040000ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ5602 1602ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ12513ΑΚΡΙΤΕΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΝΕΣΤΟΡΙΟΥΖΣΕΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΓΡΑΜΟΥ1251256100000ΝεστόριοΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΡΡΕΝΩΝ56090000ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ2511ΓΑΒΡΟΣ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΑΚΕΔΝΩΝ560800001ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμοςΚΛΕΙΣΟΥΡΑ58030000Ζώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/20035801 1401 ΖΣΕ90681290211/ 48 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΕΤΟΥΦΙΛΩΤΑ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΜΕΛΙΤΗΣΦΛΩΡΙΝΑΣΖΣΕ1Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΔήμοι6302 17029070Δήμος1ΖΣΕ1ΚοινότηταΖΣΕ1ΚοινότηταΖΣΕ1ΚοινότηταΖΣΕ1ΔήμοςΖΣΕ1500163030000ΖΣΕΔήμος630200005002636100005003636300005006ΝΥΜΦΑΙΟ 636400005008ΦΙΛΩΤΑΣ 630800005011 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΛαιμός6303 17039071Κοινότητα636200001ΖΣΕ15005ΛΑΙΜΟΣ 63070000ΖΣΕΔήμοςΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ5010 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΦλώρινα6301 17019072Δήμος1ΔήμοςΖώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/2003ΖΣΕΖΣΕ15009ΦΛΩΡΙΝΑ 6301000015007ΠΕΡΑΣΜΑ 63060000ΖΣΕ5004ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 630500001Δήμος63040000ΖΣΕΔήμοςΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΕΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆1/ ΚαποδιστριακοίΛΕΧΟΒΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ2917ΒΑΡΙΚΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ58140000ΑΜΥΝΤΑΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆12912ΑΕΤΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ291058620000ΑμύνταιοΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΡΕΣΠΩΝ58100000ΚαλλικρατικοίΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆1ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ2904ΣΕΡΒΙΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΝΥΜΦΑΙΟΥ9069ΚοινότηταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΛΕΧΟΒΟΥ5803 1404Δήμος58050000ΛΙΒΑΔΕΡΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΒΑΡΙΚΟΥ12911ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΚωδ. 63ΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ58010000ΒΕΛΒΕΝΤΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ12909Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΕΡΒΙΩΝ58090000ΣέρβιαΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΛΙΒΑΔΕΡΟΥΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ12908ΚΟΖΑΝΗ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος58080000ΚΟΙΛΑΔΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆12907ΚΡΟΚΟΣ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ58070000ΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΕΛΙΜΕΙΑΣΔήμοςΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ5012 12/ 48 Περ. Ηπείρου Ν. ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥΚωδ. 31ΚαλλικρατικοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΆρταΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΑΓΝΑΝΤΩΝΑΡΑΧΘΟΥΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ9074ΖΣΕ2ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ20607310800000608311200000615 3103 19039075ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2ΚοινότηταΖΣΕ2Κοινότητα31020000ΖΣΕ20601310300000602316100000609ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 316300000612 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΠέτα3104 19049076ΔήμοςΖΣΕ2ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ20604ΚΟΜΜΕΝΟ 316200000610ΚΟΜΠΟΤΙ 310900000611ΠΕΤΑ 311100000614Καλλικρατικοί/ ΚαποδιστριακοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΗγουμενίτσαΔήμοι3201 20019077Δήμος 32010000Ζώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/20032ΖΣΕ22002ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 32030000ΖΣΕΔήμοςΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆2Δήμος31050000ΖΣΕΚοινότηταΝΕΟΧΩΡΙΚωδ. 323102 1902Δήμος31070000ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ2ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΕΤΑΖΣΕ0616ΑΓΝΑΝΤΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ2Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΟΜΜΕΝΟΥ31130000ΒουλγαρέλιΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑΖΣΕ0613ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ31100000ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ2ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΘΑΜΑΝΙΑΣΖΣΕ0606ΔΙΑΣΕΛΛΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ2Δήμος31060000Άνω ΚαλεντίνηΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ20605ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος31010000ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΙΛΟΘΕΗΣ90730603ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ3101 1901Δήμος31040000ΑΡΤΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΒΛΑΧΕΡΝΑΣΔήμοιΔήμοςΑΝΕΖΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΡΤΑΙΩΝ/ Καποδιστριακοί2003 13/ 48 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣΟΥΛΙΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑΣΑΓΙΑΔΑΣΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΒΑΘΥΠΕΔΟΥΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΖΑΓΟΡΙΟΥ2ΖΣΕ2/ ΚαποδιστριακοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΔήμοι3307 18029080ΚοινότηταΖΣΕ2ΖΣΕ1ΚοινότηταΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2ΚοινότηταΖΣΕ1Δήμος331500001Δήμος33650000ΖΣΕΚοινότητα33620000ΖΣΕ1220722182220ΜΑΤΣΟΥΚΙ 336700002225332500002235ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΣΙΡΑΚΟ 337200002238ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ 332700002239 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΑγιά Κυριακή3308 18039081ΔήμοςΖώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/20031ΔήμοςΑσπράγγελοιΖΣΕΖΣΕ22212ΤΥΡΙΑ 3326000022210ΜΑΝΤΡΕΣ 33090000ΖΣΕ2201ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ 330800001Δήμος33020000ΖΣΕΔήμοςΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ2010ΚΑΛΕΝΤΖΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΕΛΛΩΝ32080000ΚΑΛΑΡΙΤΕΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΔΩΔΩΝΗΣ90792007ΒΑΘΥΠΕΔΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ32060000ΠράμανταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΔΩΔΩΝΗΣ3202 2003ΔήμοςΚαλλικρατικοίΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ2ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΙΡΑΚΟΥΖΣΕ2008ΦΙΛΙΑΤΕΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ32620000ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ2Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝΖΣΕ2004ΦιλιάτεςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ2Κοινότητα32040000ΖΣΕ2001ΣΑΜΟΝΙΔΑΚωδ. 339078Δήμος32020000ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ3203 2002ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΙΛΙΑΤΩΝ22009ΓΑΡΔΙΚΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΙΛΙΑΤΩΝΖΣΕΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΟΥΛΙΟΥ2200632070000ΠαραμυθιάΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΖΣΕΔήμος32610000ΠΛΑΤΑΡΙΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆22005ΠΕΡΔΙΚΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΥΒΟΤΩΝ32050000ΖΣΕΚοινότηταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΕΡΔΙΚΑΣΔήμοςΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ2237 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑ3304 1804908214/ 48 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΒΟΒΟΥΣΗΣΠΑΠΙΓΚΟΥ ΤΥΜΦΗΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΚΑΛΗΣΖΙΤΣΑΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ ΦΟΥΡΚΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥΖΣΕ1ΖΣΕ1ΖΣΕ1ΚοινότηταΖΣΕ1ΔήμοςΖΣΕ1Δήμος33210000ΖΣΕ12229336900002230332200002231332400002234 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑ3302 18069085ΚοινότηταΖΣΕ1ΚοινότηταΖώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/20031ΖΣΕ122222224ΦΟΥΡΚΑ ΜέτσοβοΖΣΕΔήμος3373000012211ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ 33180000ΖΣΕ2202ΚΟΝΙΤΣΑ 331700001Δήμος33640000ΖΣΕΚοινότητα33610000ΔΙΣΤΡΑΤΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆90842217ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆3301 1801Δήμος33010000ΚόνιτσαΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆12203ΠΕΡΑΜΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος33030000ΚΑΤΣΙΚΑΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆2ΔήμοςΝΗΣΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ2233ΠΕΔΙΝΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆12228ΙΩΑΝΝΙΝΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ2216ΑΝΑΤΟΛΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆12215Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΙωάννιναΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ33230000ΖΣΕΔήμος332000001Δήμος33130000ΖΣΕΔήμος33120000ΕΛΕΟΥΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆90832214ΒΟΥΤΣΑΡΑΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆3306 1805Δήμος33110000ΖΙΤΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆1ΔήμοςΚΛΗΜΑΤΙΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ2240ΚΑΡΥΕΣ ΑΣΦΑΚΑΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆12232Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΕλεούσαΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ33280000ΖΣΕ2221ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆1Δήμος33700000ΖΣΕ2208ΠΑΠΙΓΚΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆1Κοινότητα33160000ΖΣΕ2204ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆1Δήμος33630000ΖΣΕΚοινότητα33040000ΒΟΒΟΥΣΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥΔήμοςΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ2241 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑ3305 1807908615/ 48 ΕΓΝΑΤΙΑΣΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΖΗΡΟΥ ΑΝΩΓΕΙΟΥΠΑΡΓΑΣΖΑΛΟΓΓΟΥ33660000ΖΣΕ2ΖΣΕ12223337100002236/ ΚαποδιστριακοίΔήμοι3404 21029088Δήμος2ΖΣΕ2ΚοινότηταΖΣΕ2Δήμος34020000ΖΣΕΔήμοςΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣΖΣΕ24301ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 340400004303ΚΡΑΝΕΑ 346100004304ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 340800004309 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚαναλάκι3402 21039089Δήμος 34060000ΖΣΕ2ΔήμοςΠΑΡΓΑΖΣΕ24306ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ 340700004308 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΠρέβεζα3403 21019090ΔήμοςΖΣΕ2ΖΣΕ24302ΛΟΥΡΟΣ 340500004305ΠΡΕΒΕΖΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆2Δήμος34030000ΖΣΕΔήμοςΚΑΝΑΛΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΡΕΒΕΖΗΣ12219Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΛΟΥΡΟΥΖΣΕ220933140000ΦιλιππιάδαΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΡΕΒΕΖΑΣ33070000ΚαλλικρατικοίΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΑΝΑΡΙΟΥ2ΚοινότηταΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΑΡΓΑΣΖΣΕ2206ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ1Κοινότητα33060000ΛΑΒΔΑΝΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΡΑΝΕΑΣΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ12205ΚΑΛΠΑΚΙΚωδ. 34ΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ9087Δήμος33050000ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ3303 1808ΔήμοςΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΛΑΒΔΑΝΗΣ12227ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΛΠΑΚΙΟΥΖΣΕΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ1222633680000ΚαλπάκιΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥΖΣΕΚοινότητα33190000ΜΗΛΕΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆12213ΜΕΤΣΟΒΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΗΛΕΑΣ33100000ΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΕΤΣΟΒΟΥΔήμοςΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ340100004307Περ. Θεσσαλίας Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΚωδ. 41ΚαλλικρατικοίΑνθηρόΖώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/2003/ ΚαποδιστριακοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΔήμοι4103 2302909116/ 48 ΑΘΑΜΑΝΩΝΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΡΓΙΘΕΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΤΑΜΟΥΚΑΜΠΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑ ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟΥΑΡΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ4102 2303909341150000ΖΣΕ2ΖΣΕ224132416 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑ4104 23049094Δήμος411400002ΖΣΕ2Δήμος41110000ΖΣΕΔήμος41050000ΖΣΕ2240524122415 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑ4106 23059095Δήμος412000002ΖΣΕ2Δήμος41170000ΖΣΕΔήμος41130000ΖΣΕ224142418ΙΤΕΑ 2421Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΣοφάδες4105 23069096ΔήμοςΖΣΕ2ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ22403410900002Δήμος41030000ΖΣΕΔήμοςΜΑΤΑΡΑΓΚΑ2410ΚΕΔΡΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑ 411600002417ΣΟΦΑΔΕΣ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆2Δήμος41120000ΠΡΟΑΣΤΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμοςΠΑΛΑΜΑΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆2Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΠαλαμάςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ2411ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΟΦΑΔΩΝ41100000ΜΟΥΖΑΚΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆22409ΦΑΝΑΡΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος41010000ΜουζάκιΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆22408ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος41080000ΠΕΖΟΥΛΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆22407ΜορφοβούνιΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος41070000ΠΕΖΟΥΛΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆90922406ΚΑΡΔΙΤΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆4101 2301Δήμος41060000ΣΤΑΥΡΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆2ΔήμοςΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ2404ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆22402Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚαρδίτσαΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ41040000ΖΣΕ2401ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆2Δήμος41020000ΖΣΕΔήμος41610000ΑΝΘΗΡΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΧΕΛΩΟΥΚοινότηταΠΕΤΡΙΛΟ41180000Ζώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/2003241917/ 48 ΤΑΜΑΣΙΟΥΔήμοςΛΕΟΝΤΑΡΙΟ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣΚωδ. 42ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣΚΑΡΥΑΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣΖΣΕ1ΖΣΕ1ΔήμοςΖΣΕ1Δήμος42220000ΖΣΕ1ΔήμοςΖΣΕ13325422500003328422600003329 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑ4205 22049099Δήμος4214000042210000ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ2ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ23305331433163324ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 422300002Δήμος42120000ΖΣΕΔήμος42050000ΝΙΚΑΙΑ3326 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΛάρισα4201 22019100Δήμος 42060000Ζώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/20032ΖΣΕ23307ΚΟΙΛΑΔΑ 42130000ΖΣΕΔήμοςΓΙΑΝΝΟΥΛΗΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆13319ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμος 42160000ΚΙΛΕΛΕΡΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆13312ΑΡΜΕΝΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ330942630000ΝίκαιαΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆1Κοινότητα42080000ΖΣΕ3306ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆9098Δήμος42620000ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆4202 22033304ΚΑΛΛΙΘΕΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆2Κοινότητα42040000ΛΙΒΑΔΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΔήμοςΚΑΡΥΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆23321ΕΛΑΣΣΟΝΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ3317ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆13311ΚΡΑΝΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΕλασσόναΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ421800002Δήμος42150000ΖΣΕΔήμος42100000ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆90973301ΔΗΜΗΤΡΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆4206 2202Δήμος42020000ΣΤΟΜΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΔήμοιΔήμοςΑΓΙΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ/ ΚαποδιστριακοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΑγιά22420ΚαλλικρατικοίΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ41190000ΖΣΕ3315 18/ 48 ΛΑΡΙΣΑΣΔήμοςΛΑΡΙΣΑ Κωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΤΕΜΠΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑΕΝΙΠΠΕΑΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΑΛΟΝΝΗΣΟΥΑΓΡΙΑΣ9102420300001ΖΣΕ1330342270000ΖΣΕ3330 4207 22079103ΔήμοςΖΣΕ2ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ23310421900003322422400003327ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΑ 422800003331Καλλικρατικοί/ ΚαποδιστριακοίΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΑλμυρόςΔήμοι4304 24029104ΔήμοςΖΣΕ2ΖΣΕ2ΔήμοςΖΣΕ23703ΑΝΑΒΡΑ 436100002Δήμος43040000ΖΣΕΚοινότηταΑΛΜΥΡΟΣ3705ΠΤΕΛΕΟΣ 431700003720432100003724ΣΟΥΡΠΗΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΑλόννησοςΔήμοςΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 430500004306 2502 ΖΣΕ910923704 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΒόλος4301 24019105Δήμος 43020000Ζώνες σεισμικής Επικινδυνότητας κατα ΦΕΚ 1154Β/20032ΖΣΕ23701ΔΙΜΗΝΙΟ 43030000ΖΣΕΔήμοςΑΓΡΙΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆2Δήμος42090000ΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΙΣΩΝΙΑΣ4203 2206ΔήμοςΝΑΡΘΑΚΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΒΟΛΟΥ13323ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΥΔΡΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΛΟΝΝΗΣΟΥΖΣΕΚωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΣΟΥΡΠΗΣ1ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΤΕΛΕΟΥ42200000ΦάρσαλαΚωδ. 43ΖΣΕ3320ΤΥΡΝΑΒΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΑΝΑΒΡΑΣ42170000ΑΜΠΕΛΩΝΑΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ13313Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΑΡΣΑΛΩΝ42110000ΤύρναβοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑΖΣΕΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ13308ΣΥΚΟΥΡΙΟΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΦΑΡΣΑΛΩΝΖΣΕΔήμος42070000ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΤΥΡΝΑΒΟΥ1ΔήμοςΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΖΣΕ3302ΠΥΡΓΕΤΟΣΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΝΕΣΣΩΝΟΣ9101Δήμος42610000ΓΟΝΝΟΙΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ4204 2205ΚοινότηταΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ23318 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΚωδ. ΟΤΑ/ΥΠΕΣΑΗ∆ΓΟΝΝΩΝ42010000ΜακρυχώριΖΣΕ3702 19/ 48 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ431500004316000043130000ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ2ΖΣΕ2ΖΣΕ2ΖΣΕ2Κοινότητα43080000ΖΣΕ23708431200003715431800003721ΤΡΙΚΕΡΙ 436400003725 Κωδ. ΟΤΑ/ΕΛΣΤΑΤ/ΥΠΕΣΑΒελεστίνο4302 24059108ΔήμοςΖΣΕ2ΖΣΕ23712436200002Δήμος43110000ΖΣΕΚοινότηταΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ3713ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 432200
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.