Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

Φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στην Ελληνική) με χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για τους κανόνες της σήμανσης CE των προϊόντων, οι οποίοι, ως γνωστόν, έχουν αλλάξει από την 1η Ιουλίου 2013.

Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή31.1. Γιατί χρειάζομαι σήμανση CE;51.2. Πότε είναι υποχρεωτική η σήμανση CE για το προϊόν μου;51.2.1.Υποχρεωτική σήμανση CE (πορεία CEN)51.2.2.Μη υποχρεωτική σήμανση CE (πορεία EOTA)61.2.3.Εξαιρέσεις από τη σήμανση CE72. Καθήκοντα των κατασκευαστών82.1. Διαδικασία παραγωγής82.1.1.Ουσιώδη χαρακτηριστικά82.1.2.Συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συστήματα AVCP)92.1.3.Μη καθορισμένη επίδοση (NPD)102.1.4.Πρόσθετες απαιτήσεις όταν χρησιμοποιείται η πορεία EOTA102.1.5.Απλουστευμένες διαδικασίες112.1.6.Έγγραφα αναφοράς122.1.7.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προιόντος122.2. Πότε πρέπει να ξεκινήσετε νέα αξιολόγηση;132.2.1.Νέα προϊόντα132.2.2.Αλλαγές στην παραγωγή132.3. Έγγραφα που πρέπει να παρέχονται στους πελάτες σας132.3.1.Δήλωση επιδόσεων 142.3.2.Σήμανση CE172.3.3.Οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας202.3.4.Πληροφορίες όσον αφορά τον REACH203. Κατάλογος κατασκευαστών21Συνδεσμοι και ακρωνυμια24Λαμβανομένου υπόψη του γενικά πληροφοριακού χαρακτήρα του παρόντος φυλλαδίου, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως έγγραφο νομικής αξίας ή ισχύος. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ1. ΕΙΣΑΓΩΓΉΕάν διαβάζετε το παρόν φυλλάδιο το πιο πιθανό είναι ότι ενδιαφέρεστε για την εμπορία δομικών προϊόντων στην ΕΕ. Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε επεξηγήσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη σήμανση CE ενός νέου δομικού προϊόντος. Ο οδηγός επεξηγεί επίσης τι να κάνετε αν το προϊόν αλλάζει (διαδικασίες, πρώτες ύλες, δοκιμές κ.λπ.): αυτό το γεγονός καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση των απαιτούμενων εγγράφων. Ενώ οι κανόνες της σήμανσης CE έχουν αλλάξει από την 1η Ιουλίου 2013 και ενδέχεται να χρειαστεί να επικαιροποιήσετε τη σήμανση CE των προϊόντων σας, το φυλλάδιο αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο για σας.3 4ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑΗ παρούσα εικόνα της σήμανσης CE και της δήλωσης επιδόσεων δείχνουν πού επεξηγούνται τα διάφορα τμήματα στον παρόντα οδηγό και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται η σήμανση και δήλωση.Βλέπε 2.3.2Αρχικέ δοκι έΒλέπε 2.1Βλέπε 2.3.3 Οδηγίε και πληροφορίε ασφάλεια14Βλέπε 2.1.7Μια εταιρεία, T.Th. 21, 123 45 πόλη, Ελλάδα Αριθ, ηλ. Επιδ. 0002/ΧΥΖ # # EN # # κοινοποιη ένο οργανισ ό # #Βλέπε 2.3.4Εσωτερική και εξωτερική χρήσηΈλεγχο Παραγωγή ΕργοστασίουΒλέπε 2.1www ٜ anyco-ltd ٜ eu/dop ΗΛ ΣΗ ΕΠΙ ΟΣΕ ΝΠιστοποιηένο κοινοποιη ένο οργανισ όΕυρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (ETA)Βλέπε 2.1.2Βλέπε 2.1.4Βλέπε 2.1.5 Κατάλληλη τεχνική τεκ ηρίωσηΕιδική τεχνική τεκ ηρίωσηΠληροφορίε όσον αφορά τον REACHΧαρακτηριστικό: # # Χαρακτηριστικό: Κατηγορία # # Χαρακτηριστικό: # # Χαρακτηριστικό: Κατηγορία # #Βλέπε 2.3.1Μοναδικό κωδικό ταυτοποίηση του τύπου του προιόντο Αριθ, ηλ. Επιδ. 0002/ΧΥΖ # # Προβλεπό ενη/‐ε χρήση/‐ει Που προορίζεται να χρησι οποιηθεί... Κατασκευαστή Μια εταιρεία, T.Th. 21, 123 45 πόλη, Ελλάδα Κοινοποιη ένο οργανισ ό Κοινοποιη ένο οργανισ ό # # ηλωθείσε επιδόσει : Ουσιώδη χαρακτηριστικά Ουσιώδε χαρακτηριστικό 1: Ουσιώδε χαρακτηριστικό 2: ........................................... Ουσιώδε χαρακτηριστικό αριθ.: Ανθεκτικότητα ουσ. χαρακτ. 1:ΕπιδόσειAVCPΕΕΠ# # ονάδε /κλάση/περιγραφή##EN # ## # ονάδε /κλάση/περιγραφή .......................................................##EN # ## # ονάδε /κλάση/περιγραφή##EN # ## # ονάδε /κλάση/περιγραφή##EN # #Κατάλληλη και/ή ειδική τεχνική τεκ ηρίωση Αριθ . εγγράφου: Η επίδοση του προϊόντο που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύ φωνη ε τι δηλωθήσε επιδόσει .Βλέπε 2.1.5Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύ φωνα ε τον κανονισ ό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 βάσει τη αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται ανωτέρω. Υπογραφή για λογαριασ ό και εξ ονό ατο του κατασκευαστή από: Κ/Κα ... wwwٜ anyco-ltd ٜ eu/dop Πόλη στι ## 5ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ1.1. Γιατί χρειάζομαι σήμανση CE; Η προστιθέμενη αξία της σήμανσης CE έγκειται στο ότι της Ευρωπαικής Ένωσης πρέπει να επιτρέπουν την πώληση των δομικών προϊόντων που φέρουν τη σήμανση CE. Αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν ζητούν συμπληρωματικά σήματα ή πιστοποιητικά, πόσο μάλλον συμπληρωματικές δοκιμές. Ως εκ τούτου, εσείς ή οι διανομείς των προϊόντων σας είστε σε θέση να εμπορεύεστε το προϊόν σας σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς με την ίδια τεκμηρίωση. Μαζί με τη δήλωση επιδόσεων θα βοηθήσει επίσης τους πελάτες σας και τους τελικούς χρήστες να ελέγχουν τις επιδόσεις του προϊόντος και να τις συγκρίνουν με άλλα προϊόντα με βάση την ίδια τεχνική προσέγγιση. Όταν εσείς, ως κατασκευαστής, τοποθετήσετε τη σήμανση CE σε ένα προϊόν, αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζετε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος που πωλείτε είναι οι ίδιες με αυτές που δηλώνετε και ότι έχουν αποκτηθεί με την εφαρμογή των ορθών ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών (βλ. 1.2). Η σήμανση CE περιέχει ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και εξασφαλίζει τη σύνδεση με άλλα συμπληρωματικά έγγραφα που περιέχουν επίσης σημαντικές πληροφορίες. Το παρόν φυλλάδιο καλύπτει τον τρόπο κατάρτισης των εν λόγω εγγράφων, ενώ επίσης παρέχει ορισμένα παραδείγματα.1.2. Πότε είναι υποχρεωτική η σήμανση CE για το προϊόν μου; Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για τα περισσότερα δομικά προϊόντα προκειμένου να πωλούνται στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Κατά τα λοιπά, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δυνατή υπό ορισμένους κανόνες:1.2.1. Υποχρεωτική σήμανση CE (πορεία CEN) Όταν θέλετε να μάθετε αν η σήμανση CE για το προϊόν σας είναι υποχρεωτική, το πρώτο βήμα είναι να μεταβείτε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςI και να αναζητήσετε την τελευταία επικαιροποίηση της δημοσίευσης τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων. Θα βρείτε έναν πίνακα ως εξής:ESO ( ) 1CENΣτοιχεία και τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου (και έγγραφο αναφοράς)EN 295-1:2013 Συστήματα εφυαλωμένων πήλινων σωλήνων για αποχετεύσεις και υπονόμους — Μέρος 1: Απαιτήσεις για σωλήνες, εξαρτήματα και οι συνδέσειςΣτοιχεία αντικατασταθέντος προτύπουΗμερομηνία εφαρμογής του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 4EN 295-10:20051.11.20131.11.2014Ο κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει δύο είδη αναφοράς: νέα εναρμονισμένα πρότυπα και αναθεώρηση προτύπων. Για νέα πρότυπα, το πεδίο «reference of superseded standard» («στοιχεία αναφοράς αντικατασταθέντος προτύπου») είναι κενό. Εάν το προϊόν σας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ενός από αυτά τα πρότυπα, η σήμανση CE είναι προαιρετική κατά τη διάρκεια της περιόδου συνύπαρξης και υποχρεωτική μετά το τέλος της περιόδου αυτής. Στη συνέχεια πρέπει να ελέγξετε το προϊόν σας σε σχέση με τους τίτλους των προτύπων που είναι διαθέσιμα προκειμένου να διαπιστώσετε εάν το προϊόν σας καλύπτεται από κάποιον από αυτά. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ6ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ: Τα πλακάκια δαπέδου καλύπτονται από εναρμονισμένο πρότυπο όταν χρησιμοποιούνται σε δάπεδα, αλλά δεν καλύπτονται όταν χρησιμοποιούνται σε περβάζια παραθύρων.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναζήτησης στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN)II για να βρείτε το πεδίο εφαρμογής των προτύπων. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής (πρώτο κεφάλαιο των προτύπων) πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τις ημερομηνίες στον πίνακα. Όταν το πεδίο «στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέντος προτύπου» δεν είναι κενό, η  σήμανση CE των προϊόντων που καλύπτονται από τα εναρμονισμένα πρότυπα εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της περιόδου συνύπαρξης μπορείτε να επιλέξετε ποια έκδοση του προτύπου πρέπει να χρησιμοποιήσετε, είτε το αντικατασταθέν είτε τη νέα έκδοση, αλλά μετά την ημερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το αναθεωρημένο κείμενο. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόζεστε — κατά κανόνα εντός ενός έτους — σε τυχόν αλλαγές στην αξιολόγηση του προϊόντος και/ή της δήλωσης επιδόσεών σας. Οι πληροφορίες που είναι σχετικές για τη σήμανση CE βρίσκονται στο παράρτημα ZA του προτύπου.1.2.2. Μη υποχρεωτική σήμανση CE (πορεία EOTAIII) Όταν το προϊόν που πρόκειται να πωλήσετε δεν καλύπτεται από κάποιο εναρμονισμένο πρότυπο, μπορείτε να θέσετε σήμανση CE στο προϊόν σας οικειοθελώς. Οφείλετε να ελέγξετε πρώτα εάν καλύπτεται από κάποιο από τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης1 (EAD). Μπορείτε να ελέγξετε τον κατάλογο στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή που καλείται NANDOIV (New Approach Notified and Designated Organisations — Σύστημα Πληροφόρησης των Κοινοποιημένων και Διαπιστευμένων Οργανισμών Νέας Προσέγγισης). Υπάρχει συγκεκριμένη σελίδα η οποία περιλαμβάνει τον κατάλογο των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησηςV. Μπορείτε επίσης να δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής, μέσω των δημοσιεύσεων του δικτυακού τόπου EOTAVI. Εάν το προϊόν σας συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής ενός από τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να ζητήσετε από κάποιον οργανισμό τεχνικής αξιολόγησης (TAB) από το επίσημο μητρώο των TABVII να αξιολογήσει το προϊόν σας για να μπορέσετε να επιθέσετε σε αυτό τη σήμανση CE. Σε περίπτωση που το προϊόν σας και η προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης μπορείτε να ζητήσετε από οργανισμό τεχνικής αξιολόγησης να καταρτίσει ένα ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι εάν υπήρχε ένα ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης διαθέσιμο για το προϊόν σας. Η πορεία EOTA έχει δύο παρόμοια στάδια με την πορεία CEN: ■■ την κατάρτιση ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης· ■■ την αξιολόγηση από οργανισμό τεχνικής αξιολόγησης. Και τα δύο στάδια επεξηγούνται στον παρόντα οδηγό. 1ΕΤΑ — Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (το ίδιο αρκτικόλεξο χρησιμοποιήθηκε στην οδηγία για τα δομικά προϊόντα (ΟΔΠ) για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση). ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ71.2.3. Εξαιρέσεις από τη σήμανση CE Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και εάν το προϊόν και η προοριζόμενη χρήση του περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής εναρμονισμένου προτύπου, εσείς, ως κατασκευαστής, δεν είστε υποχρεωμένος να έχετε σήμανση CE για το προϊόν σας. Οι εξαιρέσεις είναι περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν κατασκευάζεται μεμονωμένα ή επί παραγγελία για δεδομένη χρήση ή στις οποίες η κατασκευή του προϊόντος πρέπει να διατηρήσει παραδοσιακές διαδικασίες ώστε να εγγυάται τη διατήρηση των επισήμως προστατευμένων έργων (πολιτιστική κληρονομιά/ ιστορικά έργα κ.λπ.). Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εν λόγω εξαιρέσεις, συνιστάται ιδιαίτερα να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζονται οπωσδήποτε στο προϊόν σας, διότι, διαφορετικά, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με τα προϊόντα σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το σημείο επαφής για δομικά τα προϊόντα στη χώρα όπου θέλετε να πωλήσετε το προϊόν σας. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ82. ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝΗ σήμανση CE δεν περιλαμβάνει μόνο την επικόλληση ετικέτας στο προϊόν σας —  οι κατασκευαστές πρέπει να εκτελέσουν πολλές εργασίες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σήμανσης CE. Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των εν λόγω καθηκόντων. Πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα έγγραφα: ■■ (Για την πορεία CEN) Το εναρμονισμένο πρότυπο ή πρότυπα που εφαρμόζονται στο προϊόν σας. Μπορείτε να τα αγοράσετε στη γλώσσα σας μέσω του οργανισμού τυποποίησης της χώρας σας. Ο κατάλογος των εθνικών οργανισμών τυποποίησης στην ΕυρώπηVIII είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN)IX. Ορισμένες φορές, το εναρμονισμένο πρότυπο περιλαμβάνει παραπομπές σε άλλα πρότυπα (μέθοδοι δοκιμής, πινακοποιημένες τιμές κ.λπ.) που ενδέχεται να είναι σημαντικές. ■■ (Για την πορεία EOTA) Το ευρωπαικό έγγραφο αξιολόγησης ή έγγραφα που εφαρμόζονται στο προϊόν σας. Μπορείτε να τα λάβετε από τη ζώνη δημοσιεύσεων του δικτυακού τόπου του EOTAX. Ορισμένες φορές το ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης περιέχει παραπομπές σε πρότυπα που ενδέχεται να είναι σημαντικές.2.1. Διαδικασία παραγωγής Ως μέρος των εσωτερικών σας διαδικασιών ποιότητας και, ορισμένες φορές, με τη συνεργασία εξωτερικών εργαστηρίων ή παρόχων υπηρεσιών, είστε υπεύθυνος για την αξιολόγηση των επιδόσεων των προϊόντων και την εφαρμογή ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και ο έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο σας επιτρέπει να ελέγχετε ότι οι επιδόσεις δεν μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Η νομική ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της είναι «αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης» (AVCP2), ενώ το τρίτο μέρος ή ελεγκτές καλούνται κοινοποιημένοι οργανισμοί.2.1.1. Ουσιώδη χαρακτηριστικά Η αξιολόγηση του προϊόντος γίνεται με τον καθορισμό της τιμής μιας σειράς χαρακτηριστικών που ονομάζονται ουσιώδη χαρακτηριστικά. Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο στο παράρτημα ZA των εναρμονισμένων προτύπων και στα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης (EAD). Ο κατάλογος μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε προοριζόμενη χρήση και, στην περίπτωση προϊόντος σας με περισσότερες από μία προβλεπόμενες χρήσεις, ο κατάλογος θα πρέπει να καλύπτει όλα τα χαρακτηριστικά που συνδέονται μεταξύ τους. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης το σύστημα AVCP για κάθε ουσιώδες χαρακτηριστικό. Αναλόγως του συστήματος AVCP, μπορεί να χρειάζεστε έναν ή διάφορους κοινοποιημένους οργανισμούς να εκτελούν εργασίες που συνδέονται με αυτό.2Το σύστημα AVCP ονομαζόταν (AoC) στην CPD. 9ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ2.1.2. Συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συστήματα AVCP) Μόλις λάβετε τον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών σχετικά με το προϊόν σας, πρέπει να ελέγξετε τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν για να δηλώσετε τις επιδόσεις κάθε ουσιώδους χαρακτηριστικού, όπως οι μέθοδοι δοκιμών, οι πινακοποιημένες τιμές κ.λπ. Είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιείτε τις εν λόγω διαδικασίες για τις δοκιμές των δειγμάτων. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον λεπτομερή έλεγχο παραγωγής εργοστασίου. Το σύστημα AVCP που ισχύει για κάθε ουσιώδες χαρακτηριστικό θα απαιτήσει, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κοινοποιημένος οργανισμός να εκτελεί ορισμένες πρόσθετες εργασίες. Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται το έργο το οποίο εσείς και οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πρέπει να πραγματοποιείτε, ανάλογα με το σύστημα AVCP. Σύστημα AVCP1+12+34Έλεγχος Παραγωγής Εργοστασίου (FPC)∙ Περαιτέρω δοκιμές δειγμάτων που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή Αξιολόγηση των επιδόσεωνΑρχική επιθεώρηση (εργοστασίου και FPC)Συνεχής εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση του FPCΈλεγχος — δοκιμές των δειγμάτων που λαμβάνονταιΚατασκευαστήςΚοινοποιημένος οργανισμόςΕάν όλα σας τα χαρακτηριστικά καλύπτονται από το σύστημα AVCP 4 δεν θα χρειαστεί να συμβληθείτε με κοινοποιημένο οργανισμό. Όταν καλύπτονται από σύστημα 3, το προϊόν σας πρέπει να ελεγχθεί από κοινοποιημένο οργανισμό (στην περίπτωση αυτή κοινοποιημένο εργαστήριο) που μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε ουσιώδες χαρακτηριστικό. Εάν καλύπτεστε από το σύστημα 1, 1+ ή 2+, ο  κοινοποιημένος οργανισμός θα συνεργαστεί μαζί σας κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και θα εκτελέσει ορισμένες εργασίες στη μονάδα μεταποίησής σας και, για τον λόγο αυτό, η καλύτερη επιλογή είναι συνήθως η σύμβαση με μόνον έναν κοινοποιημένο οργανισμό για να εκτελέσει όλες τις εργασίες. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ10ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ: Ένα σημαντικό ουσιώδες χαρακτηριστικό ορισμένων δομικών προϊόντων είναι η  αντοχή σε θλίψη. Θα τη βρείτε στον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών στο παράρτημα ZA του εναρμονισμένου προτύπου. Το σύστημα AVCP που ορίζεται για το εν λόγω ουσιώδες χαρακτηριστικό των προϊόντων αυτών είναι το 2+. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές του προϊόντος πρέπει να προβούν σε αρχική δοκιμή του προϊόντος, να θέσουν σε εφαρμογή τον έλεγχο παραγωγής του εργοστασίου και να προβούν σε δοκιμή του προϊόντος σύμφωνα με το σύστημα ποιότητάς τους. Υποχρεούνται, επίσης, να προσλάβουν έναν κοινοποιημένο οργανισμό για να προβεί σε αρχική επιθεώρηση (συμπεριλαμβανομένου ελέγχου παραγωγής στη μονάδα και στο εργοστάσιο) και να αξιολογεί περιοδικά τον έλεγχο παραγωγής εργοστασίου.Θα βρείτε το επίσημο μητρώο των κοινοποιημένων οργανισμώνXI, που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη προκειμένου να εκτελούν τις εργασίες τρίτων μερών, στον δικτυακό τόπο NANDO. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ή περισσότερους κοινοποιημένους οργανισμούς οποιασδήποτε χώρας.2.1.3. Μη καθορισμένη επίδοση (NPD) Τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές απαιτήσεις για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες μέσω των σημείων επαφής προϊόντων στα κράτη μέλη στα οποία πρόκειται να πωληθεί το προϊόν σας. Αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να λάβετε υπόψη, όταν αποφασίζετε ποια χαρακτηριστικά δηλώνετε. Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε ότι ορισμένα ουσιώδη χαρακτηριστικά δεν έχουν σημασία για το προϊόν σας, εάν δεν ζητούνται από τους πελάτες σας. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις στις οποίες αποφασίσατε να μην δηλώσετε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γράφετε «μη καθορισμένη επίδοση», χρησιμοποιώντας το αρκτικόλεξο «NPD». Η χρήση του αρκτικόλεξου «NPD» είναι δυνατή με βάση ορισμένες προϋποθέσεις: ■■ Για τα προϊόντα που ακολουθούν την πορεία CEN πρέπει να δηλώνετε την επίδοση τουλάχιστον ενός από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά. ■■ Για ορισμένα ουσιώδη χαρακτηριστικά, η δήλωση NPD θα μπορούσε να μην επιτρέπεται. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο παράρτημα ZA του εναρμονισμένου προτύπου.2.1.4. Πρόσθετες απαιτήσεις όταν χρησιμοποιείται η πορεία EOTA Το πρώτο βήμα στο πλαίσιο της πορείας αυτής είναι να έλθετε σε επαφή με τον οργανισμό τεχνικής αξιολόγησης που θα εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης. Ο οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης θα εκδώσει έγγραφο για σας το οποίο αποκαλείται ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (ΕΤΑ) και το οποίο θα είναι αναγκαίο στα επόμενα βήματα. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ112.1.5. Απλουστευμένες διαδικασίες Για ορισμένα ουσιώδη χαρακτηριστικά δεν θα χρειαστεί να προβείτε σε οποιαδήποτε αξιολόγηση, διότι μια γενική τιμή ή δήλωση είναι αποδεκτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μια νομική πράξη, που περιέχει τις εν λόγω πληροφορίες. Για να επωφεληθείτε όμως από αυτήν τη δυνατότητα θα πρέπει να καταρτίσετε ένα έγγραφο που να εξηγεί ότι το προϊόν σας καλύπτεται από την εν λόγω νομοθετική πράξη. Το εν λόγω έγγραφο καλείται επισήμως «κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση». Εάν το ουσιώδες χαρακτηριστικό καλύπτεται βάσει του συστήματος AVCP 1 ή 1+, ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να επαληθεύσει το έγγραφο αυτό.ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ: Οι κατασκευαστές χαλύβδινων φύλλων με επικάλυψη πολυεστέρα που χρησιμοποιούνται ως μονό τοίχωμα (χωρίς μονωτική επένδυση) μπορούν να χρησιμοποιήσουν την απόφαση της ΕπιτροπήςXII και μπορούν να δηλώσουν ότι η κλάση αντίδρασης στη φωτιά είναι Α1 χωρίς καμία αξιολόγηση. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, αυτό εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που το ονομαστικό πάχος του επιμεταλλωμένου χαλύβδινου φύλλου είναι μεταξύ 0,4 και 1,5 mm. Συνεπώς, αν το προϊόν πληροί αυτή την προϋπόθεση, ο κατασκευαστής οφείλει μόνο να καταρτίσει ένα έγγραφο (την κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση), συμπεριλαμβανομένων της νομικής παραπομπής στην απόφαση της Επιτροπής και των αποτελεσμάτων της μέτρησης του πάχους του προϊόντος με τιμή εντός των ορίων.Μια άλλη δυνατότητα που είναι διαθέσιμη για την απλούστευση της αξιολόγησης του προϊόντος είναι η δυνατότητα να επιμερίζονται οι δοκιμές του προϊόντος και σε άλλους κατασκευαστές. Για τη χρήση επιμερισμένων αξιολογήσεων θα πρέπει να καταρτίσετε πρόσθετη «κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση», η οποία θα περιλαμβάνει: ■■ τα αποτελέσματα της δοκιμής που ελήφθησαν από τον άλλο κατασκευαστή· ■■ την εξουσιοδότηση του άλλου κατασκευαστή να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα αυτά· ■■ την τεκμηρίωση που αποδεικνύει ότι και οι δύο κατασκευαστές χρησιμοποιούν αντίστοιχες διαδικασίες και πρώτες ύλες. Όταν το προϊόν σας είναι ένα σύστημα που απαρτίζεται από επιμέρους στοιχεία που συναρμολογείτε ή κατασκευάζετε και ορισμένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του κατασκευαστικού στοιχείου έχουν ήδη αξιολογηθεί από τον κατασκευαστή του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα της δοκιμής που ελήφθησαν από τον προμηθευτή σας. Η διαδικασία αυτή αποκαλείται διαδικασία διαδοχικών σταδίων και για να τη χρησιμοποιήσετε θα πρέπει επίσης να καταρτίσετε «κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση» που θα περιλαμβάνει: ■■ τα αποτελέσματα της δοκιμής που ελήφθησαν από τον παροχέα του συστήματος· ■■ την άδεια του άλλου κατασκευαστή για να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα αυτά· ■■ την τεκμηρίωση που αποδεικνύει ότι μπορεί να εφαρμοστεί η αξιολόγηση του κατασκευαστικού στοιχείου ή ολόκληρου του συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την παραδοχή ότι το σύστημα έχει συναρμολογηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. 12ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ2.1.6. Έγγραφα αναφοράς Μετά την αξιολόγηση των ουσιωδών χαρακτηριστικών θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα έγγραφα:* Αρχικέ δοκι έΠιστοποιηένο κοινοποιη ένο οργανισ όΈλεγχο Παραγωγή Εργοστασίου* εάν απαιτείται** Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (ETA) ** Μόνο για πορεία EOTA*** Κατάλληλη τεχνική τεκ ηρίωση*** εάν η δήλωση περιλα βάνει την ανταλλαγή, διαδικασία διαδοχικών σταδίων**** Ειδική τεχνική τεκ ηρίωση **** Χρήση απλουστευένων διαδικασιών από πολύ ικρέ επιχειρήσει■■ Αρχικές δοκιμές του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων του καταλόγου των ουσιωδών χαρακτηριστικών και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (δοκιμές, πινακοποιημένες τιμές κ.λπ.). ■■ Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση (μόνο για πορεία EOTA, αντικαθιστώντας άλλες αρχικές δοκιμές). ■■ Τεκμηριωμένη διαδικασία ελέγχου παραγωγής εργοστασίου. ■■ Το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά του κοινοποιημένου οργανισμού ή οργανισμών, εφόσον απαιτείται. ■■ Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση, όπου είναι αναγκαίο. ■■ Ειδική τεχνική τεκμηρίωση, όπου είναι αναγκαίο. Πρέπει να αρχειοθετήσετε όλα αυτά τα έγγραφα. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενδέχεται να τα ζητήσουν.2.1.7. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προιόντος Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πρέπει να χορηγήσετε έναν κωδικό στο προϊόν σας. Το όνομα του εν λόγω κωδικού είναι «μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προιόντος» και συνδέεται με το είδος του προϊόντος που κατασκευάζετε και τις επιδόσεις των ουσιωδών χαρακτηριστικών του. Κατά την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος πρέπει να χορηγήσετε νέο μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης σε αυτό και, σε περίπτωση που οι επιδόσεις ενός προϊόντος αλλάξουν, θα πρέπει επίσης να αλλάξετε τον κωδικό.ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ: Μπορείτε να επιλέξετε έναν κωδικό που αποτελείται από την εμπορική ονομασία του προϊόντος, έναν εσωτερικό κωδικό που συνδέεται με τη διαδικασία παραγωγής και την ημερομηνία που έγινε η αξιολόγηση του προϊόντος: Anyproduct-123.ABC-2014.07.17 Αυτός ο  συνδυασμός θα σας επιτρέψει να ταξινομήσετε εύκολα και να επικαιροποιείτε τους τύπους των προϊόντων. 13ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ2.2. Πότε πρέπει να ξεκινήσετε νέα αξιολόγηση; 2.2.1. Νέα προϊόντα Κάθε φορά που αναπτύσσετε ένα νέο προϊόν, θα πρέπει να επαναλαμβάνετε το σύνολο των εργασιών, καθώς και, εφόσον είναι αναγκαίο, να συμβάλλεστε με κοινοποιημένο οργανισμό και οργανισμό τεχνικής αξιολόγησης.2.2.2. Αλλαγές στην παραγωγή Εάν κάνετε αλλαγές ή αναπροσαρμογές όσον αφορά την παραγωγή σας ή αν ο έλεγχος της παραγωγής σας στο εργοστάσιο ανιχνεύει τέτοιες αλλαγές στην παραγωγή, θα πρέπει να επαληθεύετε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος για όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που δηλώνετε δεν έχει μεταβληθεί. Στην περίπτωση που έχει σημειωθεί αλλαγή, θα πρέπει είτε να αναπροσαρμόσετε την παραγωγή σας για να επανέλθετε στις δηλωθείσες επιδόσεις είτε να μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις εργασίες AVCP εκ νέου (για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που έχουν αλλάξει). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, εάν το χαρακτηριστικό δηλώνεται στο πλαίσιο συστήματος AVCP 1, 1+ ή 3, θα πρέπει επίσης να συμβληθείτε με έναν κοινοποιημένο οργανισμό για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων. Όταν ακολουθείται η  πορεία EOTA, οι μεταβολές των επιδόσεων δεν θα αφορούν μόνο τους κοινοποιημένους οργανισμούς, αλλά και τον οργανισμό τεχνικής αξιολόγησης, δεδομένου ότι απαιτείται μια νέα ΕΤΑ. Και στις δύο περιπτώσεις, ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος και αλλαγή των δηλωθεισών επιδόσεων, θα πρέπει να δημιουργήσετε ή να επικαιροποιήσετε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα. Τα έγγραφα που πρέπει να παρέχονται στους πελάτες σας πρέπει επίσης να επικαιροποιούνται.2.3. Έγγραφα που πρέπει να παρέχονται στους πελάτες σας Τώρα με όλες τις πληροφορίες έτοιμες, θα πρέπει να συντάξετε τα ακόλουθα έγγραφα: ■■ Δήλωση επιδόσεων (DoP) του προϊόντος. ■■ Σήμανση CE και συνοδευτικές πληροφορίες του προϊόντος. ■■ Οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας. ■■ Πληροφορίες όσον αφορά τον REACH (βλ. 2.3.4).* DoPΟδηγίε και πληροφορίε ασφάλεια* Πληροφορίε όσον αφορά τον REACH * εάν απαιτείται ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ142.3.1. Δήλωση επιδόσεων Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, το πρώτο έγγραφο που πρέπει να συνταχθεί είναι η δήλωση επιδόσεων. Είναι το πιο σημαντικό έγγραφο σχετικά με τη σήμανση CE, δεδομένου ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή, το προϊόν και τις επιδόσεις του. Η σήμανση CE θα είναι μόνο μια περίληψη των πληροφοριών που περιέχονται στη δήλωση επιδόσεων. Όταν καταρτίζετε τον δικό σας μορφότυπο για τη δήλωση επιδόσεων των προϊόντων σας, πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κατ’  εξουσιοδότηση κανονισμός για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (CPR)XIII. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει κάθε σημείο που πρέπει να συμπληρώσετε για τη δήλωση επιδόσεων και ορισμένες πρόσθετες εξηγήσεις που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν:ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθμός της δήλωσης επιδόσεωνΟ αριθμός αυτός σας επιτρέπει να ταξινομήσετε τη δήλωση επιδόσεων. Μπορεί να είναι ο ίδιος με τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος (2.1.7). Ο κωδικός αυτός συνδέεται με τη δηλωθείσα επίδοση του προϊόντος. Πρέπει να προσδιορίσετε χωρίς καμία αμφισημία τον σύνδεσμο μεταξύ του προϊόντος και της επίδοσής του.1.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:2.Προ­ λε­ β πόμε­ η/-ες ν χρήση/-εις:Σε αυτό το σημείο πρέπει να συμπεριλάβετε όλες τις προβλεπόμενες χρήσεις που έχουν προβλεφθεί για το προϊόν σας (1.2.1 και 1.2.2). Αντιγράψτε το σχετικό κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ZA του εναρμονισμένου προτύπου ή στο ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης.3.ΚατασκευαστήςΠρέπει να συμπεριλάβετε όχι μόνο την επωνυμία της εταιρείας σας, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα αλλά και τη διεύθυνση επικοινωνίας σας ως κατασκευαστής. Η διεύθυνση μπορεί να είναι οπουδήποτε στον κόσμο.4.Εξουσιοδοτη­ μένος αντιπρόσωποςΟ εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να συμπεριληφθεί στο έγγραφο μόνο εάν εσείς, ως κατασκευαστής, έχετε ορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (ή τον πράκτορά σας). Διαφορετικά, μπορείτε να διαγράψετε το σημείο αυτό.Σύστημα/-ατα AVCPΣύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (AVCP) του συστήματος όπως αναφέρεται στο παράρτημα ZA του εναρμονισμένου προτύπου ή στο κεφάλαιο για την AVCP του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης (2.1.2). Εάν υπάρχουν πολλαπλά συστήματα, πρέπει να δηλώνεται το καθένα από αυτά και μπορούν να περιληφθούν στο σημείο 7 (για παράδειγμα σε έναν πίνακα).5.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε κωδικό κρίνετε χρήσιμο, συμπεριλαμβανομένων αριθμών, γραμμάτων, ημερομηνιών κ.λπ., αλλά πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην επαναλάβετε τον ίδιο κωδικό για δύο διαφορετικά προϊόντα. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ6α.Εναρμονισμένο πρότυπο (είτε 6α είτε 6β) Κοινοποιη­ μένος/-οι οργανισμός/-οί15Σε αυτό το σημείο πρέπει να συμπεριλάβετε τον αριθμό αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου, το οποίο περιλαμβάνει την ημερομηνία αυτή έκδοσής του σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1.2.1). Εάν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί εκτελούν εργασίες AVCP, πρέπει να συμπεριλάβετε τους αριθμούς αναγνώρισής τους εν προκειμένω (2.1.2). Σε αυτό το σημείο πρέπει να συμπεριλάβετε τον αριθμό αναφοράς του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης (1.2.2).Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγησηΑριθμός της ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης που εκδόθηκε από τον οργανισμό τεχνικής αξιολόγησης.Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης6β.Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησηςΟνομασία του οργανισμού τεχνικής αξιολόγησης που εξέδωσε την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση.Κοινοποιη­ μένος/-οι οργανισμός/-οί7.8.Δηλωθείσες επιδόσειςΕάν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί εκτελούν εργασίες AVCP, πρέπει να συμπεριλάβετε τους αριθμούς αναγνώρισής τους εν προκειμένω (2.1.2). Αυτός είναι ο  πυρήνας του εγγράφου και αποτελείται από τις δηλωθείσες επιδόσεις του προϊόντος. Πρέπει να συμπεριλάβετε τον πλήρη κατάλογο ουσιωδών χαρακτηριστικών, όπως είναι στο παράρτημα ZA του εναρμονισμένου προτύπου ή του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης για τις προβλεπόμενες χρήσεις που δηλώθηκαν ήδη στο σημείο 2. Η δήλωση «NPD» είναι δυνατή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαριθμούνται στο 2.1.3. Ο καλύτερος τρόπος για να συμπληρωθεί αυτό το σημείο κατά την κατάρτιση δήλωσης επιδόσεων σε χαρτί είναι η χρήση ενός πίνακα με μια σειρά για κάθε ουσιώδες χαρακτηριστικό και τις δηλωθείσες επιδόσεις σε στήλες. Εάν εφαρμόζονται διάφορα συστήματα AVCP, προσθέστε συμπληρωματικές στήλες για αυτά.Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωσηΌταν η  αξιολόγηση του προϊόντος σας πραγματοποιήθηκε με κάποια απλουστευμένη διαδικασία θα πρέπει να συμπεριλάβετε την αναφορά ή τις αναφορές στη συγκεκριμένη και/ή κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση που έχετε καταρτίσει σε αυτό το σημείο (2.1.5). Τα έγγραφα πρέπει να διατηρούνται από τον κατασκευαστή, μόνον οι αναφορές σε αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο σημείο αυτό.Σύνδεσμος προς το διαδικτυακό αντίγραφο της δήλωσης επιδόσεωνΕάν πρόκειται να ανεβάσετε αντίγραφο της δήλωσης επιδόσεων σε έναν δικτυακό τόπο, μπορείτε να προσθέσετε τον σύνδεσμο εδώ για την πρόσβαση σε αυτό. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ16Τα τετραγωνίδια που είναι κενά μπορούν να διαγραφούν. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά των πληροφοριών που παρέχετε και/ή να συνδυάσετε σημεία σε περίπτωση που ο συνδυασμός καθιστά ευκολότερη την κατανόηση της δήλωσης επιδόσεων. Εάν παράγετε διάφορα είδη προϊόντων για τα οποία οι επιδόσεις σχεδόν όλων των δηλωμένων χαρακτηριστικών είναι οι ίδιες, μπορείτε να συμπεριλάβετε στο ίδιο έγγραφο τις διάφορες παραλλαγές των τύπων του προϊόντος, για παράδειγμα σε έναν πίνακα. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε παραλλαγή πρέπει να δείξετε σαφώς τον αριθμό της δήλωσης επιδόσεων, τον κωδικό ταυτοποίησης βάσει του σημείου 1 (εάν δεν είναι διαφορετικός από τον αριθμό της δήλωσης επιδόσεων), ενώ οι δηλωθείσες επιδόσεις περιλαμβάνονται στο σημείο 7. Αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις παρέχονται κατά τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο για κάθε αποδέκτη του προϊόντος. Μόλις λάβετε το τελικό κείμενο του εγγράφου πρέπει να διαφυλάσσετε αντίγραφο μαζί με τα έγγραφα αναφοράς. Είστε υποχρεωμένοι να τα διατηρείτε στα αρχεία σας για τουλάχιστον δέκα έτη αφότου πωλήσατε αυτό το είδος προϊόντος για τελευταία φορά. Εάν θέλετε να πωλήσετε τα προϊόντα σας σε άλλες χώρες της ΕΕ, μην ξεχάσετε να μεταφράσετε τη δήλωση επιδόσεων σε όλες τις γλώσσες που απαιτούνται από τα κράτη μέλη στα οποία πρόκειται να πωληθεί το προϊόν. Κατά την αποστολή της δήλωσης μαζί με το προϊόν ή με το ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει να κρατήσετε το τελικό έγγραφο και να επισυνάψετε αντίγραφο με τις παραδόσεις σας. Όμως, η βέλτιστη επιλογή είναι να ανεβάσετε τη δήλωση επιδόσεων του προϊόντός σας σε έναν δικτυακό τόπο (συνήθως τον δικτυακό τόπο της εταιρείας σας) στις γλώσσες που απαιτούνται από τις χώρες στις οποίες πωλούνται. Αν  μπορείτε να εγγυηθείτε ότι το έγγραφο πρόκειται να είναι προσβάσιμο σε αμετάβλητη κατάσταση κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων δέκα ετών και θέσετε έναν σύνδεσμο προς το έγγραφο στη σήμανση CE, δεν είστε υποχρεωμένος να στείλετε το έγγραφο στους πελάτες σας. Η μόνη εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν είναι όταν ένας πελάτης ζητεί τη δήλωση επιδόσεων (προφορικά ή γραπτά), καθώς θα πρέπει να τη στείλετε σε αυτόν, έστω και αν αυτή είναι επίσης διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο σας. Μετά την τηλεφόρτωση της δήλωσης επιδόσεων στον δικτυακό τόπο, δεν μπορείτε να τη διαγράψετε για περίοδο δέκα ετών από τη στιγμή που για τελευταία φορά πωλήσατε αυτό το είδος προϊόντος που αντιστοιχεί στην εν λόγω δήλωση. Σε περίπτωση που βρείτε λάθος στο έγγραφο ή οι επιδόσεις αλλάξουν πρέπει να ανεβάσετε μια νέα έκδοση, διατηρώντας παράλληλα την παλαιά μορφή προσβάσιμη (2.2.2). Οι οδηγίες αυτές μπορούν να βρεθούν στον: κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό σχετικά με τις ηλεκτρονικές συμβάσεις προμηθειώνXIV.ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ Ορισμένες συνήθεις απλουστεύσεις (βλ. 1) είναι: Διαγραφή του αριθμού της δήλωσης επιδόσεων, επειδή είναι ο  ίδιος με τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του προιόντος διαγραφή των αριθμών των τομέων· διαγραφή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, διότι δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή· διαγραφή του σημείου 6β, διότι δεν εφαρμόζεται στο προϊόν, διαγραφή του σημείου για την κατάλληλη και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση, επειδή δεν εφαρμόζεται. Είναι επίσης χρήσιμο να παρουσιάσετε τις δηλωθείσες επιδόσεις, το σύστημα AVCP και το εναρμονισμένο πρότυπο σε διαφορετικές στήλες του πίνακα, όπου περιλαμβάνονται οι δηλωθείσες τιμές. Ενσωμάτωση του δικτυακού τόπου όπου βρίσκεται η δήλωση επιδόσεων. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ172.3.2. Σήμανση CE Μπορείτε τώρα να καταρτίσετε τη σήμανση CE με βάση τη δήλωση επιδόσεων που μόλις ολοκληρώσατε. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει το περιεχόμενο των πληροφοριών που συνοδεύουν τη σήμανση CE και ορισμένες πρόσθετες εξηγήσεις που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες πρέπει να συμπεριληφθούν:Το σύμβολο CE είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο για τη σήμανση CE της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςXV σε διάφορους μορφότυπους.14Είστε υποχρεωμένος να συμπεριλάβετε τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο τοποθετήθηκε η  ειδική αυτή σήμανση CE για πρώτη φορά. Σε περίπτωση που αλλάξετε κάποιες πληροφορίες στη δήλωση επιδόσεων που συνδέεται με αυτή τη σήμανση CE θα πρέπει επίσης να επικαιροποιήσετε τα ψηφία.Όνομα και διεύθυνσηΠρέπει να συμπεριλάβετε το όνομα και την καταχωρισμένη διεύθυνση του κατασκευαστή ή σήμα αναγνώρισης που να επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση του ονόματος και της διεύθυνσης του κατασκευαστή.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντοςΟ μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος χωρίς καμία ασάφεια που θα συνδέει τη σήμανση CE με τη δήλωση επιδόσεων και τις δηλωθείσες επιδόσεις (2.1.7 και 2.3.1).Αριθμός αναφοράς της δήλωσης επιδόσεωνΣε περίπτωση που ο  μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος δεν είναι ο  ίδιος με τον αριθμό αναφοράς της δήλωσης επιδόσεων θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε τον αριθμό αυτό. Και οι δύο έχουν παρεμφερείς σκοπούς (2.1.7). Η σήμανση CE πρέπει να περιλαμβάνει τις δηλωθείσες επιδόσεις του προϊό-Δηλωθείσες επιδόσειςντος, το οποίο σημαίνει ότι η δηλωθείσα τιμή των ουσιωδών χαρακτηριστικών που δεν είναι NPD πρέπει να αναφέρεται εδώ. Λόγω της έλλειψης χώρου στην ετικέτα μπορεί να πρέπει να απλοποιήσετε τη δήλωση, αλλά να είστε προσεκτικοί ώστε να διατηρηθεί το νόημα (2.1.3).Αναφορά στην εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφήΗ αναφορά στο εναρμονισμένο πρότυπο ή στο ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση του προϊόντος. Δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε την ημερομηνία έκδοσης, δεδομένου ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι ήδη στη δήλωση επιδόσεων. (1.2.1 και 1.2.2).Αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμούΕίναι επίσης σημαντικό να συμπεριλάβετε τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού, εφόσον τα ουσιώδη χαρακτηριστικά σας υπόκεινται σε συστήματα AVCP 1, 1+, 2+ ή 3. (2.1.2).Πρ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.