Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022

Η νέα έκδοση των προτύπων διακηρύξεων Δημοσίων Έργων Τύπου Α και Β που εγκρίθηκαν από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), ούτε λίγο, ούτε πολύ, "αίρει" την υποχρεωτική εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και επαναφέρει το τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο στην ωραία δεκαετία του 1960, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) ...

Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην ένδοξη εποχή του ασπρόμαυρου Ελληνικού Κινηματογράφου, και στην προ της "Κοινής Αγοράς" εποχή. Και όχι μόνον ...

Τεράστια τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι νέες Πρότυπες ∆ιακηρύξεις ∆ηµοσίων Έργων που εγκρίθηκαν από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ Η νέα έκδοση των προτύπων διακηρύξεων ∆ηµοσίων Έργων Τύπου Α και Β που εγκρίθηκαν από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑ∆ΗΣΥ) ως υποχρεωτικής εφαρµογής στα ∆ηµόσια Έργα που δηµοπρατούνται από 06/05/2015 και εφεξής µετά την δηµοσίευσή τους στο ΦΕΚ 664Β/21-04-2015 αποτελεί ... σηµαντική πρόοδο και "καινοτοµία". Στην πραγµατικότητα αποτελεί "κενοτοµία", "άδειασµα" δηλαδή της γενοµένης τεχνολογικής προόδου από τη εποχή της δεκαετίας του '60. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, "αίρει" την υποχρεωτική εφαρµογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και επαναφέρει το τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο στην ωραία δεκαετία του 1960, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του καθ' όλα αξιολογότατου Γρηγ. Κοττεάκου ... Ξαναγυρίζουµε λοιπόν στην ένδοξη εποχή του ασπρόµαυρου Ελληνικού Κινηµατογράφου, και στην προ της "Κοινής Αγοράς" εποχή. Και όχι µόνον ... Οι νέες διακηρύξεις αντιβαίνουν και προς τις Κοινοτικές διατάξεις για τα δοµικά υλικά, και στην υποχρέωση σήµανσης CE που προβλέπεται από τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) βάσει της Οδηγίας 89/106 και από 01/07/13 βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 305/2011, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε πλήρη εφαρµογή σε όλες τις χώρες-µελη της ΕΕ. Ο βασικός σκοπός της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, είναι ο έλεγχος της συµµόρφωσης της χώρας προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων !!! Και αντί να κατευθύνει τις κείµενες διατάξεις προς τη βελτίωση και την επιδιωκόµενη προσέγγιση, κάνει (ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές) αναιτιολόγητα βήµατα οπισθοχώρησης και αποµάκρυνσης. Έτσι έκριναν και αποφάσισαν οι "αρµόδιοι" και "επαΐοντες" που έβαλαν το χεράκι τους στο βασικό και ουσιώδες θέµα της αναφοράς των διακηρύξεων των δηµοπρατουµένων έργων σε κανονιστικά κείµενα, χωρίς, βέβαια, να ρωτήσουν κανέναν από τους πολλούς άλλους εµπλεκόµενους, και χωρίς να λάβουν υπόψη τους σχετικές επισηµάνσεις ενδιαφερόµενων φορέων (π.χ. επιστολή ΣΑΤΕ 28204 – 15/12/2014) ... Πού πήγε η περίφηµη διαβούλευση; και η διαύγεια; και η συναίνεση;1/5 ∆εν είναι γνωστό ποιοί είναι αυτοί οι κύριοι και κυρίες που συντέλεσαν στην σύνταξη των κειµένων αυτών και δηµιούργησαν εκ του µη όντος ένα τεράστιο πρόβληµα, δοθέντος ότι κατάφεραν να "διαγράψουν" µονοκονδυλιά ή/και να "αγνοήσουν", τουλάχιστον τα ακόλουθα: •Την Υπουργική Απόφαση µε την οποία θεσµοθετήθηκαν οι ΕΤΕΠ ως κείµενα υποχρεωτικής εφαρµογής για τις συµβάσεις ∆ηµοσίων Έργων, οι οποίες στην συνέχεια δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ (7500 σελίδες).Στο ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012, δηµοσιεύτηκε η υπ. αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα".•Την συγκρότηση και λειτουργία της µόνιµης πολυ-συµµετοχικής Τεχνικής Επιτροπής ΤΕ/99 του ΕΛΟΤ, η οποία είναι αρµόδια για τον έλεγχο των κειµένων ΕΤΕΠ και την προώθησή τους (κοινοποίηση) στην ΕΕ.•Την Υπουργική Απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η τελευταία επικαιροποιηµένη έκδοση (2013) των Ενιαίων Τιµολογίων, τα άρθρα των οποίων παραπέµπουν κατά συστηµατικό τρόπο στις ΕΤΕΠ. Η νέα έκδοση των ΝΕΤ έχει τεθεί σε εφαρµογή από 19 Μαρτίου 2013 (ΦΕΚ 363 Β / 19-02-13)2/5 •Τις είκοσι τέσσερες (24) ΚΥΑ ΥΠΑΝ - ΥΠΥΜΕ∆Ι (σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 334/94), µε τις οποίες εντάχθηκαν στο Εθνικό Τεχνικό Κανονιστικό πλαίσιο 425 Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, υποχρεωτικής εφαρµογής στις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, επί των οποίων βασίζονται, και των οποίων την εφαρµογή καθιστούν υποχρεωτική, τόσο οι ΕΤΕΠ, όσο και η τελευταία έκδοση των Ενιαίων Τιµολογίων της ΓΓ∆Ε.ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣαριθ. ΚΥΑΦΕΚ 1557Β/17-08-2007οικ.15894/337, οικ.15914/340ΦΕΚ 1794Β/28-08-200912394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410ΦΕΚ 1870Β/14-09-20075328/122ΦΕΚ 427Β/07-04-2006οικ 6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε µε ΚΥΑ 1783/64, ΦΕΚ 210Β/01-03-2010)ΦΕΚ 815Β/24-05-20079451/208ΦΕΚ 917Β/17-07-200116462/29ΦΕΚ 973Β/18-07-200710976/244ΦΕΚ 210Β/01-03-20101782/63, 1781/62, 1783/64ΦΕΚ 1091/19-07-2010οικ 8134/388ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010οικ 8622/414, 8623/415ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010οικ 8136/390, οικ 8135/389ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010οικ624/416, οικ8625/417ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.20126690 (Παράρτηµα Ι, Ισχύοντα hEN)ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.20126690 (Παράρτηµα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς)ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012•οικ18174/393ΦΕΚ 386Β/20-03-20076690 (Παράρτηµα ΙΙΙ, ETAG)Το γεγονός ότι οι ΠΤΠ της δεκαετίας του 1960 κάνουν αναφορά σε Αµερικανικά Πρότυπα ΑSTM και ΑΑSHO (έτσι λεγόταν τότε η AASHTO) της εποχής εκείνης που έχουν εν τω µεταξύ τροποποιηθεί και αποσυρθεί, ενώ στην θέση τους σήµερα υπάρχει πλήρης σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων, αρκετά εκ των οποίων είναι εναρµονισµένα, ήτοι υποχρεωτικής εφαρµογής.3/5 Επαναφέρουν οι κ.κ. εµπνευστές της νέας έκδοσης των διακηρύξεων, και µάλιστα µε συµβατική ισχύ, τις αρχαίες ΠΤΠ, επειδή είναι ... δηµοσιευµένα κείµενα! Τι σηµαίνει όµως αυτό και τι συνεπάγεται; Θα αναφερθούν µερικά παραδείγµατα για να φανεί το µέγεθος του ατοπήµατος. Α.Στην ΠΤΠ Τ110 "Αποχετεύσεις Οδοποιίας" προβλέπονται τσιµεντοσωλήνες άοπλοι και οπλισµένοι από σκυρόδεµα κατηγορίας Β160 σύµφωνα µε το Β∆ του 1954 περί σκυροδέµατος (!). - Για τους τσιµεντοσωλήνες έχει εφαρµογή το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, το οποίο είναι εναρµονισµένο, ενώ προβλέπεται και σήµανση CE. Σύµφωνα µε το Πρότυπο αυτό οι τσιµεντοσωλήνες πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από σκυρόδεµα αντοχής σε θλίψη τουλάχιστον 40 MPa και να φέρουν ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης. - ∆εν έχει εκδοθεί ΕΤΕΠ περί τσιµεντοσωλήνων. - Τα ενιαία τιµολόγια του 2013 προβλέπουν τσιµεντοσωλήνες κλάσεως 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 µε σήµανση CE. - Οι περισσότεροι παραγωγοί τσιµεντοσωλήνων έχουν προχωρήσει στις διαδικασίες πιστοποίησης των προϊόντων τους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Με την διατύπωση της διακήρυξης, που σηµειωτέον αποτελεί το πρώτο σε σειρά ισχύος από τα Συµβατικά τεύχη των έργων, είναι συµβατικής ισχύος και άρα επιβεβληµένη, η τοποθέτηση τσιµεντοσωλήνων από σκυρόδεµα Β160, η κυκλοφορία του οποίου δεν επιτρέπεται ήδη από τον ΚΤΣ 1997, και που πάντως έχει αντοχή υπο-τριπλάσια των 40 MPa.Β.Οι ΠΤΠ Ο150 και Ο155 που επανέρχονται σε ισχύ αναφέρονται σε στρώσεις οδοστρωσίας από διαβαθµισµένα θραυστά αδρανή (που ... παραδοσιακά ονοµάζονται 3Α) Όµως στα έργα οδοποιίας δεν ενσωµατώνεται πλέον 3Α, αλλά θραυστό αδρανές υλικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13242, το οποίο όταν δεν παράγεται στο πλαίσιο της εργολαβίας πρέπει να φέρει σήµανση CE4/5 Γ.Οι ΠΤΠ Α260 και Α265 αναφέρονται στις ασφαλτικές στρώσεις διαφόρων τύπων Όµως για τα ασφαλτοµίγµατα ισχύουν τα ακόλουθα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία έχουν ήδη θεσµοθετηθεί µε τις προαναφερθείσες ΚΥΑ. Τα Πρότυπα αυτά προβλέπουν σήµανση CE για ασφαλτοµίγµατα του εµπορίου, τα οποία αποτελούν τον κανόνα στα έργα οδοποιίας ΕΛΟΤ EN 13108-1 ΕΛΟΤ EN 13108-2 ΕΛΟΤ EN 13108-3 ΕΛΟΤ EN 13108-4 ΕΛΟΤ EN 13108-5 ΕΛΟΤ EN 13108-6 ΕΛΟΤ EN 13108-7Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεµα Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 2: Ασφαλτικό σκυρόδεµα για πολύ λεπτές στρώσεις Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 3: Μαλακά ασφαλτοµίγµατα Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 4: Ασφαλτοµίγµατα εν θερµώ (Hot Rolled Asphalt) Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 5: Ασφαλτική σκυροµαστίχη Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 6: Ασφαλτοµαστίχη Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 7: Πορώδες ασφαλτόµιγµαΕντύπωση τέλος προκαλεί και η αναφορά 5.3 (4) σε "προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O." (ναι ISO ... µε τελείες, αορίστως). Μήπως γνωρίζει κανείς κάτι επ' αυτού; Μήπως ο "ποιητής" εννοεί Εθνικά και ∆ιεθνή Πρότυπα; Όσο για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, λόγος ουδείς!! Ο κίνδυνος "ποινών" από την ΕΕ αγνοείται. Είναι απολύτως προφανές ότι η κρινόµενη επέµβαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ στις ∆ιακηρύξεις των Έργων αποτελεί οπισθοχώρηση στην εποχή των δεινοσαύρων και όχι καινοτοµία. Και ότι έγινε µε εισήγηση οργάνων που, όχι µόνο δεν γνωρίζουν, αλλά και δεν ενδιαφέρονται για το αντικείµενο. Είναι εποµένως εµφανέστατο ότι η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων, ο ΕΣΥ∆/ΕΛΟΤ, το ΤΕΕ και οι θιγόµενες επαγγελµατικές ενώσεις Μελετητών και Κατασκευαστών, οφείλουν να ενεργήσουν άµεσα για την τακτοποίηση των απαραδέκτων αυτών κειµένων και για την πλήρη εναρµόνισή τους µε τις προβλέψεις του κοινοτικού δικαίου, ως προς τις υποχρεώσεις εφαρµογής κοινών τεχνικών κανόνων κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2015Θ. Βουδικλάρης, Π-Μ Π. Αναγνωστόπουλος, Π-Μ5/5
Έχουν δημοσιευτεί 3 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
17 Ιουνίου 2015

κ. Φιλίππου, πράγματι θα μπορούσε να είναι και έτσι.
Η εφαρμογή των ΕΤΕΠ "μπορεί" (αλλά δυνητικά και όχι υποχρεωτικά) να καθορίζεται στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ). Ομως με την διατύπωση του κειμένου των "σοφών" παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των ΠΤΠ (!!), οι οποίες αποκτούν συμβατική ισχύ, όταν δεν αναγράφεται κάτι άλλο στην ΤΣΥ.
Οσο για τα υποχρεωτικής εφαρμογής Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα δεν γίνεται καμμιά αναφορά!.
Ας αναθέσει λοιπόν, η υψηλού κύρους ΕΑΑΔΗΣΥ την άμεση ανασύνταξη των κειμένων σε κάποιους που γνωρίζουν τα θέματα!

Π. Αναγνωστόπουλος
--------------------------------------

16 Ιουνίου 2015

Η ανάγνωση του άρθρου 5 των νέων προτύπων διακηρύξεων ίσως έχει και έλλη ανέγνωση, δηλαδή:
Επειδή υποτίθεται ότι οι ΕΤΕΠ είναι ενσωματωμένες στις & 5.1,5.2 (ιδίως στη &5.2.6), ενώ η &5.3 έχει συμβατική ισχύ επόμενη τον προηγουμένων, η αναφορέ στην &5.3 έχει νόημα και ισχύ μόνον εφ' όσον στις 5.1 και 5.2 δεν αναγράφεται κάτι άλλο. Δηλαδή με άλλα λόγια οι & 5.1 και 5.2 υπερισχυουν της &5.3

Κώστας Φιλίππου
-------------------------------

15 Ιουνίου 2015

Πρόκειται για κίνηση αναλγησίας απέναντι όχι μόνο στους "Θεσμούς" αλλά και στον Ελληνικό τεχνικό κόσμο. Τέτοιες πράξεις θα πρέπει να τιμωρούνται αυτεπάγγελτα και παραδειγματικά.

Αν η Ελλάδα θέλει να γυρίσει στο 1960 μπορεί να το κάνει φεύγοντας από την ΕΕ και σταματώντας να εισπράττει ΕΣΠΑ. Μπορεί κάλλιστα να αλλάξει και την σημαία της σε κάτι που να θυμίζει την επανάσταση του 1821.

Πριν κάνει όμως αυτές τις γελοιότητες θα πρέπει να ενημερώσει τους Έλληνες ώστε να φύγουν δια παντός από την χώρα.

Χρήστος Ροδόπουλος
--------------------------------

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.