Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Παρουσίαση των γεωτεχνικών εργασιών που εκτελέσθηκαν στο υπόψη τμήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την κατασκευή των επιχωμάτων

Κατασκευή χαλικοπασσάλων στην περιοχή της λίµνης Οζερού της Ευρείας Παράκαµψης Αγρινίου Παρουσίαση : Ι. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙΑΣ Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ1.ΕΙΣΑΓΩΓΗΑπό την εργαστηριακή έρευνα κατά την κατασκευή της Ευρείας Παράκαµψης Αγρινίου της Ιόνιας Οδού στην περιοχή της λίµνης Οζερού (µεταξύ χ.θ. 25+000 και 26+000) προέκυψε ότι ο χρόνος των ολικών καθιζήσεων έφθανε τους 50 µήνες, ενώ η συµβατική προθεσµία για την αποπεράτωση των επιχωµάτων ήταν 24 µήνες. Προέκυπτε λοιπόν ανάγκη επιτάχυνσης των καθιζήσεων των επιχωµάτων για την έγκαιρη έναρξη των εργασιών οδοστρωσίας.. Για τον σκοπό αυτό εκπονήθηκε γεωτεχνική µελέτη απο τους Συµβούλους της ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε κ.κ. Ηλία Σωτηρόπουλο, Πολ. Μηχ., και Α. Κολλιό, ∆ρ. Πολ. Μηχ. και εφαρµόσθηκε σε δοκιµαστικό επίχωµα µήκους 100 m, το οποίο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της διερεύνησης και στη συνέχεια ενσωµατώθηκε στο έργο. Η µελέτη αυτή προέβλεπε την κατασκευή χαλικοπασσάλων µήκους 10 m σε καναβο 3,0 x 3,0 m σε τµήµα του επιχώµατος και την τοποθέτηση κατακορύφων συνθετικών στραγγιστηρίων µήκους 10 m σε διπλανό τµήµα σε καναβο 3,0 x 3,0 m .1 / 24 Στο δοκιµαστικό τµήµα του επιχώµατος εφαρµόσθηκε προφόρτιση ύψους 10 m, τοποθετήθηκαν µάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων και επί 15 µήνες γινόταν µετρήσεις σε ηµερήσια βάση, από τις οποίες προέκυψε ότι η συνολική υποχώρηση σταθεροποιείτο περί τα 43 cm. Τα υλικά της προφόρτισης ενσωµατώθηκαν στην κατασκευή και η ίδια µεθοδολογία κατασκευής των επιχωµάτων εφαρµόστηκε σε ολόκληρο τo χώρο γειτνίασης µε την λίµνη Οζερού.2. I.ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ 2.1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ S.P.T. (ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ)Όπως φαίνεται στο δελτίο της γεώτρησης Ε∆-1 (βλπ. σχήµα 1), η οποία έγινε κάτω από το δοκιµαστικό επίχωµα στην περιοχή ΟΖΕΡΟΥ, τα µηχανικά χαρακτηριστικά του εδάφους έδρασης ήταν ως εξής: Οι άνω στρώσεις του υπεδάφους συνίστανται από µαλακές αργίλους µε µικρό αριθµό κρούσεων (Ν=2, Ν=4, Ν=9, Ν=15). Στην συνέχεια υπάρχει µια στρώση από τα 10 m έως τα 15 m, πάχους 5 m µε ιλυώδεις χάλικες και ικανοποιητικό αριθµό κρούσεων αντίστασης σε διείσδυση (Ν=53). Αυτή την στρώση εκµεταλλεύτηκε ο µελετητής. Παρακάτω το έδαφος αποκτά πάλι µαλακή υφή µε κρούσεις Ν=16 έως Ν=25.II.2.2 ∆ΟΚΙΜΗ ΑΝΕΜΠΟ∆ΙΣΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ (qu) 1-2m 5-6m 9 - 10 m 12 - 13 m 17 - 18 m 23 - 24 mIII.= 44 kN/m² = 61 kN/m² = 99 kN/m² = 475 kN/m² = 92 kN/m² = 59 kN/m²2.3 2,0 m 6,0 m 16,0 m 23,0 m 25,0 mIV.∆ΟΚΙΜΗ ΣΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ( Cc ) Cc = 0.296 Cc = 0.143 Cc = 0.207 Cc = 0.348 Cc = 0.5292.4 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (CUPP) Βάθος 2m 4m 6m 7m 16 m 17 m 23 m 25 mσυνοχή c‫׳‬ 15 kN/m² 28 kN/m² 28 kN/m² 20 kN/m² 48 kN/m² 33 kN/m² 38 kN/m² 33 kN/m²γωνία τριβής φ' 11º 20º 25º 32º 22º 37º 9º 12º 2 / 24 V.2.5 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ ΤΑΧΕΙΑ (UU) Στα 4 m συνοχή c = 38 kN/m² Στα 16 m συνοχή c = 42 kN/m² Στα 20 m συνοχή c = 47 kN/m²Σχήµα 1:3.Το δελτίο της γεώτρησης Ε∆-1ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΠριν από την κατασκευή του δοκιµαστικού επιχώµατος, ακριβώς δίπλα στη γεώτρηση, έγινε και µια πενετροµέτρηση, ώστε αφ' ενός να διαπιστωθεί η ευκολία διείσδυσης στην άργιλο και αφ' ετέρου να εξακριβωθούν τα χαρακτηριστικά της ιλυοχαλικώδους στρώσης, την οποία είχε εντοπίσει η γεώτρηση. Η πληροφορία αυτή ήταν σηµαντική για την τοποθέτηση των συνθετικών στραγγιστηρίων και του βάθους που έπρεπε να τερµατιστούν αυτά. Στο δοκιµαστικό τµήµα του επιχώµατος εφαρµόσθηκε προφόρτιση ύψους 9,00 m, τοποθετήθηκαν µάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων και επί 15 µήνες γινόταν µετρήσεις σε ηµερήσια βάση, από τις οποίες προέκυψε ότι η συνολική υποχώρηση σταθεροποιείτο περί τα 43 cm. Τα υλικά της προφόρτισης ενσωµατώθηκαν στην κατασκευή και η ίδια µεθοδολογία κατασκευής των επιχωµάτων εφαρµόστηκε σε ολόκληρη τον χώρο γειτνίασης µε την λίµνη Οζερού.3 / 24 Σχήµα 2:∆ιαγράµµατα πενετροµέτρησηςΗ τρίτη φάση κατασκευής του επιχώµατος, κατά την πρόταση, περιελάµβανε 1,20 m οπλισµένο αργιλικό επίχωµα µε τρείς στρώσεις γεωυφάσµατος και επ' αυτού στρώση έδρασης οδοστρώµατος (ΣΕΟ) και τις προβλεπόµενες στρώσεις οδοστρωσίας και ασφαλτικών, συνολικού πέχους κατά την µελέτη 1,39 m. Το αντίβαρο ποδός, πάχους 1,00 m, το οποίο είχε τοποθετηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών της Γ' φάσης, αποφασίσθηκε να µην αρθεί και να παραµείνει.Σχήµα 3:Τυπική διατοµή πλήρους επιχώµατος4 / 24 Σχήµα 4:4.∆ιατοµή επιχώµατοςΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ5 / 24 5.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΚατασκευή χαλικοπασσάλων6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 Κατασκευή δοκιµαστικού επιχώµατος17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 6.ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣχήµα 1:Το δελτίο της γεώτρησης Ε∆-121 / 24 Σχήµα 2:∆ιαγράµµατα πενετροµέτρησης22 / 24 Σχήµα 3:Τυπική διατοµή πλήρους επιχώµατος23 / 24 Σχήµα 4:∆ιατοµή επιχώµατος24 / 24
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.