Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της ΠΕΤΕΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους.

Συντάκτες: Χριστόφορος Κολυβάς, Dipl-Ing, MSc, μέλος της επιτροπής αναθεώρησης της οδηγίας bulletin 14 του fib: Externally bonded FRP reinforcement for RC structures - Παν. Αναγνωστόπουλος, Πολ. Μηχ.

Παρακαλούμε για τον σχολιασμό του κειμένου από τους συναδέλφους Μηχανικούς, με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή του.

ΣΧΕ∆ΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 14 Επεµβάσεις (επισκευές - ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από oπλισµένο σκυρόδεµα 04 Επικόλληση Ινοπλισµένων Πολυµερών 02 Επικόλληση Ελασµάτων ΠΕΤΕΠ 14-01-08-02 - Έκδοση 2.0 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015www.e-archimedes.gr ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ µέχρι τον Αύγουστο του 2009.Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί µέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύµβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν µε βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και µορφοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συµβάλλουν στην διεύρυνση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ µε την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, µετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων µε τους ενδιαφεροµένους (µελετητές, κατασκευαστές, προµηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕ∆Ι για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων ΠεριγραφήHµεροµηνίαΠαρατηρήσεις ηςΠρώτη έκδοση∆εύτερη έκδοση05/2006Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε01/2015Εκσυγχρονισµός του κειµένου από τον κ. Χριστόφορο Κολυβά Π.Μ. και τον κ. Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο Π.Μ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συµπλήρωση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχοµένου τους.ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-01 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ12.ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ13.ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ34.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ44.1. 4.2.ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ ................................................................................................................... 44.3.ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ...................................... 44.4.ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ (CFRP).............................................. 44.5.ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ................................................................. 54.6. 5.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ......................................................................................................... 4∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................... 6ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΧΕΣ75.1.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ................................................................................ 75.2.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ .............................................................................................................. 75.3.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΝΟΧΕΣ ..................................................... 8 5.3.1.Οπτικός έλεγχος .......................................................................................................... 85.3.2.Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος ................................................................................ 95.3.3.Έλεγχος πρόσφυσης ελασµάτων ................................................................................ 95.3.4.Έλεγχος µηχανικών χαρακτηριστικών ινοπλισµένων πολυµερών (FRP ελασµάτων).................................................................................................................. 95.3.5.Επανέλεγχοι - ∆ιορθωτικά µέτρα............................................................................... 106.∆ΟΚΙΜΕΣ7.ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ10ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ117.1. 7.2. 8.ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ................................................................ 11 ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ....................................................................................................... 11ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣΠΕΤΕΠ: 14-01-04-0112i ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)Την παρούσα ΠΕΤΕΠ επεξεργάσθηκε οµάδα αποτελούµενη από τους:- Χριστόφορο Κολυβά, Dipl-Ing, MSc. Είναι µέλος της επιτροπής αναθεώρησης της οδηγίας bulletin 14 του fib: Externally bonded FRP reinforcement for RC structures, έχει διατελέσει µέλος της επιτροπής αναθεώρησης της οδηγίας TR-55 του Concrete Society: Design guidance for strengthening concrete structures using fibre composite materials.- Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, Π-Μ. Έχει διευθύνει το έργο του ΙΟΚ για την σύνταξη των ΠΕΤΕΠ και την ανάπτυξη συστήµατος κοστολόγησης µηχανηµάτων έργων και τυποποιηµένων περιγραφικών τιµολογίων εργασιών. Εχει συµµετάσχει στις Επιτροπέςς της ΓΓ∆Ε (2004 έως 2013) για την σύνταξη, επικαιροποίηση και διεύρυνση του θεµατολογίου των Νέων Ενιαίων Τιµολογίων.iiΠΕΤΕΠ: 14-01-08-01 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)Ενίσχυση - Αποκατάσταση κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα µε επικόλληση ελασµάτων από ινοπλισµένα πολυµερή (FRP ελάσµατα)1.ΠΕΤΕΠ14-01-08-02Αντικείµενο Αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για την ενίσχυση/ αποκατάσταση της στατικής επάρκειας στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε επικόλληση ελασµάτων ινοπλισµένων πολυµερών µε χρήση εποξειδικών συγκολλητικών. Τα ινοπλισµένα πολυµερή (FRP) παράγονται µε ίνες διαφόρων τύπων: άνθρακα (CFRP: Carbon Fiber Reinforced Polymers), γυαλιού (GFRP: Glass Fiber Reinforced Polymers) ή αραµίδίου Τα ελάσµατα ινοπλισµένων πολυµερών ανήκουν στην κατηγορία των βιοµηχανικώς προδιαµορφωµένων ινοπλισµένων πολυµερών, κυρίως µε ίνες άνθρακα και παραδίδονται έτοιµα προς εφαρµογή χώρις απαίτηση εµποτισµού τους µε ρητίνη... Κατά κανόνα εφαρµόζονται για την καµπτική ενίσχυση πλακών, δοκών και πλαισίων. Η προστασία των ενισχυµένων µελών έναντι πυρκαγιάς δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής. Θα πρέπει να ελέγχεται η φέρουσα ικανότητα του δοµικού µέλους σε περίπτωση πυρκαγιάς βάση των ισχυόντων κανονισµών και εφόσον απαιτείται να παρέχεται προστασία µε κατάλληλο σύστηµα παθητικής πυροπροστασίας. Το αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής δεν περιλαµβάνει τον καθορισµό των απαιτήσεων για την αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος. Το σχετικό αντικείµενο καλύπτεται από τις ΠΕΤΕΠ 14-01-04-01 και ΠΕΤΕΠ 14-01-06-00.2.Τυποποιητικές παραποµπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει µέσω παραποµπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειµένων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα κατάλληλα σηµεία του παρόντος και κατάλογος των κειµένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένα κείµενα, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στο παρόν όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένα κείµενα ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 4: ∆οµικά συνδετικά - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 4: Structural bonding.ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.09Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 9: Γενικές αρχές για τη χρήση προϊόντων και συστηµάτων - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 9: General principles for the use of products and systems.ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-021 / 12 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.10Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 10: Επί τόπου εφαρµογή προϊόντων και συστηµάτων και έλεγχος ποιότητας εργασιών - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 10: Site application of products and systems and quality control of the works.ΕΛΟΤ ΕΝ 2561Αεροδιαστηµική σειρά - Πλαστικά ενισχυµένα µε ανθρακονήµατα ∆ιαστρωµατώσεις µονής διεύθυνσης - ∆οκιµή εφελκυσµού παράλληλα προς τη διεύθυνση των ινών - Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Unidirectional laminates - Tensile test parallel to fibre direction.ΕΛΟΤ ΕΝ 1542Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέτρηση της αντοχής συγκόλλησης µε εξόλκευση - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Measurement of bond strength by pull-off.ΕΛΟΤ ΕΝ 1770Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Προσδιορισµός του συντελεστή θερµικής διαστολής - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods -Determination of the coefficient of thermal expansion.ΕΛΟΤ ΕΝ 14022∆οµικά συγκολλητικά - Προσδιορισµός του µέγιστου χρόνου χρήσης µετά από τη µείξη για συγκολλητικά πολλών συστατικών - Structural Adhesives - Determination of the pot life (working life) of the multicomponent adhesives.ΕΛΟΤ ΕΝ 12189Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Προσδιορισµός ανοικτού χρόνου Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods -Determination of open time.ΕΛΟΤ ΕΝ 12617.03Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 3: Προσδιορισµός πρώιµης γραµµικής συστολής των συγκολλητικών µέσων που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 3: Determination of early age linear shrinkage for structural bonding agents.ΕΛΟΤ ΕΝ 12617.01Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Προσδιορισµός γραµµικής συστολής των πολυµερών και των συστηµάτων επιφανειακής προστασίας (SPS) - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 1: Determination of linear shrinkage of polymers and surface protection systems (SPS).ΕΛΟΤ ΕΝ 12614Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Προσδιορισµός της θερµοκρασίας υαλώδους µετάπτωσης των πολυµερών - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods Determination of glass transition temperature of polymers.ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3219Πλαστικά υλικά - Πολυµερή/ρητίνες σε υγρή κατάσταση ή ως γαλακτώµατα ή ως διασπορές - Προσδιορισµός του ιξώδους µε χρήση περιστροφικού ιξωδοµέτρου µε καθορισµένη αναλογία διάτµησης Plastics - Polymers/resins in the liquid state or as emulsions or dispersions - Determination of viscosity using a rotational viscometer with defined shear rate.2 / 12ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-02 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)ΕΛΟΤ ΕΝ 13580ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 178 E2Πλαστικά - Προσδιορισµός καµπτικών ιδιοτήτων - Plastics Determination of flexural properties.ΕΛΟΤ ΕΝ 13412 Ε2Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Προσδιορισµός του µέτρου ελαστικότητας σε θλίψη - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of modulus of elasticity in compression.ΕΛΟΤ ΕΝ 12188Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Προσδιορισµός της συγκόλλησης χάλυβα µε χάλυβα για το χαρακτηρισµό των δοµικών συγκολλητικών µέσων Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of adhesion steel-to-steel for characterization of structural bonding agents.ΕΛΟΤ ΕΝ 12190Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Προσδιορισµός της αντοχής σε θλίψη κονιάµατος επισκευών - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of compressive strength of repair mortars.ΕΤΕΠ 14-01-01-01Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά Removal of loose or attached materials from concrete surfaces.ΕΤΕΠ 14-01-01-02Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος για επεµβάσεις επισκευών ενισχύσεων - Preparation of concrete surfaces for retrofitting or strengthening works.ΕΤΕΠ 14-01-07-013.Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Απορρόφηση νερού και αντίσταση σε αλκάλια των υδρόφοβων εµποτισµών - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Water absorption and resistance to alkali for hydrophobic impregnations.Πλήρωση ρωγµών στοιχείων σκυροδέµατος µικρού εύρους - Filling of narrow cracks of concrete elements.Όροι και ορισµοί Στην παρούσα προδιαγραφή χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισµοί: Σύνθετα υλικά Στον τοµέα των ενισχύσεων σύνθετα υλικά ονοµάζονται τα υλικά που προκύπτουν από τον συνδυασµό συνεχών ινών, συνήθως µίας διεύθυνσης, και πολυµερικής µήτρας (για αυτό ονοµάζονται και Ινοπλισµένα Πολυµερή). Τα σύνθετα υλικά επικολλώνται στην επιφάνεια του σκυροδέµατος µέσω της κόλλας εφαρµογής. Ίνες των σύνθετων υλικών Οι ίνες των σύνθετων υλικών αποτελούν τον φορέα ανάληψης των εφελκυστικών δυνάµεων παράλληλα προς τη διεύθυνση τους. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εξαιρετικά υψηλή εφελκυστική αντοχή και η γραµµικά ελαστική συµπεριφορά µέχρι τη θραύση τους. Οι κυριότεροι τύποι ινών που χρησιµοποιούνται στο πεδίο των ενισχύσεων µε ελάσµατα είναι οι ίνες άνθρακα. Πολυµερική µήτρα Πολυµερική µήτρα ονοµάζεται η συγκολλητική ύλη η οποία συνδέει τις ίνες µεταξύ τους, τις προστατεύει και εξασφαλίζει τη µεταφορά δυνάµεων σε αυτές.ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-023 / 12 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)Ελάσµατα ινοπλισµένων πολυµερών Ελάσµατα Ινοπλισµένων Πολυµερών ονοµάζονται τα σύνθετα υλικά που αποτελούνται από βιοµηχανικώς προδιαµορφωµένα ελάσµατα ινών µίας διεύθυνσης που επικολλώνται µε την κόλλα εφαρµογής. Κόλλα εφαρµογής Κόλλα εφαρµογής ονοµάζεται το υλικό που εφαρµόζεται µεταξύ του υποστρώµατος και του σύνθετου υλικού εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεργασία τους και τη µεταφορά τάσεων από το πρώτο στο δεύτερο. Η κόλλα εφαρµογής είναι συνήθως εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών.4.Απαιτήσεις4.1. Προσωπικό - Εξοπλισµός Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εφαρµογή της µεθόδου θα έχει αποδεδειγµένη εµπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών) σε έργα επισκευών και ενισχύσεων. Πριν από την έναρξη των εργασιών, συνιστάται να γίνει δοκιµαστική εφαρµογή, προκειµένου η Επίβλεψη να διαπιστώσει την ικανότητα του συνεργείου να εκτελέσει έντεχνα την εργασία. Η επίβλεψη των εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου θα γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό πενταετούς τουλάχιστον εµπειρίας, µε τη συνδροµή επί τόπου του έργου Τεχνολόγου Μηχανικού ή Εργοδηγού µε πενταετή εµπειρία σε έργα επισκευών και ενισχύσεων, αποδεικνυόµενη µε βεβαιώσεις εργοδοτών. Το συνεργείο επισκευών θα είναι πλήρως εξοπλισµένο για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας Προδιαγραφής.4.2. Υλικά προεργασιών Χρησιµοποιούνται ο εξοπλισµός και τα υλικά εξοµάλυνσης της επιφάνειας του σκυροδέµατος, πλήρωσης κενών και χηµικού καθαρισµού των επιφανειών υποδοχής (αν απαιτείται) κατά τις επιταγές της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής. Για την πλήρωση κενών και την εξοµάλυνση της επιφάνειας του υποστρώµατος θα χρησιµοποιούνται µη συρρικνούµενα τσιµεντοειδή κονιάµατα ή εποξειδικές πάστες µε εφελκυστική αντοχή, τουλάχιστον κατά 50% µεγαλύτερη από την εφελκυστική αντοχή του υποστρώµατος. Τα υλικά θα συνοδεύονται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια του παραγωγού και υπόκεινται στην αποδοχή της Επίβλεψης.4.3. Υπόστρωµα βελτίωσης πρόσφυσης των εποξειδικών συγκολλητικών Το υλικό υποστρώµατος (αστάρι, primer) θα είναι συµβατό µε το εποξειδικό συγκολλητικό.4.4. Ελάσµατα ινοπλισµένων πολυµερών µε ίνες άνθρακα (CFRP) Τα ελάσµατα ινοπλισµένων πολυµερών που θα χρησιµοποιηθούν θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά δοκιµών αναγνωρισµένων εργαστηρίων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 2561, από τα οποία θα προκύπτουν τα µηχανικά χαρακτηριστικά και οι λοιπές ιδιότητες αυτών. Τα προσκοµιζόµενα ινοπλισµένα πολυµερή από υφάσµατα θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις της µελέτης. Συγκεκριµένα, από τα πιστοποιητικά των δοκιµών θα πρέπει να προκύπτουν η µέση τιµή και η χαρακτηριστική τιµή, σύµφωνα µε το EN 1990- Παράρτηµα D7, για κάθε ένα από τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Μέτρο ελαστικότητας (Ef), Εφελκυστική αντοχή (ffu), µέγιστη παραµόρφωση (εfu) του ινοπλισµένου πολυµερούς.4 / 12ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-02 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)Είναι επιθυµητό τα ινοπλισµένα πολυµερή να φέρουν έγκριση (approval) από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικές από τις συνήθεις εγκρίσεις ® ινοπλισµένων πολυµερών: ICC-ES στις ΗΠΑ, Avis Technique στη Γαλλία, Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung - abZ στη Γερµανία. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των ελασµάτων ινοπλισµένων πολυµερών µε ίνες άνθρακα: Μέτρο ελαστικότητας κατά ΕΝ 2561:130 - 450 GPaΠαραµόρφωση θραύσης κατά ΕΝ 2561 :>1,0%Εφελκυστική αντοχή κατά ΕΝ 2561:1800 - 3500 MPaΠάχος ελάσµατος:1.00-4.00 mm (συνήθεις τιµές 1.2 και 1.4 mm)Πλάτος ελάσµατος: 25-150 mm (για ονοµαστικό πάχος µίας στρώσης σύνθετου υλικού 1mm) Παραµόρφωση θραύσης σύνθετου υλικού κατά ΕΝ 2561 :1,00%÷2,00%Κρίσιµος παράγων είναι η θερµική αντοχή των ελασµάτων, η οποία ορίζεται ως η θερµοκρασία άνω της οποίας το πολυµερές και το συγκολλητικό υλικό αρχίζουν να αποδοµούνται και να χάνουν τις µηχανικές τους ιδιότητες. oΗ κρίσιµη θερµοκρασία για τα ελάσµατα CFRP κειµένεταισυνήθως µεταξύ 100 και 130 C. Απο θερµικής άποψης ασθενέστερο στοιχείο θα είναι το συγκολλητικό υλικό. Ο προσδιορισµός της θερµικής διαστολλής γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1770. Επισηµαίνεται ότι η ενίσχυση µε ινοπλισµένα πολυµερή δεν αίρει τυχόν άλλα προβλήµατα του στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως π.χ. η διάβρωση του οπλισµού. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1542, το σκυρόδεµα επί του οποίου θα συγκολληθούν τα 2 ελάσµατα πρέπει να διαθέτει αντοχή τουλάχιστον 1,5 MPa (15 kg/cm )4.5. Εποξειδικές κόλλες συγκόλλησης των ελασµάτων Ισχύουν τα καθοριζόµενα στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04, ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.09 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.10. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα φέρουν σήµα CE. Για την επικόλληση των ινοπλισµένων ελασµάτων θα χρησιµοποιούνται εποξειδικές κόλλες χωρίς ανενεργούς διαλύτες µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Εποξειδικές κόλλες δύο συστατικών (ρητίνη, σκληρυντής). Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα επιλέγονται µε κριτήριο και τον χρόνο πήξης του µίγµατος (pot life), ο οποίος εξαρτάται από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Οι αντοχές της κόλλας εφελκυσµό θα είναι τουλάχιστον 50% µεγαλύτερες των αντίστοιχων αντοχών του σκυροδέµατος. Το χρώµα ή η απόχρωση της ρητίνης θα διαφέρει από το χρώµα του σκληρυντή. Τα επιµέρους συστατικά θα είναι συσκευασµένα σε διαφορετικά και διακεκριµένου τύπου δοχεία. Η ετικέτα των δοχείων θα αναφέρει το συστατικό (εποξειδικής ρητίνης, σκληρυντής), το χρώµα, το καθαρό βάρος, την περιοχή επιτρεπτών θερµοκρασιών και την ηµεροµηνία παραγωγής. Θα προσκοµίζονται τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου παραγωγής τα οποία θα αναφέρουν τον µέγιστο χρόνο αποθήκευσης και χρήσης, την αναλογία ανάµιξης των επιµέρους συστατικών, λεπτοµερείς οδηγίες χρήσεως, συνθήκες αποθήκευσης, τον χρόνο εργασιµότητας µετά την ανάµιξη, τοξικότητα και µέτρα υγιεινής - ασφαλείας κατά την εφαρµογή.ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-025 / 12 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)Παρατίθεται πίνακας µε τις απαιτήσεις για τα συγκολλητικά υλικά σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04, ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.09 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.10 και το ∆ελτίο Νο 14 της FIB (Federation International du Beton: ∆ιεθνής Οµοσπονδία Σκυροδέµατος)ΧαρακτηριστικόΠρότυπο ∆οκιµήςΣυνιστώµενες τιµέςΧρόνος χρήσεως (pot life)ΕΛΟΤ ΕΝ 14022>40min σε 20° CΧρόνος έκθεσης (open time)ΕΛΟΤ ΕΝ 12189τουλάχιστον 20min υπό θερµοκρασία 20 ° CΧρόνος αποθήκευσης (shelf life)-Τουλάχιστον 6 µήνες υπό θερµοκρασία 5-25 ° CΣυστολή ξήρανσηςΕΛΟΤ ΕΝ 12617.01 ΕΛΟΤ ΕΝ 12617.03<0,1%Συνθήκες εφαρµογής-Θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης (glass transition temp. Tg) Συντελεστής θερµικής διαστολής ∆ύναµη πρόσφυσης σε χάλυβα ∆ύναµη πρόσφυσης σε σκυρόδεµα ∆ιατµητική αντοχήΕΛΟΤ ΕΝ 12614ΕΛΟΤ ΕΝ 1770 ΕΛΟΤ ΕΝ 12188 ΕΛΟΤ ΕΝ 12188 ΕΛΟΤ ΕΝ 12188Παρατηρήσεις Εξαρτάται από την ποσότητα του µίγµατος και τις συνθήκες περιβάλλοντος Χρόνος τοποθέτησης του υφάσµατος/ελάσµατος µετά το άπλωµα του συγκολλητικούκατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04Θερµοκρασία >5° C Σχετική υγρασία <80% ≥45° ή C τουλάχιστον ίση προς τη µέγιστη θερµοκρασία αέρος υπό σκιά πλέον 20° C -6≤50 x 10 ανά ° C >14 Ν/mm >4 Ν/mm22>12 Ν/mmFIB Bulletin No 14 Είναι η θερµοκρασία έναρξης αποδιοργάνωσης τη µοριακής δοµής της ρητίνης και απώλειας των µηχανικών χαρακτηριστικών της κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1540.042κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.044.6. ∆ιακίνηση και αποθήκευση των υλικών Τα εποξειδικά υλικά και τα υλικά υποστρώµατος θα αποθηκεύονται σε χώρους που θα εξασφαλίζουν την θερµοκρασία που συνιστά ο παραγωγός. Η ρητίνη και ο σκληρυντής, συνιστάται να αποθηκεύονται, πριν από την ανάµιξή τους, σε χώρους µε θερµοκρασία που θα τους προσδίνει το επιθυµητό ιξώδες (προοδευτική θέρµανση, ιδιαίτερα κατά τις ψυχρές περιόδους). Η ρητίνη θα ελέγχεται εγκαίρως, οπτικώς, 3 µέρες πριν από τη χρησιµοποίηση, για να διαπιστωθεί ότι δεν παρουσιάζει ενδείξεις κρυσταλλώσεως, αλλιώς πρέπει να υποστεί κατάλληλη θερµική επεξεργασία σε bain-marie. Τα ελάσµατα ινοπλισµένων πολυµερών θα αποθηκευόνται στην εργοστασιακή τους συσκευασία και θα προστατεύονται από σκόνη και λοιπούς εργοταξιακούς ρύπους.6 / 12ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-02 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)5.Επικόλληση ελασµάτων ινοπλισµένων πολυµερών και ανοχές Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα ελέγχεται, εάν ο χώρος είναι ελεύθερος, εάν έχουν ληφθεί τα µέτρα υποστυλώσεως που ενδεχοµένως προβλέπονται από τη µελέτη και τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας Προδιαγραφής. Επίσης, θα ελέγχεται ένα έχει γίνει διακοπή όλων των παροχών στα δίκτυα που τυχόν διέρχονται από την περιοχή της επέµβασης.5.1. Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος -Αφαιρούνται από την περιοχή της επέµβασης τα επιχρίσµατα, τα χρώµατα και τα υλικά επικαλύψεως (αν υπάρχουν) σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 14-01-01-01.-Αποφορτίζονται τα δοµικά στοιχεία αν αυτό προβλέπεται από τη µελέτη.-Καθαρίζεται η επιφάνεια του σκυροδέµατος και τρίβεται µε σµυριδόπετρα σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 14-01-01-02, ώστε να αποµακρυνθούν τυχόν χαλαρά τµήµατα και να αποκαλυφθούν τα αδρανή. Στη συνέχεια αφαιρείται η σκόνη από την επιφάνεια του σκυροδέµατος, είτε µε φύσηµα µε πεπιεσµένο αέρα είτε µε αναρρόφηση (αντλία κενού).-Συνιστάται επίσης ο έλεγχος του υποστρώµατος µε υπερήχους (σχετ. πρότυπο ΕΝ 12504)-Η επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να είναι επίπεδη, χωρίς εξάρσεις ή βαθουλώµατα οφειλόµενα σε ατέλειες του ξυλοτύπου. Τυχόν εξάρσεις θα εξοµαλύνονται µε ελαφρές αερόσφυρες ή ηλεκτρόσφυρες, ενώ τυχόν βαθουλώµατα θα αποκαθίστανται µε εποξειδικό στόκο (πάστα) ή επισκευαστικό τσιµεντοειδές κονίαµα. Αν το απαιτούµενο πάχος πλήρωσης είναι λιγότερο από 5 mm συνιστάται η χρήση εποξειδικής πάστας. Για το µεγαλύτερο πάχος πλήρωσης συνιστάται η εφαρµογή έτοιµου τσιµεντοειδούς κονιάµατος. Σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04, ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.09 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.10, η οµαλότητα της επιφάνειας επί της οποίας θα τοποθετηθούν τα ελάσµατα ινοπλισµένων πολυµερών θα είναι τέτοια ώστε οι αποκλίσεις (εξάρσεις - κοιλότητες) να µην υπερβαίνουν τα 1,00mm ανά 0,30m.-Μετρείται η θερµοκρασία του σκυροδέµατος και ελέγχεται αν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του προµηθευτού του προς χρήση της εποξειδικής ρητίνης. Ενδεικτικά, η θερµοκρασία του υποστρώµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 ° υψηλότερη από τη θερµοκρασία δρόσου (dew C point).-Μετρείται η υγρασία του σκυροδέµατος και ελέγχεται αν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του παραγωγού του προς χρήση εποξειδικού συγκολλητικού. Ενδεικτικά, η υγρασία του υποστρώµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% (βλπ. και ASTM F2170-11).5.2. Εφαρµογή ελάσµατος Η εργασία θα εκτελείται εφόσον το χρησιµοποιηθέν υλικό εξοµάλυνσης της επιφάνειας του σκυροδέµατος έχει αποκτήσει τουλάχιστον το 50% της αντοχής του. Ο προσδιορισµός του χρόνου ανάπτυξης της αντοχής θα γίνεται µε βάση τα αναγραφόµενα στα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων αυτών, λαµβανοµένης υπόψη τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Το έλασµα θα κόβεται στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε τροχό και θα καθαρίζεται από σκόνη και τυχόν ίπαρές ουσίες µε καθαρό ύφασµα εµποτισµένο µε καθαριστικό (π.χ. διάλυµα ακετόνης) που συνιστά ο προµηθευτής. Το σκυρόδεµα επαλείφεται µε υλικό υποστρώµατος (αστάρι, primer), συµβατό µε τη ρητίνη µε ρολό, µεγάλο πινέλο ή βούρτσα. Εφαρµόζεται η εποξειδική κόλλα στην χωρίς σήµανση πλευρά του ελάσµατος σε πάχος που αυξάνει από τα άκρα προς το µέσον. Το µέσο πάχος της κόλλας πρέπει να είναι 1-2 mm. Αφού στεγνώσει το primer (υλικό υποστρώµατος), το έλασµα τοποθετείται µε τα χέρια µε ταυτόχρονη συµπίεση µε το ρολό, ώστε να ξεχειλίσει η πλεονάζουσα κόλλα και να επιτευχθεί πλήρης και συνεχής επικόλληση και απεγκλωβισµός τυχόν φυσαλίδων αέρα.ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-027 / 12 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)Η περίσσεια κόλλας που εµφανιζεται εκατέρωθεν του ελάσµατος θα αφαιρείται µε σπάτουλα, ώστε να εξασφαλίζεται καλός οπτικός έλεγχος της εφαρµογής, και δεν θα χρησιµοποιείται. Αν κατά την εφαρµογή διαπιστωθεί σφάλα (π.χ. εγκλωβισµός αέρα, απόκλιση από την προβλεπόµενη θέση κλπ.) και εφόσον δεν έχει παρέλθει ο ενεργός χρόνος εφαρµογής της κόλλας, το ΄έλασµα θα αφαιρείται µε τα χέρια και η εφαρµογή επαναλαµβάνεται. Αν ο ενεργός χρόνος έχει παρέλθει, τόσο το έλασµα όσο και η κόλλα θα αποµακρύνονται ως άχρηστα υλικά και η εφαρµογή θα γίνεται εκ νέου, µε νέα υλικά, περιλαµβανοµένης της προετοιµασίας του υποστρώµατος. Η κόλλα θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκρατεί το έλασµα χωρίς ερπυστικές παραµορφώσεις µέχρι την σκλήρυνση, ακόµη και σε εφαρµογές «οροφής». Αν απαιτηθεί θα χρησιµοποιούνται κατάλληλες διατάξεις (π.χ. ικριωµάτων) για τη «πίεση» και συγκράτηση του ελάσµατος στη θέση του µέχρι τη σκλήρυνση της κόλλας. Αν προβλέπονται επάλληλα ελάσµατα, επαναλαµβάνεται η διαδικασία (εφαρµογή της εποξειδικής κόλλας στην προβλεπόµενη ποσότητα και εντός των ορίων χρόνου που καθορίζονται από τον παραγωγό των υλικών). Μετά την ανάπτυξη της αντοχής της συγκόλλησης δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζεται η άρση φορτίων επί της κατασκευής και µπορούν να αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης της ανωδοµής (τοίχοι, δάπεδα, κλπ). Η απαιτούµενη αντοχή συγκόλλησης θα διαπιστώνεται µε δοκιµές αποκόλλησης σύµφωνα µε το ΕΝ 1542. (βλέπε 5.3.3) Για την διευκόλυνση της εφαρµογής επιχρισµάτων ή άλλου υλικού προστασίας του ελάσµατος (έαν προβλέπεται) θα επαλείφεται τελική στρώση εποξειδικής κόλλας και προτού σκληρυνθεί θα γίνεται 2 επίπαση µε χαλαζιακή άµµο µεγέθους κόκκου 0,5 έως 1,0 mm, σε ποσότητα περίπου 1 kg ανά m . Επισηµαίνεται ότι σε κάθε φάση της εκτελούµενης εργασίας απαιτείται η σχολαστική αξιολόγηση των συνθηκών περιβάλλοντος (θερµοκρασίας και υγρασίας) µε βάση τις προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων ρητινών, επειδή αυτές επηρεάζουν σηµαντικά τη συγκολλητική ικανότητα της εποξειδικής κόλλας. Ματίσεις των ελασµάτων δεν επιτρέπονται εκτός αν προβλέπονται από την µελέτη.5.3. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή - ανοχές Η εργασία θεωρείται τελειωµένη, όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαµβάνονται στα Κεφάλαια 5.1 & 5.2 της παρούσας Προδιαγραφής, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη του έργου και έχουν συγκεντρωθεί τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά και έχουν τοποθετηθεί στις περιοχές φόρτωσης του εργοταξίου. Για τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής των ινοπλισµένων πολυµερών θα διεξάγονται οι ακόλουθοι έλεγχοι. Σε σηµαντικά έργα συνιστάται καταγραφή των µετρήσεων σε ηµερήσιο δελτίο ποιοτικού ελέγχου.5.3.1. Οπτικός έλεγχος Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό κακοτεχνιών, πριν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και µετά το πέρας των εργασιών. Πριν την επικόλληση των υφασµάτων, θα ελέγχεται η κατάστασή τους (ύπαρξη πτυχώσεων, φθορών ή τραυµατισµών). Θα ελέγχεται επίσης, αν το υπόστρωµα έχει προετοιµασθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Κεφάλαια 5.1 και 5.2 της παρούσας Προδιαγραφής. Κατά τη διάρκεια της επικόλλησης, θα ελέγχεται η εφαρµογή των κανόνων έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας, όπως αυτοί αναφέρονται στα Κεφάλαια 5.1 και 5.2 της παρούσας Προδιαγραφής, ώστε τυχόν κακοτεχνίες να εντοπίζονται έγκαιρα και να αίρονται πριν από την ολοκλήρωση της εργασίας.8 / 12ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-02 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)Ως τέτοιες πιθανές κακοτεχνίες ενδεικτικά αναφέρονται: ο εγκλωβισµός αέρα µεταξύ ελάσµατος και υποστρώµατος ή µεταξύ των ελασµάτων, η µειωµένη συγκολλητική ικανότητα της εποξειδικής κόλλας (ελέγχεται µε τράβηγµα του ελάσµατος µε το χέρι όταν η κόλλα έχει πολυµεριστεί σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρέχει ο παραγωγός) κλπ. Η επέµβαση θεωρείται αποδεκτή, όταν κατά τον οπτικό έλεγχο δε διαπιστώνονται κακοτεχνίες, ή εάν αυτές είναι µικρής κλίµακας και µπορούν ευχερώς να αποκατασταθούν.5.3.2. Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος Ο µηχανικός (κρουστικός) έλεγχος θα γίνεται στο τέλος ή/και σε ενδιάµεσα στάδια εκτέλεσης της εργασίας. Ο µηχανικός (κρουστικός) έλεγχος γίνεται για τη διαπίστωση της στερεότητας και συνοχής της επέµβασης, µε ελαφρές κρούσεις µε σφυρί πλαστικής ή ελαστικής κεφαλής µε στρογγυλεµένα άκρα, µε προσοχή, ώστε να µην τραυµατιστεί το έλασµα. Εξετάζεται ο παραγόµενος ήχος από τις κρούσεις. Υπόκωφος ήχος σηµαίνει πληµµελή συγκόλληση, εγκλωβισµό αέρα, µη τήρηση των χρονικών ορίων εφαρµογής της κόλλας. Στις περιπτώσεις αυτές θα ενηµερώνεται αµέσως ο Μελετητής, ο οποίος ανάλογα µε την ένταση του προβλήµατος θα κρίνει αν απαιτούνται διορθωτικά µέτρα ή επανάληψη της επέµβασης.5.3.3. Έλεγχος πρόσφυσης ελασµάτων Η πρόσφυση των ελασµάτων επί του σκυροδέµατος θα ελέγχεται µε δοκιµή αποκόλλησης δείγµατος σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: -Κατασκευάζεται δοκιµαστικό τµήµα στην προβλεπόµενη από τη µελέτη θέση ή σε θέση που θα υποδείξει η Επίβλεψη. Θα επικολλάται επαρκής επιφάνεια ελασµάτων για τη εκτέλεση τουλάχιστον διπλάσιων από τις απαιτούµενες δοκιµές.-Το τµήµα του ινοπλισµένου πολυµερούς διαµέτρου 20-50 mm, θα διαχωρίζεται από το συγκολληµένο στοιχείο µε περιστροφικό δράπανο εφοδιασµένο µε κατάλληλο κοπτικό.-Στην εξωτερική επιφάνεια του διαχωρισθέντος δείγµατος επικολλάται µεταλλική κεφαλή ιδίας διαµέτρου µε το δείγµα, επί της οποίας προσαρµόζεται εξολκέας, στηριζόµενος εκτός της επιφάνειας του δείγµατος. Η δύναµη εξόλκευσης εφαρµόζεται µε ρυθµό 1.0 έως 3.0 MPa/min και καταγράφεται το µέγεθός της κατά τη στιγµή της αποκόλλησης σύµφωνα µε το ΕΝ 1542.-Για τον ως άνω έλεγχο απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 3 δοκιµές ανά 300 m µήκους ελασµάτων ινοπλισµένων πολυµερών. Το πλήθος των δοκιµών µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση της Επίβλεψης, αν κατά τον οπτικό έλεγχο ή/και τον κρουστικό έλεγχο διαπιστωθούν ελαττώµατα.-Η αποκοπή των τµηµάτων του ινοπλισµένου πολυµερούς θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση του πολυµερισµού της εποξειδικής κόλλας (σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρέχει ο παραγωγός).-Εάν προβλέπεται από τη µελέτη ή απαιτείται από την Επίβλεψη το παραµένον δοκιµαστικό τµήµα θα αποξηλώνεται µετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.Η δοκιµή πρόσφυσης θεωρείται επιτυχής όταν δεν εµφανίζεται αστοχία στην διεπιφάνεια υφάσµατος και υποστρώµατος ή στη διεπιφάνεια µεταξύ των υφασµάτων. 2Σε µεγάλα έργα (>200m επιφάνειας ελασµάτων ινοπλισµένων πολυµερών) πριν από την έναρξη των εργασιών θα πραγµατοποιούνται δοκιµές αποκόλλησης για τον έλεγχο των υλικών και της ικανότητας του συνεργείου.5.3.4. Έλεγχος µηχανικών χαρακτηριστικών ινοπλισµένων πολυµερών (FRP ελασµάτων) Τα µηχανικά χαρακτηριστικά των ινοπλισµένων πολυµερών σε µορφή ελασµάτων θα ελέγχονται µε εφελκυστικές δοκιµές κουπονιών σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 2561 και την ακόλουθη διαδικασία:ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-029 / 12 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)-Κάθε ηµέρα εφαρµογής ελασµάτων ινοπλισµένων πολυµερών και κατ’ ελάχιστο κάθε 300 m µήκους συγκεκριµένου συστήµατος ινοπλισµένων πολυµερών, λαµβάνεται ένα (1) ζεύγος δειγµάτων αποτελούµενο από δυό (2) δείγµατα ελάσµατος µήκους 30 cm.-Τα δείγµατα αποστέλλονται σε αναγνωρισµένο εργαστήριο για τη διεξαγωγή της εφελκυστικής δοκιµής. Η λήψη των δειγµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του οίκου παραγωγής του συστήµατος ινοπλισµένων πολυµερών και το ΕΝ 2561.-Το 15% των ζευγών δειγµάτων θα ελέγχονται ως εξής: Από κάθε δείγµα αποκόπτεται ένα (1) κουπόνι για τεστ εφελκυσµού σύµφωνα µε το EN 2516. Σε πρώτο στάδιο γίνεται θραύση του κουπονιού από το ένα δείγµα του υπό έλεγχο ζεύγους. Τα µετρηθέντα µηχανικά χαρακτηριστικά του συστήµατος ινοπλισµένων πολυµερών (ήτοι µέτρο ελαστικότητας, παραµόρφωση θραύσης και εφελκυστική αντοχή του σύνθετου υλικού) θα πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές του συστήµατος ινοπλισµένων πολυµερών και να είναι συγχρόνως µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα µεγέθη της µελέτης. Εάν σε κάποια από τις δοκιµές δεν πληρούνται τα ως άνω κριτήρια, θα ελέγχεται το κουπόνι απο το έτερο δείγµα του υπο έλεγχο ζεύγους. Τα αποτελέσµατα θα αναφέρονται στο Μελετητή. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία ελέγχου, εκτός από τα ανωτέρω, θα είναι σύµφωνη και µε τις διαδικασίες και το αντίστοιχο εγχειρίδιο ποιοτικού ελέγχου του παραγωγού του συστήµατος ινοπλισµένων πολυµερών.Σε µεγάλα έργα (> 1,000m µήκους συγκεκριµένου ελάσµατος ινοπλισµένων πολυµερών) πριν από την έναρξη των εργασιών θα κατασκευάζονται δύο (2) δείγµατα µήκους 30 cm από τα υλικά που έχουν αποσταλεί στο εργοτάξιο. Κατά προτίµηση τα δύο δείγµατα θα κατασκευάζονται από διαφορετικές παρτίδες ελάσµατος. Θα αποκόπτονται συνολικά 2 κουπόνια και θα ελέγχονται. Οι τιµές των µηχανικών χαρακτηριστικών και των δύο κουπονιών θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της προηγούµενης παραγράφου.5.3.5. Επανέλεγχοι - ∆ιορθωτικά µέτρα Αν τα αποτελέσµατα της δοκιµής πρόσφυσης δεν ικανοποιούν το σχετικό κριτήριο αποδοχής που καθορίζεται στη Μελέτη, ο έλεγχος θα επαναλαµβάνεται σε δύο γειτονικές θέσεις για κάθε δοκίµιο που κρίθηκε ανεπαρκές. Αν και πάλι δεν ικανοποιείται το σχετικό κριτήριο αποδοχής, ο έλεγχος συνεχίζεται µε τον ίδιο τρόπο, και σε δύο νέες γειτονικές θέσεις για κάθε δοκίµιο που κρίθηκε ανεπαρκές, οπότε και περαιώνονται οι έλεγχοι. Αν τα αποτελέσµατα των νέων δοκιµίων ικανοποιούν το σχετικό κριτήριο η εργασία θεωρείται αποδεκτή. Όταν τα αποτελέσµατα του οπτικού, κρουστικού ή ελέγχου πρόσφυσης αποδείξουν ότι η επέµβαση δεν καλύπτει τα προδιαγεγραµµένα χαρακτηριστικά, τα στοιχεία των ελέγχων θα αξιολογούνται από το Μελετητή, ο οποίος κατά περίπτωση θα καθορίζει τα ληπτέα µέτρα και τις διορθωτικές ενέργειες, στην έκταση που απαιτούνται για την ασφάλεια και λειτουργικότητα του Έργου (π.χ. πύκνωση στοιχείων ινοπλισµένων πολυµερών, εφαρµογή επάλληλων στρώσεων, τοπική ανακατασκευή, λήψη πρόσθετων µέτρων ενίσχυσης του στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα).6.∆οκιµές ∆εν έχει εφαρµογή.10 / 12ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-02 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΕΛΑΣΜΑΤΑ)7.Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφαλείας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος7.1. Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών Πέραν από τους συνήθεις κινδύνους που εµφανίζονται στις εργασίες όλων των οικοδοµικών έργων, όπως αυτοί που αφορούν την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση υλικών και εξοπλισµού, τη χρήση ικριωµάτων, τη χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροκίνητων, ως ειδικότεροι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών επικόλλησης των ινοπλισµένων πολυµερών επισηµαίνονται οι σχετικοί µε την ανάµιξη και εφαρµογή των εποξειδικών υλικών (βλ. και Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1501-14-0107-01).7.2. Μέτρα υγείας - ασφαλείας Οι εργαζόµενοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι εφοδιασµένοι µε τα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) τα οποία αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: Είδος ΜΑΠΣχετικό ΠρότυποΠροστασία µατιώνΕΛΟΤ ΕΝ 166 Ε2: Μέσα ατοµικής προστασίας µατιών Προδιαγραφές -- Personal eye-protection - Specifications ΕΛΟΤ ΕΝ 168 Ε2: Μέσα ατοµικής προστασίας µατιών Μέθοδοι µη οπτικών δοκιµών -- Personal eye-protection Non-optical test methods. ΕΛΟΤ ΕΝ 397: Βιοµηχανικά κράνη ασφαλείας (Τροποποίηση Α1) -- Industrial safety helmets (Amendment A1) ΕΛΟΤ ΕΝ 345/Α1: Προδιαγραφή για υποδήµατα ασφαλείας επαγγελµατικής χρήσης -- Specification for safety footwear for professional use. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345: Μέσα ατοµικής προστασίας Υποδήµατα τύπου ασφαλείας -- Personal protective equipment - Safety footwear ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345/A1: Μέσα ατοµικής προστασίας Υποδήµατα τύπου ασφαλείας- Τροποποίηση 1 -- Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 ΕΛΟΤ ΕΝ 455.01 Ε2: Ιατρικά γάντια µιας χρήσης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και δοκιµές οπών -- Medical g
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.