Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

Πλέον τα ελληνικά προϊόντα αποκτούν αναγνωρίσιμη εθνική σφραγίδα ποιότητας για τις διεθνείς αλλά και την εγχώρια αγορά.

Οι αρχές και οι κανόνες χορήγησης του "Ελληνικού Σήματος" περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Ν.4072/2012, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν είχε καταστεί δυνατόν να τεθούν σε εφαρμογή ...

Το "Ελληνικό Σήµα" γίνεται πραγµατικότηταΤο «Ελληνικό Σήµα» γίνεται πραγµατικότητα µε απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πλέον τα ελληνικά προϊόντα αποκτούν αναγνωρίσιµη εθνική σφραγίδα ποιότητας για τις διεθνείς αλλά και την εγχώρια αγορά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για µια εκκρεµότητα που χρόνιζε από το 2012 καθώς η υλοποίηση του Ν.4072/2012, στο οποίο προβλεπόταν η δηµιουργία του «Ελληνικού Σήµατος», έµενε στις προθέσεις... Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µετά την υπογραφή της απόφασης δήλωσε πως «το "Ελληνικό Σήµα" θέλουµε να γίνει το "διαβατήριο" µε το οποίο θα ταξιδεύουν στην παγκόσµια αγορά τα εξαγώγιµα ελληνικά προϊόντα και οι ελληνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και διακρίνονται για την ποιότητα και την µοναδικότητά τους. Το «Ελληνικό Σήµα», θωρακίζει τα ελληνικά µας προϊόντα και αποτρέπει όσους προσπαθούν να εκµεταλλευτούν την ανώτερη ποιότητα τους µε άλλα κατώτερης ποιότητας».Παρατίθεται το Κεφάλαιο ΙΒ' του Ν.4072/2012 (άρθρα 184 - 196) που αφορά το Ελληνικό Σήµα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)2365Άρθρο 181 Εξουσιοδοτική διάταξηΆρθρο 183 Καταργούµενες διατάξειςΜε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι− κότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα εξής θέµατα του Τρίτου Μέρους του παρόντος νόµου: α) ο αριθµός των τµηµάτων της ∆ΕΣ, β) τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Σηµάτων που εκτελούν χρέη εξεταστή, γ) ο διορισµός των µε− λών των τµηµάτων της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, καθώς και των αναπληρωτών της, δ) οι όροι τήρησης του ηλεκτρονικού µητρώου σηµάτων, το οποίο µετά την ολοκλήρωσή του θα αντικαταστήσει το έντυπο µητρώο σηµάτων, ε) ο τρόπος κατάθεσης και ελέγχου των ηχη− τικών και τρισδιάστατων σηµάτων και στ) κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου.Από την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων ∆΄, Η΄ και Θ΄ και των άρθρων 179 και 181, καταργούνται οι διατά− ξεις του ν. 2239/1994 (Α΄ 152), του π.δ. 353/1998 (Α΄ 235), του άρθρου 9 του β.δ. 20/27.12.1939 (Α΄ 553), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκεινται στα ανωτέρω κεφάλαια ή αφορούν θέµατα που ρυθµίζονται από αυτά. Η κατάργηση των λοιπών διατάξεων των ανωτέρω νοµοθετικών και κανονιστικών κειµένων επέρχεται µε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυ− βερνήσεως.Άρθρο 182 Μεταβατικές διατάξεις 1. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποθέσεις ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων και των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων διέπονται από τις δι− ατάξεις του προϊσχύοντος νόµου. 2. Οι αποφάσεις που δηµοσιεύονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και για έξι µήνες υπόκεινται σε άσκηση προσφυγής, παρέµβασης και τριτανακοπής σύµφωνα µε τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου. 3. Ως προς την αφετηρία των προθεσµιών εφαρµόζο− νται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο, κατά τον οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε. 4. Η διάρκεια των προθεσµιών που είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υπολογί− ζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του, µόνο αν η διάρκεια που προβλέπεται από αυτές είναι µεγαλύτερη από εκεί− νη που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις. 5. Σήµατα που δεν έχουν γίνει αµετακλήτως δεκτά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού, σύµφωνα µε το προϊσχύον δίκαιο. 6. Η δυνατότητα επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 149, ισχύει µόνο στις περιπτώσεις που το κώλυµα που είχε ως συνέ− πεια την απώλεια δικαιώµατος ή προθεσµίας ασκήσεως ενδίκου βοηθήµατος, κατά τα οριζόµενα στη διάταξη, επήλθε µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νό− µου. 7. Η δυνατότητα διαίρεσης ισχύει και για τα σήµατα που είχαν δηλωθεί ή καταχωρισθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου. 8. Η δυνατότητα υποβολής έγγραφης συναίνεσης ενώ− πιον των διοικητικών δικαστηρίων σύµφωνα µε το άρθρο 124 παράγραφος 4 καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διαφορές. 9. Σήµατα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν δηλωθεί ή καταχωρισθεί ως παράλληλη κατάθεση ή καταχώριση άλλου, πρότερου σήµατος, ισχύουν και προστατεύονται σύµφωνα µε το νόµο αυ− τόν. Το κύρος παράλληλης κατάθεσης ή παράλληλης καταχώρισης σήµατος δεν θίγεται, εάν παύσει λόγω µη ανανέωσης να ισχύει το πρότερο σήµα, του οποίου αποτελεί παράλληλη κατάθεση ή παράλληλη καταχώρι− ση, εκτός εάν το πρότερο σήµα διαγράφηκε τελεσίδικα για λόγους των άρθρων 123 και 124.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 184 Σήµα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών 1. Θεσπίζεται προαιρετικό σήµα διάκρισης της προέλευ− σης των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό τµήµα. Το σήµα είναι ενιαίο για τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσι− ών και δεν µπορεί να παραπέµπει σε άλλα σήµατα. Το ειδικότερο περιεχόµενο και η απεικόνιση αυτού, καθώς και η τυχόν διαγωνιστική διαδικασία για το σχηµατισµό τέτοιου σήµατος καθορίζονται µε απόφαση του Υπουρ− γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 2. Το Σήµα καταχωρίζεται, ως επίσηµο σήµα του Ελ− ληνικού Κράτους, από τον Παγκόσµιο Οργανισµό ∆ια− νοητικής Ιδιοκτησίας (Π.Ο.∆.), σύµφωνα µε το άρθρο 6 τρις της ∆ιεθνούς Σύµβασης των Παρισίων. 3. Το Σήµα απονέµεται έπειτα από αίτηση του ενδι− αφεροµένου, σύµφωνα µε τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 189 και 190 και δηλώνει ότι τα σηµαινόµενα µε αυτό προϊόντα και υπηρεσίες έχουν ελληνική προέλευση. Άρθρο 185 Επιτροπή Ελληνικού Σήµατος Συγκρότηση – Σύνθεση – Λειτουργία 1. Στη ∆ιεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτη− σίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουρ− γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται «Επιτροπή Ελληνικού Σήµατος» (ΕΕΣ), µε αντικείµενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρµόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί− ας για την έκδοση Κανονισµών και το συντονισµό των διαδικασιών για την απονοµή του Σήµατος Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών. Η ΕΕΣ, για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της µε την αλλοδαπή, αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «NATIONAL COMMITTEE OF THE HELLENIC TRADEMARK». 2. Η ΕΕΣ συγκροτείται ως εξής: α) Τον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Γενικό ∆ιευθυντή Εσωτερικού Εµπο− ρίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. β) Τρεις εκπροσώπους της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσω− τερικού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας εκ− πρόσωπος του Τµήµατος Καταχώρισης Σηµάτων και ένας εκπρόσωπος της ∆ιεύθυνσης Τιµών Τροφίµων και Ποτών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 2366ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)γ) Τρεις εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιµε− λητηρίων µε τoυς αναπληρωτές τους. δ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συµβουλίου Κατανα− λωτών µε τον αναπληρωτή του. ε) Έναν εκπρόσωπο του Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων µε τον Αναπλη− ρωτή του. στ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµη− χανίας µε τον αναπληρωτή του. ζ) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισµού Τυπο− ποίησης (ΕΛΟΤ) µε τον αναπληρωτή του. η) Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χηµείου του Κράτους µε τον αναπληρωτή του. θ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά− πτυξης και Τροφίµων µε τον αναπληρωτή του. ι) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τρο− φίµων (ΕΦΕΤ) µε τον αναπληρωτή του. 3. Τα µέλη της ΕΕΣ των περιπτώσεων ε΄ έως ι΄ συµ− µετέχουν στην Επιτροπή κατά περίπτωση, εφόσον συζητείται θέµα της αρµοδιότητάς τους, µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προ 10 ηµερών, στην οποία αναγράφονται και τα θέµατα της ηµερήσι− ας διάταξης. Εφόσον πρόκειται να συζητηθούν θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής, γενικού ή διατοµεακού ενδιαφέροντος καλούνται υποχρεωτικά όλα τα µέλη. 4. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά µέλη της επιτροπής ορί− ζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω− νιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την έκδοση της απόφα− σης, οι δηµόσιες υπηρεσίες και οι φορείς, εκπρόσωποι των οποίων µετέχουν ως µέλη στην ΕΕΣ, προτείνουν εγγράφως τους εκπροσώπους τους. Ως µέλη της ΕΕΣ επιλέγονται πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ειδικές γνώσεις ή µε εµπειρία στους επιδιωκόµενους σκοπούς της. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµα− τέας της ΕΕΣ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα− γωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η γραµµατειακή και δι− οικητική υποστήριξη της ΕΕΣ παρέχεται από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. 5. Η θητεία των µελών της είναι διετής και µπορεί να ανανεωθεί µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα µέλη είναι δυνα− τόν να ανακληθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήµατος του φορέα που τα πρότεινε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγω− νιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι φορείς προτείνουν στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα νέα µέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. 6. Παύεται µέλος των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παραγράφου 2 το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΣ, παρότι κλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3. Για την εφαρµογή της παρούσας στα υπόλοιπα µέλη, απαιτείται να έχει προηγηθεί νόµιµη κλήση σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος µέλους ορίζεται νέο, σύµφωνα µε την παράγραφο 4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό− τητας και Ναυτιλίας µπορεί µε αιτιολογηµένη πράξη να παύσει µέλος της ΕΕΣ και να ζητήσει τον ορισµό νέου µέλους σύµφωνα µε την παράγραφο 4. 7. Η ΕΕΣ συνέρχεται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου τακτικά, τουλάχιστον µία φορά το µήνα και έκτακταείτε µε πρόσκληση του Προέδρου της είτε ύστερα από αίτηση ενός τρίτου τουλάχιστον των µελών της. 8. Τα µέλη της ΕΕΣ κατά την εκτέλεση των καθηκό− ντων τους ενεργούν συλλογικά. Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και τους εισηγητές. Χρέη εισηγητών εκτελούν, κατά περίπτωση, υπάλληλοι των αρµόδιων Υπηρεσιών, ενδεικτικά του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ− τιλίας (Υπ.Α.Α.Ν), του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ− γειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υπ.Ε.Κ.Α.), του Υπουργεί− ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α.Τ.), του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), του Ελληνι− κού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, καθώς και µεµονωµένοι επιστήµονες – εµπειρογνώµονες που ορίζονται µε απόφαση της ΕΕΣ. 9. Η ΕΕΣ εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον Υπουργό Οικονοµικών. 10. Η ΕΕΣ µπορεί να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγρα− φο χρήσιµο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της ως και να καλεί ενώπιόν της υπαλλήλους υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ή άλλα πρόσωπα για παροχή πληροφοριών. 11. Η ΕΕΣ µπορεί µε απόφασή της να συγκροτεί επι− τροπές και οµάδες εργασίας ή να δίδει εντολή σε συ− γκεκριµένα µέλη της για την εξέταση θεµάτων που εµπίπτουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Στις επιτροπές και οµάδες εργασίας µπορούν να συµµετέ− χουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν µέλη της και τα οποία προέρχονται από τον ιδιωτικό ή το δηµόσιο τοµέα του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και έχουν προη− γούµενη εµπειρία και προϋπηρεσία στο σχετικό κλάδο, στον οποίο αφορά το εκάστοτε προς εξέταση θέµα. Το έργο των επιτροπών και των οµάδων εργασίας κατευ− θύνεται από µέλη της ΕΕΣ. Οι µελέτες, τα πορίσµατα, οι εισηγήσεις και οι γνωµοδοτήσεις των επιτροπών και των οµάδων εργασίας υποβάλλονται στην ΕΕΣ. 12. Κατά τα λοιπά, µε την επιφύλαξη και όσων ει− δικότερα ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της ΕΕΣ, εφαρµόζεται ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/ 1999, Α΄ 45). Άρθρο 186 Αρµοδιότητες της ΕΕΣ 1. Η ΕΕΣ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης, ειση− γείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό− τητας και Ναυτιλίας το περιεχόµενο των κανονισµών σχετικά: αα) µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες απονέµεται το Σήµα, ββ) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το τέλος απονοµής του, γγ) τους φορείς που απονέµουν το Σήµα, ελέγχουν την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονο− µής και διατήρησής του και επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασής τους, δδ) τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι φορείς που απονέµουν το σήµα. β) Εκδίδει τον Κανονισµό Λειτουργίας της. γ) Εξετάζει ενστάσεις σε περιπτώσεις µη απονοµής του Σήµατος, µη έγκρισης της µεταβίβασής του ή επι− βολής κυρώσεων. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) δ) Ενηµερώνει και παρέχει πληροφοριακά στοιχεία στις αρµόδιες αρχές, στους καταναλωτές και στις επι− χειρήσεις. ε) Οργανώνει ή συµµετέχει σε σεµινάρια, προγράµ− µατα, συνέδρια, διαλέξεις ή δηµόσιες συζητήσεις κ.λπ., για την ανάπτυξη και διάδοση του Σήµατος. στ) Εποπτεύει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών και θέτει τις προδιαγραφές λειτουργίας του. ζ) Τηρεί ιστοσελίδα, στην οποία αναρτώνται οι Κα− νονισµοί Απονοµής του Ελληνικού Σήµατος, καθώς και κάθε άλλη σχετική µε το Σήµα πληροφορία. 2. Για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της η ΕΕΣ µπορεί να ζητά την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη Υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, του ΕΛΟΤ, του ΕΦΕΤ, του Γενικού Χηµείου του Κράτους, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, είτε ιδιωτικών φορέων και µεµονωµένων εµπειρογνωµόνων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Άρθρο 187 Κανονισµοί απονοµής Ελληνικού Σήµατος Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω− νιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, έπειτα από πρόταση της ΕΕΣ, εκ− δίδονται οι Κανονισµοί Απονοµής Ελληνικού Σήµατος, ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, για τις οποίες απονέµεται το Σήµα, µπορεί να φέρουν πρόσθετες ενδείξεις ανάλογα µε τη φύση τους, τα χαρακτηριστικά τους και την εγχώρια παραγόµενη προστιθέµενη αξία. Η ΕΕΣ πριν από την έκδοση των κανονισµών οφείλει να διεξάγει δηµόσια διαβούλευση. Οι Κανονισµοί Απονοµής Ελληνικού Σή− µατος περιέχουν κατ’ ελάχιστον: α) Τον φορέα που απονέµει το Σήµα ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονοµής και διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις. β) Τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις απονοµής του Σή− µατος και τις ειδικές προδιαγραφές ή συνοδευτικές λεκτικές επεξηγήσεις, που ενδεχοµένως απαιτούνται για κάθε προϊόν και υπηρεσία, καθώς και το ύψος των τελών για την απονοµή, τη µεταβίβαση, τη διατήρηση και την ανανέωση του Σήµατος. γ) Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών που δικαιούνται να χρησιµοποιούν το Σήµα. δ) Τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του Σήµατος, έπειτα από αίτηµα του ενδιαφεροµένου στον φορέα απονοµής. Σε περίπτωση µεταβίβασης, ο δικαιούχος θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις απονοµής του Σήµατος. Η µεταβίβαση ισχύει µόνο µετά την καταχώριση της εγκριτικής από− φασης του φορέα απονοµής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σήµατος Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών. ε) Τη διαδικασία διενέργειας τακτικών και εκτάκτων ελέγχων από τον φορέα απονοµής. στ) Τις περιπτώσεις που ο φορέας απονοµής διατάσ− σει την προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώµα− τος της χρήσης του Σήµατος. ζ) Τον φορέα ή τους φορείς, που µπορούν στο πλαί− σιο των κειµένων διατάξεων, να συνεργάζονται µε την ΕΕΣ για τη διενέργεια ελέγχων και την εφαρµογή των αντίστοιχων Κανονισµών.2367Άρθρο 188 Κριτήρια απονοµής του Σήµατος 1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: α) τα φυσικά προϊόντα, β) τα µεταποιηµένα φυσικά προϊό− ντα και γ) τα λοιπά (βιοµηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες. 2. Για την απονοµή του σήµατος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτουν οι διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές διατάξεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά, τις επισηµάνσεις, την ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή. Επίσης, θα πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία τους να προκύπτει εγχώρια προστιθέµενη αξία. 3. Ειδικά για τα φυσικά προϊόντα (αγροτικά, κτηνο− τροφικά προϊόντα, πρώτες ύλες), ως βασικό κριτήριο για την απονοµή του Σήµατος ορίζεται η παραγωγή ή εκτροφή ή η συγκοµιδή, ανάλογα µε το προϊόν, στην Ελληνική Επικράτεια. 4. Στα µεταποιηµένα φυσικά προϊόντα, για την απο− νοµή του σήµατος, πρέπει ποσοστό της µάζας των συ− στατικών τους ή της µάζας της βασικής πρώτης ύλης που χρησιµοποιείται να προέρχεται από την Ελλάδα. Με τον κανονισµό απονοµής καθορίζεται, για κάθε κα− τηγορία προϊόντος, συγκεκριµένα το ποσοστό επί της µάζας του κάθε επί µέρους συστατικού ή της βασικής πρώτης ύλης. 5. Με τον κανονισµό µπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από το κριτήριο αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για πρώτες ύλες που δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να παραχθούν στην Ελληνική Επικράτεια ή παράγονται σε µη επαρκείς ποσότητες, β) για προϊόντα, η ελληνικότητα των οποίων συνίστα− ται στον παραδοσιακό ή τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευ− ής και επεξεργασίας τους, γ) επίσης, µπορεί να εισάγονται προσωρινές εξαιρέ− σεις από το κριτήριο, εφόσον παρουσιάζεται έλλειψη σε συγκεκριµένη πρώτη ύλη, που οφείλεται σε αντικειµενι− κά, έκτακτα και εξαιρετικά γεγονότα, όπως ενδεικτικά φυσικές καταστροφές ή κακές καιρικές συνθήκες. 6. Για τα λοιπά (βιοµηχανικά – βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο απονοµής ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγµατοποιεί− ται στην Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτό εξειδικεύεται µε τον κανονισµό απονοµής για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Στο κόστος παραγωγής περιλαµβάνονται δαπάνες που αφορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ενώ αποκλείονται όσες αφορούν την προώθηση, προβολή και διαφήµιση του προϊόντος. Άρθρο 189 Υποχρεώσεις του Φορέα Απονοµής Σήµατος 1. Ο φορέας απονοµής του σήµατος τηρεί συγκεκρι− µένες προδιαγραφές που διασφαλίζουν ότι έχει τη διοι− κητική συγκρότηση και την τεχνική επάρκεια και τεχνο− γνωσία για την απονοµή του Σήµατος και τη διενέργεια ελέγχων για το συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία. 2. Ο Κανονισµός που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 187, κατά τον καθορισµό του φορέα απονοµής, λαµβά− νει ιδιαίτερα υπόψη τα κριτήρια του ιδίου άρθρου, τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει και τα πρωτόκολλα που τηρεί ο φορέας απονοµής, καθώς και την εµπειρία του σε πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. 2368ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)3. Το έργο της απονοµής και του ελέγχου του Σήµα− τος, ανά κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας, µπορεί να ανατεθεί σε ένα µόνο φορέα στην επικράτεια ή ανά περιφέρεια ή νοµό. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, ο φορέας απονοµής µπορεί να ζητά πληροφορίες από άλλα ελεγκτικά όργανα ή φορείς, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπιµο. Εφόσον από τη δηµόσια δια− βούλευση για την έκδοση του Κανονισµού Απονοµής, σύµφωνα µε το άρθρο 187, ή µε άλλον τρόπο καταστεί γνωστό στην ΕΕΣ ότι το έργο του φορέα απονοµής µπορεί να ανατεθεί στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια σε περισσότερους φορείς, διενεργείται από την ΕΕΣ συγκριτική αξιολόγηση των φορέων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, προκει− µένου να επιλεγεί ο φορέας. 4. Η ΕΕΣ µπορεί να διενεργεί ελέγχους στους φο− ρείς απονοµής σχετικά µε την τηρούµενη διαδικασία απονοµής του Σήµατος και επιβολής κυρώσεων, να απευθύνει συστάσεις και να εκδίδει οδηγίες. Αν η ΕΕΣ διαπιστώσει ότι ο φορέας δεν πληροί τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τον κανονισµό απονοµής ή από το παρόν άρθρο µπορεί να αποφασίσει την αντικατά− στασή του. Άρθρο 190 Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών 1. Στη ∆ιεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτη− σίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου τηρείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσι− ών, στο οποίο καταχωρίζεται ανά κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας κάθε απονοµή, ανανέωση, µεταβίβαση και ανάκληση προσωρινή ή οριστική της χρήσης του Σήµατος. Το Μητρώο περιλαµβάνει την επωνυµία της επιχείρησης, το είδος και την υποχρεωτική ονοµασία πώλησης, εφόσον προβλέπεται, και την κατηγορία των προϊόντων και υπηρεσιών, στα οποία έχει απονεµηθεί το Σήµα. Με κανονισµό της ΕΕΣ µπορεί να εξειδικεύονται τα στοιχεία, τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο, ανά κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και να ρυθ− µίζονται άλλα ζητήµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε την τήρηση του Μητρώου, τις καταχωρίσεις, την ασφαλή πρόσβαση και την πιστο− ποίηση των χρηστών. 2. Η καταχώριση των στοιχείων στη βάση δεδοµένων του Μητρώου γίνεται ηλεκτρονικά απευθείας από τον φορέα απονοµής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που καταχω− ρεί. ∆ιόρθωση των στοιχείων επιτρέπεται µετά από αίτηµα του δικαιούχου χρήσης του Σήµατος, εφόσον επικαλείται και προσκοµίζει στον φορέα τα ορθά στοι− χεία. 3. Το τµήµα του Μητρώου που αφορά στα ευρετή− ρια δικαιούχων του Σήµατος και ονοµασίας πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, είναι δηµόσιο και ελεύθερα προσβάσιµο. 4. Η ∆ιεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτη− σίας σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαιτούµενα πρωτόκολλα και τις τεχνι− κές προδιαγραφές προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα της βάσης δεδοµένων του Μητρώου.Άρθρο 191 Απονοµή του δικαιώµατος χρήσης του Ελληνικού Σήµατος 1. Το δικαίωµα χρήσης του Ελληνικού Σήµατος πα− ραχωρείται µε την καταχώριση του δικαιούχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσι− ών. Το δικαίωµα χρήσης του σήµατος απονέµεται για συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 2. Η απονοµή του Σήµατος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα: α) να επιθέτει το Σήµα αποκλειστικά και µόνο στα προϊόντα για τα οποία έχει απονεµηθεί και στη συ− σκευασία αυτών, β) να χαρακτηρίζει µε το Σήµα τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει απονεµηθεί, γ) να χρησιµοποιεί το Σήµα για την προβολή και την προώθηση των προαναφερόµενων προϊόντων και των υπηρεσιών. 3. Ο φορέας απονοµής οφείλει κατόπιν αιτήµατος του δικαιούχου χρήσης του Σήµατος να χορηγεί βεβαίω− ση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών, η οποία πιστοποιεί το δικαί− ωµα χρήσης του Σήµατος για συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία και αναφέρει τους όρους χρήσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό. Άρθρο 192 ∆ιαδικασία απονοµής Ελληνικού Σήµατος 1. Για την απονοµή του δικαιώµατος χρήσης του Σή− µατος ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση – υπεύθυ− νη δήλωση, έντυπα ή ηλεκτρονικά, και καταβάλλει τα οριζόµενα κατά περίπτωση τέλη στον φορέα που είναι αρµόδιος σύµφωνα µε τους Κανονισµούς του άρθρου 187 για την απονοµή του Σήµατος. 2. Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση περιέχει κατ’ ελάχι− στον: α) Επί φυσικών προσώπων, το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα και τη διεύθυνση του αιτούντος. Επί νοµικών προσώπων, τη µορφή, την επωνυµία και το διακριτι− κό τίτλο αυτών, την έδρα και τον νόµιµο εκπρόσωπο τους, β) Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες πρόκειται το Σήµα να διακρίνει. γ) ∆ήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται µε τον Κανονισµό που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 187. δ) ∆ήλωση ότι πέραν του Κανονισµού τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνή Νοµοθεσία, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή, τυποποίηση και δι− ανοµή τους, την υγιεινή και την ασφάλεια αυτών κατά τη χρήση και ανάλωσή τους. ε) ∆ήλωση ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αµετά− κλητα την τελευταία τριετία για παραβίαση της νοµο− θεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, της αγορανοµικής νοµοθεσίας και της ειδικότερης νοµοθεσίας που αφορά στο προϊόν ή στην υπηρεσία για την οποία αιτείται την απονοµή του Σήµατος. Αν την απονοµή του Σήµατος αιτείται προσωπική εταιρεία, η δήλωση αυτή αφορά, πέραν από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή τον διαχειριστή της, και τους εταίρους της. 3. Όπου από τον Κανονισµό του άρθρου 187 απαιτείται η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στο προϊόν, ο αι− ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) τών οφείλει µέσα σε προθεσµία που τάσσει ο αρµόδιος για την απονοµή του Σήµατος φορέας να προσκοµίσει δείγµα του προϊόντος στα γραφεία του φορέα ή σε εγκεκριµένο για τη διενέργεια ελέγχων εργαστήριο. 4. Όπου από τον Κανονισµό του άρθρου 187 απαιτείται για την απονοµή του Σήµατος επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, αυτός διενεργείται από υπαλλήλους του φορέα ή τρίτα πρόσωπα, στους οποίους έχει ειδικά ανατεθεί το έργο αυτό και οι οποίοι διαθέτουν τις κα− τάλληλες γνώσεις για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και την πιστοποίηση αυτών. Ο ως άνω επιτόπιος έλεγ− χος διενεργείται σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την υποβολή της αίτησης απονοµής του Σήµατος 5. Όπου από τον Κανονισµό του άρθρου 187 απαιτείται, για την απονοµή χρήσης του Σήµατος, η διενέργεια ελέγχου εισροών / εκροών, ο φορέας µπορεί να ζητά από τον αιτούντα τα σχετικά τιµολόγια, καθώς και τις σχετικές συµβάσεις προµήθειας. 6. Για τους εργαστηριακούς ελέγχους, τους ελέγχους οικονοµικών στοιχείων εισροών / εκροών και τους ελέγ− χους στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή παροχής της υπηρεσίας συντάσσεται έκθεση από τον διενεργού− ντα, όπως αυτός ορίζεται από τον οικείο Κανονισµό απονοµής του σήµατος, τον έλεγχο που υποβάλλεται αµελλητί στο φορέα απονοµής, ο οποίος µε βάση αυτή µπορεί είτε να απονείµει το Σήµα είτε να ανακαλέσει το δικαίωµα χρήσης του Σήµατος είτε να απορρίψει αιτιο− λογηµένα το αίτηµα είτε να τάξει προθεσµία, µέσα στην οποία ο αιτών πρέπει να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις του προκειµένου να επανεξεταστεί το αίτηµα απονο− µής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, µπορεί από τον Κανονισµό του άρθρου 187 να προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου τέλους, εφόσον είναι αναγκαία η διενέργεια νέων ελέγχων για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης του αιτούντος µε τις υποδείξεις του φορέα απονοµής. 7. Ο φορέας απονοµής του Σήµατος δικαιούται να ζη− τήσει οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο από τον ενδιαφερόµενο προκειµένου να του απονείµει το Σήµα. 8. Το δικαίωµα χρήσης του Σήµατος απονέµεται για τρία έτη και µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονα δι− αστήµατα, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης του δικαιούχου στον αρµόδιο φορέα απονοµής, τους τελευ− ταίους δύο µήνες κάθε τριετίας. Για την ανανέωση, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις απονοµής σύµφωνα µε τον ισχύοντα, κατά το χρόνο ανανέωσης, Κανονισµό του άρθρου 187. Εφόσον, για την ανανέω− ση απαιτείται η διενέργεια ελέγχων από τον φορέα απονοµής, αυτός ορίζει προθεσµία µέσα στην οποία προσκοµίζεται δείγµα του προϊόντος ή διενεργείται έλεγχος στις εγκαταστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να προβλέπεται από τον Κανονισµό του άρθρου 185 τέλος ανανέωσης. Άρθρο 193 ∆ιαγραφή δικαιούχου από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή από το Ηλε− κτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών: α) η κήρυξη του δικαιούχου χρήσης του Σήµατος σε πτώχευση ή η θέση αυτού σε παρόµοιο νοµικό καθε− στώς,2369β) η αµετάκλητη καταδίκη του δικαιούχου για αδική− µατα που αναφέρονται στην περίπτωση ε΄ της παρα− γράφου 1 του άρθρου 192, γ) η µη ανανέωση του δικαιώµατος χρήσης µετά την παρέλευση του χρόνου προστασίας της παραγράφου 8 του άρθρου 192, δ) η διακοπή παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας για την οποία είχε απονε− µηθεί το Σήµα, ε) η διακοπή της οικονοµικής δραστηριότητας του δικαιούχου, στ) η υποβολή αιτήµατος διαγραφής από τον δικαι− ούχο. Άρθρο 194 Κυρώσεις – Ανάκληση του δικαιώµατος xρήσης Ελληνικού Σήµατος 1. Ο φορέας απονοµής του Σήµατος µπορεί να επι− βάλει προς τους δικαιούχους χρήσης του Σήµατος, σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος νόµου και των Κανονισµών που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 187 και ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη διάρκειά της, τις ακόλουθες κυρώσεις: α) έγγραφη σύσταση µε τον ορισµό προθεσµίας συµ− µόρφωσης, β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώµατος χρήσης του Σήµατος. 2. Οι κυρώσεις της παραγράφου 1 επιβάλλονται όταν από τον έλεγχο προκύψει ότι: α) το προϊόν ή η υπηρεσία για τα οποία απονεµή− θηκε το Σήµα δεν τηρούν τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που τάσσει ο Κανονισµός που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 187 ή β) γίνεται αντικανονική ή παραπλανητική χρήση σε έντυπα ή διαφηµιστικό υλικό ή γ) παρέχονται προς τον φορέα απονοµής σκοπίµως παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες. 3. Σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης, ο φορέας µπορεί να επιβάλει στον δικαιούχο τη συµµόρφωση σε συγκεκριµένα µέτρα προκειµένου να αρθεί η ανάκληση. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης ο φορέας αποφα− σίζει για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά µε τα προϊόντα, που ήδη φέρουν το Σήµα και οφείλει να καταστήσει γνωστή, στο ευρύ κοινό µε κάθε πρό− σφορο µέσο, την ανάκληση και τη διαγραφή από το Ηλεκτρονικό Μητρώο. Ιδίως ο φορέας µπορεί να δια− τάξει την αφαίρεση και την καταστροφή των Σηµάτων από προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται από τον παρόντα νόµο και τους Κανονισµούς του άρθρου 187. 4. Αν Σήµα χρησιµοποιείται από µη δικαιούχο, χω− ρίς να αποκλείονται τυχόν ποινικές ευθύνες, ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου: α) επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο, το ύψος του οποίου ανέρχεται από 3.000 έως 300.000 ευρώ, ανάλογα µε το βάρος, τη διάρκεια παράβασης, καθώς και την ποσότητα και την αξία των παράνοµων προϊόντων / υπηρεσιών που έχουν πωληθεί ή παρασχεθεί, β) διατάσσει την αφαίρεση και την καταστροφή των Σηµάτων από τα προϊόντα που έχουν παραχθεί και δι− ακινηθεί παράνοµα και αν δεν είναι εφικτό την κατα− στροφή των προϊόντων, 2370ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)γ) διατάσσει την παύση χρήσης του Σήµατος για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, δ) καθιστά γνωστή, µε κάθε πρόσφορο µέσο στο ευρύ κοινό, την παράνοµη χρήση του Σήµατος. 5. Ο φορέας και ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου, για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4, πριν από την επι− βολή κυρώσεων υποχρεούνται να καλέσουν τον ελεγ− χόµενο να εκφράσει τις απόψεις του. Άρθρο 195 Ενστάσεις 1. Κατά των αποφάσεων των φορέων που αφορούν την απονοµή, διαγραφή και µεταβίβαση του Σήµατος, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε τις πα− ραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 194, µπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον της ΕΕΣ µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, που αρχίζει από τη γνωστοποίηση της προσβαλλόµενης απόφασης στον δικαιούχο/ελεγχόµενο ή εφόσον πρόκειται για τρίτους, από την καταχώριση της απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Η ένσταση κατατίθεται είτε στη Γραµµατεία της ΕΕΣ στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου είτε στον φορέα απονοµής, οποί− ος οφείλει να διαβιβάσει την ένσταση στην ΕΕΣ µέσα σε τέσσερις εργάσιµες ηµέρες. Η ΕΕΣ υποχρεούται να αποφανθεί επ’ αυτής µέσα σε δύο µήνες από την πα− ραλαβή της. 2. Η υποβολή ενστάσεως ενώπιον της ΕΕΣ αναστέλ− λει την εκτέλεση των αποφάσεων των φορέων µε τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις. Εφόσον µε την απόφαση του φορέα διατάσσεται η αφαίρεση και καταστροφή του Σήµατος ή των προϊόντων που φέρουν το Σήµα, ο Πρόεδρος της ΕΕΣ µπορεί να διατάξει, ύστερα από αίτηµα του φορέα απονοµής ή οποιουδήποτε έχει έν− νοµο συµφέρον ή αυτεπαγγέλτως, µέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως από την ΕΕΣ: α) την προσωρινή φύλαξη των Σηµάτων ή των προϊό− ντων στις εγκαταστάσεις του φορέα ή τρίτου. Στην περίπτωση αυτή η ΕΕΣ µπορεί µε την έκδοση της απο− φάσεώς της επί της ενστάσεως να καταλογίσει φύ− λακτρα, β) την απαγόρευση πώλησης και διακίνησης προϊό− ντων ή παροχής υπηρεσίας που φέρουν το Σήµα, γ) την ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού για το ενδεχόµενο παράνοµης χρήσης του Σήµατος, Στις περιπτώσεις αυτές η ένσταση εξετάζεται από την ΕΕΣ κατά προτεραιότητα. 3. Κατά την εξέταση της ένστασης από την ΕΕΣ µπο− ρεί να παρίσταται ο ενιστάµενος και να εκφράσει προ− φορικά τις απόψεις του. 4. Κατά των αποφάσεων της ΕΕΣ επί των ενστάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτο− δικείου της Αθήνας µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από την εποµένη της κοινοποίησης της απόφασης επί της ένστασης κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Άρθρο 196 ∆ηµοσίευση αποφάσεων Οι πράξεις της ΕΕΣ, µε εξαίρεση αυτές του άρθρου 195, αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της ή, εφόσον δεν διαθέτει, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµ− µατείας Εµπορίου.ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 197 Έννοια όρων 1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του τέταρτου µέρους του παρόντος (άρθρα 197 έως 204), οι πιο κάτω αναφερόµενοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: α) Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσω− πο που παρέχει υπηρεσίες µεσιτείας επί ακινήτων. β) Υπηρεσία Μεσιτείας είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή η µεσολάβηση για τη σύναψη συµβάσεων σχετικών µε ακίνητα και ιδίως συµβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, µίσθωσης, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σύστασης δου− λείας ή αντιπαροχής ακινήτων. γ) ∆όκιµος Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό πρόσω− πο, το οποίο στο πλαίσιο της µαθητείας του, υποβοηθά τον µεσίτη ακινήτων στην εκτέλεση από αυτόν των µεσιτικών εργασιών, εκτός από τη συνοµολόγηση συµ− βάσεων µεσιτείας για λογαριασµό του µεσίτη. 2. Για την παροχή υπηρεσιών µεσιτείας ακινήτων από νοµικό πρόσωπο απαιτείται σωρευτικά: α) Η παροχή υπηρεσιών µεσιτείας να προβλέπεται στον καταστατικό σκοπό του νοµικού προσώπου και β) οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του µεσίτη ακινήτων, όπως καθορίζονται στo άρθρο 198, να συντρέχουν σε ένα τουλάχιστον από τα φυσικά πρό− σωπα που εκπροσωπούν νοµίµως το νοµικό πρόσωπο. Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και στον υπεύθυνο του κλάδου µεσιτείας κάθε υποκατα− στήµατος του νοµικού προσώπου. 3. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρό− ντα νόµο, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 703 − 707 του Αστικού Κώδικα περί µεσιτείας. Άρθρο 198 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος 1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη ακι− νήτων απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο ή, προκειµένου για νοµικό πρόσωπο, στα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 197, οι ακόλουθες προϋ− ποθέσεις: α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους − µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους − µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). Ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαθέτει άδεια διαµονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαµονής για ανε− ξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, σύµφωνα µε το ν. 3386/2005 (Α΄ 212). β) Να µην έχει καταδικαστεί για κακούργηµα ή για πληµµέληµα για τα αδικήµατα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήµων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήµατα περί το νόµισµα. γ) Να µην έχει υποβληθεί σε ολική ή µερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση (ΑΚ1666−1688). δ) Να διαθέτει απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου σχο− λείου της αλλoδαπής. 2. Η συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 αποδεικνύεται µε τα κάτωθι έγγραφα:
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.