Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022

Απόφαση Υπουργου ΥΠΟΜΕΔΙ (αρ. πρωτ. 2510 /27-10-2014, ΑΔΑ: Ψ3ΑΓ1-ΦΗΒ) για την τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Ειδικών Υπηρεσιών στις νέες, προβλεπόμενες από το ΠΔ 109/27-8-2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων», (ΦΕΚ 176/ Α΄/29-8-2014) Οργανικές Μονάδες Επιπέδου Διεύθυνσης.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCYDigitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 17:02:46 EET Reason: Location: AthensΑΔΑ: Ψ3ΑΓ1-ΦΗΒΑΝΑΡΤΗΤΕΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΕΜΑ:Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014 Αριθ.Πρωτ.: 2510«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΈχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 5 του ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α’/15.07.2014) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007) - Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις» και ιδίως της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ.1 αυτού. β) του Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α’/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων». γ) του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ 247/ Α΄/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει δ) της υπ’ αριθ. Οικ 40898/5356/14-8-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 2. Το γεγονός ότι την 29.10.2014 παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου καθώς και η άσκηση καθηκόντων με αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 περ. α του Ν.4275/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 του Π.Δ. 109/2014. 3. Το γεγονός ότι: α) με την έναρξη ισχύος του νέου οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, αναδιαρθρώνεται πλήρως το Υπουργείο και οι ασκούμενες αρμοδιότητες με το υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα επαναπροσδιορίζονται και ανακατανέμονται σε ένα συνεκτικότερο σχήμα, με μείωση των οργανικών μονάδων και θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης αντίστοιχα. Για την τοποθέτηση των προϊσταμένων στις νέες οργανικές μονάδες του Υπουργείου και κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4275/2014 (Α΄149) η επιλογή διενεργείται κατά προτεραιότητα μεταξύ των Προϊσταμένων που υπηρετούν στο φορέα και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλογής κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου οργανισμού. Κατ’ εξαίρεση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, για λόγους που ανάγονται στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας δύναται να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του οργανισμού υπηρετούν στο φορέα και την 31η Δεκεμβρίου 2013 ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης προϊσταμένων. β) προκειμένου να είναι δυνατή η ομαλή μετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήμα και να διασφαλισθεί η εύρυθμη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας, για την ΑΔΑ: Ψ3ΑΓ1-ΦΗΒτοποθέτηση των νέων προϊσταμένων Διευθύνσεων, πέραν των ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του υπαλλήλου, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς του, η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα και οι διοικητικές ικανότητές του να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. γ) οι κάτωθι αποτελούν τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα για την ανάληψη των κατωτέρω αναφερόμενων θέσεων ευθύνης. δ) Την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας, την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας και την ομαλή μετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήμα. ε. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων. 4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. Αποφασίζουμε Τοποθετούμε ως Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Ειδικών Υπηρεσιών στις νέες, προβλεπόμενες από το ΠΔ 109/27-8-2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων», (ΦΕΚ 176/ Α΄/29-8-2014) Οργανικές Μονάδες Επιπέδου Διεύθυνσης τους παρακάτω αναφερόμενους υπαλλήλους ως ακολούθως:Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών 1.Στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών : τον Πατσιαβό Γεώργιο του Αντωνίου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.2.Στη Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών : τον Παπατριανταφύλλου Τριαντάφυλλο του Χρήστου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.3.Στη Διεύθυνση Στρατηγικής Μεταφορών : τον Προβατά Μιλτιάδη του Ανδρέα υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας 1.Στη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας: την Δάγλα Δήμητρα του Νικολάου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.2.Στη Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων : τον Τζενεβράκη Γεώργιο του Δημητρίου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.3.Στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων : τον Ευγενίδη Θωμά του Νικολάου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 1. Στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών : την Τσαμασίρου Ασπασία του Ευστρατίου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. ΑΔΑ: Ψ3ΑΓ1-ΦΗΒ2.Στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης : την Σκότη Βασιλεία του Νικολάου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.3.Στη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού : τον Τασιολάμπρο Γεώργιο του Κωνσταντίνου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 1.Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού : τον Μαυροματάκη Λεωνίδα του Ζαχαρία υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.2.Στη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης : την Ξηρομερίτου Θεσσαλία του Γεωργίου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.3.Στη Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης : την Αντωνίου Σταυρούλα του Ευαγγέλου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1.Στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, Δικτύων και Χρηστών : τον Παρίση Εμμανουήλ του Νικολάου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.2.Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών : τον Γριμανέλλη Ιωάννη του Παναγιώτη υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 1. Στη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων : τον Πανταζή Ηλία του Νικολάου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. 2. Στη Διεύθυνση Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Επικοινωνιών : τον Καλαφατίδη Σταύρο του Δημητρίου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 3. Στη Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών και Έργων ΤΠΕ : τον Τούντα Βασιλειο του Κωνσταντίνου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου : την Φασίτσα Ελένη του Δημητρίου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού. ΑΔΑ: Ψ3ΑΓ1-ΦΗΒΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝΓενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών 1. Στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών: τον Τασιόπουλο Δημήτριο του Αθανασίου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : ΠολιτικώνΜηχανικών). 2. Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών: την Κόντου Μιλένα-Ελένη του Αλεξίου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : ΠολιτικώνΜηχανικών) . 3. Στη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών: τον Τσουκαλά Θεόδωρο του Κωνσταντίνου υπάλληλο Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα: Πολιτικών- Μηχανικών) . 4. Στη Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων: τον Βαλαβάνη Κωνσταντίνο του Ιωάννη υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : ΠολιτικώνΜηχανικών). 5. Στη Διεύθυνση Προγραμματισμού Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης: τον Μπακογιάννη Ιωάννη του Βασιλείου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : Μεταλλειολόγων- Μηχανικών). 6. Στη Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης: τον Κόκλα Γεράσιμο του Κωνσταντίνου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : Πολιτικών- Μηχανικών). 7. Στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών: τον Παπαγεωργίου Δημήτριο του Κωνσταντίνου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : Πολιτικών- Μηχανικών). 8. Στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος: τον Καρνέση Ιωάννη του Δημητρίου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : Πολιτικών- Μηχανικών). 9. Στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος: τον Καρβούνη Ζήσιμο του Κωνσταντίνου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : ΠολιτικώνΜηχανικών). Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών 1. Στη Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων: τον Νικολάου Δημήτριο του Αντωνίου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : Πολιτικών- Μηχανικών). 2. Στη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων: τον Κοτσώνη Αντώνιο του Ευγενίου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : Πολιτικών- Μηχανικών). 3. Στη Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών: τον Χριστοδουλόπουλο Παναγιώτη του Ιωάννη υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : ΠολιτικώνΜηχανικών). 4. Στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών: τον Παπαγιαννίδη Δημήτριο του Οδυσσέα υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : Πολιτικών- Μηχανικών). ΑΔΑ: Ψ3ΑΓ1-ΦΗΒΓενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης 1. Στη Διεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας : την Καραχάλιου Παναγιώτα του Αθανασίου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : ΜηχανολόγωνΗλεκτρολόγων- Μηχανικών). 2 . Στη Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων : τον Μαλακάτα Νικόλαο του Ευαγγέλου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : Πολιτικών- Μηχανικών) . 3. Στη Διεύθυνση Μητρώων : την Κορκολή Αναστασία του Ηλία υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 4. Στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής : τον Ντέλη Γεώργιο του Διονυσίου υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού. 5. Στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών : την Κλεάνθη Μαρία του Θεοφάνη υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (με πτυχίο/δίπλωμα : Πολιτικών- Μηχανικών). Η ανωτέρω τοποθέτηση Προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Ειδικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84, 85, 86 του Ν.3528/07 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1, του Ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149 Α΄).Η παρούσα ισχύει από την 30η Οκτωβρίου 2014.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 4. Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Δ.Ο.Δ. 5 . Αναφερόμενους υπαλλήλουςΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣΜ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.