Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 14 Μαίου 2021

Ανάλυση των διατάξεων των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων για την διαπίστωση της υποχρεωτικότητας ή μη προς τούτο.

Είναι ή δεν είναι υποχρεωτική η δειγματοληψία των τσιμέντων, με βάση τα ισχύοντα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, από Διαπιστευμένο Φορέα;Ημερομηνία : Σεπτέμβριος 2014 Συντάκτης : Ροδόλφος Δρακούλης MSc Mechanical Engineering Ειδικός Εμπειρογνώμων-Σύμβουλος ΕπιχειρήσεωνΑ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (2/5/2014) EN 197-1 : 2011 Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements EN 197-4 :2004 Cement - Part 4: Composition, specifications and conformity criteria for low early strength blastfurnace cements EN 413-1 : 2011 Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria EN 14216 : 2004 Cement - Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements EN 14647 : 2006 Calcium aluminate cement - Composition, specifications and conformity criteria EN 15743 : 2010 Supersulfated cement - Composition, specifications and conformity criteria Σύμφωνα με το αντικείμενο της έκθεσης εξετάζονται μόνον τα τσιμέντα συμμορφούμενα προς το ΕΝ 197-1 : 2011 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝ 197-1 : 2011 EN 196-1, Methods of testing cement — Part 1: Determination of strength EN 196-2, Methods of testing cement — Part 2: Chemical analysis of cement EN 196-3, Methods of testing cement — Part 3: Determination of setting times and soundness EN 196-5, Methods of testing cement — Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement EN 196-6, Methods of testing cement — Part 6: Determination of fineness 1 EN 196-7, Methods of testing cement — Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement EN 196-8, Methods of testing cement — Part 8: Heat of hydration — Solution method EN 196-9, Methods of testing cement — Part 9: Heat of hydration — Semi-adiabatic method EN 197-2:2000, Cement — Part 2: Conformity evaluation EN 451-1, Method of testing fly ash — Part 1: Determination of free calcium oxide content EN 933-9, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 9: Assessment of fines Methylene blue test EN 13639, Determination of total organic carbon in limestone ISO 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption  BET method ISO 9286, Abrasive grains and crude — Chemical analysis of silicon carbide Β. ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κύριο αντικείμενο της έκθεσης είναι η διερεύνηση της υποχρεωτικότητας ή μη "διαπιστευμένης υπηρεσίας δειγματοληψίας τσιμέντου". Διαπιστευμένοι φορείς για δειγματοληψία, υπάρχουν μόνο σε λίγα προϊόντα, όπως π.χ. για δειγματοληψία νερού και πουθενά στην ΕΕ για τσιμέντα αφού, όπως θα δειχθεί παρακάτω, δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση σε κανένα από τα 443 εναρμονισμένα πρότυπα των δομικών προϊόντων και ούτε στα τσιμέντα κατά ΕΝ 197-1 : 2011 για τα οποία προβλέπεται το αυστηρότερο σύστημα συμμόρφωσης (1+). Ας καταγραφεί εάν και που γίνεται σχετική αναφορά στο πρότυπο ΕΝ 197-1 και στα πρότυπα στα οποία μας παραπέμπει. Η βασική αναφορά στο ΕΝ 197-1 για την δειγματοληψία γίνεται στο κεφάλαιο 9Κριτήρια Συμμόρφωσης, Υποκεφάλαιο 9.1-Βασικές Απαιτήσεις. Το 9.1 χωρίζεται βασικά σε δύο ενότητες, το κείμενο και τον Πίνακα 6. Το κείμενο παρατίθεται αυτούσιο ώστε να δειχθεί αν υπάρχει η υποχρεωτικότητα της δειγματοληψίας από διαπιστευμένο φορέα 9.1 General requirements Conformity of the products to this standard shall be continually evaluated on the basis of testing of spot samples. The properties, test methods and the minimum testing frequencies for the autocontrol testing by the manufacturer are specified in Table 6. Concerning testing frequencies for cement not being dispatched continuously and other details, see EN 197-2. Alternative test methods could be used provided that they have been validated in accordance with the appropriate provisions in the cited standards of the reference test methods. In the event of a dispute, only the reference methods are used. NOTE 1 This standard does not deal with acceptance inspection at delivery.2 NOTE 2 For certification of conformity by a notified body, conformity of cement with this standard is evaluated in accordance with EN 197-2. The compliance of the common cements with the requirements of this standard and with the stated values (including classes) shall be demonstrated by: - initial type testing, - factory production control by the manufacturer, including product assessment. Ο πίνακας 6 περιέχει Table 6 — Properties, test methods and minimum testing frequencies for the autocontrol testing by the manufacturer, and the statistical assessment procedure Η στήλη Test method a b καθορίζει τα πρότυπα δοκιμών ιδιοτήτων (σειρά ΕΝ 196) όπου για τους δείκτες a b καταγράφεται a Where allowed in the relevant part of EN 196, other methods than those indicated may be used provided they give results correlated and equivalent to those obtained with the reference method. b The methods used to take and prepare samples shall be in accordance with EN 196-7. Σαν Autocontrol testing προσδιορίζεται η Minimum testing frequency και η Statistical assessment procedure Οι μέθοδοι προδιαγράφονται στο ΕΝ 196-7 Το υποκεφάλαιο 9.2 συνεχίζει με: 9.2 Conformity criteria for mechanical, physical and chemical properties and evaluation procedure 9.2.1 General Conformity of cement with the requirements for mechanical, physical and chemical properties of this standard is assumed if the conformity criteria specified in 9.2.2 and 9.2.3 are met. Conformity shall be evaluated on the basis of continual sampling using spot samples taken at the point of release and on the basis of the test results obtained on all autocontrol samples taken during the control period. Η επόμενη αναφορά στο sampling γίνεται στην αρχή του 9.3 9.3 Conformity criteria for cement composition The composition of the cement shall be checked by the manufacturer at least once per month using, as a rule, a spot sample taken at the point of release of the cement. Το επόμενο σημείο όπου αναφέρεται η δειγματοληψία είναι στο Annex ZA3 Table ZA.2 System of attestation of conformity with audit-testing of samples taken at the factory Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η δειγματοληψία Table ZA.3 — Assignment of evaluation of conformity tasks for cement under system 1+ Tasks under the responsibility of the manufacturer Further testing of samples taken at factory Clause 9 of this standard and EN 197-2:2000, Clause 4 Tasks under the responsibility of the product certification body Audit testing of samples taken at factory Clause 9 of this standard and EN 197-2:2000, Clauses 5 and 7 Όπως διαπιστώνεται στο ΕΝ 197-1 το μόνο σημείο στο οποίο καθορίζεται ότι η δειγματοληψία γίνεται από εξωτερικό φορέα, συγκεκριμένα από τον φορέα πιστοποίησης του προϊόντος, δηλαδή τον κοινοποιημένο στην ΕΕ για τον κανονισμό 305/2011 και το ΕΝ 197-1 φορέα πιστοποίησης, είναι στη τελευταία παράγραφο. Τέτοιοι κοινοποιημένοι φορείς για το ΕΝ 197-1 υπάρχουν 4 στην Ελλάδα με κωδικούς 0437, 0654, 0906 και 1128 οι οποίοι υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των ελλήνων τσιμεντοπαραγωγών αλλά και των κέντρων διανομής εισαγομένων τσιμέντων σε χύδην μορφή. Όπως διαπιστώνεται πουθενά στο ΕΝ 197-1 δεν καθορίζεται δειγματοληψία από διαπιστευμένο, μόνο για τη δειγματοληψία, φορέα. Το ΕΝ 197-2 : 2000 αναθεωρήθηκε πρόσφατα (2014) σε 5 βασικά σημεία - Προσαρμογή στους ορισμούς του κανονισμού305/2011 σε σχέση με την οδηγία 89/106 που καταργήθηκε - Τη σύνδεση του προτύπου με το Παράρτημα ΖΑ των εναρμονισμένων προτύπων των τσιμέντων - Οδηγίες σχετικά με την αβεβαιότητα μετρήσεων στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών - Αριθμητικά κριτήρια για την αξιολόγηση τσιμέντων του ΕΝ 14647 - Περιγραφή διαδικασίας για τη πιστοποίηση σταθερότητας επιδόσεων τσιμέντων σε νέο εργοστάσιο ή νό τύπο τσιμέντου σε υπάρχον εργοστάσιο Μη διαθέτοντας ακόμα τη νέα έκδοση, η οποία δεν αναφέρεται όπως φαίνεται σε αλλαγές στη δειγματοληψία, η εξέταση θα γίνει στο πρότυπο του 2000. Στο κεφάλαιο 2, “ Normative references” καταγράφεται EN 196-7, Methods of testing cement - Part 7: methods of testing and preparing samples of cement4 Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 3 “Definitions” γίνεται μόνο σε ένα σημείο έμμεση αναφορά σε δειγματοληψία στο 3.1.6. “Factory production control” Συνεχής εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής τσιμέντου που γίνεται από τον παραγωγό και αποτελείται από εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο που συμπληρώνεται από δοκιμές αυτοελέγχου Στο 4.3.1 “Sampling and testing” γινεται νέα αναφορά στη δειγματοληψία χωρίς ούτε εδώ να αναφέρεται στην απαίτηση διαπιστευμένου οργανισμού Στο κεφάλαιο 5 “Tasks for the certification body”, 5.1 General προδιαγράφονται τα καθήκοντα του φορέα πιστοποίησης που είναι η πιστοποίηση, ο έλεγχος και οι δοκιμές με τη διευκρίνηση ότι μπορούν αυτά τα καθήκοντα να επιτελούνται και από διαφορετικούς (διαπιστευμένους) φορείς. Στο 5.2 Surveillance, assessment and acceptance of factory production control καθορίζεται στο 5.2.2 η συχνότητα των ελέγχων από τον φορέα (συνήθως 1/έτος). Στο 5.3 Evaluation of the results of autocontrol testing of samples καθορίζεται η συχνότητα των αξιολογήσεων του φορέα του αυτοελέγχου του παραγωγού (2/έτος) στο 5.3.2 Το 5.4 Audit testing of samples taken at the factory/depot and initial type testing καθορίζει για μια ακόμα φορά την ευθύνη του κοινοποιημένου φορέα στη τυχαία δειγματοληψία (5.4.1) και στο 5.4.4 ορίζεται πως γίνεται ο διαμοιρασμός του κάθε δείγματος . Είναι ένα σημείο (5.4.1) όπου απαιτείται διαπιστευμένος φορέας που στη περίπτωση αυτή είναι ο κοινοποιημένος φορέας πιστοποίησης. Πουθενά όπως φαίνεται στα παραπάνω δεν γίνεται αναφορά για δειγματοληψία από διαπιστευμένο μόνο για αυτή φορέα. Το 5.5 Initial inspection of the factory and the factory production control ούτε στο θέμα των εργαστηρίων στο κεφ. 5.5.4 δεν αναφέρεται απαίτηση για διαπιστευμένο εργαστήριο για τις εργαστηριακές δοκιμές. Στη συνέχεια το κεφ. 6 καθορίζει τις ενέργειες στις μη συμμορφώσεις χωρίς ούτε εδώ να γίνεται αναφορά σε δειγματοληψία από διαπιστευμένο φορέα. Το κεφάλαιο 7 καθορίζει τις διαδικασίες πιστοποίησης της συμμόρφωσης από τον φορέα όπου η αναφορά στη δειγματολειψία γίνεται με βάση το 5.4 (βλ. προηγούμενα) χωρίς και σε αυτό το κεφάλαιο να γίνεται ποιαδήποτε αναφορά σε δειγματοληψία από διαπιστευμένο φορέα. Το κεφάλαιο 8 αναφέρεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης και στη σχετική σήμανση με παραπομπή στο ΕΝ 197-1. 5 Η επόμενη αναφορά σε δειγματοληψία γίνεται στο κεφ. 9, Requirements for dispatching centres . Στο 9.2.2 προσδιορίζεται ότι η δειγματοληψία γίνεται από το κέντρο διανομής και οι δοκιμές στο εργαστήριό του ή σε εξωτερικό εργαστήριο χωρίς ούτε εδώ να προσδιορίζεται τίποτα σχετικό με διαπίστευση. Το 9.3 προσδιορίζει τα καθήκοντα του φορέα σε σχέση με τα κέντρα διανομής όπου στο 9.3.2 η λήψη δειγμάτων και οι δοκιμές γίνονται και εδώ σύμφωνα με το 5.4. Το κεφάλαιο 9 κλείνει με δύο πίνακες, έναν με τις ενέργειες του φορέα πιστοποίησης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων των αυτοελέγχων ή/και των ελέγχων του φορέα και έναν μετα είδη των δοκιμών και την αντίστοιχη συχνότητα. Τέλος το (τυποποιητικό) Παράρτημα Α αναφέρεται στην αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων της αντοχής σε 28 μέρες στο δε παράρτημα Β γίνεται η ανάλυση βασικών ορισμών όπου ούτε εδώ σε ό,τι έχει σχέση με δειγματοληψία γίνεται αναφορά σε διαπίστευση φορέα για αυτήν. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι ούτε στο πρότυπο EN 197-2 γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για δειγματοληψία τσιμέντου από διαπιστευμένο μόνο για αυτή φορέα. Το ΕΝ 196-7 έχει σαν αντικείμενο τις μεθόδους λήψης και ετοιμασίας δειγμάτων τσιμέντου. Το κεφάλαιο 1 περιγράφει την περιοχή εφαρμογής, το 2 είναι κενό αφού δεν υπάρχει σύνδεση με άλλα πρότυπα. Στο κεφάλαιο 3 υπάρχουν οι ορισμοί όπου από το 3.5 έως το τελευταίο 3.10 δίνονται οι ορισμοί για τους διάφορους τύπους δειγμάτων χωρίς πουθενά να υπάρχει η έννοια «διαπίστευση». Στο κεφάλαιο 4, Γενικά, το 4.3, Παρουσία κατά τη δειγματοληψία, αξίζει ιδιαίτερης προσοχής 4.3 Anwesenheit bei der Probenahme Bei Abnahme einer Lieferung sollte die Probenahme in Gegenwart des Herstellers (oder Verkäufers) und des Abnehmers (oder Käufers) oder ihrer jeweiligen Vertreter erfolgen. Die Abwesenheit eines der beiden Beteiligten sollte die Probenahme jedoch nicht verhindern, in diesem Fall sollte dies jedoch im Probenahmeprotokoll vermerkt werden (siehe Abschnitt 10). Die Probenahme ist üblicherweise vor oder während der Auslieferung oder des Entladens durchzuführen. Sofern erforderlich, kann sie gegebenenfalls auch noch danach, jedoch höchstens 24 Stunden später,erfolgen. In diesem Fall müssen die Prüfergebnisse mit Sorgfalt interpretiert werden. 6 ANMERKUNG Bei einer Verzögerung der Probenahme kann es aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass der beprobte Zement nicht mehr repräsentativ für den Zement zum Zeitpunkt der Auslieferung ist. Der Probenahmezeitpunkt ist stets im Probenahmeprotokoll zu vermerken (siehe Abschnitt 10). Im Falle einer Probenahme nach Auslieferung oder Entladen bleiben die Festlegungen des ersten Absatzes gültig. Όχι μόνο δεν προδιαγράφει την υποχρεωτική παρουσία διαπιστευμένου φορέα δειγματοληψίας αλλά δίνει το δικαίωμα στον παραγωγό (πωλητή) να πάρει δείγματα για τον παραλήπτη (αγοραστή) ή τον εκπρόσωπό του χωρίς την παρουσία τους με τον όρο να καταγραφεί στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Στο κεφάλαιο 5, Συσκευές δειγματοληψίας με αναφορά και στο Παράρτημα Α δίνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συσκευές δειγματοληψίας. Στο κεφάλαιο 6, Διαδικασία δειγματοληψίας, καθορίζεται το πως θα λαμβάνονται δείγματα από τα διάφορα είδη συσκευασίας χωρίς ούτε και εδώ όπως και στα προηγούμενα να γίνεται μνεία σε διαπίστευση. Μετά τις 4 γραμμές του κεφαλαίου 7, Συχνότητα της δειγματοληψίας και επιλογή του είδους του δείγματος, το κεφάλαιο 8, Μέγεθος και προετοιμασία των δειγμάτων, αναφέρεται στο μέγεθος (8.1), ομογενοποίηση (8.2), διαχωρισμό (8.3) και στα ξένα σωματίδια(8.4). Το κεφάλαιο 9 περιγράφει τη συσκευασία και την αποθήκευση-συντήρηση των δειγμάτων. Σε κανένα από τα παραπάνω κεφάλαια δεν υπάρχει καμμία απολύτως αναφορά σε διαπίστευση. Τέλος στο 10, Πρωτόκολλο δειγματολειψίας, προδιαγράφεται λεπτομερώς τι πρέπει να περιέχει το πρωτόκολλο, στο δε κεφάλαιο 10.3 προδιαγράφεται 10.3 Unterzeichnung des Protokolls Das Probenahmeprotokoll und seine Durchschriften sind von den bei der Probenahme anwesenden Vertretern der Parteien und/oder jedem von den Parteien anerkannten Verantwortlichen zu unterzeichnen. Ούτε εδώ γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε διαπίστευση Τέλος στο παράρτημα Α δείχνονται ενδεικτικά και σχηματικά μερικά είδη συσκευών δειγματοληψίας.7 Διαπιστώνεται λοιπόν ότι ούτε στο πρότυπο ΕΝ 196-7, Μέθοδοι δειγματοληψίας και προετοιμασίας δειγμάτων τσιμέντου, γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για δειγματοληψία από διαπιστευμένο φορέα δειγματοληψίας.Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω η μόνη περίπτωση που απαιτείται δειγματοληψία από διαπιστευμένο φορέα είναι στους ελέγχους (συνήθως 2 φορές τον χρόνο) που κάνει ο κοινοποιημένος φορέας πιστοποίησης ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για τη δειγματοληψία την οποία και εκτελεί. Οι συνεχείς δειγματοληψίες για οποιονδήποτε άλλον έλεγχο όπως π.χ. τον, με μεγάλη συχνότητα, έλεγχο εργοστασιακής παραγωγής δεν χρειάζονται διαπιστευμένο φορέα ούτε καν διαπιστευμένα εργαστήρια. Παρόλα αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα διαπιστευμένα εργαστήρια για δοκιμές τσιμέντων τα οποία και υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των σχετικών δοκιμών.Κατά συνέπεια δεν υπάρχει πουθενά η υποχρεωτικότητα για "φορέα διαπιστευμένης δειγματοληψίας τσιμέντου".8
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.