Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021


∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ροδόλφος Δρακούλης MSc Mechanical Engineering Ειδικός Εμπειρογνώμων-Σύμβουλος Επιχειρήσεων drakoulis0@vivodinet.grΤΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ Η ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ; Η δήλωση επιδόσεων εκφράζει τις επιδόσεις των δοµικών προϊόντων σε σχέση µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων σύµφωνα µε τις σχετικές εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές.ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ Η ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ; Όταν το δοµικό προϊόν καλύπτεται από εναρµονισµένο πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για αυτό, ο παραγωγός καταρτίζει δήλωση επιδόσεων όταν το εν λόγω προϊόν διατίθεται στην αγορά.ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ; Ο παραγωγός αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συµφωνία του δοµικού προϊόντος µε την εν λόγω δηλωθείσες επιδόσεις. Ελλείψει αντικειµενικών ενδείξεων περί του αντιθέτου τεκµαίρεται ότι η δήλωση επιδόσεων που καταρτίζεται από τον παραγωγό είναι ακριβής και αξιόπιστη.ΠΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ; Η σήµανση CE τοποθετείται στα δοµικά προϊόντα για τα οποία ο παραγωγός έχει καταρτίσει δήλωση επιδόσεων. Εάν δεν έχει καταρτισθεί δήλωση επιδόσεων από τον παραγωγό δεν τοποθετείται η σήµανση CE.ΠOΤΕ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ; Όταν α)το δοµικό προϊόν παράγεται µεµονωµένα ή επί παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία κατόπιν ειδικής παραγγελίας και εγκαθίσταται σε ενιαίο ταυτοποιηµένο δοµικό έργο, από κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για την ασφαλή ενσωµάτωση του προϊόντος στα δοµικά έργα, σύµφωνα µε τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες και υπ’ ευθύνη αυτών που είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή εκτέλεσηβ)το δοµικό προϊόν παράγεται στο εργοτάξιο για την ενσωµάτωσή του στα αντίστοιχα δοµικά έργα σύµφωνα µε τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες και µε ευθύνη των υπευθύνων για την ασφαλή εκτέλεση των δοµικών έργωνγ)το δοµικό προϊόν παράγεται κατά τρόπο παραδοσιακό ή κατά τρόπο κατάλληλο για τη διατήρηση των µνηµείων και µε µη βιοµηχανική διαδικασία, ιδιαίτερα για την κατάλληλη αποκατάσταση δοµικών έργων που τυγχάνουν επίσηµης προστασίας ως τµήµα συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, σύµφωνα µε τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.1 ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΕΧΤΟΥΜΕ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ; Όχι, ο παραγωγός µετά τη 1/7/2013 για να συνεχίσει τη διάθεση του δοµικού προϊόντος πρέπει: •να συντάξει τη ∆ήλωση Επιδόσεων σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 305/2011 και µε το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης του κοινοποιηµένου Οργανισµού πριν την 1/7/2013 εφόσον αυτό ισχύει, και•να επικολλήσει το σήµα CE σύµφωνα µε το άρθρο 9(2) του Κανονισµού.ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΕΧΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ (ΕΤΕ) ; Ναι, µία ΕΤΕ συνεχίζει να ισχύει σαν Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ) µετά τη 1/7/2013 για όσο χρόνο ισχύει η ΕΤΕ. Μετά τη λήξη της ισχύος της ΕΤΕ ο παραγωγός µπορεί να ζητήσει ΕΤΑ από φορέα Τεχνικής Αξιολόγησης.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 305/2011 ; 1)τα στοιχεία του τύπου του προϊόντος για τον οποίο έχει καταρτιστεί η δήλωση επιδόσεων2)το σύστηµα ή τα συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας των επιδόσεων του δοµικού προϊόντος, όπως καθορίζει το παράρτηµα V3)τον αριθµό αναφοράς και την ηµεροµηνία έκδοσης του εναρµονισµένου προτύπου ή της ειδικής τεχνικής τεκµηρίωσης που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση κάθε ουσιώδους χαρακτηριστικού4)ενδεχοµένως, τον αριθµό αναφοράς της χρησιµοποιούµενης ειδικής τεχνικής τεκµηρίωσης και τις απαιτήσεις µε τις οποίες ισχυρίζεται ο κατασκευαστής ότι συµµορφώνεται το προϊόν5)την προοριζόµενη χρήση ή χρήσεις του δοµικού προϊόντος, σύµφωνα µε την ισχύουσα εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή6)τον κατάλογο των ουσιωδών χαρακτηριστικών, όπως καθορίζεται στην εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή για τη δηλωθείσα προοριζόµενη χρήση ή χρήσεις7)την επίδοση τουλάχιστον ενός από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του δοµικού προϊόντος, που σχετίζονται µε τη δηλωθείσα προοριζόµενη χρήση ή χρήσεις8)όπου έχει εφαρµογή, τις επιδόσεις του δοµικού προϊόντος, κατά επίπεδα ή κατηγορίες ή περιγραφικά, εάν χρειάζεται βάσει υπολογισµού σε σχέση µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του9)τις επιδόσεις εκείνων των ουσιωδών χαρακτηριστικών του δοµικού προϊόντος που σχετίζονται µε την προοριζόµενη χρήση ή χρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αφορούν την προοριζόµενη χρήση ή χρήσεις όπου ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει το προϊόν στην αγορά10)για τα απαριθµούµενα ουσιώδη χαρακτηριστικά για τα οποία δεν δηλώνεται επίδοση, τα γράµµατα «NPD» (µη καθορισµένη επίδοση)2 ∆ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ; ΠΡΟΣΟΧΗ ! Ακόµα και αν όλα τα επιµέρους υλικά-προϊόντα είναι πιστοποιηµένα και έχουν σήµανση CE δεν σηµαίνει ότι το σύστηµα διασφαλίζει τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισµού 305/2011 συµµορφώνεται προς τα ουσιώδη (τεχνικά) χαρακτηριστικά όπως αυτά καθορίζονται από την εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή του συστήµατος εποµένως µη έχοντας Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σε ισχύ, ή Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση -και επιπλέον τη σχετική πιστοποίηση του συστήµατος από φορέα- , δεν µπορεί να υπάρξει ∆ήλωση Επιδόσεων και κατά συνέπεια σήµανση CE.3
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.